keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 150/03.04.2018 privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 150/03.04.2018
privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-6207/16.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 6208/16.03.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.03.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 6208/16.03.2018;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare S.C. Colterm S.A. nr. RE2018-000503/28.02.2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare S.C. Colterm S.A. nr. 24/16.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 8 din Legea nr. 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a fundamentat modul de calcul a tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară în Anexa 1 si Anexa 2 la adresa RE2018-000503/28.02.2018;
Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20, 26, 33, şi 34, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8, 9 şi 11 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se completează Hotărârea Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., prin modificarea Anexei 1 - introducerea tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară şi a valorii acestuia de 16,24 lei /Gcal la care se adaugă TVA.

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2018 - 6207/16.03.2018

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C.

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Prin HCL nr. 392/17.10.2017 s-a aprobat preţul local de producere, transport, distribuţie şi

furnizare a energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat din municipiul Timişoara.

Până în present, pentru energia termică livrată direct de la gardul centralei şi pentru cea livrată din reţeaua de transport, beneficiarii şi-au achiziţionat instalaţiile de transformare (staţii termice), aceştia plătind numai preţul de producere, respectiv preţul de producere + tariful de transport.

Pentru a atrage viitori clienţi non-casnici (agenţi economici, instituţii publice) în sistemul centralizat, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a analizat posibilitatea livrării energiei termice direct din staţia termică (punct sau modul termic pus la dispoziţie de către COLTERM) prin reţeaua de distribuţie aparţinând consumatorului. Acest tip de clienţi ar trebui să plătească pe lângă preţul de producere + tariful de transport, un tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară.

Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2018- 000503/28.02.2018 se solicită aprobarea tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară, calculat având la bază documentaţia de fundamentare pentru producerea energiei termice sub formă de apă fierbinte în CT Centru şi CET Sud, documentaţia de fundamentare a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice.

Fundamentarea modului de calcul a tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară, este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 1 si Anexa 2 la adresa RE2018-000503/28.02.2018.

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., prin modificarea anexei 1 – introducerea tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară şi a valorii acestuia de 16,24 lei /Gcal.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Cod FO 53 – 01, Ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL E.M.S.U.P. Nr. SC2018- 6208/16.03.2018 RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania

Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 6207/16.03.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Facem următoarele precizări: Prin HCL nr. 392/17.10.2017 s-a aprobat preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare

a energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. consumatorilor racordaţi la sistemul centralizat din municipiul Timişoara.

Până în present, pentru energia termică livrată direct de la gardul centralei şi pentru cea livrată din reţeaua de transport, beneficiarii şi-au achiziţionat instalaţiile de transformare (staţii termice), aceştia plătind numai preţul de producere (200,45 lei/Gcal), respectiv preţul de producere + tariful de transport (200,45 + 43,01=243,46 lei/Gcal).

Pentru a atrage viitori clienţi non-casnici (agenţi economici, instituţii publice) în sistemul centralizat, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a analizat posibilitatea livrării energiei termice direct din staţia termică (punct sau modul termic pus la dispoziţie de către COLTERM) prin reţeaua de distribuţie aparţinând consumatorului. Acest tip de clienţi ar trebui să plătească pe lângă preţul de producere + tariful de transport, un tarif de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară.

Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2018- 000503/28.02.2018 se solicită promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local în vederea completării HCL nr. 392/2017, prin modificarea anexei 1 – introducerea tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară şi a valorii acestuia de 16,24 lei /Gcal, calculat având la bază documentaţia de fundamentare pentru producerea energiei termice sub forma de apă ferbinte în CT Centru şi CET Sud, documentaţia de fundamentare a tarifelor de transport şi distribuţie a energiei termice.

Consumatorii non-casnici care vor fi interesaţi de soluţia de racordare la sistemul centralizat prin intermediul unui modul termic care să fie pus la dispoziţie de către COLTERM, preţul energiei termice pentru această soluţie de alimentare va fi compus din preţul de producere + teriful de transport + tariful de transformare, adică 200,45+43,01+16,24= 259,70 lei /Gcal.

Toate preţurile şi tarifele menţionate nu conţin T.V.A. Consumatorii casnici care optează pentru această soluţie de alimentare, nu nu vor fi afectaţi din punct

de vedere financiar deoarece preţul energiei termice livrate prin SACET şi plătit de populaţie este 242,00 lei/Gcal (cu T.V.A. inclus) pentru municipiul Timişoara.

Fundamentarea modului de calcul a tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară, este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 1 si Anexa 2 la adresa RE2018-000503/28.02.2018.

Având în vedere cele expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., prin modificarea anexei 1 – introducerea tarifului de transformare a energiei termice din energie termică primară în energie termică secundară şi a valorii acestuia de 16,24 lei /Gcal, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU E.M.S.U.P., CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU