keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 182/24.04.2012 privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 182/24.04.2012
privind înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012-9673/13.04.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Dispoziţia Primarului nr. 962/09.06.2010 privind necesitatea absorbţiei fondurilor nerambursabile aferente POR 2007-2013, Axa prioritară 1 "Sprijinirea dezvoltării durabile a oraşelor - poli urbani de creştere", Domeniul de intervenţie 1.1 - Planuri integrate de dezvoltare urbană;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 137/27.04.2010 de aprobare a Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Timişoara de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr. 7/17.05.2010;
Luând în considerare Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. a) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă înlocuirea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 32/2011, privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 83/2011, cu Anexa 1 şi Anexa 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Poiecte cu Finanţare Internaţională;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală Timişoara;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 DIRECTIA DEZVOLTARE PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA PRIMAR

Buget multianual pentru proiecte cu finanţare internaţionala

Valorile sunt in mii lei TOTAL TOTAL TOTAL

Nr. PROIECT Valoare totala

Valoare totala Total AVANS Finantare Finantare TVA * cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** mii lei cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** 2013 cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** 2014

crt. cu TVA fara TVA TVA prin HCL UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil 2012 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil 2012 2013 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil 2014 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

1

Centru regional de competenţe şi dezvoltare a

furnizorilor în sectorul automotive

12.625,476 10.193,202 2.432,274 3.200,410 3.984,291 874,600 4.858,891 475,420 100,006 2.332,268 4.208,492 1.328,097 291,533 1.619,631 158,473 33,335 777,423 857,756 8.416,984 2.656,194 583,067 3.239,261 316,947 66,671 1.554,845 2.342,654

2

Reabilitarea Centrului de Zi pentru copii cu

dizabilităţi Podul Lung Timisoara 5.204,016 4.204,703 999,313 2.720,676 3.346,015 734,999 83,287 40,403 9,603 989,709 2.679,156 1.728,746 379,743 43,030 8,839 2,432 516,365 1.602,452 2.524,860 1.617,269 355,256 40,257 31,564 7,171 473,344 1.118,224

3

Reabilitarea, modernizarea şi

echiparea infrastructurii

Serviciului Protecţia Copilului şi Familiei 1.545,365 1.248,414 296,951 657,536 808,669 177,635 20,129 241,981 58,076 238,876 772,683 404,334 88,818 10,064 120,991 29,038 119,438 376,103 772,683 404,334 88,818 10,064 120,991 29,038 119,438 281,433

4

Reabilitare str. Văcărescu-pe

tronson cuprins intre b-dul Repgele Carol

si Spl.Tu.Vladimirescu 8.281,564 6.693,385 1.588,179 6.559,517 5.378,135 1.181,382 133,868 0,000 0,000 1.588,179 2.760,521 1.792,712 393,794 44,623 0,000 0,000 529,393 1.667,701 5.521,043 3.585,423 787,588 89,245 0,000 0,000 1.058,786 4.891,816

5

Reabilitarea/moderni zarea, dezvoltarea şi echiparea Cantinei

de Ajutor Social pentru dezvoltarea unui Centru Social de Urgenta pentru

Persoane fără adăpost, situat în

Timişoara, str. Telegrafului nr.8 3.994,334 3.227,873 766,461 1.581,657 2.593,596 569,720 64,557 0,000 0,000 766,461 1.331,445 864,532 189,907 21,519 0,000 0,000 255,487 804,061 2.662,889 1.729,064 379,813 43,038 0,000 0,000 510,974 777,596

6

Modernizarea statiilor de transport public intermodal la nivel PCT 7.489,226 6.049,648 1.439,578 4.391,476 4.800,750 1.054,552 119,496 74,850 17,964 1.421,614 2.496,409 1.600,250 351,517 39,832 24,950 5,988 473,871 1.487,373 4.992,817 3.200,500 703,034 79,664 49,900 11,976 947,743 2.904,103

7

Trafic management şi supraveghere

video 43.762,900 35.307,612 8.455,288 17.285,972 28.345,466 6.226,478 705,550 30,118 7,228 8.448,060 14.587,633 9.448,489 2.075,493 235,183 10,039 2,409 2.816,020 8.764,282 29.175,267 18.896,977 4.150,985 470,367 20,078 4,819 5.632,040 8.521,690

8

Centru de zi pentru îngrijirea copiilor în comuna Dumbrăviţa 7.898,468 6.383,615 1.514,854 1.520,243 4.570,296 1.003,929 113,760 695,630 166,850 1.348,004 1.170,143 677,081 148,730 16,853 103,056 24,718 199,704 630,101 3.510,430 2.031,243 446,191 50,560 309,169 74,155 599,113 315,050 3.217,895 1.861,972 409,008 46,347 283,405 67,976 549,187 575,092

9

Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei

şi prevenirea criminalităţii în

municipiul Timişoara 3.999,720 3.230,248 769,471 1.699,445 2.554,515 561,135 63,585 51,013 12,243 757,228 1.333,240 851,505 187,045 21,195 17,004 4,081 252,409 791,189 2.666,480 1.703,010 374,090 42,390 34,009 8,162 504,819 908,256

10

Reabilitare linii tramvai şi

modernizare trame stradale pe str.

Ştefan cel Mare din municipiul Timişoara 24.695,793 19.963,429 4.732,364 13.291,000 16.018,977 3.518,792 398,730 26,930 5,110 4.727,254 8.231,931 5.339,659 1.172,931 132,910 8,977 1,703 1.575,751 4.968,353 16.463,862 10.679,318 2.345,861 265,820 17,953 3,407 3.151,503 8.322,647

11

Reabilitare clădire pentru persoane în

dificultate(str.PLAVO SIN) 2.995,213 2.419,639 575,574 2.369,090 1.942,412 426,678 48,349 2,200 0,528 575,046 998,404 647,471 142,226 16,116 0,733 0,176 191,682 601,848 1.996,809 1.294,941 284,452 32,233 1,467 0,352 383,364 1.767,242

12

Extindere reţea troleibuz Dumbrăviţa

(Accesibilizarea zonei prin extinderea reţelei de troleibuze

Timişoara – Dumbrăviţa) 17.228,808 13.914,226 3.314,582 5.630,000 11.176,358 2.455,043 278,192 4,633 1,120 3.313,462 5.742,936 3.725,453 818,348 92,731 1,544 0,373 1.104,487 3.461,403 11.485,872 7.450,905 1.636,695 185,461 3,089 0,747 2.208,975 2.168,597

13

Extindere reţea troleibuz Ghiroda (Accesibilizarea

zonei prin extinderea reţelei de troleibuze

Timisoara – Ghiroda) 24.625,899 19.882,455 4.743,444 11.930,000 15.971,827 3.508,435 397,556 4,637 1,120 4.742,324 8.208,633 5.323,942 1.169,478 132,519 1,546 0,373 1.580,775 4.944,262 16.417,266 10.647,885 2.338,957 265,037 3,091 0,747 3.161,549 6.985,738

14

Dezvoltarea unui sistem regional

transfrontalier de centre medicale de

excelenta in diagnosticul antenatal al

malformatiilor fetale in aria Timisoara-

Varset 6.150,000 4.959,677 1.190,322 2.117,634 4.193,980 641,432 98,683 25,583 0,433 1.189,889 1.808,824 1.233,524 188,656 29,024 7,524 0,127 349,967 1.079,212 4.341,176 2.960,456 452,776 69,659 18,059 0,306 839,922 1.038,422

TOTAL 170.496,782 137.678,126 32.818,655 74.954,656 105.685,286 22.934,811 7.384,631 1.673,399 380,280 32.438,374 56.330,450 34.965,794 7.598,219 2.455,231 463,677 104,755 10.742,773 32.036,095 110.948,438 68.857,520 14.927,583 4.883,055 926,317 207,549 21.146,414 42.343,469 3.217,895 1.861,972 409,008 46,347 283,405 67,976 549,187 575,092 TOTAL SURSE

AVANS 74.954,656 74.954,656 32.036,095 42.343,469 575,092 TOTAL GENERAL 245.451,438 85.041,734 35.274,614 48.783,317 984,321

Se aproba

Dr.Ing.GHEORGHE CIUHANDU

Anul 2014

CU CONTRACTE DE FINANTARE IN CURS DE SEMNARE

Anul 2012 Anul 2013

DIRECTOR EXECURIV SEF SERVICIU Arh. AURELIA JUNIE Ing.MAGDALENA NICOARA

Buget local Buget local Buget local

10.087,078 3.238,519 6.439,848 409,229

Buget local

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 DIRECTIA DEZVOLTARE Se aproba PROIECTE CU FINANTARE INTERNATIONALA PRIMAR

Buget multianual pentru proiecte cu finanţare internaţionala

Valorile sunt in mii lei TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Dr.Ing. GHEORGHE CIUHANDU

CU CONTRACTE DE FINANTARE SEMNATE

A l 2012 A l 2013 A l 2014 A l 2015TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL

Nr. PROIECT Valoare totala

Valoare totala Total Suma chelt. Finantare Finantare TVA * cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** 2012 cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** 2013 cu TVA Finantare Finantare TVA *

AVANS ** 2014 cu TVA Finantare Finantare TVA *

crt. cu TVA fara TVA TVA anterior UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil 2012 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil cu TVA 2013 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil cu TVA 2014 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil cu TVA 2015 UE Stat Eligibil Neeligibil TVA neel. eligibil 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Reabilitare strada Iancu Văcărescu – tronsonul cuprins

Buget local Buget local Buget local

Anul 2012 Anul 2013 Anul 2014 Anul 2015

Buget local Buget local

1

p intre bv. Regele carol si bv. 16 Decembrie

1989”, cod SMIS 25625 5.963,431 4.823,57 1.139,87 428,98 2.972,60 652,97 73,99 1.124,00 269,76 870,11 5.534,46 2.689,72 590,83 66,95 1.124,00 269,76 793,20 2.500,00

2

Modernizarea Parcului Rozelor din Municipiul Timişoara 5.634,132 4.545,96 1.088,18 2.559,74 3.652,68 802,36 90,92 7,68 1,84 1.078,65 3.074,39 1.985,99 436,25 49,43 7,68 1,84 593,19 1.830,00

3

Structuri locale pentru sprijinirea

afacerilor în comuna Dumbrăviţa –

Incubator de afaceri 4.840,672 3.911,24 929,43 0,00 1.456,54 319,73 1.776,27 358,69 80,71 848,72 2.659,40 853,13 187,27 520,20 35,67 3,93 499,40 540,00 2.181,27 603,42 132,46 367,94 143,67 34,48 353,21 0,00 Infrastructura

regională de afaceri şi inovare în sectorul

4 şi inovare în sectorul

IT&C 19.159,203 15.502,88 3.656,32 516,63 5.918,00 1.299,07 7.217,07 1.068,75 135,13 3.521,19 10.622,88 3.225,06 707,94 3.933,00 775,07 121,64 1.860,17 2.100,00 8.019,69 2.520,37 553,25 3.073,62 293,68 13,49 1.565,28 200,00

5

,,Modernizare str. Cloşca şi extindere

la 4 benzi pe sectorul Bv. Cetăţii – Str. Ovidiu Balea’’ 14.039,993 11.347,65 2.692,35 123,42 8.896,60 1.954,26 221,45 275,34 62,01 2.630,34 9.347,90 5.933,93 1.303,47 147,70 170,59 40,94 1.751,27 2.800,00 4.568,67 2.898,69 636,30 72,14 85,29 20,47 855,78 2.625,43

Reabilitare spaţii publice din centrul

6

publice din centrul istoric al oraşului Timişoara (Cetate) 65.588,180 53.005,71 12.582,47 681,38 42.013,15 9.228,77 1.045,75 718,04 172,33 12.410,14 10.482,14 7.145,06 983,07 111,40 222,77 42,36 1.977,48 6.150,00 20.808,48 12.695,38 3.375,16 382,45 245,06 58,81 4.051,62 2.612,25 32.739,55 21.067,04 4.627,67 524,38 245,07 58,81 6.216,58 1.387,75 876,63 558,18 122,61 13,89 5,15 12,34 164,46

7

Amenajare complex rutier zona

Michelangelo 69.057,562 55.821,95 13.235,61 526,75 44.716,79 9.822,67 1.113,05 169,44 34,49 13.201,11 6.631,61 4.235,63 930,41 105,43 96,44 23,15 1.240,55 1.450,00 60.217,73 39.047,37 8.577,30 971,93 73,00 11,35 11.536,78 16.729,82 1.681,48 1.096,98 240,97 27,31 0,00 0,00 316,23 0,00 Reabilitarea

infrastructurii publice urbane a

8 malurilor canalului

Bega Timişoara 49.207,388 39.759,44 9.447,95 286,29 28.143,44 6.182,10 700,52 4.733,38 1.136,01 8.311,94 7.194,91 1.675,22 367,99 41,70 3.717,62 892,23 500,16 1.550,00 16.917,67 10.962,38 2.408,04 272,87 0,00 0,00 3.274,38 1.693,59 23.031,37 14.923,96 3.278,26 371,47 0,00 0,00 4.457,68 1.905,24 1.777,17 396,37 87,07 9,87 1.015,77 243,79 24,31

9

Sistem de informare facil pentru cetăţeni - Panouri informative 4.522,865 3.651,06 871,81 60,00 2.918,26 641,04 72,64 19,13 4,59 867,22 4.462,86 2.879,38 632,49 71,67 19,13 4,59 855,60 2.650,00

Biodiversitatea şi protecţia naturii – o

10

abordare responsabilă a problemelor de

mediu a două oraşe înfrăţite” -

BIOTOWNS 180,000 145,16 34,84 19,60 123,39 18,87 2,90 0,00 0,00 34,84 160,40 109,95 16,81 2,59 0,00 0,00 31,05 80,00

O abordare inclusa de la egal la egal,a

11

g g , conurbatiilor si

aglomerarii urbane largi,prntru

participare la Conventia Primarilor-

CONURBANT- 180,000 145,16 34,84 8,64 123,39 18,87 2,90 0,00 0,00 34,84 80,00 54,84 8,39 1,29 0,00 0,00 15,48 45,00 80,00 54,84 8,39 1,29 0,00 0,00 15,48 0,00 11,36 6,36 0,97 0,15 0,00 0,00 3,88 0,00

12

Sistem Agro - Logistic Regional

Integrat 0 000 2 223 33 0 00 118 68 1 786 45 392 42 44 46 0 00 0 00 0 00 2 104 65 1 788 95 273 61 42 09 0 00 0 00 0 00 2 100 0012 Integrat 0,000 2.223,33 0,00 118,68 1.786,45 392,42 44,46 0,00 0,00 0,00 2.104,65 1.788,95 273,61 42,09 0,00 0,00 0,00 2.100,00

13

BARRABARRIPEN - un model

interregional de incluziune destinat

femeilor rome 0,000 1.123,83 0,00 444,83 1.004,70 96,65 22,48 0,00 0,00 0,00 679,00 608,00 57,00 14,00 0,00 0,00 0,00 665,00

Retehnologizarea Retehnologizarea sistemului centralizat

de termoficare din municipiul Timisoara

in vederea conformarii la

normele de protectia mediului privind

emisiile poluante in i t

14

aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu

caldura urbana - HCL 347/29.09.2009 316.444,137 255.196,884 61.247,253 16.153,143 118.666,548 106.799,895 11.866,657 17.863,784 4.287,308 56.959,945 147.648,556 55.260,352 52.698,562 5.176,911 7.793,198 1.870,368 24.849,166 0,000 152.642,438 57.241,178 51.517,061 5.724,119 8.616,382 2.067,932 27.475,766

TOTAL 554.817,563 451.203,815 106.960,910 21.928,086 262.392,531 138.229,674 24.251,055 26.338,230 6.184,181 100.769,049 210.683,15 88.445,21 59.194,09 10.284,37 13.962,16 3.270,80 34.966,72 24.460,00 265.435,95 126.023,62 67.207,96 10.866,36 9.457,09 2.206,53 49.128,30 23.861,08 57.463,76 37.094,34 8.147,86 923,31 245,07 58,81 10.994,37 3.293,00 2.653,80 954,55 209,68 23,76 1.020,92 256,13 188,77 TOTAL SURSE 1.447,07 1.304,5858.788,85 28.216,66 23.512,54

AVANS 51.614,080 51.614,08 24.460,00 23.861,08 3.293,00 0,00 TOTAL GENERAL 606.431,643

Arh. AURELIA JUNIE Ing.MAGDALENA NICOARA

4.740,07 1.304,58

, ,, , ,

DIRECTOR EXECURIV SEF SERVICIU

110.402,93 52.676,66 47.373,62

AVANS ** 2015

cu TVA 43

0,00

0,00

0,00

Atasament: Referat.pdf

FP 53-01, Ver. 1

ROMÂNIA Se aprobă, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DEZVOLTARE Dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU SERVICIUL PROIECTE CU FINANŢARE INTERNAŢIONALĂ Nr. SC2012-9673/13.04.2012

REFERAT privind înlocuirea Anexei 1 la HCL nr.32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru

proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin HCL nr. 83/2011 Prin HG nr. 998/2008 Municipiul Timişoara, a fost desemnat unul dintre cei 7 poli naţionali de creştere în care se realizează cu prioritate investiţii din programele cu finanţare comunitară şi naţională în vederea asigurării creşterii economice şi creării de locuri de muncă. Pentru accesarea fondurilor nerambursabile, Municipiul Timişoara a elaborat Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de creştere Timişoara (PID), care împreună cu lista proiectelor prioritare au fost avizate de către Comitetului de Management pentru Coordonarea instrumentelor structurale (C.M.C.) prin Decizia nr. 7 din data de 17.05.2010. Implementarea planurilor integrate de dezvoltare urbană pe termen mediu sau lung, are ca scop regenerarea arealelor urbane (zone de acţiune urbană), clar delimitate spaţial în cadrul oraşelor, cu impact atât asupra dezvoltării de ansamblu a oraşului, cât şi a zonei înconjurătoare. PID este un document de planificare pe termen mediu a dezvoltării Polului de creştere Timişoara care, pe baza analizei diagnostic, propune strategia de dezvoltare pe termen mediu şi planul de acţiune pentru implementarea acesteia. Planul de acţiune cuprinde proiecte a căror realizare au un impact major în atingerea obiectivelor strategice. Dorinţa generală desprinsă din PID este dezvoltarea unei zone moderne si atractive, cu un confort urban unitar la nivelul polului, plăcută atât pentru locuitorii ei, cât şi pentru turişti, oamenii de afaceri si investitori, dinamice din punct de vedere economic, iar scopul final este îmbunătăţirea calităţii vieţii locuitorilor. Concentrarea populaţiei, a principalelor activităţi economice şi culturale ale regiunii în Timişoara, precum şi faptul că oraşul este un important nod de transport multimodal conferă acestuia rolul de principal centru polarizator, nu numai al zonei sale de influenţă, ci şi al întregii regiuni de vest a României. Nivelul de dezvoltare al regiunii vest este direct influenţat de gradul şi dinamica de dezvoltare a Timişoarei, prin multitudinea de funcţii de grad superior pe care oraşul, ca nucleu al polului le îndeplineşte, acesta acţionând ca centru de creştere economică. Însă, pentru asigurarea dezvoltării economice durabile, dinamice şi competitive este necesară, în primul rând, atragerea de fonduri nerambursabile, în acest context autorităţile administraţiilor publice locale trebuind să găsească soluţii viabile care să permită în continuare dezvoltarea oraşului, prin alocarea de sume de la bugetul local în vederea reabilitării, modernizării şi reorganizării zonelor

FP 53-01, Ver. 1

reprezentative ale oraşului. Cum fondurile locale sunt insuficiente, oportunitatea atragerii de fonduri nerambursabile în vederea implementării proiectelor, a devenit esenţială. Prin HCL nr. nr. 32/2011 modificată de HCL nr. 83/2011 a fost aprobat bugetul multianual pentru un numar de 15 proiecte cu finanţare internaţională. Pe parcursul anului 2011 o parte din aceste proiecte au fost finalizate. Ca urmare a modificării situaţiei faţă de Bugetul multianual aprobat în 2011 şi a faptului că au fost aprobate proiecte noi:

Propunem : - Aprobarea înlocuirii Anexei 1 la HCL nr. 32/2011 privind aprobarea bugetului multianual pentru proiectele cu finanţare internaţională, modificată şi completată prin HCL nr. 83/2011, cu Anexa 1 şi Anexa 2, ataşate prezentului referat. Director Direcţia Economică Director Direcţia Dezvoltare Ec. Smaranda Haracicu Arh. Aurelia Junie

Şef Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Ing. Magdalena Nicoară

Serviciul Proiecte cu Finanţare Internaţională

Cons. Adina Şuiu

Avizat juridic Cons. Juridic Mirela Lasuschevici