keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 399/31.10.2017 privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii pe o perioada de 10 ani, catre noua structură cu personalitate juridică DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

31.10.2017

Hotararea Consiliului Local 399/31.10.2017
privind atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii pe o perioada de 10 ani, catre noua structură cu personalitate juridică DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2017-25113/10.10.2017 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017-25113/10.10.2017, al Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 19.10.2017- anexă la Raportul de specialitate nr. SC2017 - 25113/10.10.2017;
Având în vedere Adresa nr.1366/22.09.2017 a Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara;
Avand in vedere HCL nr. 218/27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru aceasta;
Avand in vedere HCL nr. 474/18.12.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a mansardei imobilului din Timisoara, str.Platanilor nr.2, Serviciului pentru Protectia Copilului si Familiei;
Avand in vedere HCL nr.176/15.04.2014 privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr.17, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara - Serviciul pentru Copii cu Dizabilitati PODUL LUNG;
Avand in vedere HCL nr.345/28.09.20102010 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str.Inocentiu Klein nr.25, 29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara si modificată prin HCL nr.238/20.12.2016 privind adresa imobilului atribuit in baza Hotararii de Consiliu Local nr.345/28.09.2010, Caminului pentru persoane Varstnice Timisoara;
Avand in vedere HCL nr.228/16.07.2002 privind schimbarea sediului Centrului Comunitar de Asistenta Sociala Timisoara;
Avand in vedere HCL nr.306/12.11.2002 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Calea Lipovei nr.44, catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, Serviciul pentru Persoane Varstnice;
Avand in vedere HCL nr.28/24.02.2004 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, HCL 290/28.07.2009 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta Timisoara, str. Simion Barnutiu nr.11A de catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara - Serviciul pentru protectia persoanelor cu handicap si nr.456/10.10.2014 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara - Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap;
Avand in vedere HCL nr. 447/28.10.2008 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. General Dragalina nr.38-40-42;
Avand in vedere HCL nr.264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD.16 Decembrie 1989, nr.13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat
Avand in vedere HCL nr. 73/26.02.2008 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.15, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitară.
Avand in vedere HCL nr.148/20.03.2015 privind aprobarea procedurilor de admitere si de incetare a serviciilor in Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala si transmiterea in folosinta gratuita corpurilor de cladire 1 (S+P+M), 1A (P+E), 2 (P+M) si 3 (P+E+M) situate in Timisoara, str.Telegrafului nr.8 catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu cantina Sociala;
Avand in vedere HCL nr.390/25.10.2005 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Serviciul Public pentru Asistenta Speciala si prelungit cu HCL nr.518/08.12.2015 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11, sc.B de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu handicap si incheierea contractului de comodat.
Avand in vedere HCL nr.289/18.12.2012 privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala Comunitara Timisoara din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str. Canal Bega nr.1 la Gradinita PP nr.5 - etaj .
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2) lit c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita a unor spatii pe o perioada de 10 ani, catre noua structură cu personalitate juridică DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: De la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârile Consiliului Local: nr. 474/18.12.2007, nr. 176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010 , nr.228/16.07.2002 , nr.306/12.11.2002 , nr.28/24.02.2004 , nr. 447/28.10.2008, nr. 264/20.12.2016 , nr. 73/26.02.2008 , nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005 , nr.289/18.12.2012 .

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
P.SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2017-25113/10.10.2017

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1 Titlul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre privind incetarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 474/18.12.2007, nr.176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004,

447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012 si atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor, catre noua structura cu

personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin adresa nr.1366/22.09.2017 Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara ne

comunica ca in baza HCLMT nr. 218/27.07.2017 se infiinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si se aproba Organigrama si Statul de Functii pentru acesta. Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara se infiinteaza in urma desfiintarii urmatoarelor institutii publice cu personalitate juridica : Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, Serviciul pentru Protectia Copilului si familiei Timisoara, Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu cantina Sociala Timisoara, Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara. Aceste institutii publice au avut atribuite in folosinta gratuita un numar de 12 spatii, astfel:

1. Str. Platanilor nr.2 – conform HCLMT nr.474/18.12.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a mansardei imobilului din Timisoara, str.Platanilor nr.2, Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei, activitati de asistenta sociala fara cazare. 2. str. Cornelia Salceanu nr.17 – conform HCLMT nr.176/15.04.2014 privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr.17, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Copii cu Dizabilitati PODUL LUNG, activitati de asistenta sociala fara cazare; 3. str. Inocentiu Klein nr.29 – conform HCL nr. 345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str.Inocentiu Klein nr.25, 29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara si modificat prin HCLMT nr.238/20.12.2016 privind adresa imobilului atribuit in baza Hotararii de Consiliu local nr.345/28.09.2010, caminului pentru persoane Varstnice Timisoara, activitati ale Caminelor de Batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji; 4. B-dul Regele Carol I, nr.10 – conform HCLMT nr.228/16.07.2002 privind schimbarea sediului Centrului Comunitar de Asistenta Sociala Timisoara, activitati de asistenta sociala fara cazare. 5. Calea Sever Bocu nr.44A – conform HCLMT nr.306/12.11.2002 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Calea Lipovei nr.44, catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, Serviciul pentru Persoane Varstnice, activitati de asistenta sociala fara cazare;

6. str. Simion Barnutiu nr.11A – conform HCL nr.28/24.02.2004 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, HCL 290/28.07.2009 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta Timisoara, str. Simion Barnutiu nr.11A catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru protectia persoanelor cu handicap si nr.456/10.10.2014 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, activitati de asistenta sociala fara cazare. 7. B-dul General Dragalina nr.38-42, conform HCLMT nr.447/28.10.2008 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. General Dragalina nr.38-40-42, activitati de asistenta sociala fara cazare; 8. B-dul 16 Decembrie 1989 nr.13, conform HCLMT nr.264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD.16 Decembrie 1989, nr.13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat, activitati de asistenta sociala fara cazare; 9. B-dul 16 Decembrie nr.15, conform HCLMT nr.73/26.02.2008 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.15, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara, activitati de asistenta sociala fara cazare. 10. str.Telegrafului nr.8, conform HCLMT nr.148/20.03.2015 privind aprobarea procedurilor de admitere si de incetare a serviciilor in Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala si transmiterea in folosinta gratuita corpurilor de cladire 1 (S+P+M), 1A (P+E), 2 (P+M) si 3 (P+E+M) situate in Timisoara, str.telegrafului nr.8 catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu cantina Sociala, activitati de asistenta sociala fara cazare, activitati de asistenta sociala cu cazare, alte servicii de alimentatie; 11. str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B – conformHCLMT 390/25.10.2005 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Serviciul Public pentru Asistenta Speciala si prelungit cu HCLMT nr.518/08.12.2015 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11, sc.B de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu handicap si incheierea contractului de comodat, activitati de asistenta sociala fara cazare. 12. str. Canal Bega nr.1 – conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.289/18.12.2012 privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala Comunitara Timisoara din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str. Canal bega nr.1 la Gradinita PP nr.5 – etaj, activitati de asistenta sociala fara cazare.

In conformitate cu art.6 din HCLMT nr.218/27.06.2017 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si aprobarea Organigramei si a Statului de Functii pentru acesta, „Patrimoniul institutiilor publice ce se desfiinteaza, prevazute la art.4 se preia de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara pe baza de protocol de predare – preluare, incheiat in termen de 60 de zile de la adoptarea prezentei hotarari.

Scopul proiectului este de a promova un proiect de hotarare de Consiliu Local in vederea atribuirii celor 12 spatii in folosinta gratuita noii entitati si anume Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre, privind incetarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 474/18.12.2007, nr.176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004, 447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012 si atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor pe o perioada de 10

ani, catre noua structura cu personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, VICEPRIMAR NICOLAE ROBU IMRE FARKAS DIRECTOR

MIHAI BONCEA COD FO53-03, Ver.1

Atasament: Anexa.pdf

A N E X A la HCLMT NR…………./……………….. Cu spatiile atribuite in folosinta gratuita catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

1. Timisoara, Str. Platanilor nr.2 – activitati de asistenta sociala fara cazare. 2. Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr.17 – activitati de asistenta sociala fara cazare; 3. Timisoara, str. Inocentiu Klein nr.29 – activitati ale Caminelor de Batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji; 4. Timisoara, B-dul Regele Carol I, nr.10 – activitati de asistenta sociala fara cazare. 5. Timisoara, Calea Sever Bocu nr.44A – activitati de asistenta sociala fara cazare; 6. Timisoara, str. Simion Barnutiu nr.11A, activitati de asistenta sociala fara cazare. 7. Timisoara, B-dul General Dragalina nr.38-42, , activitati de asistenta sociala fara cazare; 8. Timisoara, B-dul 16 Decembrie 1989 nr.13, activitati de asistenta sociala fara cazare; 9. Timisoara, B-dul 16 Decembrie nr.15, activitati de asistenta sociala fara cazare. 10.Timisoara, str.Telegrafului nr.8, activitati de asistenta sociala fara cazare, activitati de asistenta sociala cu cazare, alte servicii de alimentatie; 11. str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B – activitati de asistenta sociala fara cazare. 12. str. Canal Bega nr.1 – activitati de asistenta sociala fara cazare.

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA CLADIRI, TERENURI SI DOTARI DIVERSE BIROUL SPATII CU ALTA DESTINATIE SC2017-25113/10.10.2017

RAPORT DE SPECIALITATE privind incetarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 474/18.12.2007, nr.176/15.04.2014,

nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004, 447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012 si

atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor pe o perioada de 10 ani, catre noua structura cu personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI

TIMISOARA

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind incetarea Hotararilor de Consiliu Local nr.474/18.12.2007, nr.176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004, 447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012 si atribuirea spatiului in folosinta gratuita, catre noua structura cu personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA

Facem următoarele precizări: Prin adresa nr.1366/22.09.2017 Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara ne

comunica ca in baza HCLMT nr. 218/27.07.2017 se infiinteaza Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara si se aproba Organigrama si Statul de Functii pentru acesta. Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara se infiinteaza in urma desfiintarii urmatoarelor institutii publice cu personalitate juridica : Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara, Serviciul pentru Protectia Copilului si familiei Timisoara, Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap Timisoara, Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu cantina Sociala Timisoara, Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara. Aceste institutii publice au avut atribuite in folosinta gratuita un numar de 12 spatii, astfel:

1. Str. Platanilor nr.2 – conform HCLMT nr.474/18.12.2007 privind atribuirea in folosinta gratuita a mansardei imobilului din Timisoara, str.Platanilor nr.2, Serviciul pentru Protectia Copilului si Familiei, activitati de asistenta sociala fara cazare. 2. str. Cornelia Salceanu nr.17 – conform HCLMT nr.176/15.04.2014 privind atribuirea unor spatii situate la parterul si etajul imobilului din Timisoara, str. Cornelia Salceanu nr.17, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara Timisoara – Serviciul pentru Copii cu Dizabilitati PODUL LUNG, activitati de asistenta sociala fara cazare; 3. str. Inocentiu Klein nr.29 – conform HCL nr. 345/28.09.2010 privind atribuirea imobilului din Timisoara, str.Inocentiu Klein nr.25, 29 catre Caminul pentru Persoane Varstnice Timisoara si modificat prin HCLMT nr.238/20.12.2016 privind adresa imobilului atribuit in baza Hotararii de Consiliu local nr.345/28.09.2010, caminului pentru persoane Varstnice Timisoara, activitati ale Caminelor de Batrani si ale caminelor pentru persoane aflate in incapacitate de a se ingriji; 4. B-dul Regele Carol I, nr.10 – conform HCLMT nr.228/16.07.2002 privind schimbarea sediului Centrului Comunitar de Asistenta Sociala Timisoara, activitati de asistenta sociala fara cazare. 5. Calea Sever Bocu nr.44A – conform HCLMT nr.306/12.11.2002 privind atribuirea in folosinta gratuita a imobilului din Timisoara, Calea Lipovei nr.44, catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, Serviciul pentru Persoane Varstnice, activitati de asistenta sociala fara cazare;

6. str. Simion Barnutiu nr.11A – conform HCL nr.28/24.02.2004 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Centrul Comunitar de Asistenta Sociala, HCL 290/28.07.2009 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta Timisoara, str. Simion Barnutiu nr.11A catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru protectia persoanelor cu handicap si nr.456/10.10.2014 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara – Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu Handicap, activitati de asistenta sociala fara cazare. 7. B-dul General Dragalina nr.38-42, conform HCLMT nr.447/28.10.2008 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv. General Dragalina nr.38-40-42, activitati de asistenta sociala fara cazare; 8. B-dul 16 Decembrie 1989 nr.13, conform HCLMT nr.264/20.12.2016 privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD.16 Decembrie 1989, nr.13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat, activitati de asistenta sociala fara cazare; 9. B-dul 16 Decembrie nr.15, conform HCLMT nr.73/26.02.2008 privind atribuirea in folosinta gratuita a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, Bv.16 Decembrie 1989 nr.15, catre Directia de Asistenta Sociala Comunitara, activitati de asistenta sociala fara cazare. 10. str.Telegrafului nr.8, conform HCLMT nr.148/20.03.2015 privind aprobarea procedurilor de admitere si de incetare a serviciilor in Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu Cantina Sociala si transmiterea in folosinta gratuita corpurilor de cladire 1 (S+P+M), 1A (P+E), 2 (P+M) si 3 (P+E+M) situate in Timisoara, str.telegrafului nr.8 catre Centrul Social de Urgenta pentru Persoane fara Adapost cu cantina Sociala, activitati de asistenta sociala fara cazare, activitati de asistenta sociala cu cazare, alte servicii de alimentatie; 11. str. Simion Barnutiu nr.11, sc.B – conformHCLMT 390/25.10.2005 privind atribuirea spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11A catre Serviciul Public pentru Asistenta Speciala si prelungit cu HCLMT nr.518/08.12.2015 privind prelungirea folosintei gratuite a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str.Simion Barnutiu nr.11, sc.B de catre Serviciul pentru Protectia Persoanelor cu handicap si incheierea contractului de comodat, activitati de asistenta sociala fara cazare. 12. str. Canal Bega nr.1 – conform Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.289/18.12.2012 privind mutarea Centrului Local de Resurse in Economia Sociala Comunitara Timisoara din str.Platanilor nr.2 de la Gradinita PP nr.31 in str. Canal bega nr.1 la Gradinita PP nr.5 – etaj, activitati de asistenta sociala fara cazare.

Prin urmare vor inceta Hotararile de Consiliu Local nr.474/18.12.2007, nr.176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004, 447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012, in sensul ca spatiile vor fi atribuite in folosinta gratuita pe o perioada de 10 ani, catre noua structura cu personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA.

In conformitate cu prevederile art.36 alin (2) lit.a) si c) si art.124 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata:

Ca urmare a celor prezentate anterior si a prevederilor legale enuntate, propunem inaintarea unui Proiect de Hotarare privind incetarea Hotararilor de Consiliu Local nr. 474/18.12.2007,

nr.176/15.04.2014, nr.345/28.09.2010, nr.228/16.07.2002, nr.306/12.11.2002, nr.28/24.02.2004, 447/28.10.2008, 264/20.12.2016, 73/26.02.2008, nr.148/20.03.2015, nr.390/25.10.2005, nr.289/18.12.2012 si atribuirea in folosinta gratuita a spatiilor pe o perioada de 10 ani, catre noua structura cu personalitate juridica DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, spre dezbatere si aprobare in plenul Consiliului Local al Municipiului Timisoara.

VICEPRIMAR DIRECTOR FARKAS IMRE MIHAI BONCEA SEF BIROU DANIELA BOGYIS

Cod FO 53 – 01, Ver. 1