keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

17.10.2017

Hotararea Consiliului Local 392/17.10.2017
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-25.310/12.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2017- 25.310/12.10.2017 al Directiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.10.2017 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017- 25.310/12.10.2017;
Având în vedere Adresele nr. CDT2017-1.399/09.10.2017 şi RE2017-001934/09.10.2017 ale S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare S.C. Colterm S.A. nr. 72/11.10.2017;
Având în vedere Avizul A.N.R.E. nr. 16/06.09.2017;
Având în vedere Decizia A.N.R.E. nr. 946/30.06.2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajaraea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Conform prevederilor Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentată de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2017-001934/09.10.2017;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2) lit. b), c) şi d) si alin. (6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică art.1) din Hotărârea Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 şi va avea următorul cuprins: "Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 334,86 lei/Gcal exclusiv TVA şi 398,49 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, conform Anexei 1 şi Anexei 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01 noiembrie 2017".

Art. 2: Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 rămân neschimbate.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţia de Asistenţă Socială Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
SORIN GABRIEL IONESCU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2 Detalierea modului de determinare a preţului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Tabelul1 Preţ producere, Producere Transport | Distribuţie transport, distribuție [lei/Gcal] [lei/Gcal) [lei/Gcal) [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 16/06.09.2017 CET SUD 217,08 238,54 398,61 CT CENTRU 291,61 51,18 108,89 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 410,42 CET FREIDORF Decizia ANRE 946/30.06.2017 230,69 298,92 69,23 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 398,49 PREȚURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA Producere | Transport | Distribuţie EEE producere, transport,distribuție [lei/Gcal] [lei/Gcal) [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 16/06.09.2017 CET SUD 182,42 200,45 334,97 CT CENTRU 245,05 43,01 91,51 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 344,89 CET FREIDORF Decizia ANRE 946/30.06.2017 193,86 252,04 58,18 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUŢIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 334,86

Preţul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (238,54 lei/Gcal) a fost determinat ca medie dintre prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 66/06.09.2017) și preţul de producere a energiei termice propus la CET Centru ponderat cu producţia prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 217,08 lei/Gcal (inclusiv TVA) 217,08 lei/Gcal=(156,85*1,163)*1,19 156,85 lei/MWh=preţul energiei termice avizat la CET SUD (fără TVA) Preţul de producere a energiei termice propus la CT Centru: 291,61 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 634057 Gcal, din care din: -CET Sud: 451.500 Gcal (71,2%) -CT Centru:182.557 Gcal (28,8%) Preţ mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 238,54 lei/Gcal (inclusiv TVA) 238,54 lei/Gcal= 217,08*0,712+278,63*0,288 Tarif transport propus: 51,18 lei/Gcal (inclusiv TVA) Tarif distribuție propus: 108,89 lei/Gcal (inclusiv TVA) [1) Pret producere, transport, distribuţie energie livrată din PT: 398,61/Gcal (inclusiv TVA) 398,61 lei/Gcal= 238,54+51,18+108,89 (2) Pret producere, distribuție furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 410,42 lei/Gcal Prețul de producere, distribuție și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu prețul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 946/30.06.2017) plus tariful aferent retelei de distribuție propus. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 230,69 lei/Gcal (inclusiv TVA) 230,69 lei/Gcal=(166,69*1,163)*1,19 166,69 lei/MWh=preţul energiei termice aprobat conform decizie ANRE Tarif distribuție retele termice aferente CET freidorf: 69,23 lei/Gcal 8) Pret producere, distribuţie furnizare energie livrată din CET Freidorf: 299,92 lei/Gcal (inclusiv TVA) 299,92 lei/Gcal=230,69+69,23

Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf. Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:513.555 Gcal, din care din: Puncte termice: 486.784 Gcal Centrale de cvartal: 23.324 Gcal -CT Freidorf: 3.447 Gcal Preţul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice în sistema centralizat; 398,49 lei/Gcal (inclusiv TVA) 398,49 lei/Gcal=(486.784"398,61+23.324*410,42+3.447*299.92,2)/513.555 Pentru agenții economici prețul a fost determinat similar, cu precizarea că prețurile și tarifele nu conţin TVA Director General

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa1 CENTRALIZATOR PREȚURI/TARIFE CONFORM DECIZIE ANRE 946/30.06.2017, AVIZ ANRE 15/06.09.2017 ŞI PROPUNERILOR PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Producere | Transport | Distribuţie Preţ prostu SEF, x transport,distribuție [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 16/06.09.2017 CET SUD 217,08 238,54 398,61 CT CENTRU 291,61 51,18 108,89 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 410,42 CET FREIDORF Decizia ANRE 946/30.06.2017 230,69 299,92 69,23 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 398,49 PREȚURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA Producere | Transport | Distribuţie Pra) transport,distribuție [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 16/06.09.2017 CET SUD 182,42 200,45 334,97 CT CENTRU 245,05 43,01 91,51 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL 344,89 CET FREIDORF Decizia ANRE 946/30.06.2017 193,86 252,04 58,18 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT, DISTRIBUȚIE, FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT 334,86 Director —

Atasament: Raport_specialitate.pdf

PROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2017-25.310/12.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017 - 25.310/12.10.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Facem următoarele precizări: Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. CDT2017-

1399/09.10.2017 şi RE2017-001934/09.10.2017 se solicită aprobarea preţului local al energiei termice, preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 16/06.09.2017 şi Decizia A.N.R.E. nr. 946/30.06.2017 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al preţului energiei termice, al preţului de facturare pentru populaţie şi al subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 265/20.12.2016.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2017- 001934/09.10.2017.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal; În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică; Având în vedere cele de mai sus, se propune modificarea preţului local de producere a energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A., de la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA şi 374,26 lei/Gcal cu TVA, la valoarea de 334,86 lei/Gcal exclusiv TVA şi 398,49 lei/Gcal cu TVA.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU CONSILIER

CRINA COMAN Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017- 25.310/12.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.

Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. CDT2017-

1399/09.10.2017 şi RE2017-001934/09.10.2017 se solicită aprobarea preţului local al energiei termice, preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 16/06.09.2017 şi Decizia A.N.R.E. nr. 946/30.06.2017 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al preţului energiei termice, al preţului de facturare pentru populaţie şi al subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 265/20.12.2016.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2017- 001934/09.10.2017.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea preţului local al energiei termice livrată de S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. în conformitate cu Decizia A.N.R.E. nr. 946/30.06.2017 şi Avizul A.N.R.E. nr. 16/06.09.2017.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1