keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/29.01.2008 privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 12/29.01.2008
privind prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D72007 - 263/17.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/25.01.2005 privind promovarea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională;
Având în vedere contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1;
Având în vedere adresa nr.60039/12.12.2007 a Guvernul Romaniei, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Directia Generala de Dezvoltare Regionala - Fonduri Phare ;
Având in vedere Procesul verbal al şedintei din data de 15.01.2008 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
Având în vedere adresa Primariei Municipiului Timisoara nr. D72007-263/15.01.2008;
Având in vedere adresa S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. inregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D72007-263/15.01.2008;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea termenului contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1 pana la data de 01.01.2024, prin act aditional, conditionat de eliberarea intregului spatiu care face obiectul contractului de inchiriere nr. 1304/2002, modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, pana la data de 15.02.2008, in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia".

Art.2:Actul aditional la contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1, se va incheia dupa intocmirea procesului - verbal de predare - primire, pentru destinatia prevazuta in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia".

Art. 3 Prezenta hotarare va intra in vigoare la data eliberarii intregului spatiu de catre S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. si S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., concretizata prin intocmirea unui proces verbal de predare - primire, pentru destinatia prevazuta in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia".

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi,
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU SPATII - TERENURI NR. D72007 – 263/17.01.2008 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Str. Hector nr. 1, reprezinta partea dreapta a fortificatiei Cetatii Timisoara, Bastionul Theresia, a fost preluat de la Muzeul Banatului prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 9/29.01.2002 si este inchiriat prin contractul de inchiriere nr. 1304/2002 la S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pana la data de 01.01.2009. Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 12/25.01.2005 a aprobat promovarea proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" în cadrul Programului PHARE 2004-2006 Coeziune Economică şi Socială - Proiecte mari de infrastructură regională. Prin adresa noastra nr. SC2007 – 3050/20.02.2007 am solicitat la S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. in conformitate cu art. 17, alin. 2 din contractul de inchiriere nr. 1304/2002 eliberarea si predarea spatiului la Primaria Municipiului Timisoara, urmand ca pe perioada executarii lucrarilor sa fie scutiti la plata chiriei, acestia neconformandu-se. Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D06X2 – 2197/22.03.2002, S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. solicita avizarea desfasurarii activitatii in regim de colaborare cu S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L., Primaria Municipiului Timisoara avizand favorabil colaborarea cu privire la desfasurarea activitatii, fara a creea prin aceasta un drept locativ catre S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L.. Avand in vedere cele prezentate, s-a procedat la actionarea in instanta a S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru anularea contractului de inchiriere nr. 1304/2002, modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003 si evacuarea acesteia din spatiu, respectiv actionarea in instanta a S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L. pentru evacuarea din spatiu pentru lipsa de titlu locativ. Pentru realizarea lucrarilor prevazute in proiectul "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" este necesara eliberarea spatiului pe perioada executarii acestora. Guvernul Romaniei, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Directia Generala de Dezvoltare Regionala – Fonduri Phare prin adresa nr. 60039/12.12.2007 solicita asumarea angajamentului si responsabilitatii asupra datei exacte in care site-ul poate fi predat Constructorului asa cum prevad conditiile contractuale, luand in calcul la modul cel mai serios propunerea rezilierii contractului. S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., titulara contractului de inchiriere nr. 1304/2002, modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, cu termenul inchirierii pana la 01.01.2009, prin adresa nr. D72008 – 000263/15.01.2008, comunica faptul ca in cazul in care Consiliul Local al Municipiului Timisoara aproba prelungirea termenului contractului de inchiriere nr. 1304/2002 cu o perioada de 15 ani, adica pana la 01.01.2024, se angajaza sa elibereze si sa predea spatiul folosit de S.C. COMPLEX BASTION S.R.L., la Primaria Municipiului Timisoara pana la data de 15.02.2008, sa renunte la actiunea in instanta pentru anularea si suspendarea Autorizatiei de Construire nr.2504/2007 aferenta proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia" si sa rezilieze contractul de colaborare incheiat cu S.C. CAZINO BASTIONE S.R.L.. Primaria Municipiului Timisoara, prin adresa nr. D72007 – 263/15.01.2008 a comunicat la Guvernul Romaniei, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, Directia Generala de Dezvoltare Regionala – Fonduri Phare faptul ca este de acord cu predarea amplasamentului la data de 15.02.2008, urmand a supune acordul aprobarii Consiliul Local al Municipiului Timisoara in plenul din data de 29.01.2008.

Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM :

1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1 pana la data de 01.01.2024, prin act aditional, conditionat de eliberarea spatiului pana la data de 15.02.2008, in vederea realizarii proiectului "Reabilitarea şi revitalizarea fortificaţiei Cetăţii Timişoara Bastionul Theresia".

2. Actul aditional la contractul de inchiriere nr. 1304/2002 modificat prin actul aditional nr. 1/03.02.2003, incheiat cu S.C. COMPLEX BASTION S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Hector nr. 1, se va incheia dupa intocmirea procesului – verbal de predare – primire a spatiului folosit de S.C. COMPLEX BASTION S.R.L.

VICEPRIMAR DIRECTOR

Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU SPATII - TERNURI ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC. sing. Kovacs Ileana

AVIZAT SERVICIUL JURIDIC

jur. Mirela Lasuschevici