keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/26.05.2009 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie "

26.05.2009

Hotararea Consiliului Local 223/26.05.2009
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-9873 /12.05.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Comisiei Tehnico - Economice nr. 43/12.05.2009;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4 lit. (d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi retele apa - Cartier Ciarda Rosie ", potrivit proiectului nr. P04/2009 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL Timişoara, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie realizat prin intermediul reţelelor de conducte magistrale respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu; pe acestea din urmă se realizează branşamentele pentru consumatorii de pe vatra municipiului Timişoara. Reţelele de alimentare cu apă existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Ciarda Roşie pe străzile : Str. Calea Buziaşului (parţial), Grigore Antipa (parţial), Palady Theodor (parţial), Neajlov (parţial), Dinicu Dimitrie(parţial), Iuliu Podlibny (parţial), Calea Urseni (prelungire), Legumiculturii (parţial).

Această deficienţă impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă pe Străzile: Str. Calea Buziaşului (parţial), Grigore Antipa (parţial), Palady Theodor (parţial), Neajlov (parţial), Dinicu Dimitrie(parţial), Iuliu Podlibny (parţial), Calea Urseni (prelungire), Legumiculturii (parţial)..

Valoarea totală a investiţiei ,,Extinderi reţele apă Cartier Ciarda Roşie” este estimată la 2.735.969 lei (cu TVA), respectiv 634.505 Euro (1EURO=4,312 lei la data de 22.01.2009).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,,Extinderi reţele apă Cartier Ciarda Roşie ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 04/2009 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extinderi reţele apă Cartier Ciarda Roşie ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 2.735.969 lei / 634.505 EURO Construcţii-montaj : 2.385.504 lei / 553.225 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 2.735.969 lei / 634.505 EURO Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Apă L = 2.432 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD L = 1.396 m, De 180 x 16,4 mm din tuburi PE-HD -Branşamente apă L = 1.389 m, De 32 x 3 mm din tuburi PE-HD, 228 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : C.C. Ex:1