keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 11/29.01.2008 privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. pentru spatiul cu alta destinaţie decât aceea de locuintă din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii)

29.01.2008

Hotararea Consiliului Local 11/29.01.2008
privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. pentru spatiul cu alta destinaţie decât aceea de locuintă din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. D82007 - 0024967/16.01.2008 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Procesul verbal al şedintei din data de 15.01.2008 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005;
Având in vedere cererea S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. inregistrată la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. D82007 - 0024967/11.12.2007;
In conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
In temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, încheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., pentru spatiul cu altă destinatie decât aceea de locuinţă din Timişoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii), format din 4 încăperi în suprafaţă de 69,88 m.p., înscris in C.F. nr. 1 Timişoara, nr. top. 249, in proprietatea Primăriei Municipiului Timişoara, pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de bufet de incintă.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi,
- Serviciului Juridic;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L.;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROUL SPATII - TERENURI NR. D82007 - 0024967/16.01.2008 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT Spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii), format din 4 incaperi in suprafata de 69,88 m.p. este inchiriat ca bufet de incinta la S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. prin contractul de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, pana la data de 31.01.2008. Prin cererea nr. D82007 - 0024967/11.12.2007, S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L., solicita prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001 , modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004. În sedinta din data de 15.01.2008 a Comisiei de analiză a spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă situate în imobile proprietatea Primăriei Timişoara precum şi în proprietatea Statului Român în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara infiintata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 288/2005, s-a avizat favorabil prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, incheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii), format din 4 incaperi in suprafata de 69,88 m.p. Avand in vedere cele prezentate :

PROPUNEM : 1. Aprobarea de catre Consiliului Local al municipiului Timisoara a unui proiect de hotarare

privind prelungirea contractului de inchiriere nr. 1281/2001, modificat prin actul aditional nr.1/01.06.2004, incheiat cu S.C. SNACK BAR ARTIS S.R.L. pentru spatiul cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Alba Iulia nr. 2 (Palatul Culturii), format din 4 incaperi in suprafata de 69,88 m.p., pe o perioada de 5 ani, cu destinatia de bufet de incinta.

DIRECTOR BIROU SPATII - TERENURI

ec. Miut Nicusor Constantin ing. Voicu Marius

REFERENT SPEC. sing. Kovacs Ileana AVIZAT SERVICIUL JURIDIC jur.Lasuschevici Mirela