keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 627/10.12.2019 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018

10.12.2019

Hotararea Consiliului Local 627/10.12.2019
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2019-28949/13.11.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-28949/13.11.2019;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr.SC2019-28949/20.11.2019;
Având în vedere Adresa nr. RE2019-002156/22.10.2019 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 72/05.11.2019;
Având în vedere Avizul A.N.R.E. nr. 55/12.08.2019;
Având în vedere Decizia A.N.R.E. nr. 1223/28.06.2019;
Având în vedere adresa A.N.R.E nr. 81918/26.10.2018;
Având în vedere Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 265/20.12.2016, nr. 392/17.10.2017 şi 670/12.12.2018;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
În temeiul prevederilor art. 40 alin. 8 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. d şi alin. (7) lit. n din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin.(1) şi art. 196 (1) lit. a din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifică art. 1) şi va avea următorul cuprins: "Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA pentru consumatorii casnici (populaţie) la valoarea de 415,39 lei/MWh inclusiv TVA şi pentru consumatorii non-casnici (agenţi economici) la valoarea de 360,90 lei/MWh exculsiv TVA, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Preţurile vor intra în vigoare la cincisprezece zile după emiterea Hotărârii de Consiliu Local."

Art. 2: Celelalte articole ale hotărârii rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS SULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată

prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018, Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 123/10.07.2017 actualizată, prin care s-au introdus preţuri diferenţiate pentru furnizarea gazelor naturale pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei şi agenţi economici (non- casnici), precum şi Decizia ANRE nr. 1223/28.06.2019 privind preţurile reglementate pentru energia termică livrată din CET Freidorf şi Avizul ANRE nr. 55/12.08.2019 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centralela de cogenerare CET Sud Timişoara, Compania locală de termoficare Colterm S.A. solicită prin adresa nr. 22849/22.10.2019, înregistrată la Primăria Muncipiului Timişoara cu nr. RE2019-2156/22.10.2019 stabilirea de preţuri diferenţiate pentru tipurile de consumatori casnici şi non-casnici. În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a întocmit şi a trimis spre avizare către A.N.R.E. documentaţia de modificare/ajustarea a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Deoarece până în momentul de faţă nu au survenit modificări ale legii nr. 325/2006, prin adresa nr.81918/26.10.2018 ANRE precizează că “până la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor Legii nr.325/2006 şi emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie solicitat autorităţii administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere a energiei termice şi a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin emiterea unei hotărâri în acest sens”. A.N.R.E. a condiţionat emiterea unui aviz interimar privind respectivele preţuri şi tarife de aprobarea în prealabil a acestora printr-o hotărâre de consiliu local. Prezentare SACET

Energia termică furnizată din SACET Timişoara este produsă în următoarele unități: - În cogenerare la CET Sud și CET Freidorf; - În ore de vârf la CT Centru şi în centrale de cartier. Energia termică produsă în centralele CET Sud şi CT Centru este preluată de reţeaua de

transport, transportată la 117 puncte termice proprii şi livrată direct din reţeaua de transport la 26 puncte termice proprii ale agenţilor economici.

Energia termică primară este transformată în punctele termice în agent termic pentru încălzire, respectiv apă caldă de consum, fiind livrată prin reţeaua de distribuţie consumatorilor casnici şi non-casnici racordaţi la sistemul centralizat.

Energia termică produsă la CET Freidorf şi în centralele termice de cartier este furnizată direct în reţeaua de distribuţie către consumatorii racordaţi la sistemul centralizat. Oportunitatea modificării/ajustării preţurilor/tarifelor

Conform ,,METODOLOGIEI de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare” aprobată prin Ordinul A.N.R.S.C. nr.66/2007 ,,ajustare de preţuri şi tarife este operaţiunea de analiza a nivelului preţurilor şi tarifelor existente şi a structurii acestora, potrivit normelor metodologice elaborate şi aprobate de autoritatea de reglementare competentă, prin care se asigură corelarea nivelului preţurilor şi tarifelor stabilite anterior cu evoluţia generală a preţurilor şi tarifelor din economie”.

Totodată, conform art.14 din ordin ,,Ajustarea preţurilor/tarifelor locale pentru producerea, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice se realizează avându-se în vedere următoarele criterii: a) pentru cheltuielile cu combustibilul tehnologic, energie electrica, apa şi materiale, cu pondere semnificativă în preţ/tarif, se ia în calcul modificarea preţurilor de achiziţie fata de precedenta ajustare, în limita preţurilor de pe piata; b) consumurile specifice de combustibil, energie electrica, apa vor fi luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în preţui existent; c) cheltuielile cu personalul se fundamentează în funcţie de legislaţia în vigoare, corelata cu principiul eficientei economice; d) în preţ/tarif se vor include pierderile tehnologice din sistemul de transport, distribuţie şi furnizare, cota de dezvoltare, modernizare a SACET, aprobate de autorităţile administraţiei publice locale implicate.” În susţinerea celor de mai sus, COLTERM a prezentat următoarele documente care justifică oportunitatea modificării/ajustării preţurilor/tarifelor:

- Centralizator preţuri/tarife; - adresa ANRE nr.81918/26.10.2018; - Documentaţia pentru fundamentarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public

de producere, transport şi distribuţie a energiei termice destinată consumatorilor casnici (populaţie) în municipiul Timişoara - Anexa A;

- Documentaţia pentru fundamentarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice destinată consumatorilor non-casnici (agenţi economici şi instituţii) în municipiul Timişoara - Anexa B;

- Detalierea modului de determinare a preţurilor locale de producere, transport şi distribuţie a energiei termice din municipiul Timişoara destinată consumatorilor casnici şi consumatorilor non-casnici - Anexa C;

- Avizul ANRE nr. 55/12.08.2019 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centralela de cogenerare CET Sud Timişoara;

- Decizia ANRE nr. 1223/28.06.2019 privind preţurile reglementate pentru energia termică livrată din CET Freidorf.

Preţul actual al energiei termice livratã consumatorilor din sistemul centralizat este de 402,10/MWh inclusiv TVA. Modificarea preţurilor/tarifelor la valorile din documentaţie, au fost aprobate de către COLTERM prin HCA nr.72/05.11.2019. Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), preţul de producere al energiei termice, avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud şi CET Freidorf, precum şi indicaţiile contoarelor de energie termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bunã înţelegere, toate preţurile/tarifele care compun preţul final al energiei termice livrate consumatorilor au fost exprimate în lei/MWh. Nivelul preţului actual al energiei termice şi al preţului de facturare pentru populaţie a fost aprobat în anul 2018 prin H.C.L. nr.670/12.12.2018. Având în vedere prevederile art.40 alin.8 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de termoficare COLTERM S.A. a

calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozată a fi produse în centrale termice (CET SUD, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de termoficare Colterm S.A. în anexa C la adresa RE2019-2156/22.10.2019. Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018, Având în vedere prevederile Ordinului A.N.R.S.C. 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art.3 alin.(1), (2) și (4) din Ordonanţa Guvernului nr.36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; În conformitate cu prevederile art.5 pct.20 şi 21, art.8 alin.2 lit.(d) și (e) şi art. 40 alin.8 și 9 din legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică; Urmare a celor prezentate mai sus, se propune modificarea/ajustarea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. diferenţiat pe tipuri de consumatori, respectiv:

- consumatori casnici la valoarea de 415,39 lei/MWh inclusiv TVA; - consumatori non-casnici la valoarea de 360,90 lei/MWh exclusiv TVA.

În aceste condiţii, pentru păstrarea constantă a preţului de facturare la populaţie, ca măsură de încurajare a abonării la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., se impune creșterea subvenţiei de la 193,98 lei/MWh la 207,27 lei/MWh, adică cu 13,29 lei/MWh cu TVA inclus. Menţionăm faptul că în acordarea subvenţiei se vor respecta şi prevederile Ordinului nr. 1.121/01.07.2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.2

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin

Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018

Având în vedere prevederile art. 124 din Legea nr. 123/10.07.2017 actualizată, prin care s-au introdus preţuri diferenţiate pentru furnizarea gazelor naturale pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică destinată consumului populaţiei şi agenţi economici (non-casnici), precum şi Decizia ANRE nr. 1223/28.06.2019 privind preţurile reglementate pentru energia termică livrată din CET Freidorf şi Avizul ANRE nr. 55/12.08.2019 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare şi livrată din centralela de cogenerare CET Sud Timişoara, Compania locală de termoficare Colterm S.A. solicită prin adresa nr. 22849/22.10.2019, înregistrată la Primăria Muncipiului Timişoara cu nr. RE2019-2156/22.10.2019 stabilirea de preţuri diferenţiate pentru tipurile de consumatori casnici şi non-casnici. În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. a întocmit şi a trimis spre avizare către A.N.R.E. documentaţia de modificare/ajustarea a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Deoarece până în momentul de faţă nu au survenit modificări ale legii nr. 325/2006, prin adresa nr.81918/26.10.2018 ANRE precizează că “până la intrarea în vigoare a modificărilor şi completărilor Legii nr.325/2006 şi emiterea prin ordin al preşedintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie solicitat autorităţii administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere a energiei termice şi a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice prin emiterea unei hotărâri în acest sens”. A.N.R.E. a condiţionat emiterea unui aviz interimar privind respectivele preţuri şi tarife de aprobarea în prealabil a acestora printr-o hotărâre de consiliu local. Ţinând cont de cele expuse s-a întocmit documentaţia pentru fundamentarea modificării preţurilor şi tarifelor pentru serviciul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timişoara, atât pentru consumatorii casnici (populaţie), cât şi pentru consumatorii non-casnici (agenţi economici).

Preţul actual al energiei termice livratã consumatorilor din sistemul centralizat este de 402,10/MWh inclusiv TVA. Modificarea preţurilor/tarifelor la valorile din documentaţie, au fost aprobate de către COLTERM prin HCA nr.72/05.11.2019. Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), preţul de producere al energiei termice, avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud şi CET Freidorf, precum şi indicaţiile contoarelor de energie termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bunã înţelegere, toate preţurile/tarifele care compun preţul final al energiei termice livrate consumatorilor au fost exprimate în lei/MWh. Nivelul preţului actual al energiei termice şi al preţului de facturare pentru populaţie a fost aprobat în anul 2018 prin H.C.L. nr.670/12.12.2018.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară modificarea/ajustarea preţului local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. diferenţiat pe tipuri de consumatori, respectiv:

- consumatori casnici la valoarea de 415,39 lei/MWh inclusiv TVA; - consumatori non-casnici la valoarea de 360,90 lei/MWh exclusiv TVA.

În aceste condiții, pentru păstrarea constantă a prețului de facturare la populație, ca măsură de încurajare a abonării la Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., se impune creșterea subvenției de la 193,98 lei/MWh la 207,27 lei/MWh, adică cu 13,29 lei/MWh cu TVA inclus.

Considerăm oportună promovarea proiectului de hotărâre privind privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. şi ulterior modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 670/12.12.2018 şi îl supunem spre dezbatere Consiliului Local al municipiului Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA G.D.P.P.R.U. NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.3

Atasament: Abexa_1.pdf

durex A d CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM DECIZIE ANRE 1223/28.06.2019, AVIZ ANRE 55/12.08.2019 Și PROPUNERILOR PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, transport, distribuţie [lei/MWh] Aviz ANRE 55/12.08.2013 CET SUD 243,70 / 297| 255,76 24,77 CT CENTRU 337,06 50,64 115,36 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL LIS 196,99 280,96 83,98 CET FREIDORF PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Decizia ANRE 1223/28.06.2019 pn 15,39 Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară Ilei/MWh] HCL 150/03.04.2018 PREŢURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD 205,45 221 84 363 48 CT CENTRU 332,23 43,51 98,13 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Producere | Transport Distribuţie [lei/MWh] | [lei/MWh] | [lei/MWh] Preţ producere, transport, distribuţie | [lei/MWhj Producere | Transport | Distribuţie | [lei/MWHh] | [lei/MWh] 321,69 CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 185,31 72,35 257,66 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară [lei/MWh] HCL 150/03.04.2018 OBS: 1,000 Gcal = 1,163 MWh Et Director | | | i ţ

Atasament: Anexa_2.pdf

next 2 Detalierea modului de determinare a preţurilor locale de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara, destinată consumatorilor casnici și noncasnici supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1 ---PREȚURI/TARIFE-CONSUMATORI-CASNICI (POPULAȚIE) -- INCLUSIV COTA 19% TVA - Preţ producere, transport,distribuție [lei/Gcal] 283,42 —_ 297,45 490,52 392,00: 38,91 134,16 364,52 Producere |. Transport Distribuţie [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE-TERMICE.-........................--...- ANRE 55/12/08.2019 CET SUD CT CENTRU“ a CENTRALE TERMICE DE CVARTAL CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 229,10 326,76 97,66 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 483,10 Preţ producere, transport,distribuție [lei/Gcal] (lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD 238,94 / 258,00 . 422,73 CT CENTRU 386,38 50,60 114,13 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI NONCASNICI - EXCLUSIV TVA Producere | Transport Distribuţie 374,12 CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 |

PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI CASNICI (POPULAȚIE) - INCLUSIV COTA 19% TVA Preţul de producere a energiei termice destinată consumatorilor casnici (populație), intrată în sistemul de transport (297,45 lei/Gcal), a fost determinat ca medie dintre preţul de producere a energiei termice pentru consumul populației la CET Sud (Aviz ANRE 55/12.08.2018) și prețul de producere a energiei termice pentru consumul populației propus la CET Centru, ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. _ Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CET Sud: 283,42 lei/Gcal (inclusiv TVA) 283, 42 lei/Gcal= (204, 791, „163)*1, 19 204,79 lei/MWh= preţul energiei termice destinată consumului populaţiei, avizat la CET SUD (fără TVA) prețul de producere a energiei termice destinată consumului populației, propus la CT Centru: 392,00 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 518.516 Gcal, din care din: -CET Sud: 451.500 Gcal (87,075%) -CT Centru: 67.016 Gcal (12,925%) Preţ mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei, intrată în transport: 297,45 lei/Gcal (inclusiv TVA) 297,45 lei/Gcal= 283,42*0,87075+392,00*0,12925 Tarif transport propus pentru energie termică destinată consumului populaţiei: 58,91 lei/Gcal (inclusiv TVA) Tarif distribuţie pi propus ls pentru energie termică destinată consumului populaţiei: 134,16 lei/Gcal (inclusiv TVA) (1) Pret producere, transport,distribuţie energie destinată consumului populaţiei, livrată din PT: 490,52 lei/Gcal (inclusiv TVA) 490,52 lei/Gcal= 297,45+58,91+134,16 (2) Pret producere, distribuție furnizare energie destinată consumului populației, livrată din centrale de cvartal: 364,52 lei/Gcal Prețul de producere, distribuție și furnizare a energiei termice destinată consumului populaţiei, livrată din CET Freidorf, este egal cu preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CET Freidorf (Decizia ANRE 1223/28.06.2019), plus tariful aferent reţelei de distribuție propus. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CET Freidorf: 229,10 lei/Gcal (inclusiv TVA) 229,10 lei/Gcal=(165,54*1,163)*1,19 165,54 lei/MWh=preţul energiei termice destinată consumului populaţiei, aprobat conform deci. Tarif distribuţie rețele termice aferente CET Freidorf: 97,66 lei/Gcal (inclusiv TVA)

(3) Pret producere, distribuţie furnizare energie termică destinață consumului populației, livrată din CET Freidorf: 326,76 lei/Gcal (inclusiv TVA) 326,76 lei/Gcal=229,10+97,66 Preţul local de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, destinată consumului populației, a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf, "Cantitatea totală'de energie termică prognozat a fi vândută: 403.528 Gcal, din care din: -Puncte termice: 381.650 Gcal “Centrale de cvartal: 19.431 Gcal =CT Freidorf" 2.447 Gcal Procentual, din cantităţile prezentate, au fost prognozat a fi vândute consumatorilor casnici (populație) următoarele canțități: “Puncte'termice: ' 81,380 %, adică (381.650*81,380/100) = 310.587 Gcal -Centrale de cvartal: 90,969 %, adică (19.431*90,969/100) = 17.676 Gcâl -CT Freidorf: 54,665 %, adică (2.447*54,665/100) = 1.337 Gcal Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută consumatorilor casnici (populație): 329.600 Gcal 323.600 Gcal = 310.587 + 17,676 + 1.337 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei țermice în sistem centralizat, - destinată consumului popuiaţiei: 483,46 lei/Gcai (inclusiv TVA) 483,10 lei/Gcal=(310.587*490,52+17.676*364,52+1.337*326,76)/329.600 PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI NONCASNICI - EXCLUSIV TVA Preţul de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, intrată în sistemul de transport (257,99 lei/Gcal), a fost determinat ca medie dintre preţul de producere a energiei termice pentru consumatorii noncasnici la CET Sud (Aviz ANRE 55/12.08.2019) și prețul de producere a energiei termice pentru consumatorii noncasnici propus la CET Centru, ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici la CET Sud: 238,94: lei/Gcal (exclusiv TVA) 238,94 lei/Gcal=(205,45*1,163) 205,45 lei/MWh=preţul energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, avizat la CET SUD (fără TVA) _ Preţul de producere a energiei termice destinată consumat lei/Gcal (exclusiv TVA)

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 518.516 Gcal, din care din: -CET Sud: 451.500 Gcal (87,075%) -CT Centru: 67.016 Gcal (12,925%) Preţ mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, intrată în transport: 258,00 lei/Gcal (exclusiv TVA) 258,00.lei/Gcal=.-238,94*0,87075+386,38*0,12925 Tarif transport propus pentru energie termică destinată consumatorilor noncasnici: 5 0,60 lei /Gcal (exclusiv TVA)... Tarif distribuție propus pentru energie termică destinată consumatorilor noncasnici: 114,13 lei/Gcal (exclusiv TVA) (1) Pret producere, transport, distribuție energie destinată consumatorilor noncasnici, livrată din PT: 422, 73 lei/Gcal (exclusiv TVA) 422,73 li/Gcate 158,00+50,60+114,13 (2) Preţ producere, distribuţie furnizare energie destinată consumatorilor noncasnici, livrată din centrale de cvartal: 374,12 lei/Gcal Prețul de producere, distribuție și furnizare a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, livrată din CET Freidorf, este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici la CET Freidorf (Decizia ANRE 1223/28.06.2015), plus tariful aferent rețelei de distribuție propus. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici la CET Freidorf: 215,52 lei/Gcal (exclusiv-TVA) — 215,52 lei/Gcal=(185,31*1,163) 185,31 iei/MWih= prețul energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, aprobat conform decizie ANRE Tarif distribuție retele termice aferenţe CET Freidorf: 84,14 lei/Gcal (exclusiv TVA) (3) Preţ producere, distribuție furnizare energie termică destinată consumatorilor noncasnici, livrată din CET Freidorf: 299,66 lei/Gcal (exclusiv TVA) 299,66 lei/Gcal=215,52+84,14 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, destinată consumatorilor noncasnici, a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal şi CT Freidorf. Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută: 403.528 Gcal, din care din: -Puncte termice: 381.650 Gcal -Centrale de cvartal: 19.431 Gcal -CT Freidorf: 2.447 Gcal

Procentual, din cantitățile prezentate, au fost prognozat a fi vândute consumatorilor noncasnici următoarele cantități: -Puncte termice: 18,620 %, adică (381.650*18,620/100) = 71.063 Gcal -Centrale de cvartal: 9,031 %, adică (19.431*9,031/100)= 1.755 Gcal -CT Freidorf: 45,335 %, adică (2.447*45,335/100) = 1.109 Gcal _Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută consumatorilor noncasnici : 73.927 Gcal - 73.927 Gcal = 71.063 + 1,755 + 1.109 “Preţul “local “de “Broducere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice, destinată consumatorilor noncasnici, în sistem centralizat: 419,73 lei/Gcal (exclusiv TVA) 419,73 lei/Gcal=(71.063*422,73+1.755*374,12+1.109*299,66)/73.927 Director General Emil ȘERPE

Atasament: adresa_Colterm_-_documentatie_calcul_tarife_diferentiate.pdf

Primaria Municipiului Timisoara Directia G. D. P. P.R. U. Timişoara 2021 Capitală Europeană ca Culturii S-a inregistrat cu numarul: RE2019-002156 din 22.10.2019 RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz | Am preluat de la | Firma: 22849/22.10.2019 COLTERM SA |Cu adresa: Timisoara EP, JOSEPH LONOVICI nr.4 | Total 64 file Termen de rezolvare: 21.11.2019. Obs, DOCUMENTATIE PRIVIND Termen directie: 06.11.2019 MODIFICARE PRETURI SI (TARIFE ENERGIE TERMICA la 22.10.2019 Consilier/Referent;.. ; Alexandră Ciortan că sunt de acord și îmi exprim consimțământul af expres, neechivoţ, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter persoțial, conform prevei a R lentului _(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice ce privește fre fi caracter personal și privind libera circulație a acestora, pâqtru a fi colectate, N Tate și stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii ai tiilor legate île acestei instituții, Semnătura ................. Cod FO-24-01, ver. 4

Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia GDPPRU Serviciul Energetic şi MSUP Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz Având în vedere: Legea 123/10.07.2012, modificată prin 0QUG nr.114/28.12.2018, prin care conform art, 61 pct.22, la art. 124 și art.181 din Legea 123/2012 s-au introdus preţuri diferenţiate pentru furnizarea gazelor naturale pentru consumatorii casnici și consumatorii non-casnici (agenţi economici), precum și Decizia ANRE nr.1223/28.06.2019 privind preţurile reglementate pentru energia termică livrată din CET Freidorf; Avizul ANRE nr.55/12.08.2019 privind prețurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timişoara; COLTERM este obligată să introducă preţuri diferențiate pentru tipurile de consumatori casnici și non-casnici. În conformitate cu prevederile Legii nr.325/2006, COLTERM a întocmit documentaţia de modificare/ajustare a prețurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare. Deoarece până în momentul de față nu au survenit modificări ale Legii nr.325/2006, iar prin adresa ANRE nr.81918/26.10.2018, aceasta a precizat că, până la intrarea în vigoare a modificărilor și completărilor Legii nr.325/2006 și emiterea prin ordin al președintelui ANRE a reglementărilor prevăzute de legea menţionată, trebuie solicitat autorității administraţiei publice locale aprobarea preţurilor de producere a energiei termice și a tarifelor de transport și distribuție a energiei termice prin emiterea unei hotărâri în acest sens. În baza acestei hotărâri și a documentației de modificare/ajustare a preţurilor și tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia wuw.eoiterm.ro

termică produsă în cogenerare, ANRE a condiționat emiterea unui aviz interimar privind respectivele preţuri și tarife, de aprobarea prealabilă a acestora în Consiliul Local şi emiterea unei hotărâri de Consiliu Local în acest sens. Ținând cont de cele expuse, s-a întocmit documentația pentru fundamentarea modificării preţurilor și tarifelor pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timișoara, atât pentru consumatorii casnici (populație), cât și pentru consumatorii non-casnici (agenți economici). Această documentație a fost întocmită respectând cerințele din „METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare elaborată de către ANRSC”, metodologie în vigoare, în care, toate preţurile/tarifele calculate sunt exprimate în [lei/Gcal] - (Anexele A și B). Deoarece preţul energiei (combustibil, energie electrică), prețul de producere al energiei termice, avizat/aprobat de către ANRE, la CET Sud și CET Freidorf precum și indicaţiile contoarelor de energie termică, montate la consumatorul final sunt exprimate în MWh, pentru uniformizare şi o mai bună înțelegere, toate preţurile/tarifele care compun prețul final al energiei termice livrate consumatorilor au fost exprimat în lei/MWh. Conform acestei documentații se solicită aprobarea preţurilor și tarifelor prevăzute în „Centralizator prețuri/tarife propuse spre aprobare”, preţuri/tarife extrase din anexele A respectiv B și emiterea unei hotărâri de Consiliu Local în acest sens. Această solicitare de modificare a preţurilor/tarifelor, are la bază o documentație de fundamentare, întocmită conform prevederilor legale, costurile fiind justificate, iar orice întârziere în aprobarea prețurilor/tarifelor conduce la comercializarea energie termice sub costurile de producţie, ceea ce contravine prevederilor legale, inducând în același timp pierderi asociate prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat. Preţurile solicitate vor intra în vigoare la cincisprezece zile după emiterea Hotărârii de Consiliu Local, Documente anexate: Adresa ANRE nr.81918/26.10.2018 Anexele A și B: Centralizator preţuri/tarife propuse spre aprobare Anexa C: Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Anexa D: Aviz ANRE nr. 55 din 12.08.2019 și Decizia ANRE nr. 1223 din 28.06.2019 DR A EEE RTR + nr, 4 » Fag atena ae

ROATA ETER EN ROD SEE E fi ni Conform adresei ANRE nr.81918/26.10.2018, întrega documentație, împreună cu hotărârea autorității administrației publice locale emisă pentru aprobarea preţurilor și tarifelor pentru energia termică furnizată în sistem centralizat și documentele justificative necesare, vor fi transmise autorității de reglementare în domeniu pentru obținerea avizului interimar. Pentru a nu aduce pierderi societății de termoficare, vă rugăm să promovați în regim de urgenţă, cu respectarea termenelor legale, o hotărâre de Consiliu Local îm vederea aprobării preţurilor și tarifelor pentru energia termică furnizată în sistem centralizat. Cu respect, Director General EmihkŞERPE Lonovici nr. d » Tal: 0256 235 794 434 514 - Fr a tatea aerului pe care îl respiri! ra

CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM DECIZIE ANRE 1223/28.06.2019, AVIZ ANRE 55/12.08.2019 ȘI PROPUNERILOR PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, transport, distribuţie [lei/MWh] | [lei/MWh] | [lei/MWH] | [lei/MWh] Producere | Transport | Distribuţie Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD 243,70 255,76 42177 CT CENTRU 337,06 50,64 115,36 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 313,43 CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 196,99 280,9% 83,98 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară Preţ producere, transport, distribuţie [lei/MWh] Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD 205,45 221.84 363 48 |CT CENTRU 332,23 43,51 98,13 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Producere | Transport | Distribuţie | [lei/MWh] | [lei/MWh] 321,69 CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 185,31 257,66 72,35 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUŢIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară [lei/MWhj HCL 150/03.04.2018 OBS: 1,000 Gcal = 1,163 MWh

et a na Departamentul pentru Bficionţă Energutică cet OI Nr: AT vindeti Către: COMPANIA LOCALĂ DE TERMOI În atenţia: Vonmnuiur Emi: SERPE, Directir Cienetal Referitor: dvs de prin adres m. Întegiitratii 14 TESTA ZII AXKE cu ur Ca răspuns lu sc dive, vă COSTICĂ le va LS din Legea servictiior ce utihitâr: publice 006, nad cară prin vă nr si Legat nr. IAU, de produ anspezt, distribriție și 4 ÎRTONUEC SAU 1 APARĂ şi ABRE Legea serviciului public de alimentare vtr termică nr. pre ode aprobarea locale de clare autorii publice locule sr as CAZ, e propunerea operatorilor seriei O autuzități: de reglementari eora art alin, dir rr, mn şt ci Legii de utiinăți publice ap SI “6 1) Până du afabararea Er ABIT prin ordin ai exedintului SN RE e rapi Te) n fe MAPE LE din Legea ver testari she nica ou ENTRE ter ani n, AZI BOU cui ni lore Sunt dplivabi noa ya emise de, dn dement pa dt de alinintera can Arrgie Că Urmare, În prezent sani aplicabile prevederile «io siditire, ra a profurilor şi locale PERII po De cu aaa îmi Produs a“ v Su fn TAI 27 îi 26710 LOT PRI LEAD [TIR RE) mp Î

tentralizul, enargia termucă produsă în cagenerare, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRSC nr. 66/2007 (numită în continuare Metodolagia), Până in prezent nu au intrat în vigoare modificările şi completările Legii serviciulei public de alimentare cu onergie tertmică nr. 325/2006 în conformitate cu prevederile Legii nr. 204/2012 și Legii ar. 223/2016. În aceste condiții, ținînd com de precizivile de mai sus precum şi de evederile art. 8 alin. (3) Nil ki din Logoa ur. 5 06, aşă cun; au fost modificate prin Legea nr, 225/2016, pânii la intrarea în vigoare 4 modificărilor și completivilor Legii nr. 323/2006 și prin ordin al preşedintelui ANRE a tegleinentărilor de legea mentionati, sit solicitați autorității administrației publice focale aprobarea prețurilor de producere & anergiei termice şi a tarifelor de transport şi distiibuție e ebergiei Lucă se oojisideră net ar, pe baza cererii și donumentației irananise îrapreară cu hotârirea autorității administrației publice locale de aprobare a. prețurilor de produaere a et termice și a tarifelor de transport și distribuție a energiei lermice, ANRE ponie omite un aviz interir.rar privind resprelivele prețuri și tarife, WM Din analiza datelor și Înformațiilor cuprinse în documentaţia depusă de dvs. s-a nerespectarea prevaderilor lt. e) și d) ale art. 8 din Mutodulogie, respectiv ni se re „Sh alte informații neoasara fundronentiirii prețurilor şi propuse; di memariu refinie namle prin care se justifică oportunitatea stubii snodificării prețului ari tavijului, Astfel, este necesară prezentarea unui memoriu tehnieo-acombmio just dcativ din cure să rezalte oportunitatea majorării prețurilor de producere a termice şi-a ţarilelor d dnspurt și distribuție a ohergiei termice precum și modul de caleul al clomentelor dă cheltuieli înscrise în fişele de fundamentare. Memoriul tehiico-erinarmie trebuie să cuprindă d sistemului de alimenture cuntralizată vu energie termică, inch schema tehnologică simplificată a acestuia ş însoţi, de dovumeniele justiicative pentru elementele de culoul al cheltuielilor înserise în fişele de fundamentare (eomravtul de delegare, contrae achizi releunate e, uldmele. facuti, prețuri pe piețe Totodată, oste neezaară travistnilerea avizelor pentru projurile și/sau tarifele locale în vigoare. precum și hotrărez autorității administrației publice locale de aprobare a poestora. Analizând documentația transnisă de durnneavoa tem următoarele. precizări: Ra 26710 2018 PRI 1):30 LTX/RX Wuuz | | | | | | | | | | | | | [ | | | ] | | | | | | | | i |

Având în vedere vele de mai sus, pentru obținerea avizului imterimur ANRE privind prețurile gi i în fişele de fundamentue a prețurilor și tarifelor, în coloana “Reulizat în 2017-2018”, la pumetul VI se va trece prețul/tariful în vigoare pe baza căruia s- detormina! veniti rouli Preţ e fr pentr fişa de Randarmentare a prețului local la vnergia termică produsă centralizat pe bază de hidtocarburi CT CENTRU Timişoara - punctul VII, se va justifica reducerea vu cca, 58 % n ŞI cantității de onergie termică propusă a fi livrată, Tit de cantitatea de entrpie lormică livrată în 2017-2018: prejut de producere a energiei termice in CET Freidorf, luat în considerare în sa de furdariventate pentru tariful de distribuie în roțuaua secundară aferentă CET stabilit prin Devizia ANRE 946/30.06.2017, trebuie înfocuit cu prețul în vigoare, prin Decizia ANRE Nr. 1710981137017 penru susținerea prețurilor propuse la vomoustibii şi energie eloalrivă se vor transmite și documentele iusfi ficaive corespunzătoare; cheltuielile cu materialele și cu reparațiile executate cu terți. inchise în tariful local de distribuție propus pentru CET Freidorf, suni de cca. 4 ori mai muri de ale realizate în ultimele 12 luni, vă rugăm să explionți: cheltuielile cu reparațiile executate cu terții propuse în Fişa de fundamentare pentru tariful dă disuibuție în regeaua secundară aferentă CET re T[, nu O pondere de cea, 17 % în af cheltuielilor materiale. Ținând seami de Mota la Anexa ar, 1 a Melbdolu ei, conform căreia „pentr cheltuielile cu reparațiile tare depăşesc 1074 din cheltatelile materiale se va prezenta şa de a acestora”, vă rugăm să iransmileți faricdatmențarea acestora; consumurile specifice de combustibil, energie electrică, apă vor [i luate în calcul cel mult la nivelul celor avute în vedere în pretulhariful existent, conform b) art, 13 din Metodologie: alto cheltuieli materiale în prețul. de producere propus la CT sunt cu cos, 1074 mai miri faţă de ultima fndamentare; vă rugă să explivați creşterea; pierderile de cnergie termică luate în considerare la caloului to Propus suni mai mari docît cele tarifului actual. vă rogăm să explienţi creșieren; în În caro autoritatea administrației publice locale aprobă valori ale pierderilor tehnologice de energie termică mai mici decât cele solicitate, este novesară relacorna fişele fundamentare din documentația pe care o veți râransmite la ANR în vad concordanță cu valourea pierderilor incluse în prețurile și/sau tarifele aprobate, = “solicitate, vă să completaţi documentația și să o reirmnsmiloţi cu ante “a ( i 28710 2018 FRI 11:30 SO asfhul doo FI, i [1

infanruțileicatelefexplicațiile supuimentare și documentele justificative necesure, cu Eotărăvaa autorității odrivistrației publice logale de aprobare n preţurilor și tarifelor completă se va ranite prin der și În format electronic În sli de de ara: ATC tor dșele de fundunrentare srebatie să fi transmise SI În urmat clectronie prelucrabil (iyiore Excel), Deasemenea, in vederea vă rugăm să transmitoți dalele de contact ale persoanei respansabilu cu solicitarea de avivăre u prețurilor și Cu stimă, Tilrevciar Gorerai DI, Viorel ALICE 26/10 2018 FRL LL:30 ţ i

ANEXA A Documentaţie pentru fundamentarea modificării PREȚURILOR și TARIFELOR pentru serviciul public de producere, transport și distribuţie a energiei termice destinată CONSUMATORILOR CASNICI (populație) în municipiul Timişoara

a prețuri exclusiv energia FIȘĂ DE FUNDAMENTARE or locale la energia termică produsă centralizat, termică produsă în cogenerare - CT CENTRU Timișoara Realizat in Ultima Pret Nr. MI ultimele 12 luni | Fundamentare propus Specificație , „| Pondere crt. Total Lei/ Total Lei/ Total Total Lei/ , lei Gcal lei Gcal lei creșteri | Gcal n pro 0 1 2 3 6 7 8 9 l. (CHELTUIELI VARIABILE 95.922.770) _221,02 19.404.812 240,57]. 10, 0,54| 157,13 47,70 Combustibil tehnologic 94.664.322, 218,12 19.310.797. 239,41 0,54) 154,46 46,89 Cheltuieli de transport combustibil 1 0,00 0,00 Energie termică cumpărată de la terți pentru energia pierdută în transport/distribuție 0 0,00| 0,00 DIV/O! Energie electrică tehnologică 1.237.750 2,85 81.277 1,01 2,15 2,61 0,79 [Apă brută sau pretratată 20.698 0.05 12739) 0,16 0,31 0.06] 0,02 Il. |CHELTUIEL]I FIXE, din care: 17.308.885 39,88 11.622.041| _144,08| 11.112.479 0,95) 165,82 50,34 a) Cheltuieli materiale: 12.579 859| 28,99 5.969.706| 7401] 6.143.615 1,03 91,67 27,83 - materiale 114286] 0,26 197,514] 245| 217,266[ 110| 3,24 0.98 - amortizare 1.036.815 2,39 1.376.143 17,068 1.016.078 0,74 15,16 4,60 57.406 0,13 69.747 0,86 57.406 0,82 0,86 0,28 E 8.779.440 20,23 2.355.828| . 29,21 1,10) 38,82) 11,78 - energie electrică (regie) 139.946 0,32 129.592 1,81 153.940 1,18 2,30 0,70 - reparații in regie 189.079 0,44 129.363 1,60 207.986 1,81 3,10 0,94 - reparații executate cu tertii 101.885 0,23 63.702 0,79 70.072 1,10 1,05 0,32 - studii și cercetări 0 0,00 0,00 1 0,00 - alte servicii executate cu terți: 252.065) 0,58 251.61 3] 3,12 283.639 1,13 4,23 1,28 * colaborări 0,00) 0,00 0 _*DIV/O! 0,00 0,00 * comisioane și onorarii 104.402 0,24 115.207 1,43 126.728 1,10 1,89 0,57 * protocol, reclame, publicitate 16.246 0,04 8.528 0,11 16.246 1,90 0,24 0,07 * deplasări, detașări, transferări 89.147 0,21 86.834 1,08 95.517 1,10 1,43 0,43 * poșta și telecomunicații utilități 42.270 0,10 41.044 0,51 45.148 1,10 0,67 0,20 - alte cheltuieli materiale 1.908.635 4,40 1.396.204 17,31 1.535.824 1,10 22,32 5,96 b) Cheltuieli cu munca vie: 4618683) 10,64 5.542.045| 68,71) 4.847.187 0,87 72,33 21,96 * salarii 4.280.369 9,86 5.150.768] _-63,86| 4.494.387 0,87 67,06 20,36 *C.A.S./2.25%Contrib.asig.mca 96.308 0,22 115:892 1,44 101,124 0,87 1,51 * Fond de șomaj 0,00 o 0,00 0| _«*DIV/OI 0,00 * F.N.A.S.,corect FNUAS 0,00 0 0,00 0j *DIV/Q! 9,00 0,00 * Fond de accidente Ţ și boli profesionale 49.209 0,11 45,865 0,57 49.209 1,07 0,73 0,22 * CASS 0,00 o 0,00 0] _*DIV/O! 0,00 0,00 * Fond de garantare a creanţelor salariale 0,00 0 0,00 0| _*DIV/O! 0,00 0,00 * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masă) 192.797 0,44 229.520 2,85 202.437 3,02 0,92 c) Cheltuieli financiare 110.643 0,25 1,37 121.707 1,82 0,55 nl CHELTUIELI TOTALE (d +ll) 113.231,655| 260,90 31.026.853| 384,66| 21.642.892 322,95 98,04 IV, |PROFIT -18.096,827 -41,70 620.537 7,69 432.858 5,46 1,96 V COTA DE DEZVOLTARE, __ MODERNIZARE SACET 0 0,00 o 0,00 0 VENITURI (PREŢ/TARIF) BTINUTE DIN ACTIVITATILE VI, |DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 95.134.827) 219,20 31,647.390| _392,35| 22.075.750 CANTITATE LIVRATĂ VII. (Gcal) 434.002 80.661 67.016

ANEXA 2 FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica produsa pe baza de hidrocarburi CT CENTRU Timisoara - pacura (t Consum de energie electrica activa(MWh Pret energie electrica activa(lei/MWh Contravaloare energie electrica (lei Pret mediu combustibil (lei/Nm” Consum specific de apa potabila/bruta(m?*/Gcal Consum de apa potabila/bruta (m”/an Pret apa potabila/bruta (lei/m” Contravaloare apa bruta (lei Specificatie Realizat in Ultima p 2017-2018 | fundamentare mar Pret propus 7 436.302 434.002 80.661 68.792 67.016 gaze naturale gaze naturale gaze naturale 8.909,2 8.750,8 8909,2 8750,8 , 124,226 125,577 561.587 104.453 561.587 104.453 54.200.092 10.411.616 54.200.092 10.411.616 8.415.640 1,747 120,86 ca > _ = mw |oo |R m |* _ = an n | | 3 3 NR N e e |o [a ca a = & | [3 o o & e |o | n [oo ca 1,75 1 212,58 68ST| 18224 2202,67 94.664.322 19.310.797 2202,67 2202,67 10.351.529 2.930 a asaza 1.377.696 210.869 438,34 438,34 , 174.960 2,376 2,376 530.778 862.410 163.450 12.739 3.923 515|" Salariu mediu lunar brut = 4.802

MACHETA cu bilantul energiei termice - pret actual (ultima fundamentare) Producere/ Specificatie Achizitie Transport ANEXA 3,1 Distributie 2 3 4 al 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1,1+1.2+1.3): 82.911 - servicii proprii tehnologice ale centralei 1.850 - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru popuiatie 400 80.661 - din care pentru populatie 86.545 Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 80.661 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 5,1 5,2 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie 7,1 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie 72 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

ANEXA 3.2 MACHETA | cu bilantul energiei termice - realizari in 12 luni calendaristice anterioare ] Producere/ IURI Achizitie Transport Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): 436.302 Specificatie - servicii proprii tehnologice ale centralei 1.850 - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) 450 - produsa pentru a fi livrata(la gard) 434.002 - din care pentru populatie 352.468 Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 434.002 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie | - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata în pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice - pret propus ANEXA 3.3 a Specificatie Procucere/ Transport Distributie 1 2 3 4 5 4 Cantitatea totala de energie termica produsa " [in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3) : 68.792 1,1 [- servicii proprii tehnologice ale centralei 1.508 12 |- folosita În propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazui autoproducatorilor) 268 1,3 |- produsa pentru a fi livrata(la gard) s7o1e| - din care pentru populatie 55.288 2. |Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) m 3 Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei " |- (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 67.016 4 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura T - prin pierderi masice 5. Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 5,1 |Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 52 |Cantitate de energie termica contractata de transportator 6 Cantitate de energie termica pierduta in distributie "|- (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice 7, Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal): - rest utilizatori - populatie 7,1 |Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori -populatie 7,2 |Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: 1 - rest utilizatori - populatie 8. Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, serviciul transport FISA DE FUNDAMENTARE ANEXA 1 Transport | Realizat in Pret Pret | ultimele 12 LUNI actual propus Nr. Pb | ort. Specificatie Total Lei | Total | Lei | Total | Totar | Lei | Pondere ! lei Gcal lei Gcal lei cresteri Gcal m pret/ | tarif i o Ţ. Î 2 3 4 ] 5 I 6 7 I 8 5 [CHELTUIELI VARIABILE 34.179.797 66,38] 22.434.816 47,910| 17.927.619 0.80 39,18 79,14 | Combustibil tehnologic 0,00 0,000 0,00 i Cheltuieli de transport | combustibil o 0,00 0 0,000 0 0,00 Energie termica cumparata | de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie 24.915.983 48,39] 14.835.822 31,682| 15.231.163 1,03 33,29 67,24 | Energie electrica tehnologica 4.012.233 7,79| 2.767.546 5,910| 2.696.457 0,97 5,89 11,90 | Apa bruta sau pretratata 5.251.581 10,20) 4831448) 10,318 0 0,00 0,00 0,00 „HI. [CHELTUIELI FIXE, din care: 4.156.791 8,07) _3.625,577 1,743) 4.280.746 1,18 9,36 18,90 a) Cheltuieli materiale: 2.575.830 5,00) 2.395.631 5,116) 2.618.832 1,09 5,72 11,56 : - materiale 0,07 49.551 0,106 54,506 1,10 0,12 0,24 | - amortizare 368| 1.723.573 3,681] 1.857.610 1,08 4,06 8,20 - redeventa 014) 85.246 0,182 70.163 0,82 0,15 0,31 - cheltuieli pentru protectia mediului 0,17 91,051 0,194 100.156 0,22 - energie electrica 0,01 5.088 0,011 5.088 1,00 0,01 - reparatii in regie 0,24 94.082 0,201 138.858 1,47 - reparatii executate cu tertii 0,13] 50.557) 0,108| 87.924 1,34 0.15 0,30 - studii si cercetari 0,00 o 0,000 0 0,00 0,00 : - alte servicii executate cu tertii: 0,04 26.479 0,057 27.523 1,04 0,06 0,12 * colaborari 5.000 0,013 6.000 1,00 0,00 * comisioane si onorarii 0,02 12.801 0,027 12.801 1,00 0,03 0,06 , | * protocol, reclame, publicitate 0,00 948 0,002 1.805 1,90 0,00 0,01 | * deplasari, detasari, transferari 0,01 4.570 0,010 4.692 1,03 0,01 0,02 | * posta si telecomunicatii 0,00 2.160 0,005 2.225 1,03 0,00 0,01 - alte cheltuieli materiale 0,52 270.005 0,577 297.005 1,10 0,65 1,31 b) Cheltuieli cu munca vie: 1.580.960 3,07] 1.229.946 2,627| _1,662.114 1,35 3,63 7,34 | * salarii 1.456.412 2.83) _1.140,429 2,435| 1.529.232 1,34 3,34 6,75 | *C.A.S./2.25% contrib. asig. Mca 0.06 25.660 0.055 34.408 1,34 0,08 0,15 * Fond de somaj 0,00 o 0,000 0| _*DIV/o! 0,00 0,00 *F.NA.S. 0,00 o 0,000 0| _*DIV/ol 0,00 0,00 * Fond de accidente si boli profesionale 0,04 10.635 0.023 19.498 1,83 0,04 0.09 * CCIASS 0,00 1.680 0,004 3.081 1,83 0,01 0,01 : * Fond de garantare a | creantelor salariale 0,00 0 0,000 0| DIV/O! 0,00 0,00 * alte cheltuieli cu munca vie | (tichete de masa) 0,14 53.222 0,114 75.896 1,43 0,17 0,34 c) Provizioane 0.00 0,000 *DIV/O! 0,00 0,00 | III. CHELTUIELI TOTALE 1 (1+I1) 38.336.587 74,45| 26.060.393 55,653] 22.208.36 48,53 98,04 LIV. PROFIT -9.106.264 -17,68 521.208 1,113 444.167 0,85 0,97 1,96 V COTA DE DEZVOLTARE, |MODERNIZARE SACET, 0,00 VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE | VI. |PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 29.230.324 56,77| 26.581.601 56,77| 22.652.53 | CANTITATE LIVRATA | VII. (Gcal) 514.930 468.270 457.582 i i i |

FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica, serviciul transport Specificatie Realizat in ultimele 12 LUNI ANEXA 2 Transport Pret propus 1 2 4 Numar personal 28 24 Energie produsa (Gcal/an) Energie livrata (Gcal/an) Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nm?) 828.376 532.161 514.930 468.270 Consum specific de combustibil! |. Combustibil necesar (m>/an) Pret mediu combustibil (lei/m?) Valoare combustibil (lei) Cantitate anuala pierderi (Gcal) Valoare pierderi (lei) Energie electrica activa (kWh/Gcal) 113.446 63.891 24.915.983 14.835.822 20,6 12,29 15.231.163 12,29 Consum de energie electrica activa 12.927,7 6.539,2 6.371,6 Pret energie electrica activa 310,65 424,00 424,00 Contravaloare energie electrica (lei) 4.015.961 2.772.634 2.701.545| Consum specific de apa potabila/bruta 1,556 0,455 0,455 Consum de apa potabila/bruta (m*/an) 977.948 242.133) Pret apa adaos (lei/m“) 5,370 5.370 Contravaloare apa potabila (lei) 5.251,581 1.300.254 Salariu mediu lunar brut 4.335 3.960 * pretul mediu pentru calcului valorii pierderilor in reteaua de transport este compus din pretul mediu al energiei termice livrata consumatorilor casnici sub forma de apa fierbinte de la CET SUD de 238,17 lei/Gcal inmultit cu cantitatea d 451.500 Gcal livrata din aceasta centrala, plus costul mediu al energiei termice livrata consumatorilor casni le energie termica de ci sub forma de apa fierbinte de la CET CENTRU de 329,41 lei/Gcal inmultit cu cantitatea de energie termica de 69.341 Gcal livrata din aceasta centrala, impartit la intreaga cantitate de energie termica intrata în reteaua de transport de 518,516 Gcal. Cantitate [Gcal] Pret med ET [lei/Gcal] | CET SUD 451500 CT CENTRU 567016 329,410 Total COLTERM 518516 249,960 0,87075 0,12925

FISA DE FUNDAMENTARE ANEXA 1 Distribuile | a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, serviciul distribuţie Realizat in Pret Pret ultimele 12 LUNI actual propus [ Specificatie Total Lei/ Total Lei/ Total Total lei/ Pondere lei Gcal lei Gcal lei cresteri Goal in pret 1 2 3 4 5 5 7 8 9 CHELTUIELI VARIABILE 41.228.507 106,41] 21.633.044 56,01) 20.938.743 0,97, 54,86 Combustibil tehnologic Cheltuieli de transport combustibil Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie 31.781.179. 17.861.962 17.045.712 0,97 Energie electrica tehnologica 4.252.449 3.971.082 3.893,030 0,98 | Apa bruta sau pretratata 5.194.980 o o| CHELTUIELI FIXE, din care: 20.648.021 17.538.454 21,245,239 1,21 a) Cheltuieli materiale: 7.736.975 5,389,024 7.696.997 1,43 - materiale 162,783 179.061 1,19. - amortizare 2.457.772 2.550.368 1,04 - redeventa 87,227 53.714 0,80 - cheltuieli pentru protectia mediului a o - energie electrica 0 00| - reparatii in regie ) 1.173.844 1.291.229 1,10 - reparatii execulate cu tertii Ă 279.073 1,333,386 478 - studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii: 453.520 506,151 1,12 * colaborari x 200.000 220.000 1,10 * comisioane si onorarii 88.261 97.087, 1,10 * protocol, reclame, publicitate 30.000 33.000 1,10 * deplasari, detasari, transferari 5 5.638 16.781 1,94 * posta si telecomunicatii 126.621 139.283 1,10 - alte cheltuieli materiale 794.805 1.783.086 2,24 b) Cheltuieli cu munca vie: 12.149.430 13,548.243 1,12 * salarii i 11.199.350 12,395.635 111 * C.A.5./2.25% contrib. asig. Moca 251.986 278,902 111 * Fond de soma] 0 0| _DIV/OI *F.NA,S, 0 0) _tDIV/OI i * Fond de accidente i si boli profesionale Ă 112.336 167.101 1,49 * CCIASS 0 0] * Fond de garantare a creantelor salariale DIV) 1 | * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) E 585.758 708.605 1,21 c) Cheltuieli financiare 0 o| &DIV/OI CHELTUIELI TOTALE LU+II) 61.876.528 39.171,498 42183.98: PROFIT -21,795,716 783.430 843.680 ţ COTA DE DEZVOLTARE, ___JMODERNIZARE SACET VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 40.080.912. 39.954.928 43.027.662 CANTITATE LIVRATA (Gcal) 387.462 388.244 381.850 | | | l Pretul pentru energia termica pierduta in distributie este egal cu pretul pentru energia termica intrata in transport , asa cum a fost determinat in Anexa 2 Transport 249,9 lei/Gcal plus costul unitar de transport calculat in Anexa 1 transport 49,50 lei/Gcal 299,46 lei/Gcal din pretul mediu de producere al centralelor CT CENTRU si CET SUD, la care se adauga tariful de transport calculat in Anexa 1 Transport, iar la acestea se adauga tariful de distributie/furnizare calculat in Anexa 1 Distributie 249,96 lei/Gcal 49,50 lei/Gcal 112,74 lei/Gcal 412,20 lei/Gcal Pretul de producere, transport, distributie, furnizare a energiei termice in SACET pentru populatii a fost determinat ca medie ponderata intre preturile de producere/transport/distributie/furnizare aferente punctelor termice, centralelor de cvartal si CET Freidarf si energia termica vanduta la consumatorii casnici (populatle) din punctele termice, centralele de cvartal si CET Freidorf. Gcal Lei/Gcal 310.587 412,20 17.676 306,32 1.337 274.59 329.600 405,96

ANEXA 2 Distributie FUNDAMENTAREA , principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica „serviciul distribuţie Specificatie Realizat in Pret Pret ultimele 12 LUNI actual propus 2 | 2 3 Numar personal | al 264 245 Energie produsa (Gcal/an | aossszi 447.365 438.572 Energie livrata (Gcal/an 387.462 386.244 381.650 Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nmc) Consum specific de combustibil (Nm*/Gcal Combustibil necesar (m'/an Pret mediu combustibil (lei/m* Valoare combustibil (lei) Cantitate anuala pierderi (Gcal) 108.070 61.120 56.922 Energie electrica activa (kWh/Gcal 15,43 15,66 15,66 Consum de energie electrica activa (kWh) 7.645.625 7.007.022 6.869.299 Pret energie electrica activa 0,556 0,567 0,567 Contravaloare energie electrica (lei 4.252.449 3.971.082 3.893.030 Consum specific de apa potabila/bruta 2,29 0,000 0,00 Consum de apa potabila/bruta (m/an 1.137.242 0 0 Pret apa potabila/bruta (lei/m* 4,57 5,69 5,69 Contravaloare apa potabila (lei 5.194.980 0 0 3.535 4.216 Salariu mediu lunar brut 4.015

MACHETA cu bilantul energiei termice, serviciul de transport,distribuţie- realizari in 12 luni calendaristice anterioare Specificatie Producere/ Achizitie Transport 2 ANEXA 3.1 Distributie 3 4 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1,2+1.3); - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 628.376 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): —— 113.446 - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta în distributie - (Gcal) : 55.572 57.874 495.532 152 495.381 - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 977.948 - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice , serviciul de transport, distribuţie - pret actual (ultima fundamentare) Specificatie Producere/ Achizitie ANEXA 3.2 Transport Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1,2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 532.161 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): 63.891 - prin transfer de caldura 39.932), - prin pierderi masice 23.959 Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 447.385 211 Cantitate de energie termica contractata de transportator 447.154 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 899.711 - pierderi in transport/distributie , - pierderi la client i ț

MACHETA cu bilantul energiei termice „serviciu de transport,distribuţie - pret propus Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 518.516 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura 80:934 60.934 - prin pierderi masice o Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 438.572 51 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 211 5,2 Cantitate de energie termica contractata de transportator 438.361 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): 56.711 - prin transfer de caldura 55.557, - prin pierderi masice 1.154 Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : 19.010 381.650 - rest utilizatori 71.063 - populatie 310.587 71 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : 1,154 - rest utilizatori 141 Populatie 1.013 7,2 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: 381.650 - rest utilizatori 71.063 - populatie 310.587 Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 977.948 28.842 - pierderi in transport/distributie 27.977| - pierderi la client 865 | | | | | | | Î ţ |

FISA DE FUNDAMENTARE a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, pe baza de gaze naturale - CT CVARTAL Anexa 1 Realizat in Pret Pret Nr. INI ultimele 12 luni actual propus Specificatie - - Pondere crt. Total Lei/ Total Lei/ Total Total Lei/ lei Gcal lei Gcal lei cresteri Gcal E 0 1 ] 2 31 4 5 5 7(8/5) 5 9 CHELTUIELI VARIABILE 5.949.117 346,89 5.759.351 29%6,11| 3.956.222 0,69 203,60] 66,47 Combustibil tehnologic 5.262.016 312,59 5.556.997 285,70| 3.762.288 0,68 193,62 83,21 Cheltuieli de transport combustibil N VI Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta în transport/distributie SIDIV/OI Energie electrica tehnologica _ 522.784 26,10 202.354 10,40 193.933 0,96 9,98 3,26 Apa bruta sau pretratata 184.318 8,20 o 0,00 0) 0,00 0,00 CHELTUIELI FIXE, din care: 1.778.818 88,79 2.277.905 117,11] 1.879.354 0,83 96,72 31,57 a) Cheltuieli materiale: 217.490 10,86 249.519 12,83 241.177 0,97 12,41 4,05 - materiale | 0,28 15.715 0,81 17.287 1,10 0,89 0,29 - amortizare 2,97 53292 428| 58.327 0,70 3,00 0,98 - redeventa 0 0,00 0 0,00 0| siDIV/O! 0,00 0,00 - cheltuieli pentru protectia mediului 9,00 0 o 0,00 9,00 - energie electrica 0,09 0 0,00 0| siDIV/O! 0,00 9,00 - reparatii in regie 0,19 29,148 1,50 32.063 1,10 1,65 0,54 - reparatii executate cu tertii 0,00 2.500 0,13 2.750 1,10 0,14 0,05 - studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii: 0,12 20.572 a 22.629 1,10 1,16 0,38 * colaborari 0,00 10.000 0,51 11.000 1,10 0,57 0,18 * comisioane si onorarii 0,12 3.000 0,15 3.300 1,10 0,17 0,06 * protocal, reclame, publicitate 0,00 372 0,02 409 1,10 0,02 0,01 * deplasari, detasari, transferari 0,00 2.200 0,11 2.420 1,10 0,12 0,04 * posta si telecomunicatii 0,00 5.000[_. 0,26 5.500 1,10 0,28 0,09 |- alte cheltuieli materiale 7,29 98.292 5,05 108.121 1,10 5,56 1,82 b) Cheltuieli cu munca vie: 1.561.128 77,93 2.028.386 10429| 1.638.177 0,81 84,31 27,52 * salarii 71,59 1.873.434 96,32| _1,505.765 0,80 71,49 25,30 * C.A.8./2.25% contrib.asig.mca 161) 42.152 217 33.880 0,80 1,74 0,57 * Fond de somaj 0,00 0 0,00 0| 0,00 0,00 *F.N.A.S. 0,00 0 0,00 0] 0,00 0,00 * Fond de accidente In si boli profesionale 1,01 21.271 1,09 20.144 0,95 1,04 0,34 * CCIASS,corect CASS 0,00 0 0.00 0| DIVA! 0,00 9,00 * Fond de garantare a creantelor salariale 0,00 o 0,00 0| _sDIV/OI 0,00 0,00 * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) 3,73 91,529 4,71 78.389 0,86 4,03 1,32 c) Cheltuieli financiare 0,00 o 0,00 o 0,00 0,00 NL. CHELTUIELI TOTALE (1+Il) 8.727.735 435,88 8.037.256 413,22| 5.835.576 300,32 98,04. IV. |PROFIT -284.350 -14,19 160.745 8,26 116.712 0,73 5.01 1,96 V COTA DE DEZVOLTARE, 1 ___JMODERNIZARE SACET 0,00 0,00 *DIV/O! VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE VI. |DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 8.443.385 421,48 8.198.001 421,48| 5.952.287 vi. |CANTITATE LIVRATA (Gcal) 20.032 19.450

FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica produsa pe baza de gaze naturale - CT CVARTAL Pret actual cu acciza 1 3 Numar personal Realizat in Specificatie ultimele 12 luni Pret propus a co > N P 4 104 Natura combustibilului |. gaz natura] caz natural g 757 2.501.561 Pret mediu combustibil (lei/MWh 127,3184 = 162.288 - Pret mediu combustibil (lei/Nm? 1,2966 5410 193.853 Consum specific de apa potabila/bruta 0,000 Consum de apa potabila/bruta (m*”/an | asszr] Contravaloare apa potabila (lei | 1essts]_ 0 Anexa 2

MACHETA cu bilantul energiei termice produsa pe baza de gaze naturale - pret propus - CT CVARTAL Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT mat Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice 7. Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal): - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client | |

Nr. crt. MACHETA cu bilantul energiei termice pe baza de gaze naturale- realizari in PERIOADA IUL2018 - IUN 2019 CT Cvartal Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.2 Distributie 1 2 3 4 5 1, Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): 26.012 11 - servicii proprii tehnologice ale centralei 39 1,2 - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autaproducatorilor) 1,3 - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie 25.973 2. |Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 25.973 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 5,1 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 5,2 Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta în distributie - (Gcal): 5.941 - prin transfer de caldura 5.062 - prin pierderi masice '879 Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : 20.032 - rest utilizatori 1.809 - populatie 18.223 71 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : 879 - rest utilizatori 79 - populatie 799 72 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: 20.032 - rest utilizatori 1.809 - populatie 18.223 Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 21.966 - pierderi in transport/distributie 21.812 - pierderi la client 154 i i | | ţ | | | | |

MACHETA cu bilantul energiei termice produsa pe baza de gaze naturale - pret propus - CT CVARTAL Specificatie Producere/ Achizitie Transport 2 ANEXA 3.3 Distributie Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata ta punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

Specificatie FISA DE FUNDAMENTARE a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, serviciul distribuţie CET FREIDORF Realizat in ultimele 12 LUNI Pret actual Pret ANEXA 1 Distributie propus Total Lei/ lei Gcal Total lei Lei/ Gcal Total lei Total cresteri Lei/ Gcal Pondere in pret 1 2 3 4 5 5 7 CHELTUIELI VARIABILE 198.126 78,95 135.448 51,62 112.606 0,83 Combustibil tehnologic Cheltuieli de transport combustibil Energie termica cumparata de la tertl pentru energia pierduta in transport/distributie 102.236 0,73 Energie electrica tehnologica 54.604 0,91 Apa bruta sau pretratata 41.287 0,91 CHELTUIELI FIXE, din care: 1,04 a) Cheltuieli materiale: - materiale - amortizare - redeventa - cheltuleli pentru protectia mediului - energie electrica - reparatii in regie - reparatii executate cu tertii - studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii: * colaborari * comisioane si onorarii * protocol, reclame, publicitate * deplasari, detasari, transferari * posta si telecomunicatii - alte cheltuieli materiale 1,02 1,10 0,89 *DIV/O! 1,00 110 1,10 DIVA! *DIV/O! *DIV/O! *DIV/OI *DIV/OI *DIV/OI b) Cheltuieli cu munca vie: * salarii * CAS. * Fond de somaj *F.NA.S. * Fond de accidente si boli profesionale * CCIASS * Fond de garantare a creantelor salariale * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) 1,13 1,20 1,20 *DIV/OI *DIV/OI *DIVIOI *DIV/OI *DIV/OI 1,05 c) Cheltuieli financiare CHELTUIELI TOTALE (1+11) 271.867 216.117 196.852 PROFIT -74.076 4.322 3.987 0,91 COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET *DIV/OI VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 197.791 220.440 200.789 CANTITATE LIVRATA (Gcal) 2.509 2.624 2.447 Pretul de producere,distributie, furnizare a energiei termice aferent CET Freidorf este compus din pretul de producere al CET Freidorf cf. decizie ANRE 1223/28.06.2019, 192,52 lei/Gcal la acestea se adauga tariful de distributie/furnizare calculat in Anexa 1 Distributie 82,07 lei/Gcal lel/Gcal

principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica „serviciul distribuţie CET FREIDORF Specificatie Numar personal Energi ie livrata (Gcal/an Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nm? FUNDAMENTAREA Realizat in ultimele 12 LUNI ANEXA 2 Distributie Pret propus Consum specific de combustibil (Nm*/Gcal Combustibil necesar (m'/an) Pret mediu combustibil (lei/m* Valoare combustibil (lei Cantitate anuala pierderi (Gcal Energie electrica activa (kVWh/Gcal) 527 314 0,03 Consum de energie electrica activa (MWh) 102,9 Pret energie electrica activa [lei/MWh] 535,300 Contravaloare energie electrica (lei 0,03 93,4 541,030 84,6 541,030 Consum specific de apa potabila/bruta Consum de apa potabila/bruta (mc/an Pret apa potabila/bruta (lei/mc) Contravaloare apa Salariu mediu lunar brut

MACHETA cu bilantul energiei termice, serviciul de transport, realizari in 12 luni calendaristice anterioare CET FREIDORF Specificatie 2 Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.1 Distributie 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice 7. Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client Î i

MACHETA cu bilantul energiei termice , serviciul de transport, distribuţie - pret actual (ultima fundamentare) CET FREIDORF Specificatie Producere/ Achiziţie Transport ANEXA 3.2 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3); - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice „serviciu de transport, distribuţie - pret propus CET FREIDORF Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3) : - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta în distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal): - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client i | | | | i

) | ţ | i | | ANEXA B Documentaţie pentru fundamentarea modificării PREȚURILOR și TARIFELOR pentru serviciul public de producere, transport și distribuţie a energiei termice destinată CONSUMATORILOR NONCASNICI (agenți economici și instituţii) în municipiul Timișoara | | | | | |

FIȘĂ DE FUNDAMENTARE a prețurilor locale la energia termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare - CT CENTRU Timișoara Realizat in Ultima Pret Nr. IEI ultimele 12 luni | Fundamentare propus Specificație Pondere crt. Total Lei/ Total Lei/ Total Total lei Gcal lei Gcal lei creșteri în preț! 1 z 3 6 __T_Ts CHELTUIELI VARIABILE 95.922.770) 221,02 19.404.812| 240,57| 14.273.484 Combustibil tehnologic 94,664.322| 218,12 19.310.797). 239,41 Cheltuieli de transport combustibil 0,00 0,00 Energie termică cumpărată de la terţi pentru energia pierdută în transport/distribuție o 0,00 0,00 tDIV/OI _— Energie electrică tehnologică 1.237.750 2,85 81.277 1,01 2,15 Apă brută sau pretratată 20.698 0,05 12,739 0,16 CHELTUIELI FIXE, din care: 17.308.885 39,88 11.822.041) 144,09| 11.112.479 0,96 a) Cheltuieli materiale: 12.579.559 28,99 5.969.706] _7401| 6.143.615 1,03 - materiale 114.288 0,26 197.514 2,45 217.266 1,10 3,24 0,84 - amortizare 1.036.815 2,38 1.376,143| __17,06| _ 1.016.079 0,74 15,168 3,92 57.406 0,13 69,747 0,86 6 0,82 0,86 0,22 8.779.440 20,23 2.355.828)" 29,21 2 1,10 38,82 10,05 - energie electrică (regie) 139.946 0,32 129.592 1,61 153.940 1,19 2,30 - reparații in regie 189.079 0,44 129.363 1,60 207.986 1,81 - reparații executate cu tertii 101.885 0,23 63.702 0,78 70.072 1,10 - studii și cercetări 0 0,00 0,00 - alte servicii executate cu terţii: 252.085 0,58 251.613 3,12 283.639 1,13 4,23 * colaborări 0,00 0,00 0| 0,00 * comisioane şi onorarii 104.402 0,24 115.207 1,43 126.728 1,10 1,89 * protocol, reclame, publicitate 16.246 0,04 8.528 0,11 16.246 1,90 0,24 * deplasări, detașări, transferări 89.147 0,21 86.834 1,08 95.517 1,10 1,43 * poșta și telecomunicații + utilități 42.270 0,10 41.044 0,51 45.148 1,10 0,67 0,17 - alte cheltuieli materiale 1.908.635 4,40 1.396.204) 17,31 1.535.824 1,10 22,92 5,93 b) Cheltuieli cu munca vie: 4.618,683 10,64 5.542.045 68,71 4.847,157 0,87 72,33 18,72 * salarii 4.280.369 9,86 5.150,768| 63,86 4494387) 0,87 567,06 17,36 "C.A.5./2.25%Contrib.asig.mca 96.308 0,22 115.892 1,44 101,124 0,87 1,51 0,39 * Fond de șomaj 0,00 o 0,00 O|_DIV/O! 0,00 0,00 * F.N.A.S., corect FNUAS 0,00 0 0,00 0] _*DIV/OI 0,00 0,00 * Fond de accidente și boli profesionale 49.209 0,11 45.865 0,57 49.209 1,07 0,73 0,19 * CASS 0,00 o 0,00 0| _*DIV/O! 0,00 0,00 * Fond de garantare a creanţelor salariale 0,00 0 0,00 0| _DIV/O! 0,00 0,00 * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masă) 192.797 0,44 229.520 2,85 202.437 0,88 3,02 0,78 c) Cheltuieli financiare 110.643 0,25 110.290 1,37 121.707 1,10 1,82 0,47 n CHELTUIELI TOTALE (+1) 113.231,855| _260,90| 31.026.853| 384,66| 25.385 96; 375,80 98,04 IV. PROFIT -18.096.827 -41,70 520,537 7,69 507.719 0,82 7,58 1,96 V COTA DE DEZVOLTARE, __]MODERNIZARE SACET, 0 0,00 o 0,00 o [VENITURI (PREȚITARIE] _ TI BTINUTE DIN ACTIVITATILE VI. |DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 95.134.827) 219,20 31.847.390) 392,35) 25.893, CANTITATE LIVRATĂ VII. |(Gcal) 434.002 80.661

FUNDAMENTAREA ANEXA 2 principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica produsa pe baza de hidrocarburi CT CENTRU Timisoara E Realizat in Ultima Pret Specificatie 2017-2018 | fundamentare 1 co o 6 mw Numar personal Energie produsa (Gcal/an Energie livrata (Gcal/an Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nm* -gaze naturale(kcal/Nmc - pacura(kcal/kg Consum specific de combustibil (Nm?/Gcal Combustibil necesar (MWh/an -gaze naturale - pacura Combustibil necesar (Nm*/an -gaze naturale (Nm” - pacura (t Pret mediu combustibil (lei/Nm? -gaze naturale (lei/MMWh -gaze naturale (lei/Nmc - pacura (lei/MWh - pacura (lei/t Valoare combustibil (lei Cantitate anuala pierderi (Gcal Energie electrica activa (kWh/Gcal Consum de energie electrica activa(MWh Pret energie electrica activa(lei/MWh Contravaloare energie electrica (lei Consum specific de apa potabila/bruta(m?/Gcal Consum de apa potabila/bruta (m”/an Pret apa potabila/bruta (lei/m” Contravaloare apa bruta (lei Salariu mediu lunar brut 436.302 434.002 gaze naturale 8.909,2 8909,2 | 82.911 68.792 80.661 67.016 gaze naturale gaze naturale 8.750,8 8.750,8 8750,8 8750,8 9352,0 124,226 561.587 561.587 54,200.092 54.200.092 1,747 168,57 1,75 212,58 2202,67 94.664.322 470,17 1.377.696 1,977 862.410 0,024 20.698 9352,0 125,577 125,577 104.453 86.666 104.453 86.666 10.411.616 10.411.616 8.415.640 1,855 1,675 182,24 164,56 1,855 1,675 215,93 212,585 2202,67 2202,67 19.310.797 14.094.601 438,34 438,34 210.869 174.960 2,376 2,376 530.778 0,024 ss].

ANEXA 3.1 MACHETA cu bilantul energiei termice - pret actual (ultima fundamentare) Producere/ IUN Achizitie Transport Distributie 2 3 LL 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa | in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei Specificatie - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie - din care pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 1 Cantitate de energie termica contractata de transportator i Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura p - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori | | - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc - pierderi in transport/distributie - pierderi la client Î | 1

MACHETA cu bilantul energiei termice - realizari in 12 luni calendaristice anterioare Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.2 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa în centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3): 436.302 - servicii proprii tehnologice ale centralei 1.850 - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatarilor) 450 - produsa pentru a fi livrata(la gard) 434.002 - din care pentru populatie 352.468 Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Maui 434.002 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic în exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client ţ i ţ Î i |

MACHETA cu bilantul energiei termice - pret propus Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) 68.792 1.508 268 - produsa pentru a fi livrata(la gard) 67.016 - din care pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: 55.288 - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): 67.016 - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 5,1 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 5,2 Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie 71 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie 7,2 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client i Î | j | | Î | | | | | i Î | | | | ) ) | |

a preturilor locale ia energia termica produsa centralizat, serviciul transport FISA DE FUNDAMENTARE ANEXA 1 Transport i Realizat in Pret Pret : ultimele 12 LUNI actual propus | Nr. Specificatie [MI | cort. Total Lei! | Total | Le/ | Tot | Totar | Lei | Pondere ! lei Gcal lei Gcal lei cresteri Gcal n pret! tarif 1 01 1 2 3 4 5 6 7 I 8 s ' 1. ŢCHELTUIELI VARIABILE 34.179.797 66,38| 22.434.815] 47,910] 18.417.532 0,82 40,25 79,54 | Combustibil tehnologic _ 0,00) 0,000 0,00 i Cheltuieli de transport | combustibil 0 0,00 0 0,000 0 0,00 Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta f in transport/distributie 24.915.983| 48,39) 14.835.822 31,682| 15.721.075 1,06 867,90 | , Energie electrica tehnologica 4.012.233 7,79|__2.767.546 5,910) 2.696.457 0,97 5,89 11,65 | |Apa bruta sau pretratata 5.251.581 10,20) 4.831.448 10,318 o 0,00 0,00 0,00 Il. |CHELTUIELI FIXE, din care: 4.156.791 8,07| 3.525.577 1,743) 4.280.746 1,18 9,36 18,49 a) Cheltuieli materiale: 2.575.830 5,00) 2.395.631 5,116) 2.618.632 1,09 5,72 11,31 - materiale 0,07 49.551 0,106 54.506 110| 0,12 0,24 | - amortizare 368| 1.723.573 3,681) 1.857.610 1,08 4,06 802 | - redeventa 0,14 85.246| 0,182 70.163 0,82 0,15 0,30. i - cheltuieli pentru protectia mediului 017| 91.051 0.194) 100.156 0.22 0,43 | - energie electrica 0,01 5.088 0,011 5.088 1,00 0,01 0,02 i - reparatii in regie 0,24 94.082 0,201 138.658 1,47 0,30 0,60 | - reparatii executate cu tertii 0,13 50.557 0,108 67.924 1,34 0,15 0,29 | - studii si cercetari u 0,00 0 0,000 0 0,00 0,00 - alte servicii executate cu terti: 20.322 0,04 26.479 0,057 27.523 1,04 0,06 0,12 | * colaborari 0 5.000 0,013 5.000 1,00 0,00 * comisioane si onorarii 0 0,02 12.801 0,027, 12.801 1,00 0,03 0,06 * protocol, reclame, publicitate 0,00 948 0,002 1.805 1,90 0,00 0,01 , * deplasari, detasari, transferari 0,01 4570 0,010 4.692 1,03 0.01 0,02 ! * posta si telecomunicatii 0,00 2.180 0,005 2225) 1,03 0,00 0,01 - alte cheltuieli materiale Ă 0,52 270.005 0,577 297.005 1,10 0,65 1,28 b) Cheltuieli cu munca vie: 1.580.960 3,07| 1.229.946 2,627| 1.662.114 1,35 3,63 7,18 i * salarii 1.456.412 2,83) 1.140.429 2435| 1.529.232 1,34 3,34 6,60 | * C.A.S./2.25% contrib. asig. Mca 0,06 25.660 0,055 34.408 1,34 0,08 0,15 * Fond de somaj 0,00 o 0,000 0| DIV! 0,00 0,00 i *F.NA.S. 0,00 0,000 0| 0,00 0,00 * Fond de accidente si boli profesionale 0,04 10.635 0,023 19.498 1,831, 0,04 0,08 * CCIASS 0,00 1.680 o.oa] 3.081 1,83 0,01 0,01 * Fond de garantare a creantelor salariale 0,00 0 0,000 0|_ _+tDIV/O! 0,00 0,00 1 * alte cheltuieli cu munca vie | (tichete de masa) 0,14 53,222 0,114 75.896 1,43 0,17 0,33 c) Provizioane 0,00 0,000 0,00 0,00 | TA CHELTUIELI TOTALE i +) 38.336.587 74,45| 26.060.393 55,653 49,60 98,03 i IV. [PROFIT -9.106.264 -17,68|. 521.208 1,113| 453.966 0,87 0,99 1,96 y |COTA DE DEZVOLTARE, ! |MODERNIZARE SACET *DIVIOI 0,00 ] VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE VI. |PRODUCERE, TRANSPORT, | DISTRIBUTIE ENERGIE | TERMICA 29.230.324 56,77| 26.581.601 56,77| 23.152.24: [ CANTITATE LIVRATA VII ((Gcap) 514.930 468.270 457.582

principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica, serviciul transport Specificatie F UNDAMENTAREA Realizat in ultimele 12 LUNI ANEXA 2 Transport Pret propus 1 2 4 Numar personal 28 24 Energie produsa (Gcal/an) — 628.376 532.161 Energie livrata (Gcal/an) Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nm?) Consum specific de combustibil (Nm*/Gcal) Combustibil necesar (m*/an) Pret mediu combustibil (lei/m?) + 514.930 —_ 468.270 Valoare combustibil (lei) Cantitate anuala pierderi (Gcal) Valoare pierderi (lei) 113.446 24.915.983 63.891 14.835.822 60.934 15.721.075 Energie electrica activa (KWh/Gcal) 20,5 12,29 12,29 Consum de energie electrica activa 12,927,7 5.539,2 6.371,6 Pret energie electrica activa 310,65 424,00 424,00 Contravaloare energie electrica (lei) 4.015.961 2.772.634 2.701.545 Consum specific de apa potabila/bruta 1,556 02,455 Consum de apa potabila/bruta (m*/an) 977.948 242.133 Pret apa adaos (lei/m') 5,370 5,370 Contravaloare apa potabila (lei) 5.251.581 1.300.254 Salariu mediu lunar brut 4.335 3.960 * pretul mediu pentru calculul valorii pierderilor in reteaua de transport este compus din pretul mediu al energiei termice livrata consumatorilor casnici sub forma de apa fierbinte de la CET SUD de 238,94 lei/Gcal inmultit cu cantitatea de energie termica de 451.500 Gcal livrata din aceasta centrala, plus costul mediu al energiei termice livrata consumatorilor casnici sub forma de apa fierbinte de la CET CENTRU de 386,38 lei/Gcal inmultit cu cantitatea de energie termica de 69.341 Gcal livrata din aceasta centrala, impartit la intreaga cantitate de energie termica intrata in reteaua de transport de 518.516 Gcal. Cantitate [Gcal] Pret med ET [lei/Gcal] CET SUD 451500 CT CENTRU 67016 386,380 Total COLTERM 518516 258,000 0,87075 0,12925

FISA DE FUNDAMENTARE ANEXA 1 Distributie a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, serviciul distribuţie Realizat in Pret Pret ultimele 12 LUNI actual propus i , Specificatie 5 Total Lei/ Total Lei/ Total Total Lei/ lei Gcal lei Gcal lei cresteri Gcal 1 2 3 4 5 5 7 8 - [CHELTUIELI VARIABILE 41.228.607 106,41] 21.633.044 56,01| 21.459.005 0,99 58,23 | Combustibil tehnologie Cheltuieli de transport combustibil Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transportdistributie 31.781.178. 17.661.962 17.565.975 0,99 Energie electrica tehnologica 4.252.449 3.971.082 3.893.030 0,98 Apa bruta sau pretratata 5.194.980 o 0) _*DIV/O! CHELTUIELI FIXE, din care: 20.648.021 17.538.454 21.245.239 1,21 a) Cheltuieli materiale: 7.736.975 5.389.024 7.696.997 1,43 - materiale 162.783 179.081 1,10 - amortizare 2.457.772 2.550.368 1,04 i - redeventa : 87.227 53.714 0,80 | - cheltuieli pentru protectia mediului o 0 i - energie electrica 9 0] _DIV/OI - reparatii in regie 1.173.844 1.291.229 1,10 l - reparatii executate cu tertii 279.073 1.333.386 478 - studii si cercetari - alte servicii executate cu terti: 453.520 506.151 1,12 * colaborari A 200.000 220,000 1,10 * comisioane si onorarii Ă 88.261 97.087 1,10 * protocol, reclame, publicitate 30.000 33.000 1,10 * deplasari, detasari, transferari A 8.638 16.781 1,94 * posta si telecomunicatii 126.621 139.283 1,19 - alte cheltuieli materiale 194,805 1.783.086 2,24 b) Cheltuieli cu munca vie: 12.149,430 13.548.243 1,12 * salarii 11,199,350 12.395.635 111 *C.A.S./2.25% contrib, asig. Mca , 251.986 278.902 11 * Fond de somaj , o o|__itDIV/OI îi * F.N.A,S. 0 o|__*DIV/OI * Fond de accidente si boli profesionale 112.336 187,101 1,49 * CCIASS o 0] * Fond de garantare a creantelor salariale DIV! i * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) 585.758 706.805 1,21 c) Cheltuieli financiare o o| _fDIV/O! | CHELTUIELI TOTALE U +) 61.876.628 39.171.498 42.704.244 PROFIT -21.795.716 783.430 854,085 COTA DE DEZVOLTARE, | MODERNIZARE SACET L VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE 1 PRODUCERE, TRANSPORT, | DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 40.080.912 39.954.928 43.558.329 | CANTITATE LIVRATA (Gcal) 387.462 386.244 381.650 Pretul pentru energia termica pierduta in distributie este egal cu pretul pentru energia termica intrata in transport, asa cum a fost determinat in Anexa 2 Transport 258,00 lei/Gcal plus costul unitar de transport calculat in Anexa 1 transport 50,60 lei/Gcal 308,80 lei/Gcal Pretul de producere, transport, distributie, furnizare a energiei termice aferent punctelor teri ie din pretul mediu de producere al centralelor CT CENTRU si CET SUD, la care se adauga tariful de transport calculat in Anexa 1 Transport, iar la acestea se adauga tariful de distributie/furnizare calculat in Anexa 1 Distributie 258,00 lei/Gcal 50,60 lei/Gcal 114,13 lei/Gcal 422,73 lel/Gcal | SI NI Pretul de producere, transport, distributie, furnizare a energiei termice in SACET pentru noncasnici RE Gcal Lei/Gcal a fost determinat ca medie ponderata intre preturile de producere/transport/distributie/furnizare 71.083 422,73 aferente punctelor termice, centralelor de cvartal si CET Freidorf si energia termica vanduta 1.755 374,12 | la consumatorii noncasnici din punctele termice, centralele de cvartal si CET Freidorf. 1.198 299,66 73.927 419,73

FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica „serviciul distribuţie Specificatie ultimele 12 LUNI Realizat in 1 Energie produsa (Gcal/an) 245 2 495.532 Energie livrata (Gcal/an Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nmc Cantitate anuala pierderi (Gcal Energie electrica activa (kKWh/Gcal Consum de energie electrica activa (kWh) Pret energie electrica activa 387.462 108.070 15,43 7.645.625 0,556 Contravaloare energie electrica (lei 4.252.449 Pret actual 264 447.365 386.244 7.007.022 o.s6r| 0,567 3.971.082 ANEXA 2 Distributie Pret propus 4 245 438.572 381.650 5.869.299 3.893.030 Consum specific de apa potabila/bruta 2,29 Consum de apa potabila/bruta (r?/an Pret apa potabila/bruta (lei/m? Contravaloare apa potabila (lei Salariu mediu lunar brut 4.015 3.535 | ae 1.137.242 4,57 0,000 0 5,69 0,00 5,69

ANEXA 3.1 MACHETA i cu bilantul energiei termice, serviciul de transport, distribuţie- : realizari in 12 luni calendaristice anterioare Producere/ Achizitie 2 3 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei Specificatie Transport Distributie - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 628.376 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): 113.446 - prin transfer de caldura 55.572 - prin pierderi masice 57.874 Cantitate de energie termica livrata ia punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 495.532 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 152 Cantitate de energie termica contractata de transportator 495.381 Cantitate de energie termica pierduta în distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) ; - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 977.948 - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice , serviciul de transport, distribuţie - pret actual (ultima fundamentare) Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.2 Distributie 2 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): | - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator 532.161 Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal) : 63.891 - prin transfer de caldura 39.932 - prin pierderi masice 23.959 Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 447.365 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 211 Cantitate de energie termica contractata de transportator 447.154 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul fina! - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 899.711 - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice „serviciu de transport,distribuţie - pret propus Specificatie Producere/ Achizitie 2 3 Transport 4 ANEXA 3.3 Distributie Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3) : - servicii proprii tehnologice ale centralei - fotosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): 518.516 - prin transfer de caldura 60.934 - prin pierderi masice 0 Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 438.572 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : - prin transfer de caldura 211 438.361 DI FSE - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc 977.948 - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

FISA DE FUNDAMENTARE a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, pe baza de gaze naturale - CT CVARTAL Anexa 1 Realizat in Pret Pret Nr. iicati ultimele 12 luni actual propus crt. Specificatie Total Lei/ Total Lei/ Total | Total Leii | ondere lei Gcal lei Gcal lei cresteri Gcal pret | 1 EL LE 5 5 785) | 9 CHELTUIELI VARIABILE 5.949.117 346,89 5.759.351 295;11| 5.247.656 0,91 270,06 Combustibil tehnologic 6.262.016 312,59 5.556.997 285, 70| 5.053.722 0,91 260,08 Cheltuieli de transport combustibil Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie *DIVIO! Energie electrica tehnologica 522.784 26,10 202.354 10,40 193.933 0,98 9,98 |Apa bruta sau pretratata 164.318 8,20 o 0,00 0| _*DIV/OI 0,00 CHELTUIELI FIXE, din care: 1.778.818 88,79 2.277.905 117,11] 1.879.354 0.83 96,72 a) Cheltuieli materiale: 217.490 10,85 249,519 12,83 241.177 0,97 12,41 - materiale 15.715 0,81 17,287 1,10 0,89). - amortizare 83.292 4,28 58.327 0,70 3,00) - redeventa 0 0,00 o 0,00 0|__*DIV/O! 0,00 - cheltuieli pentru protectia mediului 0,00 o 0 0,00) - energie electrica 0,00 0 0,00 0| tDIV/O! 0,00 - reparatii in regie 0,198 29.148 1,50 32.063 1,10 1,85 - reparatii executate cu tertii 0,00 2.500 0,13 2.750 1,10 0,14 - studii si cercetari - alte servicii executate cu terti: 0,12 20.572 1,06 22.629 1,10 1,16 * colaborari 0 0,00 10.000 0,51 11.000 1,10 0,57 * comisioane si onorarii 2.472 9,12 3.000 0,15 3.300 1,10 0,17 * pratocol, reclame, publicitate o 0,00 372 0,02 409 1,10 0,02 * deplasari, detasari, transferari 0 0,09 2.200 0,11 2.420 1,10 0,12 * pasta si telecomunicatii o 0,00 5.000 0,26 5.500 1,10 0,28 - alte cheltuieli materiale 80| 7,28 98.292 5,05 108.121 1,10 5,56 h) Cheltuieli cu munca vie: 1.561.128 77,93 2.028.386 104;29| 1.638.177 0,81 84,31 * salarii 62| 71,59 1.873.434 96,32| 1.505.785 0,80 77,49 * C.A.5,/2.25% contrib.asig.mca 1,81 42.152 2,17 33.880 0,80 1,74 * Fond de somaj 0,00 9 0,00 0| 0,00 *F.N.A.8, 0,00 0 0,00 0] _DIV/OI 0,00 * Fond de accidente si boli profesionale 1,01 21,271 1,08 20.144 0,95 1,04 * CCIASS,corect CASS 0,00 0 0,00 0| _*DIV/O! 0,00 * Fond de garantare a creantelor salariale 0,00 0 0,00 0,00 * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) 3.73 91.529 471 78.389 0,86 4.03 c) Cheltuieli financiare 0,00 0 0,00 0| ftDIV/O! 0,00 TA CHELTUIELI TOTALE (1 +ll) 8.727.735 435,68 8.037.256 413,22| 7.127.010 366,78 IV. |PROFIT -284.350 -14,19 160,745 826| 142.540 0,89 7,34 V COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET 0,00 0.00 DIV! VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE VI. |DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 8.443.385 421,48 8.198.001 421,48| 7.269.550 CANTITATE LIVRATA (Gcal) 20.032 18,450 19.431 | |

FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica produsa pe baza de gaze naturale - CT CVARTAL Consum specific de combustibil (Nm?/Gcal Combustibil necesar (Nm?/an Pret mediu combustibil (lei/Nm?) Valoare combustibil (lei Cantitate anuala pierderi (Gcal Energie electrica activa (KWh/Gcal Consum de energie electrica activa Pret energie electrica activa Pret apa potabila/bruta (lei/m* 30 26012 20032 gaz natural Putere calorifica (kcal/Nm* 8,901 134,717 3.504.316 |Pret mediu combustibil (lei/MVVh 172,6144 6.262.016 928557 0,5630 Contravaloare energie electrica (lei 522.784 Consum specific de apa potabila/bruta 1,481 Consum de apa potabila/bruta (m*/an 38527 4,265 Contravaloare apa potabila (lei) 164318 Salariu mediu lunar brut 3984 gaz natural Realizat in Pret RIN , Pret Specificatie ultimele | actual cu ropus 12luni | acciza | PP 0 _ ta ca > N = o & 21872 19450 19431 gaz natural 8,757 8,757 138,424 3.027.653 2.901.661 180,2270 171,0214 1,8354 1,7417 5.556,997 5.083.722 2422 171 17,1 374016 358452 0,5410 0,5410 202.354 0;000 0,000 4,265 3269 Anexa 2 rr a

MACHETA cu bilantul energiei termice pe baza de gaze naturale - pret actual (ultima fundamentare) - CT CVARTAL Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.1 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client | | | | i | | ţ | Î | | |

MACHETA cu bilantul energiei termice pe baza de gaze naturale- realizari in PERIOADA iUL2018 - IUN 2019 CT Cvartal Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.2 Distributie 2 _L 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - foloșita în propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client l | | re

MACHETA cu bilantul energiei termice produsa pe baza de gaze naturale - pret propus - CT CVARTAL Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1,1+1.2+1,3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT Cantitate de energie termica contractata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client | | |

FISA DE FUNDAMENTARE a preturilor locale la energia termica produsa centralizat, serviciul distribuţie Specificatie Realizat in ultimele 12 LUNI CET FREIDORF Pret actual Pret propus ANEXA 1 Distributie Total lei Lei/ Total Lei/ Gcal lei Gcal Total lei Total cresteri — Lei/ Pondere Gcal in pret 1 2 3 4 5 5 7 8 CHELTUIELI VARIABILE 198.126 78,95 135.448 Stez 117,571 48,05 Combustibil tehnologic Cheltuieli de transport combustibil — Energie termica cumparata de la terti pentru energia pierduta in transport/distributie 102.236 0,82 Energie electrica tehnologica 54.604 0,81 JApa bruta sau pretratata 41.287 0,91 CHELTUIELI FIXE, din care: 73.740 104 a) Cheltuieli materiale: - materiale - amortizare - redeventa - cheltuieli pentru protectia mediului - energie electrica - reparatii in regie - reparatii executate cu terti - studii si cercetari - alte servicii executate cu tertii: * colaborari * comisioane si onorarii * protocol, reclame, publicitate * deplasari, detasari, transterari * posta si telecomunicatii - alte cheltuiell materiale 1,02 1,10 0,89 ADIV/OI 1,00 1,10 1,10 FDIV/OI fDIV/OI *DIV/QI *DIV/OI +DIV/OI *DIV/OL b) Cheltuieli cu munca vie: * salaril *CA.S. * Fond de somaj *F.NAS, * Fond de accidente si boli profesionale * CCIASS * Fond de garantare a creantelor salariale * alte cheltuieli cu munca vie (tichete de masa) 1,13 1,20 1,20 „_*DIV/OI FDIV/O! DIVIOI +DIV/OI 1,05 c) Cheltuieli financiare *DIV/OI CHELTUIELI TOTALE 271.887 216.117, 201.816 PROFIT -74.076 4.322 4.036 COTA DE DEZVOLTARE, MODERNIZARE SACET. 0 *DIV/O! VENITURI (PRET/TARIF) OBTINUTE DIN ACTIVITATILE DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUTIE ENERGIE TERMICA 197.791 220.440 205.852 CANTITATE LIVRATA (Gcal) 2.509 2.624 2.447 Pretul de producere, distributie, furnizare a energiei termice aferent CET Freidorf este compus din pretul de producere al CET Freidorf cf, decizie ANRE 1223/28,06.2019, la acestea se adauga tariful de distributie/furnizare calculat in Anexa 1 Distributie 215,52 lei/Gcal 84,14 lei/Gcal 299,66 lei/Gcal

FUNDAMENTAREA principalelor elemente de cheltuieli pentru energia termica „serviciul distribuţie CET FREIDORF ANEXA 2 Distributie Specificatie Realizat in | Pret Pret : ultimele 12 LUNI actual propus 1 2 3 4 Numar personal LL 3 3 3 Energie produsa (Gcal/an) 3.037 a) 2.663 Energie livrata (Gcal/an) ase 2.624 2.447 Natura combustibilului Putere calorifica (kcal/Nm”) Consum specific de combustibil (Nm/Gcal) Combustibil necesar (m'/an) Pret mediu combustibil (lei/m') TF T Valoare combustibil (lei) 314 216 Cantitate anuala pierderi (Gcal) 527 Energie electrica activa (kWh/Gcal) 0,03 0,03 0,03 Consum de energie electrica activa (MWh) _ 93,4 85 Pret energie electrica activa [lei/MWh] 535,300 541,030 541,030 Contravaloare energie electrica (lei) _ sosor| 45.765 Consum specific de apa potabila/bruta — 3,18 2,271 2,271 Consum de apa potabila/bruta (mc/an) 9.669 6.672 6.046 Pret apa potabila/bruta (lei/mc) 4,27 4,27 4,27 Contravaloare apa potabila (lei) 41.287 28.489 25.814 Salariu mediu lunar brut 4.028 4.229 | | | ] | | | | | |

MACHETA cu bilantul energiei termice, serviciul de transport, distribuţie- realizari in 12 luni calendaristice anterioare CET FREIDORF Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.1 Distributie 1 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): 1,1 |- servicii proprii tehnologice ale centralei 12 - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) 1,3 produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie 2. |Cantitate de energie fermica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) 3 [Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei "|- (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 3.037 51 [Energie termica inglobata in pierderile masice din PT _—+ 26 5,2 |Cantitate de energie termica contractata de transportator 3.011 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : 527 - prin transfer de caldura 411 - prin pierderi masice 118 Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : 2.509,4 - rest utilizatori 1.1092 - populatie 1.400,2 7,1 |Energie termica inglobata in pierderile masice de la : 116 - rest utilizatori 51 - populatie 85 7,2 |Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: 2.509 - rest utilizatori 1.109 - populatie 1.400 Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 9.669, - pierderi in transport/distributie 9.640 - pierderi la client 1 i

MACHETA cu bilantul energiei termice , serviciul de transport, distribuţie - pret actual (ultima fundamentare) CET FREIDORF Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.2 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1.3): o - servicii proprii tehnoiogice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2.) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor 2.938 5,1 Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 21 52 Cantitate de energie termica contractata de transportator 2.918 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : - prin transfer de caldura 1 - prin pierderi masice Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : - rest utilizatori - populatie 71 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : - rest utilizatori - populatie 7,2 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: - rest utilizatori - populatie Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: - pierderi in transport/distributie - pierderi la client

MACHETA cu bilantul energiei termice „serviciu de transport, distribuţie - pret propus CET FREIDORF Specificatie Producere/ Achizitie Transport ANEXA 3.3 Distributie 2 3 4 5 Cantitatea totala de energie termica produsa in centrala - Gcal (1.1+1.2+1,3): - servicii proprii tehnologice ale centralei - folosita in propriile procese tehnologice din activitatea de baza (in cazul autoproducatorilor) - produsa pentru a fi livrata din care, pentru populatie Cantitate de energie termica achizitionata de la terti: - pret de achizitie energie termica (lei/Gcal) Cantitate de energie termica livrata la gardul centralei - (Gcal) (1.3+2,) - cumparata de transportator Cantitate de energie termica pierduta in transport - (Gcal): - prin transfer de caldura - prin pierderi masice 5,1 52 Cantitate de energie termica livrata la punctul de delimitare - (Gcal) - cumparata de distribuitor Energie termica inglobata in pierderile masice din PT 2.663 26 Cantitate de energie termica contractata de transportator 2.637 Cantitate de energie termica pierduta in distributie - (Gcal) : 190, - prin transfer de caldura 147 - prin pierderi masice 43 Cantitate de energie termica livrata la consumatorul final - (Gcal) : 2.447 - rest utilizatori 1.109 - populatie 1.337 71 Energie termica inglobata in pierderile masice de la : 257 - rest utilizatori 31 populatie 226 72 Cantitate de energie termica contractata de distribuitor: 2.447 - rest utilizatori - populatie 1.109 1.337 Pierderile masice de agent termic in exteriorul sursei de producere (agent termic nereturnat la sursa) - mc: 5.768 - pierderi in transport/distributie 5.748 - pierderi la client 20

ANEXA C Detalierea modului de determinare a prețurilor locale de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara, destinată consumatorilor casnici și noncasnici Centralizatorul cu preţurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. Tabelul 1 PREŢURI/TARIFE CONSUMATORI CASNICI (POPULAȚIE) - INCLUSIV COTA 19% TVA Preţ producere, transport,distribuție Producere | Transport Distribuţie |lei/Gcal| [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] 283,42 297,45 490,52 392,00 58,91 134,16 PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD CT CENTRU CENTRALE TERMICE DE CVARTAL PN CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 PREȚ DE PRODUCERE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEIVI CENTRALIZAT PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI NONCASNICI - EXCLUSIV TVA Preţ producere, Producere | Ti Distribuţie Transport istribuț transpart,distribuţie [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 55/12.08.2019 CET SUD 238,94 258,00 422,73 CT CENTRU 386,38 50,60 114,13 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL CET FREIDORF Decizia ANRE 1223/28.06.2019 215,52 299,66 84,14 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT

PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI CASNICI (POPULAȚIE) - INCLUSIV COTA 19% TVA Prețul de producere a energiei termice destinată consumatorilor casnici (populație), intrată în sistemul de transport (297,45 lei/Gcal), a fost determinat ca medie dintre preţul de producere a energiei termice pentru consumul populaţiei la CET Sud (Aviz ANRE 55/12.08.2019) și prețul de producere a energiei termice pentru consumul populaţiei propus la CET Centru, ponderat cu producţia prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CET Sud: 283,42 lei/Gcal (inclusiv TVA) 283,42 lei/Gcal=(204,79*1,163)*1,19 204,79 lei/MWh=preţul energiei termice destinată consumului populației, avizat la CET SUD (fără TVA) Preţul de producere a energiei termice destinată consumului populației, propus la CT Centru: 392,00 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 518.516 Gcal, din care din: -CET Sud: 451.500 Gcal (87,075%) -CT Centru: 67.016 Gcal (12,925%) Preţ mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei, intrată în transport: 297,45 lei/Gcal (inclusiv TVA) 297,45 lei/Gcal= 283,42*0,87075+392,00*0,12925 Tarif transport propus pentru energie termică destinată consumului populaţiei: 58,91 lei/Gcal (inclusiv TVA) Tarif distribuţie propus pentru energie termică destinată consumului populației: 134,16 iei/Gcal (inclusiv TVA) (1) Pret producere, transport,distribuţie energie destinată consumului populației, livrată din PT: 490,52 lei/Gcal (inclusiv TVA) 490,52 lei/Gcal= 297,45+58,91+134,16 (2) Pret producere, distribuţie furnizare energie destinată consumului populaţiei, livrată din centrale de cvartal: 364,52 lei/Gcal Prețul de producere, distribuție și furnizare a energiei termice destinată consumului populației, livrată din CET Freidorf, este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CET Freidorf (Decizia ANRE 1223/28.06.2019), plus tariful aferent rețelei de distribuție propus. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumului populaţiei la CEŢ Freidorf: 229,10 lei/Gcal (inclusiv TVA) 229,10 lei/Gcal=(165,54*1,163)*1,19 165,54 lei/MWhz=preţul energiei termice destinată consumului populației, aprobat conform deci; Tarif distribuţie retele termice aferente CET Freidorf: 97,66 lei/Gcal (inclusiv TVA)

(8) Preţ producere, distribuţie furnizare energie termică destinată consumului populației, livraţă din CET Freidorf: 326,76 lei/Gcal (inclusiv TVA) 326,76 lei/Gcal=229,10+97,66 Preţul local de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, a a consumului populaţiei, a fost determinat ca medie ponderată între prețurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf. Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută: 403.528 Gcal „din care din: -Puncte termice: 381.650 Gcal Centrale de cvartal: 19.431 Gcal -CT Freidorf: 2.447 Gcal Procentual, din cantitățile prezentate, au fost prognozat a fi vândute consumatorilor casnici (populație) următoarele cantităţi: -Puncte termice: 81,380 %, adică (381.650*81,380/100) = 310.587 Gcal -Centrale de cvartal: 90,969 %, adică (19.431*90,969/100)= 17.676 Gcal -CT Freidorf: 54,665 %, adică (2.447*54,665/100) = 1.337 Gcal Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută consumatorilor casnici (populație): 329.600 Gcal 329.600 Gcal = 310.587 + 17.676 +1. 337. Preţul local de producere, transport, distribuţie și furnizare_a energiei termice în sistem centralizat, destinată consumului populaţiei: 483,46 lei/Gcal (inclusiv TVA) 483,10 lei/Gcal=(310.587*490,52+17.676*364,52+1.337*326,76)/329.600 PREȚURI/TARIFE CONSUMATORI NONCASNICI - EXCLUSIV TVA Preţul de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, intrată în sistemul de transport (257,99 lei/Gcal), a fost determinat ca medie dintre prețul de producere a energiei termice pentru consumatorii noncasnici la CET Sud (Aviz ANRE 55/12.08. 2019) și preţul de producere a energiei termice pentru consumatorii noncasnici propus la CET Centru, ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici la CET Sud: 238,94 lei/Gcal (exclusiv TVA) 238,94 lei/Gcal=(205,45*1,163) 205,45 lei/MWh=preţul energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, avizat la CET SUD (fără TVA) i Preţul de producere a energiei termice deştinată consumatgi lei/Gcal (exclusiv TVA) BI la CT Centru: 386,38 rm pe

Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 518.516 Gcal, din care din: -CET Sud: 451.500 Gcal (87,075%) -CT Centru: 67.016 Gcal (12,925%) Preţ mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, intrată în transport: 258,00 lei/Gcal (exclusiv TVA) 258,00 lei/Gcal= 238,94*0,87075+386,38*0,12925 Tarif transport propus pentru energie termică destinată consumatorilor noncasnici: 5 0,60 lei /Gcal (exclusiv TVA) Tarif distribuție propus pentru energie termică destinată consumatorilor noncasnici: 114,13 lei/Gcal (exclusiv TVA) (1) Preţ producere, transport,distribuţie energie destinată consumatorilor noncasnici, livraţă din PT: 422,73 lei/Gcal (exclusiv TVA) 422,73 lei/Gcal= 258,00+50,60+114,13 (2) Pret producere, distribuție furnizare energie destinată consumatorilor noncasnici, livrată din centrale de cvarţal: 374,12 lei/Gcal Preţul de producere, distribuție și furnizare a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, livrată din CET Freidorf, este egal cu preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici la CET Freidorf (Decizia ANRE 1223/28.06.2019), plus tariful aferent rețelei de distribuţie propus. Preţul mediu de producere a energiei termice destinată consumatorilor noncasnici [a CET Freidorf: 215,52 lei/Gcal (exclusiv TVA) 215,52 lei/Gcal=(185,31*1,163) 185,31 lei/MWh=preţul energiei termice destinată consumatorilor noncasnici, aprobat conform decizie ANRE Tarif distribuţie retele termice aferente CET Freidorf: 84,14 lei/Gcal (exclusiv TVA) (3) Preţ producere, distribuţie furnizare energie termică destinată consumatorilor noncasnici, livrată din CET Freidorf: 299,66 lei/Gcal (exclusiv TVA) 299,66 lei/Gcal=215,52+84,14 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, destinată consumatorilor noncasnici, a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf. Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută: 403.528 Gcal „din care din: -Puncte termice: 381.650 Gcal -Centrale de cvartal: 19.431 Gcal -CT Freidorf: 2.447 Gcal

Procentual, din cantităţile prezentate, au fost prognozat a fi vândute consumatorilor noncasnici următoarele cantităţi: -Puncte termice: 18,620 %, adică (381.650*18,620/100) = 71.063 Gcal "Centrale de cvartal: 9,031 %, adică (19.431*9,031/100)= 1.755 Gcal -CT Freidorf: 415,335 %, adică (2.447*45,335/100) = 1.109 Gcal Cantitatea totală de energie termică prognozat a fi vândută consumatorilor noncasnici : 73.927 Gcal 73.927 Gcal = 71.063 + 1.755 + 1.109 Preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice, destinată consumatorilor noncasnici, în sistem centralizat: 419,73 lei/Gcal (exclusiv TVA) 419,73 lei/Gcal=(71.063*422,73+1.755*374,12+1.109*299,66)/73.927 Director General Emil ȘERPE

compania locală de fermof ICare Energia termică prognozat a fi livrată La fundamentarea preţurilor și tarifelor propuse în adresa de înaintare s-au avut în vedere următoarele considerente: 1. Cantitatea de energie termică propus a fi produsă în următorul an a fost repartizată ținându- se cont de energia termică livrata la gardul centralei CET SUD, respectiv 451.500 Gcal, restul de energie fiind livrată din centrala CT Centru; Pierderile de energie termică luate în calcul sunt pierderile tehnologice care au rezultat in urma lucrării „Bilanţ real al energiei termice pentru anul 2018 pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termica a municipiului Timișoara”, lucrare aprobată în Consiliul Local al municipiului Timișoara; Preţul gazelor naturale luat în calcule a fost determinat ținând cont de media ponderată a preţurilor gazelor naturale din ultimele 3 luni pe categorii de consumatori (casnici/noncasnici) împreună cu prețul gazelor naturale din ultimul contract stabilit pentru luna octombrie 2019. Preţul energiei termice luat în calcule pentru fundamentare este cel din contractul de furnizare valabil până în luna iulie 2020. Director General Emil Șerpe 18 of respiri!

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Aviz nr. 55 din 12.08.2019 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala. de. cogenerare CET Sud Timişoara, aparținând S.C. Locală de Ter moficare Colterm SA. Având în vedere: - prevederile art, 13-şi art, 40-alin. (7) din Legea serviciului public de alimeritare cu energie termică.nr, 325/2006, cu modificările ulterioare, căroborăte cu preveder ile art. 13-alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, modificările $ Şi corapiletările ulterioare; ale art. 75 alin, (1) it. din Legea enttgiei electrice şi.a gazelor naturale nr, 123/2012, <u mădificările și ci completările ulteioare; Avizul. ANRE. nr. 32/2016 Formula de Deteiminare/Ajustare a Preţului de Producere în Cogerierare a eneigiei energiei termice livrate. div centrala de cagenerare CET-Sud Timișoata, aparținând S.C, Compania Locală de Țermoficare COLTERM SA; - Conractul.de concesiune nr. 216/30.85.2006 Dentric delegarea zervictiilui public de: producere d energiei termica şi electrice, [fi anspori, distribuție şi fur: nizare a energiei termice din municipiul Timişoara încheiat între S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, şi Primăria muncipiului Timişoara, aprobat prin HCL Timișoara nr. 216/30.05.2006, cu modificările: și completările ulterioare; = HCL Timişoara nr. 126/18.10,2016 privind aprobarea Forpulei de Deferminare/Ajustare a Preţulii de Producere în Cogenerare prepusă de citire SC Colferm SA și avizată de cătră ANRE pentru determinarea/ajustarea pre[ului entirgiei Termice livrată din centrala de cogenerare CET Sud Timişaara. în temeiul prevederilor art. 5 alin, (1) lit. d) din QUG mr, 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Dâmehiul Energiei, aprobată cu modificări. şi completări prin Legea îr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energici emite următorul AVIZ, Art, 1 (1) Se avizează. prețul de 204,79 lei/MWh, exclusiv 'T VA, penttu gia termică produsă în cogenerare, desținată consumatorilor casnici, livrată de S.C, CPA Locălă de Termoficare COLTERM'S.A. din cenitala-de cogenerare CET SUD Timişoara S Str. Constanțin Nacu, nr, 3, Sector ?, Bucureşti, Cod.poştat: 02995 Neam 5 Tel: (021).327 8100. Fax: (021), 312 4365. E-mail: anraiBanra:ro. Web: Vw. anre. fa DEE

A (2) Se avizează prețul de 205,43 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică produsă în cogenerare, destinată consumatorilor noncasnici, livrată de SC. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timişoara Art. 2 Prezentul aviz stă la baza aprobării de către autoritatea administr. aţiei publice locale a preţurilor energiei termice livrate de S.C, Compania Locală de Termoficare COLTERM SA. din centrala de cogenerare CET SUD Timişoara. Art. 3 SC. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, transmite Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii autorității administraţiei publice locale prin care s-au aprobat preţurile energiei termice livrate de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. din centrala CET SUD Timişoara, în termen de 5 zile de la data aprobării acesteia. Art. 4 Prezentul aviz se comunică solicitantului şi produce efecte juridice de la data comunicării acestuia. Preşedinte, Dumitru GHIRIȚĂ

| i 653/2019 privind modificarea și completare Metădologia 1 56/28/2019 4:39 PM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 PAGE: 002 OF 004 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI romania2019.eu DECIZIA nr. 1223 din privind aprobarea bonusului pentru eiiergia electrică în cogenerare de înaltă eficiență și livrată în SEN și a prețurilor reglementate pentru ene Tia termică livrată în SACET în perioada iulie - octombrie 2019 din centrala CET Freidorf dparfintni S.C. Com pania Locală de Termoficare COLTERM SIA. Timişoara Având în vedire prevederile art, 72 alin, (1 )„art. 73 alin. (1) lit. D, art. 76-alin, (2) și (3), art. 79 alin. (7) și ale art. 124-alin, (1') — (17) din Legea energieilelectrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 10 alin. (5) și (6), art, 22 şi ale art. 23 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi z condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea coggnerării de înaltă eficienți pe baza cererii do energie termică utilă, ci modificările și completările ulterioare, precuin şi ale: - Metodologiei de stabilire şi ajustare a prețurilor p fu energia electrică și termică, produsă şi livrată din centrale de cogenerare ce bencficiază de a de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerafea de înaltă eficienţă, aprobăte prin presedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei tr. 13/2015, cu modi cările şi completările ulterioare; - art. H din Ordinul președintelui. Autorităţii Național de Reglemântare în Dorneniul Exergiei nr, de stabilire și ajustare a prețurilor pentru energia electrică şi termică produsă, și livrată din centralelde cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a botusului pentru cogenerarea dej înaltă eficiență, aprobată prin Ordinul președintelui Autorității Naţionale de Reglemeniare îi Dorneniul Energiei fi, 15/2013: - Ordinultii prăşedintelui Autorităţii Naţionate de Rogjementare în Domeniul Energiei fr. 68/2019 privind aprobarea prețului reglementat pentru energia [electrică produsă în cogenerare de înaltă. eficiență care beneficiază de bonus, vândută pe bază de col tracic reglementate de către producătorii de' energie electrică și termică în cogernerare: și a prețului de referință âl energiei electrice produse în de înaltă eficiență, care heneficiază de bonus; | aa GL 1 Str. Constantin Nacu, ar. 3, Sector 2, Bucureşti, Cod poziat: (20885 Ter (021):327 8100.'Fax: (021) 812 4565. E-mail: ari e(Ganre:ro. Wek a ANRE, în calitate de operatori de date cu caracter personal, respeciă prevederib Regulamentului UE nr. 875/2015 ŞI le în vigoare. în rălerla:protecției datelor şi carcațer parsonal 28/06 2019 FRI 17:03 [TX/RX NO 6495) [oo2

56/28/2019 4:39 PM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 PAGE: 003 OF 004 cogenerare de înaltă eficiență şi ale prețurilor de referință pentru shergia termică. produsă în cogencrare, aplicabile în anul 2019, cu modificările şi com pletările ultertoare: - Matodalogiei de dâterminare și monitorizare a. gi pracompensării activității de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficichţă care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preștdintehui Autorităţi Naţionale de Reglementate în Dămeniul Energiei nr. 84/2013, cu modificările şi completările în temeiul dispozițiilor art. alin. (1) lit. 6) și ale art, Sal în (3) lt. şi x) din Ordonanța de urgență a Quveinului nr. 33/2007 privină organizarea şi funcțiaria a Autorităţii Naţionale de Reglemeitare în Domeniul Eriergici, aprobată tu modificări şi completăti prin Legea rr; 160/2012, cu modificările şi complstările uiterioare, preşedintele. Autorităţii Naţionale de Reglementare îh Domeniul Energiei emite următoarea detizie: Art] Se aprobă bonusul de 176,08 lei/vVWh, exclusi? TVA, pentru cantitătea de energic electrică produsă în cogencrare de înaltă și în SEN în periada iulie - octombrie 20]9 din centrala CET Freidorf aparţinând S.C, Cojnpania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Tirhișoata, aferent anului IX de pe schema de sprijin, cu combustibil Art, 2 (1) Preţul energiei electrice cale se va jua în considerară Locală de Termoficare COLTERM S.A. a care beneficiază de «chema de sprijin, în perioada iulie - octombrie 2015, este prețul de ferință de 216,07 exclusiv TVA, aplicabil conform legislației în vigoare. (2) Preţurile energiei termice care se Vor lua: În exclusiv la analizele costurilor şi A CET Freidorf apaiținând S.C, Compania Locală de Termăficare COLTERM SA. Timiştara care beneficiază de schema d€ sprijin, în perioada îuiție - oclorribrie 2819, sunt: noncasniei, 28/06 2019 FRI 17:03 [TX/RX NO 64951

| Aft 4 Art 3 Art 6 5/28/2015 4:39 PM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 PAGE: 004 OF 004 Se aprobă vrimătoarele prețuri pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în perioada iulia - 2019 destinată SACŢII din centrala CET Freidorf aparţinând 8.0. Compania Locală de Termolicari COLTERM SA. Timişoara: a) 17223 exclusiv TVA, populației cnetgia termică desfinată b) 193,00 oxclusiv TVA, pențrul energia termică deziinară consumatorilor Tmoneuanici. SL. Conipania Locală de Termoficare. COLTERM SA. comuțiică prezenta decizie către Compania Naponată de Transport al Energiei Elaciries Transelectrica S,A. şi către operatorii economici/autorirățile locale ilnplicațifmplicate, în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia. SC. Compania Locată de Ternioficare COLTENM SA. Timişoara, Corapania de Transport al Energiei Transelectrica SA. și opetatorii locale aţi/implieate duc la îndeplinire prevederi prezenti deciati, lar direcțiile generale de specialitate din cadrul Autorității Naţionale de Reglementare în Dorientul Energiei urmăresc acestora, Prezenta degizie intră în vigoare cu data, Proședinteli Antorităţii Naţionale de Zaltrn ă 28/06 2019 FRI 17:03 [ITX/RX NO 64953 [dio04