keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 319/29.07.2010 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei"

29.07.2010

Hotararea Consiliului Local 319/29.07.2010
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 16474 / 08.07.2010 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 110/01.06.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2), lit.b) şi alin.(4) lit.d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Amenajare zona Petuniei - Magnoliei", întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 23/22.01.2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”, conform contractului de proiectare nr. 23 din data de 22.01.2010 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 12 luni Varianta cu investiţie medie: Valoare de investitie (INV) 4.949,830 mii lei (exclusiv TVA)

1.205,688 mii euro (exclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 4.241,104 mii lei (exclusiv TVA)

1.033,055 mii euro (exclusiv TVA) Capacităţi:

• Lungimea sectorului amenajat 2.155,84 m • Suprafaţă tramă stradală 28.375,00 mp • Suprafaţă trotuare 7.772,00 mp • Suprafaţă zonă verde 3.990,00 mp • Accese 56,00 buc • Rigolă carosabilă 10x20cm 3.822,00 m • Lungime bordură 10x15 cm 4.545,00 ml • Lungime bordură 25x20 cm 4.105,00 ml • Stâlpi indicatoare de circulaţie 94,00 buc • Indicatoare de circulaţie 145,00 buc • Guri de scurgere noi 94,00 buc • Camine de vizitare noi Dn1100 3,00 buc • Arbori Crataegus Levigata Paul’s Scarlet 228,00 buc

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER,

ing. VIOLA DUMITRU ing. PÎRVU LILIANA

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2010 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2010 întocmirea Studiului

de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”. Zona care se amenajează este delimitată de străzile Magnoliei, Petuniei, Toporaşilor, Zambilelor,

Dafinului, fiind amplasată în zona de sud a municipiului Timişoara, iar sectorul de drum care se propune a se amenaja are o lungime totală de aproximativ 1.495m.

Zona de locuinţe propusă spre amenajare, în momentul de faţă nu prezintă nici un fel de îmbunătăţire a drumurilor de acces existente, a aleilor sau trotuarelor pietonale. Nu există nici un fel de amenajare de dispozitive pentru preluare apelor pluviale sau locuri de parcare. Astfel zona nu se prezintă într-o situaţie bună din punct de vedere al viabilităţii rutiere precum şi pentru traficul pietonal.

Deasemenea străzile propuse pentru amenajare au un sistem rutier necorespunzător, incapabil să suporte chiar traficul uşor cu autoturisme, mai ales pe perioada de iarnă, când nu se poate realiza accesul autovehicolelor de colectare a resturilor menajere, precum şi a celorlalte autovehicole de interes general.

Strada Magnoliei,are o lungime de aproximativ 800 m şi face legătura între Calea Buziaşului şi strada Orhideelor. Strada Magnoliei este principala stradă de acces spre Calea Buziaşului astfel poate fi considerată stradă principală din ansamblul străzilor studiate, este catalogată ca o stradă de categoria tehnică III – colectoare. În plan carosabilul prezent pe strada Magnoliei este alcătuit dintr-o cale de rulare cu lăţimea de 4,0 m realizată din placi de beton prefabricate. Viteza de circulaţie actuală pe acest sistem rutier improvizat este de 3…5 km/h; între calea de rulare existentă şi fronturile construite nu sunt amenajate trotuare sau alte dispozitive destinate traficului pietonal.

Strada Petuniei, este cuprinsă între străzile Zambilelor, Magnoliei şi Grigore Antipa, are o lungime de aproximativ 200 m. Strada Petuniei este o strada de categoria tehnică III – colectoare. În prezent carosabilul străzii este alcătuit dintr-o pietruire veche cu lăţime variabilă (3,0 m – 5,0 m) ce nu corespunde cerinţelor de trafic actual şi de perspectivă. Pe ampriza străzii nu sunt prezente platforme destinate circulaţiei pietonale sau a cicliştilor.

Strada Toporaşilor, este cuprinsă de străzile G. Antipa şi Zambilelor. Lungimea străzii este de aproximativ 200 m, fiind o stradă de categoria tehnică IIIl – colectoare . În prezent carosabilul străzii este alcătuit dintr-o pietruire veche cu lăţime variabilă (3,0 m – 4,0 m) ce nu corespunde cerinţelor de trafic actual şi de perspectivă. Pe ampriza străzii nu sunt prezente platforme destinate circulaţiei pietonale sau a cicliştilor.

Strada Dafinului este cuprinsă între străzile Magnoliei şi Anemonelor. Traseul străzii se află într-o succesiune de aliniamente şi curbe. Lungimea străzii este de aproximativ 200 m, În prezent carosabilul străzii Dafinului este compus dintr-o pietruire cu lăţimea de 4,0 m, După intersecţia cu stradă Azaleelor, carosabilul străzii Dafinului este din pământ, astfel este total impropriu parcurgerii lui mai ales pe timpul precipitaţiilor sau a zăpezilor.

Strada Zambilelor este cuprinsă între străzile Dafinului şi strada Petuniei, are o lungime de aproximativ 280 m. Strada Zambilelor are un carosabil compus dintr-o pietruire cu lăţimea de 4,0 – 5,0m. Pe strada Zambilelor la data întocmirii studiului se realiza reţea de alimentare cu apă, astfel lucrările fiind prognozate a se finaliza pe parcursul anului 2010.

Drumurile de acces în zona menţionată prezintă deficienţe caracteristice, caracterizate prin lipsa planeităţii suprafeţei de rulare, lipsa declivităţilor transversale şi longitudinale, lipsa delimitări carosabilului destinat autovehiculelor de cel pietonal şi cel al cicliştilor, lipsa dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor pluviale de pe platformele carosabile, lipsa semnalizării rutiere, precum şi lipsa amenajării spaţiilor verzi.

Canalizarea a fost executată pe mijlocul străzii, la nivel de canal colector, dar nu au fost prevăzute guri de scurgere pentru stradă.

Străzile propuse pentru amenajare, beneficiază de utilităţile urbane având realizată reţeaua de alimentare cu apă potabilă, gaze naturale şi reţeaua de alimentare cu energie electrică . Se vor lua toate măsurile care se impun, astfel încât stabilitatea stâlpilor de iluminat să nu fie afectată de realizarea drumului.

Având în vedere amplasamentul şi mai ales faptul că nu au existat până în prezent acţiuni de amenajare a infrastructurii rutiere în zonă este necesară o amenajare caracteristică a zonei, prin realizarea unei

infrastructuri rutiere, a unor zone destinate special traficului pietonal şi a celui ciclabil, precum şi realizarea unor zone verzi.

Prin realizarea acestei investiţii se au în vedere următoarele obiective: 1. Realizarea unei circulaţii auto şi pietonale în condiţii de maximă siguranţă şi confort pe întreaga zonă

de locuinţe, 2. Dezvoltarea infrastructurii de transport. Soluţia geometrică adoptată corespunde cerinţelor de trafic actual şi de perspectivă, atât la nivelul străzilor

interioare cât şi de pe Calea Buziaşului. Intersecţia Căii Buziaşului cu strada Magnoliei şi cu strada Chevereş a fost realizată prin amenajarea unei giraţi la nivel. Intersecţia va fi amplasata pe carosabilul existent, iar calea inelară se va realiza prin extinderea carosabilului existent. Intersecţia giratorie a fost proiectată pentru a permite dirijarea traficului în regim nesemaforizat. Raza interioară a intersecţiei este de 10,0 m. Calea inelara proiectată va avea o lăţime de 8,0m, pentru desfăşurarea traficului pe 2 benzi de circulaţie. Calea inelară va avea o supralărgire interioară dintr-o banda cu lăţimea de 1,0. Intersecţia proiectată va avea patru ramuri dintre care 2 ramuri principale situate pe Calea Buziaşului, iar cele secundare pe strada Magnoliei respectiv strada Chevereş

Geometric străzile au fost tratate ca şi străzii de categoria tehnică III – străzii colectoare. S-a proiectat un carosabil cu lăţimea de 6,0 m, iar adiacent fronturilor parcelelor sunt proiectate platforme cu lăţimi variabile destinate traficului pietonal şi a celui de ciclişti. În zone rămase libere între carosabil şi trotuare au fost proiectate spaţii verzi cu lăţimi variabile. În zonele unde aceste lăţimi au fost mai mici de 1,0 m s-a renunţat la amplasarea lor în fâşie şi, sau amenajat spaţii alveolare.

Pe toată lungimea străzilor, sub platformele trotuarelor, au fost amplasate conducte tehnologice pentru amplasarea viitoarelor reţele, aceste conducte au amplasate şi subtraversări ale carosabilului şi cămine de tragere.

Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea tronsonului de drum propus de aproximativ 1.495 m, acest fapt conducând la îmbunătăţirea accesului rutier şi pietonal în zonă.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03.Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. În vederea asigurării unei circulaţii corespunzătoare pe această stradă atât pentru autovehicule cât şi

pentru pietoni, precum şi pentru evaluarea investiţiei, este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat în cursul anului 2010 Studiul de Fezabilitate pentru

,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”, realizat de S.C. SIT INFRASTRUCTURE S.R.L. conform contractului de proiectare nr. 23 /22.01.2010.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,, Amenajare zona Petuniei - Magnoliei ” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 4.949,830 mii lei (fără TVA), respectiv 1.205,688 mii Euro (1 Euro = 4,1054 lei la data de 01.03.2010).

Investiţia se va realiza în decurs de 12 luni. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Durata totală se extinde

pe 12 luni, din care 4 luni fiind necesare proiectării şi procedurilor de achiziţie publică pentru contractarea execuţiei lucrării şi a dirigenţiei de şantier.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Amenajare zona Petuniei - Magnoliei”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2010, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, CONSILIER ing. VIOLA DUMITRU ing.PÎRVU LILIANA

FP 53-01, Ver.1

Atasament: Deviz.pdf

SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC NR. 1

Cursul BNR din 01.03.2010 1 euro= 4,1054 lei 20100526

Nr. Crt.

VALOARE

TVA

Mii lei Mii euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 3 4 5 6

Capitolul 1 - Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 1.1. Obtinerea terenului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1.2. 435,576 106,098 82,759 518,336 126,257

1.2.1. OB.1 INTERSECTIE CALEA BUZIASULUI 329,957 80,371 62,692 392,649 95,642 1.2.2. OB.2 STRADA MAGNOLIEI 48,504 11,815 9,216 57,720 14,059 1.2.3. OB.3. STRADA PETUNIEI 14,832 3,613 2,818 17,650 4,299 1.2.4. OB.4 STRADA TOPORASILOR 15,981 3,893 3,036 19,018 4,632 1.2.5. OB.5. STRADA DAFINULUI 12,016 0,342 2,283 14,299 0,407 1.2.6. OB.6. STRADA ZAMBILELOR 14,287 0,287 2,714 17,001 0,342 1.3. 86,723 21,124 16,477 103,200 25,138

1.3.1. OB.1 INTERSECTIE CALEA BUZIASULUI 3,085 0,751 0,586 3,671 0,894 1.3.2. OB.2 STRADA MAGNOLIEI 46,956 11,438 8,922 55,878 13,611 1.3.3. OB.3. STRADA PETUNIEI 14,115 3,438 2,682 16,796 4,091 1.3.4. OB.4 STRADA TOPORASILOR 11,408 2,779 2,167 13,575 3,307 1.3.5. OB.5. STRADA DAFINULUI 4,857 1,183 0,923 5,779 1,408 1.3.6. OB.6. STRADA ZAMBILELOR 6,302 2,101 1,197 7,500 2,500

TOTAL CAPITOL 1 522,299 127,222 99,237 621,536 151,395 Capitolul 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

2.1. Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOL 2 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Capitolul 3 - Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 3.1. Studii de teren 26,437 6,440 5,023 31,461 7,663 3.2. Taxe pentru obţinerea de avize, acorduri, autorizatii 1,500 0,365 0,000 1,500 0,435 3.3. Proiectare ş i inginerie 91,913 22,388 17,463 109,376 26,642 3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publica 2,000 0,487 0,000 2,000 0,580 3.5. Consultanta(Asig. supraveghierii prin diriginte de şantier) 2,5% 88,285 21,505 16,774 105,059 25,590 3.6. Asistenta tehnica din partea Proiectantului 1,500 0,365 0,285 1,785 0,435

TOTAL CAPITOL 3 211,635 51,551 40,211 251,846 61,345 Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1. Construcţii ş i instalaţii 3.691,122 899,089 701,313 4.392,435 1.069,916 4.1.1 OB.1 INTERSECTIE CALEA BUZIASULUI 702,346 171,079 133,446 835,792 203,584 4.1.2 OB.2 STRADA MAGNOLIEI 1.573,767 383,341 299,016 1.872,782 456,175 4.1.3 OB.3. STRADA PETUNIEI 375,113 91,371 71,271 446,384 108,731 4.1.4 OB.4 STRADA TOPORASILOR 361,304 88,007 68,648 429,951 104,728 4.1.5 OB.5. STRADA DAFINULUI 297,040 72,354 56,438 353,478 86,101 4.1.6 OB.6. STRADA ZAMBILELOR 381,552 92,939 72,495 454,047 110,598 4.2. Montaj utilaj tehnologic 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.3. Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.4. Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.5. Dotari 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4.6. Active necorporale 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 4 3.691,122 899,089 701,313 4.392,435 1.069,916 Capitolul 5 - Alte cheltuieli

5.1. Organizare de santier 31,375 7,642 5,961 37,336 9,094 5.1.1. Lucrari de constructii (0,5%* Cap 4) 27,683 6,743 5,260 32,943 8,024 5.1.2. Cheltuieli conexe organizarii de santier (0,1%* Cap 4) 3,691 0,899 0,701 4,392 1,070 5.2. Comisioane, taxe, cote legale si costuri de finantare 50,893 12,397 0,000 50,893 12,397 5.2.1 Comisioane, taxe, cote legale 50,893 12,397 0,000 50,893 12,397

5.2.1.1 Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,7% din CM) 29,688 7,231 0,000 29,688 7,231 5.2.1.2 Fond Casa Socială a Constructorilor (0,5% din CM) 21,206 5,165 0,000 21,206 5,165 5.2.2. Costul creditului (0,0%) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 5.3. Cheltuieli diverse si neprevazute( 10% x 1.2+1.3+2+3+4) 442,506 107,786 84,076 526,582 128,266

TOTAL CAPITOL 5 524,773 127,825 90,037 614,811 149,757 Capitolul 6 - Cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar

6.1. Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2. Probe tehnologice ş i teste 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

TOTAL CAPITOL 6 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL 4.949,830 1.205,688 930,798 5.880,628 1.432,413

DEVIZ GENERAL AMENAJARE ZONA PETUNIEI-MAGNOLIEI - MUN. TIMIŞOARA

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

7

din care C+M (1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1) 4.241,104 1.033,055 805,810 5.046,914 1.229,336

Valoare (exclusiv T.V.A.)

Valoare (inclusiv T.V.A.)

Lucrari pentru amenajarea terenului(reglementare retele,terasamnete, desfaceri,etc), cap.1.2.1. … 1.2.6.

Amenajari pentru protectia mediului si aducere la starea initiala( zone verzi) cap.1.3.1. … 1.3.6.