keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 433/09.09.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

09.09.2019

Hotararea Consiliului Local 433/09.09.2019
privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de funcţii şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.10481/29.07.2019 privind oportunitatea Proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,- a Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. 10480/29.07.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 29.07.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr.10480/29.07.2019 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu , Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii, publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având vedere Anexa 2 din Hotărârea de Guvern nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale servicilor de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
In conformitate cu prevederile art.610 alin.(1) şi alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit.a) si alin. (3) lit.c) coroborat cu prevederile art. 196. alin (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
Având în vedere prevederile art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se modifica şi se aproba Organigrama Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se modifica şi se aproba Statul de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3: Se modifică şi se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică :
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I I Vest;
- Direcţiei Comunicare- Relaţionare;
- Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara;
- Serviciului Şcoli-Spitale, Baze Sportive;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Serviciului Resurse Umane;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Regulament.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Anexa nr. 3 la H.CILM.T. nr. 433/29.0820(9 REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL SERVICIULUI PUBLIC DIRECŢIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICPIULUI TIMIŞOARA *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com a BIET e Taplicdă Euro pusă a Dulturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor CAPITOLUL I. DISPOZIŢII GENERALE Art. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este serviciul public de interes local, înfiinţat prin HCLMT nr. 218/27.06.2017, cu personalitate juridică, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Local al municipiului Timişoara. Art. 2 Prin Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara în înțelesul prezentului regulament, se înţelege serviciul public de asistență socială cu personalitate juridică, subordonat şi structurat pe competenţe, potrivit organigramei, cu respectarea legislaţiei în vigoare. Directia este institutia publica specializata in administrarea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala si a serviciilor sociale. Art. 3. (1) Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este de a servi interesul comunității prin realizarea la nivelul municipiului a măsurilor de asistență socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilitati şi altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie socială. 2) Pentru îndeplinirea misiunii sale, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara administreaza si acorda beneficii de asistenta sociala și servicii sociale persoanelor eligibile, elaborează politici şi strategii, derulează proiecte de dezvoltare comunitară şi colaborează cu organizații ale societății civile și alte entităţi din comunitate. (3) Atribuţiile Direcţiei în domeniul beneficiilor de asistență socială sunt următoarele: a) asigură şi organizează activitatea de primire a solicitărilor privind beneficiile de asistenţă socială; b) pentru beneficiile de asistență socială acordate din bugetul de stat realizează colectarea lunară a cererilor şi transmiterea acestora către agenţiile teritoriale pentru plăţi şi inspecţie socială; c) verifică îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a beneficiilor de asistenţă socială, conform procedurilor prevăzute de lege sau, după caz, stabilite prin hotărâre a consiliului local, şi pregăteşte documentaţia necesară în vederea stabilirii dreptului la măsurile de asistenţă socială; d) întocmeşte dispoziţii de acordare/respingere sau, după caz, de modificare/suspendare/încetare a beneficiilor de asistenţă socială acordate din bugetul local şi le prezintă primarului pentru aprobare; e) comunică beneficiarilor dispoziţiile cu privire la drepturile şi facilitățile la care sunt îndreptățiţi, potrivit legii; f) urmăreşte şi răspunde de îndeplinirea condiţiilor legale de către titularii şi persoanele îndreptățite la beneficiile de asistenţă socială; g) efectuează sondaje şi anchete sociale pentru depistarea precoce a cazurilor de risc de excluziune socială sau a altor situaţii de necesitate în care se pot afla membrii comunităţii şi propune măsuri adecvate în vederea sprijinirii acestor persoane; h) realizează activitatea financiar-contabilă privind beneficiile de asistenţă socială administrate; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Ogmail.com EI a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor i) elaborează şi fundamentează propunerea de buget pentru finanţarea beneficiilor de asistenţă socială; (4) Atribuţiile Direcţiei în domeniul organizării, administrării şi acordării serviciilor sociale se realizează cu participarea şefilor de centre şi sunt următoarele: - elaborează, în concordanță cu strategiile naţionale şi judeţene, precum şi cu nevoile locale identificate, strategia locală de dezvoltare a serviciilor sociale, pe termen mediu şi lung, pentru o perioadă de 5 ani, respectiv de 10 ani, pe care o supune spre aprobare consiliului local şi răspunde de aplicarea acesteia - elaborează planurile anuale de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului local şi le propune spre aprobare consiliului local; acestea cuprind date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare; - iniţiază, coordonează şi aplică măsurile de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunități; -identifică familiile şi persoanele aflate în dificultate, precum şi cauzele care au generat situaţiile de risc de excluziune socială; -realizează atribuţiile prevăzute de lege în procesul de acordare a serviciilor sociale; -propune înfiinţarea serviciilor sociale de interes local; - colectează, prelucrează şi administrează datele şi informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistență socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; - monitorizează şi evaluează serviciile sociale aflate în propria administrare; - elaborează şi implementează proiecte cu finanţare naţională şi internaţională în domeniul serviciilor sociale; - elaborează proiectul de buget anual pentru susţinerea serviciilor sociale, în conformitate cu planul anual de acţiune, și asigură finanţarea/cofinanțarea acestora; - asigură informarea şi consilierea beneficiarilor, precum şi informarea populației privind drepturile sociale şi serviciile sociale disponibile; - furnizează şi administrează serviciile sociale adresate copilului, familiei, persoanelor cu dizabilităţi, persoanelor vârstnice, precum şi tuturor categoriilor de beneficiari prevăzute de lege, fiind responsabilă de calitatea serviciilor prestate; - încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenţi personali; evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii; - sprijină compartimentul responsabil cu contractarea serviciilor sociale, înființat potrivit prevederilor art. 113 alin. (1) din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în elaborarea documentaţiei de atribuire şi în aplicarea procedurii de atribuire, potrivit legii; - planifică şi realizează activitățile de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 Vârnili FA DEI Europeană a Cufrurii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor - colaborează permanent cu organizaţiile societăţii civile care reprezintă interesele diferitelor categorii de beneficiari; -sprijină dezvoltarea voluntariatului în serviciile sociale, cu respectarea prevederilor Legii nr. 78 /2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, cu modificările ulterioare ; - îndeplineşte orice alte atribuții prevăzute de reglementările legale în vigoare; - asigură, pentru relațiile directe cu persoanele cu handicap auditiv ori cu surdocecitate, interpreţi autorizaţi ai limbajului mimico-gestual sau ai limbajului specific al persoanei cu surdocecitate; -solicită acreditarea ca furnizor de servicii sociale şi licenţa de funcţionare pentru serviciile sociale ale autorităţii administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială respectivă; - primeşte şi înregistrează solicitările de servicii sociale formulate de persoanele beneficiare, reprezentanţii legali ai acestora, precum și sesizările altor persoane/instituţii/furnizori privați de servicii sociale privind persoane/familii/grupuri de persoane aflate în dificultate; - evaluează nevoile sociale ale populației din unitatea administrativ-teritorială în vederea identificării familiilor şi persoanele aflate în dificultate, precum şi a cauzelor care au generat situațiile de risc de excluziune socială; - elaborează, în baza evaluărilor inițiale, planurile de intervenţie, care cuprind măsuri de asistenţă socială, respectiv serviciile recomandate şi beneficiile de asistență socială la care persoana are dreptul; - realizează diagnoza socială la nivelul grupului şi comunității şi elaborează planul de servicii comunitare; - acordă servicii de asistenţă comunitară, în baza măsurilor de asistenţă socială incluse de Direcţie în planul de acţiune; - recomandă realizarea evaluării complexe şi facilitează accesul persoanelor beneficiare la servicii sociale; - acordă direct sau prin centrele proprii serviciile sociale pentru care deţine licenţa de funcţionare, cu respectarea etapelor obligatorii prevăzute la art, 46 din Legea nr. 292/2011, cu modificările şi completările ulterioare, a standardelor minime de calitate şi a standardelor de cost. Art. 4 (1)În desfăşurarea activității sale, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara respectă următoarele principii: * a) solidaritatea socială, potrivit căreia întreaga comunitate participă la sprijinirea persoanelor vulnerabile care necesită suport şi măsuri de protecţie socială pentru depăşirea sau limitarea unor situaţii de dificultate, în scopul asigurării incluziunii sociale a acestei categorii de populație; b) subsidiaritatea, potrivit căreia, în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervin colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi, complementar, statul; c) universalitatea, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială, în condițiile prevăzute de lege; d) respectarea demnității umane, potrivit căreia fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi. deplină a personalității, îi sunt respectate statutul individual şi social şi dreptul la intimitate şi protecţie împotriva oricărui abuz fizic, psihic, intelectual, politic sau economic; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Ogmail.com 1 DIA Taplin Europeană a Gulburit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor e) abordarea individuală, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială trebuie adaptate situației particulare de viaţă a fiecărui individ; acest principiu ia în considerare caracterul şi cauza unor situaţii de urgenţă care pot afecta abilităţile individuale, condiția fizică şi mentală, precum şi nivelul de integrare socială a persoanei; suportul adresat situaţiei de dificultate individuală constă inclusiv în măsuri de susținere adresate membrilor familiei beneficiarului; parteneriatul, potrivit căruia autoritățile publice centrale şi locale, instituţiile publice şi private, organizaţiile neguvernamentale, instituţiile de cult recunoscute de lege, precum şi membrii comunităţii stabilesc obiective comune, conlucrează şi mobilizează toate resursele necesare pentru asigurarea unor condiţii de viaţă decente şi demne pentru persoanele vulnerabile; 8) participarea beneficiarilor, potrivit căreia beneficiarii participă la formularea şi implementarea politicilor cu impact direct asupra lor, la realizarea programelor individualizate de suport social şi se implică activ în viaţa comunităţii, prin intermediul formelor de asociere sau direct, prin activităţi voluntare desfăşurate în folosul persoanelor vulnerabile h) transparența, potrivit căreia se asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor; 1) nediscriminarea, potrivit căreia persoanele vulnerabile beneficiază de măsuri şi acţiuni de protecţie socială fără restricție sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politică, dizabilitate, boală cronică hecontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată; D eficacitatea, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are în vedere îndeplinirea obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităţi şi obţinerea celui mai bun rezultat în raport cu efectul proiectat; k) eficienţa, potrivit căreia utilizarea resurselor publice are la bază respectarea celui mai bun raport cost- beneficiu; D respectarea dreptului la autodeterminare, potrivit căreia fiecare persoană are dreptul de a face propriile alegeri, indiferent de valorile sale sociale, asigurându-se că aceasta nu ameninţă drepturile sau interesele legitime ale celorlalţi; m) activizarea, potrivit căreia măsurile de asistenţă socială au ca obiectiv final încurajarea ocupării, în scopul integrării/reintegrării sociale şi creşterii calităţii vieţii persoanei, şi întărirea nucleului familial; n) caracterul unic al dreptului la beneficiile de asistenţă socială, potrivit căruia pentru aceeaşi nevoie sau situaţie de risc social se poate acorda un singur beneficiu de acelaşi tip; o) proximitatea, potrivit căreia serviciile sunt organizate cât mai aproape de beneficiar, pentru facilitarea accesului şi menţinerea persoanei cât mai mult posibil în propriul mediu de viaţă; p) complementaritatea şi abordarea integrată, potrivit cărora, pentru asigurarea întregului potenţial de funcţionare socială a persoanei ca membru deplin al familiei, comunităţii şi societăţii, serviciile sociale trebuie corelate cu toate nevoile beneficiarului şi acordate integrat cu o gamă largă de măsuri şi servicii din domeniul economic, educaţional, de sănătate, cultural etc.; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Qgmail.com a 2021 Gapilală Europeană = Cufturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor q) concurenţa şi competitivitatea, potrivit cărora furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi trebuie să se preocupe permanent de creşterea calității serviciilor acordate şi să beneficieze de tratament egal pe piaţa serviciilor sociale; r) egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunitățile de împlinire și dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială; s) confidenţialitatea, potrivit căreia, pentru respectarea vieții private, beneficiarii au dreptul la păstrarea confidențialității asupra datelor personale şi informaţiilor referitoare la viața privată şi situaţia de dificultate în care se află; ) echitatea, potrivit căreia toate persoanele care dispun de resurse socioeconomice similare, pentru aceleaşi tipuri de nevoi, beneficiază de drepturi sociale egale; u) focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora; v) dreptul la liberă alegere a furnizorului de servicii, potrivit căruia beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia are dreptul de a alege liber dintre furnizorii acreditați, (2) În aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilități, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, Direcţia îndeplineşte, în principal, următoarele funcţii: a) de realizare a diagnozei sociale la nivelul unităţii administrativ-teritoriale respective, prin evaluarea nevoilor sociale ale comunităţii, realizarea de sondaje şi anchete sociale, valorificarea potențialului comunităţii în vederea prevenirii şi depistării precoce a situaţiilor de neglijare, abuz, abandon, violenţă, a cazurilor de risc de excluziune socială etc.; b) de coordonare a măsurilor de prevenire şi combatere a situaţiilor de marginalizare şi excludere socială în care se pot afla anumite grupuri sau comunităţi; c) de strategie, prin care asigură elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune, pe care le supune spre aprobare consiliului local; d) de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru acordarea beneficiilor de asistenţă socială şi furnizarea serviciilor sociale; e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane pe care le are la dispoziţie; 1) de comunicare şi colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi ale altor autorități ale administrației publice centrale, cu alte instituţii care au responsabilități în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistență socială din alte unităţi administrativ-teritoriale, cu reprezentanții furnizorilor privați de servicii sociale, precum şi cu persoanele beneficiare; £) de promovare a drepturilor omului, a unei imagini pozitive a persoanelor, familiilor, grupurilor vulnerabile; h) de reprezentare a unităţii administrativ-teritoriale în domeniul asistenţei sociale. (3) În vederea asigurării eficienței şi transparenţei în planificarea, finanțarea şi acordarea serviciilor sociale, Direcţia are următoarele obligaţii principale: a) asigurarea informării comunităţii; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: IEZI Europeană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor b) transmiterea către serviciul public de asistenţă socială de la nivel judeţean a strategiilor locale de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planurilor anuale de acţiune, în termen de 15 zile de la data aprobării acestora; c) transmiterea trimestrial, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel judeţean a datelor şi informaţiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; d) organizarea de sesiuni de consultări cu reprezentanți ai organizaţiilor beneficiarilor şi ai furnizorilor de servicii sociale, în scopul fundamentării strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale şi a planului anual de acţiune; e) comunicarea informațiilor solicitate sau, după caz, punerea acestora la dispoziția instituţiilor/structurilor cu atribuții în monitorizarea şi controlul respectării drepturilor omului, în monitorizarea utilizării procedurilor de prevenire şi combatere a oricăror forme de tratament abuziv, neglijent, degradant asupra beneficiarilor serviciilor sociale şi, după caz, instituţiilor/structurilor cu atribuţii privind prevenirea torturii şi acordarea de sprijin în realizarea vizitelor de monitorizare, în condiţiile legii. (4) Obligaţia prevăzută la alin. (3) lit. a) se realizează prin publicarea pe pagina de internet proprie sau, atunci când acest lucru nu este posibil, prin afişare la sediul instituţiei a informaţiilor privind: a) activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare - formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate etc.; b) informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unității administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi; c) informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale. CAPITOLUL II. FUNCȚIONAREA DIRECŢIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA Art. 5. Obiectul de activitate al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara îl constituie aplicarea legislației care reglementează domeniul asistenței sociale şi realizarea ansamblului de măsuri, programe, activităţi profesionalizate, servicii specializate pentru prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale situaţiilor care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor sau comunităților. Art. 6. Sediul social al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este în B-dul Regele Carol 1, nr.10, sediu atribuit prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 315/28.07.2017, Art.7 Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara dispune de cod unic de înregistrare eliberat de Ministerul Finanţelor Publice, cont bancar propriu, ştampilă şi gestiune proprie. Art. 8. *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 dastimisoara(Qgmail.com DI Split a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara asigură organizarea, conducerea şi coordonarea serviciilor/birourilor/compartimentelor/centrelor specializate din structura entității Art.9. Conducătorul serviciului public de interes local acţionează permanent în vederea îndeplinirii la timp şi în mod corespunzător a atribuţiilor ce îi revin în conformitate cu legislaţia aplicabilă, decrete, hotărâri, ordine, dispoziţii și a sarcinilor ce rezultă din prezentul Regulament. Art. 10, Angajarea salariaţilor se face în condiţiile legii, de către conducătorul serviciului public de interes local, în limita posturilor din organigrama aprobată de către Consiliul Local Timişoara. Art. 11. În problemele de specialitate, Directia de Asistenta Sociala a municipiului Timisoara întocmeşte proiecte de hotărâri şi dispoziții însoțite de referate de specialitate, pe care le prezintă în vederea supunerii spre aprobare primarului, viceprimarului delegat, respectiv Consiliului Local Timisoara, Art. 12. Legătura dintre Consiliul Local al Municipiului Timișoara şi Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se face prin viceprimarul delegat cu probleme sociale şi Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. Art. 13. Pe toate actele emise de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se va menţiona Consiliul Local al Municipiului Timişoara, Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara şi sediul social al serviciului public de interes local, precum si datele de contact. Art, 14, Durata de funcţionare a serviciului public de interes local — Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timișoara este nelimitată. CAPITOLUL III. FINANŢAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Art.15. (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se asigură din bugetul local. (2) Finanţarea serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă socială se asigură din bugetul local, bugetul de stat, din donaţii, sponsorizări și alte forme private de contribuții băneşti, potrivit legii. (3) Proiectul de buget întocmit de Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se aprobă de catre Consiliul Local al Municipiului Timişoara. *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr, 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol[, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail,com IE ' a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Art. 16. Primarul Municipiului Timişoara este ordonatorul principal de credite şi repartizează creditele bugetare aprobate din bugetul local al Municipiului Timişoara, Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, reprezentata de directorul general, care are calitatea de ordonator tertiar de credite. Art. 17. Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara îşi va putea completa veniturile din orice surse permise de lege, altele decât cele bugetare, cum ar fi cele care provin din donaţii şi sponsorizări. CAPITOLUL IV. MANAGEMENTUL ȘI ORGANIZAREA DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNCIPIULUI TIMIȘOARA Art. 18. (1) Primarul Municipiului Timisoara conduce şi coordoneaza serviciul public de interes local — Direcţia de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. (2) Primarul poate delega, prin dispoziţie, unele atribuţii conform legii, unuia dintre viceprimari. Art. 19. (1) Conducerea direcţiei se asigură de director general si directori generali adjuncti . (2)Directorul General al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara - subordonat Consiliului Local al municipiului Timişoara şi Primarului Municipiului Timişoara. (S)Directorii generali adjuncti ai Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara — sunt subordonati Directorului General al Direcţiei de Asistenţă Socială (4)În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara emite dispoziţii. Art. 20. Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea și specificul activităților: servicii, birouri, compartimente şi centre sociale specializate. Art.21. Structura organizatorică, numărul de posturi şi categoriile de personal din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara se aprobă, prin hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara cu respectarea nomenclatorului. Art. 22. Personalul angajat în cadrul serviciilor Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, este compus din funcţionari publici şi personal contractual. *Sediu administrativ: Str, Ioan Plavosin Nr.21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Art.23 (1) Directorul general asigură conducerea curentă a serviciilor sociale şi auxiliare din structura Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara şi este subordonat Viceprimarului Municipiului Timişoara delegat cu probleme sociale, Primarului Municipiului Timişoara şi Consiliului Local al Municipiului Timişoara. (2)Directorul general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are următoarele atribuții principale: a) Organizează, conduce și coordonează activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; b) avizează referatele pentru proiectele de hotărâri propuse spre aprobare Consiliului Local Timişoara; c) participă la şedinţele în comisii și în plen ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru susţinerea proiectelor de hotărâri ale serviciilor din subordine; d) avizează referatele având ca obiect organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul instituţiei, în conformitate cu statul de funcţii aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Timişoara ) aprobă fişele de post ale personalului de conducere din subordine si respectiv numeste si elibereaza din functie personalul din cadrul Directiei, potrivit legii; 5 aprobă rapoartele de evaluare a performanţelor individuale ale personalului-funcţionari publici şi personal contractual din subordine; 8) formulează propuneri de proiecte cu finanțare nerambursabila în scopul dezvoltării serviciilor sociale; h) elaborează Raportul anual asupra sistemului de control intern/managerial, dezvoltat şi implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; i) îndeplineşte toate atribuţiile pe care legea le prevede în sarcina conducătorului, angajatorului sau ordonatorului de credite al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. DD informează primarul/viceprimarul delegat cu probleme sociale cu privire la problemele de rezolvat în legătură cu activitatea curentă a instituţiei. k) exercita atributiile ce revin Directiei in calitate de persoana juridica; D elaboreaza si supne aprobarii Consiliului Local al Municipiului Timisoara proiectul strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatatirea activitatii; m) elaboreaza proiectele raportelor de activitate , ale rapoartelor privind stadiul implementarii staregiei de dezvoltare a serviciilor sociale si propunerile de masuri pentru imbunatirea activitatii; n) elaboreaza si propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Timisoara statul de functii al Directiei; o) aplica sanctiuni disciplinare, în conformitate cu prevederile legale. S)Directorul general are calitatea de ordonator tertiar de credite şi cf. Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale are următoarele responsabilități: a) intocmeste proiectul bugetului propriu al Directiei si contul de de incheiere a exercitiului bugetar; b) angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în limita creditelor bugetare aprobate *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com 1 2 2 1 Eurorreaniia Cufturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor c) luarea măsurilor pentru asigurarea integrității bunurilor aflate în proprietatea sau în administrarea instituţiei pe care o conduce; d) vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii şi prezentarea la termen a situaţiilor financiare asupra situaţiei patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare: e) vegheaza organizarea sistemului de monitorizare a programului de achiziţii publice şi a programului de investiţii publice; vegheaza la organizarea şi ţinerea la zi a evidenţei patrimoniului, conform prevederilor legale; g) alte atribuții stabilite de dispoziţiile legale. h) indeplineste functia de ordonator tertiar de credite; (4)Directorul general are următoarele responsabilități pentru îndeplinirea atribuţiilor serviciului public de interes local: a) răspunde de managementul domeniului său de activitate; b) conduce serviciul subordonat şi răspunde de organizarea şi funcţionarea acestuia în condiţii de eficiență şi eficacitate; c) numeste persoana desemnata pentru coordonarea activitatii controlului intern managerial implementat la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, d) răspunde de implementarea proiectelor cu finanţare internă sau externă, Art.24 (1) Directorul general adjunct coordonează şi controlează activitatea tuturor serviciilor/centrelor sociale si raspunde de buna lor functionate. (2) Directorul general adjunct -personal contractul are următoarele responsabilităţi, care vizeaza coordonarea servciilor sociale : -Se asigură de respectarea calității si a standardelor de calitate în domeniul serviciilor sociale in toate centrele aflate in subordonare, monitorizeaza acordarea serviciilor sociale beneficiarilor cu respectarea drepturilor si obligatiilor acestora, acordând prioritate soluționării nevoilor fiecarei categorii in parte; -Monitorizează permanent serviciile sociale furnizate, în vederea respectării standardelor de calitate şia păstrării licențelor de funcţionare, drept pentru care asigură suport informațional şi logistic; -Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentaţiei în vederea implementării, monitorizării şi evaluării sistemului de controlul intern managerial; -Acordă îndrumare metodologică sefilor de centre/coordonatorilor pentru conceperea documentației în vederea intocmirii regulamentelor de organizare si funcionare si a procedurilor operationale privind serviciile sociale; -Realizeaza supervizarea sefilor /coordonatorilor de servicii sociale aflate in subordine -Stabileste împreună cu şefii de centre un calendar de organizare a evenimentelor socio-educative în cadrul centrelor, în funcție de tipul de servicii sociale acordate si le inainteaza spre avizare Directorului general; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(gmail.com DIR e Trapilied Europeană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI T. IMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA „În slujba oamenilor - Coordoneaza activitatea de planificare şi de realizare a activităţilor de informare, formare şi îndrumare metodologică, în vederea creșterii performaneței personalului care acordă servicii sociale în cadrul centrelor; Coordoneaza intocmirea de rapoarte de activitate la nivelul centrelor aflate in subordonare „se asigură de primirea informațiilor necesare elaborării de rapoarte către diverse autorități de la nivel local, județean şi național, pe care le transmite spre avizare directorului general; (S)Directorul general adjunct- personal contractual este subordonat directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. (4)Directorul general adjunct — personal contractual inlocuieste Directorul general pe perioada concediilor de odihna. (S)Raspunde prin delegare de competenta si de alte atributii trasate de directoul general in virtutea legii. ART 25 (1) Directorul general adjunct — functie publica coordoneaza activitatea serviilor beneficii sociale, contabilitate buget finante, achizitii publice si administrativ. (2)Directorul general adjunct- functie publica este subordonat directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, (3) Directorul general adjunct — functie publica are următoarele responsabilităţi: -asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al institutiei în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne; "urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei, permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii bilantului de deschidere, necompensarii); -raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori directorul general al institutiei o cere; -organizeaza si raspunde de intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar- contabil, la operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor inventarierii; ; - raspunde de indeplinirea la termen a obligatiilor institutiei ' fata de bugetul statului si terti în conformitate cu dispozitiile legale in vigoare; - ofera sprijin entitatilor functionale ale institutiei in legatura cu problemele referitoare la activitatea coordonata ; raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciilor/compartimentelor din subordine; -raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie economica si financiar-contabila, achzitii publica, adminitrative si beneficii sociale; *Sediu administrativ: Str, Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: com Ua a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor -asigura fluidizarea si eficientizarea modului de lucru intre serviciile aflate in subordine; - raspunde si verifica legalitatea si oportunitatea procedurilor de achzitie publica deulate de institutie; -verifica corelarea dintre programul anual al achzitiilor publice si bugetul aprobat pe capitole bugetare; -coordoneaza și controlează activitatatea seviciilor/birourilor/compartimentelor; Art. 26 Atribuţiile şi competențele specifice ale fiecărui /serviciu/birou/compartiment sunt următoarele: SERVICII DE MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL SI FAMILIE Adresa serviciului: Str.Cornelia Sălceanu nr.17, Timisoara Date de contact: tel.0256.20.205.85, 0356.005.188 email: protectiacopilului. tm(Qgmail.com respectiv adictii.dastm(Qgmail.com Actul de înființare si data infiinţării: serviciul se infiinteaza prin prezenta hotaratea CLT Organizarea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie o Evaluarea şi Montorizarea Copilului cu Dizabilităţi o Prevenirea Separării Copilului de Familie o Compartimentul Asistenţă Integrată a Adicţiilor Legislaţie aplicabilă: Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificarile ulterioare; Legea nr. 174/2018 privind modificarea şi completarea Legii 217/2003 pentru prevenirea şicombaterea violenței în familie; Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; LEGE nr.119 /6 octombrie 1996 cu privire la actele de stare civilă Legea 143/2000 privind combaterea traficului și consumului ilicit de droguri; Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naționale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 288/2006 pentru aprobarea standardelor minime privind managementul de caz în domeniul protecției drepturilor copilului; Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naționale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecție; Ordinul secretarului de stat al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului nr. 95/2006 pentru aprobarea Metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistență *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Ogmail.com Europeni a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor socială și protecţia copilului şi serviciile publice de asistență socială/ persoane cu atribuții de asistenţă socială, în domeniul protecţiei drepturilor copilului; Ordinul 219/2006 privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintilor pe perioada in care acestia se afla la munca in strainatate Ordinul1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru evaluarea şi intervenția integrată în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerințe educaționale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu Ordin nr.27/03 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale destinate copiilor; Ordin al Ministerului Muncii nr. 1733/2015 de aprobare a Procedurii de stabilire și plată alocaţie lunară plasament; Ordinul nr. 3392/2017 pentru stabilirea criteriilor generale de acordare a burselor sociale şi altor forme de sprijin material pentru studenți şi cursanţii din învățământul superior de stat, învătământ cu frecvenţă; Ordinul ministrului muncii, familie, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr.29/3 ianuarie 2019 privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinat persoanelor adulte - Anexa nr.7 HG nr.564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaţionale speciale şcolarizați în sistemul de învăţământ preuniversitar; HG nr.904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art.129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilului; Hotărârea Guvenului nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipa multidisciplinară și în rețea în situațiile de violență asupra copilului și de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenție multidisciplinară şi interinstituționala privind copiii exploataţi şi aflați în situații de risc de exploatare prin muncă, copii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranți victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state; Hotărârea Guvenului nr.797/2018 privind atribuțiile şi Regulamentul-cadru de organizare și funcționare ale Direcţiei penerale de asistență socială și protecția copilului, republicată, cu modificarile şi completările ulterioare; HG nr, 860/28 iulie 2005 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare; Hotarerea691/ 2015 cu privire la apobarea procedurilor de monitorizare a modului de crestere si ingrijire a copilului cu parintiplecati la munca in strainatatesia serviciilor decareacestia pot beneficia, precum si pentru aprobarea metodologiei de lucru dintre directiile generale de asistenta sociala si *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol], nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com UE COE Capliadă Europeană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 6, protectia copilului si serviciile publice de asistenta sociala si a modelului standard al documentelor elaborate de catre acestea; Hotărârea Guvernuluinr.1103/10 decembrie 201 pentru aprobarea metodologiei privind reaizarea obligațiilor ce revin autorităților administrației publice locale, instituțiilor şiprofesioniştilor implicaţi în prevenirea și intervenția în cazurile de copii aflați în situație de risc de părăsire sau părăsiți în unități sanitare; Hotărârea Guvernului nr,75/4 februarie 2015 privind reglementarea prestării de către copii de activităţi remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi modeling Beneficiarii servicului: 6.1.Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilităţi - copii cu dizabilități cu domiciliul sau reşedinţă în Municipiul Timişoara precum şi familiile acestora; 6.2. Prevenirea Separării Copilului de Familie 7. - copiii aflatiîn risc de separare de părinti; - copiii, beneficiari ai serviciilor sociale finanțate de către Consiliul Local,; - copiii care au avut o măsură de protecţie specialăși ulterior au fost reintegrați în familie; - copiii ai căror căror drepturi sunt încălcate; - copiii predispuşi abandonului şcolar sau care se confruntă cu probleme de absenteism; - copiii aflatiîn situație de risc de abuz, neglijaresau exploatare; - copiii ai carorpărinti sunt plecați la muncă în străinătate; - copiii care se confruntă cu situații de violență în familie; - copiii care desfăşoară activități remunerate în domeniul cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling; - adolescente si femei predispuse abandonului copilului şi a apariției sarcinilor nedorite; - membrii comunității timişorene 6.3.Compartimentul Asistenţă Integrată a Adicţiilor - persoane adolescente şi tineri cu diferite adicţii: droguri, alcool, alte substanțe toxice; - adulţi cu diferite adicții: droguri, alcool, alte substanţe toxice; - familiile adolescenţilor/tinerilor şi persoanelor cu diferite adicţii; Numarul total de posturi: 28 (27+1) din care 1 sef serviciu care va asigura conducerea Serviciilor de management de caz pentru copil si familie : Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilităţi: 9 posturi, din care 8 funcții publice şi 1 personal contractual; Prevenirea Separării Copilului de Familie: 10 posturi , 9 funcții publice si 1 personal contractual; Compartiment Asistenţă Integrată a Adicţiilor: 8 posturi , personal contractual *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Qgmail.com Vărmli 2 a | Puropeanta culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 8. Atributiile generale ale SERVICIILOR MANAGEMENT DE CAZ PENTRU COPIL ȘI FAMILIE sunt urmatoarele: 8.1.Evaluarea și Montorizarea Copilului cu Dizabilități Evaluarea iniţială a copiilor cu dizabilități şi/sau CES la prima încadrare: realizarea raportului de evaluare inițială, informarea obligatorie a părinților cu privire la drepturi şi identificarea situațiilor de urgență; Evaluarea socială a copiilor cu dizabilități şi/sau CES, documentată în ancheta socială şi anexa cu factorii de mediu, evaluarea riscurilor; Informare și sprijin acordat părinţilor cu privire la modalitatea obţinerii certificatului de încadrare în grad de handicap/orientare şcolară, a drepturilor, facilităților şi a serviciilor; Sprijinirea părinților pentru înscriere la medicul de familie; Programarea copiilor din familii cu venituri insuficiente la Serviciul de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi sau Serviciul de Evaluare şi Orientare Şcolarăşi profesională din cadrul DGASPC Timiş; Monitorizarea Planului de Abilitare Reabilitare pentru copiii cu dizabilităţi din familii precum şi efectuarea semestrială a vizitelor de monitorizare la domiciliul copilului la solicitarea managerului de caz; Sprijinirea părinţilor cu privire la identificarea serviciilor de recuperare-abilitare/reabilitare; Colaborarea cu managerul de caz din cadrul Serviciului Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilități din cadrul DGASPC Timiş; Notificarea Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului cu Dizabilităţi din cadrul DGASPC Timiş, atunci când familia îşi schimbă domiciliul în alt judeţ si DASMT are cunostinta de acesta situatie; Notificarea managerului de caz în situaţia în care se impune reevaluarea complexă în vederea încadrării în grad de handicap înainte cu 60 de zile de la data de expirarea a termenului de valabilitate a certificatului emis anterior şi transmiterea către managerul de caz evaluarea complexă a Raportului de monitorizare a copilului şi familiei; 8.2.Prevenirea Separării Copilului de Familie Monitorizeazasianalizeazasituatiacopiilor de - pe razamunicipiuluiTimişoara precum simodul de respectare a drepturilorcopiilor, asigurândcentralizareașisintetizareadatelorsiinformatiilorrelevante; Realizeazăactivitatea de prevenire a separăriicopilului de familiasa; Identificăşievalueazasituaţiile care impunacordarea de serviciisi/sauprestațiipentruprevenireaseparăriicopilului de familia sa; Întocmeşte şi implementează planul de servicii conform Legii nr. 272/2004; Asigura consilierea si informarea familiilor cu copii în intretinere asupra drepturilor si obligatiilor acestora, asupra drepturilor copilului si asupra serviciilor disponibile pe plan local; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: E! Tipar DUET ae

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Asigură si urmăresc aplicarea masurilor de prevenire si combatere a consumului de alcool şi droguri, de prevenire și combatere a violentei domestice, precum si a comportamentului delincvent; Vizitează periodicla domiciliu, familiile şi copiii care beneficiază de servicii si prestatii si urmaresc modul de utilizare a prestatiilor, Înainteaza propuneri primarului, in cazul in care este necesara luarea unei masuri de protectie speciala, in conditiile legii; Urmaresteevolutiadezvoltarii copilului si modul in care parintii acestuia isi exercita drepturile si isiindeplinescobligatiile cu privire la copilul care a beneficiat de o masura de protectie speciala si a fost reintegrat in familia sa; Colaboreaza cu directiagenerala de asisteniasocialasiprotectiacopilului in domeniulprotectieicopiluluisi transmit acesteiatoatedatelesiinformatiile solicitate din acestdomeniu; Acordă sprijin şi acompaniere în demersurile pentru înregistrarea tardivă a nașterii copilului; Realizează anchete sociale la solicitarea Instanţei judecătorești privind protecţia și promovarea drepturilor copilului. Avizează Planurile de servicii realizate de către ONG-urile care desfăşoară activități în conformitate cu Legea 272/2004, subvenționați de către Consiliul Local pe baza Legii 34/1998şi monitorizează implementarea acestora; Realizează baza de date cu copii care desfășoară activități remunerate în domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar şi de modeling , al căror domiciliul se află pe raza Municipiului Timişoara; Centralizeazainformatiile cu privire la copiii plecati in strainatate si le comunica DGASPC; Realizeaza activitatea de identitificare, interventie si monitorizare a copiilor care sunt lipsiti de ingrijireaparintesca pe perioada in care parintii sunt plecati in strainatate 10.3. Compartimentul Asistenţă Integrată a Adicţiilorfurnizeazăserviciisociale de tip centre de zi, acordateînsistemintegrat cu alteservicii de interes general din comunitatepentrupersoanetoxico-dependente cu diferiteadicții: droguri, alcool, altesubstanţetoxice precum şifamiliiloracestora, după cum urmează: a) b) d) informare şi consiliere: privesc drepturile sociale, prevenirea şi combaterea unor comportamente care pot conduce la creşterea riscului de excluziune socială: violența în familie, traficul de persoane, delincvenţăș.a., precum şi măsurile de sprijin în vederea facilitării integrării/reintegrării sociale a categoriilor de persoane defavorizate; consiliere psihologică, precum şi, după caz, terapii de specialitateoferite prin personalul de specialitate; consiliere socială, oferită prin responsabilul de caz - asistent social; acordarea serviciilor medicale de bază,prin asistent medical,care colaborează cu unităţi medicale în care se desfăşoară programe terapeutice specifice pentru tratamentul dependenţei de tutun, alcool şi droguri; educaţieextracurriculară: educaţie pentru sănătate, educație privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile, educaţie pentru prevenirea şi combaterea consumului de droguri, alcool, tutun, educație civică, educaţie pentru dezvoltarea abilităţilor pentru o viaţă independentă, educaţie pentru prevenirea şi combaterea comportamentelor anti-sociale; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(gmail.com EA inalt a FA VAR TITI

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor f) promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ în vederea prevenirea recăderii în consum şimenținereamotivației: facilitarea accesului la servicii medicale, organizarea acţiunilorşi/sau promovarea participării la activități de educaţie fizică sau sportive, organizarea evenimentelor şi/sau facilitarea accesului la activităţi culturale şi artistice, promovarea activităţilor de voluntariat, etc.; &) îndrumare/informare și după caz acompaniere în scopul prevenirii şi combaterii izolării sociale,activități de sprijin, consiliere, educare pentru grupul țintă; h) alte activităţi de promovare a incluziunii sociale a persoanelor defavorizate: conştientizareşi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale și promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială, campanii de informare, educare și conştientizare a populaţiei în scopul prevenirii consumului de tutun, alcool şi droguri în şcoală, familie şi comunitate; i) promoveareaimplicarii voluntarilor (elevi, studenţi, specialişti) în activităţi de prevenire; j) colaborarea cu diverse instituţiişiautoritățile publice locale, cu organizaţiile neguvernamentale; SERVICIUL STRATEGII PROGRAME 1. Adresa serviciului: str, Ioan Plavosin, nr.21, Timisoara 2.Date de contact: tel.0356/416.050, fax, 0356/416.049, tel mobi 0040724296458, s.strategiiprograme(Qgmail.com 3.Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 Serviciului strategii programe este format din 9 posturi: functii publice- 8 functii de executie si 1 sef servieiu are in subordine doua compartimente : - Compartiment Relatia cu ONG — 6 posturi: 3 functii publice si 3 postruri contractuale; - Compartimentul Monitorizare/ Analiza Statistica- 2 posturi contractuale 4. Numar total de posturi: 17 posturi (12 functii publice si S posturi contractuale) 3. Atributii serviciu strategii programe: Acest serviciu, are următoarele atribuții şi competențe în domeniile elaborării de strategii, proiecte şi al colaborării cu organizaţiile neguvernamentale si cu autorităţile adminsitrației publice locale, aşa cum sunt ele descrise mai jos: În domeniul elaborării de strategii, proiecte se : Elaborează proiecte pentru accesarea de fonduri în vederea dezvoltării/înfiinţării de noi servicii destinate copiilor, persoanelor adulte cu dizabilităţi, persoanelor fără adăpost, persoanelor vârstnice şi altor categorii de beneficiari aflați în dificultate; - Identifică fonduri nerambursabile pentru acoperirea nevoilor identificate; - Studiază ghidul solicitantului pentru obţinerea fondurilor nerambursabile; - Elaborează cererea de finanțare şi întocmeşte documentaţia necesară accesării de fonduri; - Înaintează documentația forurilor competente; ! - Implementează proiectele pentru care s-a obţinut finanţare şi în care este partener; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr, 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com Tapliladă a Cufturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Monitorizează implementarea proiectelor pentru care s-a obţinut finanţare; Întocmeşte rapoartele către autoritatea finanţatoare; Elaboreaza actualizeaza stategia de dezvoltare a serviciilor sociale la nivelul municipiului Timisoara , cu cel putin cel puţin următoarele informaţii: caracteristici teritoriale ale unității adminitrativ-teritoriale; nivelul de dezvoltare socioeconomică şi culturală a regiunii; indicatori demografici cum ar fi: structura populaţiei, după vârstă, sex, ocupaţie, speranţa de viaţă la naştere, speranţa de viaţă sănătoasă la 65 de ani, soldul migrației etc.; tipurile de situaţii de dificultate, vulnerabilitate, dependenţă sau risc social etc, precum şi estimarea numărului de beneficiari; tipurile de servicii sociale care ar putea răspunde nevoilor beneficiarilor identificați şi argumentaţia alegerii acestora. Evaluează nevoile sociale la nivelul municipiului şi propune soluţii pentru rezolvarea problemelor identificate; o Identifică situațiile deosebite ce apar în domeniul asistenței sociale şi stabileşte măsurile necesare pentru soluţionarea acestora; Cartografiază serviciile sociale, dificultăţile întâlnite în domeniul asistenţei sociale Colectează, prelucrează şi administrează datele şi informațiile privind beneficiarii, furnizorii publici și privați și serviciile administrate de aceştia la nivelul municipiului Timişoara; Elaborează/actualizeaza strategia la nivelul municipiului Timisoara în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate; studiază strategiile din domeniu precum şi cele conexe, stabileşte obiectivele şi indicatorii de realizare; propune spre aprobare/modificare Strategia municipiului Timişoara de dezvoltare a serviciilor sociale; colaborează cu autoritățile adminsitrației publice locale, instituții relevante în domeniul sociale şi organizațiile neguvernamentale pentru elaborarea şi implementarea strategiei Coordonează implementarea strategiei în domeniul asistenței sociale la nivelul municipiului Timisoara; Realizează, în colaborare cu factorii implicați, planurile anuale de implementare ale strategiei municipiului Timisoara; Evaluează nivelul de atingere a obiectivelor propuse, analizează activităţile anuale; Întocmeşte materiale de prezentare a Direcţiei/ diverselor servicii/ proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferințe, seminarii, şedinţe, etc.; culege informații necesare pentru realizarea materialelor întocmește materiale de prezentare a Direcţiei/diverselor servicii/proiectelor sau pe diverse teme, ce urmează a fi utilizate în conferinţe, seminarii, şedinţe, etc. *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol[, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: ra DEE O ESTE ta cun

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Organizează diverse activități de promovare în comunitate a domeniului său de activitate; - culege informaţii necesare pentru organizarea diverselor activităţi (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenţei sociale - organizează activități (seminarii, conferinţe, etc.) în domeniul asistenței sociale (propune şi contactează colaboratorii, parteneri şi participanții, propune programul de derulare și modul de realizare a acestuia) - studiază impactul asupra segmentului de populaţie la care se adresează, în funcţie de eveniment - organizează diverse câmpanii de promovare în comunitate a domeniului asistenţei sociale ' Contribuie la întocmirea rapoartelor de activitate ale instituției, în domeniul protecţiei copilului şi a persoanei adulte aflate în dificultate; Colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activități în domeniul asistenţei sociale, în următoarele aspecte: - informează periodic ONG-urile despre orice modificări legislative sau noutăți în domeniul dezvoltării serviciilor sociale - oferă consultanţă în orice problemă privind elaborarea de strategii, proiecte în domeniul asistenței sociale - informează ONG-urile cu privire la existenţa unor surse de finanţate nerambursabile în domeniul social coordonand si monitorizand modul de atribuire si utilizare a banului public de catre acestea - oferă sprijin metodologie pentru diversificarea şi înfiinţarea unor noi servicii sociale la nivel local - organizează întâlniri periodice în care sunt prezentate materiale cu privire la bunele practici în asistenţa socială, dezvoltarea şi finanțarea serviciilor sociale Oferă consultanţă în crearea de noi servicii, înfiinţare de fundaţii sau asociaţii, de accesare a unor fonduri nerambursabile; Stabileşte obiectul unor parteneriate public-private în domeniul social în vederea accesării de fonduri nerambursabile sau dezvoltării sau înființării de servicii sociale cu; Răspunde solicitărilor primite din partea organizaţiilor nonguvernamentale în domeniul asistenţei sociale. Elaborează, în colaborare cu serviciile din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială, Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul local al municipiului Timişoara înainte de fundamentarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu strategia de dezvoltare a serviciilor sociale proprie, precum şi cu cea a judeţului de care aparţine unitatea administrativ-teritorială, și cuprinde date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi înființate, programul de contractare şi programul de subvenţionare a serviciilor din fonduri publice, derulate cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat, bugetul estimat şi sursele de finantare „Planul anual de acţiune cuprinde, si planificarea activităților de informare a publicului, precum şi programul programul de formare şi *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com SA True Europa a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor îndrumare metodologică în vederea creşterii performanţei personalului care administrează şi acordă servicii sociale. + Elaboreaza planul anual de acţiune prin realizarea unci analize privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente şi propuse spre a fi înfiinţate, resursele materiale, financiare şi umane disponibile pentru asigurarea furnizării serviciilor respective, cu respectarea planului de implementare a strategiei proprii de dezvoltare a serviciilor sociale , în funcţie de resursele disponibile, şi cu respectarea celui mai eficient raport cost/beneficiu. COMPARTIMENT RELATIA CU ONG Colaborează permanent cu organizaţiile societății civile şi alți actori sociali care reprezintă interesele diferitelor categorii de persoane aflate în nevoie socială; * Realizează demersurile legale în vederea acordării de finanțare publică pentru furnizori privați de servicii sociale; e Monitorizează din punct de vedere tehnic respectarea condițiilor de finanțare în cazul furnizorilor privați care au primit fonduri publice pentru acordarea de servicii sociale e Asigură consultarea furnizorilor publici şi privați de servicii sociale, a asociaţiilor profesionale şi a organizațiilor reprezentative ale beneficiarilor pentru elaborarea/revizuirea Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale și a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanțate din bugetul local al municipiului Timişoara; COMPARTIMENT MONITORIZARE/ANALIZA STATISTICA e colectează, prelucrează și administrează datele şi informaţiile privind beneficiarii, farnizorii publici şi privaţi şi serviciile administrate de aceştia şi le comunică serviciilor publice de asistenţă socială de la nivelul judeţului, precum şi Ministerului Muncii şi Tustiţiei Sociale, la solicitarea acestuia; + transmiterea, în format electronic, serviciului public de asistenţă socială de la nivel județean a datelor şi informațiilor colectate la nivel local privind beneficiarii, furnizorii de servicii sociale şi serviciile sociale administrate de aceştia, precum şi a rapoartelor de monitorizare şi evaluare a serviciilor sociale; e Culege datele necesare întocmirii rapoartelor privind indicatorii de performanta ai serviciilor sociale specializate oferite copiilor, persoanelor vârstnice şi cu handicap si alte categorii sociale. COMPARTIMENTUL AUDIT l.Adresa compartimentului: Bulevardul Regele Carol [, nr.10, Timişoara *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com p irigare 2071 Culturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 2.Date de contact: tel: 0256/220583 3.Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.218 din 27.06.2017; 4. Numarul total de posturi: 3 (funcționari publici). S.Atribuţiile generale ale compartimentului audit: Auditul public intern reprezintă o activitate funcțional independentă şi obiectivă, de asigurare şi consiliere, concepută să adaupe valoare şi să îmbunătățească activitățile entității publice; ajută entitatea publică să își îndeplinească obiectivele, printr-o abordare sistematică şi metodică, evaluează şi îmbunătăţeşte eficiența şi eficacitatea managementului riscului, controlului și proceselor de guvernanţă; Pentru realizarea misiunii sale compartimentul audit intern are urmatoarele atributii: e Elaborează/actualizează normele metodologice privind exercitarea activităţii de audit public intern specifice entității publice în care îşi desfăşoară activitatea, avizate de către compartimentul de audit public intern organizat la nivelul entităţilor publice ierarhic superioare: e Elaborează/actualizează Carta auditului intern, documentul oficial care prezintă misiunea, competenţa şi responsabilitățile auditului intern; » Elaborează/actualizează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani, și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern; + Efectuează misiuni de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale entității publice sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă și eficacitate; + Auditează, cel puțin o data la 3 ani, fără a se limita la acestea: activitățile financiare sau cu implicații financiare desfăşurate de entitatea publică;plățile asumate prin angajamente legale şi bugetare; alocarea creditelor bugetare;sistemul contabil şi fiabilitatea acestuia;sistemul de luare a deciziilor; sistemele de conducere şi control, precum şi riscurile asociate unor astfel de sisteme; sistemele informatice. » Efectuează misiuni de consiliere formalizate, la structurile din cadrul entitătii publice, misiuni de consiliere cu caracter informal, la solicitarea şi/sau cu aprobarea directorului general al entității publice, precum şi misiuni de consiliere pentru situații excepţionale ca urmare a unei situații de forță majoră sau altor evenimente excepționale; e Efectuează, din dispoziția directorului general al entității publice, misiuni de audit ad-hoc cu caracter deosebit; + Asigură raportarea periodică, la cererea structurilor ierarhice superioare, asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor formulate ca urmare a desfășurării misiunilor de audit public intern; + Asigură informarea către directorul general al entității publice, despre recomandările neînsuşite de către conducătorii structurilor auditate, precum şi despre consecințele neimplementării acestora; e În cazul identificării unor iregularităţi sau posibile prejudicii, raportează imediat directorului general al entității publice şi structurii de control intern abilitate; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com A a ” 1 Europeni =

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor e Llaborează raportul anual al activității de audit public intern care prezintă modul de realizare a obiectivelor compartimentului de audit public intern; e Elaborează/actualizează programul de asigurare şi îmbunatățire a calității sub toate aspectele activității de audit public intern; e Asigură implementarea, dezvoltarea, precum şi autocvaluarea sistemului de control intern managerial în cadrul compartimentului de audit, în conformitate cu prevederile legale; e Verifică respectarea normelor, instrucţiunilor, a Codului privind conduita etică a auditorului intern din cadrul compartimentului de audit intern, precum şi menținerea unui grad inalt de integritate, etică și morală în activitatea de audit public intern; e Colaborează cu structurile de audit public intern ierarhic superioare, precum şi cu alte structuri în scopul îndeplinirii atribuțiilor stabilite prin prezentul Regulament şi prin reglementările legale în vigoare, aplicabile domeniului de activitate; e Urmăreşte acoperirea necesităților de perfecţionare profesională a personalului din cadrul structurii de audit public intern, precum şi evaluarea performanțelor profesionale ale personalului propriu; e Participă la acţiuni inițiate și organizate de către UCAAPI pe linia instruirii profesionale şi a respectării codului de etică; e Asigură confidențialitatea datelor şi informațiilor privind misiunile de audit public intern, de consiliere şi ad-hoc efectuate; e Urmăreşte clasarea şi arhivarea documentelor create şi/sau primite, conform dispozițiilor legale; Îndeplineşte orice alte sarcini dispuse de către directorul general al instituției, sau care rezultă din legislaţia privind auditul public intern, cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare. COMPARTIMENTUL CONTROL INTERN MANAGERIAL 1.Sistemul de Control Intern Managerial 1.Adresa structurii: str. Str.Ioan Plavoşin nr.21, Timişoara 2.Date de contact: tel.0356/416050 3.Actul de înfiinţare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timişoara nr. din 4.Numarul total de posturi: 2 funcții publice Prezentare Sistemul de Controlul Intern Managerial reprezintă ansamblul formelor de control exercitate la nivelul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara , stabilite de conducere în concordanță cu obiectivele acesteia şi cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor publice în mod economic, eficient şi eficace. S.Atribuţiile generale ale Sistemului de Control Intern Managerial: Sistemul de Control Întern Mangerial urmăreşte să asigure o protejare şi o bună folosire a resurselor financiare, umane şi corelarea lor cu obiectivele direcției, îmbunătățirea fluxului informaţional şi creşterea inteligibilității, gestionarea riscurilor, prevenirea şi depistarea fraudelor , calitatea documentelor elaborate. *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com Vu Vii: ra ZU a = carii a Cudturie

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Principalele atribuții care îi revin acestei structuri sunt următoarele: e asigurarea realizării, la un nivel corespunzător de calitate, a atribuţiilor entității publice, , în condiţii de regularitate, eficacitate, economicitate şi eficienta, prin evaluarea sistematica şi menţinerea la un nivel considerat acceptabil a riscurilor asociate structurilor, programelor, proiectelor sau operaţiunilor; » protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzului sau fraudei; o respectarea legii, a reglementărilor şi deciziilor conducerii entității publice; e asigurarea unei atitudini cooperante a personalului de conducere şi de execuţie, acesta având obligaţia să răspundă în orice moment solicitărilor conducerii şi să sprijine efectiv controlul intern; . asigurarea integrității şi competentei personalului de conducere şi de execuție, a cunoaşterii şi înţelegerii de către acesta a importanţei şi rolului controlului intern; ” stabilirea obiectivelor specifice ale controlului intern, astfel încât acestea să fie adecvate, cuprinzătoare, rezonabile şi integrate misiunii direcției şi obiectivelor de ansamblu ale acesteia; reflectarea în documente scrise a organizării controlului intern, a tuturor operaţiunilor entității publice şi a tuturor evenimentelor semnificative, precum şi înregistrarea şi păstrarea în mod adecvat a documentelor, astfel încât acestea să fie disponibile cu promptitudine pentru a fi examinate de către cei în drept; CĂ asigură Secretariatul tehnic în ceea ce priveşte implementarea O.S.G.G. nr 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților publice cu actualizările şi modificările ulterioare; Asigură centralizarea/raportarea implementării activităților cuprinse în standardele de control intern/managerial din cadrul entității. II. Corpul de Control 1.Adresa structurii: str. Str.loan Plavoşin nr.21, Timişoara 2.Date de contact: tel.0356/416050 3.Actul de înfiinţare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local al municipiului Timișoara nr. din 4.Numărul total de posturi: 2 funcţii publice Prezentare Corpul de Control este structura la nivel de compartiment, fără personalitate juridică, organizată în scopul asigurării unor servicii de calitate cetăţenilor,aflată în subordinea directă a directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara, denumită în continuare direcţie. Activitatea specifică de control constă în analiza, verificarea şi măsurarea realizării cantitative şi calitative a unor performanţe, sarcini sau lucrări, compararea acestora cu obiectivele planificate şi indicarea măsurilor ce se impun pe parcursul ori la sfârşitul acestei activităţi, în scopul menţinerii stării de normalitate a activităţii organizației. Pentru îndeplinirea obiectivelor instituţionale, Corpul de Control cooperează cu instituţiile publice, autoritățile şi organele de specialitate ale administraţiei publice locale, pe probleme de interes comun, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, Corpul de Control îndeplineşte atribuțiile care îi revin din punerea în aplicare a documentelor strategice/programatice ale Primăriei municipiului Timişoara,respectiv direcției. S.Atribuțiile generale ale Corpului de Control: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com ! ROI 2 =1 Sail ureei a Gafturit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Controlul,ca o definiție generală, constă în măsurarea si corectarea performanțelor înregistrate în activitatea structurilor şi a personalului acestora, în scopul asigurarii îndeplinirii obiectivelor și planurilor stabilite de conducerea entității publice, Principalele atribuții care îi revin acestei structuri,fără a se limita la acestea,sunt următoarele: + planifică, organizează şi execută controale la structurile din aparatul de specialitate,respectiv la structurile aflate în subordinea direcției, potrivit dispoziţiilor legale; verifică petiţiile cetăţenilor, precum şi rapoartele şi memoriile personalului direcției, repartizate spre soluţionare; e efectuează cercetări în legătură cu infracțiunile şi abaterile disciplinare săvârşite de personalul direcţiei, în conformitate cu dispoziţiile legislaţiei române şi ale dreptului internaţional; + înştiințează organul de urmărire penală sau, după caz, organul de constatare a săvârşirii infracţiunilor abilitat de lege, cu privire la orice date din care rezultă indicii că s-a efectuat o operaţiune sau un act ilicit ce poate atrage răspunderea penală; e efectuează cercetările prealabile ale faptelor ce constituie abateri disciplinare, săvârşite de personalul din structurile direcției; + propune declanşarea demersurilor necesare pentru tragerea la răspundere disciplinară a personalului direcției pentru faptele ce constituie abateri disciplinare, prevăzute de legislația în vigoare, constatate în urma activităților de control, precum şi a verificărilor efectuate în legătură cu sesizările la adresa personalului; efectuează, după caz, cercetarea administrativă în vederea stabilirii răspunderii materiale a personalului pentru prejudiciile cauzate direcţiei, în cazurile constatate nemijlocit sau cele repartizate spre soluţionare; + întocmeşte rapoarte în urma misiunilor, ordonate şi propune directorului general măsuri preventive sau corective cu privire la abaterile constatate; + monitorizează stadiul implementării măsurilor dispuse/aprobate de către directorul general în urma desfăşurării controalelor şi verificărilor la structurile direcţiei; + completează şi actualizează baza proprie de documentare, referitoare la activitățile desfăşurate, monitorizează măsurile dispuse şi activităţile de control managerial intern de la nivelul direcţiei; + iniţiază sau participă la realizarea unor studii şi analize privind cauzele disfuncţiilor şi deficienţelor constatate în activitatea structurilor şi personalului evaluate, în scopul îmbunătățirii activităţii acestora; + formulează propuneri de elaborare, modificare sau completare a actelor normative, potrivit competenţei; * participă, potrivit ordinelor şi dispozițiilor conducerii direcţiei, la activităţi specifice desfăşurate de direcție în exercitarea atribuţiilor prevăzute de lege, COMPARTIMENT RELATII CU PUBLICUL 1, Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr.21, Timisoara 2, Date de contact: te1.0356/416.050, fax. 0356/416.049 asistentasocialatm(Qgmail.com 3. Actul de înfiinţare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Beneficiarii Compartimentului : locuitorii orasului Timisoara precum si toti cetatenii sau institutiile care solicita informatii, conform Legii, din activitatea Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Qgmail.com Tina DPI "apaliedi popă dn j | j

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 5. Numarul total de posturi: 5 din care 2 functii publice si 3 posturi contractuale 6. Atributiile generale ale Compartimentului relatii cu publicul sunt urmatoarele: Compartimentul relatii cu publicul , reprezintă puntea de legătură dintre Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara şi cetăţeni, instituţii, asigurând contactul şi comunicarea într-un mod cât mai eficient. Compartimentul relatii cu publicul , se află în directa subordonare a directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara. Activitatea în domeniul relațiilor cu cetăţenii se desfăşoară la sediul central al Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara, iar angajaţii cu atribuţii în acest sens stau la dispoziţia publicului cu informații legate de activitatea şi serviciile oferite de către instituţie: . informare şi consiliere directă a cetăţenilor sau intermediată prin mijloace tehnice de comunicare; . documentare cu privire la serviciile oferite precum şi schimbările legislative de resort; - documentare cu privire la actele şi formularele necesare pentru obţinerea diferitelor beneficii/servicii oferite de directie; . indrumarea cetăţenilor către serviciile competente sau către alți furnizori de servicii sociale (după caz); . furnizarea de formulare catre cetăţeni si sprijinirea beneficiarilor în vederea completării corecte a formularelor; . informarea cetăţenilor cu privire la toate actele necesare/modalități de obţinere a serviciului social solicitat; . aplicarea dispoziţiilor O.G nr.27/2002, privind reglementarea activității de soluţionare a petițiilor, cu modificarile şi completările ulterioare; . punerea la dipoziţia cetățenilor a materialelor informative gratuite; . oferirea de suport tuturor celor interesaţi în obţinerea de informații cu caracter public, legate de activitatea instituţiei în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public; . promovarea și protejarea imaginii beneficiarilor de servicii de asistenţă sociala precum si imaginea institutiei si mentinerea relatie cu presa (prin purtatorul de cuvant desemnat si conducerea institutiei); . realizarea promovarii continue a imaginii instituţiei, prin mass media; . monitorizarea continuă a procesului de difuzare a informațiilor oferite tuturor solicitanţilor, la cerere; . monitorizarea dispoziţiilor emise de directorul general al instituţiei, prin întocmirea, înregistrarea, distribuirea şi arhivarea lor; monitorizarea actelor de proveniență externă/internă şi cu destinaţia către alte instituţii sau persoane fizice/juridice prin primirea şi înregistrarea lor în registrul de corespondenţă, prin analizarea şi distribuirea lor către persoanele/serviciile implicate, ulterior apostilei conducerii; asigurarea furnizării de informaţii din bazele de date/dosare ale compartimentului, la cerere cu respectarea Legii nr.544/2001; - asigurarea îndrumării şi acordării de informații (atât verbal cât şi prin telefon) persoanelor din afara instituţiei, pentru rezolvarea diferitelor probleme sau situaţii cu care acestea se confruntă; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050.Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com 5 POLI a Culturii | | i

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor . asigurarea desfăşurării programului de audienţă, precum și planificării şi buna desfăşurare a şedinţelor de lucru, şi alte comisii constituite la nivelul instituției, prin participare la şedinţe şi prin întocmirea proceselor verbale ale acestora; . monitorizarea răspunsurilor formulate la solicitările primite, a contractelor de voluntariat, activității de practică, angajamentelor pentru efectuarea unei vizite în centrele din subordinea instituției şi a acordurilor privind difuzarea de informaţii în formă audio, video, scrisă sau în altă formă; . asigurarea expedierii (prin poştă — în plic cu confirmare de primire, prin e-mail, prin fax, curierat sau poşta militară) a corespondenţei instituției; . asigurarea arhivării documentelor compartimentului; . asigurarea păstrării secretului de serviciu şi confidenţialitatea datelor; * realizarea actualizarii paginii de internet — încarcă documente şi informații specifice, menţine legătura cu firma care găzduieşte pagina, îmbunătăţeşte permanent aspectul site-ului; . administrare e-mail - se verifică permanent căsuţa poştala, mesajele se listează şi se direcţionează către secretariatul instituţiei pentru înregistrare; se salvează ataşamentele mesajelor primite/expediate; se administrază conturile de email ale institutiei; SERVICIUL BENEFICII SOCIALE 1, Adresa serviciului: B-dul Regele Carol, nr. 10 2. Date de contact: Tel/Fax:0256220583; e-mail: s.beneficiisocialefogmail.com 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea serviciului: - Serviciul Beneficii Sociale - Compartiment plăți indemnizaţii/asistenţi personali 5. Numarul total de posturi: 12 (11+1) - 1 funcţie publică de conducere - şef serviciu - Serviciul Beneficii Sociale — 11 funcţii publice de execuție 6. Atributiile generale ale serviciului sunt următoarele: 6.1. SERVICIUL BENEFICII SOCIALE Cu scopul de a aplica legislaţia specifică în vederea asigurării beneficiilor sociale este necesară diversificarea serviciilor de consiliere, îndrumare, reprezentare pentru a se asigura accesul şi eligibilitatea grupului ţintă (persoane singure și familii care trăiesc în sărăcie): -Sprijin şi îndrumare pentru întocmirea completă a dosarului minim garantat şi, în funcţie de situație, a alocației pentru susținerea familei: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr, 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Ogmail.com Vunipogra LORE 2 1 a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 7 o adrese pentru certificarea de către secţiile de poliţie a domiciliului solicitantului, altul decât cel înscris în actul de identitate (instrumentul folosit: adresă); o sprijinirea solicitantului şi a familiei acestuia pentru înscriere la medicul de familie (instrumentul folosit:fişă de referire cu programare iniţială de către responsabil de caz); o sprijinire pentru obţinere livret de familie (instrumentul folosit: cerere tip pusă la dispoziție de către responsabilul de caz); o sprijin pentru prelungirea valabilității actelor de identitate provizorii ale beneficiarilor luaţi în evidenţă pentru evitarea suspendării dreptului din acest motiv (instrumentul folosit:adresă) o sprijin pentru obţinerea adeverințelor ANAF, Taxe şi Impozite, Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forței de Muncă, Şcoală, etc. -Realizarea anchetelor sociale pentru acordarea ajutorului de urgență conform prevederilor din normele metodologice de aplicare a Legii nr. 416/2001 ; e Asigurarea venitului minim garantat, ca formă de asistenţă socială, familiilor şi persoanelor singure, eligibile prin acordarea ajutorului social lunar, în condiţiile Legii 416/2001, actualizată, realizând în acest sens următoarele: colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoțite de documente justificative verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele justificative aferente acestora şi aplică prevederile legale care se impun; verifică îndeplinirea de către solicitanți a condiţiilor de acordare prin ancheta socială, efectuată în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; elaborează, actualizează şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflaţi în evidenţa serviciului; întocmeşte fişele de calcul pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi ori de câte ori apare o modificare a cuantumului ajutorului social sau a numărului orelor de muncă privind lucrări sau acţiuni de interes local; elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, suspendarea dreptului încetarea dreptului, după caz şi le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; verifică urmărirea respectării condițiilor de acordare a dreptului la ajutor social, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ; elaborează documentația necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social; întocmeşte adeverințele necesare beneficiarilor de ajutor social aflaţi în evidenţa serviciului beneficii sociale; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com : “Timipoara = Gapo a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL: MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăţi şi inspecţie socială timiş pe bază de borderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara, cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, situaţia centralizatoare privind titularii ajutorului social şi sumele de plată, raportul statistic, în termenul stabilit de lege; întocmeşte anual documentaţia în vederea emiterii hclmt privind planul de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social şi de părinţii care nu contribuie la întreținerea copilului aflați în plasament din municipiul timişoara; întocmeşte şi transmite agenţiei judeţene pentru plăți şi inspecţie socială timiş, documentele privind situaţia lunară cu activităţile realizate din planul de acţiuni sau de lucrări de interes local (anexa 8), situația lunară privind persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social (anexa 11); ţine de evidenţa orelor de muncă stabilite prin fişele de calcul, pentru persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social; colaborează cu instituţiile partenere, respectiv centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor art.6 alin, 7 din legea 416/200lprivind venitul minim garantat, actualizată şi a art. 67 din legea 272/2004 privind protecția şi promovarea drepturilor copilui, actualizată, precum şi a altor reglementări normative specifice; realizează repartizarea orelor de muncă prestate de beneficiarii de ajutor social conform conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara; realizează repartizarea orelor de muncă prestate de părinții care nu contribuie la întreţinerea copilului aflat în plasament stabilite de către tribunal prin sentinţe civile conform planului anual de lucrări de interes local aprobate prin hotărârile consiliului local al municipiului timişoara monitorizează desfăşurarea activităţilor sau a lucrărilor de interes local în instituţiile partenere, respectiv în centrele din cadrul direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara; întocmeşte lista cu beneficiarii de ajutor social care utilizează pentru încălzirea locuinței lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pe baza documentaţiei depuse la stabilirea ajutorului social, în termenul prevăzut de lege; elaborează documentaţia necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni sau combustibili petrolieri beneficiarilor de ajutor social; elaborează documentația necesară, referatele şi proiectele de dispoziție privind recuperarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri, încasat necuvenit de către beneficiarii de ajutor social; aplică sancţiuni contravenţionale titularilor de ajutor social care nu comunică modificările intervenite în termenul stabilit de lege; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(dgmail.com "Vii: DI DO EI aaa cuvei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului reprezentând o parte din cheltuielile cu inmormântarea persoanelor din familiile beneficiare de ajutor social şi îl transmite serviciului contabilitate , buget finanțe în vederea efectuării plăţii; întocmirea documentaţiei necesare pentru acordarea ajutoarelor de urgenţă conform art.28, alin (2) din legea 416/2001 privind venitul minim garanta, actualizată; întocmeşte şi transmite titularilor, în termenul stabilit de lege, comunicările privind dispoziţiile emise de către directorul general al direcţiei de asistenţă socială municipiului timişoara; întocmește lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social care au locuinţa în proprietate şi o transmit către ajpis în vederea emiterii poliţelor obligatorii de asigurare a locuinţelor conform legii 260/2008; aplică sancţiuni contravenţionale titularilor ajutorului social care nu comunică modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege; informeză şi îndrumă beneficiarii şi pe toţi cei interesaţi despre condiţiile de eligibilitate referitor la prevederile legii 416/2091, privind venitul minim garantat, actualizată; Asigurarea alocaţiei pentru susţinerea familiei ca formă de sprijin pentru familiile cu venituri reduse care au în creştere și îngrijire copii în varstă de pană la 18 ani, lunar, în condițiile Legii 277/2010, actualizată, realizând în acest sens următoarele : colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere însoţite de documente justificative verifică şi analizează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere, precum şi documentele justificative aferente acestora şi aplică prevederile legale care se impun; verifică îndeplinirea de către solicitanţi a condiţiilor de acordare prin ancheta socială, efectuată în termenul prevăzut de legislaţia în vigoare; elaborează, actualizează şi gestionează baza de date privind beneficiarii aflați în evidenţa serviciului; elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului, respingerea cererii, modificarea cuantumului, reluarea dreptului, încetarea dreptului, după caz, şi le înaintează spre avizare, respectând termenele prevăzute de legislaţia în vigoare; verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la alocaţia pentru susţinerea familiei, prin efectuarea anchetelor sociale la interval de 6 luni sau ori de câte ori este nevoie ; întocmeşte şi raportează agenției judeţene pentru plăți şi inspecţie socială timiş, pe bază de borderou, dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara, cererile şi declarațiile pe propria răspundere, copiile după anchetele sociale (după caz), situaţia centralizatoare privind titularii alocaţiei pentru susţinerea familiei şi sumele de plată, în termenul stabilit de lege; "Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel; 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com PL 2 a 1 Danila a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA „În slujba oamenilor - Aplică sancţiuni contravenţionale titularilor alocaţiei pentru susţinerea familiei care nu comunică modificările intervenite cu privire la componenţa familiei şi/sau la veniturile realizate de membrii acesteia, în termenul stabilit de lege; e Stabilirea şi gestionarea ajutoarelor de încălzirea locuinţei familiilor şi persoanelor singure cu venituri reduse ca forma de protecţie a populaţiei vulnerabile pe perioada sezonului rece în conformitate cu OUG nr. 70/2011, privind măsurile de protecţie social în perioada sezonului rece, actualizată. În acest sens realizează toaie demersurile necesare în vederea asigurării familiilor / persoanelor singure cu venituri reduse a dreptului la ajutorul de încălzire a locuinţei, în funcţie de modul de încălzire a acestora, respectiv : energie termică în sistem centralizat,gaze natural,energie electrică, lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri - verifică şi analizează documentele justificative, cererile şi declarațiile pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei; - stabileşte cuantumul maxim al ajutorului; - realizează şi gestionează baza de date privind ajutorul de încălzire a locuinţei - elaborează documentația necesară, referatele şi proiectele de dispoziţie pentru stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului/încetarea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei ; - verifică documentele depuse de către titularii ajutorului de încălzire a locuinţei pe parcursul sezonului rece şi reactualizează baza de date în funcţie de acestea; - întocmeşte şi transmite titularilor ajutorului de încălzire a locuinţei, în termenul stabilit de legislaţia în vigoare, comunicările dispoziţiilor directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara privind stabilirea dreptului/respingerea cererii/modificarea cuantumului; - elaborează datele statistice privind ajutorul de încălzire a locuinţei; - transmite dispoziţiile directorului general al direcţiei de asistenţă socială a municipiului timişoara /situaţii centralizatoare/raportul statistic(după caz) la ajps timiş şi furnizorilor de energietermică, electrică sau de gaze naturale, după caz, în termenul prevăzut de le gislaţia în vigoare; - înregistrează titularii şi generează statul de plată pentru pentru acordarea ajutorului de încălzirea locuinţei cu lemne şi îl transmite serviciului contabilitate, buget finanțe al direcţiei de asistență socială a municipiului timişoara în vederea efectuării plății; - Dacă este cazul, efectuează anchete sociale pentru verificarea veridicităţii datelor înscrise în declarațiile pe propia răspundere de către beneficiarii dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinţei, privind componența familiei şi veniturile acesteia; - În cazul în care constată că ajutorul pentru încălzire a locuinţei s-a încasat necuvenit, aplică sancţiuni contravenţionale, conform legislaţiei privind regimul juridic al contravenţiilor; e Stabilirea dreptului la TICHETE SOCIALE conform Legii 248/2015 privind stimularea participării în învăţămantul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, realizând următoarele demersuri: "Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com DIE a 1 Europeană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Identifică potenţialii beneficiari de stimulente educaţionale acordate în baza Legii nr.248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate în conformitate cu hotărârea de consiliu local privind modalitatea de identificarea beneficiarilor şi modalitatea de soluţionare a situațiilor identificate; Colectează cererile şi declaraţiile pe propria răspundere şi documentele specifice privind acordarea/respingerea/modificarea/suspendarea/încetarea dreptului la stimulentul educaţional; Verifică și analizează datele şi informațiile cuprinse în cerere şi în documentele doveditoare prin verificarea pe teren a condițiilor de acordare a stimulentului — (exceptând cazul beneficiarilor de ajutor social/şi sau alocaţie pentru susținerea familiei), verificare ce se efectuează în termen de maxim 15 zile de la data înregistrării solicitării ; Elaborează referatele şi proiectele de dispoziţie privind stabilirea dreptului sau respingerea cererii la stimulentul educațional, în termen de 5 zile de la finalizarea verificării în teren şi le înaintează spre avizare/certificare; Înregistrează dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul social în Registrul special de dispoziții existent la nivelul Serviciului Beneficii Sociale ; Comunică un exemplar din dispoziția de acordare/respingere a dreptului la stimulentul educaţional solicitanţilor dreptului/ Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timişoara şi unității de învăţământ preşcolar frecventate de minor; Pentru solicitanții cărora s-au acordat dreptul la stimulentul educațional întocmeşte o listă cu datele de identificare ale acestora pe care o transmite pe suport electronic Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Timiş până la data de 25 a fiecărei luni ; Verifică urmărirea respectării condiţiilor de acordare a dreptului la stimulent educațional la interval de 12 luni, sau ori de câte ori este nevoie; În situația în care se constată schimbări ce conduc la încetarea dreptului la stimulentul educațional şi/sau recuperare a tichetelor redactează referatele şi proiectele de dispoziție începând cu luna următoare celei în care au intervenit modificările ; Elaborează referatele şi proiectele de dispoziții privind modificarea dreptului la stimulent în situația în care se comunică sau se constată modificarea numărului de copii din familie pentru care s-a acordat iniţial dreptul înregistrează dispozițiile şi le comunică titularilor şi Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timişoara ; Elaborează referatele și proiectele de dispoziții privind suspendarea dreptului la stimulent pe perioadele în care copilul/copiii nu mai îndeplinesc condițiile de frecvență prevăzute de lege, inclusiv pe perioada vacanţelor, înregistrează dispozițiile şi le comunică titularilor şi Serviciului Financiar al Primăriei Municipiului Timişoara ; Centralizează cererile depuse în vederea acordării dreptului la stimulentul educațional — în vederea stabilirii numărului total de beneficiari de pe raza municipiului Timişoara, comunicând datele şi unităților de învăţământ cu personalitate juridică unde sunt î înscriși preşcolari. *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com = = 1= pita urata a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor - Bfectuează verificarea prezenței copiilor beneficiari ai stimulentului educaţional - în mod inopinat cel puțin o dată pe lună, la unitățile de învățământ preşcolar; SERVICIUL RESURSE UMANE Adresa serviciului: str. I. Plavoşin nr.21, Timişoara Date de contact: tel.0356/416.050, resurseumane.dastm(Qgmail.com Actul de înființare şi data înființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea SERVICIULUI RESURSE UMANE e Serviciului Resurse Umane + Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă S.Numărul total de posturi: 10 (1 sef serviciu, 8 functii publice si un post contractual) e Serviciului Resurse Umane : 8 e Compartimentul de Sănătate şi Securitate în Muncă: un post contractual, o funcție publică 6. Atribuţiile generale ale Serviciului Resurse Umane sunt următoarele: mp Prin activitatea Serviciului Resurse Umane se asigură gestionarea eficientă a resurselor umane, a relațiilor de muncă şi perfecţionare a personalului, respectarea condiţiilor de legalitate a actelor şi a măsurilor întreprinse de către instituție în domeniul resurselor umane, precum şi asigurarea respectării legislaţiei de către angajator a prevederilor normelor de sănătate şi securitate în muncă. SERVICIUL RESURSE UMANE are prevăzute următoarele atribuții: e Rcalizarea activităților specifice privind salarizarea, ocuparea şi perfecţionarea personalului angajat, întocmirea formalităţilor necesare, cu respectarea legalităţii, privind încadrarea/numirea, modificarea, suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă/serviciu, salarizarea şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislația muncii pentru personalul entității; e Asigură selecţionarea şi recrutarea personalului pe nivele de pregătire, pe funcţii și specialităţi şi corespunzător posturilor prevăzute în Statul de funcţii, Organigramă şi Planul de Ocupare; e Întocmeşte documentația legată de încadrarea, promovarea, detaşarea sau încetarea activităţii personalului din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; e Întocmeşte statul de funcţii, statul de salarii şi alte documente justificative în vederea stabilirii drepturile salariale ale personalului la angajare, la modificarea funcției sau a salariului conform legislației în vigoare; e Răspunde de organizarea concursurilor pentru angajare şi promovare şi verifică îndeplinirea de către participanți a condiţiilor prevăzute de lege; e Întocmeşte formalitățile specifice angajării (înregistrează contractele de muncă în Registrul de evidenţă al angajaților pentru personalul contractual şi pe portalul Agenţiei Naționale a Funcţionarilor Publici pentru funcțiile publice); *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com E "Tirrti DOE = 2 1 a Dulburit

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor e Actualizarea periodică a bazei de date privind evidenţa funcţiei publice şi a funcţionarilor publici gestionată de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici; e Întocmeşte şi completează ori de câte ori este necesar dosarele personale ale salariaților ; e Eliberează adeverințe diverse la cererea personalului instituţiei; e Întocmeşte raportări statistice privind activitatea de personal; e Răspunde de elaborarea proiectului anual al programului de perfecționare a personalului din cadrul entității publice; e Organizează programe de pregatire profesională pentru personalul institutiei, propune şi întocmeste documentațiile necesare participarii personalului la cursurile de perfectionare; e Ţine evidența la zi a vechimii în muncă a salariaţilor, a prezenţei la serviciu a acestora şi efectuează programarea concediilor de odihnă ţinând evidența efectuării acestora, a rechemărilor, a reţinerilor la serviciu, a reprogramărilor, a compensărilor etc e Ţine evidența şi întocmeste Registrul Declarațiilor de avere şi interese şi transmite aceste declarații Agenţiei Naţionale de Integritate pentru categoriile de personal prevăzute de lege. e Participă la dezvoltarea şi implementarea Sistemului de Control Intern Managerial de la nivelul serviciului. COMPARTIMENTUL DE SĂNĂTATE ȘI SECURITATE ÎN MUNCĂ realizeaza urmatoarele atributii: În cadrul compartimentului sunt organizate şi realizate activități de securitate şi sănătate în muncă pentru angajații instuției, Acest compartiment are prevăzute următoarele atribuţii: e Identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor pentru fiecare componentă a sistemului de muncă, sarcină de muncă, mijloace de muncă, echipamente de muncă şi mediul de muncă pe locuri de muncă; e Programează şi organizează testarea psihologică, examinarea medicală a candidaţilor, coordonând activitatea de elaborare a fişelor de aptitudini, urmărind acordarea avizelor medicale pentru participarea la concurs a candidaților; e Elaborarea tematicilor de instruire, asigurarea informării şi instruirii angajaţilor în domeniul securității şi sănătății în muncă şi verificarea cunoaşterii și aplicării de către personal a informațiilor primite; e Verificarea și răspunderea asupra bunei funcţionări a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenţă, precum şi a sistemelor de siguranţă; e Participă la elaborarea și aplicarea conceptiei de apărare împotriva incendiilor la nivelul institutiei ; e Propune includerea în bugetele proprii a fondurilor necesare organizării activității de aparare împotriva incendiilor, dotării cu mijloace tehnice pentru apărarea împotriva incendiilor şi echipamente de protecţie specifice; e Stabileşte necesarul de personal și conținutul programului de instruire a acestuia, pentru executarea activitătii de apărare împotriva incendiilor; e Controlează aplicarea normelor de apărare împotriva incendiilor în domeniul specific; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: gmail.com ENE viran azi a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA 1 | | | „În slujba oamenilor e Îndrumă şi controlează activitatea de apărare împotriva incendiilor şi analizează respectarea încadrării în criteriile de constituire a serviciilor de urgență voluntare sau private, după caz, în instituţia din care face parte; e Asigură efectuarea instruirii şi informării personalului în probleme de apărare împotriva incendiilor; e Culege, structurează datele și redactează documentele specifice activității de apărare împotriva incendiilor; e Urmăreste existența şi starea de funcționare a mijloacelor tehnice de prevenire şi stingere a incendiilor. e Învestighează contextul producerii incendiilor şi stabileşte cauzele probabile ale producerii acestora. Propune măsuri de prevenire a producerii unui eveniment similar; e Prezintă conducerii, semestrial sau ori de cate ori situaţia impune, raportul de evaluare a capacitătii de apărare împotriva incendiilor, e Acorda sprijin şi asistentă tehnică de specialitate centrelor operative pentru situaţii de urgentă în îndeplinirea atribuțiilor. COMPARTIMENTUL JURIDIC LAdresa serviciului: str. 1. Plavoşin nr.21, Timişoara 2.Date de contact: tel.0356/416.050, Actul de înființare şi data înființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 3.Numărul total de posturi: 4 4. Atributii principale ale compartimentului Scopul principal al Compartimentului Juridic consta in respectarea conditiilor de legalitate a actelor, aplicarea si interpretarea corecta a legislatiei in vigoare in conformitate cu activitatea intreprinsa de catre Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara. Atributii: e avizează dispozițiile emise de catre Directorul General al instituţiei; e acordă consultații cu caracter juridic în toate domeniile dreptului; e redactează opinii juridice cu privire la aspectele legale ce privesc activitatea instituţiei; e acordă asistenţă, consultanță şi reprezentare juridica institutţei în slujba căreia îşi desfăsoară activitatea; » redactează acte juridice, atestă identitatea părţilor, a conţinutului şi a datei actelor încheiate de către instituţie; * avizează şi contrasemnează actele cu caracter juridic; * verifică legalitatea actelor cu caracter juridic şi administrativ trimise spre avizare; e semnează la solicitarea conducerii instituţiei, în cadrul reprezentării, documentele cu caracter juridic emanate de la conducerea instituţiei; e exprimă puncte de vedere în ceea ce priveşte aplicarea şi interpretarea actelor normative, în cazul unor măsuri luate de către conducerea instituţiei, sau la cererea compartimentelor dacă aceste solicitări privesc activitatea instituţiei; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Qgmail.com | A ZU Eurapeant a Culburii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor întocmeşte răspunsuri din punct de vedere juridic la adrese şi sesizări inregistrate la sediul instituţiei; ţine evidența cronologică şi pe domenii a actelor normative; ţine evidenţa tuturor actelor şi documentelor intocmite sau avizate; informează conducerea cu privire la aparițiile şi modificările legislative aplicabile domeniului de activitate al instituţiei; reprezintă în instanţele judecătoreşti de toate gradele instituţia şi Directorul acesteia, pe baza de delegaţie; avizează contracte, convențiile şi protocoalele incheiate de către instituţie cu alte persoane fizice sau juridice; asigură consultanţă juridică angajaţilor instituției şi îi informează pe aceştia cu privire la noile apariții legislative sau modificări aduse în domeniu; avizează sau semnează acte cu caracter juridic, semnătura sa aplicându-se numai pentru aspectele strict juridice ale documentului; consilierul juridic nu se pronunţă asupra aspectelor economice, tehnice sau de altă natură cuprinse în documentul vizat ori semnat de acesta; redactează prin operare P.C. toate actele și documentele care se refera la activitatea compartimentului juridic; colaboreaza la intocmirea proiectelor de hotarari, dispozitiilor, regulamentelor, procedurilor, verificand din punct de vedere al legalitatii si semneaza alte documente cu caracter juridic (referate, adrese, raspunsuri) cu avizarea juridica a documentelor care necesita viza juridica si indeplinesc conditiile legale pentru avizare ; îndeplineste orice alte atribuții dispuse de conducerea instituţiei, în limitele competentelor legale. Consilierul juridice -Raspunderi si limite ale raspunderii Răspunde de legalitatea actelor întocmite şi de controlul legalității actelor întocmite de către alte compartimente. Răspunde de păstrarea secretului profesional asupra tuturor activităților desfăşurate de către consilierul juridic în cadrul instituţiei conform clauzei de confidenţialitate; consilierul juridic nu poate fi obligat în nici o circumstanţă de către nici o persoană fizică sau juridică să divulge secretul profesional. Consilierul juridic are toate drepturile și obligațiile prevazute de lege în conformitate cu statutul profesional şi cu reglementările legale ce stau la baza desfăşurării activității instituţiei, cu care are raporturi de muncă. Se subordonează şi răspunde în faţă Directorului General. SERVICIUL CONTABILITATE FINANCIAR ȘI CFP 1. Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin nr. 21 Timişoara 2. Date de contact: tel. 0356-416050; e-mail: contabilitațe.dastm(Memail.com *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraOgmail.com PA are cu Europeană a Gudtarib

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 3. Actul de înființare și data înființării: Flotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din data de 27.06.2017. 4. Numarul total de posturi: 12 (11+1) 5. Atribuțiile generale ale Serviciul Contabilitate Financiar şi CFP sunt următoarele: Conducerea evidenţei contabile privind efectuarea cheltuielilor prevăzute in BVC, defalcate pe capitole, subcapitole, articole şi alineate. Organizarea şi conducerea evidenţei contabile în conformitate cu prevederile legale în vigoare pe următoarele acţiuni: - contabilitatea mijloacelor fixe şi evidența operativă la locurile de folosire astfel încât să raspundă cerinţelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe; - contabilitatea materialelor şi a obiectelor de inventar; - contabilitatea mijloacelor băneşti; - contabilitatea deconturilor; - contabilitatea cheltuielilor conform clasificație bugetare. Pe baza documentelor justificative întocmite de către compartimentele de specialitate se va dispune întocmirea documentelor de plată către instituții bancare, agenți economici sau alte instituţii publice; Se va urmări alocarea resurselor pe categorii de cheltuieli; Se vor executa operațiuni privind gestionarea mijloacelor băneşti şi alte valori; Se va exercita zilnic Controlul Financiar Preventiv Propriu asupra operațiunilor de casă şi a tuturor documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor contabile; Lunar se va întocmi balanța de verificare şi contul de execuţie; Trimestrial se va întocmi bilanțul contabil şi situațiile financiare; Anual se va elabora contul de execuție al exerciţiului bugetar încheiat; Se vor întocmi raportările lunare şi trimestriale privind fondul de salarii, precum şi alte situații/raportări legate de activitatea de salarizare, plata drepturilor salariale şi a obligațiilor către Bugetul de Stat; În baza Ordinului Ministerului F inanțelor Publice 2861/2009 se vor înregistra rezultatele inventarierii activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii şi se va înregistra amortizarea aciivlor fixe; Se va acorda viza de Control Financiar Preventiv Propriu în maxim 3 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor justificative supuse vizei. Participă la dezvoltarea și implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul serviciului. Scopul principal al serviciului este asigurarea managementului financiar contabil la nivelul instituţiei. BIROUL BUGET — FINANŢE ȘI ANGAJAMENTE BUGETARE 1. Adresa biroului: str. Ioan Plavosin nr. 21 Timişoara *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Bgmail.com IE DI Capitală a Gulturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Un E (RIN - Date de contact: tel. 0356-416050; e-mail: - Actul de înființare și data înființării: Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. - Numărul total de posturi: 6 (5+1) - Atribuţiile generale ale Biroului Buget — Finanţe şi Angajamente Bugetare sunt următoarele: Elaborarea proiectul de buget, centralizat şi/sau defalcat pe fiecare clasificaţie funcțională, al D.A.S.T.M. și a bugetului de venituri și cheltuieli cu repartizarea pe trimestre a cheltuielilor bugetare aprobate; Fundamentarea şi elaborarea propunerii Programului de dezvoltare-investiții la nivelul entității ca urmare a unor propuneri fundamentate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor de specialitate implicate, cu aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile şi reglementările ințerne aplicabile; Evidenţa privind angajarea creditelor bugetare aprobate, în conformitate cu prevederile OMFP 1792/2002 privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor bugetare; Întocmirea și urmărirea execuţiei creditelor bugetare, asigurarea finanțării cheltuielilor bugetare în limita creditelor bugetare aprobate şi a destinaţiei acestora; Verifică încadrarea în buget a cheltuielilor bugetare (prin evidenţiere a angajamentelor bugetare și angajamentelor legale) ale D.A.S.T.M.; Rectificarea bugetului de cheltuieli conform legii de rectificare a bugetului de stat/local şi ca urmare a unor propuneri fundamentate/justificate ale structurii emitente de necesar (cu avizul compartimentelor de specialitate implicate și aprobarea ordonatorului de credite), în conformitate cu legile şi reglementările interne aplicabile; Participă la dezvoltarea şi implementarea sistemului de control intern managerial de la nivelul biroului; Scopul principal al biroului îl reprezintă asigurarea gestionării creditelor bugetare aprobate și a destinatiei acestora la nivelul instituției. SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE 1. Adresa serviciului: str, Plavosin, nr.21 2. Date de contact: achizitiidastm(Qgmail.com 3. Numarul total de posturi: 10 (9 +1) 4. Atributii: Coordonarea acestui serviciu este realizata de catre seful de serviciu, atribuțiile acestuia se stabilesc prin fişa postului de către Directorul General/ General adjunct În vederea bunei desfăşurări a activităţii va colabora cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, cu toate serviciile şi birourile si compartimentele institutiei, cu firmele şi fundaţiile care au contract de colaborare cu institutia; Indrumarea personalului din cadrul centrelor/serviciilor/birourilor in vederea elaborarii referatelor de *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com ENA 202 d su Guthrii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor necesitate ; e Elaborează Programul anual de Achizitii cu respectarea cheltuielilor la nivelul institutiei; + Negociază cu furnizorii preţurile de achiziţie în avantajul instituției şi în conformitate cu legea; + Ia măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului aprobat in colaborare cu Serviciul contabilitate financiar si CFP; + Analizează documentația de ofertare şi o supune spre decizie comisiei de evaluare stabilita prin dispozitie la nivelul institutiei; e Împreună cu personalul din cadrul serviciului administrativ si ale centrelor/complexelor de servicii/serviciilor beneficiare, realizeaza studii de piata in vederea determinarii valorilor estimate ale achizitiilor; + Răspunde de realizarea achizitiilor în catalogul SEAP/SICAP, de realizarea procedurilor de achizitie, asa cum sunt prevazute in Lege, şi va înainta Directorului General în timp util, (în format electronic, cât şi) pe suport de hârtie conţinutul anunţului în vederea transmiterii acestuia pe SEAP/SICAP; + Comunică deciziile de atribuire a contractelor de achiziție publică, nu mai târziu de 3 zile de la emiterea acestora, tuturor participanţilor la achiziţia publică; + Realizeaza procedurile de achizitie publica cuprinse in Programul Anual de Achizitii ale institutiei; e Are obligaţia de a cunoaşte modificările legislative care privesc activitatea de achiziție publică şi îşi dă concursul la articularea acesteia cu toate compartimentele interesate ale institutiei ; e Se asigura ca la baza atribuirii contractelor de achzitie publica sunt respectate principiile prevazute in art. 2 din Legea 98/2016 SERVICIUL ADMINISTRATIV 1.Adresa serviciului: By.16 Decembrie 1989, nr.15 2.Date de contact: tel.0256/452404, 3.Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Numar posturi: 21 posturi(20 +1) 5. Atributii principale ale serviciului administrativ Activitatea Serviciului Administrativ constă în realizarea activităţilor administrative şi de întreţinere pentru toate sediile tuturor structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. Serviciul are următoarele atribuții: + Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor/spațiilor în care își desfăşoară activitatea Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; e Se ingrijeşte de buna funcţionare a tuturor dotărilor Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum si a centrelor sociale organizate in subordine, asigurându-le cu materiale de *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com E RUE 2 DI E cai

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor întreţinere, bunuri, piese şi echipamente de schimb, , produse igienico-sanitare, materiale educative, etc., in vederea asigurarii bunei functionari a entitati; Întocmeşte documentația necesară în vederea încheieri contractelor specifice activităţii Serviciului Administrativ în colaborare cu Serviciul Juridic. Face propuneri privind necesarul de materiale şi reparații curente ale aparaturii și echipamentelor din dotare; Monitorizează starea funcţionării tehnicii de calcul în vederea asigurării necesarului de componente consumabile şi asigură serviciile de service şi mentenanţă în timp util, tuturor utilajelor folosite la nivelul centrelor sociale precum si ale Directiei; Administrează, gestionează și asigură asistența tehnică pentru:telefonie, televiziune reţeaua de calculatoare a Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, pentru exploatarea raționala a echipamentelor informatice, telefonice şi transmitere date; Păstrează evidenţa tuturor bunurilor achiziţionate in corelare cu Serviciul Contabilitate, Buget, Finante; Efectuează activități de prospectare pe piaţa ofertanţilor de utilaje, echipamente, bunuri, mijloace fixe, etc., în vederea achiziţionării lor; Organizează efectuarea studiului pieței şi asigură constituirea bazei de date cu privire la furnizori, executanţi sau prestatori al căror obiect de activitate poate asigura dobândirea produselor, lucrărilor sau serviciilor pe care Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara intenționează să le achiziționeze; Centralizează periodic referatele pentru materiale consumabile de la nivelul centrelor sociale precum si aparatul Directiei şi le prezintă spre aprobare Directorului general al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara; Urmăreşte derularea contractelor, ține legatura cu furnizorii şi stabileşte locul şi termenul maxim de livrare; Primeşte şi centralizează propunerile de necesare de materiale, bunuri, echipamente şi alimente de la toate compartimentele (Servicii, Birouri, Centre) vizate de persoanele desemnate; Urmăreşte livrarea în termen a produselor comandate în cantitățile, calitate şi preţul stabilit pe SICAP; Verifică situația stocurilor din magaziile compartimentelor şi compară cu necesarul solicitat; Asigură buna exploatare a parcului auto conform legislaţiei în vigoare, verifică şi coordonează activitate şoferilor; Răspunde de întreţinerea şi utilizarea judicioasă a autovehiculelor, urmărește efectuarea la timp a reviziilor tehnice, inspecțiilor tehnice periodice (ITP), reparațiilor curente, efectuarea încheierii polițelor de asigurare obligatorie auto (RCA). Asigură şi urmăreşte evidența reparațiilor efectuate la întregul parc auto din dotare, Asigură întreţinerea curentă a tuturor clădirilor în care îşi desfăşoară activitatea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll[, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: a Timisoara SOTI a 1 Capitală Botezuri culte

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor In complementar efectueaza activităţi aferente Programului Operaţional de Ajutorare a persoanelor Defavorizate (P.O.A.D.) Impreună cu Serviciul contabilitate, buget, finanţe , efectuează inventarierea anuală a elementelor de natura activelor, datoriilor şi a capitalurilor proprii la nivelul subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. Raspunde de selectionarea documentelor în vederea arhivării la nivelulDirecţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI T.Adresa serviciului: Bv.16 Decembrie 1989, nr.15 2.Date de contact: tel.0256/452404, 3.Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. ....... din . .2019 4. Numar posturi: 8 posturi( 7+1) 5. Atributii principale ale serviciului tehnic și administrarea patrimoniului Activitatea Serviciului constă în realizarea activităților deadministrarepesursefunctionareaferente structurilor aflate în subordinea Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. Serviciul are următoarele atribuții: a) Întocmeşte sub coordonarea Directorului General Adjunct Economic şi a şefilor de structuri din subordinea Directiei, planul şi programul de investiții aferent spaţiilor Direcţiei, urmărind modul de implementare al acestora. b) Asigură în condițiile legii, administrarea și exploatarea întregului patrimoniu al instituției, c) Întocmeşte şi face propuneri pentru proiectul bugetului anual privind intervențiile asupra imobilelor si instalațiilor acestora, în baza unei analize temeinice şi a documentației tehnice, precum şi de îndeplinirea lor în condiții de calitate, analizează solicitările din referatele de necesitate. d) Urmăreşte şi verifică buna funcţionare a instalațiilor: electrice, sanitare, de canalizareşi termice, atât din aparatul propriu cât şi din centrele din structura Direcţiei, asigură şi urmăreşte reparația acestora. e) Face constatarea şi evaluarea tuturor defecţiunilor privind instalațiile electrice, sanitare, termice, de canalizare atât din aparatul propriu cât şi din centrele din structura Direcţiei. 1) Asigură şi răspunde de întocmirea caietelor de sarcini pentru lucrările de reparații curente şi investiţii, conform bugetului aprobat şi a PIF, 8) După semnarea Procesului verbal de recepție , obiectivul investiţiei, trece în administrarea Direcţiei, prin serviciul de specialitate al acesteia. h) Transmite către Serviciul de achiziţii programul de investii aprobat, precum si cel rectificat, în vederea încluderii în PAAP, j) Asigură şi raspunde de întreţinerea şi functionarea tuturor centralelor termice ale instituției conform prevederilor legale şi raspunde de ISCIRizarea acestora. k) Asigură buna gospodărire şi intreţinerea imobilelor a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar date spre administrare. *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Ogmail.com DRE Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor + DD Participă la inventarierea mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar ce îi revin şi face propuneri de casare în condițiile legii. + m) Urmareşte, verifică și certifică în vederea realității facturile de la furnizorii de investiții precum şi a facturilor de utilităţi: electrice, sanitare, de canalizareşi termice. e o) Pentru buna funcționare a serviciilor din aparatul propriu, colaborează cu acestea în baza procedurilor de lucru elaborate şi aprobate, în vederea asigurării bazei tehnico materiale necesară funcţionării acestora. e p) Avizează la serviciul de specialitate,propunerile şi angajamentele cheltuielilor aferente referatelor de necesitate emise de serviciul propriu. COMPLEX DE SERVICII PENTRU COPII „SFÂNTUL NICOLAE” 1, Adresa serviciului: str. Platanilor nr.2, Timisoara 2.Date de contact: tel.0256/214.572, cz.risccopii(Mgmail.com 3.Actul de înființare si data inființării: Hotarărea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 4.Organizarea Complexului de servicii pentru copii ”Sf, Nicolae”: = Centrul de Zi Sfantul Nicolae - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi şi Copii - Centrul de zi penru copiii străzii S.Cod serviciu social: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae cod nomenclator 8891CZ-C-II - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi şi Copii — cod nomenclator 8899 CZ-F-I - Centrul de zi penru copiii străzii — cod nomenclator 8891 CZ-C-V 6.Standard minim de calitate apicabil: - Centrul de Zi Sfantul Nicolae- Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor - Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi şi Copii — Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor - Centrul de zi pentu copiii străzii -Ordinul 132/2005 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii privind serviciile sociale destinate protecției copiilor străzii, anexa 3 — Standarde minime obligatorii privind centrele de zi pentru copiii străzii, Ordinul nr.27/2019pentru aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilorşi respectiv Ordinului ministrului muncii nr.31/14.01.2015 Anexa 7 pentru completarea fişei de autoevaluare 7.Beneficiarii centrului: 7.1.Centrul de Zi Sfantul Nicolae a) copii cu vârste între 5 ani şi 18 ani (neîmpliniți) aflați în situaţii de dificultate sau risc de separare de familia lor și părinții acestora (provenind din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate, cu un nivel scăzut de cultură şi educație, în risc de abandon şcolar, etc); b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate. *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Ogmail.com pt DONE a 2 1 a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Capacitatea maximă a Centrului de Zi “Sf.Nicolae” este de 50 de beneficiari copii. 7.2.Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi si Copii a) copii aflați în situaţii de risc de separare de familia lor; b) copii cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate și reprezentanții lor legali, c) copii aflați în situaţia de eşec şi/sau abandon şcolar d) copii şi părinţii care sunt victime ale diferitelor tipuri de abuzuri (emoţional, fizic, sexual, neglijenţă) e) persoane care au fost obligate prin hotărăre judecătorească să urmeze un program de consiliere; Î) părinții şi copii în vederea restabilirii şi menţinerii relaţiilor personale; g) potenţialii părinți în vederea prevenirii separării copilului de familie h) copiii şi familiile adoptatoare care au ieşit din perioada de monitorizare postadoptie şi au dificultăți în relaţionarea cu copiii i) adolescenții aflati la vârsta minimă legală pentru căsătorie 7.3.Centrul de zi penru copiii străzii a) Beneficiarii serviciului social de zi sunt: e copiii cu vârste între 3-18 ani (neîmpliniți) care trăiesc în stradă, e copiii cu vârste între 3-18 ani (neîmpliniți) care au trăit în stradă şi care sunt re/integraţi în familie cu plan de servicii, e părinții/reprezentanții legali/familia extină a acestora. b) Capacitatea maximă a Centrului de zi pentru copiii străzii este de 20 de beneficiari copii. c) Capacitatea maximă în cazul activităților în comunitate cu copiii care se află în stradăeste de 30 de beneficiari. 9. Numarul total de posturi: 15(14+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi Sfantul Nicolae — 7 posturi Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi şi Copii 3 posturi Centrul de zi penru copiii străzii -4 S.Atributiile generale ale COMPLEXULUI DE SERVICII PENTRU COPII SF. NICOLAE” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul de Zi Sfantul Nicolae - informare la nivelul comunității în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora - educaționale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; - recreative şi de socializare pentru a se realiza un echilibru între activitățile de învăţare şi cele de relaxare şi joc; - sprijin pentru orientarea şcolară şi profesională a copiilor beneficiari, precum și consilierea psihologică a acestora, - sprijin, consiliere, educare pentru părinţii sau reprezentanții legali ai copilului, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii. - supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum şi promovarea unui stil de viață sănătos la aceştia - asigurarea unei mese pentru copiii care frecventează centrul de luni până vineri *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Ogmail.com 7 AR „E Furapeant a Culturii:

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 92. Centrul de Consiliere si Sprijin pentru Părinţi si Copii - organizarea de programe de educaţie parentală şi grupuri de sprijin parentală pentru formarea şi dezvoltarea competențelor şi abilităţilor parentale, pentru părinţi; activitati de consiliere si informare - consiliere psihologică, în întâlniri individuale şi/sau de grup asistenţă juridico-administrativă; - asistenţă pentru obţinerea prestaţiilor; - acompanierea pentru găsirea sau păstrarea unei locuinte, susținerea demersurilor de (re)integrare şcolară şi profesională; - asistarea mamelor în cadrul maternitatilor şi spitalelor de pediatrie; - asistarea clienţilor cu dificultăți psiho-sociale, consilierea premaritală pentru adolescenții/tinerii aflați la vârsta minimă legală pentru căsătoriei - analiza stării de sănătate a beneficiarilor, precum şi promovarea unui stil de viaţă sănătos la aceştia; de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate - evaluare inițială şi detaliată/planificare/reevaluare şi monitorizare, - monitorizare postintervenție pe o perioadă de minim 3 luni şi elaborare/implementare a planului personalizat de consiliere; 9.3 Centrul de zi penru copiii străzii - informare la nivelul comunității în ceea ce priveşte serviciile oferite şi beneficiile acestora pentru copii şi familiile acestora; - derulează activități educaţionale, dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă pentru copii, de îngrijire; - derulează activități recreative şi de socializare pentru a se realiza un echilibru între activităţile de învățare şi cele de relaxare şi joc; - sprijin pentru orientarea şcolară și profesională a copiilor beneficiari, precum şi consilierea psihologică a acestora. - asigură sprijin, consiliere, educare pentru părinții sau reprezentanţii legali ai copilului, precum şi pentra alte persoane care au în îngrijire copii. - desfăşoară activități în comunitate cu copiii care se află în stradă şi nu îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru admitere în cadrul centrului (reşedinţa în afara municipiului Timişoara) - asigurară o masă pentru copiii care frecventează centrul - organizează de activități de sensibilizare şi informare a comunității în ceea ce priveşte copilul şi familia vulnerabilă, în risc de separare - realizează activități educaţionale, în funcţie de particularităţile individuale ale fiecarui copil; - realizează activităţi recreative şi de socializare prin realizarea unui echilibru între activitățile de învăţare şi cele de relaxare; - supravegherea stării de sănătate a copiilor, precum şi promovarea unui stil de viaţă sănătos la aceştia *Sediu administrativ: Str, loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com i GTA a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor CENTRUL DE RECUPERARE PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI „PODUL LUNG” 1, Adresa serviciului: str. Cornelia Sălceanu nr. 17, Timişoara 2. Date de contact: tel.: 0256-202585, e-mail: c.recuperarepodultung(Qegmail.com 3. Actul de înființare si data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017. 4. Cod serviciu social : 8891CZ-C III 5. Standard minim de calitate aplicabil: ORDIN nr. 27 din 3 ianuarie 2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de zi destinate copiilor 6. Beneficiarii centrului: a) copii cu dizabilități cu vârste cuprinse între 3 şi 18 ani; b) părinții copiilor cu dizabilităţi și alți aparținători ai copilului cu dizabilităţi, Potrivit prevederilor art. 120 din Legea nr. 272/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Hotărârii nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale, centrele de zi de recuperare se adresează copiilor aflați în situaţii de risc de separare de părinți. 7. Numarul total de posturi: 24 (23+1) 8. Atribuţiile generale ale Centrului de Recuperare pentru Copii cu Dizabilitatii, Podul Lung” sunt următoarele: a)de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activităţi: - Reprezentarea furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - Consiliere psihosocială şi suport emoțional; - Supraveghere şi îngrijire; - Asistenţă şi recuperare medicală, după caz; - Diverse terapii de recuperare psihomotorie; - Suport pentru dezvoltarea abilităţilor pentru viaţă independentă; - Socializare şi petrecere a timpului liber; - Activităţi de conştientizare şi sensibilizare a populației; - Transportul beneficiarilor de la domiciliu la centru şi înapoi; - Asigurarea hranei; b) de informare a beneficiarilor şi/sau a potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi a publicului larg despre domeniul său de activitate, prin diverse activități de promovare c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a imaginii pozitive ale acestora, *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: e Ki BEEN Capitală Eurepeactia Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor d) de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grup țintă al centrului, prin realizarea de activități diverse de tipul: organizarea meselor festive de sărbătorire a zilelor de naştere ale copiilor, cu participarea familiei şi aparținătorilor acestora; - organizarea de întălniri cu părinții pe diverse teme de interes al acestora — Şcoala părinților; - organizarea unor evenimente tematice în centru (carnaval, serbări) împreună cu personalități marcante ale comunității; - diverse activități educative şi de socializare a copiilor cu dizabilități, realizate în comunitate; e) de asigurare a calităţii serviciilor sociale, prin: - utilizarea instrumentelor standardizate în procesul de acordare a serviciilor; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate; - elaborarea rapoartelor de monitorizare trimestriale a progreselor fiecărui beneficiar. COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITATI 1. Adresa serviciului: Bulevardul Regele Carol, nr. 10, municipiul Timişoara, județul Timiş 2. Date de contact: tel: 0256/220583, adresa e - mail; ce.bandicap(Qgmail.com 3. Actul de înființare şi data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități: - Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal; - Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi. 5. Cod serviciu social : - Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilităţi prin Asistent Personal - 8810 ID IV; - Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi 6. Standard minim de calitate aplicabil: 7. Beneficiarii centrului: persoane minore și adulte cu dizabilități şi familiile acestora. 8. Numarul total de posturi: 24 (23+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal: 11 posturi; Management de Caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi: 12 posturi 9. Atribuţiile generale ale Complexului de Servicii pentru Persoane Adulte cu Dizabilități sunt următoarele: 9.1. Servicii la Domiciliu Destinate Persoanelor Adulte cu Dizabilități prin Asistent Personal: - Efectucază anchete sociale la domiciliul copilului/adultului cu handicap grav urmărind stabilirea compatibilității dintre persoana care solicită angajarea ca asistent personal şi persoana cu handicap, iar pe baza celor constatate, propune aprobarea sau respingerea cererii de angajare a asistentului personal al *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com Dati European a culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor acesteia și o comunică Serviciului Contabilitate Financiar şi CFP/Biroului Buget — Finanţe și Angajamente Bugetare; - Efectuează consiliere și evaluare psihologică pentru asistenții personali şi persoanele cu handicap grav aflate în grija asistenților personali; Efectuează anchete sociale în vederea monitorizării activității asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav; Întocmeşte anchetele sociale/referatele cu propuneri de continuare, modificare sau încetare a contractului individual de muncă al asistentului personal şi le comunica Serviciului Contabilitate Financiar și CFP/Biroului Buget — Finanțe şi Angajamente Bugetare; Anunţă conducerea instituției, ori de câte ori constată că asistenții personali nu îşi îndeplinesc corespunzător obligaţiile prevăzute de lege cu privire la îngrijirea persoanei cu handicap, cât şi obligaţiile asumate prin contractul de muncă încheiat cu Direcţia de Asistenţă Socială a Municipiului Timisoara ori prezintă un referat detaliat şefului direct, care, în funcţie de caz, face propuneri cu privire la sancţionarea acestora; Întocmeşte semestrial un raport de activitate, în raport cu obiectivele programului individual de recuperare și integrare socială, în cazul existenţei unui astfel de program. Raportul va fi adus la cunoștință adultului cu handicap grav, sub semnătură acesteia sau, după caz, a reprezentantului legal, respectiv părintelui, tutorelui, reprezentantului legal al copilului cu handicap grav. 9.2. Management de caz pentru Persoane Adulte cu Dizabilităţi - Evaluarea si reevaluarea nevoilor individuale şi specifice ale persoanelor adulte cu dizabilități; - Acordarea pe loc a serviciilor de informare, consiliere şi documentare a persoanelor din comunitate care se adresează centrului; - Elaborarea planului de intervenţie pentru persoanele adulte cu dizabilitate care sunt lipsite de sprijinul familiei sau a aparţinătorilor; - Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea încadrarii in grad de handicap; - Evaluarea statusului psiho-social în care trăiesc persoanele din comunitate prin anchetă socială in vederea revizuirii certificatului de încadrare în grad de handicap; - Efectuarea anchetelor sociale pentru persoane cu dizabilităţi: ex. admitere în centre rezidențiale şi eliberare dovadă, solicitare din alte judeţe etc; - Îndrumarea, consilierea și informarea necesară întocmirii dosarului persoanei cu dizabilitate şi/sau a familiei acestuia pentru încadrarea în grad de handicap; - Informarea persoanei cu dizabilitate şi/sau a familiei acestuia despre condițiile de obţinere a gradului de handicap, actele necesare și a traseului de urmat până la intrarea în drepturi; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr, 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 il: dastimisoara(Ogmail.com N IRT apoi a Cutit | | |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor CENTRUL DE ASISTENȚĂ ȘI RECUPERARE PENTRU PERSOANE AFLATE ÎN DIFICULTATE 1.Adresa serviciului: str. Ioan Plavosin, nr. 21, Timişoara; 2.Date de contact: nr. tel: 0256/286487; e-mail:c.asistentadificultate(Qgmail.com ; 3. Actul de înființare şi data înființării: Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4.Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-IV S.Standarde minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr.29/2019, anexa 6; 6.Beneficiarii centrului: Beneficiarii serviciilor sociale acordate în "Centrul de asistență şi recuperare pentru persoane aflate în dificultate” sunt persoane aflate în dificultate suferind de boli cronice şi/sau persoane cu dizabilități, după cum urmează: a) persoane diagnosticate cu boala Alzheimer; b) persoane diagnosticate cu boala Parkinson; c) persoane care se recuperează în urma unui accident vascular cerebral d) persoane cu hemipareză; e) persoane adulte cu dizabilităţi; f) familiile şi/sau reprezentanții legali ai beneficiarilor; 7.Numarul total de posturi: 14 (13+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Asistenta si Recuperare pentru Persoane aflate in Dificultate: a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public local, prin asigurarea următoarelor activități: - reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - furnizează servicii sociale pentru grupul țintă prin activități care urmăresc integrarea/reintegrarea socială, recuperarea/reabilitarea funcţională, supravegherea şi menţinerea sănătății beneficiarilor, în funcţie de nevoile acestora; - acordă şi alte servicii de suport în funcție de nevoile beneficiarilor şi resursele financiare ale furnizorului de servicii sociale; - dispune formarea unei echipe multidisciplinare cu rol în admiterea beneficiarilor, evaluarea, planificarea și monitorizarea intervenției, precum şi în încetarea acordării serviciilor; - realizează evaluarea beneficiarilor, precum şi reevaluarea acestora respectând termenele stabilite în cadrul standardelor de calitate aplicabile serviciului social; - elaborează planul de intervenție cu participarea echipei multidisciplinare, dar și a beneficiarilor; - monitorizează intervenția din punct de vedere al participării beneficiarilor la activități specifice şi a rezultatelorobţinute; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com mirese N apti n Gusti

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor b) de informare a beneficiarilor, potențialilor beneficiari, autorităților publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: - prezentarea activităților centrului cabinetelor de medicina familiei aflate în proximitatea centrului; - prezentarea activităților centrului instituțiilor şi organizaţiilor neguvernamentale din comunitate cu activitate socială sau activități conexe (medicală, educațională) ; - organizarea de evenimente în comunitate care să atragă atenţia asupra activităților centrului şi nevoilor sociale cărora li se adresează (Ziua Internaţională Alzheimer, etc); - incheierea de convenții de parteneriat cu actori relevanți din comunitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situațiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: - organizarea şi participarea la mese rotunde, seminarii, conferințe privind categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare; - organizarea de activități de sensibilizare şi informare a comunităţii; - promovarea participării sociale şi a implicării comunitare prin atragerea de voluntari, sponsorizări şi donaţii; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: - elaborarea şi revizuirea permanentă a procedurilor și instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor şi instuirea personalului cu privire la acestea; - realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate şi măsurarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor; - facilitarea participării beneficarilor și a angajaților la stabilirea obiectivelor şi priorităților de dezvoltare în vederea creşterii calității serviciilor; - respectarea drepturilor beneficiarilor și încurajarea lor să-şi exprime opinia cu privire la aspectele care ţin de activitatea centrului; - desfăşurarea activității ținând cont de prevederile etice în interacțiunile cu beneficiarii; - intreprinderea de acţiuni privind identificarea, semnalarea şi soluționarea cazurilor de abuz și neglijare; consemnarea incidentelor deosebite care afectează beneficiarii, personalul sau activitatea centrului. COMPLEX DE SERVICII PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „SF. ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL” 1. Adresa serviciului: Str, Calea Sever Bocu nr.44A, Timişoara 2. Date de contact: 0256/490286, cz.pentrubatrani(Qgmail.com 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Persoane Vârstnice "Sf. Arhangheli Mihail şi Gavriil” - Centrul de Zi pentru Bătrâni *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com DIET = Capiltadiă Europeană a Culturii | i | | ] |

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu 5. Cod serviciu social : - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Cod nomenclator 8810 CZ-V-I (Centre de zi de asistenţă și recuperare); Licenţă de funcționare seria LF nr.0005966, eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu, cod nomenclator 8810 ID-I (Unităţi de îngrijire la domiciliu); Licenţă de funcționare seria LF nr.0005965, eliberată de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice. 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de Zi pentru Bătrâni: Ordin Ministrului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale - 4nexa nr.8 — standard minime de calitate pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vârstnice. - Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu: Ordin Ministrului Muncii şi Justiției Sociale nr. 29/03.01.2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale - 4nexa nr.6 - Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate, organizate ca centre de zi destinate persoanelor adulte. 7. Beneficiarii Complexului de servicii pentru persoane vârstnice "Sf.Arh.Mihail şi Gavril”: - Centrul de Zi pentru Bătrâni. Beneficiarii serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” sunt persoane vârstnice, care au împlinită vârsta legală de pensionare conform legii, cu domiciliul/reşedința în municipiul Timişoara şi care se află în risc de marginalizare și excluziune socială ca urmare a limitării fiziologice şi fragilității caracteristice fenomenului de îmbătrânire. Scopul serviciului social „Centrul de Zi pentru Bătrâni” este de prevenire şi/sau limitare a unor situaţii de dificultate şi vulnerabilitate, care pot duce la marginalizare sau excluziune socială, promovând participarea persoanelor vârstnice la viața socială şi cultivarea relaţiilor interumane. -Compartimentul de Îngrijire la domiciliu, Beneficiarii serviciului sunt persoane vârstnice care au împlinit vârsta legală de pensionare, cu domiciliul/reşedința în municipiul Timişoara, locuiesc singure sau cu alte persoane vârstnice, aflate în situaţii de dificultate ca urmare a pierderii sau limitării autonomiei funcţionale şi se află în risc de excluziune socială. 8.Numarul total de posturi: 43 (42+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de Zi pentru Bătrâni - 5 *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoaraQgmail.com E ZII PDA VE aa cununi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu - 37 9. Atributiile generale ale Complexului de servicii pentru persoane vârstnice ”Sf.Arh. Mihail şi Gavril” 9.1. Centrul de Zi pentru bătrâni : a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. Activităţi pentru prevenirea marginalizării sociale şi sprijinirea pentru integrare /reintegrarea socială: - activităţi practice și educative (autogospodărire, lucru manual, grădinărit, confecţionat obiecte decor, tricotat, jocuri de societate), - terapii psiho-sociale - grupuri de discuţii tematice (teme: medicale, sociale, distractive), - jocuri de grup (jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuri distractive) etc., - terapii ocupationale - activitati lucrative (lucru manual, confecţionat obiecte decor, tricotat), - activitati culturale/ artistice (tearu, dans, audiții muzicale,pictura ), - activități educaționale intergenerații (programe derulate împreună cu copii, studenți, etc.), - activități în comunitate (vizionare de spectacole, vizite la diverse instituţii, serate dansante, participare la acţiuni mediatice, etc), - asigurarea hranei calde (fără a fi preparată la centru), prin servirea acesteia la ora prânzului, - activităţi recreativ distractive (sărbătorirea zilelor de naştere şi a altor sărbători/evenimente speciale, plimbări în aer liber, parcuri, etc.), - activități dezvoltare deprinderi TIC (utilizare internet), 2. Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă - activități de consiliere și informare socială, 3. Activități de voluntariat (implicarea persoanelor vârstnice în acţiuni de voluntariat), 4. Servicii de asistență juridică- activități de consiliere acordate la solicitarea beneficiarilor, S.Transportul la și de la centru al vârstnicilor care întâmină dificultăţi de deplasare. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităţilor publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris ( broşuri/fluturaşi) care sunt distribuite în comunitate; elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) care sunt postate pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara sau pe pagina de Facebook a DASMT; 2. asigurarea modului de diseminarea informaţiilor referitoare la modul de organizare şi funcţionare a centrului, serviciile disponibile, drepturile şi obligațiile către beneficiari și a reprezentanților acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 3. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind activităţile proprii, consemnate în Registrul privind informarea beneficiarilor; 4. stabilirea unui program de vizită pentru a facilita accesul în incinta proprie a potențialilor beneficiari, membrii săi de familie, anterior admiterii acestora, pentru a cunoaşte activitățile, serviciile acordate; 5. desemnarea unei persoane responsabile din centru pentru realizarea activităților de informare a beneficiarilor, precum şi de comunicare cu purtătorul de cuvânt a instituției care este responsabil de comunicarea cu publicul interesat; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com a "Kim ua 2 ”1 Capital Europass a Culturik

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activități: 1. organizarea și participare la acţiuni de promovare a imaginii beneficiarilor şi sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; 2. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacţiei beneficiarilor; 3. aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toţi beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul şi protecția beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relația cu beneficiarii; 4. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Codului de etică, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 5. comunicarea către bencficiari a Procedurii privind sesizările şi reclamațiile, facilitând şi încurajând beneficiarii să-și exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 6. organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligațiilor beneficiarilor precum şi drepturile/obligațiile centrului, 7. organizarea sesiunilor de informare a beneficiarilor privind respectarea drepturile şi obligațiile comune, precum şi a sesiunilor privind tipurile de abuz, modalitatea de identificare și sesizare a eventualelor abuzuri; 8. comunicarea către beneficiari a Procedurii privind abuzul şi neglijarea, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calității serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 1. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, aşa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile centrului; , 2. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate aplicabile centrului; 3. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de verificare a satisfacţiei beneficiarilor; 4. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelaţi obiectivelor centrului; 5. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale centrului prin realizarea următoarelor activităţi: 1. asigurarea accesului la resursele financiare, materiale, juridice şi umane ale instituției, necesare desfăşurării activităților din cadrul centrului prin: întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziţii al furnizorului de servicii sociale; întocmirea de propuneri pentru investiții; întocmirea de referate de necesitate; întocmirea Planului de Amenajare şi Adaptare a Mediului Ambiant; întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; întocmirea de propuneri/referate privind modificarea organigramei centrului şi propuneri /referate pentru scoaterea la concurs a posturilor vacante; 8. orice altă activitate necesară bunei desfăşurări a activităților din cadrul centrului de zi; Moppsp 9.2. Îngrijire la domiciliu: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(gmail.com ADE Europeană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DK ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarelor activităţi/servicii: 1, Servicii de îngrijire personală la domiciliul beneficiarilor: + ajutor pentru activitățile de bază ale vieţii zilnice: igienă corporală, îmbrăcare şi dezbrăcare, igiena eliminărilor, hrănire şi hidratare, mobilizare şi transfer, deplasarea în interior, comunicare și * ajutor pențru activități instrumentale ale vieţii zilnice: prepararea hranei sau livrarea acesteia, efectuarea de cumpărături, activităţi de menaj, însoţirea în mijloacele de transport, facilitarea deplasării în exterior, companie, activităţi de administrare şi gestionare a bunurilor. Aceste servicii sunt asigurate de către îngrijitorii la domiciliu. - Servicii de consiliere, informare socială şi îndrumare socio-administrativă. Aceste servicii sunt asigurate de către asistentul social/responsabilul de caz. - Servicii de consiliere psihologică (recuperare/reabilitare psihică): activități de consiliere psihologică, antrenament cognitiv individual. Acest tip de serviciu se asigură persoanelor vârstnice la care, în urma evaluării echipei multidisciplinare s-a constatat necesitatea intervenției de specialitate a psihologului, - Servicii de readaptare a capacităților fizice — kinetoterapie (recuperare/reabilitare fizică): activități de kinetoterapie asigurate, în funcţie de caz, conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire, - Servicii de asistenţă medicală primară ( supraveghere și monitorizare medicală) asigurate la nevoie beneficiarilor, în funcție de recomandările medicale şi starea de sănătate a persoanei vârstnice. Acest serviciu este asigurat de către asistentul medical al DASMT, conform Planului individualizat de asistenţă şi îngrijire. - Servicii de asistenţă juridică asigurate la nevoie beneficirilor în funcție de problemele juridice ale acestora, servcii asigurate de un consilier juridic, angajat al DASMT, - Servicii de supraveghere și întervenție de tip teleasistență. Acest serviciu este asigurat 24 de ore din 24 de către referenți: monitorizare permanentă a locației persoanelor vârstnice (sistem de raportare a geolocatiei prin GPS in timp real, utilizând transmiterea de date catre pupitrul de control) sau posibilitatea persoanelor vârstnice de a apela printr-o simplă apăsare de buton dispeceratul de teleasistenţă, intervenție în situaţii de urgenţă prin solicitarea Serviciului 112 (ambulanță/pompieri/poliție) și deplasare la caz atunci când situația o impune de către echipa de interevenție teleasistență (medic, psiholog, asistent social) şi acordare de informații cu privire la serviciile destinate persoanelor vârstnice. - Telefonului de urgență 0356-981, dispecerat non stop are ca scop preluarea urgențelor sociale de pe raza municipiului Timişoara (o situatie de abuz, neglijare si exploatare). Numărul scurt, urgenţe sociale 0356 981 este un numar apelabil din orice retea, 24 de ore din 24 ore, 7 zile din 7 zile. Acest serviciu asigură preluarea cazurilor de abuz/neglijare/dificultate de pe raza municipiului Timişoara, trimiterea echipei de intervenție în cazurile de abuz atunci când este solicitată de către secţiile de Poliție ale municipiului Timişoara, şi apoi referirea cazurilor către serviciile specializate pe problematica abuzului ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara. 2. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 3. reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractele de parteneriat încheiate cu alti furnizori de servicii sociale Procesul de acordare a serviciilor de îngrijire la domiciliu se realizează în baza unui Plan individualizat de îngrijire şi asistenţă adaptat nevoilor şi gradului de dependenţă al beneficiarului întocmit în baza rezultatelor obţinute în urma efectuării fişei de evaluare socio-medicală. b) de informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin asigurarea următoarelor activităţi: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: Tin: ZT DI DA FIE aaa e coturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 1. elaborarea de materiale informative pe suport scris (fluturaşi/broşuri) care sunt distribuite în comunitate 2. elaborarea de materiale informative pe suport electronic (fotografii, date de informare sau publicitare) postate pe site-ul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara (DASMT) sau pe pagina de Facebook a DASMT, , 3. elaborarea de comunicate de presă şi articole pentru Monitorul Primăriei 4. elaborarea de rapoarte de activitate; S.asigurarea modului de diseminarea informațiilor referitoare la modul de organizare şi funcţionare a compartimentului, serviciile disponibile, drepturile și obligațiile către beneficiari şi a reprezentanţilor acestora, anterior încheierii contractului de furnizare servicii; 6.desemnarea unei persoane responsabile pentru realizarea activităţilor de informare a beneficiarilor conform prevederilor din standardele minime de calitate; c) de promovare a drepturilor beneficiarilor şi a unei imagini pozitive a acestora, de promovare a drepturilor omului în general, precum şi de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria de persoane beneficiare, potrivit scopului acestuia, prin asigurarea următoarelor activităţi: 1. aplicarea anuală a Chestionarului de măsurare a satisfacţiei beneficiarilor; 2. păstrarea confidențialității datelor de către angajaţi în vederea protejării beneficiarilor; 3. organizarea de sesiuni periodice de instruire a personalului cu privire la activitățile de îngrijire acordate; 4.organizarea şi participare la acţiuni de promovare a imaginii beneficiarilor şi sensibilizare comunității despre problematica persoanelor vârstnice; S.aplicarea prevederilor Codului de etică care cuprinde un set de reguli ce privesc asigurarea tratamentului egal pentru toți beneficiarii, acordarea serviciilor exclusiv în interesul şi protecţia beneficiarilor, respectarea eticii profesionale în relaţia cu beneficiarii; 6.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind cunoaşterea şi aplicarea prevederilor Codului de etică şi a procedurilor, consemnate în registrul de evidență privind perfecționarea continuă a personalului; 7.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind sesizările şi reclamațiile, facilitând şi încurajând beneficiarii să-şi exprime opinia asupra oricăror aspecte care privesc activitatea centrului; 8.organizarea sesiunilor de informare a personalului privind respectarea drepturilor/obligaţiilor beneficiarilor precum şi drepturile/obligațiile centrului şi informarea cu privire la cunoaşterea și combaterea formelor de abuz şi neglijenţă; 9.comunicarea către beneficiari a Procedurii privind cazurile de abuz și neglijență, încurajându-i astfel să sesizeze orice formă de abuz, neglijență sau tratament degradant la care sunt supuşi de persoanele cu care vin în contact; d) de asigurare a calităţii serviciilor sociale prin realizarea următoarelor activităţi: 6. elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, aşa cum sunt ele prevăzute în standardele minime de calitate aplicabile compartimentului; 7. realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, conform standardelor minime de calitate ablicabile compartimentului; 8. realizarea Raportului Informativ privind Chestionarul de măsurare a satisfacției beneficiarilor; 9. monitorizarea realizării indicatorilor de performanță corelați obiectivelor compartimentului; 10. monitorizarea permanentă a acordării serviciilor sociale la standardele minime de calitate aplicabile. e) de administrare a resurselor financiare, materiale şi umane ale serviciului social „Compartimentul de Îngrijire la Domiciliu” prin realizarea următoarelor activități: 1. întocmirea propunerilor pentru Planul Anual de Achiziţii al furnizorului de servicii sociale; *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(gmail.com Timipaara ITI European Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA „În slujba oamenilor - întocmirea de propuneri pentru investiţii; întocmirea de referate de necesitate; întocmirea Planului de Amenajare şi Adaptare a Mediului Ambiant; întocmirea de propuneri privind Planul de formare/perfecționare profesională a personalului; întocmirea de propuneri/referate privind ocuparea posturilor. Întocmirea de propuneri/referate privind modificarea/completarea organigramei compartimentului Întocmirea fişelor de post şi evaluarea anuală a personalului Pan N CENTRUL DE SOCIALIZARE SI PETRECERE A TIMPULUI LIBER - CLUBUL PENSIONARILOR 1, Adresa serviciului: B-dul Gen. |. Dragalina, nr. 38-42 2. Date de contact: c.clubulpensionarilorQgmail.com, tel. 0256452089 3. Actul de infiintare si data înființării: Hotararea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8810 CZ-V-II, Centre de zi de socializare și petrecere a timpului liber (tip club) 5. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale nr. 29/2019, anexa 6; 6. Beneficiarii centrului sunt persoane varstnicecare au împlinit vârsta legală de pensionare cu domiciliul/resedința in municipiul Timişoara. 7.Numarul total de posturi:8 (7+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Socializare și Petrecere a Timpului Liber-Clubul Pensionarilor Activităţipentruprevenireamarginalizăriisocialeşisprijinireapentruintegrare /reîntegrareasocialăpentrupersoanevârstnice care au împlinitvârstalegală de pensionare: - activități de socializaresipetrecere a timpului liber -jocuri de scrabble, şah, table, rummy, jocuridistractive „citireapresă, cărți, reviste, urmărireaprograme radio sau TV,excursii, vizite, sărbătorireazilelor de naştereşi a altorsărbători/evenimentespeciale, plimbăriînaer liber, parcuri,participare la evenimenteculturale,schimburiintergenerationale); -activităţi practice( lucru manual, confecţionatobiecte decor, tricotat,quilling, etc); - activitatide integrare/reintegraresocială- consiliere(individualăsi/sau de grup) şisprijin emotional pentrudepăşireasitiuației de izolare socială, - grupuri de discuţiitematice (teme: medicale, sociale, distractive), - activitatiartistice (teatru, dans, audiţiimuzicale, pictura, etc ), Activităţi de recuperareșireabilitarefuncționalăprin: — evaluareamotricităţiişiautonomiei funcţionale — kinetoterapie (recuperare/reabilitarefizică), acompaniereşiconsilierekinetoterapeutică . — evaluarepsihologică -— şedinţe de consilierepsihologică (individualăși de grup) şisuportemoţional. — antrenamentcognitiv (individual şi de grup) *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Bgmail.com ra RAI SE Capa a cuburi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor — consultaţiimedicale, monitorizareastării de sănătate, consiliereşieducațiepentrusănătateşiîndrumaremedicală, Activităţi de consiliere, informaresocialăşiîndrumare socio-administrativă, constândîn: - activități de consilieresocială, - activități de informaresocială, îndrumarepentruaccesareaservicilor din comunitate. - organizarea campaniilor de informare, privind sensibilizarea și implicarea comunităţii în probematica persoanelor vârstnice. - activităţi de promovare a voluntariatului Ativitati/serviciisuport — asigurareauneigustari, CAMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE „INOCENȚIU M. KLEIN” 1. Adresa serviciului: str. Inocenţiu Klein, nr.29, Timişoara 2. Date de contact: telefon/fax 0256 208715, email: camin | pensionari 3. Actul de înființare și data înființării: Fotărârea Coniliului Local a Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8730 CR-V-I 3. Standard minim de calitate apicabil: Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstuice nr.29/2019, anexa 1; 6. Beneficiarii centrului: Persoane vârstnice, care au împlinit vârsta de 65 de ani; . Persoane vârstnice care se regăsesc în una din următorele situaţii: - Nu au familie şi nici venituri suficiente pentru a-şi asigura nevoile individuale; - Au familie dar aceştia nu pot să-i asigure parțial sau integral, îngrijirea şi întreţinerea; - Nu se află în întreţinerea unei sau unor persoane obligate la aceasta, potrivit dispoziţilor legale în vigoare; - Nu au locuință şi nici posibilitatea de a-şi asigura condiţile de locuit pe baza resurselor proprii, - Nu realizează venituri proprii sau acestea nu sunt suficente pentru asigurarea îngrijirii necesare, - Nu se pot gospodării singure sau necesită îngrijire specializată, - Se află în imposibilitatea de a-şi asigura nevoile sociomedicale, datorită bolii ori stării fizice sau psihice, fiindu-le stabilite gradul de dependență 7. Numărul total de posturi: 38 (37+1) 8. Atribuţiile generale ale Centrului pentru Persoane Vârstnice „Inocenţiu M. Klein” a) de furnizare a serviciilor sociale de interes public general/local, prin asigurarea următoarele activităti o Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; Găzduire pe perioadă nedeterminată/determinată; Îngrijire personală; Asistenţă pentru sănătate asistenţă pentru sănătate; Recuperare/reabilitare funcţională; o oo O *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com POTI a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Viaţă activă și contacte sociale; Integrare/reintegrare socială; Asistenţă în caz de deces; Pază Condiţii corespunzătoare de găzduire; Hrană; Igienă corporală; Asistenţă medicală; Activităţi de ergoterapie; Activităţi de petrecerea timpului liber; Asistenţă socială; Asistenţă psihologică. b) De informare a beneficiarilor, potenţialilor beneficiari, autorităților publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate. c) De promovare a drepturilor beneficiarilor şi imaginii pozitive a acestora, de prevenire a situaţiilor de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile, grupul țintă al căminului, d) De asigurare a calităţii serviciilor sociale acordate; o o 0000000000 COMPLEX DE SERVICII „SF. FRANCISC” 1, Adresa serviciului: str. Telegrafului, nr.8, Timisoara 2. Date de contact: tel. 0256- 433645, fax. 0256-203070 email: c.persoanefaraadapost(Qgmail.com 3. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr, 218 din 27.06.2017 4. Organizarea Complexului de Servicii „Sf, Francisc”: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Cantina Socială 5. Cod serviciu social: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost — 8790 CR-PFA-I - Cantina Socială - 8899 CPDH-I 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul pentru Persoane fără Adăpost - Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr.29/2019, anexa 4 - Cantina Socială — Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice nr. 29/2015, anexa 9 7. Beneficiarii Complexului de Servicii „Sf. Francisc”: 11. Beneficiarii Centrului pentru Persoane Fara Adapost *Sediu administrativ: Str. loan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com = Tim: ra 2 ra 1 Capii a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA „În slujba oamenilor Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul pentru Persoane fără Adăpost din cadrul sunt persoane adulte cu varsta peste 18 ani care se afla în una dintre situaţiile de mai jos: - persoane care si-au pierdut locuinta din diverse motive si nu au resursele materiale necesare asigurarii unei locuinte si nici nu sunt beneficiari ale unor alte servicii sociale , care acorda gazduire; - persoane singure ori familii care, din motive singulare sau cumulate de ordin social, medical, financiar - economic, juridic ori din cauza unor situații de forță majoră, traiesc în stradă, locuiesc temporar la prieteni sau cunoscuți, se află în incapacitate de a susţine o locuinţă în regim de închiriere ori sunt în risc de evacuare, se află în instituții sau penitenciare de unde urmează ca, în termen de 2 luni, să fie externate, respectiv eliberate şi nu au domiciliu ori reşedinţă; - orice alta persoana care necesita adapost de urgenta pana la solutionarea situatiei sociale. Vor accede la servicii cu prioritate persoane din Timisoara sau judetul Timis 1.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Cantinei Sociale sunt: - copiii în varsta de pana la 18 ani, aflaţi în întreţinerea acelor familii al căror venit net mediu lunar peo persoana în întreţinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; - ţinerii care urmează cursuri de zi la instituţiile de învăţământ ce funcţionează în condiţiile legii, pana la terminarea acestora, dar fără a depăşi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani în cazul celor care urmează studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla în situaţia prevăzută la lit. a); - persoanele care beneficiază de ajutor social sau de alte ajutoare băneşti acordate în condițiile legii şi al căror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat în calcul la stabilirea ajutorului social; = pensionarii cu venituri reduse; = persoanele care au împlinit varsta de pensionare, aflate întruna dintre următoarele situaţii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri; - invalizii şi bolnavii cronici; - orice persoana care, temporar, nu realizează venituri. 8.Numarul total de posturi: 39 (38+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul pentru Persoane fără Adăpost 25 posturi Cantina Socială- 13 posturi 9. Atributiile generale ale Complexului de Servicii „Sf. Francisc” sunt urmatoarele: 9.1. Centrul pentru Persoane Fara Adapost 1. De reprezentare a furnizorului de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Găzduire pe perioada determinata: a) maxim 2 ani in cadrul Componentei rezidentiale b) maxim 3 luni respectiv 1 luna, functie de domiciliul beneficiarului, in cadrul Componentei de urgenta *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail; dastimisoara(Qgmail.com ME nos Europrtană a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 3. Îngrijire personala: a) igienizare b) deperazitare c) echipare 4. Hrana-3 mese /zi, in limita valorii alocatiei zilnice de hrana 5. Supraveghere 6.Evaluare/recvaluare socio-economica si a telatiilor familiale , in vederea reintegrarii sociale de renumerotat 8. Elaborare plan de interventie individualizat 9. Evaluare medicala si asistenta medicala primara/Educatie pentru sanatate 10.. Consiliere psihologica si suport emotional 11, Informare si consiliere in vederea realizarii unor drepturi 12, Sprijin pentru obtinerea actelor de identitate si altor acte de stare civila 13, Consiliere si orientare profesionala 14, Sprijin/acompaniere in gasirea unui loc de munca 13. Sprijin/ acompaniere in gasirea unei solutii de locuire 16, Activitati de dezvoltare a deprinderilor de viata independente 17. Activitati de socializare si petrecere a timpului liber 18. (Re)insertie sociala 19. Monitorizare post-interventie. 9.2. Cantina Socială - reprezentarea furnizorului în contractul încheiat cu persoana beneficiară; - prestarca de servicii sociale gratuite sau contra cost persoanelor aflate in situaţii economico-sociale precare, sau medicale deosebite, în scopul prevenirii şi limitării unor situaţii de dificultate care pot genera marginalizarea sau excluderea lor sociala, prin pregătirea şi asigurarea hranei (prânzul şi cina), în limita alocaţiei de, hrana distribuindu-se o dată pe zi precum si oferirea de informare si consiliere sociala. SERVICII DE ASISTENȚĂ COMUNITARĂ -CENTRUL DE INCLUZIUNE SOCIALĂ ȘI RELAȚIA CU MINORITĂȚILE 1, Adresa serviciului: Martir Cernăianu, nr. 31 2. Date de contact: e-mail 3. Actul de înfiinţare şi data înființării: Fotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 218 din 27.06.2017 4. Cod serviciu social : 8899 CZ- PN-V — Servicii de asistenţă comunitară - Anexa 7 5. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr. 29/2019 pentru aprobarea „Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 E a Culiurii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor care au părăsit sistemul de protecție a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciile acordate în sistem integrat şi cantinele sociale”, 6. Beneficiarii centrului: persoane vulnerabile cu risc de marginalizare și excluziune socială: a) persoane şi familii fără venituri sau cu venituri reduse, b) persoane private de libertate, c) persoane cu afecţiuni psihice/persoane cu dizabilități neinstituționalizate, d) tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului, e) persoane vârstnice care locuiesc singure şi/sau dependente de sprijin, f) persoane care trăiesc în comunități marginalizate, £) persoane aparținând minorităților; h) alte persoane adulte aflate în diferite situații de dificultate, 7. Numarul total de posturi: 13 (12+1) 8. Atributiile generale ale Centrului de Incluziune Socialăși relația cu Minoritățile - Activităţi de evaluare /reevaluare psihosocială a nevoilor beneficiarilor aflați în situații de dificultate care se efectuează cu acordul şi implicarea acestora și este realizată de personalul de strictă specialitate. - Identifică persoanele din comunitate aparținând grupului vulnerabil, pentru care intervine în vederea stabilirii nevoilor şi referirea acestora către servicii/compartimente/centre şi alte instiuţii publice şi private; - Fumnizează servicii în comunitate, prin asigurarea activităţilor de evaluare iniţială, elaborare şi aplicare a planului de intervenţie în funcţie de nevoile identificate ale grupului ţintă - Activitaţi de informare/consiliere pe piata muncii care sunt oferite persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca si constau in principal in: furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor, evaluarea si autocvaluarea personalitatii in vederea orientarii profesionale, dezvoltarea abilitatilor si a increderii in sine a persoanelor aflate in cautarea unui loc de munca, in vederea luarii de catre acestea a deciziei privind propria cariera, instruirea in metode si tehnici de cautare a unui loc de munca (prezentarea la interviu, intocmirea unui CV etc. - Activităţi de mediere pe piaţa muncii prin facilitarea accesului pe piaţa muncii: suport pentru obţinerea unui loc de muncă şi menţinerea pe piaţa muncii, medierea relatiei cu angajatorul, facilitarea accesului la servicii de formare și reconversie profesională, orientare vocaţională. Toate acestea au rolul de a face legatura intre locurile disponibile pe piata si persoanele care sunt in cautarea unui loc de munca si care au ca scop final angajarea unei persoane, asadar, implicit, ocuparea unui loc de munca, - Contribuie la crearea reţelei de furnizori a serviciilor sociale, educaționale, profesionale din comunitate, pentru asigurarea accesului persoanelor din grupurile vulnerabile la servicii integrate în comunitate; - Evaluează solicitările primite din partea instituţiilor/organizațiilor, persoanelor/familiilor din comunitate pentru identificarea nevoilor persoanelor aflate în dificultate şi, după caz, referirea la serviciile sociale din comunitate. *Sediu administrativ: Str. [oan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com Spital a Culturii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor - Propune şi elaborează documentația necesară pentru punerea în aplicare a legislației în vigoare privind acordarea de produse alimentare POAD pentru persoanele fără venit sau cu venituri insuficiente; - Evaluează condiţiile de viaţă ale persoanelor evacuate din imobilele redobândite de foştii proprietari şi/sau a persoanelor care se încadrează pentru a se înscriere pe listele de priorități în vederea repartizării locuinţelor sociale; - Realizează măsuri de acompaniere pentru persoanele din prupurile vulnerabile, la solicitarea întreprinderilor de economie socială din comunitate; - Participă la campaniile organizate în comunitate pentru: promovarea unei societăți inclusive în comunitate privind persoanele din grupurile vulnerabile, inclusiv cele de etnie romă; promovare şi consiliere de specialitate contra fraudelor şi înşelătorici persoanelor din grupul vulnerabil. - Realizeaza activitati de evaluare si consiliere psihologica, educatie extracurriculara, facilitatrea accesului la o locuinta, promovarea unui stil de viata sanatos si activ, - Realizează activități de mediere şcolară prin sprijinirea participării tuturor copiilor din familii defavorizate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor în educația copiilor şi în viaţa şcolii şi prin facilitarea cooperării între familii, comunitate şi şcoală. - Realizează activităţi de mediere sanitară prin asistenți medicali care au rolul principal de a înlesni comunicarea dintre comunitățile de romi/ minorități si cadrele sanitare, contribuind la creşterea eficacității intervențiilor de sănătate publică. CENTRUL DE SUPORT PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ/CRIZĂ 1, Date de contact: c.primireurgenta(Qgmail.com, tel. 0256-433645 sau 0356-981 2. Actul de infiintare si data infiintarii: Hotararea Coniliului Local a Municipiului Timisoara nr. 218 din 27.06.2017 3. Cod serviciu social : 8899 CZ-PN-II — Centre de suport pentru situații de urgență/de criză 4. Standard minim de calitate aplicabil: Ordinul nr.29/2019- Anexa 7 5. Beneficiarii centrului: - Familii aflate in situaţii de urgenta/de criza - Familii cu copii aflate în situaţii de urgenta/de criza - Persoane care urmează a se externa din spital si nu au susținere familiala - Tineri proveniți din sistemul de protecţie al copilului - Persoane evacuate sau supuse riscului de evacuare - Persoane aflate în situație de criză/ de urgență in urma unor calamitaţi naturale - Persoane lipsite din varii motive de adăpost - Victime ale violentei in familie Alte persoane aflate in situaţii de urgenta/de criza . 6. Numarul total de posturi: 17 (16+1) 7. Atributiile generale ale Centrului de suport pentru situații de urgenţă/criză: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol 1, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com IE Timisoara zuza 2 E | Europeană a

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor » activitate de teren in vederea identificarii cazurilor de persoane sau familii aflate in situatie de urgenta/criza prin lipsa unui adapost, e intervintie in strada in regim de urgenta la sesizarea institutiei de catre organele competente sau orice persoana interesata, in vederea acordarii serviciilor sociale persoanelor/familiilor/grupurilor cu risc crescut de excluziune sociala care reprezinta urgente sociale; e cvaluarea situatiei si indentificarea de masuri optime de interventie pentru depasirea situatiei de risc; + insotirea beneficiarilor la sediul Complexului de servicii „Sf. Francisc” - str. Telegrafului nr.8 pentru acordarea serviciilor de: - ingrigire personala (igenizare, deparazitare,echipare) - servicii medicale - servicii psihologice. e sprijin si acompaniere in obtinerea actelor de identitate si a altor acte de stare civila * sprijin in identificarea unor apartinatori acolo unde este cazul; * identificare solutii locative (referirea cazurilor identificate catre Complexul de servicii „Sf. Francisc”- Centrul pentru persoane fara adapost- str. Telegrafului nr.8, sau catre alte servicii specializate functii de nevoile identificate ale beneficiarilor) e in perioada sezonului rece, angajatii institutiei participa la toate activitatile desfasurate in cadrul Adapostului de iarna, situat pe str. Invatatorului, institutie destinata adapostirii persoanelor fara adapost sau a celor aflate in spatii neincalzite in scopul prevenirii deceselor prin hipotermie, COMPLEX DE SERVICII PENTRU VICTIMELE VIOLENȚEI DOMESTICE ȘI AGRESORI 1, Adresa serviciului: str. Simion Bărnuţiu, nr. 11A şi nr. 11, sc. B, Timişoara 2. Date de contact: tel. 0356/416050, email: dastimisoara(Qemail.com 3. Actul de înființare și data înființării: Hotărârea Consiliului Local a Municipiului Timişoara nr. 257 din 07.05.2019 4. Organizarea Complexului de Servicii pentru Victimele Violenţei Domestice şi Agresori: - Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice - Centrul de asistenţă destinat agresorilor 5. Cod serviciu social: - Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice - 8899CZ-VD-I - Centrul de asistență destinat agresorilor - 8899CZ-VD-III 6. Standard minim de calitate aplicabil: - Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice - Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 28/2019, anexa 4 - Centrul de asistență destinat agresorilor — Ordinul ministrului muncii şi justiției sociale nr. 28/2019, anexa 6 7. Beneficiarii Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice şi Agresori: 7.1. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în serviciul social Centrul de consiliere pentru prevenirea şi combaterea violenței domestice: *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: n 2 DOE 2 1 Eero presară m Coduri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor > victime adulţi; > cuplul părinte-copil, 7.2. Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de asistență destinat agresorilor: > Agresori adulți; > Agresori adulți aflați în categoria persoanelor dependente 8.Numarul total de posturi: 12 (11+1) 1 sef centru care va asigura conducerea Complexului de servicii Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenței domestice: 9 posturi Centrul de asistență destinat agresorilor: 2 posturi 9. Atribuţiile generale ale Complexului de Servicii pentru Victimele Violenței Domestice şi Agresori sunt următoarele: 9.1. Centrul de consiliere pentru prevenirea și combaterea violenţei domestice: 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; 2. Asigură asistenţă și servicii de consiliere în vederea situaţiilor de risc şi a traumei, prin programe cum ar fi; » Programe de consiliere şi stabilizare emoţională în urma unei situaţii de conflict şi violenţă inter- partenerială (consiliere în situaţia de criză); + Programe de consiliere psihologică pentru clarificarea emoţional-cognitivă a situației de Viaţă în situaţii de conflict în familie; + Programe de consiliere şi informare referitoare la măsuri de protecţie individuale şi legale pentru depăşirea situațiilor de risc de violenţă domestică; + Programe de consiliere de lungă durată individuale sau de grup pentru procesarea traumelor emoţionale dobândite în urma unor situaţii de violenţă domestică şi împuternicirea victimelor pentru o viață autonomă; + Programe de consiliere familială atât pentru victimele adulte, cât şi pentru cuplurile părinte-copil. 3. Furnizează servicii de consiliere parentală pentru gestionarea situaţiei de risc împreună cu membrii minori ai familiei și derulează programe de consiliere juridică în vederea depăşirii situaţiei de risc în care se află beneficiarii; 4. Informează beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autoritățile publice şi publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de convenții de parteneriat, a elaborării de rapoarte de activitate. 5. Promovează drepturile beneficiarilor şi o imagine pozitivă a acestora, promovează drepturile omului în general, precum şi previne situaţii de dificultate în care pot intra categoriile vulnerabile care fac parte din categoria victimelor violenţei domestice. 6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management eficient, asigurarea de resurse materiale şi umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile furnizate. 9.2.Centrul de asistenţă destinat agresorilor 1. Reprezintă furnizorul de servicii sociale în contractul încheiat cu persoana beneficiară; *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: gmail.com Timisoara alti m Ciulei

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor 2. Asigură servicii de reabilitare inclusiv consiliere psihologică, precum şi alte tipuri de servicii/programe cum ar fi + Programe de grup şi individuale de educaţie și consiliere pentru reducerea comportamentului violent şi de control asupra membrilor familiei; + Programe de grup şi individuale de educaţie şi consiliere pentru dezvoltarea abilităților de viaţă prosocială: controlul furiei, rezolvare de conflicte, rezolvare de probleme, comunicare non-violentă; + Programe de grup şi individuale de educaţie cu privire la egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, principii de etică, masculinitate pozitivă, drepturile omului, legislație naţională și sancţiuni aplicabile; + Programe de dezvoltare a abilităților parentale conținând cel puţin drepturile copilului, relaţionarea şi comunicarea cu copilul/copii biologici sau ai partenerului de viaţă; 3. Facilitează accesul la tratament psihologic, psihiatric, de dezalcoolizare sau dezintoxicare conform prevederilor legale, precum şi la alte servicii de sănătate pe baza unor convenţii de colaborare încheiate cu unităţi spitaliceşti sau cu furnizori de servicii spitaliceşti; 4. Desfăşoară servicii de reintegrare socială a beneficiarilor, servicii privind consolidarea abilităților de viaţă independentă și prin servicii de reinserţie profesională și asigură accesul le servicii educaţionale; S. Informează beneficiarii, potenţialilii beneficiari, autorităţile publice și publicului larg despre domeniul său de activitate, prin intermediul campaniilor de informare în comunitate, a încheierii de convenţii de parteneriat, a elaborării de rapoarte de activitate. 6. Asigură calitatea serviciilor sociale prin elaborarea instrumentelor standardizate utilizate în procesul de acordare a serviciilor, realizarea de evaluări periodice a serviciilor prestate, asigurarea unui management eficient, asigurarea de resurse materiale şi umane adecvate, consultarea beneficiarilor cu privire la serviciile furnizate. CAPITOLUL VI. DISPOZIȚII FINALE Art.27 Personalul din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara are următoarele responsabilităţi: a) Răspunde de păstrarea confidenţialității informațiilor deţinute sau la care are acces ca urmare a executării atribuţiilor de serviciu; b) Răspunde de îndeplinirea cu profesionalism, loialitate, corectitudine şi în mod conştiincios a îndatoririlor de serviciu şi se abține de la orice faptă care ar putea sa aducă prejudicii instituţiei; c) Răspunde de realizarea la timp si întocmai a atribuțiilor ce-i revin potrivit legii, programelor aprobate sau dispuse expres de către conducerea instituției şi de raportarea asupra modului de realizare a acestora; d) Răspunde, potrivit dispoziţiilor legale, de corectitudinea şi exactitatea datelor, informațiilor şi măsurilor prevăzute în documentele întocmite; e) Răspunde de îndeplinirea atribuțiilor stabilite prin fişa postului; BD Răspunde de buna utilizare şi gestionare a fondurilor precum și a bunurilor publice aflate în folosință. Art. 28 Personalul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara este obligat să cunoască şi să respecte prevederile prezentului Regulament. *Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Caroll, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com ZET Bureau n suttorii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA „În slujba oamenilor Art. 29 Normele de conduită profesională a funcţionarilor publici sunt reglementate de Codul Administrativ şi sunt obligatorii pentru funcţionarii publici, precum şi pentru persoanele care ocupă temporar o funcţie publică în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. Art. 30 Normele de conduită profesională a personalului contractual sunt reglementate de Codul Administrativ şi sunt obligatorii pentru personalul contractual care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială a municipiului Timişoara. Art. 31 Măsurile de răspundere disciplinară se aplică de către: - Consiliul local a municipiului Timişoara, la propunerea Primarului, în ceea ce priveşte directorul general - Directorul general pentru personalul din subordine Art. 32 Prevederile prezentului Regulament se completează de drept cu prevederile altor acte normative în domeniu. Art. 33 Modificările prezentului regulament se fac numai cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. VICEPRIMAR DIRECTOR GENERAL ADJUNCT, Jt. RODICA-SURDU te _ , AVIZAT JURIDIC CIPRIAN ERCEANU "Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049 Sediu social: Bulevardul Regele Carol, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: dastimisoara(Qgmail.com "| Tia): IT PA ral

Atasament: Anexa_1.pdf

CONSILIU LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMISOARA ANEXA NR.1 LA HCL nr.____________________

ORGANIGRAMA DIRECŢIEI DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIŞOARA

PRIMAR,           NICOLAE ROBU

DIRECTOR GENERAL 

CONSILIUL LOCAL

24 1 23 14 1 13 8 1 7 38 1 37 13 1 12 17 1 9 1 8 8 1 7 12 1 11 12 1 6 5 10 1 9 21 1 20 8 1 7

E" IJ IN  

RA N I

IR E 

E  IN  

DI C DI T

Ă 

11 16

N TA

 

SE RV

IC IU L  TE H N IC  S I 

AD M IN IS TR

AR EA

  PA

TR IM

O N IU LU

I

TE  

SE RV

IC IU L 

AD M IN IS TR

AT IV

SE RV

IC II  DE

  M AN

AG EM

EN T  DE

 C AZ

  PE

N TR

U  C O PI L  SI  

FA M IL IE

1

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 

CE N TR

U L  DE

 S U PO

RT  

PE N TR

U  S IT U AȚ

II  DE

  U RG

EN ȚĂ

/C RI ZĂ

SE RV

IC IU L   S TR

AT EG

II  ‐ 

PR O G RA

M E

SE RV

IC IU L  BE

N EF IC II 

SO CI AL

E

SE RV

IC IU L   R ES U RS

E  U M AN

E

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  P ER

SO AN

E  VA

RS TN

IC E  "S F. AR

H.  

M IH AI L  SI  G AV

RI L"

CE N TR

U L  DE

 S O CI AL

IZ AR

E  ŞI  

PE TR

EC ER

EA  T IM

PU LU

I  LI BE

R  CL U BU

L  PE

N SI O N AR

IL O R

CĂ M IN U L  PE

N TR

U  

PE RS

O AN

E  VÂ

RS TN

IC E 

ÏN O CE

N ŢI U  M

. K LE IN "

SE RV

IC IU L 

CO N TA

BI LI TA

TE  

FI N AN

CI AR

 S I C

FP

SE RV

IC IU L  AC

H IZ IŢ I 

PU BL IC E

SE RV

IC II  DE

 A SI ST EN

ȚĂ  

CO M U N IT AR

Ă  ‐

CE N TR

U L  DE

  IN CL U ZI U N E  SO

CI AL

A  SI  

RE LA

TI A  CU

  M IN O RI TA

TI LE

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  V IC TI M EL E 

VI O LE N TE

I D O M ES TI CE

  SI  A G RE

SO RI

1 1 1

R  R IN  

PI II 

O ST

CE N TR

U L  DE

 A SI ST EN

ŢĂ  

ŞI  R EC

U PE

RA RE

 P EN

TR U  

PE RS

O AN

E  AF

LA TE

 IN  

DI FI CU

LT AT

E

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

"S F.  F RA

N CI SC

"

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  C O PI I " SF . 

N IC O LA

E"

CE N TR

U L  DE

  RE

CU PE

RA RE

 P EN

TR U  

CO PI I C

U  D IZ AB

IL IT AŢ

I  "P O DU

L  LU

N G "

CO M PL EX

 D E  SE RV

IC II 

PE N TR

U  P ER

SO AN

E  AD

U LT E  CU

  DI ZA

BI LI TA

TI

T  N  

O N G

TA TE

 

EA  

U L TA  

R

CE N RU

 D E  ZI  "S

F. N IC O LA

E

CE N TR

U L  DE

 C O N SI LI ER

E  SI  S PR

IJ PE

N TR

U  P AR

IN TI  S I C

O PI I

CE N TR

U  D E  ZI  P EN

TR U  B AT

RA

CO M PA

RT IM

EN T  IN G RI JI

LA  D O M IC IL IU

CA N TI N A  SO

CI AL

Ă

CE N TR

U L  DE

 C O N SI LI ER

E  PE

N TR

U  P RE

VE N IR EA

 S I 

CO M BA

TE RE

A  VI O LE N TE I I

FA M IL IE

CO M PA

RT IM

EN T  JU RI D

CO M PA

RT IM

EN T  AU

D

CO M PA

RT IM

EN TU

L  M O N IT O RI ZA

RE /A

N AL

IZ Ă

ST AT

IS TI CA

7 3 5 37 13 9 4 3 2 3 8 1 9 1 2 3 3 1 1 6 1 2 3

390

9 77 14

2 2 290

2

CE N TR

U L  DE

 A SI ST EN

T DE

ST IN AT

  AG

RE SO

RI LO

R

functii publice de conducere

functii publice de executie

personal contractual de conducere

TOTAL POSTURI DIN CARE

BI RO

U L  BU

G ET

 ‐  FI N AN

T SI  A N G AJ AM

EN TE

  BU

G ET

AR E

personal contractual de executie

SE RV

IC II  LA

 D O M IC IL IU  

DE ST IN AT

E  PE

SO AN

EL O R

AD U LT E  CU

 D IZ AB

IL IT AT

I P R

AS IS TE N T  PE

RS O N AL

25

CE N TR

U  D E  ZI   P

EN TR

U  C O P

ST RA

ZI I

CE N TR

U  P EN

TR U  

PE RS

O AN

E  FA

RA  A DA

PO

M AN

AG EM

EN T  DE

 C AZ

  PE

RS O AN

E  AD

U LT E  CU

  DI ZA

BI LI TA

TI

12

CO M PA

RT IM

EN T 

CO N TR

O L  IN TE RN

M AN

AG ER

IA L

CO RP

 C O N TR

O L

AS IS TE N ȚI  

PE RS

O N AL

I

4 11

CO M PA

RT IM

EN T  RE

LA TI A  CU

 O N

CO M PA

RT IM

EN T  SA

N AT

AT E  SI  S EC

U RI T

IN  M

U N CA

PR EV

EN IR EA

 S EP

AR AR

II  CO

PI LU

LU I D

E  FA

M IL IE

EV AL

U AR

EA  S I M

O N IT O RI ZA

RE CO

PI LU

LU I C

U  D IZ AB

IL IT AT

I

CO M PA

RT IM

EN T 

RE LA

TI I C

U  P U BL IC U

CO M PA

RT IM

EN T  AS

IS TE N T

IN TE G RA

TA  A  A DI CT

IIL O R

750

8

SC IM

Atasament: Anexa_2.pdf

Consiliul Local al Municipiului Timisoara Anexa nr.2 la HCLMT nr.__________________ Directia de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

STAT DE FUNCŢII

Nr. crt.

Denumirea funcţiei Nivel studii

Funcţia publică/Post contractual

Cls. Grad Nr.

posturi A.1. Functii publice de conducere

1 Director general S 1 2 Director general adjunct S 1 3 Şef serviciu S 6 4 Sef birou S 1 Total funcţii publice de conducere 9 A.2 . Functii publice de executie

5 Consilier S I superior 32 6 Consilier S I principal 15 7 Consilier S I asistent 7 8 Consilier juridic S I superior 1 9 Consilier juridic S I asistent 3

10 Consilier achiziții publice S I superior 3 11 Consilier achiziții publice S I asistent 2 12 Auditor S I superior 2 13 Auditor S I principal 1 14 Referent de specialitate SSD II superior 2 15 Referent M III superior 6 16 Referent M III principal 1 17 Referent M III asistent 2 Total funcţii publice de execuţie 77 A. Total funcţii publice 86 B.1.Funcții personal contractual de conducere

18 Director general adjunct S II 1 19 Şef Serviciu S I 1 20 Sef Serviciu S 1 21 Șef centru S II 11 Total personal contractual de conducere 14 B.2. Funcţii personal contractual de executie

22 Inspector de specialitate S IA 21 23 Inspector de specialitate S I 16 24 Inspector de specialitate S II 6 25 Inspector de specialitate S debutant 1 26 Consilier juridic S debutant 1 27 Asistent social S principal 1 28 Asistent social S specialist 8

28 Asistent social S practicant 19 29 Asistent social S debutant 6 30 Psiholog S specialist 8 31 Psiholog S practicant 11 32 Kinetoterapeut S principal 3 33 Kinetoterapeut S 4 34 Fiziochinetoterapeut S specialist 1 35 Logoped S principal 2 36 Psihopedagog S principal 1 37 Educator S principal 2 38 Educator S debutant 1 39 Educator S 10 40 Medic S specialist 4 41 Medic dentist S 1 42 Referent SSD I 1 43 Educator PL 8 44 Asistent medical PL principal 2 45 Asistent medical PL 13 46 Instructor de ergoterapie M principal 6 47 Instructor de ergoterapie M 1 48 Animator socio-educativ M 2 49 Educator M principal 6 50 Educator M 11 51 Educator M debutant 4 52 Referent M IA 10 53 Referent M I 5 54 Referent M II 4 55 Administrator M I 6 56 Mediator scolar M 1 57 Casier M 1 58 Ingrijitor la domiciliu M 23 59 Ingrijitor G 14 60 Magaziner 3 61 Sofer I 13 62 Infirmieră G 8 63 Spălătoreasă G 1 64 Paznic 4 65 Muncitor calificat I 1 66 Muncitor calificat II 6 67 Muncitor calificat III 4 68 Muncitor calificat IV 3 69 Muncitor necalificat 2 Total personal contractual de executie 290 B.Total functii contractuale 304 TOTAL GENERAL 390

DIRECTOR GENERAL, ȘEF SERVICIUL RESURSE UMANE,

JR. SURDUCAN RODICA Stoia Laura

Atasament: Expunere_motive.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

Nr.10481/29.07.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situatiei actuale Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s

Timișoara și s-a aprobarea Organigrama Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017

Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi s-a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate.

Prin H.C.L.M.T. nr. 291/22.05.2018 s Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț precum și s-au aprobat regulamentele de organizare H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 350/2018 Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț precum și s-au aprobat regulamentele de organizare H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare de Asistență socială și a structurii orientative de personal.

Prin H.C.L.M.T. nr. 500/2018 Regulamentul de organizare și funcționare ale Direcției de Asistenț

H.G. nr. 417/2018 s-a modificat cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal. În cazul anexei 2 la Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă municipiilor şi oraşelor au fost aduse mai multe modificări.

Având în vedere prevederile O.U.G. 2.Schimbari preconizate și rezultate așteptate:

1.Modificarea și aprobarea Organigramei Direcţiei de Asisten Anexei 1; 2.Modificarea și aprobarea Statul de Functii al Direc conform Anexei 2.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

Sectiunea 1

Titlul proiectului de hotărâre

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

Sectiunea a 2 - a Motivul emiterii proiectului de hotărâre

Prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017 s-a înființat Direcția de Asistență Socială a Municipiului a aprobarea Organigrama și Statul de funcţii pentru aceasta.

Prin H.C.L.M.T. nr.388/17.10.2017 s-a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. 291/22.05.2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul d și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi

au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform ea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice

cturii orientative de personal. /2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și

și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi au aprobat regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor sociale fu

H.G. nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice și a structurii orientative de personal.

500/2018 s-au modificat și aprobat Organigrama, S și funcționare ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Timi a modificat Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor

funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017, care privește Regulamentul

organizare şi funcţionare al direcţiei de asistenţă socială organizate în subordinea consiliilor locale ale au fost aduse mai multe modificări.

Având în vedere prevederile O.U.G. nr.57/2019 privind Codul Administrativ; și rezultate așteptate:

i aprobarea Organigramei Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi

și aprobarea Statul de Functii al Direcţiei de Asistență Socială a Municipiului Timi

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

ă Socială a Municipiului

a modificat şi aprobat Organigrama, Statul de Funcţii şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

a aprobat regulamentele de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate. și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și

ă Socială a Municipiului Timișoara, și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform

și funcționare ale serviciilor publice

și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și ă Socială a Municipiului Timișoara,

și funcționare ale serviciilor sociale furnizate, conform și funcționare ale serviciilor publice

și aprobat Organigrama, Statul de Funcții și ă Socială a Municipiului Timișoara;

pentru aprobarea regulamentelor- funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de

ște Regulamentul-cadru de socială organizate în subordinea consiliilor locale ale

ă Socială a Municipiului Timișoara,conform

ă Socială a Municipiului Timișoara,

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavo

3.Modificarea și aprobarea Regulam Municipiului Timișoara, conform Anexei 3 .

3.Alte informatii - nu este cazul 4.Concluzii Pentru motivele expuse mai sus, propunem Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform Anexelor 1, 2 și 3.

.

PRIMAR, VICEPRIM NICOLAE ROBU FARKAS I

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavoșin, Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

și aprobarea Regulamentul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asisten șoara, conform Anexei 3 .

Pentru motivele expuse mai sus, propunem modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului

și 3.

PRIMAR, VICEPRIM NICOLAE ROBU FARKAS I

DIRECTOR GENERAL, jr.RODICA SURDUCAN

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

entul de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistență Socială a

aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului

PRIMAR, VICEPRIMAR, NICOLAE ROBU FARKAS IMRE

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA 1918-2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e

Nr. 10480/29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea și aprobarea Organigramei, Statului de Func

si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

Direcția de Asistență Socială a Municipiului Timi socială care funcționează în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timi sociale și acordă beneficii sociale pentru cetă socială, înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017. aprobat Organigrama, Statul de Funcţii ale Direc HCLMT nr. 291/22.05.2018 privind Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate nr.500/2018; Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistenț tinand cont de prevederile art.12 alin.2 anexa 2 coroborat cu prevederile art de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) , asigurarii aplicarii politicilor sociale în domeniul protec persoanelor cu dizabilități, precum și altor persoane, grupuri sau comunit în fapt necesitatea modificării și aprobării organigramei In conformitate cu prevederile administrativ;

I. Modificarea structurii organizatorice şi a statului de func

Se înfiinţează:  Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului

- 1 post de conducere personal contractual - 1 post personal contractual de execuție Relații cu Publicul - ocupat - 2 posturi personal contractual de execu Administrativ - ocupate - 1 post personal contractual de execuție - ocupat - 2 posturi personal contractual de execu - 1 post personal contractual de execuție

 Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare și CFP , care cuprinde total 6 posturi

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Nr. 10480/29.07.2019

RAPORT DE SPECIALITATE Organigramei, Statului de Funcții si a Regulamentului de Organizare

si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

ă Socială a Municipiului Timișoara în calitate de serviciu public de asistenț ă în subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara, furnizeaz

ă beneficii sociale pentru cetățenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate socială, înfiinţată prin H.C.L.M.T. nr.218/27.06.2017. Prin H.C.L.M.T. nr. 257/7.05.2019 aprobat Organigrama, Statul de Funcţii ale Direcției de Asistența Socială a Municipiului Timi

modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi lamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate

Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal și

tinand cont de prevederile art.12 alin.2 anexa 2 coroborat cu prevederile art.12 si art 13 din anexa 1( numarul de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) ,

politicilor sociale în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, ți, precum și altor persoane, grupuri sau comunități aflate în nevoie social

ării organigramei și a statului de funcții si avand in vedere propunem: Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

I. Modificarea structurii organizatorice şi a statului de funcții, după cum urmează:

și Administrarea Patrimoniului - 8 posturi de natură contrac personal contractual de șef serviciu I - VACANT- nou înființat

ție- inspector de specialitate I - transferat de la Compartimentul

de execuție- inspector de specialitate IA - transferat de la Serviciul

ție- inspector de specialitate I - transferat de la Serviciul Administrativ

de execuție - inspector de specialitate IA -VACANTE- ție - inspector de specialitate debutant -VACANT

țe și Angajamente Bugetare în subordinea Serviciului Contabilitate Financiar 6 posturi, astfel:

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

Nr. 10480/29.07.2019

ții si a Regulamentului de Organizare si functionare al Directiei de Asistenta Sociala a Municipiului Timisoara

șoara în calitate de serviciu public de asistență șoara, furnizează servicii

țenii Municipiului Timișoara aflați în situații de dificultate Prin H.C.L.M.T. nr. 257/7.05.2019 s-a modificat şi

ă a Municipiului Timișoara și modificarea şi aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii şi

lamentului de organizare şi funcţionare ale Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, precum şi aprobarea regulamentelor de organizare şi funcţionare ale serviciilor sociale furnizate și HCLMT

aprobarea regulamentelor-cadru de și a structurii orientative de personal și

.12 si art 13 din anexa 1( numarul de locuitori ai municipiului Timisoara permite incadrarea in prevederile art 12 si art 13 anexa 1) , in vederea

ției copilului, familiei, persoanelor vârstnice, ți aflate în nevoie socială motivăm

și a statului de funcții si avand in vedere propunem: ă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul

ă cum urmează:

8 posturi de natură contractuală

transferat de la Compartimentul

transferat de la Serviciul

transferat de la Serviciul Administrativ

- nou inființate VACANT- nou inființat

Contabilitate Financiar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e

- 1 post VACANT de șef birou- funcție public - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474638 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474637 - 1 post ocupat personal contractual Administrativ - 1 post ocupat personal contractual Beneficii Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - 1 post ocupat personal contractual de execu Beneficii Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ as

 Un compartiment cu denumirea astfel:

- 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474674 Control Intern Managerial - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474640 Buget, Finanțe Se reorganizează:

 Centrul de zi pentru Asistenț Integrată a Adicțiilor care va funcționa și familie- 8 posturi de natură contractuală, ocupate.

 Serviciul Contabilitate Buget Finan CFP -care va cuprinde 12 posturi ocupate prin transfer, astfel:

- 1 post ocupat de şef serviciu I, ID 474631 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474632 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474633 - 1 post VACANT de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474634 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474635 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474636 - 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474639 - 1 post personal contractual de execu Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - 3 posturi personal contractual de execu Sociale-Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - 1 post personal contractual de execuție Se desființează: - Compartimentul Plăți Indemnizații/ Asistenți Personali de natură contractuală sunt transferate la Serviciul Contabilitate Financiar și Angajamente Bugetare - Unitatea de ingrijire la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilita servicii pentru persoane adulte cu dizabilita servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH. Mihail

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

ție publică de conducere -nou înființat 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474638

I,grad profesional asistent ID 474637 de execuție- inspector de specialitate II - transferat de la Serviciul

de execuție- inspector de specialitate I - transferat de Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali

de execuție- referent de specialitate I ( SSD) - transferat de la Serviciul Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali

Un compartiment cu denumirea Corp Control care cuprinde 2 posturi funcții publice de executie,

1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474674- transferat de la Compartiment

1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional asistent ID 474640- transferat de la Serviciul Contabilitate

ță integrată a Adicțiilor se transformă în Compartiment Asisten țiilor care va funcționa în cadrul Serviciului de management de caz pentru copil

posturi de natură contractuală, ocupate. Serviciul Contabilitate Buget Finanțe își schimbă denumirea în Serviciul Contabilitate Financiar

a cuprinde 12 posturi ocupate prin transfer, astfel: 1 post ocupat de şef serviciu I, ID 474631 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474632 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474633 1 post VACANT de consilier,clasa I,grad profesional superior ID 474634 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474635 1 post ocupat de consilier,clasa I,grad profesional principal ID 474636

I,grad profesional principal ID 474639 de execuție- inspector de specialitate IA - transferat de la Serviciul Beneficii

Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - ocupat de execuție- inspector de specialitate I - transferat de la Serviciul Beneficii

Compartimentul Plati indemnizatii/ asistenti personali - ocupat ție- casier -ocupat

ții/ Asistenți Personali din cadrul Serviciului Beneficii Sociale, posturile de natură contractuală sunt transferate la Serviciul Contabilitate Financiar și C F P și la Biroul Buget Finanțe

u pentru persoane adulte cu dizabilitați din cadrul Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitați, posturile de natură contractuală sunt transferate la Complex de servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH. Mihail și Gavril” - Compartimentul de îngijire la domiciliu

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

transferat de la Serviciul

transferat de la Serviciul

transferat de la Serviciul

ții publice de executie,

transferat de la Compartiment

transferat de la Serviciul Contabilitate

Compartiment Asistență Serviciului de management de caz pentru copil

a în Serviciul Contabilitate Financiar și

transferat de la Serviciul Beneficii

transferat de la Serviciul Beneficii

din cadrul Serviciului Beneficii Sociale, posturile și C F P și la Biroul Buget Finanțe

din cadrul Complexului de ă contractuală sunt transferate la Complex de

tul de îngijire la domiciliu

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e

Se suplimentează numărul de posturi la următoarele structuri: - Biroul Buget Finanțe și Angajamente Bugetare - Serviciul Tehnic și Administrarea Patrimoniului Se transformă următoarele posturi de natură contractuală: -1 post OCUPAT de șef Centru II al Centrul de zi pentru Asisten Inspector de specialitate I la Compartiment Asisten -3 posturi VACANTE de îngrijitor la domiciliu vacante de la persoane adulte cu dizabilități se transformă în asistent social debutant, -1 post VACANT mediator sanitar de la relația cu minoritățile- se transformă în asistent medical PL -1 post VACANT de casier de la Serviciul Beneficii sociale se transformă în Centrul de Asistență și recuperare pentru persoane aflate în dificultate -1 postVACANT de asistent social specialist de la Complex de servicii pentru Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent social debutant și se transferă la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavr Centrul de zi pentru batrani - 1 post VACANT de Inspector de specialitate IA de la transformă în inspector de specialitate I urgentă/criză. - 7 asistenți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate debutant, conform legislației în vigoare promoveaz - 5 funcții publice de execuție ( 3 de consilier s Publice se transformă în funcții publice de consilier achiziții publice, conform art. 610, alin (1) și (2) din OUG nr.57/2019, Codul Administrativ.

Ca urmare a celor menționate, numarul t care 1 post funcție publică de conducere atribuții cu prerogative de putere publica.

II. Modificarea Regulamentului de organizare Socială a Municipiului Timişoara ROF-ul : - se modifică atribuţiile și structura de personal a Serviciului Management de Caz pentru Copil și Familie pentru un component din organigramă - se modifică atribuţiile și structura de personal a Serviciului Contabilitate Financiar și CFP stabileşte atribuţiile Biroului Buget Finan - se modifică atribuţiile și structura de personal la Ser - modifică atribuțiile Serviciului Administrativ; - stabilește atribuţiile și structura de personal a Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

Se suplimentează numărul de posturi la următoarele structuri:

țe și Angajamente Bugetare - 1 post funcție publică de conducere, și Administrarea Patrimoniului - 1 post de conducere personal contractual,

- 3 posturi personal contractual

Se transformă următoarele posturi de natură contractuală: Centrul de zi pentru Asistență integrată a Adicțiilor se va transforma în

Compartiment Asistență Integrată a Adicțiilor, 3 posturi VACANTE de îngrijitor la domiciliu vacante de la Unitate de îngrijire la domiciu pent

se transformă în asistent social debutant, 1 post VACANT mediator sanitar de la Serviciul de asistenţă comunitară-Centrul de incluziune socială

se transformă în asistent medical PL. 1 post VACANT de casier de la Serviciul Beneficii sociale se transformă în - medic dentist

și recuperare pentru persoane aflate în dificultate 1 postVACANT de asistent social specialist de la Complex de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitati

Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent ă la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavr

1 post VACANT de Inspector de specialitate IA de la Complex de servicii Sf.Fancisc transformă în inspector de specialitate I și se transferă la Centrul de suport pentru situa

ți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate ției în vigoare promovează pe un grad profesional imediat superior .

ții publice de execuție ( 3 de consilier superior și 2 de consilier asistent) de la Serviciul Achiziții ții publice de consilier achiziții publice, conform art. 610, alin (1) și (2) din

ționate, numarul total de posturi aprobate se suplimenteaza cu 5 posturi , din ă de conducere și 4 posturi de natură contractuală. Funcțiile contractuale nu au

ții cu prerogative de putere publica.

Modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare (ROF) al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara

și structura de personal a Serviciului Management de Caz pentru Copil și Familie pentru un component din organigramă - Biroul pentru Asistență Integrată a Adic

și structura de personal a Serviciului Contabilitate Financiar și CFP stabileşte atribuţiile Biroului Buget Finanțe și Angajamente Bugetare

și structura de personal la Serviciul Beneficii Sociale țiile Serviciului Administrativ;

și structura de personal a Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

ă de conducere, șef Birou nducere personal contractual, șef Serviciu I

țiilor se va transforma în

Unitate de îngrijire la domiciu pentru

Centrul de incluziune socială și

medic dentist și se mută la

persoane adulte cu dizabilitati- Servicii la domiciliu destinate persoanelor adulte cu dizabilitati prin asistent personal se transformă în asistent

ă la Complex de Serviciii pentru Persoane Varstnice Sf. ARH."Mihail si Gavril"-

Complex de servicii Sf.Fancisc – Cantina Sociala se ă la Centrul de suport pentru situații de

ți sociali debutanți, 4 educatori debutanți (M), 1 psiholog stagiar, 1 inspector de specialitate ă pe un grad profesional imediat superior .

și 2 de consilier asistent) de la Serviciul Achiziții ții publice de consilier achiziții publice, conform art. 610, alin (1) și (2) din

otal de posturi aprobate se suplimenteaza cu 5 posturi , din țiile contractuale nu au

şi funcţionare (ROF) al Direcţiei de Asistenţă

și structura de personal a Serviciului Management de Caz pentru Copil și ă Integrată a Adicțiilor

și structura de personal a Serviciului Contabilitate Financiar și CFP-

și structura de personal a Serviciului Tehnic și Administrarea Patrimoniului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMI

DIRECȚIA DE ASISTEN

*Sediu administrativ: Str. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583

e

- modifică atribuţiile și structura de personal Complex de servicii pentru Mihail și Gavril” - modifică atribuţiile și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu dizabilitați; --stabileste atribuţiile și structura de personal Având în vedere cele menționate mai sus:

1. Modificarea și aprobarea Organigramei Direc Anexei 1.

2: Modificarea și aprobarea Statului de Functii al Direc conform Anexei 2.

3: Modificarea și aprobarea Regulamentului de organizare Municipiului Timişoara, conform Anexei 3.

Director general

Jr. Rodica Surducan

Director general adjunct, Consilier juridic, Voichescu Gheorghe Florin

Şef Serviciu Resurse Umane, Stoia Laura

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI TIMIȘOARA

,,În slujba oamenilor”

tr. Ioan Plavosin Nr. 21 Tel: 0356/416050 Fax: 0356/416049

Sediu social: Bulevardul Regele Carol I, nr.10 Tel/fax 0256/220583 e-mail: [email protected]

și structura de personal Complex de servicii pentru persoane vârstnice ”SF ARH.

și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu

și structura de personal -pentru Corp Control;

ționate mai sus:

PROPUNEM

și aprobarea Organigramei Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform

și aprobarea Statului de Functii al Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

și aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a Anexei 3.

Director general adjunct, Consilier juridic, Voichescu Gheorghe Florin Erceanu Ciprian

Şef Serviciu Resurse Umane, Stoia Laura

ȘOARA

0356/416050 Fax: 0356/416049

persoane vârstnice ”SF ARH.

și structura de personal Complexului de servicii pentru persoane adulte cu

ţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara, conform

ţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Timişoara,

şi funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială a

Director general adjunct, Consilier juridic, Erceanu Ciprian