keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 25/28.01.2014 privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

28.01.2014

Hotararea Consiliului Local 25/28.01.2014
privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare COLTERM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 1699/23.01.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrate cu nr. CP2014-065/17.01.2014 şi nr. CDT2014-061/20.01.2014 privind preţurile şi tarifele locale pentru energia termică;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţul local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 304,74 lei/Gcal exclusiv TVA şi 377,88 lei/Gcal inclusiv TVA de 24%, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 25 ianuarie 2014.

Art.2: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/Gcal inclusiv TVA de 24%.

Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA..

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA
- Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CDT2014-61.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Ghişeul : 0 S-a înregistrat cu numărul ; CDT2014-000061 din 20.01.2014 Cod validare: 61442 Corespondenţă fax Am preluat de la Firma; COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str, Total 3 file Termen de rezolvare: 19.02.2014 Răspuns prin poştă sau ridică personal Obs, MODUL DE DETERMINARE A PRETULUI LA ENERGIE TERMICA Inspector, Nineta Tenozler Puteţi verifica starea cererii Dvs. la adresa www.primarlatin.ro Informații telefonice despre acte, probleme, cereri și sesizări prin serviciul Call Center, Tel, 969, de luni până vineri, între orele 8-22, Timişoara, la 20.01.2014 ROMÂNIA Judeţal Timiş Primăria Municipiului Timișoara S-a înregistrat cu numărul : CDT2014-000051 din 20.01.2014 Corespondenţă fax Am preluat de la Firma: COLTERM Cu adresa: Timișoara, Str, Total 3 file Ghişeul ; 0 Termen ds rezolvare: 19.02.2014 Termen direcție: 04.02.2014 Obs, MODUL DE DETERMINARE A PRETULUI LA ENERGIE TERMICA Răspuns prin poştă sau ridică personal Timișoara, la 20.01.2014 Inspector, Nineta Tenczier Problema rezolvată Favorabil / Nefavorabil [Timișoara la Am primit, Cod FO -24 - 01, ver,2| CodFO-24 - 01, ver2

20/01 2014 14:50 FAX 0256431616 8.0,COLTERM B.A. S.C. COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERMS.A. : J35/185/.2004; R 16063013 3 cont: B,C.R. RO77RNCB0249009865630001 dun Str. Episcop Joseph Lonovici nr, 4, cod 300092, Timişoara; tb o-mail: officefdcolterm.ro S.C. SA. Tel. 0040-256-435724, 434614; Fax: 0040-256-431616; NE O APO Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia Tehnică, Serviciul Energetic În atenţia d-lui loan Zubașcu-Șef Serviciu Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Centralizatorul cu preţurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1, Tabelul 1 ) Preţ producere, tranisport,distribuţie "Ulei/Gcal] Producere Transport [let/Geal) Distribuţie [lei/Gcal| PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01,2014 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014. CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27,11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEIVI CENTR, Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 ALIZAT PREȚURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA 24%) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuție | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [iei/Gcal] PUNCTE ȚERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15,01,2014 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 303,04 38,36 78,82 Servicii Clienti: Str. Piatra Crainlui nr, 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii Dcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 302611; 494132; Fax: 0040 - 256 — 490741; Dispecerat: NON-STOP Ta: 0040 —256 — 494133

__20701 2014 14:50 FAX 0258431616 S.C, COLTERM B,A , „A, doo2 CET FREIDORF Dacizla ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01,2014 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEIVI CENTRALIZAT re a energiei termice intrata în sistemul de transport (230,47 lei/Gcal) a fost determinat erglei termice la CET Sud (Decizia ANRE la CET Centru (Aviz ANRSC Preţul de produca ca medie ponderată dintre preţul mediu de producere a en 3536/27.11.2013) și prețul de producere a energiei termice 200562/15.01.2014) și producţia prognozată pa fiecare centrată în parte, Preţul mediu de producere a energiei termice Ia CET Sud: 205,55 lei/Gcal (inclusiv TVA) 205,55 lei/Gcal=(140,5"1,163*0,805+150,69*1,163*0,195)*1,24 140,5 lel/MWh=preţul energiel termice pentru populație 150,65 lel/MWhz=preţul energiei termice pentru agenţi economici 80,5 %aprocent din energia termică plecată din CET Sud, destinată populației, intrată în punctele termice 19,5 %= procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată agenţilor economici, intrată în punctele termice, vândută la gard și din transport Pretul de producere a energiei termice la CT Centru: 271,11 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energle termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 763000 Gcal, din care din: -CET Sud: 473.060 Gcal (62%) -CT Centru:289.940 Gcal (38%) Preţ mediu de producere a energiei termice intrată în transp 230,47 lel/Gcal= 205,55*0,62+271,11*0,38 Tarjf transport (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 47,57 lei/Gcal Tarif distributie (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014); 97,74 lei/Gcal (1) Pret producere, transport, distribuție energia livyață din PT: 375,78 lei/ Gcal 378,75 lei/Gcal= 230,47+47,57+97,74 [2) Pret producere, distribuţie furaizare energie livrată din centrale de cvartal: 420,94 lei/Gcat ate diri CET Freidorf este egal cu prețul 11,2013) plus tariful de ort: 230,47 lei/Gcal Preţul de producere, distribuţie şi furnizare a energie termice livr: mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 3536/27. distribuţie (Aviz ANRSC 200562/15.01,2014), Pretul mediu de producere a energlel termice la CEȚ Freii 225,08 lej/Gcal=(150,05*1,163*0,84+187,74*1,163*0,16)*1,24 150,05 lei/MWh=preţul energiei termice pentru populație 187,74 lel/MWhs=preţul energiei termice pentru agenţi economici BA %=-procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată populației 16 %= procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată agenţilor economic Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.20141: 97,74 lei/Gcal (3) Pret producere, distribuţie furnizare energie livrată din CET Freidorf: 322,82 lei/Gcal dorf: 225,08 lel/Gcal (inclusiv TVA) 322,82 lei/Gcal=225,08197,74 ei termice în sistem centralizat a fost Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energi (3) și energia vândută la consumatori determinat ca medie ponderată între prețurile de producere (1), (2), din puncte termice, centrale de cvartal şi CT Freidorf. Cantitate totală de energla termică prognozat a fi vândută:649.395 Gcal, din care din: „Puncte termice: 607,375 Gcal „Centrale de cvartal: 36.587 Gcal Pag, 2/3

__20701 2014 14:51, FAX 0256431616 5,0, COLTERE S.A 003 CT Freidorf: 5434 Gcal Preţul local de producere, transport, distribuție și furalzare a energiei termice în sistem centralizat: 377,88 lel/Gcal 377,88 lei/Gcal=(607,375"375,78136.857*420,94+5434*322,82)/649.396 Pantru agenţii economici prețul a fost determinat similar, cu precizarea că preţurile și tarifele nu conţin TVA (24%) Director General Petrică Pampu Pag. 3/3

Atasament: Anexa_1.pdf

CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 ȘI DECIZIE ANRE 3536/27.11.2013 PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV TVA 24%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuție [lei/Gcal] Preţ producere, transport, distribuție [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 230,47 47,57 97,74 375,78 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 420,94 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 225,08 97,74 322,82 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 377,88 PREȚURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA 24%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuție [lei/Gcal] Preţ producere, transport, distribuție [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 185,86 38,36 78,82 303,04 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 181,52 78,82 260,34 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 304,74 Director General 6 Petrică FPâmpu În o Director Economic _ lonel Buciu Anexa 1

Atasament: CP2014-065.pdf

SC UULTERM SA, RMOFICARE COLTERM SA, J35/185/.2004; R 16063013 ; cont: B.C.R. dun Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: ofâceQcolterm.ro S.C.COLTERM S.A, Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256--43 1616; Nr.: GE / 5 Dog Pod Ga 70; CES // 1 n ea p _ ÎL RET otel un lul u Către, A 7 MĂ ut. ma ţar d+- od, Primăria Municipiului Timișoara În atenţia d-lui primar Nicolae Robu și distribuție a energiei termice produsă în sistem economici, la nivelul de 304, centralizat, destinată agenților „74 lei/Gcal exclusiv uarie 2014. TVA, începând cu data de 25 ian Documente anexate: Anexa 1: Centralizator preţuri/tarife Anexa 2: Raport privind justificarea ajustării » Timişoara; e-mail: x: 0040 - 256 - 490241;

Preţ Producere, transport, distribuție [lei/Gcal] Preţ producere, transport, distribuţie [lei/Gcalj 6 Director Generaj Petrică IMpu Director Economic fonel Buciu Anexa 1 PY SIA,

- 36,21 lei/Gcal, tariful - 53,8 lei/Gcal, tariful de di 01.10.2008 - 323,17 lei/Gcal, pre valabil de la 01.10.2008 Rezulta astfel Un pre care ponderat ( S.C. COMPANIA LOCALA DE TE cont: B.C.R. Str. Episcop Joseph Lonovici : *-mail: S.C.COLTERM SA. Tel. 0040-256 țul final (producere ţ final al energiei funcție de energia livrată) MMA CUL DR SA, Id003 RMOFICARE COLTERM SA. RO 16063013: CB0249009865630001 nr. 4, cod 300092, Timişoara; 435724; 434614; Fax: 0040-256--43 1616; Pentru serviciul public de furnizare a energiei termice -256 - 302611; 494132; Faze Dispecerat: NON , “STOP Tel: 0040 256

BL. LULLERH S.A, Pe lângă acest fapt, costurile cu ene cvartal au crescut cu cca. 60 %, aceste motive, în momentul aci reia electrica pentru punctele te iar costurile cu apa intrata în PT/CT pi tual costul unitar rezultat pentru se furnizare energie termica este de aproximativ 79 lei/Gcal. Din analiza tarifului de distribj uție actual comparat cu cel din ultima fundamentare rezulta Următoarele: rmice și centralele de ractic s-au dublat, Din TViciul de distribuţie și semnificativ; Creșterea pierderilor de energie sunt reabilitate aproximativ 60%, supra dimensionate; * odată cu scăderea drastica cheltuielilor cu munca vie Cr termica din reţelele secundare, Aceste rețele dar din cauza debranșărilor (22%) au rămas Pag. 23

DU, VULIERM S.A. lar în data de 30 aprilie 2013 perioada de 24 luni suma de 24 mil lei conform Convenţiei încheiat Ca atare, estimam ca în 201. de exploatare în suma de 6.274.000 lei și 2.989.883 pentru activitatea de investiții , Total dobânzi: 9.263,883. ,„ preţul final al energiei termice a crescut anul trecut, astfel Ca, orașe precum Cluj, București, Constanta, Pitești, Giurgiu, Buzău, au un preţ final al energiei termice în jur de 350-380 lei/Gcal. O situație aparte o au orașe precum Craiova, este mult mai mic, iar Director General Petrică Pampu VĂ d E OP „RE SP EI NA A . d *k Sr Pag. 3/3 i 1

008 UN S,A, MBexa ÎI “= ULREUI IA TARIFE FAX ND. : 8213179784 ROMÂNIA Guvernul României n Ministerul Dezvoltării Regionale și - Administraţiei Publice Având în vedere: - Legea serviciilor Comunitare de utilităti - Art. 14 - » Tepublicată; | Și art, 40 alin.(10) din Legea serviciului i energie termică nr. 325/2006; Ordinul Președintelui stabilire, ajustare Sau modificare a ilor și tarifelor locale alimentare cu Snergie termică produsă c i i COgenerare nr. 66/2007; SIStrată la AN.R.S.C. sub or, | înregistrate la A x -C. sub nr. 120311/2013, | Preşedintele A_X R.S.C. emite următorul aviz: Art, Sc avizează prețurile şi tarifele locale la serviciul Public de alimentare Cu energie termică după cum Urmează Art.2. Preţul local de 32,22 lei/Gj (218,64 lei Gcal.), exclusiv TVA, pentru | produccrea energici termice pe bază de Baze naturale și PAcură, destinată agenţilor | SCononmici, Art.3, Preţul local de 64,75 lei/Gj (271,11 lei Gcal.), inclusiv TVA, pentru | producerea CHCrgiei termice PE bază de Baze naturale și Păcură, destinată Populaţiei. Art4. Tarif local de 9,16 (38,36 lei Geal.), Serviciile de trans; -h exclusiv TVA, pentru Port și furnizare a energiei termi inată agenților economici. [ 1.34 lei/Gj (97,74 lei cal.), inclusiv TVA, pentru Serviciile de distribuție ȘI furnizare a energiei termice, destinată populației, rr vopsirea af e Tm aa Bucuresti, sector 3. strada Stavropoleos 6 Cod fiscal: RO tal.: 021/317,37.51 021/326.17.84 Cd IBAN; Trezoreria a 3 ROSE 17259 fax:021/317 97 52; 021/326, 17,96 MANI sau, 15/01 2014 YkpD 15:53 UTX/RX NO 35741 (Ann

3.U, UOLTERM S.A, ZI PI Pag, 2/ a m 8 lei/Gj (339.47 Art8, ACtvilatoa de l local de &L,0 iai Gcal 5, Producore a « sxclusiv Ţ, VA, termice DE buză de Haze hâlurale, cu ACUIZĂ, În Sontralele termice de cvaral şi pentru Serviciile de distribuţie SL furnizare termice, destinată ABEnților economici. A energivi ată Populaţiei, II Art.10, Pierderile î i producerc, transport, robate de autoritatea alin. (3) din Legea nr, giei termice, tre administrației Public buie să fie ap ţ 1cc locale implicate conform Prevederilor art 40 325/2006. Art.11, La fundane ajustare a prețurilor şi Se vor reflecta în “osturi, pe elernenre de cheltuieli, efectcle măsurilor din Programul de FE&Structurare, modernizare și Tetehnologizare aprobat de autorităţile adminiştrațici Publice locale, Art.12, Preţurile şi tarifele locale Ienționare mai US, UNMează să fie aprobate de autoritățile administrației publice locale imp; i i art.8 și art.40 din Le Et ata ti e n Sta E mmm rara RI Tm Bucuresti, sactor3, strada Stavropoleos “TE Cod fiscal: RO 14835757; tel.: 021/317.97.51; 021/326.17,81 Cod IBAN: Trezoreria Operativă a Sectorului 3 — 1 7200 fax:021/317,97. WWW. L5/0L 2014 WED 15:43 52; 021/328.1 7.96 <abinetanrs<.ri FTX/RX NO 5573) dona

“E NVULULERI D.A, 008 NRE nr. 78/2013 privind + referință pentru enerpi nd aprobarea Valarilor bonusurilor de l a clectrică produsă în do înalră eficienţă şi ale PEeurilor de referință pentru Chergia termică Produsă în aplicabile în anul 2014 a i Metodologiei de determinare MM monitorizare a activită Ene j COntrile cu Brupuri de co ificările Şi completările Ulterioare, Ste Cura Nacu ră, sun 2, cod: U2995, tuț, PâBină de interne

vu BR DA, NOL d în terneiul dispozițiilor art, 9 alin, 33/2007 privin ȘI x) din Ordonany d org Area Autorităţii Nat Stări prin |. a de Urgență a Guvern Anizurea și funcţion e de Reglementare În Bta nr, 160/2012, 1 ional ! Ddmeniul Energiei, âprobată cu Modificări şi compl - 1215/2009 și Ordjnului Populaţiei (casnic); b) 180,67 lei/MWh, exclusiv TVA Pentru energia termică destinată CONSUmati HOncasnici, umului ! 2h- 1 1 203 FRI Li HEX NY An RE FE i bi nr,

Art, 4 a Art, 6 ANR a b) 187,74 lei/MYWh, Se aprobă urm din centrala C a) 140,50 le/MWh, uoncasnicj. S.C. COLTERM S.A. Timişoara comunică S.A. şi oper acesteia. S.C. COLTERM S-A. Timişoara, implicaţi duc [a îndeplinire preved Preşedinte Niculne Havrileţ 29:11 m SA, prezenta Decizie către CN, Transe atorii econamici implicați în termen de cinci zil 2413 FRI &xclusiv TVA pentr energia CN. Transelectrica S.A, Si operatorii ecq erile prezenței Decizii, i specialitate din cadrul ANRE urmăresc prevederilor LL ătoarele proțuri PEntru energia termică livrată sub formă de apă fie ET Sud ăparţinând S.C. COLTERM S.A, Timişoara: | exclusiv TVA, PEntru energia termică destinaţă consumbtorilor termică destinată consumului i i i i | Î FA RA NO SIT te ectrica e lucrătoare de la data PAmirii | Npmici ar direcţiile generaje de

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. ……….........../…………

REFERAT privind preţul local al energiei termice livrată de SC Compania Locală de Termoficare

COLTERM SA

Prin adresa nr. CP2014-065/17.01.2014 SC Colterm SA solicită aprobarea preţului local al energiei termice, preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.S.C. nr. 200562/15.01.2013 şi Decizia A.N.R.E. nr. 3536/27.11.2013 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al preţului energiei termice, a preţului de facturare pentru populaţie şi a subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2010 şi menţinut prin HCL 337/25.10.2011, în timp ce o serie de componente care intră în structura de preţ au suferit modificări. Noile preţuri locale solicitate de SC Colterm SA modifică sumele necesare acoperirii diferenţei de preţ, fără afectarea populaţiei.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, SC Colterm SA a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei în anul 2014 şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.S.C. / A.N.R.E.. Detalierea modului de calcul este prezentat de SC Colterm în adresa CDT2014- 061/20.01.2014.

Având în vedere adresele SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA înregistrate cu nr. CP2014-065/17.01.2014 şi nr. CDT2014-061/20.01.2014 privind preţurile şi tarifele locale pentru energia termică; Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

PROPUNEM:

Consiliului Local 1. Aprobrea preţului local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 304,74 lei/Gcal

exclusiv TVA şi 377,88 lei/Gcal inclusiv TVA de 24%, conform Anexei 1 începând cu data de 25 ianuarie 2014. 2. Aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 252,17 lei/Gcal inclusiv TVA de 24%. 3. Aprobarea asigurării din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

VICEPRIMAR SECRETAR DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ , CULIŢĂ CHIŞ SMARANDA HARACICU SEF SERVICIU ENERGETIC MSUP, ŞEF SERVICIU BUGET IOAN ZUBAŞCU STELIANA STANCIU

Avizat juridic, CONSILIER MALAC MARCEL Red. MM Cod FO 53-01,ver.2 Ex. 1