keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 124/24.04.2007 privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara

24.04.2007

Hotararea Consiliului Local 124/24.04.2007
privind modificarea si aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul SC2007 - 8589/ 13.04.2007 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art.33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 6/2007 privind unele măsuri de reglementare a drepturilor salariale şi a altor drepturi ale funcţionarilor publici până la intrarea în vigoare a legii privind sistemul unitar de salarizare şi alte drepturi ale funcţionarilor publici, precum şi creşterile salariale care se acordă funcţionarilor publici în anul 2007;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2, lit. (a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Incepand cu data de 01.05.2007, se modifica Organigrama, Statul de Functii si Regulamentului de organizare si functionare al aparatului propriu de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr.1, 2 si 3 care fac parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Directiei Politia Comunitara;
- Biroului Control Intern;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Regulament_organizare_functionare.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

1

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- Definiţie:

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia. Art.2 - Structură:

Părţile componente ale Regulamentului de organizare şi funcţionare sunt: • Manualul organizării – care cuprinde descrierea organizării autorităţii publice şi a

subdiviziunilor sale organizatorice; • Regulamentul Intern – care cuprinde regulile de funcţionare, normele de conduită,

drepturile şi obligaţiile angajaţilor autorităţii publice, politicile şi procedurile acesteia. Art.3 – Funcţii:

În cadrul autorităţii publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare ajută la îndeplinirea următoarelor funcţii:

• Funcţia de instrument de management – ROF este un mijloc prin care toţi angajaţii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

• Funcţia de legitimare a puterii şi obligaţiilor – ce revin fiecărui membru al organizaţiei – fiecare persoană ştie cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt relaţiile de cooperare şi de subordonare;

• Funcţia de integrare socială a personalului – ROF conţine reguli şi norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune.

Art.4 – Persoanele vizate: Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Art.5 – Intrare în vigoare: Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării sale prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul încunoştinţării acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

3

PARTEA I:

MANUALUL ORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 – Primarul, Viceprimarii, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara”, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Art.2 – Municipiul Timişoara are un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Art.3 – Sediul Primăriei Municipiului Timişoara este în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1. Art.4 – Misiunea sau scopul Primăriei Municipiului Timişoara rezidă în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburilor publice, în condiţiile legii. Art.5 – Administraţia publică în Municipiul Timişoara se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Art.6 – În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi, personalul de conducere având obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.7 – Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la prezentul regulament. Art.8 – Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

4

DIRECŢIA EDILITARĂ Biroul Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilitati Publice Serviciul Energetic Biroul Planificare Avizare Corelare Lucrari Publice Biroul Iluminat Public Biroul Reabilitare Termica Cladiri Biroul Hidrotehnic Biroul Asociatii de Proprietari Serviciul Salubritate Biroul Gestiune Deseuri DIRECTIA DRUMURI SI TRANSPORTURI Serviciul Drumuri si Poduri Biroul Infrastructura in Transport Biroul Promovare Lucrari Serviciul Reglementari Transporturi Urbane Biroul Transport Biroul Siguranta Circulatiei DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Biroul Contabilitate Venituri Biroul Contabilitatea Cheltuielilor DIRECTIA COMUNICARE Centrul de Consiliere Cetateni Biroul Comunicare Biroul Relatii Publice Invatamant Sport Cultura Compartimentul Presa Biroul e-Comunicare Compartimentul Rromi DIRECTIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Biroul Cooperare Internă şi Internaţională Biroul Programe Europene Serviciul Investitii Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice GTZ

Compartimente subordonate

Primarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

5

Biroul Infocentrul Turistic Serviciul Resurse Umane Serviciul Audit Public Intern Biroul Control Intern si Managementul Calitatii Cabinet Primar DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Administrare Mediu Biroul Ecologie Urbana Serviciul Spatii Verzi Biroul Mobilier Urban si Dezvoltare Spatii Verzi Serviciul Protectia Mediului Biroul Avize si Control Poluare DIRECŢIA PATRIMONIU Serviciul Publicitate şi Comerţ Biroul Control Comercial Serviciul Tehnic – Edilitate Serviciul Achiziţii Publice Biroul Licitaţii – Contracte Biroul Urmărire Venituri Compartiment Carte Funciara Serviciul Administrare Imobile Biroul Spaţii – Terenuri Compartiment Executări Silite Serviciul Informatizare Cabinet Viceprimar DIRECŢIA URBANISM Serviciul Autorizare şi Control Construcţii Biroul Autorizări Domeniul Public Biroul Autorizări Nord Biroul Autorizări Sud Biroul Statistica Control Biroul Acord Unic Serviciul Planificare Spaţială Biroul Dezvoltare Urbană Metropolitana Biroul Atelier de Urbanism Serviciul Banca de Date Urbane Biroul Cadastru, Avizare Documentaţii si Intabulari Cabinet Viceprimar

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Compartimente subordonate

Viceprimarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

6

Serviciul Administrare Fond Funciar Serviciul Juridic Biroul Contencios Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul Administraţie Locală Biroul Analiză şi Elaborare Documente Compartimentul Arhivă

CAPITOLUL III:

CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I: PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.9 - (1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.10 – Primarul reprezintă municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Art.11 – În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.12 - În baza prevederilor art.68 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, modificată prin Legea nr. 286/2006, primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliu local, şi anume:

a. prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara;

b. prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; c. elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu

a municipiului Timişoara şi le supune aprobării consiliului local; c) atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume:

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite; b. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului

bugetar şi le supune spre aprobare consiliului local;

Compartimente subordonate Secretarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

7

c. iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri de valoare în numele municipiului Timişoara;

d. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar.

d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume: a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin

intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor

din domeniile prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d; d. ia măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi

controlului efectuării serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 38 alin. 6 lit. a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara;

e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative;

h. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

e) alte atribuţii stabilite prin lege. Art.13 - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului. (2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

SECŢIUNEA a II-a: VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.14 - (1) Municipiul Timişoara are 2 viceprimari. Aceştia sunt subordonaţi primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia.

(2) Primarul deleagă viceprimarilor exercitarea atribuţiilor ce îi revin. (3) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de

buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

8

SECŢIUNEA a III-a:

SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.15 – Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.16 - (1) În conformitate cu prevederile Cap. VI4 din Legea nr. 286/2006 – pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuţii: a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. c, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

(2) Secretarul Municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL IV:

PERSONALUL DE EXECUŢIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECTIUNEA a I a:

DIRECŢIA EDILITARĂ

Directorul direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

infrastructurii tehnico-edilitare ale Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

9

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate;

Art. 17 : BIROUL MONITORIZARE A SERVICIILOR COMUNITARE DE UTILITATI

PUBLICE

Unitatea locală de monitorizare a serviciilor comunitare de utilităţi publice este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care elaborează şi actualizează anual strategiile locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice, precum şi planurile locale de implementare aferente acestora.

Şeful compartimentului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) fundamentează şi coordonează elaborarea strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizează implementarea acestora;

b) pregătesc, în colaborare cu operatorii serviciilor comunitare de utilităţi publice, planurile de implementare a strategiilor locale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi le prezintă autorităţilor administraţiei publice locale spre aprobare;

c) implementarea strategiilor locale, municipale sau judeţene pentru accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice şi monitorizarea rezultatelor fiecărui operator;

d) asista operatorii şi autorităţile administraţiei publice locale în procesul de accesare şi atragere a fondurilor pentru investiţii;

e) pregătesc şi transmit rapoarte de activitate către birourile prefecturale, Unitatea centrala de monitorizare, precum şi autorităţilor de management care gestionează instrumentele structurale şi programele operationale cu impact în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice, după caz.

f) asigură conformitatea clauzelor ataşate la contractele de delegarea a gestiunii serviciilor comunitare de utilităţi publice cu prevederile Strategiei naţionale;

g) prezintă rapoartele de activitate şi le supune acestora spre aprobarea consiliului local h) administrează relaţia cu reprezentanţi ai UE, ai instituţiilor financiare internaţionale, ai

băncilor şi ai autorităţilor administraţiei publice centrale; i) va pregati trimestrial rapoartele de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de

serviciu comunal de utilităţi publice şi le va transmite următoarelor entităţi în nu mai mult de 45 de zile de la sfârşitul trimestrului:

- consiliului local, judeţean, sau Consiliului General al Municipiului Bucureşti;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

10

- biroului de monitorizare de la nivelul prefecturii; - altor entităţi, dacă e cazul. Raportul trimestrial va prezenta performanţele procesului de implementare şi va cuprinde doua seturi de date: - informaţii corespunzătoare trimestrului încheiat; - informaţii cumulate, corespunzătoare trimestrelor parcurse din anul respectiv. j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind

rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

11

f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

Art. 18: SERVICIUL ENERGETIC

Serviciul Energetic este compartimentul de specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care elaborează şi implementează strategiile de eficienţă energetică, alimentare cu energie termică în sistem centralizat şi iluminat public, alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate, sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari, şi coordonează, planifică, avizează şi corelează lucrările de utilităţi publice din cadrul direcţiei, conform competenţelor ce îi revin.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

A. în domeniul gazelor naturale a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente

iniţiativelor aprobate; b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din

domeniul gazelor naturale; c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul gazelor de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

12

m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre decontare;

n) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul gazelor naturale ;

o) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de gaze naturale;

p) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

r) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

s) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

y) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare şi Serviciul de Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice ;

z) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul gazelor naturale;

aa) Propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de alimentarea cu gaze naturale pentru populaţie;

bb) Intervine la distribuitorul de gaze naturale, S.C. E.ON Gaz România S.A.- Sucursala Timişoara, pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările şi serviciul de distribuţie gaze naturale, pentru buna alimentare a populaţiei cu gaze naturale;

cc) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri, în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul Primarului;

dd) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

13

ee) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

i. -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; ii. -programul de investiţii anual şi multianual;

iii. -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ff) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

gg) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

B. în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; n) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de

investiţii în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat ; o) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau

Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

p) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini,

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

14

planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

r) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

s) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

y) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare şi Serviciul de Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice ;

z) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul alimentării cu energie termică centralizat;

aa) Administrează şi coordonează activităţile din domeniul energetic referitoare la asigurarea necesarului de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică;

bb) Soluţionează sesizărilor şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

cc) Intervine la producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. Colterm S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi;

dd) Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;

ee) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul alimentării

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

15

cu energie termică în sistem centralizat şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul primarului;

ff) Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; gg) Verifică activitatea S.C. Colterm S.A. conform prevederilor contractului de

concesionare; hh) elaborează şi propune spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale programul

propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET; ii) identifica zonele unitare de încălzire; jj) elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune

spre aprobare autorităţii administraţiei publice locale următoarele: a. regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica; b. caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie

termica şi pentru exploatarea SACET; c. contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie

termica, după caz; kk) urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi

dezvoltare a SACET; ll) urmăreşte îndeplinirea clauzelor contractuale, în cazul gestiunii delegate; mm) comunica periodic datele solicitate de autorităţile de reglementare competente; nn) controlează modul de desfăşurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei

termice în condominii; oo) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; pp) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : i. -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;

ii. -programul de investiţii anual şi multianual; iii. -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

qq) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; rr) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; ss) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

16

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, oprireşte executării ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului.

Art. 19. BIROUL PLANIFICARE, AVIZARE SI CORELARE LUCRĂRI PUBLICE

Biroul Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice este compartimentul de

specialitate din cadrul Direcţiei Edilitare care coordonează, planifică, avizează şi corelează lucrările de utilităţi publice din cadrul direcţiei.

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Planifică şi elaborează programul anual de lucrări de utilitate publică din cadrul direcţiei şi le supune spre aprobare, inclusiv propunerile de rectificări;

b) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

c) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

d) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

17

aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

e) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; f) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare la întocmirea programelor anuale de

achiziţii publice ; g) Planifică, corelează şi asigură secretariatul Comisiei tehnice de verificare şi avizare a

documentaţiilor tehnice privind lucrările de utilitate publică din cadrul direcţiei; h) Întocmeşte avizele sau refuzurile documentaţiilor tehnice funcţie de hotărârile

Comisiei tehnice de avizare şi verificare, aducând la cunoştinţa serviciilor din cadrul direcţiei;

i) Urmăreşte întocmirea documentaţiei tehnice, de către serviciul de specialitate din cadrul direcţiei, necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice, în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică;

j) Urmăreşte respectarea termenelor programate pentru fazele de promovare a lucrării de utilitate publică din cadrul direcţiei conform graficelor de eşalonare, anexă la programele anuale de achiziţii publice, informând lunar stadiile de derulare a acestora.

k) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare a Serviciilor Comunitare de utilitate Publică din cadrul direcţiei la promovarea şi implementarea strategiei locale de dezvoltare;

l) Asigură corelarea execuţiei lucrărilor de utilitate publică din cadrul direcţiei, din cadrul unităţilor subordonate consiliului local şi terţilor;

m) Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu; n) Avizează documentaţii în vederea obţinerii permisului de spargere pentru lucrări

edilitar – gospodăreşti; o) Evaluează zone verzi afectate şi încasarea contravalorii acestora (dacă este cazul), în

baza prevederii Hotărârii Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, pentru lucrările edilitar – gospodăreşti în vederea obţinerii permisului de spargere;

p) Urmăreşte refacerile zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti; q) Verifică, controlează şi recepţionează lucrări de refacere a zonelor verzi; r) Se deplasează la faţa locului cu deţinătorii de reţele de gospodărie subterană şi

supraterană în vederea predării amplasamentelor; s) Întocmeşte documentaţia şi caietul de sarcini în vederea achiziţiei publice a serviciului

de reamenajare prin gazonare a zonelor verzi afectate de lucrările edilitar-gospodăreşti pe raza municipiului Timişoara;

t) Verifică documentaţiile depuse în vederea obţinerii avizului de principiu; u) Evaluează zonele verzi care urmează să fie afectate, în baza prevederii Hotărârii

Consiliului Local 155/1999, în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 162/1997, şi întocmeşte note de plată în vederea obţinerii avizului de principiu necesar obţinerii Autorizaţiei de Construire;

v) Identifică pe teren ocuparea temporară a domeniului public cu materiale de construcţie şi a organizărilor de şantier;

w) Măsoară suprafeţele ocupate şi calculează taxa de ocupare temporară a domeniului public;

x) Urmăreşte încadrarea în timp, suprafaţă şi cu respectarea condiţiilor legale, a ocupării domeniului public precum şi a plăţii conform legii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

18

y) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

z) Evaluează prejudiciile aduse domeniului public prin săvârşirea contravenţiilor, pe baza tarifelor de evaluare;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

f) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

g) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

h) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

i) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

j) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

g) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

h) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

i) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

j) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; k) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; l) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului;

Art.20. BIROUL ILUMINAT PUBLIC

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

19

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul iluminatului public;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul iluminatului public de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; n) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de

investiţii în domeniul iluminatului public; o) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau

Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de iluminat public ; p) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

r) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

s) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului;

t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

20

următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

y) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare şi Serviciul de Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice ;

z) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul iluminatului public;

aa) Verifică pe teren reclamaţiile şi sesizările legate de funcţionarea reţelei de iluminat public şi întocmeşte răspunsurile la reclamaţiilor şi sesizărilor primite din partea cetăţenilor;

bb) Verifică din punct de vedere cantitativ şi avizarea facturilor de energie electrică referitoare la iluminatul public;

cc) Colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul primăriei în soluţionarea problemelor legate de iluminat public;

dd) Reînnoieşte contractele de furnizare a energiei electrice pentru iluminat public cu S.C. Enel Electrica Banat S.A. şi obţine avize din partea S.C. Enel Electrica Banat S.A.;

ee) Întocmeşte, verifică şi promovează studii, prognoze şi programe de dezvoltare în domeniul iluminatului public;

ff) Stabileşte în baza analizelor efectuate priorităţile de dezvoltare în domeniul iluminatului public;

gg) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

hh) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

ii) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului.

jj) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

kk) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ll) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : a. -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; b. -programul de investiţii anual şi multianual;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

21

c. -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

mm) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

nn) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

oo) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

b) Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare şi asigurarea iluminatului public;

c) Convocă comisiile de recepţie; d) Urmăreşte şi coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi

comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; e) Asigură cu ajutorul gardienilor publici paza la anumite obiective pavoazate pe

perioada sărbătorilor de iarnă; f) Inspectează teritoriul pentru deplasarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi

intervine pentru remedierea lor; g) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune

aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara; h) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii din

cadrul Biroului Iluminat Public; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constatarea contravenţii, aplică sancţiuni şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului;

21. BIROUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

22

- conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul reabilitării termice a clădirilor;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul reabilitării termice a clădirilor de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; n) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de

investiţii în domeniul reabilitării termice a clădirilor ; o) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau

Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de reabilitare termică a clădirilor ; p) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în

vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

q) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

r) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

23

s) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului;

t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

y) Colaborează cu Serviciul de Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice ;

z) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul reabilitării termice a clădirilor;

aa) Verifică şi avizează documentaţia de reabilitare termică a clădirilor, finanţate prin bugetul local;

bb) Efectuează demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică;

cc) Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii;

dd) Contractează, împreună cu asociaţiile de proprietari, expertizarea şi auditul energetic al proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale;

ee) Propune proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate energetic;

ff) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum şi etapele de intervenţie şi modul de finanţare a cheltuielilor;

gg) Propune lista de priorităţi pentru clădirile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare energetică;

hh) Realizează propuneri pentru fundamentarea bugetului local în funcţie de estimarea cheltuielilor pe etape de intervenţie;

ii) Preia de la auditorii energetici persoane fizice/juridice a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic;

jj) Preia şi verifică situaţiile de lucrări, vizate de inspectorul de şantier, a situaţiilor de lucrări executate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

24

kk) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ll) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

mm) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

nn) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

oo) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

k) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

l) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

m) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

n) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

o) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

m) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, oprireşte executării ilegală a lucrărilor;

n) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

o) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

p) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; q) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; r) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului.

Art.22. BIROUL HIDROTEHNIC

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

25

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate;

b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; n) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de

investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate ; o) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau

Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

p) Pregătirea documentaţiei tehnice necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

26

q) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

r) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

s) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

u) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

v) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

w) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

y) Colaborează cu Unitatea Locală de Monitorizare şi Serviciul de Planificare, Avizare şi Corelare Lucrări Publice la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice ;

z) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

aa) Promovează spre aprobarea Consiliului Local Timişoara toate documentaţiile tehnice din domeniul alimentării cu apă, a canalizării şi epurării apelor uzate, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale SC AQUATIM SA.(în principal a documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul apă - canal cu finanţare din bugetul local ;

bb) Constată faptele ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

cc) Întocmeşte referate, dispoziţii, informări, memorii privind probleme specifice domeniului alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate

dd) Propune programele de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de apă, canalizare şi epurarea apelor uzate de pe teritoriul Municipiului Timişoara;

ee) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea alimentării cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate şi referitoare la necesitatea dezvoltării acestora;

ff) Stabileşte, în baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare în domeniu; gg) Întocmeşte, coordonează şi utilizează prognoze, planificări şi programe de dezvoltare; hh) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor; ii) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

27

jj) Întocmeşte rapoartele statistice cerute de lege şi de superiori în domeniu; kk) Colaborează cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul

unor litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

ll) Colaborează cu Serviciul Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

mm) Participă la acţiuni de control, concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale, locale, poliţiei, garda de mediu, etc;

nn) Colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de gospodării subterane;

oo) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; pp) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : i. -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;

ii. -programul de investiţii anual şi multianual; iii. -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

qq) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea

documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; rr) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de

utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ; ss) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de

sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

i) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post- garanţie:

j) Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor organizate de, sau împreună cu Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare şi asigurarea iluminatului public;

k) Convocă comisiile de recepţie; l) Urmăreşte şi coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi

comerciale implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; m) Asigură cu ajutorul gardienilor publici paza la anumite obiective pavoazate pe

perioada sărbătorilor de iarnă; n) Inspectează teritoriul pentru deplasarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi

intervine pentru remedierea lor; o) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune

aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara; p) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii din

cadrul Biroului Hidrotehnic; AUTORITATE (COMPETENŢE):

g) Constatarea contravenţii, aplică sancţiuni şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

28

h) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

i) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

j) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; k) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; l) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului;

23. COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

Compartimentul Asociaţii de Proprietari este compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Energetic care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale în domeniul îndrumării metodologice şi verificării asociaţiilor de proprietari.

ATRIBUŢII:

a) Participă la activitatea de relaţii cu publicul (clarificarea problemelor ridicate în domeniul juridic, economic şi tehnic);

b) Îndrumă asociaţiile de locatari şi verifică documentele necesare pentru transformarea asociaţiilor de locatari în asociaţii de proprietari;

c) Întocmeşte răspunsuri la petiţiile cetăţenilor în termenul legal ; d) Îndrumă şi sprijină asociaţiile de proprietari pentru îndeplinirea de către acestea a

obligaţiilor ce le revin pentru întreţinerea şi repararea construcţiilor şi instalaţiilor din condominiu;

e) Întocmeşte şi distribuie materiale informative de interes pentru asociaţia de proprietari prin care să contribuie la buna desfăşurare a acestora;

f) Organizează împreună cu organizaţii neguvernamentale seminarii de instruire pentru preşedinţi şi administratorii de condominii;

g) Organizează exercitarea controlului financiar şi de gestiune asupra activităţii asociaţiilor de proprietari,

h) Actualizează baza de date privind modificările din activitatea desfăşurată de administratorii atestaţi;

i) Participă la şedinţele Asociaţiilor de proprietari în scopul coordonării şi îndrumării acestora;

j) Verifică achitarea la zi a cheltuielilor prin adeverinţa eliberată de preşedintele comitetului executiv, în situaţia în care proprietarii doresc să–şi înstrăineze apartamentele sau spaţiile cu altă destinaţie decât cea de locuinţă;

k) Înregistrează şi constituie baza de date cu Situaţia soldurilor de activ şi pasiv, care se depune de către asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă, la 1 martie pentru situaţia de la 31 decembrie şi până la 1 septembrie pentru situaţia de la 30 iunie;

l) Asigură secretariatul comisiei de atestare a administratorilor; m) Elaborează referate şi proiecte de hotărâri; n) Realizează alte sarcini stabilite de către Primar. Viceprimar, Secretar, Şefii Ierarhici.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

29

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, datelor cu caracter confidenţial deţinute ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Îndeplineşte cu profesionalism, loialitate, corectitudine îndatoririle de serviciu; c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; d) Răspunde de corectitudinea şi exactitatea informaţiilor furnizate în activitatea de

relaţii cu publicul; e) Răspunde de realizarea la timp a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

b) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limitele atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

c) Se preocupă de perfecţionarea pregătirii profesionale; d) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, după caz; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale compartimentului.

Art.24: SERVICIUL SALUBRITATE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - asigură însuşirea şi aplicarea corectă de către personalul din subordine a legislaţiei

specifice domeniului de activitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de salubrizare şi gestiune a deşeurilor pe teritoriul municipiului;

b) Coordonează prin personalul din subordine activităţile de inspecţie şi control privind modul în care se prestează următoarele servicii de salubrizare:

- serviciul de salubrizare menajeră – precolectarea, colectarea, transportul şi depozitarea deşeurilor solide, cu excepţia celor toxice, periculoase sau cu regim special, de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

30

- serviciul de salubrizare stradală – măturatul, întreţinutul, spălatul şi stropitul căilor publice; - serviciul de deszăpezire a căilor publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei şi îngheţ;

- serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

- serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă;

- monitorizarea şi controlul activităţilor desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie a materialelor rezultate din reparaţii şi amenajări interioare, în cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare.

c) Coordonează şi asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice de salubrizare şi a Biroului Gestiunea Deşeurilor aflate în subordonarea sa;

d) Urmăreşte realizarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a serviciilor, activităţilor şi acţiunilor desfăşurate de operatorii în domeniu;

e) Controlează, prin personalul din subordine, activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare, conform graficelor stabilite şi întocmeşte procese verbale de recepţie zilnică pentru serviciul de salubrizare stradală, note de constatare, rapoarte, etc.

f) Urmăreşte respectarea programului iniţiat de Primăria Municipiului Timişoara pentru realizarea acţiunilor ecologice de curăţenie generală de primăvară şi toamnă privind colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a deşeurilor vegetale rezultate din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi din curăţirea zonelor verzi din jurul imobilelor şi blocurilor de locuinţe;

g) Coordonează şi controlează desfăşurarea serviciul de deszăpezire a căilor publice de pe teritoriul municipiului, prestat de operatorii de salubrizare;

h) Constată şi sancţionează contravenţional în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniu prin personalul din subordine, împuterniciţi în acest scop;

i) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului de salubrizare şi gestionare a deşeurilor pe teritoriul municipiului pe care le supune aprobării Consiliului local;

j) Controlează periodic, prin personalul din subordine, implementarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare, a sistemului de colectare duală în cartierele municipiului, întocmind rapoarte, note de constatare şi/sau informare în acest sens;

k) Controlează, prin personalul din subordine, modul în care operatorul de servicii publice da salubrizare respectă graficul de colectare a deşeurilor menajere şi a celor colectate în sistem dual de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

l) Asigură, prin personalul din subordine şi potrivit competenţelor ce îi revin, soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren, aspectele sesizate sau reclamate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

31

m) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu cele centrale, în domeniul serviciilor de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor;

n) Asigură punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice a obligaţiilor ce le revin;

o) Colaborează şi organizează acţiuni cu organele de poliţie, Jandarmeria, Poliţia comunitară, Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţia Mediului şi alte organe de specialitate locale, soluţionarea problemelor specifice;

p) Asigură întocmirea documentaţiei tehnice pentru organizarea licitaţiei în vederea elaborării „Managementului deşeurilor şi a Strategiei de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara”;

q) Asigură elaborarea Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de salubrizare pe teritoriul municipiului Timişoara, conform Regulamentului Cadru de organizare şi funcţionare prevăzut de legislaţia în vigoare;

r) Urmăreşte permanent dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice de salubrizare prin propuneri concrete înaintate şi aprobate de şefii ierarhici;

s) Organizează întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse ambalate, care ambalează produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către operatorii autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

t) Organizează lunar întâlniri cu operatorul de salubrizare, în care analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a solicitărilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la utilizatorii de servicii;

u) Gestionează contractele în derulare şi urmăreşte respectarea clauzelor contractuale privind serviciile de salubrizare stradală, colectare duală, colectarea deşeurilor voluminoase, a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice şi a altor deşeuri colectate prin punctele de colectare, precum şi efectuarea în termen a acţiunilor ecologice de curăţenie şi igienizare organizate periodic;

v) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice respectiv de concesiuni pe care le transmite Serviciului Achiziţii Publice;

w) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget, anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

x) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

y) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

z) Transmite decadal şi/sau lunar către Direcţia Economică, situaţiile de lucrări însoţite de facturile aferente avizate şi certificate în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii în vederea efectuării plăţii;

aa) Asigură întocmirea angajamentelor bugetare, a propunerilor de angajare a cheltuielilor şi a ordonanţărilor de plată precum şi a referatelor în vederea angajării cheltuielilor bugetare, şi le transmite, după caz, Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

32

bb) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; cc) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

dd) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ff) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultate inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării acţiunilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar pute aduce prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivi legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Asigură constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, a serviciilor publice de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor în conformitate cu competenţele stabilite prin legislaţia specifică;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

33

Art.25. BIROUL GESTIUNEA DEŞEURILOR

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de gestiune a deşeurilor pe teritoriul municipiului; b) Coordonează prin personalul din subordine activităţile de inspecţie şi control privind generarea, precolectarea, colectarea, transportul, sortarea, tratarea, neutralizarea, valorificarea şi eliminarea finală a deşeurilor de către agenţii economici, instituţiile publice şi cetăţeni; c) Coordonează serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora; d) Coordonează serviciul de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase, vegetale şi nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, cu excepţia celor electrice şi electronice şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât a cea de locuinţă; e) Monitorizează şi controlează activităţile desfăşurate la punctele de colectare pentru cantităţi de sub 1 mc precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice uzate şi intervine prin măsuri concrete în vederea soluţionării eficiente a acestora prin operatorul de servicii de salubrizare. f) Coordonează şi asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice Biroului Gestiunea Deşeurilor;

g) Coordonează implementarea serviciul de colectare duală a deşeurilor de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice, transportul, sortarea şi valorificarea acestora;

h) Coordonează implementarea serviciul de colectare, transport şi depozitarea a deşeurilor voluminoase şi nepericuloase- bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată şi a deşeurilor rezultate din activităţi de construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări la clădiri, locuinţe şi spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

i) Controlează prin personalul din subordine activităţile desfăşurate de operatorul de servicii publice de salubrizare în punctele de colectare a deşeurilor rezultate din reparaţii şi amenajări interioare în cantităţi de sub 1 mc. şi a deşeurilor din echipamente electrice şi electrocasnice - DEEE;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

34

j) Urmăreşte realizarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a programele şi acţiunile desfăşurate de operatorii în domeniu;

k) Controlează, prin personalul din subordine, activitatea operatorilor de servicii publice de salubrizare, conform graficelor stabilite şi întocmeşte note de constatare, rapoarte, etc.

l) Urmăreşte respectarea programului iniţiat de Primăria Municipiului Timişoara pentru realizarea acţiunilor ecologice de curăţenie generală de primăvară şi toamnă privind colectarea de la populaţie a obiectelor de uz casnic şi gospodăresc, a deşeurilor vegetale rezultate din tăierile de corecţie a arborilor de pe aliniamentele stradale şi din curăţirea zonelor verzi din jurul imobilelor şi blocurilor de locuinţe;

m) Constată şi sancţionează contravenţional în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de încălcare a legislaţiei în domeniu prin personalul din subordine, împuterniciţi în acest scop;

n) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea de gestiune a deşeurilor pe teritoriul municipiului pe care le supune aprobării Consiliului local;

o) Urmăreşte punerea în aplicare a managementului deşeurilor şi strategiei de gestiune a deşeurilor în municipiul Timişoara;

p) Controlează periodic, prin personalul din subordine, implementarea de către operatorul de servicii publice de salubrizare, a sistemului de colectare duală în cartierele municipiului, întocmind rapoarte, note de constatare şi/sau informare în acest sens;

q) Controlează, prin personalul din subordine, modul în care operatorul de servicii publice da salubrizare respectă graficul de colectare a deşeurilor menajere şi a celor colectate în sistem dual de la utilizatorii casnici, persoane fizice şi asociaţii de locatari/proprietari, agenţi economici şi instituţii publice;

r) Asigură, prin personalul din subordine şi potrivit competenţelor ce îi revin, soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren, aspectele sesizate sau reclamate;

s) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu cele centrale, în domeniul gestiunii deşeurilor;

t) Asigură punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice a obligaţiilor ce le revin;

u) Colaborează şi organizează acţiuni cu organele de poliţie, Jandarmeria, Poliţia comunitară, Garda de Mediu, Agenţia Regională de Protecţia Mediului şi alte organe de specialitate locale, soluţionarea problemelor specifice;

v) Asigură întocmirea documentaţiei tehnice pentru organizarea licitaţiei în vederea elaborării „Managementului deşeurilor şi a Strategiei de gestionare a deşeurilor în municipiul Timişoara”;

w) Organizează întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse ambalate, care ambalează produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către operatorii autorizaţi de Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor.

x) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice respectiv de concesiuni pe care le transmite Serviciului Achiziţii Publice;

y) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget, anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

35

următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

z) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

aa) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

bb) Transmite decadal şi/sau lunar către Direcţia Economică, situaţiile de lucrări însoţite de facturile aferente avizate şi certificate în privinţa realităţii, legalităţii şi regularităţii în vederea efectuării plăţii;

cc) Asigură întocmirea angajamentelor bugetare, a propunerilor de angajare a cheltuielilor şi a ordonanţărilor de plată precum şi a referatelor în vederea angajării cheltuielilor bugetare, şi le transmite, după caz, Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate

dd) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ee) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ff) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

gg) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultate inspecţiilor; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării acţiunilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar pute aduce prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivi legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f)Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

36

a) Asigură constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale în domeniul protecţiei mediului, a serviciilor publice de salubrizare şi a gestiunii deşeurilor în conformitate cu competenţele stabilite prin legislaţia specifică;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; f) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia

despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECTIUNEA a II a:

DIRECŢIEA DRUMURI ŞI TRANSPORT Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

patrimoniului Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate; -

Art.26. SERVICIUL DRUMURI ŞI PODURI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) cele care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legile, ordonanţele şi

hotărârile emise de organele puterii de stat şi autorităţile administraţiei locale; b) respectarea metodologiei de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

37

c) convocarea comisiei de recepţie la investiţiile din domeniul drumurilor de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local;

d) participarea în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate din domeniul drumurilor;

e) constatarea faptelor ce contravin legilor, ordonanţelor şi hotărârilor organelor puterii de stat şi a autorităţilor administraţiei locale şi le sancţionează conform prevederilor legale;

f) preluarea şi soluţionarea reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor în domeniu, din partea cetăţenilor;

g) întocmirea de referate, dispoziţii, informări, memorii privind probleme specifice drumurilor;

h) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea tramei stradale referitoare la necesitatea dezvoltării acestora;

i) Întocmeşte rapoarte şi propuneri pentru emiterea dispoziţiilor Primarului. j) Respectă metodologia de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara; k) Colaborarea cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

pentru rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri; l) obţinerea şi gestionarea informaţiilor despre funcţionalitatea sistemului de drumuri,

respectiv necesitatea perfecţionării şi dezvoltării acestuia; m) întocmirea rapoartelor statistice cerute de lege şi de superiori în domeniu; n) colaborare cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor

litigii aflate pe rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările de drumuri; o) colaborare cu Banca de Date Urbană în vederea obţinerii datelor privind regimul

juridic al terenurilor, necesar la întocmirea certificatelor de urbanism; p) Colaborare cu Serviciul Relaţii cu Publicul în vederea transmiterii către beneficiarii

interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

q) arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa ; r) participă la acţiuni de control , concertate alături de organele de control ale

administraţiei centrale , locale, poliţiei, garda de mediu, etc; s) întocmeşte procese verbale de constatare a contravenţiilor şi urmăreşte respectarea

măsurilor stabilite prin procesele verbale; t) colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de

drumuri şi gospodării subterane; u) urmăreşte şi verifică modul de derulare a contractelor de execuţie a lucrărilor de

drumuri, respectarea clauzelor contractuale; RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

38

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 27.BIROUL INFRASTRUCTURĂ IN TRANSPORT

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legile decretate, hotărârile emise de organele puterii de stat şi autorităţile administraţiei locale;

b) Preia şi soluţionează reclamaţii, sesizări, cereri ale cetăţenilor în domeniul drumurilor; c) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente

iniţiativelor aprobate; d) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din

domeniul drumurilor; e) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; f) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; g) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor

de execuţie; h) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul

apariţiei unor situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

i) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

j) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

39

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate;

l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări

prezentate de constructor spre decontare; n) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de spargere” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; o) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de intervenţie” pentru lucrări tehnico-

edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; p) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Avizul de principiu drumuri şi mediu urban”

pentru lucrări care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale;

q) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii drumuri ;

r) arhivează documentele eliberate, clasează corespondenţa ; s) transmiterea către Direcţia Economică a situaţiilor de lucrări avizate din punct de

vedere calitativ şi cantitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţi;

t) întocmirea propunerii de angajare şi a angajamentului bugetar precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 28. BIROUL PROMOVARE LUCRĂRI

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

40

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Propune programele de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri de pe

teritoriul Municipiului Timişoara; b) promovarea spre aprobarea Consiliului Local Timişoara a tuturor documentaţiilor

tehnice din domeniul rutier necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local (în principal studii de fezabilitate);

c) pregătirea documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul drumurilor cu finanţare din bugetul local ;

d) Stabileşte, în baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare în domeniu; e) Întocmeşte, coordonează şi utilizează prognoze, planificări şi programe de dezvoltare; f) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor; g) Pregătirea documentaţiei necesare pentru obţinerea Certificatului de Urbanism şi/sau

Autorizaţiei de Construire pentru lucrări de drumuri; h) Pregătirea documentelor licitaţiei (tema de proiectare, caiete de sarcini, etc.) în

vederea organizării de achiziţii publice ; i) estimarea fiecărui contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compararea

valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice, în vederea alegerii procedurii prin care se va atribui fiecare contract;

j) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

k) întocmirea şi comunicarea propunerii privind programul anual al achiziţiilor publice în domeniul drumurilor către Serviciul Licitaţii ;

l) întocmirea şi transmiterea Serviciului Buget, anual, a propunerii privind bugetul local pe anul următor în domeniul drumurilor;

m) întocmeşte şi transmite Serviciului Buget a programului de investiţii anuale şi multianuale din domeniul drumurilor;

n) asigurarea condiţiilor legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul drumurilor de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local (obţinere avize şi acorduri);

o) pregătirea documentaţiilor tehnice în vederea organizării de achiziţii publice în domeniul drumuririlor cu finanţare din bugetul local (selecţii de oferte, licitaţii deschise pentru cheltuieli curente, execuţii reţele, forare fântâni, proiectare, consultanţă….);

p) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate în domeniul drumurilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

41

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exactitatea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 29. SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

Şeful Serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII: a) Atribuţiile generale care privesc statutul funcţionarului public condiţionate de legislaţia emisă de administraţia centrală şi locală, cuprinzând următoarele:

b) Elaborarea programului anual de transport de călători între Timişoara şi localităţile învecinate;

c) Întocmirea de informări, rapoarte, comunicate şi proiecte de specialitate; d) Organizarea acţiunii de identificare, ridicare şi valorificare a vehiculelor abandonate

sau fără stăpân pe domeniul public conform Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al acestor vehicule;

e) Urmărirea criteriilor de performanţă ale managerului R.A.T.T.; f) Concesionarea traseelor de transport în comun din municipiul Timişoara în conformitate cu prevederile Legii nr. 284 pentru aprobarea OUG nr.86/2001 privind

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

42

serviciile de transport public local de călători şi a Hotărârii nr. 828/200 pentru aplicarea acesteia.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 30. BIROUL SIGURANTA CIRCULATIEI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) Asigurarea fluenţei circulaţiei rutiere în municipiul Timişoara (întocmirea planului lunar de semnalizări rutiere pe orizontală şi verticală, verificarea lunară a lucrărilor de semnalizare rutieră, reorganizarea circulaţiei rutiere prin sensuri unice, semaforizarea intersecţiilor; verificarea decontului de lucrări);

b) Coordonarea activităţii comisiei de circulaţiei din cadrul PRIMĂRIEI Municipiului Timişoara ; c) Eliberarea avizelor de transport pentru zonele cu restricţie de tonaj conform HCL nr. 9/2003, HCL 98/2004 şi HCL 485/2006; d) Urmărirea activităţii de blocare şi ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe domeniul public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

43

e) Urmărirea respectării HCL nr. 70/1999 privind Regulamentul de funcţionare a sistemului de parcare TELPARK în municipiul Timişoara; RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 31. BIROUL TRANSPORT

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ARTIBUTII: a) Coordonarea activităţii R.A.T.T. (verificarea graficelor de circulaţie, a deconturilor

lunare reduceri şi gratuităţi –, a lucrărilor de investiţii şi a gradului de curăţenie); b) Întocmirea bugetului anual alocat Regiei de Transport şi elaborarea proiectelor de hotărâri privind înlesnirile la transportul în comun acordate cetăţenilor municipiului Timişoara; c) Acţiuni pentru respectarea HCL nr. 251/2002 privind interzicerea circulaţiei căruţelor pe raza municipiului Timişoara; d) Organizarea, desfăşurarea şi controlul activităţii de taximetrie conform Legii nr. 38/2003 şi a normelor metodologice de aplicare a acesteia aprobate prin Ordinul nr. 275/2003;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

44

e) Organizarea activităţii de înregistrare a vehiculelor nesupuse înmatriculării sau care circulă ocazional pe drumurile publice în conformitate cu prevederile OUG nr. 195/2002 privind circulaţia vehiculelor pe drumurile publice;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor,

informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentelor întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a III a : DIRECŢIA ECONOMICĂ

Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea politicilor, planurilor

şi programelor de dezvoltare aprobate a Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

Art.32. SERVICIUL BUGET

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

45

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii

finanţelor publice, în conformitate cu metodologia de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de buget, pe baza propunerilor serviciilor din cadrul PMT trasmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor;

b) Primeşte din partea serviciilor de specialitate prognozele pe ultimii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanţelor publice;

c) Primeşte din partea serviciilor de specialitate în luna octombrie a fiecărui an programele de investiţii anuale şi multianuale privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, în baza referatelor privind justificarea nevoilor precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

d) Rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor principali de credite în conformitate cu legea finanţelor publice;

e) Întocmeşte lista de investiţii (anexa la buget) pe baza docuumentaţiilor tehnico- economice ale obiectivelor de investitii, studiilor de fezabilitate aprobate, respectiv informaţiilor financiare şi nefinanciare conform legii finanţelor publice;

f) Întocmeşte contul de execuţie al PMT (trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (reprezintă anexa la darea de seamă contabilă);

g) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri privitoare la buget; informări şi analize bugetare;

h) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi încadrarea în creditele bugetare aprobate.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

46

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului,

precum şi a hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului;

b) Participă la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor în limita creditelor alocate la raportarea trimestrială a contului de execuţie a cheltuielilor;

c) Întocmeşte analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de priorităţile anului pe care se întocmeşte bugetul conform clasificaţiei bugetare;

d) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; e) Răspunde de respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Colaborează cu direcţiile din cadrul Primăriei şi unităţile de subordonare locală; b) Ia decizii cu privire la urmărirea şi încadrarea în limita creditelor aprobate în bugetul

iniţial, respectiv rectificat; c) Face propuneri cu privire la activitatea ce depăşeşte limitele de competenţă ale

serviciului; d) Relaţionează cu autorităţi sau instituţii publice, organizaţii internaţionale în limitele

prevăzute de conducere; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 33. BIROUL CONTABILITATE VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Ţine evidenţa analitică a veniturilor Bugetului Local încasate conform extraselor de cont emise de Trezoreria Municipiului Timişoara, operând zilnic ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora;

b) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru corecta înregistrare a încasărilor şi plăţilor în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea corecturilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

47

c) Întocmeşte statele de plată privind restituirile de impozite şi taxe pe baza documentelor furnizate de către Serviciile de venituri din cadrul Primăriei;

d) Verifică situaţiile întocmite de către direcţiile Primăriei care stau la baza întocmirii fondului de stimulente, constituirea acestuia la nivelul Primăriei şi repartizarea lui pe direcţii;

e) Întocmeşte decontul privind taxa pe valoare adăugată şi plata acesteia; f) Întocmeşte balanţa de verificare a conturilor de venituri; g) Analizează, verifică preţurile şi tarifele la produsele şi serviciile de interes local; h) Propune măsuri de majorare a preţurilor şi tarifelor; i) Studiază, urmăreşte şi verifică situaţiile de lucrări; j) Verifică documentaţiile de plată înaintate pentru ordonanţare şi certifică preţul

negociat cu prestatorii de servicii şi lucrări; k) Înregistrează în contabilitate, pe baza jurnalului de vânzări transmis de către Direcţia

Patrimoniu, a taxei pe valoarea adăugată şi întocmirea decontului de TVA, precum şi înregistrarea debitelor cuprinse în acestea

l) Înregistrează sintetic în contabilitate pe baza notei contabile întocmite de către Biroul Urmărire Venituri – Direcţia Patrimoniu şi transmise lunar de către acesta, cuprinzând veniturile provenite din contractele de administrare a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Timişoara.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor şi responsabilităţilor de serviciu prevăzute în fişa postului;

b) Răspunde de respectarea normelor legale privind secretul şi confidenţialitatea în legătură cu informaţiile sau documentele de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei;

c) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin din funcţia publică pe care o deţin,

precum şi atribuţiile ce le sunt delegate; e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor

informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele elaborate; f) Răspunde de respectarea cadrului legal ce reglementează activitatea desfăşurată.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

48

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.34 . BIROUL CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Acordă avansurile pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate, le justifică şi ţine o evidenţă a acestora;

b) Întocmeşte evidenţa sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepţiilor întocmite de Serviciul Administrativ şi a notelor contabile furnizate de către Serviciul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei Patrimoniu, a obiectelor de inventar şi a materialelor, în baza recepţiilor Serviciului Administrativ;

c) Evidenţiază, achită şi preia în programul informatic statele de plată întocmite de Serviciul Resurse Umane, salariile, statele de consilieri, prestări servicii, stimulente etc.;

d) Urmăreşte încasările şi restituirile garanţiilor de licitaţii; e) Plăteşte restituirile din impozite şi taxe, întocmeşte evidenţa sumelor neridicate

reprezentând restituiri din impozite şi taxe pe baza documentaţiei întocmite de Biroul Venituri din cadrul Direcţiei Economice;

f) Realizează toate încasările şi plăţile în numerar şi virament, efectuează toate operaţiunile în numerar prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare;

g) Întocmeşte balanţa contabilă şi darea de seamă contabilă proprii, centralizează cele 23 de dări de seamă ale unităţilor subordonate şi raportează acestea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

h) Urmăreşte încasările şi plăţile efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană derulate prin Primăria Municipiului Timişoara în valută şi lei.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

49

j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; b) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau

informaţiile de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei; c) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; d) Răspunde de exactitatea datelor furnizate; e) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; f) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECTIUNEA a IV a: DIRECTIA COMUNICARE Art.35. CENTRUL DE CONSILIERE CETATENI

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

50

ATRIBUŢII:

a) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru certificatele de urbanism, autorizaţiile de construcţie sau demolare, obţinerea avizelor, respectiv acordurilor unice, schimbarea titularilor contractelor de închiriere pentru folosinţa terenului (garaje), cereri de împroprietărire - cf. art.36 din Legea nr.18/1991, republicată, pentru Direcţia Urbanism, cereri pentru atribuirea terenului;

b) Verifică şi preia actele şi documentaţiile pentru eliberarea certificatului de urbanism şi autorizaţia de construcţie pentru extinderi sau reabilitări reţele de gaze naturale, apă, telefonie, electrice, termoficare, precum şi pentru branşamentele aferente şi avizele de săpătură;

c) Verifică şi preia actele pentru Serviciul Agricol (adeverinţe deţinere teren agricol, oferte de vânzare-cumpărare teren agricol, cereri pentru carnet de producător, cereri pentru constatarea pagubelor produse de calamităţi, etc.);

d) Preia ofertele pentru procedurile de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări etc.

e) Verifică şi preia documente pentru autorizaţii referitor la licenţa de transport în regim taxi şi eliberarea autorizaţiilor pentru persoane fizice şi asociaţii familiale în conformitate cu Legea nr. 300/2004;

f) Verifică şi preia actele pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, alocaţiilor de stat pentru copii şi cererile depuse la Serviciul Autoritate Tutelară şi eliberează Dispoziţiile emise de Primar;

g) Participă la activitatea de relaţii cu publicul, asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informatiilor de interes public solicitate verbal;

h) Generează note de plată atunci când situaţia o impune ; i) Efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite,

solicită să fie primite de conducerea instituţiei, întocmeşte „nota de audienţă” care este remisă pe bază de semnătură, compartimentului implicat urmărind apoi comunicarea răspunsului în termenul prevăzut de lege;

j) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitat;

l) Înregistrează şi evidenţiază într-un registru special toate opiniile, recomandările şi sesizările persoanelor fizice şi/sau juridice privind proiectele de acte normative propuse de Primar sau de consilierii locali, în conformitate cu Legea nr. 52/2003, iar în cazul în care se de către asociaţiile legal constituite sau de o autoritate publică, organizează consultări publice în cadrul cărora se va dezbate proiectul de act normativ respectiv.

m) Asigură soluţionarea petiţiilor (de la primire până la expediere, clasare) în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 ;

n) Asigură accesul la informaţiile publice (cu excepţia relaţiei cu mass-media) în conformitate cu Legea nr. 544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, astfel:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

51

- pune la dispoziţia cetăţenilor formularele – tip prevăzute de lege; - cererile depuse în baza Legii nr. 544/2001 sunt evidenţiate într-un registru

special; - participă alături de celelalte compartimente ale instituţiei la realizarea

(redactarea) şi distribuirea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara în care sunt cuprinse din oficiu informaţiile de interes public , precum şi la actualizarea paginii de internet a instituţiei;

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

q) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 36. BIROUL COMUNICARE

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

52

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Biroul preia orice cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare

la problemele oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimari, secretar );

b) Participă la activitatea de relaţii cu publicul, asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informatiilor de interes public solicitate verbal;

c) Înregistrează solicitările de anchete sociale la cererea Poliţiei, a instanţelor judecătoreşti ;

d) Verifică şi preia actele care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local;

e) Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti ; f) Întocmeşte procesele-verbale de afişare-dezafişare ; g) Generează note de plată atunci când situaţia o impune ; h) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui

an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; i) Transmite, pe bază de semnătură, după programul cu publicul, corespondenţa

internă între compartimentele instituţiei; j) Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi

repartizare, sunt preluate din nou de serviciu şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită;

k) Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie; l) Zilnic, expediază şi primeşte corespondenţa prin Direcţia Judeţeană de Poştă sau

de la alte instituţii ; m) Expediază şi primeşte corespondenţă prin Poşta Militară.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

53

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.37. BIROUL RELAŢII PUBLICE INVATAMANT SPORT CULTURA

Şeful birolui: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; - verifică activitatea Compartimentului Presă din subordinea sa.

ATRIBUŢII:

a) Pune în aplicare prevederile şi procedurile legale privind transparenţa decizională în administraţia publică;

b) Pune în aplicare a prevederile şi procedurile legale privind liberul acces la informaţiile de interes public;

c) Menţine şi dezvoltă relaţia cu societatea civilă; d) Gestionează operativ Agenda Culturală a Primăriei şi relaţia cu comisia de cultură a

Consiliului Local Timişoara; e) Înfiinţează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi

fundaţii) de pe raza municipiului Timişoara; f) Sprijină ONG-urile pentru accesul la resurse şi depunerea de proiecte la finanţatori

interni sau/şi externi; g) Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de pe raza municipiului Timişoara; h) Pune la dispoziţie baza de date cu organizaţiile neguvernamentale partenerilor

interesaţi; i) Crează sau/şi participă la parteneriate locale pentru punerea în practică a proiectelor

comunitare; j) Sprijină direct activităţile organizaţiilor neguvernamentale:

- prin crearea unei biblioteci de proiecte publice; - prin îndrumarea potenţialilor beneficiari către serviciile oferite de ONG-uri;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

54

k) Menţine relaţia cu Consiliile Consultative de Cartier, organizează întâlniri cu reprezentanţii Primăriei pe teme de interes, preia şi comunică răspunsurile la petiţiile primite;

l) Colaborează cu alte primării: - schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizaţiile

neguvernamentale; - proiecte comune;

n) Asigură o interfaţă activă între Primărie şi instituţiile de cultură aflate în subordinea CLT: Teatrul Maghiar, German şi Filarmonica „Banatul”;

o) Elaborează politici culturale pentru instituţie, oferă consultanţă pe probleme culturale pentru proiectele derulate în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara;

p) Întocmeşte referate pentru acordarea titlurilor de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, organizează festivităţi de decernare a acestora;

r) Elaborează Raportul de Activitate al Primarului; transmite felicitările cu ocazia sărbătorilor şi invitaţiile la diversele manifestări organizate de Primărie;

s) Pregăteşte evenimente festive şi oficiale ale Primăriei, individual sau în colaborare cu alte compartimente sau instituţii (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională şi Sărbătoarea Crăciunului, zilele cartierelor ş.a.m.d.);

t) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului;

u) Elaborează şi gestionează programe dedicate încurajării practicării sportului şi colaborează cu instituţii şi ONG-uri care activează în acest domeniu de activitate;

v) Elaborează şi gestionează programe pentru tineret şi colaborează cu instituţii şi ONG- uri care activează în acest domeniu de activitate;

w) Menţine legătura şi colaborează cu Consiliul Local al Tinerilor; x) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

y) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

55

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

e) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora

Art.38. COMPARTIMENTUL PRESĂ ATRIBUŢII:

a) Menţine şi dezvoltă relaţii cu mass-media; b) Gestionează evenimentele de imagine a instituţiei; c) Realizează funcţia de purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului; d) Culege informaţii şi realizează redactarea şi tehnoredactarea textelor pentru Monitorul

Primăriei Municipiului Timişoara; e) Pregăteşte conferinţele de presă; f) Înfiinţează şi actualizează permanent baza de date cu instituţiile media din Timişoara şi

centrale; g) Monitorizează presa:

- determină capitolele, grupele, subgrupele şi temele de interes pentru Primărie; - înregistrează informaţiile în baze de date specifice; - întocmeşte şi prezintă rapoarte privind monitorizarea presei; - reacţionează la informaţiile din presă privind activitatea instituţiei - prezintă direcţiilor interesate diverse teme de interes public în spaţiul urban; - redactează materialele pentru presă (comunicate, articole, etc.) şi identifică oportunităţi media; organizează conferinţele de presă ale instituţiei;

h) crează un cadru optim pentru o bună colaborare cu media. Oferă condiţii minimale pentru legătura reporterilor cu redacţiile media: telefon, fax, calculator, imprimantă, e-mail;

i) Pregăteşte procedurile de comunicare cu presa / informarea comunităţii pentru situaţiile de criză (strategia de comunicare);

j) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului;

k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

56

m) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

e) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

f) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; g) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; h) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

i) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora

Art. 39. BIROUL e-COMUNICARE Şeful birolui:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII

a) Creează şi menţine condiţiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni, mass-media şi mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, şapte zile pe săptămână;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

57

b) Contribuie la promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi internaţional prin intermediul portalului;

c) Administrează portalul instituţiei, în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public şi ţinând cont de prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, publică pe portalul instituţiei informaţiile puse la dispoziţie de compartimentele din instituţie;

d) Monitorizează funcţionarea serviciilor oferite pe cale electronică şi defineşte strategiile de extindere a acestora;

e) Gestionează sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni prin mediul electronic, şi transmite răspunsurile către cetăţeni, urmăreşte, la nivel de instituţie, rezolvarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni prin mediu electronic (portal, infochioşc);

f) Acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru: îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local; îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative; optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Primărie / Consiliul local şi instituţiile publice de la nivel local, regional şi naţional; asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii); generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice, în colaborare cu Biroul Relaţii Publice;

g) Afişează toate proiectele de HCL la avizierele de la sediul instituţiei, pe site-ul primăriei şi întocmeşte comunicatele pentru informarea mass-media;

h) Asigură transmiterea online a şedinţelor CLT şi a altor evenimente pe www.primariatm.ro;

i) Actualizează de câte ori este necesar portalul municipalităţii; j) Gestionează reţeaua de infochioşcuri; k) Realizează newsletter-urile zilnice ale Primăriei; l) Realizează servicii de grafică, design, layout pentru afişe, pliante, broşuri şi alte

materiale realizate de Primărie; m) Realizează layoutul Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara; n) Elaborează şi implementează proiecte de e-Administraţie; o) Oferă asistenţă celorlalte departamente ale primăriei în ceea ce priveşte reţeaua de

intranet, Lotus; p) Realizarea şi actualizarea Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara on-line; q) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile

Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al biroului; r) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

s) Colaborează cu Serviciul de Informatizare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

u) Comunică Serviciului de Informatizare solicitările de dezvoltare a sistemelor informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

58

w) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

f) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

g) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; h) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; i) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

j) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora

Art.40. COMPARTIMENTUL RROMI ATRIBUŢII:

a) Desfăşurarea de activităţi destinate populaţiei de etnie rromă din municipiul Timişoara în vederea aplicării la nivel local a Strategiei Guvernului de îmbunătăţire a situaţiei romilor acţionând pe patru direcţii prioritare: educaţie, sănătate, locuinţe sociale şi locuri de muncă;

b) Colaborarea cu organizaţii non-guvernamentale de rromi din municipiul Timişoara; c) Realizarea de parteneriate, dezbateri, întâlniri, între instituţiile abilitate şi responsabile

cu rezolvarea problemelor rromilor; d) Consilierea populaţiei rrome privind serviciile de sănătate, educaţie, locuinţe sociale şi

locuri de muncă;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

59

e) Colaborarea cu instituţiile abilitate în acordarea serviciilor de sănătate, educaţie, locuinţe sociale şi locuri de muncă;

f) Identificarea cu ajutorul organizaţiilor de romi a cazurilor persoanelor fără acte de identitate şi asistarea acestora în vederea întocmirii de acte de identitate:

g) Asistarea şi îndrumarea cazurilor sociale etnie rromă pentru a beneficia de serviciile sociale oferite de municipalitate (ajutorului social, alocaţiile monoparentale şi complementare, ajutor pentru încălzire, cantină socială etc.);

h) Organizarea de activităţi de socializare, incluziune socială şi petrecere a timpului liber pentru copiii de etnie rromă;

i) Elaborarea şi implementarea proiectelor destinate etniei rrome; j) Ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi a

Hotărârilor Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate al compartimentului;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

j) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

k) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; l) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; m) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

60

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECTIUNEA a V a:

DIRECŢIA DEZVOLTARE LOCALĂ

Directorul Executiv al Direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora

în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare programul general de dezvoltare a Municipiului

Timişoara; - Elaborează şi propune spre aprobare programul de reabilitare a monumentelor istorice din

Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate;

Art. 41. SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ Şeful Serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora

în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate; ATRIBUŢII:

a) Elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală. b) Întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală. c) Iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală. d) Iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării

dezvoltării locale. e) Iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală. f) Acţionează pentru atragerea de investiţii străine. g) Asigură cooperarea cu compartimentul similar din cadrul primăriei din Karlsruhe în

cadrul Biroului de Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe. h) Asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului

României, din alte instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene. i) Propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

61

j) Elaborează propunerea de plan anual de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană şi a birourilor din subordine.

k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

q) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

t) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul serviciului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe vizând dezvoltarea locală şi integrarea europeană

Art.42. BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ Seful biroului - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii

de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

62

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate;

ATRIBUŢII:

a) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară.

b) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi publice de la nivel judeţean sau central, precum şi cu alte instituţii publice.

c) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite. d) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din

Europa şi din lume. e) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau

organizaţii internaţionale (ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg) f) Asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. g) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice. h) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile

comunitare RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Asigurarea relaţiilor de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara la nivel local, judeţean, naţional european şi internaţional.

Art.43. BIROUL PROGRAME EUROPENE Seful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii

de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate; ATRIBUŢII:

a) Identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor locale prioritare.

b) Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

63

c) Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură şi managementul de proiect.

d) Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate.

e) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare.

f) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de proiecte în cadrul programelor finanţate din fonduri ale Uniunii Europene în vederea atragerii de fonduri complementare la bugetul local.

Art.44. SERVICIUL INVESTIŢII Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate; ATRIBUŢII:

1. Elaborează pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara, programul general anual de investiţii al Municipiului Timişoara, urmărind corelarea acestora astfel încât lucrările de execuţie să fie realizate într-o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri ulterioare.

2. Supune programul general anual de investiţii al Municipiului Timişoara aprobării Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara, anual sau ori de câte ori este necesară rectificarea acesteia;

3. Comunică direcţiilor/departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, programul general anual de investiţii aprobat.

4. Verifică documentaţiile elaborate prin grija direcţiilor/compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea demarării procedurilor de achiziţii publice pentru elaborarea S.F., P.E., P.A.C., D.E, C.S, (documentaţii pentru obţinerea avizelor) şi pentru execuţia lucrărilor.

5. Întocmeşte documentaţiile pentru aprobarea prin H.C.L. a lucrărilor.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

64

6. Colaborează cu Serviciul de Achiziţii Publice pentru întocmirea contractelor de prestări servicii, contractelor de furnizare echipamente, respectiv a contractelor de execuţie lucrări, precum şi a graficelor de execuţie, cu termene precise de realizare pentru toate lucrările de investiţii ale Municipiului Timişoara.

7. Încredinţează contractele de execuţie lucrări semnate Direcţiilor Operative/compartimentelor PMT, care vor nominaliza o persoană care să urmărească şi să confirme pe proprie răspundere execuţia lucrărilor cantitativ şi calitativ (inclusiv întocmirea actelor necesare privind fazele determinate, lucrări ascunse, încercări, certificate de calitate, agremente, etc.).

8. Urmăreşte respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de execuţie lucrări respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente, respectiv contractele de execuţie lucrări semnate; în acest sens organizează comandamente periodice pentru fiecare lucrare, funcţie de importanţa acesteia.

9. Atenţionează responsabilii din cadrul direcţiilor operative/compartimentelor PMT cu privire la nerespectarea graficelor de lucrări şi ia măsurile necesare pentru înscrierea în termene;

10. Colaborează cu Direcţia Economică pentru asigurarea fondurilor şi a surselor de finanţare.

11. Propune componenţa comisiilor de recepţie şi o supune aprobării Primarului Municipiului Timişoara

12. Verifică situaţiile de lucrări şi facturile întocmite de către prestatori/furnizori şi confirmate de către Direcţiile Operative/compartimentele PMT din punct de vedere al încadrării în D.G. aprobat, contractul încheiat cu executantul şi bugetul anual.

13. Întocmeşte angajamentele de plată, pe baza recepţiilor semnate de comisia de recepţie. 14. Întocmeşte ordonanţele de plată şi le predă Serviciului Buget spre efectuarea plăţilor. 15. Reţine garanţiile de bună execuţie şi le eliberează după finalizarea lucrărilor. 16. Organizează recepţiile intermediare şi recepţie la terminarea lucrărilor. 17. Predă investiţiile finalizate direcţiilor operative/compartimentelor PMT spre

administrare sau folosinţă, după caz. 18. Anunţă I.C. şi elaboratorul A.C. cu privire la începerea lucrărilor. 19. Achită toate comisioanele stabilite prin reglementări legale (I.C., C.S.C., O.A.R., etc.) 20. Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile

comunitare RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul serviciului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Elaborarea şi implementarea programului general anual de investiţii al Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 45. CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR ISTORICE GTZ

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

65

Şeful serviciului: - coordonează activitatea de elaborare a planului de reabilitare a clădirilor istorice din

Timişoara. - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce serviciul şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate; ATRIBUŢII:

a) Coordonează activităţile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timişoara; b) Asigură cooperarea cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare; c) Elaborează strategii de reabilitare şi revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric; d) Delimitează şi stabileşte priorităţile pentru zonele de intervenţie; e) Asigură consultanţă gratuită pentru locatari - proprietari şi chiriaşi; f) Identifică surse complementare pentru finanţarea lucrărilor de execuţie (fond de

reabilitare urbană, proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale, parteneriate public private);

g) Întocmeşte cereri de finanţare şi documente adiţionale necesare pentru accesare de fonduri în cadrul unor programe internaţionale sau co-finanţări bilaterale;

h) Asigură informarea şi educarea cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare; i) Asigură logistica necesară pentru instruirea specialiştilor şi a meseriaşilor implicaţi în

procesul de reabilitare; j) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii

necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice; k) Asigură consilierea cetăţenilor privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor

istorice l) Derulează, sub coordonarea Direcţiei Economice, activităţile financiare asumate prin

contractele de finanţare/împrumut semnate de către Primăria Municipiului Timişoara pentru reabilitarea clădirilor istorice.

m) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul serviciului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Identificarea, iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând reabilitarea prudentă a cartierelor istorice din Municipiul Timişoara, incluzând reabilitarea clădirilor, a spaţiilor publice şi a infrastructurii tehnice.

Art. 46. BIROUL INFOCENTRUL TURISTIC

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

66

Seful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce biroul şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate

subordonate; ATRIBUŢII:

a) Asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile de turism locale şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu.

b) Asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului. c) Asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate. d) Cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate. e) Urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea

turismului f) Elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului g) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile

comunitare RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): Personalul biroului răspunde de îndeplinirea – cu profesionalism, corectitudine şi promptitudine – a sarcinilor ce îi revin, în conformitate cu atribuţiile individuale prevăzute în fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): Iniţierea şi implementarea de programe, proiecte şi activităţi vizând dezvoltarea turismului în Municipiul Timişoara. SECTIUNEA a VI a:

Art.47. SERVICIUL RESURSE UMANE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

67

vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;

b) Elaborează proiectul organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

c) Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite de Primar pentru instituţie;

d) Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

e) Elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite; f) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

organizare şi salarizare a personalului; g) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de

perfecţionare a personalului; h) Elaborează documente legate de organizarea şi normarea personalului la nivel de

instituţie, colaborând cu celelalte compartimente; i) Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor

drepturilor prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul de conducere al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

j) Analizează datele şi informaţiile şi elaborează programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al informatizării proceselor tipice, etc.);

k) Asigură secretariatul activităţii de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor salariaţilor în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

l) Stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, indemnizaţiilor, salariilor de merit şi a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatul de specialitate al Primarului;

m) Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din aparatul propriu a consiliului local;

n) Urmăreşte şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

o) Realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare, etc.);

p) Întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, conform Legii nr. 45/1994 şi Legii nr. 46/1996;

q) Asigură selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă;

r) Efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului de muncă pentru personalul aparatul de specialitate al Primarului;

s) Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

t) Întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

68

u) Întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de numire în funcţia publică, contracte de muncă , adrese către Oficiile Forţelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;

v) Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

w) Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului; x) Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; y) Întocmeşte carnetele de muncă pentru salariaţii nou angajaţi în aparatul propriu; z) Păstrează şi ţine la zi carnetele de muncă ale salariaţilor din aparatul propriu, operând

toate modificările intervenite ca urmare a schimbării locului de muncă, funcţiei, clasei/treptei profesionale, modificările salariului, etc.;

aa) Întocmeşte contractele de muncă şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a angajaţilor;

bb) Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor; cc) Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatul de specialitate al

Primarului, întocmind pontajele lunare; dd) Efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa

efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc.

ee) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

ff) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

gg) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

hh) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ii) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

jj) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

kk) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ll) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

69

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): n) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; o) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; p) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; q) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VII a:

Art. 48. SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;

b) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de

management financiar şi control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;

d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

70

e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat

conducătorului entităţii publice şi structurii de control intern abilitate; h) Verifica respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita

etica în cadrul compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauza.

i) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

j) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

71

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII a :

Art.49: BIROUL CONTROL INTERN ŞI MANAGEMENTUL CALITĂŢII Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează cazurile repartizate Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii de către Primarul Municipiului Timişoara;

b) Soluţionează sesizările adresate de cetăţeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către acesta Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;

c) Implementează şi monitorizează sistemul de management al calităţii în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

d) Verifică iregularităţile pentru care au fost întocmite Formulare de constatare şi raportare a iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

e) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Serviciului Audit Public Intern, în baza art. 22, lit. c) din Legea nr. 672/2002;

f) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 66, al. 4 din Legea nr. 188/1999 (republicată) privind statutul funcţionarilor publici, a faptei săvârşite de

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

72

funcţionarul public ce constituie abatere disciplinară, atunci când fapta este de o gravitate minoră şi sancţiunea ce urmează a fi aplicată este mustrarea scrisă prevăzută de art. 65, al. 3, lit. a), în condiţiile prevăzute de art. 66, al. 1) din acelaşi act normativ;

g) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, cnf. prevederilor art. 267 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, în cazul faptelor săvârşite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timişoara ce constituie abatere disciplinară;

h) Efectuează cercetarea disciplinară la solicitarea comisiei de disciplină, în conformitate cu prevederile art. 67, al 3 din Legea nr. 188/1999 (republicată şi actualizată) privind statutul funcţionarilor publici;

i) Preia, verifică, şi înaintează către Biroul Analiză, Elaborare Documente Consiliul Local a proiectelor de hotărâri ale CLMT, şi urmăreşte aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi întocmeşte o informare anuală adresată Primarului şi Secretarului Municipiului Timişoara în vederea prezentării în şedinţa CLMT;

j) Preia, verifică şi urmăreşte modul de aducere la îndeplinire a Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara;

k) Îndeplineşte atribuţii cu privire la documentele ce necesită semnătura finală a primarului, urmăreşte criteriile semnal transmise prin intermediul mass-media, e – mail etc.

l) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

m) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

o) Îndeplineşte alte atribuţii stabilite de Primarul Municipiului Timişoara. p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

73

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

d) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.”

SECŢIUNEA a IX-a :

Art.50. CABINET PRIMAR

ATRIBUŢII:

a) Asigură preluarea apelurilor telefonice la cabinetul primarului şi transmiterea întocmai a mesajelor recepţionate;

b) Gestionează agenda primarului; c) Asigură accesul în biroul demnitarului conform programului şi dispoziţiilor acestuia; d) Înştiinţează Serviciul Dezvoltare şi Integrare Europeană în timp util cu privire la

programul delegaţiilor; e) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; f) Gestionează şi atribuie numere de ordine notelor interne din Primăria Municipiului

Timişoara; g) Acordă scutirile de viză pentru voluntari; h) Întocmeşte documentaţiile pentru viză; i) Asigură secretariatul Comisiei de Ordine Publică; j) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; k) Asigură repartizarea faxurilor sosite la cabinetul primarului către compartimentele

destinatare; l) Preia Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local al

Municipiului Timişoara de la Serviciul Administraţie Locală, respectiv Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliului Local.

m) Administrează info-chioşc; n) Îndeplineşte şi alte atribuţii încredinţate de către demnitar.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

74

b) Răspunde de asigurarea unei bune colaborări cu toate compartimentele din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea soluţionării în mod eficient a tuturor problemelor profesionale;

c) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

d) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

e) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

g) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECTIUNEA a X a:

DIRECŢIA DE MEDIU

Art. 51. SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU URBAN

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind combaterea vectorilor şi dăunătorilor;

b) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori şi dăunători şi intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii;

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de operator în domeniul combaterii vectorilor şi dăunătorilor şi în

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

75

domeniul managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; e) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

f) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind combaterea vectorilor şi dăunătorilor, educaţia ecologică, cercetare ştiinţifică, managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi a activităţii de ecarisaj;

g) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de combatere a vectorilor şi dăunătorilor şi în domeniul managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

h) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind combaterea vectorilor şi dăunătorilor, managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj;

i) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme privind combaterea vectorilor şi dăunătorilor, managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi activitatea de ecarisaj;

j) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de joacă în municipiul Timişoara;

k) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea combaterii vectorilor şi dăunătorilor, managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi activitatea de ecarisaj în municipiul Timişoara, piese de joacă, mobilier urban şi locuri de joacă;

l) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind combaterea vectorilor şi dăunătorilor, piese de joacă pentru copii, alte materiale, cercetarea ştiinţifică şi managementul populaţiei canine, animalelor de companie şi activitatea de ecarisaj;

m) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc);

n) Administrează contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

o) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa serviciului;

p) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

q) Urmăreşte respectarea normelor de ecologizare a oraşului de către persoanele fizice şi juridice de pe raza municipiului;

r) Propune realizarea strategiei de mediu pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

76

s) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

t) Inventariază problemele de combaterea vectorilor şi dăunătorilor, managementului populaţiei canine, animalelor de companie şi activităţii de ecarisaj împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor;

u) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

v) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

w) Urmăreşte şi inventariază problemele legate de degradarea mediului natural; x) Urmăreşte problemele legate de calitatea apei cu scopul dezvoltării unui program de

management durabil al apei şi al evaluării impactului calităţii apei de precipitaţii asupra mediului;

y) Urmăreşte prezenţa unor substanţe chimice în mediul ambiant al municipiului (apă, aer, sol);

z) Urmăreşte modalitatea de aplicare a actelor normative emise de organele centrale privind organismele modificate genetic;

aa) Studiază factorii de risc determinaţi de activităţile de transport şi impactul asupra mediului înconjurător şi a sănătăţii umane;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Constată contravenţiile, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor;

b) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;

c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

d) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

77

e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;

f) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 52. BIROUL ECOLOGIE URBANA

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUTII: a) a)Urmăreşte probleme legate de poluarea sonoră şi prin vibraţii; b) Verificarea unor activităţi ce se desfăşoară în pieţele ce aparţin Consiliului Local al

Municipiului Timişoara şi în pieţele private, privind aplicarea legislaţiei de mediu; c) Combate degradarea biodiversităţii, a mediului natural, şi propune măsuri de rezolvare

a problemelor privind reechilibrarea biodiversităţii; d) verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de

mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

e) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

f) Urmăreşte probleme legate de protecţia naturii; g) Urmăreşte, propune şi implementează „tehnologii verzi” nepoluante; h) Urmăreşte reducerea cantităţii de pulberi emise din activitatea de transport, materiale

de construcţii, demolări, lucrări de construcţii; i) Promovează şi susţine programe de turism şi agrement ;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

78

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 53. SERVICIUL SPAŢII VERZI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUTII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi; b) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi

intervine prin măsuri concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii;

c) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabile a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de operator în domeniul spaţiilor verzi;

d) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; e) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

f) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi;

g) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

h) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi;

i) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi;

j) Inventariază problemele de spaţii verzi, împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

79

k) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea spaţiilor verzi în municipiul Timişoara;

l) Evaluează şi propune măsurile de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi; m) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind spaţiile

verzi, defrişări şi tăieri de corecţie arbori, achiziţii de material dendrologic, refacerea spaţiilor verzi afectate şi distruse;

n) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc);

o) Administrează contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

p) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa serviciului;

q) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

r) Urmăreşte respectarea normelor de înfrumuseţare a zonelor verzi de pe raza municipiului Timişoara, de către persoanele fizice şi juridice;

s) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

t) Urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a vegetaţiei, studiul cauzelor ce conduc la îmbolnăvirea şi degradarea acesteia (boli, dăunători, poluare);

u) Promovează şi susţine programe privind studiul aeroplanctonului împreună cu diverse instituţii;

v) Colaborează cu diferite instituţii de specialitate în vederea aducerii speciilor din flora autohtonă la un efectiv optim, verifică şi urmăreşte protejarea lor;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

80

c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei, în general;

d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 54.BIROUL MOBILIER URBAN SI DEZVOLTARE SPATII VERZI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. -

ATRIBUTII:

a) Propune, proiectează şi realizează piese de mobilier urban; b) Propune, realizează şi proiectează elemente de spaţii verzi, aliniamente stradale,

scuaruri, parcuri; c) Realizează studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; d) Întocmeşte studii în vederea măririi suprafeţelor împădurite; e) Propune reproiectarea zonelor verzi din cartierele de locuit; f) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse

organizaţii, asociaţii, instituţii; g) Face propuneri pentru realizarea de proiecte privind amenajarea de parcări ecologice; h) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de

spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

i) Realizează studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

81

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 55. SERVICIUL PROTECŢIA MEDIULUI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUTII:

a) Propune măsuri de rezolvare a problemelor de mediu ; b) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; c) Constată şi sancţionează contravenţional, în baza legislaţiei în vigoare, situaţiile de

încălcare a legislaţiei în domeniu prin inspectorii de specialitate, împuterniciţi în acest sens;

d) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind problemele de mediu,stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

e) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

f) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind mediul urban;

g) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu;

h) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind gestionarea problemelor de mediu urban în municipiul Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

82

i) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc);

j) Administrează contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

k) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa serviciului;

l) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

m) Propune realizarea strategiei de protecţie a mediului pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

n) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

o) Inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor;

p) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

q) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

r) recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind problemele de mediu urban;

s) efectuează controale privind poluarea industrială; t) Urmăreşte problemele legate de poluarea apelor de suprafaţă, poluarea atmosferei,

poluarea solului şi a apelor subterane precum şi poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al comunităţii;

u) Propune şi promovează proiecte de protecţie a mediului împotriva efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

83

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 56. BIROUL AVIZE SI CONTROL POLUARE

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUTII:

a) Verifică respectarea actelor de reglementare privind gospodărirea apelor uzate,

colectate în bazine vidanjabile; b) Analizează şi stabileşte măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; c) Verifică şi acordă avize pentru intervenţiile în spaţiile verzi; d) Verifică şi acordă avize societăţilor care au ca obiect de activitate preluarea de

materii şi materiale reciclabile; e) Controlează activităţi cu caracter poluant la societăţile comerciale; f) Verifică şi controlează modul de gestiune a deşeurilor industriale; g) Verifică şi controlează modul de gestiune a deşeurilor periculoase (spitale, cabinete

medicale, dispensare etc.) h) verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, pe probleme de

mediu analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

i) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

84

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

SECTIUNEA a XI a:

DIRECŢIA PATRIMONIU Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale

patrimoniului Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate;

Art. 57. SERVICIUL PUBLICITATE ŞI COMERŢ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII: a) prelucrează documentaţia pentru emiterea acordului de funcţionare în conformitate cu

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

85

Legea nr. 650/2002 pentru exerciţiile comerciale care se desfăşoară în sedii fixe, activităţile care necesită acordul fiind nominalizate în legea mai sus menţionata; b) verifică pe teren cererile pentru solicitările de autorizare si întocmeşte referatele propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare; c) prelucrează documentaţiile depuse pentru desfăşurarea comerţului stradal pe domeniul public sau privat în conformitate cu legislaţia existentă şi Hotărârile Consiliului Local; d) prelucrează documentaţiile depuse si verifică pe teren condiţiile pentru aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu H.G. nr. 843/1999, întocmind referate pentru avizarea sau respingerea cererilor depuse; e) prelucrează documentaţiile depuse pentru activităţile comerciale desfăşurate în perioada aprobată prin lege pentru reducerile de preţuri in conformitate cu Legea nr. 650/ 2002; f) prelucrează documentaţiile depuse privind avizarea unor exerciţii comerciale desfăşurate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale; g) întocmeşte corespondenţa cu privire la atribuţiile menţionate la punctele 1 – 6 si participă după caz la audienţele conducătorilor instituţiei cu cetăţenii Municipiului Timişoara; h) întocmeşte note de plată privind taxele : de ocupare a domeniului public, de reclama publicitate , de autorizare si urmăreşte încasarea acestora; i) emite acorduri de funcţionare pentru societăţile comerciale şi pentru comerţul ambulant; j) prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea autorizării în conformitate cu Legea nr. 300/ 2004; k) prelucrează documentaţia depusă de solicitanţi în vederea modificării sau completării autorizaţiilor deja emise în conformitate cu Legea nr. 300/2004 sau Legea nr. 507/2002 privind desfăşurarea de activităţi independente de către persoanele fizice si asociaţiile familiale; l) face demersurile privind verificarea fiscală şi comercială a solicitanţilor, în vederea validării documentaţiei de autorizare, conform legii; m) verifică pe teren solicitările de autorizare propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare; n) întocmeşte referatul de propunere în vederea emiterii dispoziţiei de validare a documentaţiilor depuse şi emite autorizaţiile pentru desfăşurarea activităţilor independente; o) face demersurile prevăzute de lege privind înregistrarea în Oficiul Registrului Comerţului a autorizaţiilor emise; p) întocmeşte note de plată pentru încasarea taxei de autorizare precum şi a taxelor stabilite de lege în vederea verificării comerciale si fiscale a solicitanţilor precum si pentru înregistrarea acestora la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş; q) întocmeşte referatele de propunere a anularii sau după caz a suspendării autorizaţiilor emise, conform legii; r) analizează solicitărilor de restituire a taxelor si întocmeşte referatele privind aceasta; s) întocmeşte corespondenţa referitoare la activitatea de autorizare a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

86

t) ţine legătura şi colaborează cu instituţiile care au atribuţii prevăzute prin lege în legătură cu autorizarea persoanelor fizice si a asociaţiilor familiale (Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiş şi Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş); u) preia documentaţia depusa privind autorizarea mijloacelor si acţiunilor de publicitare temporară si pe termen lung, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicata şi H.C.L. nr. 290/2006; v) întocmeşte referatele privind condiţiile concrete de autorizare şi direcţionează documentaţia către direcţiile specializate în vederea obţinerii certificatului de urbanism si a autorizaţiei de construire; w) prelucrează cererile pentru activităţi promoţionale desfăşurate pe domeniul public sau privat întocmind referate de specialitate propunând condiţiile concrete în care se pot desfăşura acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare; x) verifică pe teren sistemele publicitare şi aplică pe teren sancţiuni contravenţionale; y) întocmeşte acorduri promoţionale celor care îndeplinesc condiţiile legale; z) întocmeşte note de plată pentru incasarea taxelor de ocupare temporara a domeniului public, pentru publicitate temporara, actiuni promotionale, acorduri de functionare a exercitiilor comerciale, comert stradal şi verifică achitarea acestora; aa) colaborează cu direcţiile şi serviciile din Primarie care au atribuţii în acest domeniu privind respectarea termenului contractelor si încasarea integrală a sumelor datorate; RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau instituţiei, in general; d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

87

Art. 58. BIROUL CONTROL COMERCIAL

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) verifică pe teren desfăşurarea exerciţiilor comerciale pe domeniul public sau privat şi b) aplică sancţiuni contravenţionale in conformitate cu OG 99/2000, actualizata cu Legea

650/2002, HG 843/1999, HG 1454/2004, HG 1661/2001 completata cu HG 1334/2004, Legea 12/1990 actualizata, OG 348/2004, Legea 300/ 2004, OG 2/2001 aprobata prin legea 180/2002 cat si Hotararile Consiliului Local a caror aplicare intra in competenta Serviciului Publicitate si Comert, precum si alte acte normative prevazute de legislatia in vigoare si atribuite in competenta serviciului.

c) efectuează controale comune cu celelalte instituţii cu atribuţii în domeniul comercial; d) la sesizarea cetăţenilor sau a altor instituţii verifică si ia măsurile impuse de lege; e) verifică şi ia masuri pentru exerciţii comerciale desfăşurate în zone publice şi private

conform reglementarilor legale; f) verifică si ia masuri privind respectarea declaraţiilor de alimentaţie publică; g) efectuează controale comerciale în pieţele de pe raza municipiului Timişoara si ia

masurile impuse conform reglementarilor in vigoare; h) verifică respectarea normelor igienico-sanitare în desfăşurarea exerciţiilor comerciale i) şi ia masuri în vederea respectării normelor de igienă sanitară in conformitate cu O.G. j) 108/ 1999; k) verifică respectarea autorizării şi condiţiilor din acordurile emise pentru activităţile de

comerţ stradal ( terase sezoniere, comercianţi ambulanţi ).

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e)răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

88

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau instituţiei, in general; d) semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.59: SERVICIUL TEHNIC - EDILITATE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul lucrărilor de reparaţii şi investiţii efectuate de Municipiul Timişoara, pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau unităţi sanitare, de interes local sau naţional (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), aflate în proprietatea sa (domeniu public sau privat) şi în administrarea Consiliului Local sau aflate în proprietate mixtă (stat - persoane fizice sau juridice), finanţate de la bugetul local, bugetul de stat sau din fonduri atrase.

a) Stabileşte anual necesarul de reparaţii aferent patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; b) Stabileşte priorităţile de reparaţii la obiectivele patrimoniului gestionat la nivelul

municipiului; c) Elaborează planul tehnic de reparaţii şi investiţii aferent patrimoniului gestionat la

nivelul municipiului; d) Întocmeşte si coordonează realizarea planului tehnic de reparaţii şi investiţii; e) Pregăteşte documentaţia tehnică premergătoare, necesară demarării procedurilor de

achiziţii publice – servicii şi lucrări de investiţii şi reparaţii (teme de proiectare, caiete de sarcini, note de estimare, angajament şi propunere de cheltuială, cerinţe minime privind capacitatea tehnică a operatorilor economici, nota justificativă privind fundamentarea acestora), în limitele de competenţă ale Serviciului;

f) Stabileşte, in baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare a patrimoniului gestionat, în limitele de competenţă ale Serviciului;

g) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii solicitate a fi atribuite în baza procedurilor de achiziţie publică;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

89

h) Urmăreşte şi verifică pe teren lucrările de reparaţii şi investiţii în construcţii pe faze determinante, conform Normativului C 56/1985 şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a prestărilor de servicii şi intervenţii (în cazul avariilor), pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat;

i) Preia informaţii şi înştiinţează factorii implicaţi în luarea deciziilor in cazuri de accidente tehnice, controlează şi constată modul de derulare a lucrărilor de intervenţie, informează prin Notă informativă sau referat;

j) Organizează recepţionarea lucrărilor de reparaţii şi investiţii pentru: obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat, specificate in planul tehnic;

k) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate în vederea realizării obiectivelor serviciului;

l) Constată starea tehnică a obiectivelor ce se încadrează la obiectul de activitate şi transmite concluziile, prin referat sau notă de constatare, către compartimentele cu atribuţii specifice în vederea luării măsurilor ce se impun (demolări, deteriorări constructive datorate unor intervenţii neautorizate etc.);

m) Constată faptele ce contravin normelor legale şi le sancţionează, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

n) Constată şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate de terţi în limita competenţelor serviciului;

o) Constată şi urmăreşte rezolvarea reclamaţiile repartizate. p) Respectă metodologia de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara. q) Ţine corespondenţa cu persoanele fizice şi/sau juridice în vederea completării

documentaţiilor depuse incomplet; r) Îndeplineşte dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi execută hotărârile

Consiliului Local, în probleme specifice obiectului activităţii; s) Întocmeşte documentaţia necesară eliberării garanţiilor de bună execuţie aferente

contractelor de achiziţie publică de lucrări şi servicii pe care le administrează; t) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

90

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.60: SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

91

ATRIBUŢII:

a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice;

b) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; c) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii; d) Elaborează Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de

specialitate; e) Întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de date, formulare) exclusiv documentaţia

tehnică; f) Întovmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care

procedura aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; g) Întocmeşte Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este

cazul; h) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere; i) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; j) Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l comunică către R.A. Monitorul

Oficial al României, SEAP, Jurnalul Comunităţilor Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru proceduri;

l) Pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, documentaţia de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

m) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

n) Transmite din dosarul achiziţiei publice, documentaţia necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către Biroul Licitaţii Contracte în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

o) Participă ce membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice; p) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; q) Asigură corespondenţa cu Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din

structura Ministerului Finanţelor Publice, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depăşesc plafoanele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

r) Asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - Bucureşti

s) Întocmeşte raportările pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - Bucureşti;

t) Întocmeşte dosarul achiziţiei publice; u) Întocmeşte contractul de achiziţie publică; v) Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către

compartimentele de specialitate; w) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; x) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. y) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

92

z) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

aa) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

bb) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor în vederea efectuării achiziţiilor publice şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau

instituţiei, in general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.61: BIROUL LICITAŢII - CONTRACTE

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

93

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

Atribuţiile biroului sunt în domeniul procedurilor de licitaţii privind concesiunile, închirierile, vânzările astfel încât la nivelul Municipiului Timişoara să existe un singur compartiment unde să se centralizeze toate procedurile mai sus menţionate.

a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în domeniul concesiunilor;

b) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru închirierea şi respectiv vânzarea de bunuri mobile si imobile;

c) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; d) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii în domeniul concesiunilor,

închirierilor, vânzărilor; e) Întocmeşte referatul pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a

comisiei de rezolvare a contestaţiilor; f) Întocmeşte Dispoziţia de numire a Comisiilor menţionate mai sus; g) Întocmeşte documentaţia procedurii de licitaţie (excepţie documentaţia tehnică: caiete

de sarcini, studii de oportunitate etc.) h) Pune la dispoziţia ofertanţilor toate documentele licitaţiei, asigură publicitatea

procedurilor în conformitate cu prevederile legale; i) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele

verbale de deschidere, de negociere, hotărârile de adjudecare, comunicarea rezultatelor procedurilor, întocmeşte contractul de achiziţie);

j) Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor în vederea încheierii contractelor de achiziţii publice;

k) Întocmeşte contractele de achiziţii, concesiune, închiriere, vânzare în limitele de competenţă ale biroului;

l) Transmite contractele de achiziţie publică semnate împreună cu anexele acestuia (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către compartimentele de specialitate care administrează contractul şi respectiv la Serviciul Achiziţii Publice pentru completarea dosarului achiziţiei publice;

m) Întocmeşte contractele de achiziţii ( în cazul procedurii de achiziţie directă), concesiune, închiriere, vânzare, în baza documentaţiilor puse la dispoziţie de către compartimentele de specialitate;

n) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; o) Transmite contractele de concesiune, închiriere, vânzare către Biroului de Urmărire

Venituri, în vederea luării în evidenţă pentru stabilirea obligaţiilor la bugetul local; p) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; q) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării

anunţurilor pentru proceduri; r) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

94

r) Răspunde de desfăşurarea licitaţiilor şi de întocmirea contractelor de achiziţii publice; s) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

t) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

u) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

v) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

w) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.62: BIROUL URMĂRIRE VENITURI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Pune în executare legile şi a celelalte acte normative care vizează domeniul de activitate;

b) Elaborează proiectele de hotărâri de consiliu local şi a alte reglementări specifice autorităţii sau instituţiei publice, în domeniul stabilirii, urmăririi şi încasării obligaţiilor la bugetul local, rezultate din contracte de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii, precum şi accesoriile la contractele încheiate, în limita de competenţă a Direcţie Patrimoniu;

c) Elaborează analizele şi statisticile, precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei biroului;

d) Înregistrează în contabilitatea primară creanţele şi întocmeşte lunar situaţiile şi documentele contabile specifice obiectului de activitate al biroului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

95

e) Înregistrează în evidenţele contabile analitice şi sintetice toate contractele de concesiune, închiriere, vânzare etc.;

f) Stabileşte debitele şi a accesoriile la acestea, care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) Emite facturile aferente obligaţiilor la bugetul local care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare ;

h) Transmite înştiinţările de plată; i) Întocmeşte documentaţiile necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă pentru

recuperarea creanţelor scadente şi neachitate rezultate din contractele aflate în evidenţa biroului;

j) Transmite la compartimentul Executări silite sentinţele investite cu titlu executoriu, având ca obiect sume cuvenite bugetului local, ca urmare a acţiunilor în instanţă;

k) Înregistrează în evidenţele contabile toate creanţele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere;

l) Înregistrează în evidenţele contabile distinct debitele rezultate din contracte de concesiune , închiriere, vânzare şi asociere, a majorărilor şi penalităţile de întârziere precum şi a încasările aferente acestora;

m) Evidenţiază T.V.A.- ul; n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile contabile lunare pentru înregistrarea în

contabilitatea generală; o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

96

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 63 . COMPARTIMENT CARTE FUNCIARA ATRIBUŢII:

a) verificarea, identificarea si propunerea de hotariri de Consiliul Local in vederea includerii imobilelor aflate in proprietatea Statului Roman in domeniul public a municipiului Timisoara

b) asigura evidenta bunurilor imobile aflate in patrimoniul municipiului Timisoara , c) intocmirea de planuri si relevee la bunurile imobile aflate in patrimoniul municipiului

Timisoara d) intocmirea de documentatii cadastrale pentru intabularea in cartea funciara a bunurilor

aflate in patrimoniul municipiului Timisoara e) urmarirea si constituirea bazei de date dupa intabularea acestor imobile f) intocmeste documentatii cadastrale pentru radierea din cartea funciara a imobilelor –

constructii care au fost demolate . g) verifica , avizeaza documentatiile tehnice de apartamentare , dezmembrare , rectificare

de carte funciara, intocmite de catre alte persoane fizice sau juridice autorizate h) propuneri de Hotariri de Consiliul Local privind trecerea bunurilor aflate in domeniul

public al municipiului Timisoara in domeniul privat al municipiului Timisoara si intabularea acestora in cartea funciara , evidenta acestor bunuri.

i) asigura legatura cu Serviciul Banca de Date Urbana pentru identificarea imobilelor care prezinta interes pentru municipiul Timisoara.

j) asigura legatura cu ONCPI jud Timis si Serviciul de Carte Funciara Timisoara pentru crearea bazei de date si a schimbului de informatii privind evidenta electronica si transmiterea acestor date cu privire la bunurile aflate in patrimoniul municipiului Timisoara. RESPONSABILITĂŢI : a) Funcţionarii publici din cadrul serviciului, sunt obligaţi, în condiţiile legii, sa păstreze secretul asupra informaţiilor pe care le deţin ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu. b) să-şi aducă la îndeplinire atribuţiile de serviciu în mod conştiincios, corect şi dezinteresat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare c) răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzuri în nerespectarea obligaţiilor care le revin

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

97

d) semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale f)răspunde de realizarea calitativă şi în termen a documentatiilor tehnice ; g)răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Funcţionarii din cadrul serviciului au competenţă în limita atribuţiilor de serviciu. b) Efectuarea tuturor demersurilor necesare identificării bunurilor imobile aflate in

proprietatea Statului Roman . c) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Art.64: SERVICIUL ADMINISTRARE IMOBILE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate; ATRIBUŢII:

Atribuţiile serviciului sunt în domeniul administrării patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara, după cum urmează:

a) Ţine evidenţa patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara întocmind anual inventarul bunurilor care aparţin domeniului public şi privat;

b) Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor in vederea prezentării acestora în Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001;

c) Avizează documentaţiile privind vânzarea bunurilor ( locuinţe ), realizarea lucrărilor de racordări de apă - canal, gaz, termoficare, amenajări interioare, ieşiri din indiviziune;

d) Întocmeşte contractele de vânzare - cumpărare în limitele de competenţă ale serviciului;

e) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; f) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de administrare. g) Întocmeşte referate pentru numirea comisiei de inventariere, modificarea inventarului

(adăugări, scăderi, casări etc.); h) Întocmeşte referate pentru emiterea Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi

a Hotărârilor Consiliului Local cu privire la administrarea domeniului public si privat al Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

98

i) Răspunde în scris în termenul prevăzut de regulamentul de ordine interioara la toate actele;

j) Întocmeşte avize pentru diverse lucrări ca: racordări de apă – canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune;

k) Întocmeşte formalităţi conform Legii nr. 50/1991 republicată şi modificată, pentru obţinerea certificatului de urbanism şi construcţii pentru lucrările cu aviz de principiu ;

l) Verifică şi confirmă lucrările executate de chiriaşi pentru îmbunătăţirea gradului de confort sau cele ce le revin acestora;

m) Reprezintă interesele statului şi ale Consiliului Local Timişoara în expertizele tehnice cerute de instanţe, participând la convocările experţilor tehnici;

n) La propunerile serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei Patrimoniu întocmeşte formele pentru a obţine aprobările necesare în vederea dezafectării efective a mijloacelor fixe ce îndeplinesc norma de casare şi cu grad înaintat de uzură;

o) În baza documentaţiei privind dezafectarea efectivă ( demolarea ) , scoate din evidenţă mijloacele fixe respective, valoric si fizic.

p) Avizează cererile de cumpărare a imobilelor conform Legea 6l/1991, Legea 112/1995 si Legea 79/1997, O.G. 19/1994;

q) Evaluează imobilele pentru care s-au depus cereri de cumpărare în baza Legea 61/1991, Legea 112/1995, Legea 79/1997 şi stabileşte preţul de vânzare ;

r) Avizează documentaţiile de apartamentare, subapartamentare a imobilelor ; s) Eliberează acordul pentru schimbările de destinaţie din spaţiu locuibil în spaţiu cu altă

destinaţie conform Legea 114 /1996 în cazuri de coproprietate; t) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici ; u) Transmite contractele către Biroului de Urmărire Venituri, în vederea colectării

creanţelor ce decurg din acestea; v) Centralizează toate constatările compartimentelor de specialitate cu privire la

neîndeplinirea obligaţiilor contractuale (altele decât cele privind neîncasarea obligaţiilor la bugetul local în sarcina Biroului Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Patrimoniu) şi întocmeşte referate pentru deschiderea de acţiuni în instanţă pentru neîndeplinirea acestor obligaţii.

w) Administrează contractele de achiziţie publică rezultate în baza procedurilor de achiziţie publică solicitate;

x) Întocmeşte formele de intabulare a patrimoniului public şi privat pe care îl administrează;

y) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. z) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

aa) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

bb) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

99

cc) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

dd) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ee) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ff) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

gg) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.65. BIROUL SPAŢII - TERENURI

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

100

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

Atribuţiile biroului sunt în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara.

a) Ţine evidenţa spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara;

b) Întocmeşte referate privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din imobilele revendicate in baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi să ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

c) Pregăteşte materialele pentru analizarea documentelor ce se analizează în şedinţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005

d) Pregăteşte documentaţia pentru prelungirea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

e) Pregăteşte documentaţia pentru modificarea profilului de activitate din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

f) Întocmeşte referate pentru modificarea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

g) Încheie procese verbale de predare-primire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a încheierii de noi Contracte de închiriere sau de sistări de Contracte de închiriere;

h) Întocmeşte referate pentru anularea Contractelor de închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;

i) Ţine evidenţa beneficiarilor Legii nr.341/2004, a partidelor politice, Organizaţiilor neguvernamentale, etc., care solicită spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri;

j) Face propuneri de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

k) Propune şi pregăteşte documentaţia tehnică pentru vânzarea în baza Legii 550/2002 a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către chiriaşi sau prin licitaţie publică cu strigare;

l) Întocmeşte documentaţia cu privire la predarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

m) Convoacă proprietarii şi chiriaşii în vederea predării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

n) Întocmeşte procesul - verbal de predare-primire şi înmânează exemplarele către proprietar, Serviciu Administrare Imobile şi Biroul Urmărire Venituri;

o) Întocmeşte referate pentru închirierea, vânzarea, darea în folosinţă gratuită, concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

101

p) Întocmeşte referate pentru acţionarea în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractelor privind spatiile cu alta destinaţie si terenurile.

q) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici; r) Comunica Biroului Licitaţii Contracte datele necesare : suprafaţa de bază, anexa si

activitatea ce se desfăşoară, pentru calcularea chiriei aferente spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă .

s) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.66. COMPARTIMENTUL EXECUTĂRI SILITE

ATRIBUŢII:

a) Pune în executare evacuările administrative, ca urmare a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara si încheie in teren procese-verbale;

b) Pune in executare Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara care sunt încredinţate pentru ducere la îndeplinire Compartimentului Executori si întocmeşte procese-verbale;

c) Centralizează sentinţele/deciziile de evacuare pronunţate de către instanţele de judecata care le sunt înaintate si le transmit biroului executorului judecătoresc, in vederea punerii in executare;

d) Participă la evacuarea pe cale judecătoreasca şi la preluarea locuinţelor, spaţiilor cu alta destinaţie aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

102

e) Efectuează verificări în teren la solicitarea conducerii, întocmeşte procese verbale de constatare ca urmare a verificărilor efectuate;

f) Finalizează procedura de executare silită şi comunică încasările de sume către Biroul Urmărire Venituri în vederea înregistrării sumelor în contabilitate.

g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

i) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

103

SECŢIUNEA a XII a : Art.67: SERVICIUL INFORMATIZARE

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Elaborează şi revizuieşte periodic strategia de informatizare a instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică şi de tendinţele mondiale în domeniu, în concordanţă cu modificările la nivel naţional ale strategiei de informatizare a administraţiei publice locale, în contextul dezvoltării societăţii informaţionale, evaluează acţiunile de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile unitare la nivel naţional, efectele proiectelor în derulare;

b) Auditează funcţionarea sistemelor informatice, calitatea, eficienţa de utilizare, creează rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea sistemului informaţional;

c) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale din instituţie, formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic;

d) Coordonează proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor informatice;

e) Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice pe care le coordonează cu alte sisteme informatice implementate în instituţie;

f) Coordonează exploatarea curentă a aplicaţiilor realizate de către firmele contractante, înregistrând sugestiile şi cerinţele utilizatorilor; urmăreşte modul de rezolvare a problemelor semnalate;

g) La cerere, dezvoltă / întreţine aplicaţii informatice proprii conform cerinţelor sistemului informatic al instituţiei; pentru darea în exploatare a aplicaţiilor realizate întocmeşte un scurt manual de utilizare, instruieşte şi asistă utilizatorul în perioada de însuşire a modului de lucru cu noua aplicaţie, coordonează crearea, utilizarea, întreţinerea, protecţia, arhivarea bazelor de date specifice;

h) Participă la derularea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicaţii la care instituţia este partener;

i) Acordă consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor în vederea realizării unor proiecte ce utilizează tehnică de calcul, şi anume: elaborează studii, documente în domeniul tehnologiei informaţionale şi comunicaţiei în sprijinul realizării documentaţiilor;

j) Coordonează studiul şi analiza sistemelor informatice în exploatare curentă din punctul de vedere a securităţii şi siguranţei de funcţionare, a securităţii şi integrităţii datelor din sistem;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

104

k) Colaborează la elaborarea programele de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică şi comunicaţii în vederea asigurării condiţiilor de implementare a strategiei de informatizare a instituţiei coordonând integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării securităţii, siguranţei de funcţionare a acestora;

l) Supraveghează administrarea reţelei de calculatoare şi de comunicaţie de date; m) Asigură procedurile de implementare a semnăturii electronice şi a certificatelor

digitale; n) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la organizarea şi

derularea achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii pregătind documentaţiile necesare derulării achiziţiilor de produse (echipamente de calcul, elemente active şi pasive de reţea, software de bază, consumabile pentru echipamente de calcul), servicii (consultanţă TIC, proiectare şi realizare software de aplicaţie, mentenanţă hard, soft şi reţea de calculatoare), lucrări de realizare şi extindere a reţelelor de date şi comunicaţie;

o) Coordonează formarea şi perfecţionarea personalului pentru utilizarea tehnologiei informatice şi comunicaţiilor de date în cadrul programului anual de perfecţionare;

p) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor;

q) Creează şi menţine condiţiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;

r) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale de servicii electronice, urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic de servicii electronice propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional şi local;

s) Participă la programele, proiectele naţionale şi internaţionale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice de servicii electronice la care instituţia este partener;

t) Face propuneri pentru simplificarea procedurilor şi practicilor administrative, îmbunătăţirea serviciilor publice, generalizarea treptată a serviciilor bidirecţionale;

u) Acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru: îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local; îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative; optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Primărie / Consiliul local şi instituţiile publice de la nivel local, regional şi naţional; asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii); generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism şi în mod conştiincios a sarcinilor de serviciu ce îi revin conform Regulamentului de Ordine Interioară şi a Regulamentului de Organizare a instituţiei;

b) împreună cu compartimentele utilizatoare a sistemelor informatice răspunde de corectitudinea rezultatelor acestora precum şi de păstrarea secretului datelor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

105

c) răspunde în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare în cazul depăşirii atribuţiilor de serviciu, sau, pentru fapte ce aduc prejudicii instituţiei;

AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) informează şefii ierarhici asupra măsurilor şi soluţiilor ce se impun în vederea îmbunătăţirii sistemului informaţional şi informatic al instituţiei;

b) defineşte politici de securitate, confidenţialitate şi integritate a datelor din sistemele informatice coordonate, propune norme / normative tehnice din domeniul utilizării tehnicii informatice şi de comunicaţie şi urmăreşte respectarea lor;

c) propune programe de dezvoltare a infrastructurii de informatică şi de comunicaţii; d) se preocupă de perfecţionarea permanentă a pregătirii profesionale proprii;

SECŢIUNEA a XIII-a : Art.68: CABINET VICEPRIMAR

ATRIBUŢII:

a) primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) redactează corespondenţa viceprimarului; f) execută documentaţiile pentru viză; g) asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) administrează info-chioşc;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

106

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECTIUNEA a XIV a: DIRECŢIA URBANISM

Directorul direcţiei:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în -condiţii de eficienţă şi eficacitate; -elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare urbană a Municipiului Timişoara; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

Art.69: SERVICIUL AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII

Şeful serviciului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Coordoneaza activitatea de emitere a certificatelor de urbanism b) Coordonează activitatea de emitere a autorizaţiilor de construire; c) Coordonează activitatea privind disciplina în construcţii; d) Coordonează activitatea privind emiterea proceselor verbale de recepţie; e) Coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici; f) Coordonează arhivarea documentelor din structura proprie şi din birourile aflate în

subordine; g) Efectuează verificări pe teren. h) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; i) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

j) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

107

k) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.70: BIROUL AUTORIZĂRI DOMENIUL PUBLIC Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;

b) Verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire;

c) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii despre orice abatere constatată;

d) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază

documentaţii necorespunzătoare; f) Ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism respectiv Autorizaţiile de

Construire emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii; g) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de

funcţionare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

108

h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

d) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; e) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; f) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ART. 71. BIROUL AUTORIZĂRI NORD Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;

b) Verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire in zona de nord a orasului;

c) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii despre orice abatere constatată;

d) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază

documentaţii necorespunzătoare; f) Ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism respectiv Autorizaţiile de

Construire emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii; g) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de

funcţionare; h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

109

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ART.72: BIROUL AUTORIZĂRI SUD Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii;

b) Verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării autorizaţiilor de construire in zona de sud a orasului;

c) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris Biroul Statistici şi Disciplină în Construcţii despre orice abatere constatată;

d) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; e) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază

documentaţii necorespunzătoare; f) Ţine evidenţa şi înregistrează Certificatele de Urbanism respectiv Autorizaţiile de

Construire emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii; g) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de

funcţionare; h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

110

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a

mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.73. BIROUL STATISTICA CONTROL Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică pe teren şi răspunde la sesizările privind disciplina în construcţii; b) Întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; c) Întocmeşte dosarele pentru a fi înaintate în instanţă de către Serviciul Juridic, în cazul

nerespectării măsurilor dispuse în Procesele verbale de constatare a contravenţiilor la termenul stabilit precum şi a contestaţiilor;

d) Realizează rapoartele statistice cu privire la activitatea Direcţiei Urbanism; e) Efectuează verificări pe teren în scopul colectării datelor statistice; f) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

b) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; c) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; d) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

e) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

f) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; g) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

111

h) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.74. BIROUL ACORD UNIC

Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Emite Acordul Unic; b) Formulează comunicări necesare în vederea emiterii Acordului Unic. c) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; d) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : i. -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;

ii. -programul de investiţii anual şi multianual; iii. -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

e) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

f) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

g) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

112

Art.75: SERVICIUL PLANIFICARE SPAŢIALĂ Şeful serviciului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

f) Promovează politici de dezvoltare urbană ale municipiului; g) Asigură realizarea reglementărilor urbane pe raza intregului oras; h) Coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al Municipiului

Timişoara în corelare cu comunele înconjurătoare; i) Corelează Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile Urbanistice Zonale cu Planul

Urbanistic General existent; j) Iniţiază demersurile pentru întocmirea Planurilor Urbanistice de Detaliu şi Planurilor

Urbanistice Zonale necesare; k) Urmăreşte şi asigură includerea în bugetul local a sumelor necesare realizării

documentaţiilor de planificare urbana; l) Transmite noile reglementari din Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile

Urbanistice Zonale aprobate către serviciile care emit Autorizaţii de Construire şi Certificate de Urbanism sau altor compartimente interesate;

m) Convoaca Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism când e cazul; n) Formulează răspunsuri referitoare la cererile cu privire la planificarea spaţială a

municipiului. o) Înregistrează, verifică cererile depuse de către persoane fizice şi formulează răspunsuri

privind condiţiile de acordare a scutirii la plata impozitului pe clădiri conform H.C.L. nr. 375/2005;

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

113

k) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; l) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; m) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

t) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

u) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; v) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; w) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.76: BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ SI METROPOLITANĂ Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de urbanism şi amenajarea teritoriului;

b) Formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii necorespunzătoare şi incomplete;

c) Ţine evidenţa ( inclusiv informatizată ) a documentaţiilor şi studiilor aprobate; d) Gestionează baza de date cu documentaţii de urbanism; e) Gestionează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism; f) Arhivează documentele din structura proprie şi din birourile aflate în subordine; g) Verifică pe teren situaţiile neclare din documentaţii de urbanism; h) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; i) Avizează acordurile pentru comerţ stradal, terase în conformitate cu prevederile

legale; j) Verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de

Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Edilitară sunt în concordanţă cu planurile urbanistice.

k) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în domeniul de competenţă;

l) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie solicitate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

114

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.77: BIROUL ATELIER DE URBANISM Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Elaborează studii şi documentaţii necesare temelor de proiectare scoase la licitaţii; b) Elaborează proiecte pentru interesul comunităţii locale; c) Colaborează cu proiectanţii, care au contactat proiecte pentru Primaria Municipiului

Timişoara; d) Arhivează documente a căror evidenţă le ţine

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b) Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c) Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

115

c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.78: SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE

Şeful serviciului: -răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Coordonează şi urmăreşte documentele care intră în serviciu; b) Întreţine, actualizează şi face statistici G.I.S.; c) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara;

d) Eliberează extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; e) Eliberează extrase din Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu şi

Planul Urbanistic General. f) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în

domeniul de competenţă; g) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie

solicitate. h) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind

bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

i) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

j) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

k) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

116

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli.

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a. Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b. Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c. Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.79: BIROUL CADRASTRU ŞI AVIZARE DOCUMENTAŢII SI INTABULARI

Şeful biroului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

h) Întocmeşte Certificatele de Urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare şi substituire emise pentru lucrări de cadastru;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

117

i) Întocmeşte Adeverinţa de schimbare destinaţie spaţiu, de schimbare denumire stradă, de atribuire denumire stradă, de atribuire număr stradal, de teren intravilan teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

j) Întocmeşte Autorizaţia de funcţionare construcţii, de nefuncţionare construcţii, de funcţionare garaje – construcţii provizorii teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

k) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

l) Arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; m) Emite Acordul dezmembrare teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de

Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară ; n) Emite Avizul Unic pe baza avizelor eliberate de Regiile Autonome; o) Se pronunţă, din punct de vedere cadastral, asupra raportului de expertiză existent la

dosar, la solicitările Serviciului Juridic; p) Răspunde la dosare de Legea nr.1/2000, de Legea nr.10/2001, de Legea nr.247/2005

din punct de vedere cadastral şi urbanistic, verificându-se pe teren starea terenului revendicat;

q) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de cadastru; r) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere

poştale, denumiri de străzi, dezmembrări, Legea 10/2001, Legea 1/2000, Legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a. Răspunde de corectitudinea actelor pe care le emite şi/sau le întocmeşte; b. Răspunde de verificarea lucrărilor pe teren; c. Răspunde de rezolvarea documentaţiilor depuse cu respectarea legislaţiei şi a

termenelor de soluţionare. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA a XV a :

Art.80: CABINET VICEPRIMAR

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

118

ATRIBUŢII: a) Primeşte, înregistrează şi distribuie zilnic corespondenţa viceprimarului; b) Asigură permanent preluarea apelurilor telefonice la cabinetul viceprimarului; c) Eliberează ordinele de deplasare şi ţine evidenţa lor; d) Asigură accesul în biroul demnitarului conform dispoziţiilor acestuia; e) Redactează corespondenţa viceprimarului; f) Verifică documentaţiile pentru viză; g) Asigură transmiterea documentelor prin fax şi ţine evidenţa acestora; h) Execută şi alte activităţi specifice dispuse de către demnitar; i) Administrează poşta electronică – cabinet viceprimar; j) Administrează info-chioşc;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţi; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al

informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Primeşte şi execută sarcinile transmise direct de către demnitar.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE SECRETARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA a XVI a : Art. 81. SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Serviciul Administrare Fond Funciar funcţionează în subordinea directă a Secretarului

Municipiului Timişoara. Serviciul Administrare Fond Funciar asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice

autorităţii administraţiei publice locale, cu privire la problemele de fond funciar şi de agricultură, în limita competenţelor stabilite.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

119

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: r) Asigură culegerea şi înscrierea datelor în registrele agricole ale municipiului

Timişoara, ţinerea la zi a acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii;

s) Eliberează certificate de producător, bilete de adeverirea proprietăţii şi sănătăţii animalelor; eliberează diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosinţă, arendă, etc.), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populaţiei; eliberează titlurile de proprietate şi ordinele prefectului emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează copii xerox de pe documentele de fond funciar (dosare, schiţe) eliberează bonurile de motorină sau alte forme de subvenţii acordate de stat agricultorilor;

t) Înregistrează contractele de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole arendate aflate pe raza municipiului Timişoara;

u) Centralizează cererile depuse de către beneficiarii subvenţiilor (ajutoare băneşti, bonuri valorice, bonuri de motorină, etc.) acordate de stat agricultorilor; asigură afişarea la vedere publică a listelor cu beneficiarii subvenţiilor acordate de stat, a listelor cuprinzând producătorii agricoli cărora li s-au eliberat certificatele de producător, a situaţiilor privind stadiul aplicării Legii fondului funciar;

v) Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la persoanele fizice, de la persoane juridice şi de la alte compartimente din cadrul primăriei; întocmeşte diverse adrese, comunicări, solicitări, anunţuri, referate, procese-verbale;

w) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului; x) Asigură participarea efectivă a consilierilor serviciului la punerea în aplicare a Legii

fondului funciar; asigură verificarea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; asigură efectuarea verificărilor pe teren a amplasamentelor solicitate; asigură punerea în posesie a celor îndreptăţiţi; asigură întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie, întocmirea diferitelor adrese, comunicări, corespondenţe legate de aplicarea legii fondului funciar; asigură clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legii (de vechile amplasamente, de vecinătăţi, de limitele de hotar între parcelele atribuite, etc.);

y) Asigură îndosarierea cererilor primite spre soluţionare, arhivarea dosarelor; asigură formarea bazei de date a serviciului;

z) Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiştii de la Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Timiş, colaborează cu alte instituţii în rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;

aa) Verifică şi urmăreşte modul de utilizare a păşunii municipiului Timişoara; acordă sprijin în activităţile sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Timişoara în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate la animale (când este cazul);

bb) Efectuează activitate de relaţii cu publicul, consiliere; cc) Contribuie la realizarea bugetului local, prin aplicarea diferitelor taxe stabilite prin legi

şi prin hotărâri ale consiliului local.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

120

dd) Întocmeşte diferite situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii serviciului.

ee) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ff) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

gg) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

hh) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ii) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) În calitate de funcţionari publici, răspund după caz, material, civil, administrativ sau penal pentru faptele săvârşite în exercitarea atribuţiunilor ce le revin;

b) Răspund de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de păstrarea confidenţialităţii faptelor, datelor şi informaţiilor de care iau cunoştinţă în exercitarea funcţiei publice, în condiţiile legii;

c) Răspund de îndeplinirea cu profesionalism, corectitudine, loialitate, în mod conştiincios, cu imparţialitate şi în conformitate cu legea a îndatoririlor de serviciu, se abţin de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice ori prestigiului corpului funcţionarilor publici;

d) Răspund de realizarea la timp şi întocmai a sarcinilor de serviciu; răspund de îndeplinirea atribuţiilor ce le revin corespunzător funcţiei publice pe care o deţin, precum şi de îndeplinirea atribuţiilor ce le sunt delegate;

e) Răspund de păstrarea bunurilor din dotarea serviciului; f) Răspund de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului sau încredinţate de

şeful ierarhic sau de către primar; AUTORITATE (COMPETENŢE):

e) Reprezintă şi angajează instituţia, ia decizii numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

f) Propune măsuri, proceduri de uz intern în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului sau a instituţiei publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor;

g) Semnalează şefului ierarhic, respectiv conducerii instituţiei problemele deosebite apărute în activitatea serviciului.

Art.82. SERVICIUL JURIDIC ŞI

Art.83. BIROUL CONTENCIOS

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

121

Serviciul Juridic este în subordinea Secretarului Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul Contencios. Atribuţia definitorie a Serviciului Juridic constă în reprezentarea Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti, cu susţinerea intereselor acesteia, respectiv ţinerea evidenţei proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte. Serviciul Juridic şi Biroul Juridic Contencios realizează activitatea de reprezentare a Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale, susţinând interesele acesteia, şi acordă asistenţă serviciilor şi birourilor din aparatul de specialitate al Primarului. Şeful serviciului/biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul/biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

e) Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele autorităţii administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie);

f) Formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă;

g) Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

h) Comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite; i) În baza unei delegaţii speciale date de primar, poate fixa pretenţiile, renunţă la

pretenţii, poate da răspunsuri la interogatoriu; j) Participă la formarea obiecţiunilor precontractuale, dacă se pun în discuţie probleme

de drept; k) Solicită relaţii de la Comisia pentru aplicare a Legii nr. 112/1995 privind cererile

depuse de petenţi şi modul de rezolvare a acestora; l) Formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; m) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi

direcţii, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

n) Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; o) Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; p) Promovează cereri de chemare în judecată (desfiinţări de construcţii, acţiuni în

pretenţii, anulare acte administrative) din dispoziţia Conducerii Primăriei Municipiului Timişoara;

q) Face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Primăria Municipiului Timişoara justifică un interes;

r) Asigură asistenţa juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Serviciului Juridic, în limitele competenţelor legale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

122

s) Avizează pentru legalitate contractele încheiate de instituţie şi se prezintă prin reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donaţie;

t) Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, regulamentelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor precum şi a oricăror acte normative elaborate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara sau de către Primar;

u) Avizează la cererea conducerii orice alte acte cu caracter juridic; v) Verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de

specialitate; w) Avizează din punct de vedere juridic referatele care stau la baza dispoziţiilor emise de

Primarul Municipiului Timişoara şi verifică din punct de vedere al legalităţii proiectele de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

x) Asigură consiliere juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 şi în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 18/1991;

y) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane, răspunzând în termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate;

z) Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducătorilor instituţiei. aa) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; bb) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

cc) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

dd) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

ee) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

m) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi a informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

n) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

o) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei;

p) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

q) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

123

i) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

j) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; k) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea

compartimentului sau a instituţiei, în general; l) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.84. SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;

b) Întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale;

c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în Timişoara, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare;

d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat;

e) Asigură documentaţia necesară promovării în justiţie a acţiunilor de punere sub interdicţie a persoanelor cu alienaţie sau debilitate mintală;

f) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale;

g) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Municipiului Timişoara privind: - instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; - instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor

juridice ale minorilor şi bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească; - aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească

şi descărcarea din gestiune a acestora. h) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora.

i) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

124

j) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

k) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

l) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea cu obiectivitate şi fără părtinire a actelor scrise privind rezultatele anchetelor, dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi sancţiunilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin Fişa Postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea

acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

d) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general.

Art.85. SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ ŞI

Art.86. BIROUL ANALIZĂ ŞI ELABORARE DOCUMENTE CONSILIU LOCAL

Serviciul Administraţie Locală funcţionează în subordinea directă a Secretarului Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

125

Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axează în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001- privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; verificarea documentaţiilor care stau la baza eliberării autorizaţiilor familiale şi persoanelor fizice conform Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent; verificarea documentaţiilor depuse ca urmare a prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la Legea nr. 67/2004 – pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale.

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de

activitate subordonate. ATRIBUŢII - serviciu:

e) Preia dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Timişoara şi le înscrie în registrul special;

f) Comunică dispoziţiile către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş, Cabinet Primar şi compartimentele interesate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

g) Ţine evidenţa comunicării dispoziţiilor către compartimente, persoanelor interesate; h) Arhivează dispoziţiile; i) Verifică, din punct de vedere juridic, dosarele depuse în baza Legii nr. 10/2001;

întocmesc ordinea de zi şi participă la şedinţele Comisiei tehnice şi a Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001; întocmesc referatele şi dispoziţiile referitoare la notificările depuse; acordă consultanţă inspectorilor care instrumentează dosarele precum şi autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001;

j) Invită agenţii comerciali la negocieri şi întocmiesc ordinea de zi; participă la şedinţe ale Comisiei de negociere şi întocmesc procesele - verbale aferente; rezolvă corespondenţa cu privire la spaţiile comerciale care se încadrează în prevederile Legii nr. 550/2002;

k) Verifică dosarele depuse în baza Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în vederea avizării de către Secretar;

l) Verifică documentaţiile depuse în baza Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

126

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente, în vederea avizării de către Secretar;

m) Păstrează în condiţii de securitate listele electorale permanente; primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secţiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „ votat „ precum şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către alegători sau cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare;

n) Ţine evidenţa monitoarelor oficiale – în format electronic – şi aducerea acestora la cunoştinţa compartimentelor interesate;

o) Arhivează actele create; p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

ATRIBUŢII - birou:

e) Convoacă consilierii locali, în conformitate cu prevederile legale, la şedinţele ordinare şi extraordinare, precum şi la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local;

f) Întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunoştinţa publică;

g) Primeşte, prin intermediul Biroului Control Intern, proiectele de hotărâri însoţite de referatele de specialitate, le verifică din punct de vedere juridic şi tehnic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;

h) Elaborează proiecte de hotărâre; i) Asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local;

convoacă iniţiatorii proiectelor de hotărâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii; întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor; întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi;

j) Pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedinţelor în plen ale consiliului local;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

127

k) Participă la şedinţele Consiliului Local şi întocmeşte procesele – verbale ale acestora şi asigură afişarea acestuia la sediul primăriei, în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, potrivit dispoziţiilor legale; transmite o copie a procesului-verbal prin mail, în vederea afişării pe pagina de internet a primăriei;

l) Sigilează procesul - verbal împreună cu toată documentaţia de pe ordinea de zi a şedinţei într-un dosar special;

m) Redactează hotărârile consiliului local, conform votului consilierilor; n) Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local; o) Înaintează Hotărârile Consiliului Local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data

adoptării , Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş şi Primarului Municipiului; p) Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor, în termen de 5 zile de la

comunicarea către prefect; q) Transmite, Biroului Relaţii Publice, materialele înscrise pe ordinea de zi, în vederea

publicării pe site-ul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 52/2003; r) Invită persoanele interesate la şedinţele consiliului local; s) Arhivează hotărârile Consiliului Local şi actele create în cadrul biroului; t) Asigură, anual, editarea Buletinului Informativ – culegere ce cuprinde Hotărârile

Consiliului Local şi Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara cu caracter normativ; elaborează caietul de sarcini în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei; asigură predarea în format electronic a materialului către adjudecatarul licitaţiei şi corectura textului pentru „bun de tipar”; comunică Buletinul Informativ Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, primăriilor municipiilor şi oraşelor din ţară, etc;

u) Aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;

v) Întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului de specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;

w) Întocmeşte şi transmite, anual, în luna iunie, Serviciului Buget, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza dispoziţiilor legale privind finanţele publice locale;

x) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz, Serviciului Buget sau Biroului Contabilitatea Cheltuielilor;

y) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; z) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

aa) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

bb) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

cc) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului):

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

128

e) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

f) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea produce prejudicii instituţiei;

g) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; h) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a îndatoririlor de serviciu; i) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi

informaţiilor menţionate în documentele întocmite; AUTORITATE (COMPETENŢE):

g) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de conducerea acesteia;

h) Se preocupă permanent în ceea ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale; i) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea sa; j) Informează conducerea instituţiei cu privire la orice problemă deosebită legată de

activitatea sa, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aspectele ivite nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi sau atribuţii.

Art.87: COMPARTIMENTUL ARHIVĂ

Şeful compartimentului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în

format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de

activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, în cadrul instituţiei unde îşi desfăşoară activitatea, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor;

b) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;

c) Şeful compartimentului arhivă este secretarul comisiei de selecţionare, şi în această calitate convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

129

d) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

e) Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;

f) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului, informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

g) Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

h) Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivelor Naţionale conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale.

i) Asigură legarea corectă şi estetică a documentelor din cadrul arhivei a documentelor din cadrul arhivei care au termenul de păstrare mai mare de 10 ani.

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în

vederea elaborării propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde administrativ, material sau penal după caz în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, pentru neexecutarea în termen sau executarea eronată a atribuţiilor de serviciu;

b) Este direct răspunzător de calitatea lucrărilor executate; c) Răspunde de îndeplinirea corectă a sarcinilor de serviciu prevăzute în Regulamentul

Intern şi a Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al instituţiei. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Are competenţă la nivelul relaţiilor funcţionale stabilite pe plan intern şi extern în vederea îndeplinirii în condiţiile legii a sarcinilor de serviciu;

b) Primeşte de regulă sarcini numai din partea şefului direct, aducându-i la cunoştinţă problemele care apar şi modul de soluţionare a sarcinilor de serviciu.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

130

PARTEA a II - a:

REGULAMENTUL INTERN

Art.1 – Regulamentul Intern al Primăriei Municipiului Timişoara a fost aprobat prin Dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara nr. 1482/02.07.2004 şi este în vigoare începând cu data de 6 iulie 2004.

Atasament: organigrama.pdf

ap soIIqnd sp |euossod arsonpuao ap |euossad z= L ei sp 38VI NI IHNLSOS TVLOL 2002 3MRIAV SL VINZIIAZ | 1207 DBA i = R 2 3 Ă : E A WI30S | 3A VNUNYI| TITI is 3ININ307 RAS NT ARHIVĂ. = [_SERTADRIN & | FOND FUNCIAR serv JURIDIC Bl SERVICIUL [AUTORI TUTELARA EI BEGA A | ADMIN LOCALA. CUL AICEA ELE BOCUM CONS LOCAL INFORMATIEANE TR = SI Sr EET SERE d COMUNCIAL d si conear] TERTI TENE EDILITARE 5 EROU FT Ea |. acer Punte, WsiNvsan YVNIHYd3IIA (EI = TRECERE SEE Ic scuar | CIRCULATIEI PAPALE RONI = TEST S| ronin ] IS E “1UTOH VI VAN 1V20T INMISNOI [ere ere — E E [ROI CONTABRITATE VENTURI [UTEETEI 3015383 |V DINNWO: E VuVOSINIL INTAIdIDINAWN E RS COREA E RATE Vl RIDE vLO3uIa E E) av 110 VII 1vaox INVHI

Atasament: stat_de_functiuni.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexa la HCL nr. STAT DE FUNCŢII APROBAT PRIMAR Dr.Ing.Gheorghe Ciuhandu Funcţia publică/Post contr Nr. Denumirea funcției Nivel x sr : studii |Nr.posturi| Cls. Grad l. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA 1 PRIMAR 1 2| VICEPRIMAR g Total functii demnitate publica 3 Il APARAT PROPRIU A. Functii publice de conducere 1 Secretar Ss 1 2 Director executiv Ss 8 3 Sef serviciu Ss 26 4 Şef birou Ss 35 Total functii publice de conducere 70 B. Functii publice de executie 5||Consilier Ss 145 l superior 6||Consilier Ss 67 l principal T7||Consilier Ss 7 l asistent 8||Consilier Ss 84 l debutant 9||Consilier juridic Ss 5 l superior 10||Consilier juridic Ss 6 l principal 11||Consilier juridic Ss 6 l asistent 12||Consilier juridic Ss 5 I debutant 13||Auditor Ss 4 l superior 14||Auditor Ss 2 l principal 15||Auditor Ss 1 l asistent 16||Auditor Ss 0 l debutant 17 ||Referent de specialitate SSD 18 UI superior 18||Referent M 50 NI superior 19||Referent M 6 III principal 20||Referent M 6 IN asistent 21||Referent M 1 III | debutant Total functii publice de executie 483 C.1. Functii personal contractual de conducere 22|| Sef birou inspector de specialitate IA [ Ss 1 IA C.2. Functii personal contractual executie 23||Inspector de specialitate Ss 7 IA 24||Inspector de specialitate Ss 2 II 25||Inspector de specialitate Ss 6 UI 26||Referent M 9 IA 27 |Referent M 3 NN 28||Casier M 1 Il 29|| Secretar - dactilograf M 1 I 30||Secretar - dactilograf M 2 UI C.3 Functii contractuale de deservire 31 ||Ingrijitor M 1 l Total personal contractual 33 D.TOTAL APARAT PROPIU 586 TOTAL GENERAL 589 Număr total posturi 589 din care : de demnitate publica 3 1. Funcții publice 553 - de conducere 70 - de execuție 483 2. Personal contractual 33 - de conducere 1 - de execuţie 31 - de deservire 1 SEF SERVICIU RESURSE UMAN DRIHA RODICA /