keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 34/02.03.1998 privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

02.03.1998

Hotararea Consiliului Local 34/02.03.1998
privind utilizarea spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC0981698/10.02.1998 al Directiei Economice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (h) art.78(5)si art.84 alin. 1 si 2 din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art.28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta care apartin
domeniului public de interes local, aflate in administrarea Consiliului Local
al Municipiului Timisoara, pot fi date in administrare,concesionate sau
inchiriate, in conditiile legii.

Art.2: Spatiile cu alta destinatie decat aceea de locuinta care fac parte din
domeniul privat de interes local, pot fi vandute, concesionate, inchiriate sau
utilizate in sistem de leasing, numai prin licitatie publica, in conditiile
legii.
De asemenea pot face obiectul asocierii cu comercianti din tara sau
strainatate, in scopul realizarii unor proiecte de interes public.

Art.3: Se aproba contractul de inchiriere, pentru suprafetele locative cu alta
destinatie decat aceea de locuinte, prevazut in Anexa nr.1 care face parte
integranta din prezenta hotarare.

Art.4:Locatiunea asupra spatiilor cu alta destinatie decat aceea de locuinta,
care inceteaza incepand cu data de 01.03.1998, va putea continua, numai in
urmatoarele conditii:
locatarul sasi fi manifestat intentia de prelungire a contractului de
inchiriere cu cel putin 30 de zile inainte de data expirarii acestuia;
locatarul sa nu fi incalcat clauzele speciale din contractul initial,
de natura sa fi dus la rezilierea acestuia;
locatarul sa accepte noul model al contractului de inchiriere,care se
aproba prin prezenta hotarare, conform Anexei. Art.5: In cazul indeplinirii in
mod cumulativ a conditiilor de prelungire a locatiunii, contractele de
inchiriere vor fi prelungite pe o perioada de 10 ani pentru activitati
comerciale si pe o perioada de 15 ani pentru activitati de prestari servicii si
productie.

Art.6: In cazul unitatilor situate in zonele municipiului pentru care nau fost
aprobate Planurile Urbanistice Zonale,contractele de locatiune, a caror
valabilitate inceteaza pana la data de 01.03.1998, se prelungesc pana la
aprobarea de catre Consiliul Local a Planurilor Urbanistice corespunzatoare.

Art.7: Spatiile cu alta destinatie decat aceea delocuinta, libere precum si
cele care devin libere urmare a neindeplinirii vreuneia din conditiile
stabilite in art.3 vor fi distribuite cu respectarea prevederilor art.1 si 2.

Art.8:Cuaducereala indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia
Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Societatea Comerciala
"Administrarea Domeniului Public" S.A.

Art.9: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Societatii Comerciale "Administrarea Domeniului Public" S.A.
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
ION BALASOIU
Contrasemneaza