keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 54/28.02.2012 privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

28.02.2012

Hotararea Consiliului Local 54/28.02.2012
privind modificarea şi aprobarea Organigramei , Statului de funcţii si a Regulamentului de Organizare si Functionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-4334/15.02.2012- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.a) si alin. (3) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică şi se aprobă Organigrama, Statul de funcţii şi Regulamentul de Organizare şi Funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara, conform Anexelor nr.1,2,3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timisoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, ver.1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SERVICIUL RESURSE UMANE SC2012 –

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 352, fax:+40 256 490 635, 0356-819 909 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

APROBAT PRIMAR

Dr.ing.Gheorghe Ciuhandu R E F E R A T

privind modificarea şi aprobarea organigramei , statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara

Modificarea organigramei se impune datorită dinamicii cadrului legislativ . Principiul pe care se întemeiază propunerile noastre este cel al creşterii eficienţei compartimentelor de specialitate astfel încât noile competenţe să poată fi absorbite de noua structură organizatorică. Luând în considerare cele de mai sus şi în conformitate cu anexa nr. 1 la prezentul referat, parte integrantă a acestuia, în continuare vom detalia modificările propuse : - înfiinţarea Compartimentului Protecţia Muncii în subordinea Serviciului Resurse Umane -impusă atât de

modficările legislative apărute, dar şi de cerinţele standardelor de management al calităţii ISO 9001 implementat în cadrul instituţiei noastre. În conformitate cu prevederile art.19 din HG nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, modificată prin HG 955/2010 „În cazul întreprinderilor şi/sau unităţilor care au peste 250 de lucrători, angajatorul trebuie să organizeze unul sau mai multe servicii interne de prevenire şi protecţie.” Iar, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 astfel cum a fost modificată prin H.G 955/2010, începând cu data de 1 iulie 2011, serviciul intern de prevenire şi protecţie trebuie să fie format din lucrători care au contract individual de muncă cu normă intreagă încheiat cu angajatorul, indiferent de numărul total al salariaţilor. Înfiinţarea Compartimentului Protecţia Muncii presupune preluarea a 2 posturi din cadrul Compartimentului Administrativ, cu atribuţii în prevenirea şi protecţia muncii şi preluarea unui post din cadrul Serviciului Locuinţe în cadrul Serviciului Resurse Umane ca urmare a reorganizării activităţii privind sănătatea şi securitatea în muncă a angajaţilor.

- reducerea a 3 posturi vacante, astfel: o 1 post de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Serviciului Reglementări

Transporturi Urbane o 1 post de referent, clasa III, grad profesional superior din cadrul Biroului Urmărire Venituri o 1 post de consilier,clasa I, grad profesional superior din cadrul Biroului Dezvoltare Urbană, Avizare

PUZ/PUD - În baza referatului Direcţiei de Mediu nr.SC2012-4196/14.02.2012 privind reorganizarea Direcţiei de Mediu

se înfiinţează Compartimentul Parcul Copiilor format din 7 posturi cu următoarea componenţă: o 1 post de referent gradul IA o 2 inspector de specialitate gradul IA o 2 inspectori de specialitate gradul I o 2 inspector de specialitate gradul II

Având în vedere cele de mai sus, propunem aprobarea organigramei, statului de functii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara , anexele nr.1,2,3 la prezentul referat .

Şef Serviciu Juridic Şef Serviciu Resurse Umane Mirela Lasuschevici Rodica Aurelian

Atasament: stat_functii.pdf

Anexa nr.1 la HCL nr.-_________ / ______________ STAT DE FUNCŢII

Dr.Ing.Ciuhandu Gheorghe

Nr.crt Nr.posturi Cls. Grad I. FUNCTII DE DEMNITATE PUBLICA

1 PRIMAR 1 2 VICEPRIMAR 2

Total functii demnitate publica 3 II APARAT PROPRIU

A . Functii publice de conducere 3 Secretar S 1 4 Director executiv S 6 5 Arhitect Şef S 1 6 Sef serviciu S 24 7 Şef birou S 19

Total functii publice de conducere 51 B. Functii publice de executie

8 Consilier S 162 I superior 9 Consilier S 83 I principal

10 Consilier S 74 I asistent 11 Consilier juridic S 9 I superior 12 Consilier juridic S 3 I principal 13 Consilier juridic S 4 I asistent 14 Consilier juridic S 3 I debutant 15 Auditor S 4 I superior 16 Auditor S 1 I principal 17 Auditor S 1 I asistent 18 Referent de specialitate SSD 9 II superior 19 Referent M 44 III superior 20 Referent M 4 III principal 21 Referent M 1 III asistent 22 Referent M 1 III debutant

Total functii publice de executie 403 Total functii publice 454 C.1 . Functii personal contractual de conducere

22 Administrator Public S 1 Total personal contractual de conducere 1 C.2 . Functii personal contractual executie

23 Inspector de specialitate S 9 IA 24 Inspector de specialitate S 3 I 25 Inspector de specialitate S 9 II 26 Referent SSD 2 IA 27 Referent M 7 IA 28 Referent M 2 I 29 Referent M 2 II 30 Casier M 4

Total personal contractual de executie 38

30 Ingrijitor 8 31 Paznic 3 32 Magaziner 2 33 Sofer 5 34 Administrator 1 I 35 Muncitor calificat 2 I 36 Muncitor calificat 3 II 37 Muncitor calificat 1 III

25 Total personal contractual 64 D.TOTAL APARAT PROPIU 518 TOTAL GENERAL 521

Total personal contractual de deservire

SEF SERVICIU RESURSE UMANE RODICA AURELIAN

Denumirea funcţiei Nivel studii Funcţia publică/Post contr

APROBAT PRIMAR

C.3 Functii contractuale de deservire

Atasament: anexa_hcl54.pdf

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR LOCAL EVIDENTA PERSOANEI 16 FEBRUARIE 2012 DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUN TIMISOARA ICOMPARTIMENT ARHIVĂ SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR, BIROUL SERVICIUL CONTENCIOS. JURIDIC 1+8 SERVICIUL TI AUTORITATE TUTELARA BIROUL ANALIZA SI ELABORARE SERVICIUL DOCUMENTE ADMINISTRATIE — (CONSILIUL LOCAL, LOCALA, 17 15 BIROUL GESTIUNE DESEURI SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN COMPARTIMENT GRADINA ZOOLOGICA, ANEXA NR.1 LA HCL nr. SECRETAR E 2 CONSILIUL LOCAL IN O 7 O &|__SPATI VERZI PARCUL COPIILOR. CANTINA DE AJUTOR SOCIAL DIRECTIA FISCALA SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA MEDICALA SCOLARA LOCALA DIRECTIA POLITIA de demnitate publică TOTAL POSTURI DIN CARE functii publice de conducere functii publice de executie personal contractual de conducere personal contractual de executie CASA DE CULTURA A MUNICIPIULUI TIMISOARA 521 51 403 63 BIROUL URMARIRE-VENITURI DIRECTIA DE MEDIU EXECUTIV. (2 VICEPRIMAR EXEI 1-9 BIROUL TEHNIC NORMELE DE DIRECTIA a m o 3 o 3 PATRIMONIU CUTIV VEDEREA CONFORMĂRII LA A CH EA EFI ALIMENTAREA CU CALDURA | URBANĂ COMPARTIMENT ILUMINAT PUBLIC SERVICIUL ENERGETIC SI MONITORIZAREA SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE 118 COMPARTIMENT REABILITARE TERMICA CLADIRI 7 BIROUL HIDROTEHNIC SERVICIUL DRUMURI SI PODURI BIROUL INFRASTRUCTURA IN TRANSPORI BIROUL TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI [BIROUL CONTABILITATE 11941 „a ma 00 8 do E) DIRECTIA TE TEHNICA PP] VICEPRIMAR SERVICIUL BUGET SERVICIUL FINANCIAR. INVATAMANT PRIMAR DIRECTIA DIRECTOR EXECUTIV ECONOMICA LE] FR 1 ARI INSTITUT! HIT! SEI F A CT ADMINISTRATOR PUBLIC ORGANIGRAMA PRIMARIEI MUNICIPIULUI TIMISOARA DIREI CU FINANTARE INTERNAȚIONALĂ. PROIECTE DIRECTIA [COMUNICARE CTOR EXECUTIV î 5 ETĂ = CARTIERE ISTORICE GTi COMPARI, INFOCENTRU COMPARTIMENT SERVICIUL RESURSE DIRECTIA EXECUTIV. a m A g a [DEZVOLTARE] T = 5 5 Z 1+8 z UMANE PROTECTIA MUNCII BIROUL APROBAT PRIMAR GHE du AM hr MANAGEMENTUL 115 COMPARTIMENT HANDI ev CONTROL INTERH COMPARTIMENT s VOLUNTAR PENTRU SITUATII DE URGENTA,

Atasament: ROF_2012_.pdf

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

1

ANEXA NR.3 la HCL nr._______/_______

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

2

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMĂRIA REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1- Definiţie:

Regulamentul de organizare şi funcţionare (R.O.F.) detaliază modul de organizare al autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale organizatorice, stabileşte regulile de funcţionare, politicile şi procedurile autorităţii publice, normele de conduită, drepturile şi obligaţiile angajaţilor acesteia. Art.2 - Structură:

Părţile componente ale Regulamentului de organizare şi funcţionare sunt: • Manualul organizării – care cuprinde descrierea organizării autorităţii publice şi a subdiviziunilor sale

organizatorice; • Regulamentul Intern – care cuprinde regulile de funcţionare, normele de conduită, drepturile şi

obligaţiile angajaţilor autorităţii publice, politicile şi procedurile acesteia. Art.3 – Funcţii:

În cadrul autorităţii publice, Regulamentul de organizare şi funcţionare ajută la îndeplinirea următoarelor funcţii:

• Funcţia de instrument de management – ROF este un mijloc prin care toţi angajaţii dobândesc o imagine comună asupra organizării autorităţii publice, iar obiectivele acesteia devin mult mai clare;

• Funcţia de legitimare a puterii şi obligaţiilor – ce revin fiecărui membru al organizaţiei – fiecare persoană ştie cu precizie unde îi este locul, ce atribuţii are, care îi este limita de decizie, care sunt relaţiile de cooperare şi de subordonare;

• Funcţia de integrare socială a personalului – ROF conţine reguli şi norme scrise care reglează activitatea întregului personal, care lucrează la realizarea unor obiective comune.

Art.4 – Persoanele vizate: Prevederile prezentului Regulament sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, indiferent de funcţia pe care o deţin şi pentru personalul încadrat cu contract individual de muncă din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. Art.5 – Intrare în vigoare: Prezentul Regulament este valabil de la data aprobării sale prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi îşi produce efectele faţă de angajaţi din momentul încunoştinţării acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

3

PARTEA I:

MANUALUL ORGANIZĂRII PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

CAPITOLUL I: DISPOZIŢII GENERALE

Art.1 – Primarul, Viceprimarii, Secretarul împreună cu aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită „Primăria Municipiului Timişoara”, care aduce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale. Art.2 – Municipiul Timişoara are un primar şi 2 viceprimari, aleşi în condiţiile legii pe o perioadă de 4 ani. Art.3 – Sediul Primăriei Municipiului Timişoara este în Timişoara, B-dul C. D. Loga nr.1. Art.4 – Misiunea sau scopul Primăriei Municipiului Timişoara rezidă în soluţionarea şi gestionarea, în numele şi în interesul colectivităţii locale pe care o reprezintă, treburilor publice, în condiţiile legii. Art.5 – Administraţia publică în Municipiul Timişoara se organizează şi funcţionează în temeiul principiilor autonomiei locale, descentralizării serviciilor publice, eligibilităţii autorităţilor administraţiei publice locale, legalităţii şi al consultării cetăţenilor în soluţionarea problemelor locale de interes deosebit. Art.6 – În cadrul Primăriei Municipiului Timişoara se interzice discriminarea şi asigurarea unui tratament inegal între femei şi bărbaţi, personalul de conducere având obligaţia de a informa sistematic angajaţii din structura condusă asupra drepturilor pe care le au cu privire la respectarea egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în cadrul relaţiilor de muncă.

CAPITOLUL II: STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A

PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.7 – Structura organizatorică a Primăriei Municipiului Timişoara cuprinde direcţii, servicii, birouri şi compartimente, constituite în conformitate cu organigrama, anexă la prezentul regulament. Art.8 – Direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele care intră în alcătuirea aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara sunt următoarele: DIRECŢIA COMUNICARE Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni Biroul Comunicare Biroul Relaţii Publice, Învaţământ, Cultură Compartimentul Presă Biroul Informatizare şi e-Comunicare INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF Serviciul Autorizare şi Control Construcţii Biroul Autorizări Biroul Dezvoltare Urbană – Avizare PUZ/PUD Compartimentul Coordonare PUG Serviciul Banca de Date Urbane şi Cadastru DIRECŢIA DEZVOLTARE Serviciul Dezvoltare Locală şi Integrare Europeană Biroul Cooperare Internă şi Internaţională Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională Compartimentul Implementare Proiecte Serviciul Investitii Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice GTZ Compartimentul Infocentrul Turistic

Compartimente subordonate

Primarului Municipiului Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

4

Serviciul Resurse Umane Compartiment Protecţia Muncii Serviciul Audit Public Intern Biroul Managementul Calitatii Compartimentul Control Intern Compartimentul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă DIRECŢIA DE MEDIU Serviciul Spaţii Verzi Serviciul Avize Mediu Urban Biroul Gestiune Deşeuri Serviciul Administrare Mediu Compartiment Grădina Zoologică Compartiment Parcul Copiilor DIRECŢIA PATRIMONIU Biroul Autorizare Publicitate şi Comerţ Serviciul Achiziţii Publice Biroul Licitaţii – Contracte şi Spaţii cu Altă Destinaţie Biroul Urmărire Venituri Serviciul Administrare Patrimoniu - Baze Sportive Biroul Administrare Imobile Compartimentul Carte Funciară Biroul Tehnic Compartiment Sala Olimpia Compartiment Complex Bega Serviciul Locuinţe Compartimentul Fond Locativ Compartimentul Pompe Funebre Compartimentul Administrativ DIRECŢIA TEHNICĂ Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice Compartimentul Iluminat Public Compartimentul Asociaţii de Proprietari Compartimentul Reabilitare Termică Clădiri Biroul Hidrotehnic Serviciul Drumuri si Poduri Biroul Infrastructura în Transport Serviciul Reglementări Transporturi Urbane Biroul Transport şi Siguranţa Circulaţiei DIRECŢIA ECONOMICĂ Serviciul Buget Biroul Contabilitate Serviciul Financiar Învaţamânt Serviciul Administrare Fond Funciar Serviciul Juridic Biroul Contencios Serviciul Autoritate Tutelară Serviciul Administraţie Locală Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiuliul Local Compartimentul Arhivă

Compartimente subordonate Viceprimarului Municipiului

Timişoara

Compartimente subordonate Viceprimarului Municipiului

Timişoara

Compartimente subordonate Secretarului Municipiului

Timişoara

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

5

CAPITOLUL III: CONDUCEREA PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I:

PRIMARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.9 - (1) Primarul Municipiului Timişoara îndeplineşte o funcţie de autoritate publică. El este şeful administraţiei publice locale şi al aparatului de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale, pe care îl conduce şi îl controlează. (2) Primarul răspunde de buna funcţionare a administraţiei publice locale, în condiţiile legii. Art.10 – Primarul reprezintă municipiul Timişoara în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie. Art.11 – În exercitarea atribuţiilor sale, primarul emite dispoziţii cu caracter normativ sau individual. Acestea devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Art.12 - În baza prevederilor art.63 din Legea nr. 215/2001 – privind administraţia publică locală, republicată cu modificările ulterioare , primarul îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) atribuţii exercitate în calitate de reprezentant al statului, în condiţiile legii şi anume: îndeplineşte funcţia de ofiţer de stare civilă şi de autoritate tutelară; asigură funcţionarea serviciilor publice locale de profil; atribuţii privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor, referendumului şi recensământului; b) atribuţii referitoare la relaţia cu consiliu local, şi anume:

a. prezintă consiliului local, în primul trimestru, un raport anual privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului Timişoara;

b. prezintă la solicitarea consiliului local, alte rapoarte şi informări; c. elaborează proiectele de strategii privind starea economică, socială şi de mediu a municipiului

Timişoara şi le supune aprobării consiliului local; c) atribuţii referitoare la bugetul local, şi anume:

a. exercită funcţia de ordonator principal de credite; b. întocmeşte proiectul bugetului local şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar şi le supune

spre aprobare consiliului local; c. iniţiază, în condiţiile legii, negocieri pentru contractarea de împrumuturi şi emiterea de titluri

de valoare în numele municipiului Timişoara; d. verifică, prin compartimentele de specialitate, corecta înregistrare fiscală a contribuabililor la

organul fiscal teritorial, atât a sediului social principal, cât şi a sediului secundar. d) atribuţii privind serviciile publice asigurate cetăţenilor, şi anume:

a. coordonează realizarea serviciilor publice de interes local, prestate prin intermediul aparatului de specialitate sau prin intermediul organismelor prestatoare de servicii publice şi de utilitate publică de interes local;

b. ia măsuri pentru prevenirea şi, după caz, gestionarea situaţiilor de urgenţă; c. ia măsuri pentru organizarea executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile

prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. a-d; d. ia măsuri pentru asiguarea inventarierii, evidenţei statistice, inspecţiei şi controlului efectuării

serviciilor publice de interes local prevăzute la art. 36 alin. 6 lit. a-d, precum şi a bunurilor din patrimoniul public şi privat al municipiului Timişoara;

e. numeşte, sancţionează şi dispune suspendarea, modificarea şi încetarea raporturilor de serviciu sau, după caz, a raporturilor de muncă, în condiţiile legii, pentru personalul din cadrul aparatului de specialitate, precum şi pentru conducătorii instituţiilor şi serviciilor publice de interes local;

f. asigură elaborarea planurilor urbanistice prevăzute de lege, le supune aprobării consiliului local şi acţionează pentru respectarea prevederilor acestora;

g. emite avizele, acordurile şi autorizaţiile date în competenţa sa prin lege şi alte acte normative; h. asigură realizarea lucrărilor şi ia măsurile necesare conformării cu prevederile angajamentelor

asumate în procesul de integrare europeană în domeniul protecţiei mediului şi gospodăririi apelor pentru serviciile furnizate cetăţenilor.

e) alte atribuţii stabilite prin lege.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

6

Art.13 - (1) În exercitarea atribuţiilor de autoritate tutelară şi de ofiţer de stare civilă, a sarcinilor ce îi revin din actele normative privitoare la recensământ, la organizarea şi desfăşurarea alegerilor, la luarea măsurilor de protecţie civilă, precum şi a altor atribuţii stabilite prin lege, primarul acţionează şi ca reprezentant al statului. (2) În această calitate, primarul poate solicita, inclusiv prin intermediul prefectului, în condiţiile legii, sprijinul conducătorilor serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor şi ale celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, dacă sarcinile ce îi revin nu pot fi rezolvate prin aparatul de specialitate.

SECŢIUNEA a II-a: VICEPRIMARII MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Art.14 - (1) Municipiul Timişoara are 2 viceprimari. Aceştia sunt subordonaţi primarului şi înlocuitori de drept ai acestuia.

(2) Primarul deleagă viceprimarilor exercitarea atribuţiilor ce îi revin. (3) Viceprimarii răspund de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a

activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care le-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

SECŢIUNEA a III-a:

SECRETARUL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.15 – Secretarul Municipiului Timişoara este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative, fiind numit în conformitate cu prevederile legislaţiei privind funcţia publică şi funcţionarii publici. Art.16 - (1) În conformitate cu prevederile art.117 din Legiea administraţiei publice locale nr. 215/2001, Secretarul Municipiului Timişoara îndeplineşte următoarele atribuţii: a) avizează, pentru legalitate, dispoziţiile primarului şi hotărârile consiliului local; b) participă la şedinţele consiliului local; c) asigură gestionarea procedurilor administrative privind relaţia dintre consiliul local şi primar, precum şi între aceştia şi prefect; d) organizează arhiva şi evidenţa statistică a hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor primarului; e) asigură transparenţa şi comunicarea către autorităţile, instituţiile publice şi persoanele interesate a actelor prevăzute la lit. a, în condiţiile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; f) asigură procedurile de convocare a consiliului local şi efectuarea lucrărilor de secretariat, comunică ordinea de zi, întocmeşte procesul-verbal al şedinţelor consiliului local şi redactează hotărârile consiliului local; g) pregăteşte lucrările supuse dezbaterii consiliului local şi a comisiilor de specialitate ale acestuia; h) alte atribuţii prevăzute de lege sau însărcinări date de consiliul local, de primar.

(2) Secretarul Municipiului Timişoara răspunde de modul de organizare a compartimentelor subordonate şi de buna desfăşurare a activităţilor şi/sau îndeplinirea atribuţiilor care i-au fost delegate prin dispoziţia Primarului Municipiului Timişoara.

CAPITOLUL IV: PERSONALUL DE EXECUŢIE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA I :

INSTITUŢIA ARHITECT ŞEF

Arhitectul Şef: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - asigură elaborarea de politici, planuri, programe si proiecte de strategii de dezvoltare urbană şi teritorială şi le supune aprobării consiliului local; - participă la elaborarea planurile integrate de dezvoltare şi le avizează din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; - semnează toate documentele stabilite prin prevederile legale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

7

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; - subordonat Primarului Municipiului Timişoara.

Art.17:BIROUL DEZVOLTARE URBANĂ – AVIZARE PUZ/PUD Şeful biroului: -răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. - subordonat Arhitectului Şef. ATRIBUŢII:

a) iniţiază, coordonează din punct de vedere tehnic elaborarea, avizează şi propune spre aprobare strategiile de dezvoltare teritorială urbane, precum şi documentaţiile de amenajare a teritoriului şi de urbanism;

b) asigură elaborarea planurilor urbanistice aflate în competenţa autorităţilor publice locale, în conformitate cu prevederile legii;

c) supune aprobării consiliului local, în baza referatului tehnic al arhitectului - şef, documentaţiile de urbanism, indiferent de iniţiator;

d) acţionează pentru respectarea şi punerea în practică a prevederilor documentaţiilor de urbanism aprobate;

e) convoacă şi asigură dezbaterea lucrărilor Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism; f) întocmeşte, verifică din punct de vedere tehnic şi emite avizele de oportunitate; g) urmăreşte punerea în aplicare a strategiilor de dezvoltare urbană şi a politicilor urbane, precum şi a

documentaţiilor de amenajare a teritoriului şi de urbanism; h) asigură gestionarea, evidenţa şi actualizarea documentaţiilor de urbanism şi amenajare a teritoriului; i) coordonează şi asigură informarea publică şi procesul de dezbatere şi consultare a publicului în vederea

promovării documentaţiilor aflate în gestiunea sa împreună cu Biroul Relaţii Publice, Invăţământ, Cultură;

j) coordonează planificarea urbană a teritoriului administrativ al Municipiului Timişoara în corelare cu comunele înconjurătoare;

k) corelează Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile Urbanistice Zonale cu Planul Urbanistic General existent;

l) transmite noile reglementari din Planurile Urbanistice de Detaliu şi Planurile Urbanistice Zonale aprobate către serviciile care emit Autorizaţii de Construire şi Certificate de Urbanism sau altor compartimente interesate;

m) verifică pe teren situaţiile neclare din documentaţiile de urbanism; n) formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii necorespunzătoare şi incomplete; o) întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în domeniul de

competenţă; p) urmăreşte şi asigură includerea în bugetul local a sumelor necesare realizării documentaţiilor de

planificare urbană; q) administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie solicitate; r) colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; s) verifică şi exprimă punctul de vedere dacă Studiile de Fezabilitate întocmite de Direcţia Patrimoniu şi

Direcţia Tehnică sunt în concordanţă cu planurile urbanistice; t) avizează proiectele de investiţii publice din punctul de vedere al conformităţii cu documentaţiile de

amenajare a teritoriului şi de urbanism legal aprobate; u) comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru: - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

8

v) colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate;

w) comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

x) comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

ART. 18: COMPARTIMENTUL COORDONARE PUG Funcţionează pe perioadă limitată, până la aprobarea finală a PUG-ului prin HCL şi integrarea datelor în

GIS şi este format din personal permanent şi proiectanţi/experţi angajaţi temporar pe tematici aferente. ATRIBUŢII: a) Asistă proiectantul angajat pentru elaborarea PUG-ului pe perioada realizării acestuia, asigurând legătura

acestuia cu autoritatea locală; b) Iniţează Proiectele de Hotărâre pentru diferitele etape ale PUG-ului. RESPONSABILITĂTI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

9

ART.19: SERVICIUL AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intem cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. - subordonat Arhitectului Şef. ATRIBUŢII: a) Coordonează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism b) Coordonează activitatea de emitere a autorizaţiilor de construire; c) Coordonează activitatea privind disciplina în construcţii; d) Coordonează activitatea privind emiterea proceselor verbale de recepţie; e) Coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici; g) Efectuează verificări pe teren; h) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; i) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;

- programul de investiţii anual şi multianual; - elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

j) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate; k) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; l) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intem pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.20.BIROUL AUTORIZĂRI Şeful biroului: -răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intem cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordinate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

10

ATRIBUŢII: a) Asigură măsurile pentru păstrarea imaginii oraşului istoric şi protecţia monumentelor arhitectonice; b) Aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcţii; c) Verifică din punct de vedere tehnic, întocmeşte şi emite certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire; d) Verifică pe teren periodic şi înştiinţează în scris despre orice abatere constatată; e) Regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; f) Formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare; g) Ţine evidenţa şi înregistrează certificatele de urbanism respectiv autorizaţiile de construire emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări de instalaţii; h) Întocmeşte procesele verbale de recepţie care stau la baza eliberării autorizaţiilor de funcţionare. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intem pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.21: SERVICIUL BANCA DE DATE URBANE ŞI CADASTRU Şeful serviciului: -răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - organizează şi coordonează constituirea şi dezvoltarea băncii de date urbane; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intem cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. - subordonat Arhitectului Şef. ATRIBUŢII:

a) Întocmeşte certificatele de urbanism pentru servitute, unificare, dezmembrare şi substituire emise pentru lucrări de cadastru;

b) Întocmeşte adeverinţa de schimbare destinaţie spaţiu, de schimbare denumire stradă, de atribuire denumire stradă, de atribuire număr stradal, de teren intravilan teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

c) Întocmeşte autorizaţia de funcţionare construcţii, de nefuncţionare construcţii, de funcţionare garaje - construcţii provizorii teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară;

d) Formulează răspunsuri către beneficiari la solicitările care au la bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

11

e) Emite Acordul dezmembrare teren în vederea operării în C.F. prin Oficiul Naţional de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Timiş, Serviciul de Carte Funciară ;

f) Emite Avizul Unic pe baza avizelor eliberate de Regiile Autonome; g) Se pronunţă, din punct de vedere cadastral, asupra raportului de expertiză existent la dosar, la solicitările

Serviciului Juridic; h) Răspunde la dosare de Legea nr.1/2000, de Legea nr.10/2001, de Legea nr.247/2005 din punct de

vedere cadastral şi urbanistic, verificându-se pe teren starea terenului revendicat; i) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de cadastru; j) Efectuează verificări pe teren pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare, numere poştale, denumiri

de străzi, dezmembrări, Legea l0/200l, Legea l/2000, Legea 247/2005, expertize şi pentru corectitudinea măsurătorilor în planul municipiului Timişoara.

k) Intreţine, actualizează şi face statistici G.I.S.; l) Eliberează extrase din planuri de situaţie scara 1:500 şi încadrare în zonă 1:5000; m) Eliberează extrase din Planuri Urbanistice Zonale, Planuri Urbanistice de Detaliu şi Planul Urbanistic

General; n) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare iniţierii procedurilor de achiziţii publice în domeniul de

competenţă; o) Administrează contractele de lucrări/servicii încheiate prin proceduri de achiziţie solicitate; p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

r) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

s) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Biroului şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

12

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intem pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii. SECŢIUNEA a II a: DIRECŢIA COMUNICARE Art.22 : SERVICIUL CENTRUL DE CONSILIERE CETATENI Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

a) Verifică şi preia documentaţiile pentru certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construcţie/desfiinţare (construcţii sau reţele, extinderi sau reabilitări reţele gaze naturale, apă, electrice, termoficare, etc.), obţinerea avizelor, prelungiri certificate, autorizaţii, avize, etc., documentaţii pentru PUD-uri, PUZ-uri, Comisia de Urbanism, planuri de situaţii şi încadrare, adeverinţe, autorizaţii de funcţionare/nefuncţionare, branşamente, avize de săpătură, etc. ;

b) Verifică şi preia documentaţiile pentru Serviciul Administrare Fond Funciar (adeverinţe deţinere teren agricol, cereri pentru carnet de producător, cereri pentru constatarea pagubelor produse de calamităţi, etc.); cereri de punere în posesie/împroprietărire - cf. Legii nr.18/1991, republicată, contracte de arendare, cereri pentru atribuire de teren, etc.;

c) Verifică şi preia ofertele şi documentaţiile pentru procedurile de achiziţii publice, concesiuni, închirieri, vânzări etc., schimbarea titularilor contractelor de concesionare pentru folosinţa terenului (garaje), acte/documentaţii pentru obţinerea unei locuinţe sau a unor drepturi conferite de Legea 341/2004, Legea 10/2001 şi de Legea 15/2003, pentru concesionare/obţinere/închiriere teren/spaţii comerciale, pentru licitaţii, achiziţii publice, diverse adeverinţe şi avize, evidenţe şi duplicate, contracte, acte adiţionale, fişe calcul, etc. ;

d) Verifică şi preia actele/documentaţiile în vederea obţinerii avizelor de principiu drumuri, avize de principiu pentru protecţia mediului, avizelor gestiune deşeuri, permiselor de spargere, documentaţii privind reabilitarea termică, situaţii de activ şi pasiv/declaraţii/documentaţii ale Asociaţiilor de proprietari, precum şi solicitări privind legitimaţiile/locuri de parcare a persoanelor cu handicap, gratuitatea pe mijloacele de transport în comun, înscrierea/radierea în/din circulaţie a mopedelor şi utilajelor, emitere autorizaţii taxi, schimbare maşină taxi, solicitări diverse pentru Direcţia de Mediu, Comisia de Circulatie, etc.;

e) Verifică şi preia documentaţiile pentru acordarea indemnizaţiilor pentru creşterea copilului, alocaţiilor de stat pentru copii şi cererile depuse la Serviciul Autoritate Tutelară, eliberează Dispoziţiile emise de Primar;

f) Verifică şi preia documentaţii, formulare şi declaraţii pentru cetăţenii români care prestează o activitate în străinătate, pentru persoane care domiciliază în străinătate şi îşi întreţin familia din Timişoara, pentru Comisia de Ordine Publică, pentru finanţări nerambursabile, târguri,copii din arhiva, etc. ;

g) Participă la activitatea de relaţii cu publicul, asigurând informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informaţiilor de interes public solicitate verbal;

h) Generează note de plată atunci când situaţia o impune; i) Efectuează înscrierea în audienţă a persoanelor care, pentru probleme deosebite, solicită să fie primite

de conducerea instituţiei, întocmeşte „nota de audienţă”(unde este cazul), care apoi este remisă, pe bază

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

13

de semnătură, compartimentului implicat, urmărind apoi comunicarea răspunsului în termenul prevăzut de lege şi participarea la audienţe, unde este prevăzut acest lucru;

j) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

l) Asigură soluţionarea petiţiilor (de la primire, înregistrare, distribuire până la expediere, clasare) în conformitate cu O.G. nr. 27/2002 ;

m) Asigură accesul la informaţiile publice în conformitate cu Legea nr. 544/2001 şi H.G. nr. 123/2002, astfel:

- asigură informarea cetăţenilor prin furnizarea pe loc a informaţiilor de interes public solicitate verbal;

- pune la dispoziţia cetăţenilor formularele – tip prevăzute de lege; - participă alături de celelalte compartimente ale instituţiei la realizarea şi distribuirea

Monitorului Primăriei Municipiului Timişoara în care sunt cuprinse din oficiu informaţiile de interes public, precum şi la actualizarea paginii de internet a instituţiei;

n) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; o) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

p) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate;

q) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

r) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

s) Eliberează către petenţi documentaţiile/adeverinţele/avizele, etc. aprobate, refuzate sau restituite spre completare.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

14

Art. 23: BIROUL COMUNICARE Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Înregistrează orice cereri şi sesizări în legătură cu activitatea instituţiei şi privitoare la problemele

oraşului adresate diferitelor compartimente, precum şi conducerii instituţiei (primar, viceprimari, secretar ) intrate în instituţie prin poştă, curier rapid, curieri ai Judecătoriei, Tribunalului, Curţii de Apel, Poliţie;

b) Înregistrează solicitările de anchete sociale la cererea Poliţiei, a instanţelor judecătoreşti ; c) Verifică solicitările cetăţenilor înregistrate pe portalul PMT, le înregistrează şi le repartizează în funcţie

de problema acestora la direcţii şi servicii; d) Întocmeşte raport semestrial - răspunsuri la petiţii în termenul legal conform OG 27/2002; e) Întocmeşte raportul anual - numărul de înregistrări; f) Urmăreşte derularea contractului pentru serviciul Call center, organizează întâlniri între funcţionarii

PMT şi operatorii Call center; g) Urmăreşte derularea contractului pentru serviciul francare corespondenţă; h) Verifică şi preia actele care reglementează executarea creanţelor bugetare de natură fiscală, precum şi a

amenzilor care potrivit legii se fac venit la bugetul local; i) Înregistrează citaţii, comunicări de la instanţe şi executori judecătoreşti ; j) Întocmeşte procesele-verbale de afişare - dezafişare ; k) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind

programul anual al achiziţiilor publice; l) Transmite, pe bază de semnătură, după programul cu publicul, corespondenţa internă între

compartimentele instituţiei; m) Transmite zilnic conducerii cererile adresate acesteia, care, după analiză şi repartizare, sunt preluate din

nou de serviciu şi distribuite compartimentelor în funcţie de rezoluţia stabilită; n) Asigură în permanenţă o evidenţă corectă a circuitului documentelor în instituţie; o) Asigură circuitul documentelor între PMT şi instituţii; p) Zilnic, expediază şi primeşte corespondenţa prin Centrul Regional de Reţea Poştală sau de la alte

instituţii; q) Expediază şi primeşte corespondenţă prin Poşta Militară.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

15

Art.24: BIROUL RELAŢII PUBLICE, INVĂŢĂMÂNT, CULTURĂ Şeful birolui:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce şi verifică activitatea biroului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate;

ATRIBUŢII: a) Pune în aplicare prevederile şi procedurile legale privind transparenţa decizională în administraţia

publică conform Legii 52/2003; b) Pune în aplicare a prevederile şi procedurile legale privind liberul acces la informaţiile de interes public

conform Legii 544/2001; c) Menţine şi dezvoltă relaţia cu societatea civilă; d) Gestionează operativ Agenda Culturală a Primăriei şi relaţia cu comisia de cultură a Consiliului Local

Timişoara; e) Înfiinţează şi actualizează baza de date cu organizaţiile neguvernamentale (asociaţii şi fundaţii) de pe

raza municipiului Timişoara si pune la dispoziţie baza de date cu organizaţiile neguvernamentale partenerilor interesaţi

f) Stabileşte contacte şi ţine legătura cu organizaţii neguvernamentale pentru dezvoltarea societăţii civile, ţine evidenţa ONG-urilor din municipiu şi monitorizează activitatea acestora în scopul crearii unui parteneriat între administraţia publică locală şi ONG-uri, pentru ca împreuna să soluţioneze proiecte şi programe concrete de dezvoltare comunitară locală.

g) Sprijină ONG-urile pentru accesul la resurse şi depunerea de proiecte la finanţatori interni sau/şi externi; h) Menţine şi dezvoltă prin activităţi specifice, brand-ul existent al municipiului Timişoara: Timişoara-

Open Art City; i) Crează sau/şi participă la parteneriate locale pentru punerea în practică a proiectelor comunitare prin

mobilizarea resursele locale (umane si financiare) în beneficiul comunităţii, construirea şi dezvoltarea unor relaţii/parteneriate public-privat (instituţii publice, organizaţii nonguvernamentale, asociaţii, persoane juridice, societăţi comerciale) pentru dezvoltarea comunităţii în ansamblu;

j) Conservă şi dezvoltă în condiţiile legii, relaţiile de colaborare, cooperare sau asociere cu persoane juridice române sau străine, cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi parteneri sociali, în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local;

k) Sprijină direct activităţile organizaţiilor neguvernamentale: - prin crearea unei biblioteci de proiecte publice; - prin îndrumarea potenţialilor beneficiari către serviciile oferite de ONG-uri;

l) Menţine relaţia cu Consiliile Consultative de Cartier, organizează întâlniri cu reprezentanţii Primăriei pe teme de interes, preia şi comunică răspunsurile la petiţiile primite;

m) Colaborează cu alte primării pentru proiecte comune şi schimburi de experienţă în probleme legate de lucrul direct cu organizaţiile neguvernamentale;

n) Asigură o interfaţă activă între Primărie şi instituţiile de cultură aflate în subordinea CLT: Teatrul Maghiar, German şi Filarmonica „Banatul”, Casa de Cultură a Municipiului Timişoara;

o) Gestionează şi urmăreşte contractele de management ale directorilor instituţiilor de cultură subordonate municipalităţii;

p) Elaborează politici culturale pentru instituţie, oferă consultanţă pe probleme culturale pentru proiectele derulate în colaborare cu Primăria Municipiului Timişoara;

q) Asigură logistica desfăşurării unor evenimente culturale, sociale, artistice la care municipalitatea este (co)organizator, în vederea promovării imaginii municipiului;

r) Întocmeşte referate pentru acordarea titlurilor de cetăţean de onoare al Municipiului Timişoara, organizează festivităţi de decernare a acestora si întocmeşte evidenţa nominală a personalităţilor cărora li s-a conferit titlul de “Cetăţean de onoare”;

s) Elaborează Raportul de Activitate al Primarului; transmite felicitările cu ocazia sărbătorilor şi invitaţiile la diversele manifestări organizate de Primărie;

t) Asigură organizarea/coorganizarea manifestărilor şi evenimentelor desfaşurate sub egida Primăriei şi a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

u) Promovează imaginea instituţiei şi a municipalităţii prin materiale şi activităţi specifice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

16

v) Organizează şi coordonează acţiunile de protocol în limita fondurilor alocate prin bugetul local; w) Pregăteşte evenimente festive şi oficiale ale Primăriei, individual sau în colaborare cu alte

compartimente sau instituţii (24 Ianuarie, Ziua Eroilor Neamului, Ziua Imnului, Ziua Drapelului, Ruga Timişoarei, Ziua Timişoarei, Ziua Armatei, Ziua Naţională, Târgul de Paşti şi de Crăciun, zilele cartierelor ş.a.m.d.); organizează conferinţe, simpozioane si întâlniri de lucru cu scopul de a face cunoscute proiectele lansate de consiliul local si primar în domeniul social şi economic;

x) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local referitoare la domeniul de activitate;

y) Elaborează şi gestionează programe pentru tineret şi colaborează cu instituţii şi ONG-uri care activează în acest domeniu de activitate;

z) Menţine legătura şi colaborează cu Consiliul Local al Tinerilor; aa) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

bb) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

cc) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

dd) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.25: COMPARTIMENTUL PRESĂ

ATRIBUŢII:

a) Menţine şi dezvoltă relaţii cu mass-media; transmite comunicate de presa si radio-TV prin reţeaua locală în problemele ce interesează populaţia sau ca drept de replică la diverse comunicate sau acuzaţii nefondate;

b) Gestionează evenimentele de imagine a instituţiei; c) Realizează funcţia de purtător de cuvânt al Primăriei Municipiului; d) Culege informaţii şi realizează redactarea şi tehnoredactarea textelor pentru Monitorul Primăriei

Municipiului Timişoara; e) Urmăreşte şi informează în scris primarul asupra modului în care se reflectă în mass-media imaginea

instituţiei; f) Sprijină organizarea şi pregatirea conferinţelor, seminariilor şi a diverselor întâlniri aprobate de

consiliul local şi primărie şi urmăreşte buna lor desfaşurare; g) Înfiinţează şi actualizează permanent baza de date cu instituţiile media din Timişoara şi centrale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

17

h) Monitorizează presa: - determină capitolele, grupele, subgrupele şi temele de interes pentru Primărie; - înregistrează informaţiile în baze de date specifice; - întocmeşte şi prezintă rapoarte privind monitorizarea presei; - reacţionează la informaţiile din presă privind activitatea instituţiei; - prezintă direcţiilor interesate diverse teme de interes public în spaţiul urban; - redactează materialele pentru presă (comunicate, articole, etc.) şi identifică oportunităţi media;

organizează conferinţele de presă ale instituţiei; i) Crează un cadru optim pentru o bună colaborare cu media; oferă condiţii minimale pentru legătura

reporterilor cu redacţiile media: telefon, fax, calculator, imprimantă, e-mail; j) Asigură, colaborând cu celelalte compartimente, materialele necesare pentru a fi publicate în Monitorul

Primăriei Municipiului Timişoara; k) Selectează materialele ce urmează a fi publicate, în raport de importanţa şi utilitatea lor legată de

necesitatea informării populaţiei; l) Redactează ori, după caz, corectează materialele prezentate de catre compartimentele funcţionale,

dându-le forma care să permită publicarea lor; m) Pregăteşte procedurile de comunicare cu presa/informarea comunităţii pentru situaţiile de criză

(strategia de comunicare); n) Elaboreaza strategii de presă pentru promovarea unor acţiuni de interes cetăţenesc; o) Organizează întâlniri radiotelevizate ale reprezentanţilor Primăriei, cu sprijinul posturilor locale de

emisie; p) Culege date şi informaţii din domeniul de activitate al Consiliului Local şi al Primariei pe care le aduce

la cunoştinţă publică; q) Prin persoane special desemnate, asigură oficiul de purtător de cuvant al Consiliului Local şi al

primarului în relaţiile cu presa, radio, TV şi institutiile din teritoriu; r) Se îngrijeşte de tipărirea publicaţiei proprii şi distribuirea acesteia; s) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local

referitoare la domeniul de activitate; t) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

u) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

v) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

18

Art. 26: BIROUL INFORMATIZARE şi e-COMUNICARE Şeful birolui:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII a) Admnistrează portalul instituţiei www.primariatm.ro, conform Legii 544/2001 privind liberul acces la

informaţiile de interes public; b) Asigură transparenţa în administrarea informaţiilor şi serviciilor publice prin mijloace electronice

conform Legii 161/2003 – TITLUL II; c) Contribuie la promovarea imaginii instituţiei pe plan intern şi internaţional prin intermediul portalului; d) Monitorizează funcţionarea serviciilor online oferite tuturor categoriilor de public; e) Urmăreşte şi duce la buna îndeplinire a contractului de mentenanţă portal; f) Gestionează sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni prin mediul electronic, şi transmite

răspunsurile către cetăţeni, urmăreşte, la nivel de instituţie, rezolvarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni prin mediu electronic (portal);

g) Publică toate proiectele de HCL pe portalul instituţiei; h) Publică comunicatele de presă pentru informarea mass-media; i) Asigură transmiterea online a şedinţelor CLT şi a altor evenimente pe www.primariatm.ro; j) Actualizează de câte ori este necesar portalul municipalităţii cu informaţii primite de la toate direcţiile,

serviciile, birourile şi compartimentele primăriei; k) Gestionează reţeaua de infochioşcuri; l) Actualizează informaţii în Sistemul Electronic Naţional, www.e-guvernare.ro, referitoare la Primăria

Municipiului Timişoara; m) Duce la îndeplinire dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi Hotărârile Consiliului Local

referitoare la domeniul de activitate al compartimentului; n) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

o) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

p) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare aferente compartimentului;

q) Elaborează şi revizuieşte periodic strategia de informatizare a instituţiei în funcţie de orientările curente în tehnologia informatică şi de tendinţele mondiale în domeniu, în concordanţă cu modificările la nivel naţional ale strategiei de informatizare a administraţiei publice locale, în contextul dezvoltării societăţii informaţionale, evaluează acţiunile de implementare a strategiei de informatizare, stadiul de realizare şi concordanţa realizărilor cu normele şi metodologiile unitare la nivel naţional, efectele proiectelor în derulare;

r) Asigură funcţionarea sistemelor informatice, calitatea, eficienţa de utilizare, întocmeşte rapoarte, documente, situaţii, studii, evaluări referitoare la activitatea serviciului, funcţionarea sistemului informaţional;

s) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale din instituţie, formulează strategia integrată de dezvoltare a sistemului informatic;

t) Coordonează proiectarea, dezvoltarea, implementarea şi mentenanţa sistemelor informatice; u) Urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemelor informatice pe care le coordonează

cu alte sisteme informatice implementate în instituţie; v) Coordonează exploatarea curentă a aplicaţiilor realizate de către firmele contractante, înregistrând

sugestiile şi cerinţele utilizatorilor; urmăreşte modul de rezolvare a problemelor semnalate; w) La cerere, dezvoltă/întreţine aplicaţii informatice proprii conform cerinţelor sistemului informatic al

instituţiei; pentru darea în exploatare a aplicaţiilor realizate întocmeşte un scurt manual de utilizare, instruieşte şi asistă utilizatorul în perioada de însuşire a modului de lucru cu noua aplicaţie, coordonează crearea, utilizarea, întreţinerea, protecţia, arhivarea bazelor de date specifice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

19

x) Participă la derularea programelor şi proiectelor naţionale şi internaţionale ce implică folosirea sistemelor informatice sau de comunicaţii la care instituţia este partener;

y) Acordă consultanţă de specialitate tuturor compartimentelor în vederea realizării unor proiecte ce utilizează tehnică de calcul, şi anume: elaborează documente în domeniul tehnologiei informaţionale şi comunicaţiei în sprijinul realizării documentaţiilor;

z) Coordonează studiul şi analiza sistemelor informatice în exploatare curentă din punctul de vedere a securităţii şi siguranţei de funcţionare, a securităţii şi integrităţii datelor din sistem;

aa) Colaborează la elaborarea programele de dezvoltare în domeniul infrastructurii de informatică şi comunicaţii în vederea asigurării condiţiilor de implementare a strategiei de informatizare a instituţiei coordonând integrarea proiectelor de dezvoltare de sisteme informatice în vederea asigurării securităţii, siguranţei de funcţionare a acestora;

bb) Supraveghează administrarea reţelei de calculatoare şi de comunicaţie de date; cc) Asigură procedurile de implementare a semnăturii electronice şi a certificatelor digitale; dd) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a investiţiilor, la organizarea şi derularea

achiziţiilor publice din domeniul tehnicii informatice şi de comunicaţii pregătind documentaţiile necesare derulării achiziţiilor de produse (echipamente de calcul, elemente active şi pasive de reţea, software de bază), servicii (consultanţă TIC, proiectare şi realizare software de aplicaţie, mentenanţă hard, soft şi reţea de calculatoare), lucrări de realizare şi extindere a reţelelor de date şi comunicaţie;

ee) Contribuie la fundamentarea anuală şi de perspectivă a necesităţilor de instruire a funcţionarilor în domeniul tehnologiei informaţionale şi a comunicaţiilor;

ff) Creează şi menţine condiţiile tehnice pentru oferirea de servicii publice în format electronic pentru cetăţeni şi mediul de afaceri, asigură disponibilitatea informaţiilor publice prin Internet, 24 de ore din 24, 7 zile pe săptămână;

gg) Efectuează studiul şi analiza sistemelor informaţionale de servicii electronice, urmăreşte asigurarea compatibilităţii şi interoperabilităţii sistemului informatic de servicii electronice propriu cu sistemele informatice în exploatare şi cu reţele informaţionale de interes naţional şi local;

hh) Participă la programele, proiectele naţionale şi internaţionale în legătură cu dezvoltarea sistemelor informatice de servicii electronice la care instituţia este partener;

ii) Face propuneri pentru simplificarea procedurilor şi practicilor administrative, îmbunătăţirea serviciilor publice, generalizarea treptată a serviciilor bidirecţionale;

jj) Acordă asistenţă tehnică de specialitate pentru: îmbunătăţirea activităţii de relaţii cu publicul şi promovarea imaginii localităţii şi a Consiliului local; îmbunătăţirea serviciilor publice, simplificarea procedurilor şi practicilor administrative; optimizarea comunicării şi a fluxului de informaţii între Primărie/Consiliul local şi instituţiile publice de la nivel local, regional şi naţional; precum şi asigurarea accesului cetăţenilor la informaţii publice (centre de informaţii); generalizarea treptată a schimbului de informaţii bazat pe documente electronice;

kk) Solicită şi primeşte în termenul solicitat informaţii de la direcţiile, serviciile, birourile şi compartimentele din Primărie cu privire la activitatea acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

20

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

SECŢIUNEA a III a: DIRECŢIA DEZVOLTARE

Directorul Executiv al Direcţiei: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare programul general de dezvoltare a Municipiului Timişoara; - Elaborează şi propune spre aprobare programul de reabilitare a monumentelor istorice din Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate;

Art. 27: SERVICIUL DEZVOLTARE LOCALĂ ŞI INTEGRARE EUROPEANĂ

Şeful Serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Elaborează, monitorizează şi evaluează strategia de dezvoltare locală; b) Întocmeşte studii şi analize vizând dezvoltarea socială, culturală şi economică locală; c) Iniţiază şi implementează proiecte/programe vizând dezvoltarea locală; d) Iniţiază şi menţine parteneriate publice şi public/private în vederea stimulării dezvoltării locale; e) Iniţiază şi implementează acţiuni vizând promovarea economică locală; f) Acţionează pentru atragerea de investiţii străine; g) Asigură cooperarea cu compartimentul similar din cadrul primăriei din Karlsruhe în cadrul Biroului de

Promovare Economică al Municipiului Timişoara din Karlsruhe; h) Asigură contactul permanent cu departamentele similare din cadrul Guvernului României, din alte

instituţii sau autorităţi publice şi cu instituţiile europene; i) Propune Primarului iniţierea de Proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare

desfăşurării optime a activităţilor specifice; j) Elaborează propunerea de plan anual de investiţii al Serviciului Dezvoltare şi Integrare Europeană şi a

birourilor din subordine; k) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

l) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

m) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

n) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

o) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

21

p) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

- programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

q) Colaborează cu Serviciul de Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

r) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

s) Comunică Serviciului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

t) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

Art.28: BIROUL COOPERARE INTERNĂ ŞI INTERNAŢIONALĂ

Seful biroului - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte primării din ţară. b) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte autorităţi publice de la nivel

judeţean sau central, precum şi cu alte instituţii publice. c) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu oraşele înfrăţite. d) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu alte oraşe din Europa şi din lume. e) Asigură relaţiile de cooperare a Primăriei Municipiului Timişoara cu reţele sau organizaţii internaţionale

(ex, Eurocities, Balcinet, Clubul de la Strasburg) f) Asigură activitatea de protocol din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara. g) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare

desfăşurării optime a activităţilor specifice. h) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

22

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

Art.29: SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ

Seful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Identifică programe europene adecvate pentru accesarea de fonduri în vederea implementării proiectelor locale prioritare.

b) Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea întocmirii cererilor de finanţare.

c) Iniţiază, implementează şi monitorizează implementarea de proiecte cu finanţare din bani publici şi fonduri internaţionale

d) Întocmeşte şi gestionează o bază de date reale şi actualizată, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

e) Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură şi managementul de proiect.

f) Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate. g) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare. h) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare

desfăşurării optime a activităţilor specifice. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

23

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

Art.30: COMPARTIMENTUL IMPLEMENTARE PROIECTE

ATRIBUŢII:

a) Asigură, prin forţe proprii şi/sau prin contractare documentaţiile necesare în vederea implementării proiectelor.

b) Monitorizează implementarea proiectelor internaţionale aprobate spre finanţare, în colaborare cu celelalte departamente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, după caz, asigură şi managementul de proiect.

c) Urmăreşte gestionarea corectă a resursele financiare aferente programelor/proiectelor coordonate în vederea administrării eficiente a creanţelor bugetare în faza de implementare a proiectelor.

d) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare în faza de implementare a proiectelor .

e) Elaboreaza propuneri pt. iniţierea proiectelor de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare desfăşurării optime a activităţilor specifice.

f) Întocmeste şi gestionează o bază de date reale şi actualizată, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general;

Art.31: SERVICIUL INVESTIŢII Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Elaborează pe baza planurilor de investiţii preconizate propuse de direcţiile/compartimentele Primăriei Municipiului Timişoara, programul general anual de investiţii al Municipiului Timişoara, urmărind

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

24

corelarea acestora astfel încât lucrările de execuţie să fie realizate într-o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri ulterioare.

b) Supune programul general anual de investiţii al Municipiului Timişoara aprobării Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara, anual sau ori de câte ori este necesară rectificarea acesteia;

c) Comunică direcţiilor/departamentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, programul general anual de investiţii aprobat.

d) Verifică documentaţiile elaborate prin grija direcţiilor/compartimentelor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara în vederea demarării procedurilor de achiziţii publice pentru elaborarea S.F., P.E., P.A.C., D.E, C.S, (documentaţii pentru obţinerea avizelor) şi pentru execuţia lucrărilor.

e) Întocmeşte documentaţiile pentru aprobarea prin H.C.L. a lucrărilor. f) Colaborează cu Serviciul de Achiziţii Publice pentru întocmirea contractelor de prestări servicii,

contractelor de furnizare echipamente, respectiv a contractelor de execuţie lucrări, precum şi a graficelor de execuţie, cu termene precise de realizare pentru toate lucrările de investiţii ale Municipiului Timişoara.

g) Încredinţează contractele de execuţie lucrări semnate Direcţiilor Operative/compartimentelor PMT, care vor nominaliza o persoană care să urmărească şi să confirme pe proprie răspundere execuţia lucrărilor cantitativ şi calitativ (inclusiv întocmirea actelor necesare privind fazele determinate, lucrări ascunse, încercări, certificate de calitate, agremente, etc.).

h) Urmăreşte respectarea termenelor de finalizare în conformitate cu Contractele de execuţie lucrări respectiv Contractele de prestări servicii, contractele de furnizare echipamente, respectiv contractele de execuţie lucrări semnate; în acest sens organizează comandamente periodice pentru fiecare lucrare, funcţie de importanţa acesteia.

i) Atenţionează responsabilii din cadrul direcţiilor operative/compartimentelor PMT cu privire la nerespectarea graficelor de lucrări şi ia măsurile necesare pentru înscrierea în termene;

j) Colaborează cu Direcţia Economică pentru asigurarea fondurilor şi a surselor de finanţare. k) Propune componenţa comisiilor de recepţie şi o supune aprobării Primarului Municipiului Timişoara l) Verifică situaţiile de lucrări şi facturile întocmite de către prestatori/furnizori şi confirmate de către

Direcţiile Operative/compartimentele PMT din punct de vedere al încadrării în D.G. aprobat, contractul încheiat cu executantul şi bugetul anual.

m) Întocmeşte angajamentele de plată, pe baza recepţiilor semnate de comisia de recepţie. n) Întocmeşte ordonanţele de plată şi le predă Serviciului Buget spre efectuarea plăţilor. o) Reţine garanţiile de bună execuţie şi le eliberează după finalizarea lucrărilor. p) Organizează recepţiile intermediare şi recepţie la terminarea lucrărilor. q) Predă investiţiile finalizate direcţiilor operative/compartimentelor PMT spre administrare sau folosinţă,

după caz. r) Anunţă I.C. şi elaboratorul A.C. cu privire la începerea lucrărilor. s) Achită toate comisioanele stabilite prin reglementări legale (I.C., C.S.C., O.A.R., etc.) t) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

25

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 32: CENTRUL DE COORDONARE PENTRU REABILITAREA CARTIERELOR

ISTORICE GTZ Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate - conduce serviciul şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în

domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate; ATRIBUŢII:

a) Coordonează activitatea de elaborare a planului de reabilitare a clădirilor istorice din Timişoara; b) Coordonează activităţile de reabilitare prudentă a cartierelor istorice din Timişoara; c) Asigură cooperarea cu alte instituţii implicate în procesul de reabilitare; d) Elaborează strategii de reabilitare şi revitalizare proprii pentru fiecare cartier istoric; e) Delimitează şi stabileşte priorităţile pentru zonele de intervenţie; f) Asigură consultanţă gratuită pentru locatari - proprietari şi chiriaşi; g) Identifică surse complementare pentru finanţarea lucrărilor de execuţie (fond de reabilitare urbană,

proiecte de finanţare naţionale şi internaţionale, parteneriate public private); h) Întocmeşte cereri de finanţare şi documente adiţionale necesare pentru accesare de fonduri în cadrul

unor programe internaţionale sau co-finanţări bilaterale; i) Asigură informarea şi educarea cetăţenilor privind metodele corecte de reabilitare; j) Asigură logistica necesară pentru instruirea specialiştilor şi a meseriaşilor implicaţi în procesul de

reabilitare; k) Propune Primarului iniţierea de proiecte de Hotărâre a Consiliului Local şi Dispoziţii necesare

desfăşurării optime a activităţilor specifice; l) Asigură consilierea cetăţenilor privind finanţarea lucrărilor de reabilitare a clădirilor istorice ; m) Derulează, sub coordonarea Direcţiei Economice, activităţile financiare asumate prin contractele de

finanţare/împrumut semnate de către Primăria Municipiului Timişoara pentru reabilitarea clădirilor istorice;

n) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; o) Identifică, iniţiază şi implementează programe, proiecte şi activităţi vizând reabilitarea prudentă a

cartierelor istorice din Municipiul Timişoara, incluzând reabilitarea clădirilor, a spaţiilor publice şi a infrastructurii tehnice;

p) Asigură prin aportul propriu de specialitate şi în colaborare cu Direcţia Judeţeană pentru Cultură, Culte şi Patrimoniul Cultural Naţional a Judeţului Timiş, aplicarea însemnelor distinctive şi a siglelor de monumente istorice înscrise în Lista monumentelor istorice şi controlează întreţinerea lor de către proprietar, pe raza Municipiului Timişoara.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

26

c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general;

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 33: COMPARTIMENTUL INFOCENTRUL TURISTIC

ATRIBUŢII: a) Asigură managementul turistic al Municipiului Timişoara, în colaborare cu asociaţiile de turism locale

şi cu agenţi economici cu activităţi specifice acestui domeniu. b) Asigură informarea turiştilor privind atracţiile şi oportunităţile locale ale municipiului. c) Asigură promovarea turistică a Timişoarei în ţară şi în străinătate. d) Cooperează cu infocentre similare din ţară şi străinătate. e) Urmăreşte atragerea de fonduri pentru realizarea unor măsuri vizând promovarea turismului; f) Elaborează materiale, proiecte şi programe vizând promovarea turismului; g) Iniţiază şi implementează programe, proiecte şi activităţi vizând dezvoltarea turismului în Municipiul

Timişoara; h) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

d) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

e) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; f) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; g) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii;

ALTE COMPARTIMENTE SUBORDONATE PRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA a IV a:

Art.34: SERVICIUL RESURSE UMANE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul şi compartimentul subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Analizează indicatorii de muncă, salarizare şi normare a muncii în vederea asigurării eficienţei

economice şi a concordanţei cu ceilalţi indicatori şi secţiuni ale bugetului în vederea stabilirii unui număr corespunzător de salariaţi şi a utilizării raţionale a fondului de salarii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

27

b) Elaborează proiectul organigramei şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului şi pentru serviciile publice aflate în subordinea Consiliului Local fără personalitate juridică cât şi pentru unităţile sanitare cu paturi transferate în condiţiile legii, cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare;

c) Întocmeşte fişele de evaluare a posturilor, în conformitate cu obiectivele şi priorităţile stabilite de Primar pentru instituţie;

d) Elaborează, pe baza propunerilor tuturor compartimentelor instituţiei, proiectul Regulamentului de Organizare şi Funcţionare şi al Regulamentului Intern al Primăriei Municipiului Timişoara, pe cel dintâi supunându-l spre aprobare Consiliului Local;

e) Elaborează schema de încadrare şi ţine la zi evidenţa modificărilor intervenite; f) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de organizare şi salarizare a

personalului; g) Elaborează proiectele de dispoziţii ale primarului referitoare la activitatea de perfecţionare a

personalului; h) Elaborează documente legate de organizarea şi normarea personalului la nivel de instituţie, colaborând

cu celelalte compartimente; i) Urmăreşte respectarea legalităţii privind încadrarea, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor

prevăzute de legislaţia muncii pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului şi pentru personalul de conducere al serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local;

j) Analizează datele şi informaţiile şi elaborează programe, prognoze şi strategii de dezvoltare (în domeniul resurselor umane, al necesarului de servicii publice, al informatizării proceselor tipice, etc.);

k) Asigură secretariatul activităţii de întocmire a fişelor de evaluare a performanţelor salariaţilor în vederea stabilirii salariului, acordării de premii sau a promovării;

l) Stabileşte cuantumul şi urmăreşte modul de acordare a sporurilor, indemnizaţiilor şi a altor drepturi acordate de legislaţia muncii personalului aparatul de specialitate al Primarului;

m) Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecţionare a personalului din aparatul propriu a consiliului local;

n) Urmăreşte şi ia măsuri pentru asigurarea mijloacelor materiale necesare desfăşurării corespunzătoare a activităţii de perfecţionare a personalului;

o) Realizează activităţi de dezvoltare a resurselor umane (instruire, formare, perfecţionare,specializare, etc.);

p) Întocmeşte şi menţine la zi evidenţa militară a angajaţilor, în conformitate cu prevederile legale; q) Asigură selecţionarea şi recrutarea necesarului de personal pe nivele de pregătire, pe funcţii şi

specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în statul de funcţii şi organigramă; r) Efectuează lucrările legate de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii şi a contractului

de muncă pentru personalul aparatul de specialitate al Primarului; s) Răspunde de organizarea şi funcţionarea, potrivit legii, a Comisiei de examinare, organizează

concursurile pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanţi a condiţiilor prevăzute de lege;

t) Întocmeşte fişele de evaluare a performanţelor profesionale individuale pentru personalul nou încadrat; u) Întocmeşte formalităţile specifice angajării – dispoziţii de numire în funcţia publică, contracte de

muncă , adrese către Oficiile Forţelor de Muncă , adrese de transfer, etc. pentru personalul din aparatul de specialitate al Primarului;

v) Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaţilor aparatului de specialitate al Primarului şi transmite periodic Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici copii după dosarele personale ale salariaţilor nou încadraţi şi dările de seamă statistice referitoare la numărul de personal şi fluctuaţiile acestuia;

w) Eliberează adeverinţe privind calitatea de salariat, la cererea personalului; x) Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; y) Întocmeşte contractele de muncă şi le înregistrează în Registrul de evidenţă a angajaţilor; z) Ţine evidenţa la zi a vechimii în muncă a salariaţilor; aa) Ţine evidenţa prezenţei la serviciu a tuturor salariaţilor aparatul de specialitate al Primarului, întocmind

pontajele lunare; bb) Efectuează programarea concediilor de odihnă ale tuturor salariaţilor, ţinând evidenţa efectuării

acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

28

cc) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

dd) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

ee) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

ff) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; gg) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

hh) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

ii) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

jj) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate

sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.35: COMPARTIMENTUL PROTECŢIA MUNCII

ATRIBUŢII: a) identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă,

respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru;

b) elaborarea, îndeplinirea, monitorizarea şi actualizarea planului de prevenire şi protecţie; c) elaborarea de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi

sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale unităţii/întreprinderii, precum şi ale locurilor de muncă/posturilor de lucru, şi difuzarea acestora în instituţie şi/sau unitate numai după ce au fost aprobate de către angajator;

d) propunerea atribuţiilor şi răspunderilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, ce revin lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea angajatorului;

e) verificarea însuşirii şi aplicării de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire şi protecţie, a instrucţiunilor proprii, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă stabilite prin fişa postului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

29

f) întocmirea unui necesar de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă;

g) elaborarea tematicii pentru toate fazele de instruire, stabilirea, în scris, a periodicităţii instruirii adecvate pentru fiecare loc de muncă în instrucţiunile proprii, asigurarea informării şi instruirii lucrătorilor în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi verificarea însuşirii şi aplicării de către lucrători a informaţiilor primite;

h) elaborarea programului de instruire-testare la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii; i) asigurarea întocmirii planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent şi asigurarea ca toţi lucrătorii

să fie instruiţi pentru aplicarea lui; j) evidenţa zonelor cu risc ridicat şi specific; k) stabilirea zonelor care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în muncă, stabilirea tipului de

semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă;

l) evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifică, pentru care este necesară autorizarea exercitării lor;

m) evidenţa posturilor de lucru care necesită examene medicale suplimentare; n) evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea

aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; o) monitorizarea funcţionării sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi control,

precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul de muncă; p) verificarea stării de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a

sistemelor de siguranţă; q) efectuarea controalelor interne la locurile de muncă, cu informarea, în scris, a angajatorului asupra

deficienţelor constatate şi asupra măsurilor propuse pentru remedierea acestora; r) întocmirea rapoartelor şi/sau a listelor prevăzute de prevederile legale în vigoare; s) evidenţa echipamentelor de muncă şi urmărirea ca verificările periodice şi, dacă este cazul, încercările

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate de persoane competente, conform prevederilor din Hotărârea Guvernului nr. 1.146/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;

t) identificarea echipamentelor individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din instituţie şi întocmirea necesarului de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

u) urmărirea întreţinerii, manipulării şi depozitării adecvate a echipamentelor individuale de protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006;

v) participarea la cercetarea evenimentelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare ;

w) întocmirea evidenţelor conform competenţelor prevăzute la art. 108-177 din HG 1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

x) elaborarea rapoartelor privind accidentele de muncă suferite de lucrătorii din instituţie; y) urmărirea realizării măsurilor dispuse de către inspectorii de muncă, cu prilejul vizitelor de control şi al

cercetării evenimentelor; z) colaborarea cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi protecţie,

medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie; aa) colaborarea cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în situaţia

în care mai mulţi angajatori îşi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de muncă; bb) urmărirea actualizării planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului de

evacuare; cc) propunerea de sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii obligaţiilor şi atribuţiilor

în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă; dd) propunerea de clauze privind securitatea şi sănătatea în muncă la încheierea contractelor de prestări de

servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini; ee) întocmirea unui necesar de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi; ff) evidenţa echipamentelor, zonarea corespunzătoare, asigurarea/urmărirea ca verificările şi/sau încercările

periodice ale echipamentelor de muncă să fie efectuate la timp şi de către persoane competente ori alte

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

30

activităţi necesare, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a V a: Art. 36: SERVICIUL AUDIT PUBLIC INTERN

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Elaborează norme metodologice specifice entităţii publice în care îşi desfăşoară activitatea, cu avizul

UCAAPI, iar în cazul entităţilor publice subordonate, respectiv aflate în coordonarea sau sub autoritatea altei entităţi publice, cu avizul acesteia;

b) Elaborează proiectul planului anual de audit public intern; c) Efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi

control ale entităţii publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta şi eficacitate;

d) Informează UCAAPI despre recomandările neînsuşite de către conducătorul entităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

e) Raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor şi recomandărilor rezultate din activităţile sale de audit;

f) Elaborează raportul anual al activităţii de audit public intern; g) În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entităţii

publice şi structurii de control intern abilitate; h) Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, precum şi a Codului privind conduita etica în cadrul

compartimentelor de audit intern din entităţile publice subordonate, aflate în coordonare sau sub autoritate, şi poate iniţia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entităţii publice în cauza;

i) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

31

j) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

k) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

l) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VI a : Art.37: BIROUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Desfăşoară activităţi în vederea proiectării, documentării, implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii în concordanţă cu cerinţele standardului de referinţă şi cu obiectivele stabilite de conducerea instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

32

b) Elaborează manualul calităţii şi procedurile de sistem şi oferă consultanţă în elaborarea de proces şi de lucru, precum şi de modificările acestuia; c) Efectuează auditurile interne ale Sistemului de Management al Calităţii; d)Constată îndeplinirea obiectivelor auditurilor interne, controlează neconformităţile si urmăreşte modul de rezolvare a lor ; e)Realizează revizuirea periodică a documentelor de management al calităţii şi a procedurilor; f)Colectează informaţii în vederea analizării lor şi demonstrează utilitatea şi eficacitatea sistemului de management al calităţii din instituţie; g) Ţine evidenţa documentelor Sistemului de Management al Calităţii şi a reviziilor acestora; h) Raportează conducerii despre funcţionarea Sistemului de Management al Calităţii şi despre necesităţile de îmbunătăţire a acestuia; i) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale; j) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice; k) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroul Contabilitate; l) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; m) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru :

-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

n) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ; o)Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct; p)Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VII a :

Art.38: COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN

Compartimentul Control Intern este compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara aflat în subordinea directă a Primarului Municipiului Timişoara, care asigură îndeplinirea atribuţiilor în ceea ce priveşte verificarea activităţii din cadrul instituţiei şi, după caz, a activităţii desfăşurate de entităţile subordonate Consiliului Local al Municipiului Timişoara, ca urmare a sesizărilor primite din exterior sau în urma unor sesizări din interior, propunând totodată măsuri în vederea îmbunătăţirii acesteia. De asemenea,

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

33

efectuează cercetarea disciplinară a personalului contractual din instituţie, şi în cazurile prevăzute de lege, a funcţionarilor publici. ATRIBUŢII:

a) Soluţionează cazurile repartizate de către Primarul Municipiului Timişoara; b) Soluţionează sesizările adresate de cetăţeni Primarului Municipiului Timişoara şi repartizate de către

acesta; c) Verifică iregularităţile pentru care au fost întocmite Formulare de constatare şi raportare a

iregularităţilor în cadrul misiunilor de audit desfăşurate de Serviciul Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara conform OMF nr. 38/2003 pentru aprobarea Normelor generale privind exercitarea activităţii de audit public intern;

d) Constată contravenţiile şi aplică sancţiunile în cazul refuzului personalului de execuţie sau de conducere implicat în activităţile auditate de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, la solicitarea Serviciului Audit Public Intern, în baza art. 22 lit. c) din Legea nr. 672/2002;

e) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, conform Legii nr. 188/1999 privind statutul funcţionarilor publici(republicată), a faptei săvârşite de funcţionarul public ce constituie abatere disciplinară, atunci când fapta este de o gravitate minoră şi sancţiunea ce urmează a fi aplicată este mustrarea scrisă prevăzută de art. 77, al. 3, lit. a), sau la solicitarea comisiei de disciplină în condiţiile prevăzute de art. 79, al. 3) din acelaşi act normativ;

f) Efectuează cercetarea disciplinară prealabilă, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, actualizată, în cazul faptelor săvârşite de personalul contractual al Primăriei Municipiului Timişoara ce constituie abatere disciplinară;

g) Preia, verifică, şi înaintează către Biroul Analiză, Elaborare Documente Consiliul Local a proiectelor de hotărâri ale CLMT, urmăreşte aducerea la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi întocmeşte o informare anuală adresată Primarului şi Secretarului Municipiului Timişoara în vederea prezentării în şedinţa CLMT;

h) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

i) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

j) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroul Contabilitate;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct;

o) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite; b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse

expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor

prevăzute în documentele întocmite; d) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

34

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a VIII a :

Art.39: COMPARTIMENTUL VOLUNTAR PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

ATRIBUŢII: a) Desfăşoară activităţi de informare şi instruire privind cunoaşterea şi respectarea regulilor şi măsurilor de prevenire, comportare şi apărare împotriva dezastrelor şi alte situaţii de urgenţă; b) Verifică modul de aplicare a normelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor de prevenire, în funcţie de tipurile de risc în sectorul de competenţă; c) Execută acţiuni de intervenţie, căutare, salvare, acordarea primului ajutor, limitarea efectelor unor situaţii de urgenţă, protecţia populaţiei, a bunurilor materiale şi a mediului, evacuare, reabilitare, având acces liber în orice incintă a persoanelor fizice sau juridice, cu sprijinul organelor abilitate; d) Acordă ajutor persoanelor sinistrate sau a căror viaţă este pusă în pericol în caz de explozii, inundaţii, alunecări de teren, accidente şi în caz de dezastre pe teritoriul municipiului; e) Execută activitatea de prevenire în funcţie de riscurile generatoare de situaţii de urgenţă; f) Urmăreşte întocmirea anuală a planului de buget şi il susţine în comisiile de specialitate precum şi constituirea rezervelor de resurse financiare şi tehnico-materiale specifice în situaţii de urgenţă sau de conflict armat; g) Înştiinţarea autorităţilor publice şi alarmarea populaţiei în situaţii de urgenţă; h) Întocmeşte şi reactualizează fişele tehnice de evidenţă a adăposturilor speciale de protecţie civilă şi punctelor de comandă din municipiul Timişoara pe baza controalelor ce se efectuează periodic; i) Îndrumă, coordonează procesul de pregătire al voluntarilor pentru ridicarea capacităţii de intervenţie şi susţine aprobarea contractelor de voluntariat; j) Întocmeşte cu sprijinul specialiştilor şi actualizează documentele de organizare şi desfăşurare a activităţii serviciului; k) Urmăreşte asigurarea bazei materiale, controlează şi ia masuri pentru ca toate dotările să fie în permanenţă în stare de utilizare; l) Participă la instructaje, schimburi de experienţă, cursuri de pregătire profesională interne şi internaţionale organizate de serviciile profesioniste pentru situaţii de urgenţă. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, aplicând cunoştinţele, aptitudinile şi experienţa dobândite;

b) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii sau solicitărilor dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

d) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

35

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

SECŢIUNEA a IX a:

DIRECŢIA DE MEDIU

Art. 40: SERVICIUL AVIZE MEDIU URBAN Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - coordonează activitatea Biroului Gestiune Deşeuri ; - coordonează activitatea Compartimentului Grădina Zoologică Timişoara şi răspunde de organizarea şi

funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate

subordonate. ATRIBUTII: a) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul

de îndeplinire de către persoanele fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin, potrivit competenţelor; b) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte de hotărâre către Consiliul Local al Municipiului

Timişoara privind problemele de mediu; c) Verifică sesizările şi reclamaţiile cetăţenilor, persoanelor juridice, în domeniul de activitate al serviciului,

analizând situaţiile pe teren şi urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin; d) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de mediu; e) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind

gestionarea problemelor de mediu şi protecţia mediului urban în municipiul Timişoara; f) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii

procedurilor de achiziţie publică pentru lucrări, servicii şi investiţii în domeniul de activitate al serviciului (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

g) Urmăreşte derularea contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice, precum şi respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa serviciului;

h) Verifică documentaţiile şi emite Avizele de Principiu Protecţia Mediului; i) Verifică documentaţiile şi acordă Avizul în cadrul Permisului de spargere pentru lucrări edilitar –

gospodăreşti care afectează domeniul public; j) Avizează planurile de eliminare a deşeurilor pentru lucrările noi de investiţii publice de interes local, pentru

lucrările de construcţii, reabilitări şi demolări a clădirilor civile, publice sau industriale precum şi urmărirea punerii în aplicare şi respectării acestora;

k) Emite aprobările pentru ocuparea temporară a domeniului public cu diverse materiale şi urmăreşte plata taxelor pentru ocuparea temporară a domeniului public şi respectarea condiţiilor şi cerinţelor stabilite în aprobare;

l) Verifică documentaţiile şi emite Avizul pentru colectarea deşeurilor industriale reciclabile de pe raza municipiului Timişoara;

m) Asigură soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi instituţii publice, verificând în teren, aspectele sesizate sau reclamate;

n) Propune şi urmăreşte implementarea Strategiei privind Schimbările Climatice şi Planul Strategic de acţiuni privind combaterea, atenuarea şi adaptarea la efectele Schimbărilor Climatice în Municipiul Timişoara;

o) Propune realizarea măsurilor strategice şi programelor de protecţie a mediului pe termen mediu şi lung în municipiul Timişoara;

p) Promovează şi susţine programe de educaţie a cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

36

q) Promovează implementarea de proiecte privind utilizarea energiilor regenerabile: sistemelor de panouri sau instalaţii solare pentru încălzirea apei calde menajere sau încălzirii locuinţelor, respectiv panouri fotovoltaice pentru producerea /stocarea energiei electrice, biomasă, biocombustibili;

r) Propune, promovează şi implementează măsurile privind Programul de Management al populaţiei canine, animalelor de companie şi de fermă de pe raza municipiului Timişoara, gestionând Registrul animalelor de companie de pe raza municipiului Timişoara;

s) Organizează, derulează, urmăreşte, verifică şi recepţionează serviciile prestate de forţele speciale de muncă din cadrul Penitenciarului Timişoara;

t) Inventariază problemele de mediu împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri în acest sens, conducerii instituţiilor;

u) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Agenţiei pentru Protecţia Mediului Timişoara, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

v) Verifică activitatea operatorilor serviciilor publice conform programelor stabilite şi organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori;

w) Recepţionează din punct de vedere calitativ şi cantitativ lucrările şi serviciile şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind problemele de mediu urban, întocmeşte documentele de plată a serviciilor prestate în vederea înaintării către Direcţia Economică;

x) Urmăreşte problemele legate de poluarea atmosferei şi poluarea solului; y) Realizează studii privind reconstrucţia ecologică a unor terenuri degradate/poluate, promovează şi

coordonează studii de cercetare ştiinţifică privind calitatea solurilor şi a aerului din interiorul clădirilor publice;

z) Verifică şi controlează organizările de şantier de pe raza municipiului Timişoara; aa) Organizarea şi derularea periodică de activităţi comune cu instituţiile abilitate privind încadrarea mijloacelor

de transport care rulează pe căile rutiere din municipiul Timişoara din punct de vedere al concentraţiilor limită de noxe, emisii şi imisii poluante;

bb) Analizează şi stabileşte măsuri de prevenire şi combatere a poluărilor accidentale; cc) Promovează şi susţine programe de educare şi sensibilizare a comunităţii locale, studii de cercetare şi

analize privind protecţia mediului, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii. dd) Verifică şi controlează modul de gestiune a deşeurilor industriale, deşeurilor periculoase (spitale, cabinete

medicale, dispensare etc.); ee) Întocmeşte Anunţurile publice şi Procesele-verbale de afişare/dezafişare pentru lucrările de investiţii ale

municipalităţii supuse avizelor/acordurilor de mediu, conform legislaţiei în domeniu; ff) Participă la întâlnirile Consiliilor Consultative de Cartier, inventariază problemele ridicate de cetăţeni,

propune soluţii şi urmăreşte soluţionarea acestora, cu respectarea prevederilor legale, în limitele alocaţiilor bugetare.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate,

sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

37

d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art.41:BIROUL GESTIUNE DEŞEURI

Şeful Biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Propune programe, planuri de măsuri şi acţiune, strategii şi politici locale corelate cu cele centrale, în

domeniul salubrizării şi gestiunii deşeurilor; b) Coordonează şi asigură buna desfăşurare a activităţilor specifice Biroului Gestiune Deşeuri; c) Urmăreşte punerea în aplicare a Planului Local de Gestiune a Deşeurilor în Municipiul Timişoara, a altor

planuri şi programe referitoare la deşeuri, precum şi a proiectului “Sistem integrat de management a deşeurilor in judeţul Timiş”, care se va realiza prin intermediul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş, ADID, la care Consiliul Local al Municipiului Timişoara este asociat;

d) Întocmeşte şi gestionează baza de date în domeniul gestiunii deşeurilor, o actualizează, inclusiv în format electronic;

e) Coordonează şi monitorizează serviciile de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, conform prevederilor contractelor în derulare;

f) Programează şi organizează activităţile de verificare şi recepţie a lucrărilor de salubrizare stradală şi de deszăpezire şi combatere a poleiului şi îngheţului pe căile de comunicaţie din municipiul Timişoara, executate de către operatorii de prestări servicii conform prevederilor contractelor în derulare;

g) Urmăreşte permanent dezvoltarea sistemelor de utilităţi publice de salubrizare prin propuneri concrete înaintate şi aprobate de şefii ierarhici;

h) Monitorizează activităţile de sortare, neutralizare, valorificare şi eliminare finală a deşeurilor menajere şi asimilabile;

i) Verifică generarea, colectarea, transportul, tratarea, valorificarea/depozitarea deşeurilor din construcţii şi demolări, precum şi evidenţa acestora;

j) Verifică modul de eliminare a deşeurilor de producţie şi a celor periculoase precum şi evidenţa acestora; k) Verifică facilităţile şi instalaţiile pentru stocarea şi neutralizarea deşeurilor menajere şi din construcţii şi cele

pentru eliminarea deşeurilor industriale şi periculoase; l) Coordonează şi monitorizează activitatea de colectare, transport şi depozitare a deşeurilor voluminoase şi

nepericuloase – bunuri de uz casnic de folosinţă îndelungată, a deşeurilor din echipamente electrice şi electronice;

m) Monitorizează activităţile desfăşurate la punctele de colectare pentru preluarea de la populaţie de resturi de materiale rezultate din reparaţii şi din amenajări interioare în cantităţi de sub 1 mc. precum şi a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice uzate;

n) Organizează acţiuni ecologice; o) Promovează, participă şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor din punct de vedere ecologic

împreună cu diverse organizaţii asociaţii, instituţii; p) Asigură soluţionarea în termen a sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la cetăţeni, agenţi economici şi

instituţii publice, verificând în teren, aspectele sesizate sau reclamate; q) Organizează întâlniri cu agenţi economici care introduc pe piaţa locală produse ambalate, care ambalează

produse ambalate şi care introduc pe piaţă ambalaje de desfacere în vederea încheierii unor acorduri voluntare privind transferarea responsabilităţilor ce le revin în domeniul gestiunii ambalajelor şi deşeurilor de ambalaje către operatorii autorizaţi de Ministerul Mediului.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor privind rezultate inspecţiilor; dă dovadă

de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării acţiunilor de serviciu;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

38

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea aduce prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivi legii, a programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat

de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în

general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.42: COMPARTIMENTUL GRĂDINA ZOOLOGICĂ

Compartimentul Grădina Zoologică Timişoara funcţionează în subordinea directă a Şefului Serviciului

Avize Mediu Urban, fiind o structură care asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor în domeniul administrării Grădinii Zoologice din Timişoara, protecţiei animalelor aflate în colecţie, conservarea biodiversităţii în scopul prezentării acestora către publicul vizitator şi derularea de programe de educaţie ecologică. ATRIBUŢII:

a) Asigură documentarea şi derularea activităţilor în vederea obţinerii şi menţinerii acordului şi autorizaţiei de mediu, a autorizaţiei sanitar-veterinare emise de autorităţile sanitar-veterinare teritoriale şi a autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor legale;

b) Asigură îndeplinirea cerinţelor legale privind obligaţiile şi răspunderea pentru conservarea vieţii sălbatice şi asigurarea bunăstării animalelor aflate în colecţie şi în perimetrul Grădinii Zoologice;

c) Asigură criteriile de conduită internaţională acceptate pentru obţinerea, transportul şi manipularea colecţiei de animale vii;

d) Urmăreşte, monitorizează şi asigură în permanenţă starea de siguranţă a adăposturilor şi habitatelor precum şi a stării de sănătate a animalelor aflate în colecţie;

e) Aplică măsurile de carantină, de prevenire şi limitare a îmbolnăvirilor animalelor, în funcţie de gradului de receptivitate al speciilor de animale din colecţie;

f) Asigură îndeplinirea cerinţelor Convenţiei privind comerţul internaţional cu specii sălbatice de floră şi faună pe cale de dispariţie (CITES), care reglementează importul, exportul, vânzarea şi alte beneficii comerciale, inclusiv expunerea de specii listate în anexele convenţiei;

g) Derulează activităţile specifice de aprovizionare, pe baza normelor de consum, pentru asigurarea stocului de hrană şi a raţiei zilnice corespunzătoare din punct de vedere calitativ şi cantitativ, specific fiecărei specii şi potrivit cerinţelor individuale ale animalelor din colecţie şi de depozitare în bune condiţii a stocurilor de hrană (referate de necesitate, note de estimare, caiete de sarcini, note justificative, alte documente necesare aprovizionării);

h) Derulează activităţi specifice în vederea îmbogăţirii colecţiei de animale şi asigurării pentru vizitatorii Grădinii Zoologice a condiţiilor de vizitare şi facilităţilor corespunzătoare;

i) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte de hotărâre şi prezintă rapoarte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara privind activitatea de administrare şi dezvoltare a Grădinii Zoologice din Timişoara;

j) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate privind protecţia animalelor şi conservarea biodiversităţii, protecţiei mediului şi sanitar-veterinare, Federaţia Grădinilor Zoologice şi Acvariilor din România, alte instituţii şi organizaţii de profil şi grădini zoologice din ţară şi străinătate;

k) Propune teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini şi documentaţiile aferente pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, modernizări, extinderi, pentru servicii, lucrări şi reparaţii obiective şi investiţii în domeniul de activitate specific Grădinii Zoologice;

l) Întocmeşte documentaţiile tehnice necesare a fi transmise Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice,

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

39

note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, alte documente, etc.);

m) Administrează contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

n) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa compartimentului;

o) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de către terţi în cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara;

p) Urmăreşte şi verifică modul de realizare/implementare a lucrărilor de investiţii, dotări, servicii, reparaţii efectuate/executate în cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara;

q) Urmăreşte realizarea investiţiei „Clădire Educaţională Multifuncţională” şi încheierea contractelor de cofinanţare cu Ministerul Mediului;

r) Aplică măsurile de protecţia mediului în cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara; s) Aplică măsurile privind protecţia şi securitatea muncii în cadrul Grădinii Zoologice din Timişoara; t) Promovează şi susţine programe privind educaţia şi sensibilizarea publicului vizitator privind protecţia

animalelor, protecţia şi conservarea biodiversităţii, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii; u) Urmăreşte şi inventariază problemelor legate de degradarea mediului natural din cadrul Grădinii

Zoologice Timişoara şi propune soluţii şi măsuri corespunzătoare; v) Aplică măsurile de analiză etică a acţiunilor şi activităţilor proprii pentru toate situaţiile în care

condiţiile de bunăstare a animalelor nu sunt respectate; w) Derulează activităţi de studiu şi cercetare specifică privind protecţia animalelor, etologie şi reproducţie

şi redactează materiale de promovare a activităţilor derulate în cadrul Grădini Zoologice din Timişoara. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, înregistrărilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de integritatea, protejarea şi valorificarea patrimoniului public încredinţat, utilizarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

f) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale. c) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 43: SERVICIUL ADMINISTRARE MEDIU

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - coordonează activitatea Compartimentului Parcul Copiilor şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de siguranţă, eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

40

ATRIBUŢII: a) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi modul

de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin; b) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte de hotărâre către Consiliul Local al Municipiului

Timişoara privind problemele de administrarea mediului urban (referitoare la apă, aer, zgomot, pieţe, calitatea produselor agroalimentare, parcări ecologice, locuri de joacă şi canisite, perdeaua forestieră şi fondul silvic al municipiului) potrivit competenţelor;

c) Verifică sesizările cetăţenilor referitoare la probleme de mediu, potrivit competenţelor serviciului, analizează situaţiile pe teren şi urmăreşte rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin;

d) Propune teme de proiectare şi întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţii, licitaţii, concesionări, în domeniul de activitate al serviciului (caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

e) Urmăreşte derularea contractelor de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică şi respectarea clauzelor contractuale conform normelor în vigoare privind: combaterea vectorilor şi dăunătorilor, locuri şi piese de joacă pentru copii, parcări ecologice, cercetarea ştiinţifică, alte materiale cu specificul serviciului şi recepţionează lucrările;

f) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de combatere vectori şi dăunători, inventariază problemele referitoare la prezenţa vectorilor şi dăunătorilor, împreună cu instituţiile abilitate, informează, propune măsuri în acest sens;

g) Supraveghează şi urmăreşte buna funcţionare, întreţinerea şi modernizarea locurilor de joacă din municipiul Timişoara;

h) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de operatorii economici;

i) Urmăreşte problemele legate de calitatea apei, cu scopul dezvoltării unui program de management durabil al apei şi al evaluării impactului calităţii apei de precipitaţii asupra mediului;

j) Aplică, în parteneriat cu serviciile publice deconcentrate, cu atribuţii în domeniul protecţiei mediului, normele stabilite de lege pentru respectarea prevederilor cuprinse în „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului în Municipiul Timişoara”;

k) Urmăreşte modalitatea de aplicare a actelor normative privind organisme modificate genetic, emise de organele centrale cu competenţe în acest sens, precum şi reglementările privind concentraţiile maxime admise ale conţinutului rezidual de nitriţi, nitraţi şi pesticide din alimente;

l) Urmăreşte, propune şi implementează „tehnologii verzi” nepoluante; m) Participă prin inspectorii de specialitate desemnaţi la şedinţele comisiilor de analiză ce funcţionează în

cadrul Agenţiei Regionale de Protecţia mediului, Gărzii de Mediu Timiş, alte instituţii, la nivel local, judeţean sau regional;

n) Promovează şi susţine programe de educare şi sensibilizare a comunităţii locale, studii şi analize privind protecţia mediului, împreună cu diverse organizaţii, asociaţii, instituţii;

o) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de administrare a mediului; p) Desfăşoară activităţi de menţinere a biodiversităţii şi propune măsuri de rezolvare a problemelor existente; q) Promovează şi susţine programe privind studiul aeroplanctonului împreună cu diverse instituţii; r) Realizează studii privind: reconstrucţia ecologică a unor terenuri degradate, mărirea suprafeţelor împădurite; s) Încredinţează spre administrare fondul silvic al municipiului instituţiilor competente în acest sens şi

urmăreşte gospodărirea durabilă a acestui patrimoniu. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor şi respectarea clauzelor contractuale; dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată;

b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

41

e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite;

f) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 44: COMPARTIMENTUL PARCUL COPIILOR

Compartimentul Parcul Copiilor funcţionează în cadrul Direcţiei de Mediu , în subordinea directă a

Sefului Serviciului Administrare Mediu, fiind o structură care asigură îndeplinirea sarcinilor şi atribuţiilor în domeniul administrării Parcului Copiilor din Timişoara. De asemenea derulează activităţi pentru conservarea biodiversităţii ,derularea programelor de educaţie ecologică şi civică, urmăreşte regimul de siguranţă şi exploatare a echipamentelor pentru agrement, a cerinţelor esenţiale de securitate şi analizelor de risc în exploatare. ATRIBUŢII:

a) Asigurarea documentării şi derulării activităţilor în vederea obţinerii şi menţinerii acordului şi autorizaţiei de mediu, şi a autorizaţiei de funcţionare, conform prevederilor legale;

b) Asigurarea îndeplinirii cerinţelor legale privind obligaţiile şi răspunderea pentru conservarea biodiversităţii şi asigurarea cerinţelor minime de securitate şi siguranţă în exploatare a echipamentelor;

c) Urmărirea şi asigurarea în permanenţă a stării tehnice şi de funcţionare şi exploatare a echipamentelor aflate parc;

d) Urmărirea şi asigurarea în permanenţă a stării corespunzătoare a mobilierului urban; e) Întocmirea documentaţiilor şi promovarea de proiecte către Consiliul Local al Municipiului Timişoara

privind activitatea de administrare şi dezvoltare a Parcului Copiilor din Timişoara; f) Colaborarea cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate privind conservarea biodiversităţii,

protecţiei mediului, alte parcuri din ţară şi străinătate; g) Propunerea de teme de proiectare şi întocmirea de caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii,

concesionări, modernizări, extinderi, în domeniul de activitate specific Parcului Copiilor; h) Întocmirea documentaţiilor tehnice necesare a fi transmise Serviciului Achiziţii Publice în vederea

iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc);

i) Administrarea contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

j) Urmărirea respectării clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa compartimentului;

k) Urmărirea efectuării în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor prestate de către terţi în cadrul Parcului Copiilor din Timişoara;

l) Urmărirea şi verificarea modului de realizare/implementare a lucrărilor de investiţii, dotări, reparaţii specific Parcului Copiilor din Timişoara;

m) Aplicarea măsurilor de protecţia mediului; n) Aplicarea măsurilor de siguranţă în exploatare a echipamentelor din parc; o) Aplicarea măsurilor privind protecţia şi securitatea muncii în cadrul Parcului Copiilor din Timişoara; p) Promovarea şi susţinerea de programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii,

asociaţii, instituţii; q) Urmărirea şi inventarierea problemelor legate de degradarea mediului natural din cadrul Parcului

Copiilor Timişoara; r) Urmărirea modului de asigurare a condiţiilor de exploatare din punct de vedere economic al Parcului;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

42

s) Urmărirea şi asigurarea în permanenţă a stării de curăţenie a incintei parcului, a locurilor de joacă şi a clădirilor;

t) Urmărirea şi asigurarea lucrărilor de intreţinere corespunzătoare a spaţiilor verzi din incinta parcului: arbori, arbuşti, garduri vii, gazon;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a

executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate,

sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, înregistrărilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de integritatea, protejarea şi valorificarea patrimoniului public încredinţat, utilizarea eficientă a acestora în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de proces pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii Instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

Art. 45: SERVICIUL SPAŢII VERZI

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUTII: a) Urmăreşte punerea în aplicare a actelor normative emise de organele centrale şi locale în domeniu şi

modul de îndeplinire de către persoane fizice şi juridice a obligaţiilor ce le revin privind spaţiile verzi; b) Propune măsuri de rezolvare a problemelor privind spaţiile verzi; c) Efectuează verificări pentru depistarea deficienţelor în activităţile de spaţii verzi şi intervine prin măsuri

concrete în soluţionarea eficientă a acestora prin operatorii de servicii; d) Urmăreşte efectuarea în bune condiţii şi la termenele stabilite a lucrărilor, activităţilor, serviciilor

prestate de operator în domeniul spaţiilor verzi; e) Verifică activitatea operatorilor conform programelor stabilite; f) Întocmeşte documentaţiile şi promovează proiecte de hotărâri către Consiliul Local al Municipiului

Timişoara privind modernizarea spaţiilor verzi; g) Verifică sesizările persoanelor juridice pe probleme de spaţii verzi analizând situaţiile pe teren şi

urmărind rezolvarea acestora conform competenţelor care îi revin; h) Colaborează cu reprezentanţii instituţiilor şi organizaţiilor abilitate pe probleme de spaţii verzi; i) Inventariază problemele de spaţii verzi, împreună cu instituţiile abilitate, informează şi propune măsuri

în acest sens; j) Propune teme de proiectare şi întocmeşte caiete de sarcini pentru achiziţii, licitaţii, concesionări, privind

gestionarea spaţiilor verzi în municipiul Timişoara; k) Evaluează şi propune măsurile de recuperare a pagubelor înregistrate pe spaţiile verzi; l) Recepţionează lucrările şi urmăreşte realizarea contractelor în derulare privind spaţiile verzi, defrişări şi

tăieri de corecţie arbori, achiziţii de material dendrologic, refacerea spaţiilor verzi afectate şi distruse;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

43

m) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico-financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

n) Urmăreşte derularea contractele de achiziţie publică, de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice şi respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte care cad în competenţa serviciului;

o) Întocmeşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte şi Spaţii cu altă Destinaţie în vederea iniţierii procedurilor de concesionări;

p) Urmăreşte respectarea normelor de înfrumuseţare a zonelor verzi de pe raza municipiului Timişoara, de către persoanele fizice şi juridice;

q) Urmăreşte realizarea Registrului spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara; r) Propune şi proiectează piese de mobilier urban; s) Propune, realizează şi proiectează elemente de spaţii verzi, aliniamente stradale, scuaruri şi parcuri; t) Realizează studii privind reconstrucţia ecologică a unor spaţii verzi degradate; u) Propune reproiectarea zonelor verzi din cartierele de locuit; v) Promovează şi susţine programe privind educaţia cetăţenilor împreună cu diverse organizaţii, asociaţii,

instituţii; w) Realizează studii pentru înfiinţarea unor zone verzi tematice; x) Organizează periodic întâlniri cu operatorii în domeniu, analizează şi stabileşte măsuri de soluţionare a

sesizărilor, reclamaţiilor primite de la utilizatori; y) Urmăreşte îmbunătăţirea stării de sănătate a vegetaţiei, studiul cauzelor ce conduc la îmbolnăvirea şi

degradarea acesteia (boli, dăunători, poluare); z) Colaborează cu diferite instituţii de specialitate în vederea aducerii speciilor din flora autohtonă la un

efectiv optim, verifică şi urmăreşte protejarea lor. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai, a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate, sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor stipulate în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor, sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a X a:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

44

DIRECŢIA PATRIMONIU Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale patrimoniului

Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

Art. 46: BIROUL AUTORIZARE PUBLICITATE ŞI COMERŢ

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordinate.

ATRIBUŢII: a) Prelucrează documentaţia pentru emiterea acordului de funcţionare în conformitate cu Legea nr.

650/2002 pentru exerciţiile comerciale care se desfăşoară în sedii fixe; b) Verifică pe teren cererile pentru solicitările de autorizare si întocmeşte referatele propunând avizarea

favorabilă a cererilor sau după caz motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare;

c) Prelucrează documentaţiile depuse pentru desfăşurarea comerţului stradal pe domeniul public sau privat în conformitate cu legislaţia existentă şi Hotărârile Consiliului Local;

d) Prelucrează documentaţiile depuse si verifică pe teren condiţiile pentru aprobarea declaraţiilor de alimentaţie publică în conformitate cu H.G. nr. 843/1999, întocmind referate pentru avizarea sau respingerea cererilor depuse;

e) Prelucrează documentaţiile depuse pentru activităţile comerciale desfăşurate în perioada aprobată prin lege pentru reducerile de preţuri in conformitate cu Legea nr.650/ 2002;

f) Prelucrează documentaţiile depuse privind avizarea unor exerciţii comerciale desfăşurate cu ocazia sărbătorilor tradiţionale;

g) Întocmeşte corespondenţa cu privire la atribuţiile menţionate la punctele a – f şi participă după caz la audienţele conducătorilor instituţiei cu cetăţenii Municipiului Timişoara;

h) Emite acorduri de funcţionare pentru societăţile comerciale şi pentru comerţul ambulant; i) Verifică pe teren solicitările de autorizare propunând avizarea favorabilă a cererilor sau după caz

motivează respingerile documentaţiilor depuse în conformitate cu legislaţia in vigoare; j) Întocmeşte referatele de propunere a anularii sau după caz a suspendării autorizaţiilor, acordurilor si

avizelor emise, conform legii; k) Analizează solicitărilor de restituire a taxelor si întocmeşte referatele privind aceasta; l) Prelucrează şi verifică după caz documentele avizate de Comisia de Ordine Publică; m) Preia documentaţia depusă privind autorizarea mijloacelor si acţiunilor de publicitate temporară şi pe

termen lung, în conformitate cu Legea nr. 50/1991 republicata şi H.C.L. nr. 290/2006; n) Prelucrează cererile pentru activităţi promoţionale desfăşurate pe domeniul public sau privat întocmind

referate de specialitate propunând condiţiile concrete în care se pot desfăşura acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

o) Verifică pe teren sistemele publicitare dacă respectă condiţiile impuse pentru autorizare; p) Întocmeşte acorduri promoţionale celor care îndeplinesc condiţiile legale; q) Întocmeşte note de plată pentru încasarea taxelor de ocupare temporară a domeniului

public, pentru publicitate temporară, acţiuni promoţionale, acorduri de funcţionare a exerciţiilor comerciale, comerţ stradal şi verifică achitarea acestora;

r) Colaborează cu direcţiile şi serviciile din Primărie care au atribuţii în acest domeniu privind respectarea termenului contractelor si încasarea integrală a sumelor datorate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

45

s) Colaborează cu alte instituţii ale statului; t) Recuperează taxe de ocupare a domeniului public, taxe de publicitate, taxe de viză comercială şi alte

taxe stabilite prin legislaţie. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau

instituţiei, in general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.47: SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii publice; b) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; c) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii; d) Elaborează Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor compartimentelor de specialitate; e) Întocmeşte documentaţia de atribuire (fişa de date, formulare) exclusiv documentaţia tehnică; f) Întocmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura aplicată

a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă; g) Întocmeşte Nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul; h) Întocmeşte referatul şi dispoziţia pentru numirea comisiei de evaluare, comisiei de negociere; i) Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi-l comunică către R.A.Monitorul Oficial al

României, SEAP, Jurnalul Comunităţilor Uniunii Europene conform legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

j) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru proceduri;

k) Pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi, documentaţia de atribuire, asigură publicitatea procedurilor în conformitate cu prevederile legale;

l) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (redactează procesele verbale de deschidere, de negociere, rapoartele de atribuire, comunicarea rezultatelor procedurilor);

m) Transmite din dosarul achiziţiei publice, documentaţia necesară (caiet de sarcini, propunere tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către Biroul Licitaţii Contracte şi Spaţii cu Altă Destinaţie în vederea finalizării procedurilor, prin încheierea contractelor;

n) Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

46

o) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; p) Asigură corespondenţa cu Unitatea Centrală de Verificare a Achiziţiilor Publice din structura

Ministerului Finanţelor Publice, pentru contractele a căror valori de estimare, în lei, fără T.V.A. depăşesc plafoanele stabilite de legislaţia în domeniul achiziţiilor publice;

q) Asigură corespondenţa, în cazul contestaţiilor, cu Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor - Bucureşti

r) Întocmeşte raportările pentru Autoritatea Naţională pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice - Bucureşti;

s) Întocmeşte dosarul achiziţiei publice şi contractul de achiziţie publică; t) Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către compartimentele de

specialitate; u) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; v) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; w) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; x) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

y) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

z) Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

aa) Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite, potrivit legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea serviciului sau instituţiei, in

general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art.48: BIROUL LICITAŢII – CONTRACTE ŞI SPAŢII CU ALTĂ DESTINAŢIE

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

47

ATRIBUŢII: Atribuţiile biroului sunt în domeniul procedurilor de licitaţii privind concesiunile, închirierile, vânzările

astfel încât la nivelul Municipiului Timişoara să existe un singur compartiment unde să se centralizeze toate procedurile mai sus menţionate, în domeniul administrării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si privat al Municipiului Timişoara.

a) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor în domeniul concesiunilor;

b) Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru închirierea şi respectiv vânzarea de bunuri mobile si imobile;

c) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; d) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de licitaţii în domeniul concesiunilor, închirierilor,

vânzărilor; e) Întocmeşte referatul şi dispoziţia de numire a comisiei de evaluare, comisiei de negociere, sau a

comisiei de rezolvare a contestaţiilor; f) Întocmeşte documentaţia procedurii de licitaţie (excepţie documentaţia tehnică: caiete de sarcini, studii

de oportunitate etc.); g) Pune la dispoziţia ofertanţilor toate documentele licitaţiei, asigură publicitatea procedurilor în

conformitate cu prevederile legale; h) Asigură desfăşurarea procedurilor şi secretariatul comisiilor (întocmeşte procesele verbale de

deschidere, de negociere, hotărârile de adjudecare, comunicarea rezultatelor procedurilor, întocmeşte contractul de achiziţie);

i) Întocmeşte contractele de concesiune, închiriere, vânzare în limitele de competenţă ale biroului; j) Întocmeşte contractele de, concesiune, închiriere, vânzare, în baza documentaţiilor puse la dispoziţie de

către compartimentele de specialitate; k) Asigură publicitatea contractelor atribuite, în conformitate cu prevederile legale; l) Transmite contractele de concesiune, închiriere, vânzare Biroului Urmărire Venituri, în vederea luării în

evidenţă pentru stabilirea obligaţiilor la bugetul local; m) Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare; n) Întocmeşte documentele necesare în vederea alocării sumelor necesare şi achitării anunţurilor pentru

proceduri; o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; p) Ţine evidenţa spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor din patrimoniul public si

privat al Municipiului Timişoara; q) Întocmeşte referate privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din imobilele revendicate

în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, şi să ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

r) Pregăteşte materialele pentru analizarea documentelor ce se analizează în şedinţele Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara, înfiinţată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 288/28.06.2005

s) Pregăteşte documentaţia pentru prelungirea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

t) Pregăteşte documentaţia pentru modificarea profilului de activitate din spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

u) Întocmeşte referate pentru modificarea Contractelor de închiriere privind spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

v) Încheie procese verbale de predare-primire a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a încheierii de noi Contracte de închiriere sau de sistări de Contracte de închiriere;

w) Întocmeşte referate pentru anularea Contractelor de închiriere privind spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă ca urmare a nerespectării clauzelor contractuale;

x) Ţine evidenţa beneficiarilor Legii nr.341/2004, a partidelor politice, organizaţiilor neguvernamentale, etc., care solicită spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi terenuri;

y) Face propuneri de noi tarife pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă; z) Propune şi pregăteşte documentaţia tehnică pentru vânzarea în baza Legii 550/2002 a spaţiilor cu altă

destinaţie decât aceea de locuinţă către chiriaşi sau prin licitaţie publică cu strigare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

48

aa) Întocmeşte documentaţia cu privire la predarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

bb) Convoacă proprietarii şi chiriaşii în vederea predării spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă către proprietari;

cc) Întocmeşte procesul - verbal de predare - primire şi înmânează exemplarele către proprietar, Biroul Administrare Imobile şi Biroul Urmărire Venituri;

dd) Întocmeşte referate pentru închirierea, vânzarea, darea în folosinţă gratuită, concesionarea spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă şi a terenurilor;

ee) Întocmeşte referate pentru acţionarea în instanţă pentru nerespectarea clauzelor contractelor privind spatiile cu alta destinaţie si terenurile;

ff) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.49: BIROUL URMĂRIRE VENITURI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Pune în executare legile şi celelalte acte normative care vizează domeniul de activitate; b) Elaborează proiectele de hotărâri ale consiliului local şi a alte reglementări specifice autorităţii sau

instituţiei publice, în domeniul stabilirii, urmăririi şi încasării obligaţiilor la bugetul local, rezultate din contracte de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii, precum şi accesoriile la contractele încheiate, în limita de competenţă a Direcţie Patrimoniu;

c) Elaborează analizele şi statisticile, precum şi documentaţia privind aplicarea şi executarea legilor, necesare pentru realizarea competenţei biroului;

d) Înregistrează în contabilitatea primară creanţele şi întocmeşte lunar situaţiile şi documentele contabile specifice obiectului de activitate al biroului;

e) Înregistrează în evidenţele contabile analitice şi sintetice toate contractele de concesiune, închiriere, vânzare etc.;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

49

f) Stabileşte debitele şi a accesoriile la acestea, care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

g) Emite facturile aferente obligaţiilor la bugetul local care decurg din contractele de concesiune, închiriere şi asociere privind domeniul public şi privat al statului sau al municipalităţii şi din contractele de vânzare ;

h) Transmite înştiinţările de plată; i) Întocmeşte documentaţiile necesare pentru deschiderea acţiunilor în instanţă pentru recuperarea

creanţelor scadente şi neachitate rezultate din contractele aflate în evidenţa biroului; j) Transmite sentinţele investite cu titlu executoriu, având ca obiect sume cuvenite bugetului local, ca

urmare a acţiunilor în instanţă; k) Înregistrează în evidenţele contabile toate creanţele rezultate din contracte de concesiune, închiriere,

vânzare şi asociere; l) Înregistrează în evidenţele contabile distinct debitele rezultate din contracte de concesiune, închiriere,

vânzare şi asociere, a majorărilor şi penalităţile de întârziere precum şi a încasările aferente acestora; m) Evidenţiază T.V.A.- ul; n) Transmite către Direcţia Economică situaţiile contabile lunare pentru înregistrarea în contabilitatea

generală; o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene. p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; programul de investiţii anual şi multianual;elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Biroului de Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.50: SERVICIUL ADMINISTRARE PATRIMONIU - BAZE SPORTIVE Şeful serviciului:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

50

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul, birourile şi compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea

acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate;

ATRIBUŢII: Atribuţiile serviciului sunt în domeniul administrării patrimoniului public si privat al Municipiului

Timişoara, după cum urmează: a) Ţine evidenţa patrimoniului public si privat al Municipiului Timişoara întocmind anual inventarul

bunurilor care aparţin domeniului public şi privat; b) Avizează documentaţiile privind vânzarea bunurilor( locuinţe ), realizarea lucrărilor de racordări de apă

- canal, gaz, termoficare, amenajări interioare, ieşiri din indiviziune; c) Întocmeşte contractele de vânzare - cumpărare în limitele de competenţă ale serviciului; d) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; e) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de administrare. f) Întocmeşte referate şi dispoziţii pentru numirea comisiei de inventariere, modificarea inventarului

(adăugări, scăderi, casări etc.); g) Întocmeşte referate pentru emiterea dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi a Hotărârilor

Consiliului Local cu privire la administrarea domeniului public şi privat al Municipiului Timişoara şi în domeniu sportiv;

h) Răspunde în scris în termenul prevăzut de regulamentul de ordine interioară la toate actele şi petiţiile; i) Întocmeşte avize pentru diverse lucrări ca: racordări de apă – canal, gaze, termoficare, amenajări şi

transformări interioare, ieşiri din indiviziune; j) În baza documentaţiei privind dezafectarea efectivă( demolarea ) , scoate din evidenţă mijloacele fixe

respective, valoric si fizic; k) Evaluează imobilele pentru care s-au depus cereri de cumpărare în baza Legea 61/1991, Legea

112/1995, Legea 79/1997 şi stabileşte preţul de vânzare; l) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici; m) Transmite contractele Biroului Urmărire Venituri, în vederea colectării creanţelor ce decurg din acestea; n) Centralizează toate constatările compartimentelor de specialitate cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor

contractuale(altele decât cele privind neîncasarea obligaţiilor la bugetul local în sarcina Biroului Urmărire Venituri din cadrul Direcţiei Patrimoniu) şi întocmeşte referate pentru deschiderea de acţiuni în instanţă pentru neîndeplinirea acestor obligaţii;

o) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; p) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

q) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

r) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

s) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

t) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; u) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

v) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

w) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

51

x) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora ;

y) Gestionează cu maximă eficienţă administrarea celor 23 terenuri de sport amenajate de Primăria Municipiului Timişoara pe domeniul public (în parcuri şi în curţile unor şcoli); z) Coordonează activitatea de administrare a Sălii Polivalente Olimpia şi Complexului Sportiv Bega în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare desfăşurării activităţilor culturale, sportive, educative şi de agrement programate în cadrul acestor baze sportive; aa) Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale de pe raza municipiului Timişoara în vederea sprijinirii activităţilor culturale şi sportive; bb) Crează sau/şi participă la parteneriate locale pentru punerea în practică a proiectelor comunitare din domeniul sportiv; cc) Urmăreşte derularea şi monitorizează contractele de asociere încheiate de Municipiul Timişoara cu structuri sportive; dd) Elaborează şi gestionează programe dedicate încurajării practicării sportului şi colaborează cu instituţii şi ONG-uri care activează în acest domeniu de activitate.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.51:BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: Atribuţiile biroului sunt în domeniul administrării patrimoniului public si privat al Municipiului

Timişoara, după cum urmează: a) Ţine evidenţa imobilelor revendicate în baza Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile

preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989 şi ia măsurile necesare pentru completarea dosarelor în vederea prezentării acestora în Comisia de aplicare a Legii nr. 10/2001;

b) Acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate; c) Întocmeşte rapoarte şi analize privind activitatea de administrare; d) Întocmeşte referate pentru emiterea dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara şi a Hotărârilor

Consiliului Local cu privire la administrarea domeniului public si privat al Municipiului Timişoara; e) Răspunde în scris în termenul prevăzut de regulamentul de ordine interioară la toate actele;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

52

f) Întocmeşte avize pentru diverse lucrări ca: racordări de apă – canal, gaze, termoficare, amenajări şi transformări interioare, ieşiri din indiviziune;

g) Întocmeşte formalităţi conform Legii nr. 50/1991 republicată şi modificată, pentru obţinerea certificatului de urbanism şi construcţii pentru lucrările cu aviz de principiu;

h) Verifică şi confirmă lucrările executate de chiriaşi pentru îmbunătăţirea gradului de confort sau cele ce le revin acestora;

i) Reprezintă interesele statului şi ale Consiliului Local Timişoara în expertizele tehnice cerute de instanţe, participând la convocările experţilor tehnici;

j) La propunerile serviciilor şi birourilor din cadrul Direcţiei Patrimoniu întocmeşte formele pentru a obţine aprobările necesare în vederea dezafectării efective a mijloacelor fixe ce îndeplinesc norma de casare şi cu grad înaintat de uzură;

k) Avizează cererile de cumpărare a imobilelor conform Legea 6l/1991, Legea 112/1995 si Legea 79/1997, O.G. 19/1994;

l) Avizează documentaţiile de apartamentare, subapartamentare a imobilelor; m) Eliberează acordul pentru schimbările de destinaţie din spaţiu locuibil în spaţiu cu altă destinaţie

conform Legea 114 /1996 în cazuri de coproprietate; n) Întocmeşte situaţii solicitate de organele de control cu avizul şefilor ierarhici; o) Administrează contractele de achiziţie publică rezultate în baza procedurilor de achiziţie publică

solicitate; p) Întocmeşte formele de intabulare a patrimoniului public şi privat pe care îl administrează; q) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; r) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind

programul anual al achiziţiilor publice; s) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii

anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : w) -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; x) -programul de investiţii anual şi multianual; y) -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor; z) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a

tehnicii de calcul şi soft solicitate ; aa) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor

informatice achiziţionate direct ; bb) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi

contribuie la toate etapele de realizare a acestora. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

53

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 52 : COMPARTIMENT CARTE FUNCIARĂ

ATRIBUŢII: a) Verifică, identifică şi propune hotărâri de Consiliul Local în vederea includerii imobilelor aflate în

proprietatea Statului Roman, în domeniul public a municipiului Timisoara; b) Asigură evidenţa bunurilor imobile aflate în patrimoniul municipiului Timisoara; c) Întocmeşte planuri şi relevee la bunurile imobile aflate în patrimoniul municipiului Timisoara; d) Întocmeşte documentaţii cadastrale pentru intabularea în cartea funciară a bunurilor aflate în

patrimoniul municipiului Timisoara; e) Urmareşte şi constituie baza de date după intabularea acestor imobile; f) Întocmeste documentaţii cadastrale pentru radierea din cartea funciară a imobilelor – construcţii care au

fost demolate; g) Verifică, avizează documentaţiile tehnice de apartamentare, dezmembrare, rectificare de carte funciară,

întocmite de către alte persoane fizice sau juridice autorizate; h) Propune Hotarâri de Consiliul Local privind trecerea bunurilor aflate în domeniul public al municipiului

Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara şi intabularea acestora în cartea funciară, evidenţa acestor bunuri;

i) Asigură legatura cu Serviciul Banca de Date Urbană şi Cadastru pentru identificarea imobilelor care prezinta interes pentru municipiul Timisoara;

j) Asigura legatura cu ONCPI – jud. Timiş şi Serviciul de Carte Funciară Timişoara pentru crearea bazei de date şi a schimbului de informaţii privind evidenţa electronică şi transmiterea acestor date cu privire la bunurile aflate în patrimoniul municipiului Timisoara.

RESPONSABILITĂŢI : a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Funcţionarii publici răspund disciplinar, material sau penal, după caz, pentru abuzurile săvârşite prin nerespectarea atribuţiilor care le revin;

d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

f) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; g) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acesteia; b) Efectuează toate demersurile necesare identificării bunurilor imobile aflate în proprietatea Statului

Roman; c) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; d) Semnalează conducerii direcţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor de serviciu; e) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general. Art.53: BIROUL TEHNIC

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

54

- conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUŢII:

Atribuţiile biroului sunt în domeniul lucrărilor de reparaţii şi investiţii efectuate de Municipiul Timişoara, pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau unităţi sanitare, de interes local sau naţional (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), aflate în proprietatea sa (domeniu public sau privat) şi în administrarea Consiliului Local sau aflate în proprietate mixtă (stat - persoane fizice sau juridice), finanţate de la bugetul local, bugetul de stat sau din fonduri atrase.

a) Stabileşte anual necesarul de reparaţii aferent patrimoniului gestionat la nivelul municipiului; b) Stabileşte priorităţile de reparaţii la obiectivele patrimoniului gestionat la nivelul municipiului; c) Elaborează planul tehnic de reparaţii şi investiţii aferent patrimoniului gestionat la nivelul municipiului; d) Întocmeşte si coordonează realizarea planului tehnic de reparaţii şi investiţii; e) Pregăteşte documentaţia tehnică premergătoare, necesară demarării procedurilor de achiziţii publice –

servicii şi lucrări de investiţii şi reparaţii (teme de proiectare, caiete de sarcini, note de estimare, angajament şi propunere de cheltuială, cerinţe minime privind capacitatea tehnică a operatorilor economici, nota justificativă privind fundamentarea acestora), în limitele de competenţă ale biroului;

f) Stabileşte, în baza analizelor efectuate, priorităţile de dezvoltare a patrimoniului gestionat, în limitele de competenţă ale biroului;

g) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii solicitate a fi atribuite în baza procedurilor de achiziţie publică;

h) Urmăreşte şi verifică pe teren lucrările de reparaţii şi investiţii în construcţii pe faze determinante, conform Normativului C 56/1985 şi Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, a prestărilor de servicii şi intervenţii (în cazul avariilor), pentru obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat;

i) Preia informaţii şi înştiinţează factorii implicaţi în luarea deciziilor în cazuri de accidente tehnice, controlează şi constată modul de derulare a lucrărilor de intervenţie, informează prin Notă informativă sau referat;

j) Organizează recepţionarea lucrărilor de reparaţii şi investiţii pentru: obiective de locuit, instituţii de învăţământ sau de interes local (locuinţe, spaţii cu altă destinaţie, spitale), finanţate de la bugetul local sau bugetul de stat, specificate în planul tehnic;

k) Colaborează cu celelalte compartimente de specialitate în vederea realizării obiectivelor biroului; l) Constată starea tehnică a obiectivelor ce se încadrează la obiectul de activitate şi transmite concluziile,

prin referat sau notă de constatare, către compartimentele cu atribuţii specifice în vederea luării măsurilor ce se impun (demolări, deteriorări constructive datorate unor intervenţii neautorizate etc.);

m) Constată faptele ce contravin normelor legale şi le sancţionează, în limitele stabilite de legislaţia în vigoare;

n) Constată şi urmăreşte rezolvarea problemelor sesizate de terţi în limita competenţelor biroului; o) Constată şi urmăreşte rezolvarea reclamaţiile repartizate; p) Respectă metodologia de primire şi eliberare a documentelor în cadrul Primăriei Municipiului

Timişoara; q) Ţine corespondenţa cu persoanele fizice şi/sau juridice în vederea completării documentaţiilor depuse

incomplet; r) Îndeplineşte dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara şi execută hotărârile Consiliului Local, în

probleme specifice obiectului activităţii; s) Întocmeşte documentaţia necesară eliberării garanţiilor de bună execuţie aferente contractelor de

achiziţie publică de lucrări şi servicii pe care le administrează; t) Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene; u) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

v) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

55

w) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate

x) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

y) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

z) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; aa) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

bb) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

cc) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

dd) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.54: COMPARTIMENTUL SALA OLIMPIA ATRIBUŢII:

a) Gestionează cu maximă eficienţă administrarea Sălii Polivalente Constantin Jude (Olimpia), b) Asigură condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţiilor culturale, sportive, educative şi de

agrement programate în cadrul acestei baze sportive. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

56

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.55: COMPARTIMENTUL COMPLEX BEGA

ATRIBUŢII a) Gestionează cu maximă eficienţă administrarea Complexului Bega b) Asigură condiţiile corespunzătoare desfăşurării activităţiilor culturale, sportive, educative şi de

agrement programate în cadrul acestei baze sportive. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.56: SERVICIUL LOCUINŢE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul şi compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în

condiţii de eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: Atribuţiile serviciului sunt în domeniul administrării fondului locativ de stat al Municipiului Timişoara,

după cum urmează: a) Centralizează datele furnizate de către compartimentele aflate în subordine şi coordonează activitatea

acestora; b) Efectuează înscrierea persoanelor îndreptăţite pe listele de priorităţi în vederea atribuirii unei locuinţe din

fondul de stat sau sociale ale oraşului Timişoara în conformitate cu prevederile Legii nr.114/1996, Legea Locuinţei şi cu Hotărârile de Consiliu Local emise în acest sens;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

57

c) Prezintă listele cu spaţiile locative disponibile, garaje, anexe gospodăreşti şi modificări contracte Comisiei de repartizare a locuinţelor, ţinând legătura cu celelalte direcţii din cadrul instituţiei în vederea repartizării de către aceasta în baza Legii nr.114/1996;

d) Analizează, centralizează solicitările depuse de către petenţi în vederea atribuirii unei locuinţe din fondul locativ de stat sau sociale, împreună cu documentaţiile aferente necesare în vederea stabilirii punctajului, şi întocmeşte listele de priorităţi în conformitate cu Hotărârile de Consiliu Local nr.349/2000, nr.372/2000, nr.387/2005, nr.25/2007 emise în baza Legii nr.114/1996, a O.U.G. nr.40/1999, Legea nr.241/2001, O.U.G. nr.68/2006 modificate şi completate ;

e) Analizează, centralizează cererile depuse de către persoanele îndreptăţite pentru atribuirea unei locuinţe realizată de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, destinate închirierii, tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 de ani în cadrul programului de Construcţii locuinţe pentru tineri, în baza Legii nr.152/1998 – modificată şi completată şi a Normelor metodologice de punere în aplicare a acesteia şi întocmeşte listele de priorităţi;

f) Verifică şi prezintă documentaţia Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenţi în vederea accesului acestora la Programul naţional privind sprijinirea construirii de locuinţe proprietate personală, întocmeşte proces - verbal de şedinţă, întocmeşte şi eliberează adeverinţa de eligibilitate şi transmite documentaţia la Ministerul Dezvoltării în vederea obţinerii subvenţiei în conformitate cu Legea nr.12/2007, O.G. nr.51/2006;

g) Inventariază şi verifică locuinţele aflate în evidenţă; h) Întocmeşte adeverinţe şi acorduri la solicitarea petenţilor; i) Se ocupă de punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti şi a dispoziţiilor de evacuare a persoanelor

care ocupă fără titlu spaţiile aflate în proprietatea sau administrarea Primăriei Municipiului Timişoara; j) Verificarea în teren a spaţiilor cu destinaţia de locuinţă închiriate şi urmăresc respectarea prevederilor

Legii nr.114/1996 şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere constată nerespectarea prevederilor legale care sunt cuprinse în contractele de închiriere ale chiriaşilor;

k) Urmăreşte contractul de întreţinere şi închiriere toalete ecologice mobile pe raza municipiului Timişoara; l) Întocmeşte referate de specialitate, proiecte de hotărâre, anexe, obţine avizele legale necesare şi le

transmite către Consiliul Local în vedere aprobării prin Hotărâre de Consiliul Local; m) Întocmeşte referate de specialitate şi dispoziţii şi obţine avizele legale necesare în vederea evacuării pe

cale administrativă a persoanelor care ocupă fără titlu locuinţele aflate în administrare; n) Întocmeşte referate în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor pentru nerespectarea clauzelor

contractuale sau a legislaţiei în vigoare; o) În cadrul serviciului precum şi compartimentelor aflate în subordine se analizează, soluţionează şi se

răspunde la solicitările, petiţiile şi sesizările adresate de către diferite persoane cu privire la locuinţele din fondul locativ de stat al oraşului Timişoara, potrivit legislaţiei în vigoare şi cu respectarea termenelor;

p) Pune în executare evacuările administrative, ca urmare a Dispoziţiilor emise de Primarul Municipiului Timişoara si încheie în teren procese-verbale;

q) Centralizează sentinţele/deciziile de evacuare pronunţate de către instanţele de judecata care le sunt înaintate si le transmit biroului executorului judecătoresc, în vederea punerii în executare;

r) Participă la evacuarea pe cale judecătoreasca şi la preluarea locuinţelor, spaţiilor cu alta destinaţie aflate în patrimoniul sau administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

s) Efectuează verificări în teren la solicitarea conducerii, întocmeşte procese - verbale de constatare ca urmare a verificărilor efectuate;

t) Finalizează procedura de executare silită şi comunică încasările de sume către Biroul Urmărire Venituri în vederea înregistrării sumelor în contabilitate;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

58

y) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru presonalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.57: COMPARTIMENTUL FOND LOCATIV

ATRIBUŢII: a) Întocmeşte contractele de închiriere în baza prevederilor Legii nr.114/1996 şi păstrează evidenţa acestora; b) Verifică în teren spaţiile cu destinaţia de locuinţă închiriate şi urmăreşte respectarea prevederilor Legii

nr.114/1996 şi a clauzelor contractuale stabilite prin contractul de închiriere; c) Calculează şi recalculează chiria în baza O.U.G. nr.40/1999, Legea nr.241/2001 şi H.G. nr.310/2007

pentru spaţiile cu destinaţia de locuinţă aflate în proprietatea statului Român şi administrarea Primăriei Municipiului Timişoara pe baza declaraţiilor de venit depuse de către chiriaşi;

d) Calculează chiria pentru terenurile aferente imobilelor cumpărate în baza Legii 112/1995 conform H.C.L.M.T. nr.15/2004;

e) Întocmeşte referatele necesare soluţionării notificărilor depuse de către foştii proprietari sau moştenitorii acestora conform prevederilor Legii 10/2001;

f) Întocmeşte referatele şi procesele - verbale de constatare în vederea acţionării în instanţă a chiriaşilor care nu respectă clauzele contractuale sau legislaţia locativă în vigoare pentru promovarea acţiunii în instanţă;

g) Operează modificări ale contractelor de închiriere : radierei, includeri, transcrieri, unificări, schimburi, doar urmare aprobărilor emise de conducere;

h) Propune pe bază de tabel locuinţele devenite disponibile pentru a fi prezentate Comisiei de atribuire a locuinţelor;

i) Propune pe bază de tabel garajele şi anexele gospodăreşti disponibile pentru a fi prezentate Comisiei de atribuire a locuinţelor, precum şi solicitările de modificare a contractelor de închiriere;

j) Deschide fişe analitice de evidenţă pe fiecare chiriaş în parte care cuprind numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul anului şi chiria lunară şi încasează chiria lunară datorată de fiecare chiriaş;

k) Operează în ordine cronologică pe baza comunicărilor transmise, a modificărilor de chirii, a sistărilor şi preluării în evidenţă a chiriaşilor cu contracte noi;

l) Întocmeşte înştiinţările de plată pentru chiriaşii care nu au plătit chiria pe o perioadă mai mare de 3 luni consecutive şi întocmeşte referatele ce urmează a fi înaintate Serviciului Juridic pentru promovarea în instanţă a acţiunilor judecătoreşti care au ca obiect recuperarea debitelor restante,rezilierea contractelor de închiriere şi evacuarea chiriaşilor din locuinţă conform prevederilor legale în vigoare;

m) Întocmeşte adresele către Serviciul Juridic cu privire la stoparea proceselor în cazul chiriaşilor care au achitat debitele restante, precum şi adrese cu reactualizarea debitelor în cazul chiriaşilor care nu au achitat chiria şi procesele se află încă pe rolul instanţelor de judecată;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

59

n) Întocmeşte notele de plată şi calculul penalizărilor de întârziere unde este cazul pentru chiriaşii care se prezintă la casierie să achite chiria;

o) Operează în registrul de încasări şi apoi în fişele analitice de evidenţă a tuturor încasărilor efectuate pe baza chitanţelor eliberate de către casierie şi întocmeşte lunar balanţa analitică a chiriilor care cuprinde numele şi prenumele, adresa, soldul la începutul lunii, chiria lunară, modificări în cursul lunii, suma încasată total, din care chirie şi penalizări, soldul la finele lunii;

p) Întocmeşte situaţia debitorilor care urmează a se preda la Biroul Contabilitate care cuprinde numele, prenumele, adresa, total debit, din care chirie restantă şi penalizările de întârziere calculate la sfârşitul lunii;

q) Rezolvă corespondenţa ce a fost repartizată în termenul stabilit şi întocmeşte răspunsurile către petenţi. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.58: COMPARTIMENTUL POMPE FUNEBRE

ATRIBUŢII: a) Administrează şi asigură buna desfăşurare a activităţii în cele 6 cimitire aflate în administrarea

Primăriei Municipiului Timişoara şi se ocupă de concesionarea locurilor de veci din acestea şi de prelungirea concesionării locuirilor de veci la cerere, precum şi reconcesionarea locuirilor devenite disponibile;

b) Încasează taxa de concesiune a locului de veci. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

60

d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.59: COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

ATRIBUŢII:

a) Aprovizionează instituţia cu: rechizite, imprimate, ziare, materiale de curăţenie, alte materiale asigurând condiţiile necesare bunei desfăşurări a tuturor activităţilor din cadrul instituţiei;

b) Are în gestiune şi răspunde de mijloacele fixe şi obiectele de inventar din dotarea Primăriei Municipiului Timişoara şi ţine evidenţa acestora pe persoane şi încăperi şi urmăreşte exactitatea acestora şi face propuneri de casare atunci când mijloacele fixe şi obiectele de inventar depăşesc durata normală de funcţionare şi numai îndeplinesc caracteristicile de funcţionare si se propune spre aprobare conducerii instituţiei, iar scoaterea din evidenţe se face în colaborare cu Biroul Contabilitate;

c) Întocmeşte procese - verbale de recepţie pentru mijloacele fixe care intră în gestiune, le dă număr de inventar, cod şi le predă la Serviciul Buget şi Biroului Contabilitate şi urmăreşte mişcarea acestora în instituţie întocmind bonuri de mişcare sau procese - verbale de predare - primire atunci când este cazul semnate de persoanele în cauză;

d) Participă la efectuarea inventarului anual al mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar din instituţie şi custodii, conlucrează cu membrii comisiei de inventariere;

e) Urmăreşte contractele de prestări servicii care le-au fost încredinţate, a modului de derulare, a termenelor de execuţie si a termenelor de plată a facturilor corespunzătoare;

f) Asigură respectarea normelor de tehnică a securităţi muncii şi a celor PSI; g) Asigură remedierea defecţiunilor urgente la instalaţii sanitare, tâmplărie, feronerie, instalaţii electrice,

efectuând intervenţiile ce se impun pentru înlocuirea pieselor deteriorate în birouri, holuri, grupuri sociale şi asigura funcţionarea la parametrii normali a clădirii şi a instalaţiilor acesteia şi curăţenia acesteia;

h) Se ocupă de întreţinerea curentă a clădirii şi urmăreşte activitatea de curăţenie a clădirii; i) Urmăreşte şi coordonează activitatea parcului auto şi a centralei telefonice; j) Urmăreşte gestionarea bunurilor de la Vila Bistra.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care

ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE VICEPRIMARULUI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

61

SECŢIUNEA a XI a :

DIRECŢIA ECONOMICĂ Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - urmăreşte asigurarea fondurilor necesare pentru implementarea politicilor, planurilor şi programelor de

dezvoltare aprobate a Municipiului Timişoara; - este responsabil financiar pentru proiectele gestionate de Municipiul Timişoara, finanţate din fonduri

structurale; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

Art.60: SERVICIUL BUGET

Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUTII:

a) Elaborează bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii bugetului de stat şi legii finanţelor publice, în conformitate cu metodologia de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de buget, pe baza propunerilor serviciilor din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara transmise în luna iunie privind bugetul pe anul următor;

b) Primeşte din partea serviciilor de specialitate prognozele pe următorii trei ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza legii finanţelor publice;

c) Rectifică bugetul de venituri şi cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat şi ca urmare a unor propuneri fundamentate ale ordonatorilor de credite în conformitate cu legea finanţelor publice;

d) Întocmeşte contul de execuţie al PMT (lunar, trimestrial, anual) prin centralizarea unităţilor subordonate (reprezintă anexa la darea de seamă contabilă);

e) Întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri privitoare la buget; informări şi analize bugetare; f) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara privind execuţia bugetară, urmărirea plăţilor şi

încadrarea în creditele bugetare aprobate. g) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; h) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

i) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

j) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

k) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Urmăreşte aplicarea şi respectarea legilor, ordonanţelor şi hotărârilor Guvernului, precum şi a

hotărârilor administraţiei publice locale legate de profilul activităţii de elaborare a bugetului; b) Participă la întocmirea studiilor privind structura şi conţinutul bugetelor locale, la gestionarea surselor

în limita creditelor alocate, la raportarea trimestrială a contului de execuţie a cheltuielilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

62

c) Întocmeşte analize privind cheltuielile curente şi de capital având în vedere angajamentele bugetare multianuale din anii anteriori şi de priorităţile anului pentru care se întocmeşte bugetul conform clasificaţiei bugetare;

d) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu;

e) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

f) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

g) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

h) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; i) Răspunde de respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Colaborează cu direcţiile din cadrul Primăriei şi unităţile de subordonare locală; b) Ia decizii cu privire la urmărirea şi încadrarea în limita creditelor aprobate în bugetul iniţial, respectiv

rectificat; c) Face propuneri cu privire la activitatea ce depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului; d) Relaţionează cu autorităţi sau instituţii publice, organizaţii internaţionale în limitele prevăzute de

conducere; e) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 61: BIROUL CONTABILITATE

Şeful biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Ţine evidenţa analitică a veniturilor Bugetului Local încasate conform extraselor de cont emise de

Trezoreria Municipiului Timişoara, operând zilnic ordinele de plată şi foile de vărsământ anexate acestora;

b) Colaborează cu Trezoreria Municipiului Timişoara pentru corecta înregistrare a încasărilor şi plăţilor în conturile de venituri, întocmind la nevoie actele necesare în vederea corecturilor;

c) Întocmeşte statele de plată privind restituirile de impozite şi taxe pe baza documentelor furnizate de către Serviciile de venituri din cadrul Primăriei;

d) Verifică situaţiile întocmite de către direcţiile Primăriei care stau la baza întocmirii fondului de stimulente, constituirea acestuia la nivelul Primăriei şi repartizarea lui pe direcţii;

e) Întocmeşte decontul privind taxa pe valoare adăugată şi plata acesteia; f) Înregistrează în contabilitate, pe baza jurnalului de vânzări transmis de către Direcţia Patrimoniu, a taxei

pe valoarea adăugată şi întocmirea decontului de TVA, precum şi înregistrarea debitelor cuprinse în acestea

g) Înregistrează sintetic în contabilitate pe baza notei contabile întocmite de către Biroul Urmărire Venituri – Direcţia Patrimoniu şi transmise lunar de către acesta, cuprinzând veniturile provenite din contractele de administrare a bunurilor proprietate publică şi privată ale Municipiului Timişoara.

h) Acordă avansurile pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara localităţii şi în străinătate, le justifică şi ţine o evidenţă a acestora;

i) Întocmeşte evidenţa sintetică a mijloacelor fixe, în baza recepţiilor întocmite de Compartimentul Administrativ şi a notelor contabile furnizate de către Biroul Administrare Imobile din cadrul Direcţiei

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

63

Patrimoniu, a obiectelor de inventar şi a materialelor, în baza recepţiilor Compartimentului Administrativ;

j) Evidenţiază, achită şi preia în programul informatic statele de plată întocmite de Serviciul Resurse Umane, salariile, statele de consilieri, prestări servicii, stimulente etc.;

k) Urmăreşte încasările şi restituirile garanţiilor de licitaţii; l) Plăteşte restituirile din impozite şi taxe, întocmeşte evidenţa sumelor neridicate reprezentând restituiri

din impozite şi taxe pe baza statelor de plată; m) Realizează toate încasările şi plăţile în numerar şi virament, efectuează toate operaţiunile în numerar

prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială şi Banca Română de Dezvoltare;

n) Întocmeşte balanţa contabilă şi darea de seamă contabilă proprii, centralizează cele 23 de dări de seamă ale unităţilor subordonate şi raportează acestea către Direcţia Generală a Finanţelor Publice;

o) Urmăreşte încasările şi plăţile efectuate pentru proiectele finanţate de Uniunea Europeană derulate prin Primăria Municipiului Timişoara în valută şi lei.

p) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; q) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : - programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; - programul de investiţii anual şi multianual; - elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

r) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

s) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

t) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; b) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau informaţiile de care iau

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; c) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; d) Răspunde de exactitatea datelor furnizate; e) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; f) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

Art.62: SERVICIUL FINANCIAR ÎNVĂŢĂMÂNT

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

64

a) Elaborarea, pe baza propunerilor de buget întocmite de unităţile de învăţământ din subordinea Primăriei Municipiului Timişoara, a propunerii de buget centralizat pentru unităţile de învăţământ, urmărind corelarea acestora astfel încât obiectivele să fie realizate într-o ordine firească, fără suprapuneri şi reveniri ulterioare;

b) Întocmirea de studii privind structura şi conţinutul bugetelor unităţilor de învăţământ; c) Repartizarea sumelor aprobate/rectificate prin bugetul local ordonatorilor terţiari de credite, pe baza

unor adrese scrise d) Verificarea documentaţiilor elaborate prin grija unităţilor de învăţământ din subordinea Primăriei

Municipiului Timişoara, din punct de vedere al conformităţii cu cerinţele privind cuprinderea în buget a obiectivelor solicitate;

e) În baza documentelor aprobate preluate de la unităţile de învăţământ, constituie şi gestionează dosarul unităţii de învăţământ;

f) Întomirea de analize şi situaţii privind cheltuielile curente şi de capital pentru unităţile de învăţământ; g) Întocmirea şi supunerea aprobării a planificării anuale a cheltuielilor curente şi de capital pentru

unităţile de învăţământ; h) Colaborează permanent cu Serviciul Buget şi Serviciul Investiţii din cadrul Direcţiei Dezvoltare pentru

asigurarea fondurilor atât pentru secţiunea de dezvoltare, căt şi pentru secţiunea de funcţionare; i) Verifică situaţiile economico-financiare, situaţiile privind monitorizările cheltuielilor de personal,

situaţiile privind propunerile de casare a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe întocmite de către unităţile de învăţământ , din punctul de vedere al corectitudinii şi încadrării în valoarea de buget aprobată;

j) Urmăreşte gestionarea resurselor financiare în limitele creditelor alocate prin bugetul local pentru unităţile de învăţământ;

k) Raportează lunar/trimestrial contul de execuţie al cheltuielilor realizate pentru subcapitolul Învăţământ l) Verificare şi centralizarea bilanţurilor contabile ale unităţilor de învăţământ , inclusiv a anexelor la

acestora şi predarea la Biroul Contabilitate ; m) Colaborează cu unităţile de învăţământ la predarea documentaţiilor solicitate; n) Are atribuţii în procesul de gestionare a asistenţei financiare nerambursabile comunitare; o) Întocmeşte / prelucrează documente, raportări şi/sau situaţii statistice solicitate de către autorităţile

administraţiei publice locale şi/sau centrale, instituţii publice locale şi/sau centrale RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

g) Răspunde de punerea în aplicare a legislaţiei în domeniul financiar contabil; h) Răspunde de păstrarea confidenţialităţii în legătură cu faptele, documentele sau informaţiile de care iau

cunoştinţă în exercitarea funcţiei; i) Răspunde de îndeplinirea sarcinilor prevăzute în fişa postului; j) Răspunde de exactitatea datelor furnizate; k) Răspunde de realizarea calitativă şi în termen a lucrărilor; l) Răspunde de însuşirea şi respectarea Codului de conduită al funcţionarilor publici.

AUTORITATE (COMPETENŢE): e) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acesteia; f) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; g) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; h) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă nu vizează direct domeniul în care responsabilităţi şi atribuţii.

SECTIUNEA a XII a:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

65

DIRECŢIA TEHNICĂ Directorul direcţiei:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - elaborează şi propune spre aprobare politici, planuri şi programe de dezvoltare ale infrastructurii

tehnico-edilitare şi ale patrimoniului Municipiului Timişoara; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

Art. 63 : SERVICIUL ENERGETIC ŞI MONITORIZAREA

SERVICIILOR DE UTILITATI PUBLICE Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice este compartimentul de specialitate

din cadrul Direcţiei Tehnice care elaborează şi implementează strategiile de eficienţă energetică, alimentare cu energie termică în sistem centralizat, iluminat public, sprijină şi îndrumă asociaţiile de locatari şi monitorizează serviciile comunitare de utilităţi publice, conform competenţelor ce îi revin. Şeful serviciului:

-răspunde de managementul domeniului său de activitate; -conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; -răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; -răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

ATRIBUŢII A. în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat a) Administrează şi coordonează activităţile din domeniul energetic referitoare la asigurarea necesarului

de energie termică şi apă caldă de consum precum şi dezvoltarea reţelelor edilitare de alimentare cu energie termică;

b) Întocmeşte şi transmite programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

c) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii cu fonduri de la bugetul local, bugetul S.C. Colterm S.A. sau bugetul de stat în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul primarului;

d) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat, îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării acestora;

e) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; f) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; g) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; h) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; i) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora; j) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte execuţia ilegală a

lucrărilor; k) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; l) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în

luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; m) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această

privinţă; n) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul alimentării cu energie termică în sistem

centralizat de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri; o) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate; p) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; q) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ situaţiile de lucrări prezentate de

constructor spre decontare;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

66

r) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat ;

s) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de alimentare cu energie termică în sistem centralizat;

t) Pregăteşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

u) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorile acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

v) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

w) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

x) Întocmeşte propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale ;

y) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice;

z) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

aa) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Biroului Buget sau Serviciului Contabilitate Cheltuieli;

bb) Soluţionează sesizările şi reclamaţiile primite de la cetăţeni, analizează şi verifică pe teren situaţia, urmărind realizarea celor stabilite în măsura competenţelor care îi revin;

cc) Intervine la producătorul, distribuitorul şi furnizorul de energie termică, S.C. Colterm S.A., pentru remedierea deficienţelor constatate în lucrările specifice şi în serviciul de producere, furnizare şi distribuire a energiei termice pentru buna deservire a populaţiei cu apă caldă, apă rece de hidrofor şi încălzire pentru asigurarea confortului termic la parametrii prescrişi;

dd) Urmăreşte aplicarea actelor cu caracter normativ emise de organele locale şi centrale în domeniul alimentării cu energie termică în sistem centralizat şi modul de îndeplinire a obligaţiilor ce revin persoanelor fizice şi juridice în acest domeniu de activitate;

ee) Verifică necesarul lunar de subvenţii pentru energia termică furnizată populaţiei; ff) Verifică activitatea S.C. Colterm S.A. conform prevederilor contractului de concesionare; gg) Elaborează, în conformitate cu reglementările-cadru emise de A.N.R.S.C., şi supune spre aprobare

autorităţii administraţiei publice locale următoarele: a. regulamentul serviciului public de alimentare cu energie termica; b. caietul de sarcini pentru prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica şi pentru

exploatarea SACET; c. contractul de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu energie termica, după caz;

hh) Urmăreşte realizarea obiectivelor cuprinse în programul propriu de modernizare şi dezvoltare a SACET; ii) Comunica periodic datele solicitate de autorităţile de reglementare competente; jj) Controlează modul de desfăşurare a activităţii privind repartizarea costurilor energiei termice în

condominii; kk) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; ll) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor

informatice achiziţionate direct ; mm) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme

informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora; B. în domeniul gazelor naturale a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul gazelor

naturale; c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

67

d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor

situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora; h) Constată contravenţii, aplică sancţiunile corespunzătoare şi, după caz, opreşte execuţia ilegală a

lucrărilor; i) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite;  j) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în

luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; k) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această

privinţă; l) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul gazelor de pe raza municipiului Timişoara, cu

finanţare din bugetul local sau alte fonduri; m) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate; n) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; o) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ situaţia lucrărilor prezentate de

constructor spre decontare; p) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în

domeniul gazelor naturale ; q) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de

construire pentru lucrări de gaze naturale; r) Pregăteşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii

procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

s) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

t) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

u) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa serviciului;

v) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

w) Întocmeşte şi comunică propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

x) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

y) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

z) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Serviciului Contabilitate;

aa) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul gazelor naturale; bb) Propune măsuri de rezolvare a problemelor legate de alimentarea cu gaze naturale pentru populaţie; cc) Intervine la distribuitorul de gaze naturale, S.C. E.ON Gaz România S.A.- Sucursala Timişoara, pentru

remedierea deficienţelor constatate în lucrările şi serviciul de distribuţie gaze naturale, pentru buna alimentare a populaţiei cu gaze naturale;

dd) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la aprobarea de investiţii, cu fonduri de la bugetul local sau alte fonduri, în domeniul alimentării cu gaze naturale pentru populaţie şi le supune aprobării Consiliului Local cu avizul Primarului;

ee) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

68

ff) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice; programul de investiţii anual şi multianual; elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

gg) Colaborează cu Biroul Informatizare şi e-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

hh) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

C. în domeniul monitorizării serviciilor comunitare de utilităţi publice a) Elaborează şi actualizează baza de date a serviciilor comunitare de utilităţi publice, privind datele de

identificare ale operatorilor de servicii comunitare de utilităţi publice, parametrii pentru fiecare serviciu de utilitate publică, precum şi legislaţia aferentă;

b) Întocmeşte şi actualizează lunar graficul de urmărire lucrări şi redactează informarea privind respectarea graficului de urmărire lucrări;

c) Elaborează, distribuie şi interpretează rezultatele chestionarelor referitoare la satisfacţia cetăţenilor privind serviciile comunitare de utilităţi publice, în vederea satisfacerii cerinţelor de interes public ale colectivităţilor locale şi creşterea bunăstării populaţiei, precum şi a atingerii conformităţii cu standardele comunitare privind calitatea şi cantitatea serviciilor comunitare de utilităţi publice;

d) Pregăteşte rapoarte de monitorizare şi evaluare pentru fiecare tip de serviciu de utilităţi publice şi le transmite următoarelor entităţi: consiliul local, consiliul judeţean, biroul de monitorizare de la nivelul prefecturii, altor entităţi, după necesitate;

e) Întocmeşte şi transmite situaţii privind serviciile comunitare de utilităţi publice către autorităţile administraţiei publice centrale, precum şi altor instituţii abilitate;

f) Elaborează referate de specialitate şi proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea, cu obiectivitate şi fără părtinire, a actelor scrise privind rezultatele inspecţiilor;

dă dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate

sau dispuse expres de conducerea instituţiei, şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor

stipulate în documentele întocmite. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale serviciului.

Art.64: COMPARTIMENTUL ILUMINAT PUBLIC Compartimentul Iluminat Public este compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului Energetic şi

Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice, care administrează serviciul de iluminat public din Municipiul Timişoara, respectiv îl întreţine şi menţine în funcţiune, îl modernizează şi extinde, realizează iluminatul pe timp de sărbători, implicit gestionează şi optimizează consumul de energie electrică al iluminatului public. ATRIBUŢII:

a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul iluminatului

public;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

69

c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor

situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora; h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în

luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; i) Urmăreşte întocmirea Cărţii Construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această

privinţă; j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul iluminatului public de pe raza municipiului

Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri; k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate; l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de constructor spre

decontare; n) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi postgaranţie; o) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; p) Asigură desfăşurarea în cele mai bune condiţii a manifestărilor organizate de, sau împreună cu

Municipiul Timişoara, prin branşarea la reţeaua de energie electrică a echipamentelor necesare şi asigurarea iluminatului public;

q) Convoacă comisiile de recepţie; r) Urmăreşte şi coordonează lucrările de pavoazare, inclusiv a celorlalte regii şi societăţi comerciale

implicate în realizare iluminatului festiv cu ocazia sărbătorilor de iarnă; s) Asigură cu ajutorul poliţiei locale paza la anumite obiective pavoazate pe perioada sărbătorilor de iarnă; t) Inspectează teritoriul pentru depistarea deficienţelor în serviciul de iluminat public şi intervine pentru

remedierea lor; u) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului, pe care le supune aprobării

Consiliului Local al Municipiului Timişoara; v) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în

domeniul iluminatului public; w) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de

construire pentru lucrări de iluminat public ; x) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii

procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

y) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorile acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

z) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

aa) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa biroului; bb) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

cc) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

dd) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

ee) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

70

ff) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

gg) Colaborează cu alte departamente specializate la întocmirea programelor anuale de achiziţii publice; hh) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de execuţie în domeniul iluminatului public; ii) Verifică pe teren reclamaţiile şi sesizările legate de funcţionarea reţelei de iluminat public şi întocmeşte

răspunsurile la reclamaţiile şi sesizările primite din partea cetăţenilor; jj) Verifică din punct de vedere cantitativ şi avizeaza facturile de energie electrică referitoare la iluminatul

public; kk) Colaborează cu alte servicii şi birouri din cadrul Primăriei în soluţionarea problemelor legate de

iluminat public; ll) Reînnoieşte contractele de furnizare a energiei electrice pentru iluminat public cu S.C. Enel Electrica

Banat S.A. şi obţine avize din partea S.C. Enel Electrica Banat S.A.; mm) Întocmeşte, verifică şi promovează studii, prognoze şi programe de dezvoltare în domeniul

ilumnatului public; nn) Stabileşte în baza analizelor efectuate priorităţile de dezvoltare în domeniul iluminatului public; oo) Întocmeşte documentaţia tehnică necesar a fi transmisă Biroului Licitaţii Contracte şi Spaţii cu altă

Destinaţie în vederea iniţierii procedurilor de concesionări; pp) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; qq) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

rr) Colaborează cu Biroul Informatizare şi e-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

ss) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

tt) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului;

Art.65:COMPARTIMENTUL ASOCIAŢII DE PROPRIETARI Compartimentul Asociaţii de Proprietari este compartimentul de specialitate din cadrul Serviciului

Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice, care asigură îndeplinirea atribuţiilor ce revin

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

71

autorităţii administraţiei publice locale în domeniul îndrumării metodologice şi a verificării activităţii asociaţiilor de proprietari. ATRIBUŢII:

a) Participă la activitatea de relaţii cu publicul (clarificarea problemelor ridicate de cetăţeni în domeniul juridic, economic şi tehnic);

b) Soluţionează, în termenul legal, petiţiile cetăţenilor, repartizate de şefii ierarhici; c) Îndrumă şi sprijină proprietarii şi asociaţiile de locatari pentru a se constitui/transforma în asociaţii

de proprietari; d) Îndrumă şi sprijină activitatea asociaţiilor de proprietari pentru realizarea scopurilor şi

sarcinilor ce le revin, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, şi pentru îndeplinirea obligaţiilor locale ce le revin asupra proprietăţii comune;

a) Exercită controlul asupra activităţii financiar – contabile din cadrul asociaţiilor de proprietari; b) Urmăreşte îndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control

întocmite; e) Participă la şedinţele asociaţiilor de proprietari în scopul coordonării şi îndrumării acestora; f) Actualizează baza de date privind evidenţa administratorilor atestaţi şi modificările din activitatea

desfăşurată de către aceştia; g) Înregistrează în evidenţa compartimentului Situaţiile soldurilor elementelor de activ şi de pasiv,

care se depun de către asociaţiile de proprietari care optează pentru conducerea contabilităţii în partidă simplă;

h) Asigură secretariatul comisiei de atestare a administratorilor - persoane fizice; i) Elaborează referate şi proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limitele atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă, în permanenţă, de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, după caz; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre

care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale compartimentului.

Art.66: COMPARTIMENTUL REABILITARE TERMICĂ CLĂDIRI

ATRIBUŢII: a) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul reabilitării

termice a clădirilor; c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor

situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

72

h) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

i) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această privinţă;

j) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul reabilitării termice a clădirilor de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

k) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate; l) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; m) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de

constructor spre decontare; n) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de

construire pentru lucrări de reabilitare termică a clădirilor; o) Pregăteşte documentaţia tehnică necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii

procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

p) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

q) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

r) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale din oricare alte contracte, care cad în competenţa compartimentului;

s) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale;

t) Întocmeşte şi comunică, propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

u) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate;

v) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

w) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

x) Efectuează demersuri în vederea asigurării fondurilor necesare pentru evaluarea stării termice a clădirii asupra căreia se intervine şi realizarea măsurilor de reabilitare termică;

y) Îndrumă metodologic asociaţiile de proprietari cu privire la efectuarea expertizei şi auditului energetic al clădirii, proiectarea şi executarea lucrărilor de reabilitare termică a anvelopei clădirii şi/sau a instalaţiilor de încălzire şi producere a apei calde menajere, aferente clădirii;

z) Contractează expertizarea şi auditul energetic al proiectării şi execuţiei lucrărilor pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit nominalizate în programele anuale;

aa) Propune proiecte de hotărâri privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici rezultaţi în urma efectuării studiului de fezabilitate(DALI);

bb) Notifică asociaţiile de proprietari cu privire la condiţiile de eligibilitate şi criteriile de selecţie a clădirilor, precum şi etapele de intervenţie şi modul de finanţare a cheltuielilor;

cc) Propune lista de priorităţi pentru clădirile ce urmează a fi incluse în programul naţional de reabilitare energetică;

dd) Realizează propuneri pentru fundamentarea bugetului local în funcţie de estimarea cheltuielilor pe etape de intervenţie;

ee) Preia de la auditorii energetici persoane fizice/juridice a raportului de expertiză energetică şi a certificatului energetic;

ff) Preia şi verifică situaţiile de lucrări, vizate de dirigintele de şantier, a situaţiilor de lucrări executate; gg) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

73

hh) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, programul de investiţii anual şi multiannual, elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

ii) Colaborează cu Biroul Informatizare şi e-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

jj) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

kk) Comunică Biroului Informatizare şi e-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului.

Art.67: BIROUL HIDROTEHNIC

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi

epurării apelor uzate; b) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de întreţinere şi reparaţii canale pluviale deschise de pe

raza Municipiului Timişoara; c) Pregăteşte, promovează şi urmăreşte lucrările de întreţinere şi reparaţii fântâni publice aflate în patrimoniul Municipiului Timişoara; d) Efectuează demersurile necesare contractării studiilor şi proiectelor aferente iniţiativelor aprobate; e) Urmăreşte refacerea documentaţiilor, când este cazul, stabilind măsuri pentru aplicarea acestora; f) Promovează lucrările în domeniul apă-canal în vederea obţinerii Fişei Tehnice de verificare şi avizare a

documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, aprobată de către Comisia Tehnico - Economică a Municipiului Timişoara;

g) Promovează spre aprobarea Consiliului Local Timişoara toate documentaţiile tehnice din domeniul alimentării cu apă, a canalizării şi epurării apelor uzate, necesare efectuării investiţiilor finanţate din bugetul local, alte fonduri şi din sursele proprii ale SC AQUATIM SA;

h) Obţine avize şi acorduri necesare pentru desfăşurarea în condiţii legale a lucrărilor de investiţii în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

74

i) Pregăteşte documentaţia necesară pentru obţinerea certificatului de urbanism şi/sau autorizaţiei de construire pentru lucrări de alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

j) Pregătirea documentaţiei tehnice necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (tema de proiectare, caiete de sarcini, planşe, memorii tehnice, note de estimare, cerinţe minime privind capacitatea tehnică şi economico financiară a operatorilor economici, nota justificativă privind aceste cerinţe, etc.);

k) Estimează fiecare contract de achiziţie publică ce urmează a se atribui şi compară valorilor acestor contracte cu pragurile valorice, prevăzute în actul normativ care legiferează achiziţiile publice;

l) Administrează contractele de achiziţie publică de lucrări şi servicii rezultate în urma desfăşurării procedurilor de achiziţie publică solicitate Serviciului Achiziţii Publice;

m) Urmăreşte respectarea clauzelor contractuale ale contractelor de servicii de proiectare a lucrări în domeniul apă-canal promovate precum şi întocmirea certificatelor constatatoare privind îndeplinirea clauzelor contractuale;

n) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

o) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; p) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; q) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; r) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor

situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc. cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

s) Urmăreşte comportarea în timp a lucrărilor executate, în perioada de garanţie şi post-garanţie; t) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de

constructor spre decontare; u) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; v) Transmite către Direcţia Economică situaţiile de lucrări avizate din punct de vedere cantitativ şi

calitativ, însoţite de facturi al căror conţinut din punct de vedere al exactităţii şi realităţii sumelor va certifica în vederea efectuării plăţii;

w) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul alimentării cu apă şi canalizării de pe raza municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local sau alte fonduri;

x) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea lucrărilor terminate ; y) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această

privinţă; z) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în

luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept; aa) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale

bb) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

cc) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate ;

dd) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

ee) Colaborează cu operatorul regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare SC Aquatim SA în vederea întocmirii programelor anuale de investiţii, reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de apă, canalizare şi epurarea apelor uzate de pe teritoriul Municipiului Timişoara, care vor fi finanţate din sursele proprii ale SC Aquatim SA;

ff) Colaborează cu SC AQUATIM SA pentru întocmirea Programului lunar de curăţare a receptorilor pluviali aflaţi pe raza municipiului Timişoara;

gg) Colaborează cu S.C AQUATIM S.A. operatorul regional al serviciilor publice de apă şi de canalizare, pentru serviciul de colectare, transport şi epurare a apelor meteorice;

hh) Colaborarea cu Administraţia Bazinală de Apă Banat pentru monitorizarea, utilizarea şi exploatarea fântânilor publice forate aflate în patrimoniul municipiului Timişoara;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

75

ii) Constatarea contravenţii, aplică sancţiuni şi, după caz, opreşte executarea ilegală a lucrărilor; jj) Întocmeşte referate, dispoziţii, informări, memorii privind probleme specifice domeniului alimentării cu

apă, canalizării şi epurării apelor uzate ; kk) Obţine şi gestionează informaţii despre funcţionalitatea alimentării cu apă, canalizare şi epurarea apelor

uzate şi referitoare la necesitatea dezvoltării acestora; ll) Întocmeşte, coordonează şi utilizează prognoze, planificări şi programe de dezvoltare; mm) Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara pentru

rezolvarea problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de alimentare cu apă, canalizare şi epurarea apelor uzate;

nn) Întocmeşte rapoartele statistice cerute de lege şi de superiori în domeniu; oo) Colaborează cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe

rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările în domeniul alimentării cu apă, canalizării şi epurării apelor uzate;

pp) Colaborează cu Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni în vederea transmiterii către beneficiarii interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

qq) Participă la acţiuni de control, concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale, locale, poliţiei, garda de mediu, etc;

rr) Urmăreşte îndeplinirea la termenul stabilit a măsurilor cuprinse în actele de control întocmite; ss) Colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de gospodării subterane; tt) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; programul de investiţii anual şi multianual; elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu, se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informărilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite;

e) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitate acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora şi face propuneri cu privire la activitatea care depăşeşte limitele de competenţă ale biroului;

Art.68: SERVICIUL DRUMURI ŞI PODURI Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă

şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

76

a) Întocmeşte şi promovează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiecte de hotărâre în domeniul de activitate;

b) Obţine şi gestionează informaţii privind funcţionalitatea tramei stradale referitoare la necesitatea dezvoltării acesteia;

c) Stabileşte priorităţile de dezvoltare în domeniu în baza analizelor efectuate; d) Pregăteşte şi promovează lucrări de investiţii în domeniul rutier; e) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget, anual, propuneri privind bugetul local pe anul următor în

domeniul drumurilor; f) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget şi Serviciului Investiţii programul de investiţii anuale şi

multianuale în domeniul drumurilor; g) Întocmeşte şi comunică Serviciului Achiziţii Publice propuneri privind programul anual al achiziţiilor

publice în domeniul drumurilor; h) Pregăteşte documentaţia necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii

procedurilor de achiziţie publică (temă de proiectare, caiet de sarcini etc.); i) Asigură condiţiile legale necesare efectuării investiţiilor din domeniul drumurilor de pe raza

municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local (obţinere avize, acorduri şi autorizaţii de construire) ;

j) Participă în calitate de membru al comisiilor de recepţie, la recepţionarea obiectivelor de investiţii terminate;

k) Colaborează cu administratorii reţelelor edilitare în vederea corelării lucrărilor de drumuri cu cele de gospodării subterane;

l) Participă la acţiuni de control concertate alături de organele de control ale administraţiei centrale, locale, poliţiei, gărzii de mediu etc.;

m) Constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile legale; n) Verifică documentaţia depusă de solicitanţi pentru eliberarea “Permisului de spargere” pentru lucrări

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; o) Verifică documentaţia depusă de solicitanţi pentru eliberarea “Permisul de intervenţie” pentru lucrări

tehnico-edilitare care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; p) Verifică documentaţia depusă de solicitanţi pentru eliberarea “Avizului de principiu drumuri” pentru

lucrări care se execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; q) Întocmeşte referate, dispoziţii, informări, memorii şi rapoarte statistice privind probleme specifice

drumurilor; r) Asigură soluţionarea în termen a reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor cetăţenilor în domeniu; s) Colaborează cu celelalte compartimente din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara pentru rezolvarea

problemelor apărute în timpul execuţiei lucrărilor de drumuri; t) Colaborează cu Serviciul Juridic în vederea instrumentării dosarelor ce fac obiectul unor litigii aflate pe

rolul instanţelor judecătoreşti privind lucrările de drumuri; u) Colaborează cu Serviciul Centrul de Consiliere Cetăţeni în vederea transmiterii către beneficiarii

interesaţi sau către proiectanţi a tuturor informaţiilor necesare pentru întocmirea unor documentaţii complete şi corecte, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; programul de investiţii anual şi multianual; laborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

77

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia de care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 69:BIROUL INFRASTRUCTURA IN TRANSPORT

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate;

ATRIBUŢII: a) Propune programele de reparaţii şi întreţinere ale reţelelor de drumuri de pe teritoriul Municipiului

Timişoara; b) Îndrumă şi controlează respectarea legalităţii în cursul realizării lucrărilor din domeniul drumurilor; c) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru respectarea graficului de eşalonare a lucrărilor; d) Urmăreşte şi stabileşte măsuri pentru folosirea eficientă a resurselor alocate; e) Urmăreşte şi verifică respectarea documentaţiilor tehnico-economice şi a tehnologiilor de execuţie; f) Urmăreşte execuţia lucrărilor şi asigură continuitatea şi finalizarea acestora în cazul apariţiei unor

situaţii neprevăzute prin minute, dispoziţii de şantier etc., cu respectarea legislaţiei în vigoare şi încadrarea în sumele alocate;

g) Stabileşte lunar necesarul resurselor financiare pentru acoperirea lucrărilor de executat şi decontat în luna următoare şi le supune aprobării şi avizării celor în drept;

h) Preia, înregistrează şi întocmeşte rapoartele privind execuţia lucrărilor în curs; i) Asigură soluţionarea în termen a reclamaţiilor, sesizărilor, cererilor cetăţenilor în domeniu; j) Verifică şi confirmă din punct de vedere cantitativ şi calitativ a situaţiilor de lucrări prezentate de

constructor spre decontare; k) Transmite către Direcţia Economică şi Serviciul Investiţii facturile însoţite de situaţiile de lucrări

avizate din punct de vedere calitativ şi cantitativ; l) Urmăreşte întocmirea Cărţii construcţiei şi stabileşte măsuri pentru respectarea legalităţii în această

privinţă; m) Convoacă comisia de recepţie la investiţiile din domeniul drumurilor de pe raza Municipiului

Timişoara, şi participă în calitate de membru la recepţionarea lucrărilor; n) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de spargere” pentru lucrări tehnico-edilitare care se

execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; o) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Permisul de intervenţie” pentru lucrări tehnico-edilitare care se

execută pe domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale; p) Verifică documentaţia şi întocmeşte „Avizul de principiu drumuri” pentru lucrări care se execută pe

domeniul public şi urmăreşte refacerea tramei stradale. RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa):

a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

78

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentelor întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a

încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia de care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 70: SERVICIUL REGLEMENTĂRI TRANSPORTURI URBANE

Şeful serviciului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate;

ATRIBUŢII: a) Iniţiază şi promovează spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara proiecte de hotărâre

în domeniul de activitate; b) Coordonează activitatea Regiei Autonome de Transport Timişoara şi a S.C. Administrarea Domeniului

Public S.A.; c) Coordonează activitatea Comisiei de Circulaţie; d) Urmăreşte îndeplinirea criteriilor de performanţă ale managerului Regiei Autonome de Transport

Timişoara şi a S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.; e) Eliberează autorizaţiile de circulaţie pentru zonele cu restricţie de tonaj; f) Evaluează şi valorifică vehiculele abandonate sau fără stăpân pe domeniul public al Municipiului

Timişoara; g) Monitorizează activitatea de blocare şi ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar pe drumurile

publice; h) Acordă carduri-legitimaţie de parcare gratuită pentru persoanele cu handicap; i) Elaborează proiecte şi studii de specialitate, în domeniul de activitate; j) Asigură soluţionarea în termen a reclamaţiilor şi sesizărilor depuse de către cetăţeni; k) Întocmeşte informări, rapoarte, comunicări şi programe de specialitate specifice domeniului; l) Efectuează controale, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile legale; m) Întocmeşte şi transmite Serviciului Buget anual, în luna iunie, propunerea privind bugetul pe anul

următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza Legii finanţelor publice locale ;

n) Întocmeşte şi comunică în luna septembrie a fiecărui an propunerea privind programul anual al achiziţiilor publice către Serviciul Achiziţii Publice;

o) Pregăteşte documentaţia necesară a fi transmisă Serviciului Achiziţii Publice în vederea iniţierii procedurilor de achiziţie publică (temă de proiectare, caiet de sarcini etc.);

p) Întocmeşte şi transmite către Serviciul Buget în luna octombrie a fiecărui an, programul de investiţii anuale şi multianuale, propunerile privind elaborarea şi aprobarea bugetului pentru anul următor, întocmind în acest sens referatele privind justificarea nevoilor, precum şi justificarea cu documente a sumelor solicitate ;

q) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum si referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate ;

r) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie;programul de investiţii anual şi multianual;elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

79

s) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

t) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

u) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate

sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentelor întocmite;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei,

în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia de care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

Art. 71: BIROUL TRANSPORT ŞI SIGURANŢA CIRCULAŢIEI

Şeful biroului: - răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi

eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate;

ATRIBUŢII: a) Autorizează, coordonează şi monitorizează activitatea de transport în regim de taxi şi în regim de

închiriere; b) Autorizează, coordonează şi monitorizează activitatea de transport persoane prin curse regulate special; c) Autorizează, coordonează şi monitorizează activitatea de transport mărfuri; d) Autorizează, coordonează şi monitorizează activitatea de transport efectuat cu vehicule speciale

destinate serviciilor funerare; e) Iniţiază şi aplică măsuri pentru reglementarea traficului rutier; f) Înregistrează şi radiază vehiculele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării sau care circulă

ocazional pe drumurile publice; g) Asigură soluţionarea în termen a reclamaţiilor şi sesizărilor depuse de către cetăţeni; h) Întocmeşte informări, rapoarte, comunicări şi programe de specialitate specifice domeniului; i) Efectuează controale, constată contravenţii şi aplică sancţiuni în conformitate cu prevederile legale.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

80

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentelor întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiunilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea acestuia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia de care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

COMPARTIMENTELE SUBORDONATE SECRETARULUI

MUNICIPIULUI TIMIŞOARA SECŢIUNEA a XIII a :

Art. 72: SERVICIUL ADMINISTRARE FOND FUNCIAR

Serviciul Administrare Fond Funciar funcţionează în subordinea directă a Secretarului Municipiului Timişoara.

Serviciul Administrare Fond Funciar asigură îndeplinirea atribuţiilor specifice autorităţii administraţiei publice locale, cu privire la problemele de fond funciar şi de agricultură, în limita competenţelor stabilite. Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciului subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII: a) Asigură culegerea şi înscrierea datelor în registrele agricole ale municipiului Timişoara, ţinerea la zi a

acestor registre, centralizarea datelor înscrise, furnizarea de date din registrele agricole la solicitarea diferitelor instituţii;

b) Eliberează certificate de producător, bilete de adeverirea proprietăţii şi sănătăţii animalelor; eliberează diferite adeverinţe cu privire la terenurile deţinute în proprietate sau sub alte forme (folosinţă, arendă, etc.), cu privire la animalele crescute în gospodăriile populaţiei; eliberează titlurile de proprietate şi ordinele prefectului emise în baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 cu modificările şi completările ulterioare; eliberează copii xerox de pe documentele de fond funciar (dosare, schiţe) eliberează bonurile de motorină sau alte forme de subvenţii acordate de stat agricultorilor;

c) Înregistrează contractele de arendare încheiate între arendatori şi arendaşi pentru bunurile agricole arendate aflate pe raza municipiului Timişoara;

d) Centralizează cererile depuse de către beneficiarii subvenţiilor (ajutoare băneşti, bonuri valorice, bonuri de motorină, etc.) acordate de stat agricultorilor; asigură afişarea la vedere publică a listelor cu beneficiarii subvenţiilor acordate de stat, a listelor cuprinzând producătorii agricoli cărora li s-au eliberat certificatele de producător, a situaţiilor privind stadiul aplicării Legii fondului funciar;

e) Asigură soluţionarea cererilor, sesizărilor şi reclamaţiilor primite de la persoanele fizice, de la persoane juridice şi de la alte compartimente din cadrul primăriei; întocmeşte diverse adrese, comunicări, solicitări, anunţuri, referate, procese-verbale;

f) Elaborează proiecte de hotărâri referitoare la activitatea serviciului; g) Asigură participarea efectivă a consilierilor serviciului la punerea în aplicare a Legii fondului funciar;

asigură verificarea dosarelor depuse în vederea reconstituiri şi constituirii dreptului de proprietate; asigură efectuarea verificărilor pe teren a amplasamentelor solicitate; asigură punerea în posesie a celor îndreptăţiţi; asigură întocmirea proceselor-verbale de punere în posesie, întocmirea diferitelor adrese, comunicări, corespondenţe legate de aplicarea legii fondului funciar; asigură clarificarea problemelor legate de modul de aplicare a legii (de vechile amplasamente, de vecinătăţi, de limitele de hotar între parcelele atribuite, etc.);

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

81

h) Colaborează cu celelalte compartimente ale primăriei, cu specialiştii de la Direcţia Agricolă şi Dezvoltare Rurală Timiş, colaborează cu alte instituţii în rezolvarea problemelor de fond funciar şi de agricultură;

i) Verifică şi urmăreşte modul de utilizare a păşunii municipiului Timişoara; acordă sprijin în activităţile sanitar-veterinare pe teritoriul municipiului Timişoara în ceea ce priveşte prevenirea şi combaterea bolilor infectocontagioase de mare difuzibilitate la animale (când este cazul);

j) Efectuează activitate de relaţii cu publicul, consiliere; k) Contribuie la realizarea bugetului local, prin aplicarea diferitelor taxe stabilite prin legi şi prin hotărâri

ale consiliului local. l) Întocmeşte diferite situaţii statistice, situaţii centralizatoare specifice activităţii serviciului. m) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; n) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

o) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

p) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

q) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter confidenţial deţinute sau la cere are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentelor întocmite; e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia, ia decizii numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i

s-a încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune măsuri, proceduri de uz intern în vederea îmbunătăţirii activităţii serviciului sau a instituţiei

publice, precum şi a calităţii serviciilor publice oferite cetăţenilor; d) Semnalează şefului ierarhic, respectiv conducerii instituţiei problemele deosebite apărute în activitatea

serviciului. SECŢIUNEA a XIV a :

Art.73: SERVICIUL JURIDIC ŞI Art.74: BIROUL CONTENCIOS

Serviciul Juridic este în subordinea Secretarului Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul

Contencios. Serviciul Juridic şi Biroul Contencios realizează activitatea de reprezentare a Primăriei Municipiului Timişoara în faţa instanţelor judecătoreşti şi a celorlalte organe jurisdicţionale, susţinând interesele acesteia. Şeful serviciului/biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul/biroul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate.

ATRIBUŢII:

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

82

a) Reprezintă în faţa instanţelor judecătoreşti competente interesele autorităţii administraţiei publice locale (Judecătorii, Tribunale, Curţi de Apel, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie), apără drepturile şi interesele legitime ale acesteia;

b) Formulează întâmpinări, note scrise, concluzii, ridică excepţii pentru o bună apărare a instituţiei pe care o reprezintă;

c) Ţine evidenţa proceselor şi litigiilor în care unitatea este parte şi urmăreşte obţinerea titlurilor executorii pentru creanţele unităţii;

d) Comunică organelor de executare silită, titlurile executorii primite; e) În baza unei delegaţii speciale date de primar, poate fixa pretenţiile, renunţă la pretenţii, poate da

răspunsuri la interogatoriu; f) Participă la formarea obiecţiunilor precontractuale; g) Solicită relaţii de la Comisia pentru aplicare a Legii nr. 112/1995 privind cererile depuse de petenţi şi

modul de rezolvare a acestora; h) Formulează răspunsuri la interogatorii în colaborare cu serviciile competente; i) Primeşte plângerile din partea terţelor persoane şi din partea diferitelor servicii şi direcţii, răspunzând în

termen legal şi exprimându-şi punctul de vedere avizat asupra problemelor ridicate; j) Exercită căile ordinare şi extraordinare de atac împotriva hotărârilor nefavorabile; k) Îşi exprimă punctul de vedere în scris (referate) privind neexercitarea căilor de atac; l) Promovează cereri de chemare în judecată (desfiinţări de construcţii, acţiuni în pretenţii, anulare acte

administrative) din dispoziţia conducerii Primăriei Municipiului Timişoara; m) Face cereri de intervenţii în dosarele aflate pe rol şi în care Primăria Municipiului Timişoara justifică un

interes; n) Asigură asistenţa juridică compartimentelor instituţiei, la audienţele desfăşurate în cadrul Primăriei

Municipiului Timişoara, precum şi persoanelor fizice şi juridice care se prezintă la audienţele Serviciului Juridic, în limitele competenţelor legale;

o) Avizează pentru legalitate contractele încheiate de instituţie şi se prezintă prin reprezentant la birourile notarilor publici în vederea autentificării contractelor de donaţie;

p) Colaborează la întocmirea proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local, regulamentelor, dispoziţiilor, instrucţiunilor precum şi a oricăror acte normative elaborate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara sau de către Primar;

q) Avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic emise de instituţie; r) Verifică şi avizează proiectele de contracte întocmite de serviciile funcţionale şi de specialitate; s) Avizează din punct de vedere juridic referatele care stau la baza dispoziţiilor emise de Primarul

Municipiului Timişoara şi verifică din punct de vedere al legalităţii proiectele de hotărâre supuse spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

t) Asigură consiliere juridică şi participarea în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 10/2001 şi în cadrul comisiei constituite pentru aplicarea Legii 18/1991;

u) Promovează orice alte acţiuni în justiţie cu aprobarea conducerii instituţiei; v) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; w) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

x) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

y) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

z) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi secretul datelor şi a informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

83

c) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituţiei;

d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor şi măsurilor stipulate în documentele întocmite, în cadrul serviciului;

e) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului. AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu si a mandatului care i s-a încredinţat de către conducerea instituţiei;

b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune documente tipizate şi proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a

instituţiei, în general; d) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii.

SECŢIUNEA a XV a :

Art.75: SERVICIUL AUTORITATE TUTELARĂ Şeful serviciului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficienţă şi eficacitate;

- răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format electronic, în domeniul său de activitate;

- răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniul de activitate subordonate. ATRIBUŢII:

a) Efectuează anchete sociale, la cererea instanţelor judecătoreşti, în cauze care au ca obiect: divorţul între soţi cu copii minori, stabilirea domiciliului copilului minor la unul dintre părinţi, reîncredinţarea copilului unuia dintre părinţi, alte cauze pentru care legea prevede ascultarea Autorităţii Tutelare;

b) Întocmeşte anchete sociale la cererea Poliţiei privind minorii care au comis fapte penale; c) Asistă persoanele vârstnice cu domiciliul în Timişoara, la cererea acestora sau din oficiu, în vederea

încheierii unui act juridic de înstrăinare, cu titlu oneros sau gratuit, a bunurilor sale, în scopul întreţinerii şi îngrijirii sale, de către un reprezentant al Autorităţii Tutelare;

d) Efectuează ancheta socială completă a cazului în termen de zece zile de la sesizare şi propune, după caz, măsuri de executare legală a dispoziţiilor înscrise în actul juridic încheiat;

e) Asigură documentaţia necesară promovării în justiţie a acţiunilor de punere sub interdicţie a persoanelor cu alienaţie sau debilitate mintală;

f) Examinează şi soluţionează cererile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice, în limitele competenţelor legale;

g) Redactează proiectele de dispoziţii ale Primarului Municipiului Timişoara privind: h) instituirea tutelei bolnavului psihic, pus sub interdicţie judecătorească; i) instituirea curatelei generale şi a curatelei speciale privind încuviinţarea actelor juridice ale minorilor şi

bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească; j) aprobarea de dări de seamă ale tuturor bolnavilor, puşi sub interdicţie judecătorească şi descărcarea din

gestiune a acestora. k) Verifică periodic dosarele de tutelă ale bolnavilor puşi sub interdicţie judecătorească, menţinerea

permanentă a legăturilor cu familiile celor ocrotiţi şi urmărirea situaţiei acestora. l) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; m) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru :-programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie, programul de investiţii anual şi multianual; elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

n) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

o) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

p) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

84

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de încheierea cu obiectivitate şi fără părtinire a actelor scrise privind rezultatele anchetelor, dă

dovadă de exigenţă, fermitate, corectitudine, comportare civilizată; b) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi a secretului datelor şi informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a exercitării atribuţiilor de serviciu; c) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor

de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea să aducă prejudicii instituţiei; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a atribuţiilor ce îi revin potrivit legii, programelor aprobate

sau dispuse expres de către conducerea instituţiei şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; e) Răspunde potrivit dispoziţiilor legale de corectitudinea şi exactitatea datelor, informaţiilor, măsurilor şi

sancţiunilor stipulate în documentele întocmite; f) Răspunde de exercitarea altor atribuţii stabilite prin fişa postului.

AUTORITATE (COMPETENŢE): a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i-a fost

încredinţat de către conducerea acesteia; b) Se preocupă permanent de perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Semnalează conducerii instituţiei orice probleme deosebite legate de activitatea acesteia, despre care ia

cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă acestea nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi şi atribuţii;

d) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea compartimentului sau a instituţiei în general.

SECŢIUNEA a XVI a : Art.76: SERVICIUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ ŞI

Art.77: BIROUL ANALIZĂ ŞI ELABORARE DOCUMENTE CONSILIU LOCAL

Serviciul Administraţie Locală funcţionează în subordinea directă a Secretarului Municipiului Timişoara şi are în subordinea sa Biroul Analiză şi Elaborare Documente Consiliu Local. Activitatea care se desfăşoară în cadrul serviciului se axează în principal pe următoarele probleme: punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată , cu cimpletările şi modificările ulterioare; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali; punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 10/2001- privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989; punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 550/2002 – privind vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări de servicii, aflate în administrarea consiliilor judeţene sau a consiliilor locale, precum şi a celor aflate în patrimoniul regiilor autonome de interes local; verificarea documentaţiilor care stau la baza eliberării autorizaţiilor familiale şi persoanelor fizice conform Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent; verificarea documentaţiilor depuse ca urmare a prevederilor Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere; punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la Legea nr. 67/2004 – pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale. Şeful serviciului/biroului:

- răspunde de managementul domeniului său de activitate; - conduce compartimentele subordonate şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestora în condiţii de

eficienţă şi eficacitate; - răspunde de întocmirea şi gestionarea unei baze de date reale şi actualizate, inclusiv în format

electronic, în domeniul său de activitate; - răspunde de organizarea controlului intern cu privire la activităţile/domeniile de activitate subordonate.

ATRIBUŢII - serviciu: a) Preia dispoziţiile emise de Primarul Municipiului Timişoara şi le înscrie în registrul special; b) Comunică dispoziţiile către Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş, Cabinet Primar şi compartimentele

interesate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara; c) Ţine evidenţa comunicării dispoziţiilor către compartimente, persoanelor interesate; d) Arhivează dispoziţiile; e) Verifică, din punct de vedere juridic, dosarele depuse în baza Legii nr. 10/2001; întocmesc ordinea de zi

şi participă la şedinţele Comisiei tehnice şi a Comisiei de aplicare a Legii nr. 10/2001; întocmesc referatele şi dispoziţiile referitoare la notificările depuse; acordă consultanţă inspectorilor care

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

85

instrumentează dosarele precum şi autorilor notificărilor sau împuterniciţilor acestora; realizează corespondenţa cu diverse instituţii implicate în soluţionarea dosarelor depuse în baza Legii nr. 10/2001;

f) Invită agenţii comerciali la negocieri şi întocmiesc ordinea de zi; participă la şedinţe ale Comisiei de negociere şi întocmesc procesele - verbale aferente; rezolvă corespondenţa cu privire la spaţiile comerciale care se încadrează în prevederile Legii nr. 550/2002;

g) Verifică dosarele depuse în baza Legii nr. 300/2004 – privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, în vederea avizării de către Secretar;

h) Verifică documentaţiile depuse în baza Legii nr. 38/2003 – privind transportul în regim de taxi şi în regim de închiriere şi a Hotărârii Consiliului Local nr. 276/2003 – privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a activităţii de transport în regim de taxi şi a Regulamentului privind desfăşurarea procedurii de atribuire a autorizaţiilor de taxi permanente, în vederea avizării de către Secretar;

i) Păstrează în condiţii de securitate listele electorale permanente; primeşte întâmpinările împotriva omisiunilor, înscrierilor greşite şi a oricăror erori din liste şi le transmite celor care au întocmit listele; efectuează copii de pe listele electorale permanente cuprinzând alegătorii din fiecare secţie de votare şi le înaintează, în două exemplare birourilor electorale ale secţiilor de votare; delimitează secţiile de votare şi le transmite prefectului în termenul prevăzut de lege; asigură amenajarea corespunzătoare a secţiilor de votare; predă pe bază de proces - verbal buletinele de vot, ştampilele de control şi cele cu menţiunea „ votat „ precum şi celelalte materiale necesare birourilor electorale ale secţiilor de votare; asigură condiţiile necesare consultării de către alegători sau cei interesaţi a copiilor de pe listele electorale permanente la sediul primăriei şi la sediile secţiilor de votare;

j) Ţine evidenţa monitoarelor oficiale – în format electronic – şi aducerea acestora la cunoştinţa compartimentelor interesate;

k) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; l) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

m) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

n) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

o) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

ATRIBUŢII - birou: a) Convoacă consilierii locali, în conformitate cu prevederile legale, la şedinţele ordinare şi extraordinare,

precum şi la şedinţele pe comisii de specialitate ale Consiliului Local; b) Întocmeşte dispoziţia de convocare a Consiliului Local şi o aduce la cunoştinţa publică; c) Primeşte, prin intermediul Compartimentului Control Intern, proiectele de hotărâri însoţite de referatele

de specialitate, le verifică din punct de vedere juridic şi tehnic şi le înaintează la Cabinet Secretar, în vederea avizării;

d) Elaborează proiecte de hotărâre; e) Asigură asistenţa la comisiile pe domenii de specialitate ale Consiliului Local; convoacă iniţiatorii

proiectelor de hotărâre, în vederea susţinerii acestora, la şedinţele pe comisii; întocmeşte avizele comisiilor şi le înaintează consilierilor; întocmeşte procesele – verbale ale şedinţelor; asigură corespondenţa cu serviciile din cadrul aparatului de specialitate al primarului şi cu terţi;

f) Pune la dispoziţia consilierilor şi membrilor executivului primăriei materialele ce vor fi dezbătute conform ordinii de zi, cu 5 zile înaintea şedinţelor în plen ale consiliului local;

g) Participă la şedinţele Consiliului Local şi întocmeşte procesele – verbale ale acestora şi asigură afişarea acestuia la sediul primăriei, în termen de 3 zile de la terminarea şedinţei, potrivit dispoziţiilor legale; transmite o copie a procesului-verbal prin mail, în vederea afişării pe pagina de internet a primăriei;

h) Sigilează procesul - verbal împreună cu toată documentaţia de pe ordinea de zi a şedinţei într-un dosar special;

i) Redactează hotărârile consiliului local, conform votului consilierilor;

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

86

j) Ţine evidenţa hotărârilor Consiliului Local; k) Înaintează Hotărârile Consiliului Local, în termen de 10 zile lucrătoare de la data adoptării , Instituţiei

Prefectului Judeţului Timiş şi Primarului Municipiului; l) Asigură aducerea la cunoştinţă publică a hotărârilor, în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect; m) Transmite Biroului Informatizare şi E – Comunicare materialele înscrise pe ordinea de zi, în vederea

publicării pe site-ul instituţiei, conform prevederilor Legii nr. 52/2003; n) Invită persoanele interesate la şedinţele consiliului local; o) Arhivează hotărârile Consiliului Local; p) Asigură, anual, editarea Buletinului Informativ – culegere ce cuprinde Hotărârile Consiliului Local şi

Dispoziţiile Primarului Municipiului Timişoara cu caracter normativ; elaborează caietul de sarcini în vederea organizării şi desfăşurării licitaţiei; asigură predarea în format electronic a materialului către adjudecatarul licitaţiei şi corectura textului pentru „bun de tipar”; comunică Buletinul Informativ Instituţiei Prefectului, Consiliului Judeţean, primăriilor municipiilor şi oraşelor din ţară, etc;

q) Aplică prevederile legale referitoare la Registrul declaraţiilor de avere/interese şi întocmeşte diverse situaţii cu privire la aleşii locali;

r) Întocmeşte pontajul consilierilor locali şi îl transmite compartimentului de specialitate în vederea stabilirii indemnizaţiei acestora;

s) Întocmeşte şi transmite, anual, în luna iunie, Serviciului Buget, propunerea privind bugetul pe anul următor (cheltuieli curente şi de capital) şi prognozele pentru următorii 3 ani în conformitate cu calendarul bugetar stabilit în baza dispoziţiilor legale privind finanţele publice locale;

t) Întocmeşte propuneri de angajare şi angajamente bugetare precum şi referate în vederea angajării cheltuielilor bugetare, care se vor transmite după caz, Serviciului Buget sau Biroului Contabilitate;

u) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; v) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : -programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; -programul de investiţii anual şi multianual; -elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

w) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

x) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

y) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora;

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura serviciului şi biroului): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea produce prejudicii instituţiei; c) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a îndatoririlor de serviciu; e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor

menţionate în documentele întocmite; AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent în ceea ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea sa; d) Informează conducerea instituţiei cu privire la orice problemă deosebită legată de activitatea sa, despre

care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aspectele ivite nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi sau atribuţii.

SECŢIUNEA a XVII a :

Primăria Municipiului Timişoara Regulament de Organizare şi Funcţionare

87

Art.78: COMPARTIMENTUL ARHIVĂ ATRIBUŢII:

a) Iniţiază şi organizează activitatea de întocmire a nomenclatorului dosarelor, asigură legătura cu Arhivele Naţionale în vederea verificării şi confirmării nomenclatorului, urmăreşte modul de aplicare al nomenclatorului la constituirea dosarelor;

b) Verifică şi preia de la compartimente, pe bază de inventare, dosarele constituite; întocmeşte inventare pentru documentele fără evidenţă aflate în depozit; asigură evidenţa tuturor documentelor intrate şi ieşite din depozitul de arhivă pe baza registrului de evidenţă curentă;

c) asigură secretariatul comisiei de selecţionare, şi în această calitate convoacă comisia în vederea analizării dosarelor cu termene de păstrare expirate şi care în principiu pot fi propuse pentru eliminare ca fiind nefolositoare; întocmeşte formele cerute de lege pentru confirmarea lucrării de către Arhivele Naţionale, asigură predarea integrală a arhivei selecţionate la unităţile de recuperare;

d) Cercetează documentele din depozit în vederea eliberării copiilor şi certificatelor solicitate de cetăţeni pentru dobândirea unor drepturi în conformitate cu legile în vigoare;

e) Pune la dispoziţie pe bază de semnătură şi ţine evidenţa documentelor împrumutate compartimentelor creatoare; la restituire verifică integritatea documentului împrumutat, după restituire acestea fiind reintegrate la fond;

f) Organizează depozitul de arhivă după criterii prealabil stabilite conform prevederii legilor Arhivelor Naţionale, menţine ordinea şi asigură curăţenia în depozitul de arhivă, solicită conducerii unităţii dotarea corespunzătoare a depozitului, informează conducerea unităţii şi propune măsuri în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de păstrare şi conservare a arhivei;

g) Pune la dispoziţia delegatului Arhivelor Naţionale toate documentele solicitate cu prilejul efectuării acţiunii de control privind situaţia arhivelor de la creatori;

h) Pregăteşte documentele cu valoare istorică şi inventarele acestora în vederea predării la Arhivelor Naţionale conform prevederilor legii Arhivelor Naţionale;

i) Asigură legarea corectă şi estetică a documentelor din cadrul arhivei a documentelor din cadrul arhivei care au termenul de păstrare mai mare de 10 ani;

j) Colaborează la elaborarea strategiei de informatizare a instituţiei; k) Comunică prin documente justificative necesarul de tehnică de calcul şi soft în vederea elaborării

propunerilor pentru : programul anual al achiziţiilor publice, până la 15 septembrie; programul de investiţii anual şi multianual; elaborararea şi aprobarea bugetului pentru anul următor;

l) Colaborează cu Biroul Informatizare şi E-Comunicare la elaborarea documentaţiilor de achiziţie a tehnicii de calcul şi soft solicitate ;

m) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare documentaţiile tehnice şi de utilizare a aplicaţiilor informatice achiziţionate direct ;

n) Comunică Biroului Informatizare şi E-Comunicare solicitările de dezvoltare de sisteme informatice şi contribuie la toate etapele de realizare a acestora.

RESPONSABILITĂŢI (pentru personalul din structura sa): a) Răspunde de păstrarea secretului de serviciu, precum şi de secretul datelor şi al informaţiilor cu caracter

confidenţial deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a

îndatoririlor de serviciu; se abţine de la orice faptă care ar putea produce prejudicii instituţiei; c) Răspunde de îndeplinirea atribuţiilor stabilite prin fişa postului; d) Răspunde de realizarea la timp şi întocmai a îndatoririlor de serviciu; e) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor şi informaţiilor

menţionate în documentele întocmite AUTORITATE (COMPETENŢE):

a) Reprezintă şi angajează instituţia numai în limita atribuţiilor de serviciu şi a mandatului care i s-a încredinţat de conducerea acesteia;

b) Se preocupă permanent în ceea ce priveşte perfecţionarea pregătirii profesionale; c) Propune proceduri de uz intern pentru activitatea sa; d) Informează conducerea instituţiei cu privire la orice problemă deosebită legată de activitatea sa, despre

care ia cunoştinţă în timpul îndeplinirii sarcinilor sau în afara acestora, chiar dacă aspectele ivite nu vizează direct domeniul în care are responsabilităţi sau atribuţii.