keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 103/28.03.2006 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Comunitara

28.03.2006

Hotararea Consiliului Local 103/28.03.2006
privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 catre Directia Politia Comunitara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 4980/17.03.2006 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 85/2005 privind înfiinţarea Poliţiei Comunitare, aprobarea Organigramei, a Statului de Funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare;
Având în vedere Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1475/24.11.2005 privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere procesul verbal al sedintei Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.03.2006
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f ) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 inscris in C.F. nr. 18312 Timisoara, nr. top. 4547 compus din demisol, parter, 1 etaj si teren cu intinderea de 1184 m.p. catre Directia Politia Comunitara cu destinatia de sediu.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Prefecturii Judetului Timis;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
-Directiei Politia Comunitara;
- Serviciului Juridic;
- Centrului de Consiliere pentru Cetateni;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relatii Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIANA BLAJ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Spatiu_Pol._Comunitara.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU S.A.D. NR. ___________________ dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Imobilul din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 inscris in C.F. nr. 18312 Timisoara, nr. top. 4547 compus din demisol, parter, 1 etaj si teren cu intinderea de 1184 m.p. a fost transmis din domeniul privat al statului si din administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara in domeniul public al Municipiului Timisoara si in administrarea Consiliului local al Municipiului Timisoara prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1475/24.11.2005 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1103/07.12.2005. În conformitate cu prevederile Legii nr. 371/2004 - privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Poliţiei Comunitare prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 85/2005 se înfiinţează Poliţia Comunitară ca direcţie în cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Timişoara. În sedinta Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005 din data de 15.03.2006 s-a analizat situatia imobilului din Timisoara str. Avram Imbroane nr. 54 hotarandu-se sa propunem Consiliului Local al Municipiului Timisoara aprobarea atribuirii imobilului in folosinta gratuita catre Politia Comunitara cu destinatia de sediu. Avand in vedere cele prezentate,

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, str. Avram Imbroane nr. 54 inscris in C.F. nr. 18312 Timisoara, nr. top. 4547 compus din demisol, parter, 1 etaj si teren cu intinderea de 1184 m.p. catre Directia Politia Comunitara cu destinatia de sediu.

VICEPRIMAR DIRECTOR

ing.Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

SEF BIROU

ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC. Sing. Kovacs Ileana AVIZAT SERVICIUL JURIDIC jur. Lasuschevici Mirela