keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 544/20.12.2017 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie

20.12.2017

Hotararea Consiliului Local 544/20.12.2017
privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC2017- 31432/14.12.2017 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 31432/15.12.2017 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul Serviciului Juridic din data de 18.12.2017 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 31432/15.12.2017;
Avand in vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A. nr.11773/09.05.2017 inregistrata la PMT cu nr. RE2017-000889 din 10.05.2017;
Avand in vedere adresa nr. 32682/15.12.2017 a Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. inregistrata la Primaria Mun. Timisoara cu nr. RE2017-2455/15.12.2017 ;
Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 34 din data de 10.05.2017 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei noiembrie 2016 - decembrie 2016;
Avand in vedere Avizul A.N.R.E. nr. 35/21.11.2017 privind pretul local al energiei termice livrate de S.C. Compania Locala de Termoficare Colterm S.A.;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 265/20.12.2016- privind aprobarea pretului local al energiei termice livrata de S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A., modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 392/17.10.2017;
Avand in vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanta de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luand in considerare prevederile art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat in perioada 2014-2019 operatorilor economici care presteaza serviciul de interes economic general de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat catre populatie;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata;
Avand in vedere art.35 alin.(1), lit.e) din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termica ;
Avand in vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
In conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) lit. (d), alin.(6) lit.(a) pct.14) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala,republicata si modificata;
In temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice in sistem centralizat, catre populatie, in valoare de 7.961.030,74 lei inclusiv TVA.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Compania Locala de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- S.C. Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A.
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2017-31432/15.12.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integralã, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi

furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cãtre populatie

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-31432/14.12.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integralã, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producþie, transport, distribuþie si furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cãtre populatie Facem următoarele precizări:

Deoarece în intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nici o majorare a tarifelor de transport şi distribuţie, pierderile de energie termică avizate în structura de preţuri şi tarife în anul 2014 au avut la bază pierderile procentuale stabilite în anul 2008. Procentele luate în calcul s-au aplicat la energia prognozată a fi produsă în anul 2014 şi astfel au fost determinate cantităţile de pierderi pentru serviciul de transport al energiei termice şi pentru partea de distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Astfel în structura actuală a tarifelor de transport si distribuţie, pierderile vizate de ANRSC şi aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local reprezintă doar o cotă parte din pierderile înregistrate. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportată la prognoza producţiei din anul 2014 (an de referinţă în care s-au aprobat actualele preturi locale) şi una mult mai mică raportată la producţia actuală.

Reţelele de termoficare (transport şi distribuţie) fiind aceleaşi, temperaturile de funcţionare fiind cvasi-constante este normal ca pierderile de energie termică să fie cvasi-constante în valoare absolută (Gcal), dar în procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la o producţie mult mai mică. Diminuarea producţiei, faţă de cea prognozată, se datorează scăderii numărului de clienţi şi stării reţelelor care se degradează de la an la an. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie sunt mai mari deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant sunt mai mari din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice sunt de asemenea mari din cauza spărturilor din conducte.

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif.

Menţionăm că în preţul local al energiei termice livrată de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014 nu au fost incluse aceste pierderi induse.

Prin adresa nr. 32682/15.12.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017- 2455/15.12.2017, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. precizează că în luna februarie 2017 a întocmit documentaţia privind situaţia pierderilor de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport şi distribuţie, în baza datelor preliminare, necertificate de un bilanţ energetic aferent anului 2016,urmând ca după realizarea bilanţului să se efectueze regularizarea acestei sume. Calculul s-a făcut pe principii conservative, astfel încât la regularizare, ca urmare a întocmirii bilanţului, să se evite returnarea unor eventuale sume încasate necuvenit. În urma întocmirii “Bilanţului realtehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016“, de către INCDE Icemenerg Bucureşti, au rezultat pierderi reale care au stat la baza calcului pentru determinarea pierderilor induse de energie termică aferente anului 2016. Ca urmare a emiterii avizului CTEA COLTERM SA nr. 4/05.05.2017, Bilanţul a fost transmis spre avizare către ANRE. Prin adresa nr. 84907/13.12.2017, ANRE a transmis faptul că aceste pierderi reale şi tehnologice pot fi luate în considerare în aplicarea prevederilor OG nr. 36/2006, actualizată.

Având în vedere adresa Companiei Locale de Termoficare ‘’COLTERM’’ S.A., nr. 11773/09.05.2017 înregistrată la P.M.T. cu nr. RE2017-000889 din 10.05.2017, prin care solicită Primăriei Municipiului Timişoara promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să aprobe acoperirea integralã, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente

perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producþie, transport, distribuþie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cãtre populatie, în sumã de 7.961.030,74 lei cu TVA;

În conformitate cu prevederile art.36 alin. (1),(2) litera ’’d’’,alin.(6) litera’’a’’pct.14 si art.45 alin.(1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi actualizată,

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea integralã, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producþie, transport, distribuþie ºi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, cãtre populatie îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

CRINA COMAN

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-31432/14.12.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie

şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populatie

1. Descrierea situaţiei actuale

Deoarece în intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nici o majorare a tarifelor de transport şi distribuţie, pierderile de energie termică avizate în structura de preţuri şi tarife în anul 2014 au avut la bază pierderile procentuale stabilite în anul 2008. Procentele luate în calcul s-au aplicat la energia prognozată a fi produsă în anul 2014 şi astfel au fost determinate cantităţile de pierderi pentru serviciul de transport al energiei termice şi pentru partea de distribuţie şi furnizare a energiei termice.

Astfel în structura actuală a tarifelor de transport si distribuţie, pierderile vizate de ANRSC şi aprobate prin Hotărâre de Consiliu Local reprezintă doar o cotă parte din pierderile înregistrate. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportată la prognoza producţiei din anul 2014 (an de referinţă în care s-au aprobat actualele preturi locale) şi una mult mai mică raportată la producţia actuală.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

Reţelele de termoficare (transport şi distribuţie) fiind aceleaşi, temperaturile de funcţionare fiind cvasi-constante este normal ca pierderile de energie termică să fie cvasi-constante în valoare absolută (Gcal), dar în procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la o producţie mult mai mică. Diminuarea producţiei, faţă de cea prognozată, se datorează scăderii numărului de clienţi şi stării reţelelor care se degradează de la an la an. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie sunt mai mari deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant sunt mai mari din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice sunt de asemenea mari din cauza spărturilor din conducte.

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif.

Menţionăm că în preţul local al energiei termice livrată de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014 nu au fost incluse aceste pierderi induse.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea privind acoperirea integrală din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei noiembrie-decembrie 2016, în sumă de 7.961.030,74 lei cu TVA, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1