keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 13/14.01.2020 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"

14.01.2020

Hotararea Consiliului Local 13/14.01.2020
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timisoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobarea a proiectului de hotărâre nr. SC2020-371/09.01.2020 al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 371 din data de 09.01.2020 al Serviciului Monitorizare Implementare Proiecte din cadrul Direcţiei Dezvoltare a Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2020-371 din data de 09.01.2020 - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere Adresa Direcţiei Economice nr. SC2020 - 371/09.01.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016 - privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului", CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 354/27.06.2019 privind aprobarea prelungirii valabilităţii Planului Urbanistic Zonal "Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului" CF nr. 407174, CF nr. 401108, CF nr. 433317, Timişoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 254/20.12.2016;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico- economice pentru lucrările de investiţii nr.02/08.01.2020 a Comisiei tehnico - economice;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 907/29.11.2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;
În conformitate cu dispozitiile art. 129, alin. (2), lit. b), e), alin. (4) lit. d), e), alin. (9) lit. a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
În temeiul art. 196 , alin. (1) lit. a) si art. 139 alin. (1) si (3) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă documentaţia tehnico-economică elaborată la faza Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", întocmită de RHEINBRUCKE SRL - Timişoara, conform Contractului de prestări servicii nr. 58/22.05.2018.

Art.2: Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ,,Zonă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de înot acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str. N.D.Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei, Timisoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Muncipiului Timişoara.

Art.4: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local al Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli-Spitale şi Baze Sportive;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: B10_Constructie_bazin-sectiune_B-B_C-C.pdf

Metalic | pantă 5* valent pantă 5 El 30 echivalent | | +12.14 +12.20 | +12.20 | x — < EMA ATI Tr TITI E TIIII II VĂ TITI d XI A d a = _ +11.40 CI TITI REI 60 Hi REIS0_ „| | G REI 60 TI El 60, LE În REI 60, RELS0 4 REI 60 Re REI60 | __REI60 II RIS III ET Lamele Metalice | Metalice +38.20 | , RE 150 | | | | +8.05 | | | | | +7.65 | | | | , , +7.60 | IF Ie | Scară Acces | ţ | TEI | | e | | | | | Sală de Sport REM i) | [Sală de Sport Multifuncţională | | | | | | | | | | | SIE Profil metalic e ir HI Profil metalic pentru ferestre | | pentru ferestre e | | | | ] 18.35 +4.90 | VE REI 90 80 | | ST A > ZI A A ZA IT A | ta PE | WI | | 14.00 | | , 4 | o < | REI 180 REI 180 00 RI a j [TIT OO OO O OU OO OU OO OU COUT OO | | i, Sala de Mese = +2.53 = +2.40 +2.90 2.42 00% OS G| | M——— , Atie | : | | | [: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | e .60 Sală 1.10 1.15 |_ 401 38. 9.85 REI180___| REI 180 REI 90 01] 0 00% +0.00 ss Bazin exterio REI 180 REI 180 Z LI SSD OD a SI 10.00 2.50 10.00 70 6.30 12160 6.30 6.30 T O LL + a O m | 12) 6 5 | | | +12.14 - A E DIA +12.14 TITIIIIITIIIIITIIITI E teii E i E AI III ZII IA +12.20 N rr Age trei E E Ă E rr i lezate dei died Tr A n TIIILIIITI DATI IT TI II III IT T T Ţ x TITEI TITI II TIT TITI TITI IT TI TITI II ITI TITI TI IT II IT MITIIIIIITIITITIITITI CITITI III III III ir gatere II d rin ieri rinite d ad a IEI BR dp ITTI FITI II ITI TI ITI IITI TI ITI II III III TI TITI TITI ITI TI E E da IE IEZI REI 180 SI "| . || GRABITI Be 0Z REI 180 prim 5.70 5.15 MA TI TIT LQ n 8 Lamele Metalice HAI Metalice |, _REI 180 REI 90 REI 180 RE 10 A [09] | | 09.1 +8.30 E Ea , | OO OO urari | Sos | LH Pro d A TI S8l Sh Wc 35, REI 180 08 prana n a | || REI 180 | | REI 180 | REI 180 | | i GIS. Sala M.F. TATA | 00€ SVE Profil metalic pentru ferestre | 7.00 115 2.05 — -— 1,13 18. 1.15 1.95 158. 3.65 | | [ 790 REI 180 V tri , +4.40__ _ +4.50 REI 180 E A IN SI 00'L Vi Sep OTTO TCO TOTO O | | SEL Sc TF ME | | | | | Id REI|180 LE | 13.25 LI A II | +3.00 n e Mă OSII III II III IT TIT TIT fe BR | El30 | 00< £ 06: 00£ e 2.85 15, 2.80 180 | 3.95 1515, 1.20 +0.90 CER b 2.50 | | 06 e & i a +0.20 “oo REI 180 CC | ORDINUL Gai E ial 6.00 6.00 Notă! 1. Orice modificare a proiectului este — CCC rr — baza dispoziții de șanilr emisă de către proiecta. A e - Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. 1 2 3 4 5 STRATIFICATIE - Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. E FI - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. A- Perete exterior - tencuit B.1- Perete atic - tronson transversal D.1- Perete bazin exterior 01- Placa pe sol 03- Pardoseală bazin de compensare 05- Pardoseală bazin 07- Pardoseală grupuri sanitare 09- Placa peste etajul 1 - zona holului 11- Carosabil - Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. - Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului 5 area Tehnică a construcției. -finisai nr + _ i : E rii n, RI Ea E , EEE 5 5 5 5 II: ; - Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. finisaj exterior. tencuială+glet vopsea profil metalic superior de capăt pentru lamele diafragmă ba. bazin 35 cm pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor -liner Sikalastic 1k 1.5 mm -finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente -gresie porțelanată antiderapantă 30x60 -strat de uzură -strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -structură prindere profil metalic superior -hidroizolație pensulată -sapă slab armată 7 cm -adeziv liner -hidroizolație pensulată -adeziv gresie 1 cm - șapă slab armată 5 cm -strat de pozare de nisip, 2cm - Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. pr “ * * » * * * | Ev TI “a * sr 4 a » * sr _ vw n _ Era a beton celular autoclavizat 30x60x25 cm tencuială termoizolație -adeziv linear -termoizolație polistiren extrudat 5 cm -hidroizolație pensulată -radier bazin 35 cm -șapă autonivelantă 2 cm -fonoizolație polistiren extrudat 3 cm fundație superioară din piatră spartă împănată În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor -finisaj interior -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm -placă b.a. 15 cm -radier bazin 35 cm -polistiren extrudat 10 cm -șapă slab armată cu sistem de încălzire 4 cm -placă b.a. 15 cm -fundație inferioară din balast (0..63mm) Fa Fanar den AR E ae avast ni dp Ti OPT Oare în de Arolectului $ -profile metalice suport termoizolatie trat de balast listi, : , DM EI FE d : : de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de OI P | -strat de balas -polistiren extrudat 10 cm -șapă 10 cm -fonoizolație polistiren extrudat 2 cm -sistem susţinere tavan lamelar -geotextil nețesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/mp În funcţie de situaţiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, A.1- Perete exterior - placat -închidere placă de gips carton E- Perete bazin de compensare -pământ natural -sapă -vămâ = DM montare echipamente, etc. P nisa E gIP. P p șapa 10 cm pământ natural -placă b.a. 15 cm -tavan lamelar -pământ natural Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin -finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -membrană polietilenă HDPE , -pământ natural -sistem susţinere tavan lamelar schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz, -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -hidroizolație bituminoasă 01.1- Placa pe sol - birou -tavan lamelar 09.1- Placa peste etajul 1 - zona încăperilor 12- Învelitoare | Verificator] |referat nr. din | : C- Perete interior : ANENII : SI ; 04- Pardoseală bazin exterior peste bazin de compensare |06- Pardoseală incon iurătoare bazin exterior beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm -covor PVC elastic d 08- Pardoseală birou - etaj -strat de uzură -panouri sandwich 15cm HEI N BRUCKE ARTAR Str Gale BENEFICIAR: PROIECT NR. -finisaj interior -finisaj elevație b.a. 50 cm -șapă slab armată 7 cm -gresie porțelanată antiderapantă 30x60 -gresie antiderapantă 30x60 cm - șapă slab armată 5 cm -profile Z și L metalice, conform proiectului de structuri ARCHITECTURE E MUNICIPIUL TIMISOARA| 503/2018 IE -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -hidroizolație pensulată -fonoizolație polistiren extrudat 5 cm -adeziv gresie 1 cm -adeziv gresie 1 cm -covor PVC elastic -fonoizolație polistiren extrudat 3 cm -ferme metalice conform proiectului de structuri E —— CUI 2806363 | Adresa: Bd. C.D. Loga, rr. 1. cod 300030 B- Perete atic - tronson longitudinal -finisaj -adeziv liner placă b.a. 15 cm -șapă autonivelantă 2 cm -șapă autonivelantă 3 cm -șapă slab armată 5 cm -placă b.a. 15 cm : n x i 5 E Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro -profil metalic superior de capăt pentru lamele -liner Sikalastic 1k 1.5 mm -strat de balast -șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -polistiren extrudat 5 cm -fonoizolație polistiren extrudat 3 cm -sistem susţinere tavan casetat cu plăci din ipsos S.C. RHEINBRUCKE S.R L NO Email: primariatmQprimariatm.ro structură prindere profil metalic superior D- Perete bazin exterior erste e -pământ natural -polistiren extrudat 5 cm -placă b.a. placă b.a. 15 cm astia -plăci ipsos SPECIFICAȚIE NUME DEMNE einen Balea Buia ARSE Ia FAZA -tencuială termoizolație -membrană polietilenă HDPE - Ferete interor ae compartimentare 02- Pard lă sal Itif ă -placă b.a. 15 cm -strat de balast -sistem susținere tavan casetat cu plăci din Ipsos e a ALI DSL RE bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte SE -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm finisaj - Pardoseală sala multifuncţională E pensulată -părmânt natural -plăci ipsos 10- Trotuar Proiectat [dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Ve AARE, Sate, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA =. | i [ | NIC n -adeziv iiner EI , Desenat [arh. BORS Silviu ecoltei Timișoara . profile metalice suport termoizolație 7 clorcauciuc negru , beton celular autoclavizat 15x60x25 cm -covor PVC elastic „iner Sikalastic 1 1.5 mm -strat de uzură din dale prefabricate din beton, 6cm Desenat |arh. SABĂU Alexandru =" E -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -hidroizolație pensulată finisaj -șapă slab armată 5 cm -strat de pozare de nisip, 3cm ET E SCARA: || județul Tia, Municipiul Timişoara, str. N.D.|| PLANŞA: a i ; £ ; , răi : 7 i TELE RA udeţul Timiș, icipiu Ș , Str. N.D. tablă atic -diafragmă b.a. bazin 35 cm -fonoizolație polistiren extrudat 3 cm -Tundaţie din balast (0..63mm), 15cm Desenat pn METER E 1:50 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei B.10 -hidroizolație pensulată placă b.a. 15 cm -pământ natural Desenat GOCAN Bogdan Ar , || DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT -adeziv linear -sistem susținere tavan lamelar Besenat _tarh. MUSTEATĂ Verona 72018 || bazin - Sectiunea trans. B-B si -linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm -tavan lamelar DEE IE URSA ZI] “70| longit c-C a CEA

Atasament: B11_Constructie_bazin-fatada_F1_si_F2.pdf

Lamelă metalică vopsită Cornișă metalică vopsită Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, | culoare alb pur RAL 9010 culoare alb pur RAL 9010 | culoare alb scoică RAL culoare alb crem RAL 9001 | culoare alb pur RAL 9010 | | culoare alb fildeș RAL 1015 | | | sau echivalent sau echivalent , h=70 cm | 1013 sau echivalent sau echivalent sau echivalent | | sau echivalent | 08 08 08 08 08 681 687, 68 68% | | | 18%, 28% 181 O Pl + ) TITI TD TITI a = a E În TITEI Ta E m Te e ITS STI Ta TITI “n e 7 TIE IT Va se 28, 181 18%, 18%, TI ZT TI TI Z a Z ZA VI mA GI TI TIT NT ET A TI ue a RONI IT e a TI ZT a Te 28%, 18%, 28%, 28%, | — STITI FENG tatele ST RASEI RR d : i > lia CTT ARSA E E e ESI , do Sa at IE n Te OR ta RILE SS ES Tai ATEI TIET e BIRD E IE ti a TRENT cat, 7 fn dea AU N As MEN EI n at. RR RAII, SERE NFL ETA EATA EATA ERIE SISTA TRUPĂ SSN n Se a 55 32.85 81 SIR SLI TITI TITI Te TI 7 a TIT e e RATC It E E E ESI EESTI II TI III TI TITI | ITI TATI TA E PARI TOT ET TINTE IERT d RENE A dd VA PSESE VIA SE Eat E EREI SECI E ET BOA NC) RETR BERTI PESTE Co aaa il <a RTT | = e, PERS? E a N Sa Rao SEI TE SCOT EI tati! Du BCE SERII III STIA EAI TNT CSE) SER EESTI EEE , ESC DA IT ICR IVREA tatal SEI IDEII ETICA SEE SED SE TEA DOI A d ADI TINE SRR ETA Aa i SEE Te UC SSE RAII SEEN SRSC zi Su! EI sp n PI PSI DI DESERT ETEN a ORE d CI VS a > RET PSESE AI RTT TI se ZE i A ei n SE ORI II E N XI , Ter AI LTTI71111 dr TIT, d, n n TA, LTL Bo e A MI ME O 0 mo SES LO o VO ei mo ei 0 mo | IQ O ei O mo SI LQ mo ei LQ mo WF m _— a ze = ZI 55.40 L , 56.50 [ Î Ţ | | signalistică fațadă - vopsea culoare signalistică fațadă - vopsea culoare signalistică fațadă - vopsea culoare alb pur RAL 9010 sau echivalent | alb pur RAL 9010 sau echivalent = alb pur RAL 9010 sau echivalent E | ] signalistică fațadă - vopsea culoare Cc alb pur RAL 9010 sau echivalent A Legendă fațade Sticlă ferestre Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, LL A Finisaj plăci de fibrociment, A Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj tencuială albă simplă Elemente metalice vopsite culoare culoare alb fildeș RAL 1015 sau culoare alb scoică RAL 1013 sau culoare alb crem RAL 9001 sau culoare alb pur RAL 9010 sau culoare roșu cupru RAL 8029 sau | ZA culoare roșu oxid RAL 3009 sau A culoare roșu maroniu RAL 3011 culoare gri argintiu RAL 7001 alb pur RAL 9010 sau echivalent - echivalent echivalent echivalent echivalent echivalent echivalent sau echivalent lamele metalice și tâmplării ferestre și uși Finisaj plăci de fibrociment, culoare alb Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, fildeș RAL 1015 sau culoare alb pur RAL 9010 culoare alb scoică RAL culoare alb crem RAL 9001 | echivalent sau echivalent 1013 sau echivalent | sau echivalent | Lamelă metalică vopsită Cornișă metalică vopsită | culoare alb pur RAL 9010 culoare alb pur RAL 9010 | +12.20 sau echivalent sau echivalent , h=80 cm | | 08 08 68, 687 | 28, Z8L 28%, 18 +7.64 | | | | TIT TE = a i RS TI TE e VA EI | Te Ta E a fa III A ITI Z8L Z8L = | a TI AT a IT 18% 18% 18, o Se + o a 0 + —zL RSSA Sta A E tt e a E A n N Nea E TIT TA, ta a tt E INI ATIT O = MO + ŞTIREA 55 a ai + AA N pt EP ET Ri Ir „TITI 55 1Q = N + SEE SE REIESE RVE e STIE SED a STREET SI IERI ) ce ) Ca OCE SC ZA A ZI ES SIE E IE DS Ba CSS CERCEI IT SE ASISTĂ MSTS er i = EI CESE c8 > a RISE SERA ae tt NSE EET MINE CR SO ETA ERE TE FIE Cota IEI ZT L CT i TI Z Ei IE 7 TIT 1771771777777] e LT E E E E A O E Ia A + +1 A+ E BAS Bt EA BA, s5 6 SE 855 a 85 + = = 1Q o | LQ % 16 19 am 16| a = o a O o Ce 6 1Q a LG a | e] = 6.00 , 6.00 54.65 55.75 7 Sr - ) | ] EI 3 S 4 signalistică fațadă - vopsea culoare | 6.00 RI 6.00 ] [ alb pur RAL 9010 sau echivalent 6 T 6.00 6.00 “= fe Legendă fațade Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, 4 Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj plăci de fibrociment, A Finisaj plăci de fibrociment, Finisaj tencuială albă simplă Elemente metalice vopsite culoare Sticlă ferestre culoare alb fildeș RAL 1015 sau culoare alb scoică RAL 1013 sau culoare alb crem RAL 9001 sau culoare alb pur RAL 9010 sau culoare roșu cupru RAL 8029 sau A culoare roșu oxid RAL 3009 sau culoare roșu maroniu RAL 3011 ** culoare gri argintiu RAL 7001 alb pur RAL 9010 sau echivalent - echivalent echivalent echivalent echivalent echivalent echivalent sau echivalent lamele metalice și tâmplării ferestre și uși Arhitect Notă! cu drogt de semnătur 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiecta o 1 2 3 4 8 , baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. . Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcţie. 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii şi de pază contra incendiilor. proiect se vor realiza doar în se Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiții. În funcţie de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc. : Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și congtrusțopul, prin schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. [Verificator] [referat nr. din i sr str, Calea a BENEFICIAR: EINBRUCKE Martirilor, nr.51/20 M U N | C | P | U L TI M | S OARA PROIECT ARCHITECTURE tel0748.022.805 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 apa ur E tell A cn J35/28/12.01.1993 Call-Center: 0256-9639, Internet: primariatm.ro Email: primariatm(Qprimariatm.ro S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂȚORA| | DENUMIRE PROIECT: TI RL Lia FAZA Sef Proiect |arh. HAMZA Augustin || Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. | Proiectat [arh. HAMZA Augustin 7 Hacoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte Proiectat |dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA Desenat arh. BORS Silviu Recoltei Timișoara Rev.1 Desenat larh. SABĂU Alexandru : - AMPLASAMENT: Desenat |arh. TUHUŢ Diana 2 3 E E i PLANSA: Desenat DUSSAP Victor dr SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. 11 Besenal arh. NISTOR lonuț : [ 1:50 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Desenat larh. GOCAN Bogdan a x || Desenat larh. MUSTEAŢĂ Verona E DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat |stud. arh. SVINŢI Ivona ZE 07/2018 || Constructie bazin - Fatada F1 si Fatada F2 A0 (ISO) Desenat stud. arh. URSA Bogdan

Atasament: B09_Constructie_bazin-sectiune_A-A.pdf

1 2 3 4 5 6 STRATIFICATIE | | | | Atic A- Perete exterior - tencuit E- Perete grupuri de pompare 05- Pardoseală bazin Metalic -finisaj exterior: tencuială+glet+vopsea -membrană polietilenă HDPE --finisaj oțel inoxidabil cu toate straturile aferente *12.20 -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -hidroizolație bituminoasă -adeziv liner v -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm -hidroizolație pensulată -finisaj interior -elevație b.a. 30 cm -radier bazin 35 cm -polistiren extrudat 10 cm A.1- Perete exterior - placat 01- Pardoseală înconjurătoare bazin interior -șapă 10 cm -strat de balast -pământ natural | | pantă 5" +12.20 echivalent El 30 | pantă 5* | | 1220 | echivalent | | +1140 -finisaj exterior: plăci fibrociment pe structură metalică -gresie antiderapantă 30x60 cm -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -adeziv gresie 1 cm | -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -șapă autonivelantă 2 cm | -finisaj interior -șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -polistiren extrudat 5 cm -gresie antiderapantă 30x60 cm B- Perete atic -placă b.a. 15 cm -adeziv gresie 1 cm -strat de balast -șapă autonivelantă 3 cm -pământ natural -polistiren extrudat 5 cm -placă b.a. 02- Pardoseală grupuri de pompare -strat de balast -pământ natural 06- Pardoseală inconjurătoare bazin exterior -profil metalic superior de capăt pentru lamele -structură prindere profil metalic superior -tencuială termoizolaţie -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -profile metalice suport termoizolație -strat de uzură 1 cm -termoizolație 10 cm vată minerală bazaltică -șapă slab armată 5 cm -tablă atic -radier 25 cm -șapă 10 cm -strat de uzură din dale prefabricate din beton, 6cm C- Perete interior -strat de balast -strat de pozare de nisip, 3cm -pământ natural -undație din balast (0..63mm), 15cm -pământ natural | N Hf 0 N | 07- Trotuar III Lamele : Metalice d] Lamele SI Metalice -finisaj: tencuială+glet+vopsea -beton celular autoclavizat 30x60x25 cm -finisaj: tencuială+glet+vopsea z e Li A SL II IT IT TIE 03- Pardoseală gradene | | | -pardosea sintetică decorativă interioară tip Sikafloor 98- Carosabil REI 180 D- Perete bazin interior -șapă slab armată 3 cm -strat de uzură din dale prefabricate din beton, 8cm -placă b.a. 30 cm -strat de pozare de nisip, 2cm -sistem susţinere tavan casetat cu plăci din ipsos -fundație superioară din piatră spartă împânată -plăci ipsos -fundație inferioară din balast (0..63mm) -geotextil neţesut cu rol de anticontaminare/izolare min 150 g/m 04- Pardoseală bazin interior peste grupuri de pompare -pământ natural | | -membrană polietilenă HDPE -termoizolație rigidă spumă poliuretanică 15 cm -clorcauciuc- negru -hidroizolație pensulată -diafragmă b.a. bazin 35 cm -hidroizolație pensulată -placă gresie porțelanată antiderapantă, -adeziv linear format 60x60, culoare gri negru RAL 7021 -linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm -adeziv gresie 1 cm -panouri sandwich 15cm -șapă autonivelantă 2 cm -profile Z și L metalice, conform proiectului de structuri D.1- Perete bazin interior -șapă slab armată cu sistem de încălzire 8 cm -ferme metalice conform proiectului de structuri -termoizolație 5 cm polistiren extrudat -schelet metalic suport tavan casetat -placă b.a. 15 cm -tavan casetat din aluminiu III ITI TIT | | | | | | COOL sa Ş e 09- Învelitoare i REI 5 03| | +4.95 +4.90 | REI 180 | | REI 180 | | | REI180 | | | RE IT N TIT | -diafragmă b.a. bazin 35 cm +3.90 -hidroizolație pensulată -adeziv linear +3.70 -linear tip Sikaplan wp3100 1.5 mm ELIOT In E NS EI TIE TIT TIT TITI x | ——— II A III REI 180 UI II EI REI180___|; | Împrejmuire gard E, LI LE! | IE metalic h=1,8m ASIA 3.00 “e 185| AA TI ES Parcare Trotua Bazin exterio Trotua 15.50 2.80 5.50 LI a 21.10 1 OT) Rigolă A LI, —_ Rigolă [06] Rigolă — 07 081 REI 90 +0.00 CTT TITI TI REI 90 | D.1 [El Spatiu tehnic REZ EP ESI „por EI [02] REI 90 | REI 180 REI 180 A, ORDINUL ARHITECȚILOR "DIN ROMÂNI 6209 Augustin-Răivan n HAM cu drept de semnătură -2.94 SSE |Verificator] r TC TI ADRESA: IFIN RU K Timișoara, str. Calea TE Martirilor, nr.51/20 ARCHITECTURE tel.0748.022.805 Notă! — CUI 2806363 : i z : z 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în pen er Et J35/28/12.01.1993 baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. 6.00 5.00 6.00 6.00 6.00 . Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. S «o R H E | N B R U C K E S R L BENEFICIAR: PROIECT NR MUNICIPIUL TIMIȘOARA ||| 502/2018 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-9609, Internet: primariatm.ro ANI Email: primariatmQprimariatm.ro - Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. . - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție, SPECIFICAȚIE NUME , TI PET Calea Buziasului: bazin de înot FAZA - Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Șef Proiect arh. HAMZA Augustin VI n ; SUE S.F. - Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. Proiectat |dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. || REVIZIA - Proiectantul nu Își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. Desenat arh. BORS Silviu Recoltei Timișoara Rev.1 - Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. Desenat larh. SABĂU Alexandru EEE REA MENE Desenat [arh. TUHUȚ Diana sI EU ză : În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor[ Desenat larh DUSSAP Victor = n Judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. EA tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi Desenat arh. NISTOR lonut ÎL Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei : de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de ti Desenat arh. GOCAN Bogdan ET FORMAT În funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, Desenat [arh MUSTEAȚĂ Verona 7 DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: CI a — montare echipamente, eiC. n , SII II LE Desenat |stud. arh. SVINȚI Ivona 07/2018 || Constructie bazin - Sectiunea transversala A-A A2 Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin 5 i 8 E URSA E (1189X420) 0 1 2 3 4 5 schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz. SR E esaan 4 o LO a mo N - Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. Proiectat [arh. HAMZA Augustin = acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte "ah "

Atasament: B08_Constructie_bazin-plan_invelitoare.pdf

, al a T 5 9 Contur grinda zabrelita este bazinul olimpic Atic cota +12.20 ceaiuri SETE IEEE a e MI | | | Burlan scurgere ape pluviale [| 24.00 Lt) 500 6.00 6.00 1500 , +12.20 | | EI ! a | | | | | | | | , | E Ţ | , E | | | IT | ! _t———Panta de 0,45" - echivalent 1% _——Panta de 0,45" - echivalent 1% Panta de 0,45" - echivalent E _r————Pania de 0,45" - echivalent 1% ÎI! Panta de 0,45 - echivalent 1% —— _ —t———Panta de 0,45" - echivalent 1% Contur zid structural | Contur zid structural Burlan scurgere ape pluviale Burlan scurgere ape ae | Burlan scurgere ape pluviale Burlan scurgere ape pluviale Jghean colectare ape pluviale N Jghean colectare ape pluviale | Contur grinda zabrelita peste sala de sport multifuncționala Contur grinda zabrelita peste sala de sport multifunctionala Contur grinda zabrelita peste sala de sport multifunctionala Contur grinda zabrelita peste sala de sport multifunctionala Contur grihda zabrelita peste sala de sport multifunctionala —_— Contur grinda zabrelita este spatiul tehnic peste sala de sport ———— a Atic cota +12.20 multifunctionala, 000L 00'0L | | | | | | | | | | | | | | | | | | Contur grinda zabrelita | | |. | | | 6Z0L Contur/zid structural %VI - „S op ejued LL JUSIEAJUDS - „5 Sp IL JUBJEAIUDD- 5 Op EjuUEd SUL - „5 Op EjuEd dtural | | Contur zid stru 5345 | 53.45 Be dr a) | 15; 588 12, 5.88 1; 5.88 5.69 a 578 ste | 12 580. II ZE ZX — — — — = 6Z0L 670 %VLL JUSIEAIUD9 - „5 Sp EIUEd LE JUSIEAIS - 5 SP VIE JUSIEAIUSS - 5 Sp LL JUSIEAIUSS - „5 Sp 000 000L La —p pp E pr Atic cota +12.20 | Burlan scurgere ape pluviale Burlan scurgere ape pluviale Jghean colectare ape pluviale IAtic cota +12.20 +12.20 Panta de 0,45" - echivalent 1%— Panta de 0,45" - echivalent 1%— —i———Panta de 0,45" - echivalent 1% echivalent 1% 6.00 6.00 6.00 ST - : : | | | — | | | | TRE ERE 1 2 5 3 4 5 6 Ş 8 9 m d 1 Augustin-Razv | | | 6.00 | 6.00 6.00 6.00 Notă! cu drept de INDICI URBANISTICI Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1, Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. dificarile Ta proiect se vor realiza doar în către toți participanții la procedura de achiziție este baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat 3. Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. Funcțiune - Complex Sportiv este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea 4. La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. oportunității de înainta o ofertă corectă, cu prețuri reale ce va 5. Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, . Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. 0 1 1 1 Suprafață teren - 11.055,00 mp documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după . Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite x ia lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor| Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în de complexitatea proiectului şi cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, În funcţie de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, : poate duce la descalificarea din procedura de achiziție montare echipamente, etc. i Su publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. procedură. Execuţia investiţiei se va realiza în conformitate = i = cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. [Verificator| referat nr. din Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la , d CAR : i ADRESA: proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul HFEINBRUCKE Timisoara. sir alea P.O.T. - 20,98% derulării procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea : Martirilor, nr.51/20 răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor ARCHITECTURE tel0748.022.805 duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris mn || 2806363 CUT. - 0,3474 mp în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanţii la Ai J35/28/12.01.1993 procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu Call-Center; 0256-969, Internet: primariatm.ro solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în ||S,C. RHEINBRU CKE S.R.L. Email: primariaimGprimariatm.ro integralitatea sa. SPECIFICAȚIE NUME SEMBETURA| | DENUMIRE PROIECT: eul poli ai le FAZA Subscrisa "| i E e Sef Proiect [arh. HANZA Augustin Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. reprezentată prin ........... declar Proiectat |arh. HAMZA Augustin acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte > pe propria răspundere această/acest Proieciat |dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am Desenat arm BORS Silviu Recoltei Timișoara Rev.1 formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile SE SABĂU pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale | — AMPLASAMENT: sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de Desenat _jarh. TUHUT SE d SCARA: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. PLANȘA: lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor Desenat arh. DUSSAP Victor e 1:50 A, : , B.08 planșe/documente poate duce la descalificarea societății Desenat _jarh. NISTOR lonuț AO Cocea, sir. -egumiculturii, sir. Racoliei noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin Desenat _|arh GOCAN Bogdan GA semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură Desenat |arh. MUSTEAŢĂ Verona FI DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT electronică extinsă a tuturor documentelor unde se Desenat |stud. arh. SVINŢI lvona 7 07/2018 || Constructie bazin - Plan Invelitoare A0 (ISO) regăsește acest text. Desenat |stud. arh. URSA Bogdan ZE BENEFICIAR: PROIECT NR. MUNICIPIUL TIMIȘOARA | 5932018 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635

Atasament: B07_Constructie_bazin-plan_invelitoare.pdf

+12.20 6.00 6.00 6.00 VH 6.00 0£9 089 i O Îl 16 ţI STI a ra a a) ITI TOT TE TI TATA e CE ST Burlan scurgere ape pluviale Contur zid structural JUSIEAIUDS - „Sk O Sp BjUEJ Atic cota +12.20 l Jghean colectare ape pluviale Panta de 5" - echivale nt 11,1% Contur grinda zabrelita este bazinul olimpic | Contur grinda zabrelita este bazinul olimpic , 29.45 26$ | Panta de 5" - echivalent 11.1% vL9 Contur zid-structural Burlan scurgere ape pluviale Jghean colectare ape pluviale Atic cota +12.20 — _——%L JUBIEAIUD9 - Pp _ N S 1 et n + 1Q LO 14.52 14.52 E N 0£9 0S'9S 0£9 ML - „St'0 Op EJUEd——p Burlan'scurgere ape pluviale = __ a at a m Z $ TE & LD = o] m i | = m a | Jghean colectare ape pluviale fb - SP EJULA—p Burlan-scurgere-ape- pluviale Panta de 5' - echivale nt 11.1% OS'LE OSUL Panta de 5" -echivale nt 11.1% Contur grinda zabrelita este bazinul olimpic a —_ontur grinda — este bazinul olimpic +12.20 | Contur grinda zabrelita peste bazinul olimpic YL9 Panta de 5 - echivalent 11,1% vL9 Panta de 5" - echivalent 11.1% vr9 Contur zid structural Burlan scurgere ape pluviale Jghean colectare ape pluviale Burlan scurgere-ape pluviale %l JUSIENUDS - DP Vol JUSJEAIUDS - op i %L WISIEAIUD9 - SP EJULd——p 0£9 0£9 0€£9 0c ce 0£9 0£9 | 24.00 ORDINUL AR HITECTILOR Di ROMANIA ârhite 6.00 6.00 +12.20 INDICI URBANISTICI Funcțiune - Complex Sportiv Regim de înălțime - StP+1E+Etaj Tehnic Suprafață teren - 11.055,00 mp Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp P.O.T. - 20,98% CU.T.- 0,3474 mp Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de către toţi participanții la procedura de achiziție este obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va asigura finalizarea investiţiei. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de execuţie, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la procedură. Execuţia investiţiei se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții îşi asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini, Participanții la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa. Subscrisa reprezen'ală DIN rare vea planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică extinsă a tuturor documentelor unde se regăsește acest text. Notă! 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consulta baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. - Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. - Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederil În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții fina de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot In funcţie de situațiile descoperite după operațiunile de dec montare echipamente, etc. Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. rea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. e legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. 0110 907/2016 privind etapele de elaborare şi conținutul-cadru al documentațiilor 5 nțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. apare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, - Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. - Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a constructiei. - Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. - Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. - Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. x după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin, declar! pe propria răspundere că am consultat această/acest. | Verificator] referat nr. din HEINBRUCKE sr. catea Martirilor, nr.51/20 ARCHITECTURE tel0748.022.805 N : : a CU 2806363 iasa E La LES E of CE J35/28/12.01,1993 S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA H Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatmQprimariatm.ro PROIECT NR. 503/2018 SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂTURA] | DEN Sef Proiect arh. HAMZA Augustin Proiectat [arh HAMZA Augustin 7 InuPp Proiectat Desenat larh. BORS Silviu A Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot S.F. dr. îng. GURZA Vlad-Gabriel 7 7/ amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara Rev.1 UMIRE PROIECT: FAZA erit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte REVIZIA Desenat arh . SABĂU Alexandru LE Desenat arh. TUHUT Diana SCARA: Desenat arh. DUSSAP Victor 1:50 Desenat arh. NISTOR lonut AMPLASAMENT: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei PLANȘA: B.07 Desenat arh. GOCAN Bogdan Desenat arh. MUSTEAŢĂ Verona Desenat stud. arh. SVINȚI Ivona Desenat stud. arh. URSA Bogdan MIA DATA: 07/2018 DENUMIRE PLANȘĂ: Constructie bazin - Plan Invelitoare FORMAT A0 (ISO)

Atasament: B06_Constructie_bazin-plan_etaj_2.pdf

E REI 180 REI 180 REI 180 , REI 180 | | Spatiu tehnic - instalatii de ventilare E2.02 S: 228.66 m? H: 3.65 m | Pard: rasina sintetica REI 180, . REI 180 REI 180 Casa rii 2 REI 180 REI 180 E2.01 S: 10.83 H: 3.65 Pard: sintetica Notă! X Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitaţie publică de 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect doar în SUPRAFETE UTILE - ETAJ2 către toţi participanții la procedura de achiziție este baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. . Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. NR. SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU FINISAJ Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. CRT DENUMIRE LIBERA PARDOSEALA este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. _ (mp) (m) (m) oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va . Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de E a muncii și de pază contra incendiilor. i ie di i i TI : : asigura finalizarea investiţiei. Ofertanţii au obligația de a - Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija bene iciarului în Cartea Tehnică a construcției. Termoizolație din vata minerala bazaltica E2.01 Casa Scarii 2 10.83 3.05 13.78 rasina sintetica consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. > MI ] , E cit caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. 0 1 0 9 (TA Sâmbure din beton armat la intersecţii de zidărie BCA | E2.02 Spatiu tehnic - instalatii de ventilare 228.66 3.65 72.50 rasina sintetica documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după - Urmărirea lucrărilor pe șaniier se va face conform programului de control întocmit de proiectani. consultarea proiectului ofertantul descoperă câ anumite ET Zidărie din BCA neportantă 239.49 m? lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilori (CTT INDICI URBANISTICI Funcţiune - Complex Sportiv Stâlpi structurali din beton armat Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic Suprafață teren - 11.055,00 mp Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de naiura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. Zidărie din BCA portantă SUPRAFETE UTILE - TOTAL BR E ret Ba Ce IE În IND de Bu descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, e. din lie montare echipamente, etc. II BE Rost de tasare între corpurile clădirii NIVEL SUPRAFATA (mp) Pa a a o TEA EA e nani a Di DARPA TI ai a a ZE şi/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin Subsol 251.15 procedură. Execuția investiţiei se va realiza în conformitate = ; = = : iectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp BRAT A io ; : : Parter 1611.17 Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la : 2 proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul . ADRESA : Timișoara, str. Calea P.O.T. - 20,98% Etaj 1 1,575.18 derulării procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea pa Marbiior 1 răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanţii își asumă că vor ARCHITECTURE tel.0748.022.805 Etaj 2 239.49 duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris - — CUI 2806363 C.U.T. - 0,3474 mp 4 2 în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanții la m E or CL a Ea E tea J35[28]12.01.1993 3, 15.59m procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu Call-Center: 0256-9689, Internet: primariatm.ro solicitările formulate în caietul de sarcini şi proiectul tehnic în S : C R H E l N B R U C K E S R L Email: primariatmQprimariatm.ro integralitatea sa. SPECIFICAŢIE NUME SE URA| | DENUMIRE PROIECT: IL Eu a FAZA Sef Proiect [arh HAMZA Augustin || Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte “amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA Recoltei Timișoara Rev.1 Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp referat nr. din BENEFICIAR: PROIECT NR. MUNICIPIUL TIMIȘOARA | 593/2018 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Subscrisa reprezentată prin ............. perne restanta nt tanase Proiectat arh. HAMZA Augustin pe propria răspundere că am consultat ac stă/acest Proieciat |dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am Desenat TSrA BORS Silviu formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile KE SABĂUAI d ——_ pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale BESSRat E ru AMPLASAMENT: sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de În DUSSAP Victor - SSD Judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor Desenat Ă planșe/documente poate duce la descalificarea societății Desenat a. COEN tonut n Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin esena arn. ogdan NA | semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură Desenat arh. MUSTEAŢĂ Verona TNA DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT electronică extinsă a tuturor documentelor unde se Desenat |stud. arh. SVINȚI lvona VU 07/2018 || Constructie bazin - Plan Etaj 2 A0 (ISO) regăsește acest text. Desenat stud. arh. URSA Bogdan dv PLANȘA: B.06 a = As

Atasament: B04_Constructie_bazin-plan_etaj_1.pdf

Tribuna persoane cu dizabilitati E1.17 S:45.fom fr a Rost de intre cladirii H:355m | Profil cu din cauciuc] , Pard: rasina sintetica WU OL' | moaca anna E EEE adere fr n e te at a d) nr a 7 a: a a a a a E ea ba aa e e i n i n e re a II LA | atat EEE E Eee a a... 5 5 at a i Za n A ZI ar ie re az D REL tico 8 REI 180 REI 180 G.S. F. Tribune E1.11 S: 13.14 m? H:3.15m Pard: gresie ceramica Spalatorie uscatorie E1.12 rr 8: 22.24 m? (lUio1 El30 N (uio1 SS Pard: rasina sintetica | REI 180 _ —_ N N 00'0L o = Cui0o1) Vestiare sala multifunctionala B. A | E1,13 REI 180 S: 19.37 m? H:3.15m Pard: rasina sintetica G.S. B. Tribune E1.10 S: 13.22m? H:3.15m. i (ui02) Pard: gresie ceramica : a e l ai | | G.S. Sala M. B. HR | | | | 80 10 E414 i IRI | | Sala de ag multifunctionala A S: 11.56 m2 _ | | E1.02 G.S. pers. Suprafata H:3.15m : / | | | S: 898.50 m? dizabili libera pentru = Pard: gresie ceramica | | | | H: 4.30 m | E1.09 manevra , br | | | Pard: covor PE elastic S:6,92 m? ( , - E | | | | | m Pardi gresie Birou antrenori 1 El 30 | N MI | | n | n | | | | | | | | C at e fă 1 d) i | e ra =G-5- Sala-M. +. Ă N d | | | | | | | | | | = S:9.31m? E1.15 H 3.181 | n 2 Pard: rasina sintetica (a EI 15 Pard: gresie cerami 0501 | | | | | | | | | | | | B Pardoseala sintetica țu grosime totala 12mm + strat suport + bariera umiditate, Greutate 5100g/mp, Absortia socului <46%, Coeficient de alunecare 80-110, Deformare verticala <3.5mm | Revenirea mingii >90%, Protectie la impact Sa MT n _ | | | >80% i EI A Vestiare sala multifunctional F. | | | | | MOTA e le e sr S: 10.34 m? R1-16 1 H:3.35m ZA S: 18.97 m SE H:3.15m Pard: rasina sintetica Pard: rasina sintetica REI 180 Hol 1 E1.06 cd aa S: 53.29 m? +„o TITI ai = 2,34 m Pard: rasina sin REI 180 a | | | | | | | REI 180 ol col CA n ŞI REI 180 i îl îl REI 180 Pard: E sintetica +4.50 | Masa01 n ama server | | i | | | | | | | | | |+4.50| Casa Scarii S: 2.39 m? Ţ ole 22 41 m E HELL, 2tom Eos H:3.15 m feat latra ERAI E Ă d sere dai ded ra E re leii : : Pard: rasina sintetica CT | T RE, ERE | : n 7 EC S:921m H:3.55'm H:4.25m Pard: rasina sintetica Pard: rasina șintetica R 180 rii 1 R 180 REI 180 REI 180 REI 180 E —_— —_— i ferma oara E Er Ta ear mt e pn ap m pd A + OR HITECTILOR DIN ROMANIA UI HAM Notă! CARA - SUPRAFETE UTILE - ETAJ 1 SUPRAFETE UTILE - TOTAL Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în INDICI URBANISTICI către toţi participanții la procedura de achiziție este baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. SUPRAFATA (mp) p pecta p p p : și reg g NR. SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU FINISAJ NIVEL Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat - Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. CRT DENUMIRE (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA Subscl 251.15 este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. : oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. I | E asigura finalizarea investiţiei, Ofertanții au obligația de a Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. E1.01 Casa Scarii 1 9.21 4.25 13.60 rasina sintetica Parter 1,611.17 consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, - Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. = , Ă ŢI , , : Etaj 1 1,373.78 caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte - Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. 0 1 0 7 Sâmbure din beton armat la intersecţii de zidărie BCA | E1.02 Sala de sport multifunctionala 898.50 4.30 137.20 covor PVC elastic documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după Etaj 2 239.49 consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite [ZA Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp CITI Zidărie din BCA neportantă E1.03 Camera server scrima 2.39 3.18 6.20 rasina sintetica 3.475.59 m? lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor 5 , 5 (ITI Funcțiune - Complex Sportiv Stâlpi structurali din beton armat Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic Termoizolație din vata minerala bazaltica STOOr-GG Suprafață teren - 11.055,00 mp - Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi E1.04 Dep. echip. atelier 9.69 3.15 14.20 rasina sintetica cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, In funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, E1.05 Casa Scarii 2 30.27 55 23.70 sina sintetic poate _duce la descalificarea din procedura de achiziție montare echipamente, etc. 28 rasina sintetica publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin ; ; ; parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz. E1.06 Hol 1 53.29 3.00 55.30 rasina sintetica procedură. Execuția investiţiei se va realiza în conformitate = : = Ţ | i ic si indicatiile di i ini. || Verificator referat nr. d Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp E1.07 Birou antrenori 2 10.34 3.35 13.20 rasina sintetica Peru Cal So ornat | BENEFICIAR: PROIECT NR. : II : '* ADRESA: P.O.T. - 20,98% E1.08 Birou antrenori 1 9.31 3.15 12.40 rasina sintetica E EEE dn AI Arania ee HEIN BRUC K Timișoara, str. Calea M U N l C l PI U L T l M l S O AR A || 503/2018 răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții îsi asumă că vor "1 TECT n MIE IL care ARCHITECTURE tel0748.022.805 | Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 E1.09 G.S. pers. dizabilitati 6.92 3.15 11.09 gresie ceramica duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris CUI 2806363 : A în proiectul tehnic şi caietul de sarcini. Participanții la on folia E ar E ali E ogor, J35/28/12.01.1993 E1.10 G.S. B. Tribune 13.22 3.15 28.76 gresie ceramica procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatmQprimariatm.ro SPECIFICAȚIE NUME SEMNATURA| | DENUMIRE PROIECT: solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în |S,C. RHEINB RUCKE S.R.L. RE er BEE Şef Proiect [arh HANZA Augustin Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. E1.11 G.S. F. Tribune 13.14 4.18 28.76 gresie ceramica integralitatea sa. E112 Spalatorie uscatorie 22.24 3.35 19.20 rasina sintetica Subscrisa ȘI reprezentată prin ......... EET RS ...... declar Proiectat [arh HAMZA Augustin acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte E1.13 Vestiare sala multifunctionala B 19.37 3.15 18.20 rasina sintetica pe propria răspundere că am consultat această/acest Proiectat [dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel amenajări exterioare, str N.D. Cocea, sir, Legumiculturii, str. REVIZIA , , : planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am Desenat ST BORS Silviu Recoltei Timișoara Rev.1 ; ; formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile E1.14 G.S. Sala M. B. 11.88 3.15 28.44 gresie ceramica pe care le-am observat şi declar că nu voi solicita materiala Desenal arh SABĂU Alexandru ; Desenat arh. TUHUT Diana : lucrări supli ă tractului d E1.15 G.S. Sala M. F. 11.85 3.15 29.04 gresie ceramica eta A E ni dot E BUBSAR VE SF , SII planșe/documente poate duce la descalificarea societății Desenat |arh. NISTOR lonuţ E1.18 Vestiare sala multifunctionala F. 18.97 3.15 18.20 rasina sintetica noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin Desenat |arh GOCAN Bogdan E E Ă semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură Desenat arh. MUSTEAŢĂ Verona EI Tribuna persoane cu dizabilitati 45.75 3.55 41.60 rasina sintetica electronică extinsă a tuturor documentelor unde se Desenat |stud. arh. SVINŢI Ivona regăsește acest text. Desenat stud. arh. URSA Bogdan Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Zidărie din BCA portantă Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp Rost de tasare între corpurile clădirii n CU.T.-0,3474 mp AMPLASAMENT: SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. 1:50 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei PLANȘA: B.04 DATA: DENUMIRE PLANSĂ: FORMAT 07/2018 Constructie bazin - Plan Etaj 1 A0 (ISO)

Atasament: B05_Constructie_bazin-plan_etaj_1.pdf

REI 180 RE 180 3,15m W Ob, :epensnieq du Hp balustrada: 1,10 m 4,65m Contur bazin oli interior 2.17 +1.80 interior WU OL'L :epensnegq un20| 25 BUNAMUL Tribune si ci tribune E1.19 S: 107.18 m? H:6.25m rasina | îl epEnsneq Cirgul trala tribu E1.1 eunquL tă 104 WU OL'L epensneq Contur bazin ol interior — ——————————— <_< E SL UI OL'| epensnegq dy REI 180 ORDINII ARHITECȚILOR DIM ROMANIA interior Contur bazin Augustin-Răzvan AM ătură Hp balustrada: 1.10 m de tasare intre corpurile cladirii metalic cu muchie din cauciuc Tribuna persoane cu dizabilitati îm E1.17 | SD. 45. (SM n o H: 3.55 m Pard: rasina sintetica >! 18 Rost de Profil intre cu cladirii din cauciuc W OL' | DIO OM O Fe03) PO & | PM E, II JE REI 180 REI 180 Hp ș 40 REI 180 Hp + 40 Hp + 40 Notă! SUPRAFETE UTILE - ETAJ 1 SUPRAFETE UTILE - TOTAL Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în INDICI URBANISTICI toţi pari stranii de de E E baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. i iezi Br obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. . Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. NR. DENUMIRE SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU FINISAJ NIVEL SUPRAFATA (mp) Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat . Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. E este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea . La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. CRT. (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA Subsol 251.15 oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va . Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Ţ Parter 1611.17 asigura finalizarea investiţiei. Ofertanţii au obligația de a . Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. E1.01 Casa Scarii 1 9.21 4.25 13.60 rasina sintetica ! , consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, . Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. „n , n III : Etaj 1 1,373.78 caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. O E 8 Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA | E1.02 Sala de sport multifunctionala 898.50 4.30 137.20 covor PVC elastic documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după - Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. IU Etaj 2 239.49 consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite (TI Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp PI Zidărie din BCA neportantă E1.03 Camera server scrima 2.39 3.15 6.20 rasina sintetica 3475.59 m? lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor ; ZII Funcțiune - Complex Sportiv Stâlpi structurali din beton armat Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic Termoizolație din vata minerala bazaltica Suprafaţă teren - 11.055,00 mp manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi PAI) E1.04 Dep. echip. atelier 9.69 3.18 14.20 rasina sintetica cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuţiei obiectivului de investiții, Zidărie din BCA portantă participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, | În funcție de situațiile descoperite după operaţiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, E1.05 Casa Scarii 2 30.27 3.55 23.70 rasina sintetica poate duce la descalilicarea din procedura de achiziție montare echipamente, elc. sI E Rost de tasare între corpurile clădirii PI scana ee ai guta noni toi eat it A NE se A DIA în amplasament şi/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin i inteti schițe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. Hol 1 53.29 3.00 55.30 rasina sintetica procedură. Execuţia investiţiei se va realiza în conformitate E A i A ă E | i ] i le-ai indicatii i ini || Verificator referat nr. din Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp E1.07 Birou antrenori 2 10.34 3.35 13.20 rasina sintetica E SAL Eat | | BENEFICIAR: PROIECT NR. E E ADRESA: P.O.T. - 20,98% E1.08 Birou antrenori 1 9.31 3.15 12.40 rasina sintetica RAII de iale DZ su RI BSE HEINBRUCKE Timișoara, str. Calea MUNI Cc IPI U L TIM IS OARA 503/2018 răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor | + TECT MII ASA care ARCHIIECTIURE tel0748.022.805 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 C.U.T.- 0,3474 mp E1.09 G.S. pers. dizabilitati 6.92 3.15 11.09 gresie ceramica duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris tran Cl Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatm(Qprimariatm.ro Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanţii la fan ez tor Ci aa Ea of J35/28[12.01.1993 E1.10 G.S. B. Tribune 13.22 3.15 28.76 gresie ceramica procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în S C R H E | N B R U C K E S , R : L A E1.11 G.S. F. Tribune 13.14 3.15 28.76 gresie ceramica integralitatea sa. SPECIFICAȚIE TRE SEMNATURA | DENUMIRE PROIECT: FAZA E1.12 Spalatorie uscatorie 22.24 3.35 19.20 rasina sintetica Subscrisa ! E E Sef Proiect HAMZA Augustin || Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. reprezentată prin ......... declar Proiectat arh. HANZA Augustin TITI acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte E1.13 Vestiare sala multifunctionala B. 19.37 3.15 18.20 rasina sintetica pe propria răspundere că am consultat această/acest | Proiectat [dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel /// amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am BESERSI arh BORS Silviu Recoltei Timişoara Rev.1 E114 G.S. Sala M. B. 11.56 3.15 28.44 gresie ceramica formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile Desenat Tarh SABĂU Alexandru 1 pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale | Ta TOHOT Diana CI SCARA: AMPLASAMENT: PLANȘA: E1.15 G.S. Sala M. F. 11.85 3.15 29.04 gresie ceramica Bau listen după semiorea copiaciuui n ai e SARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. ND. || Bi lucrări. Conştientizăm că lipsa asumării acestor ; i ; IT planșe/documente poate duce E descalificarea societății Desenat _|arh. NISTOR lonuț fose, str. etr. Recohoi E1.18 Vestiare sala multifunctionala F. 18.97 3.15 18.20 rasina sintetica noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin Desenat _|arh. GOCAN Bogdan BE E : semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură Desenat _|arh. MUSTEAŢĂ Verona ELI Tribuna persoane cu dizabilitati 45.75 353 41.60 rasina sintetica electronică extinsă a tuturor documentelor unde se Desenat |stud. arh. SVINŢI lvona regăsește acest text. Desenat sfud. arh. URSA Bogdan DATA: DENUMIRE PLANŞĂ: FORMAT 07/2018 Constructie bazin - Plan Etaj 1 A0 (ISO) A a a a

Atasament: B03_Constructie_bazin-parter.pdf

Scara Pisica REI 180 REI 180 REI 180 Platforma hidraulica REI 180 usa metalica Imprejmuire metalica a balustrada h=1/10 platformei hidraulice - : ut 10m i | | 22Tim | Si. “HIT Rigala scurgere cota +0.00 Margine bazin, prar| inclinat Acces S.T. unghi - 20 P.46 $:1544 m? H: 4.60 m Pard: rasina sintetica REI 180 Hol 3 3 REI 180 P.45 15.07 m? H: 2.88 Pard: na sintetica Dep01 RE! 180 REI 180 Dep. echip.|antrenori P.44 S:9.10 m? 460m REI 180 REI : rasina REI 180 REI 180 UIZEŢ Depozitare echipamente bazin P.43 , inclinat S: 17.64 m? H:4.60 m : EI scurgere Pard: rasina sintetica cota +0.00 REI 180 Dep01 Dep01 Scara Gradena LA E TO ALA P.42 a ŢI : REI 180 s: 10. , LI dem: H: 4.60 .80 : sintetica | | | | ll Circulatie 90 | | rimetrala Bazi 10.00 n a Ap Ţ ca. = 191.55 i i : | S: 373.09 m? H:8.05m Pard: gresie ceramica $ S S < unfuozos BUOZ £S'L6+ = SS'L6+ = "82? 00'07 ES ZII JUSIENUS - 080 %ZZ') JUSIEAIUD - ,8'0 E) €5'l6+= "2 Bazin olimpic exterior S: 389.22 m? Pard: cuvă Bazin olimpic interior S: 389.22 m? Pard: cuvă Bicicleta Bicicleta inoxidabil inoxidabil REI 180 Sala recuperare P.41 S:4790m? H:3.00m Pard: rasina sintetica inclinat UJZEŢ SII Rigola scurgere cota +0.00 REI 180 Sauna 2 P.40 S: 9.20 m? n 1,25 m H: 4.60 m Pard: gresie Cos01 API Blockstart Blockstart Blockstart Blockstart Blockstart Cos01 II e Podium blockstart __ i cota +0.30 | 23,44m E | 8 Acces bar | E FI | ci de tasare Rost de tasare intre cladirii | - , > clat : Rost de tasare intre corpurile cladirii Profil metalic cu muchie din Feo1) Il CU ucis dif cauETIC TU TE n E REI 180 | REI 180 REI 180 d Ui02 LT REI 180 (uaz) REI 180 REI 180 & , REI 180 Notă! Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1, Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în către toţi participanții la procedura de achiziție este baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. 2. Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea - La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va . Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. SUPRAFETE UTILE - PARTER SUPRAFATA | INALTIME | PERIMETRU (mp) LIBERA (m) (m) INDICI URBANISTICI SUPRAFETE UTILE - PARTER NR. SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU CRT. DENUMIRE (mp) LIBERA (m) (m) SUPRAFETE UTILE - PARTER SUPRAFATA | INALTIME | PERIMETRU CRT. DENUMIRE (mp) LIBERA (m) (m) FINISAJ PARDOSEALA FINISAJ NR. PARDOSEALA CRT. FINISAJ NR. PARDOSEALA DENUMIRE Funcţiune - Complex Sportiv Stâlpi structurali din beton armat Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic Termoizolație din vata minerala bazaltica Po1 Windfang 11,96 3.25 14.09 rasina sintetica P.18 Suprafață teren - 11.055,00 mp Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA P.02 Hol Receptie 91.20 3.25 46.69 rasina sintetica Birou 2 12.74 3.00 14.60 covor PVC P.34 SSB. 5.6 3.00 TT.Ub gresie ceramica P.18 Birou 1 13.63 3.00 15.00 covor PVC 38 G.S. Bar B. 5.83 3.00 11.08 gresie ceramica rasina sintetica consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite 3 4 5 asigura finalizarea investiţiei. Ofertanții au obligaţia de a 6. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. 7 8 9 . Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. . Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. 6106 P.36 Bar 14.13 3.25 15.85 R.97 Sala de Mese 57.58 8.25 31.90 lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor] manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi Zidărie din BCA neportantă P.03 Casa Scarii 1 30.75 4.25 24.90 rasina sintetica P20 Cabinet medica) 1827 3.00 1871 covor PVC Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp rasina sintetica P.04 Hol Vestiare 21.36 3.00 32.55 rasina sintetica P.21 Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Zidărie din BCA portantă P.05 Camera Servere 4.01 3.00 8.78 rasina sintetica G.S. Cabinet medical 4.82 3.00 12.89 gresie ceramica Pa Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp Rost de tasare între corpurile clădirii P.06 Camera Supraveghere 8.60 3.00 12.09 rasina sintetica Salon Masaj 10.70 3.00 13.20 rasina sintetica P.38 Hol 2 25.97 2.88 26.60 rasina sintetica P.28 Suprafață construit desfăşurată corp C2 - 64,50 mp P.07 Receptie 11.41 3.25 13.59 rasina sintetica Vestiar general B. 3.00 72.18 rasina sintetica P.39 Sauna 1 8.55 4.60 11.80 gresie ceramica P.24 P.O.T. - 20,98% P.08 Vestiare F. 24.79 3.00 27.85 rasina sintetica Dusuri si G.S. B. 57.45 3.00 113.12 gresie ceramica P.40 Sauna 2 9.20 4.60 12.20 gresie ceramica P.25 C.U.T.- 0,3474 mp P.09 G.S.F. 17.22 3.00 39.83 gresie ceramica Dusuri B. 12.89 3.25 18.55 gresie ceramica PAT Sala recuperare 47.90 3.00 31.30 rasina sintetica P.26 P.10 Vestiare B. 36.76 3.00 32.14 rasina sintetica Vestiar si G.S. antrenori B. 28.11 3.00 55.39 gresie ceramica PT Vestiar si G.S. antrenori F. 28.10 3.00 5537 gresie ceramica SUPRAFETE UTILE - TOTAL cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. AT l evIz În funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție montare echipamente, etc. : l | Ol ÎL Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la schiţe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac procedură. Execuţia investiţiei se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării procedurii de achiziție. Odată cu iransmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanţii la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu | Verificator | referat nr. din = HEINBRUCKE ADRESA: Timișoara, str. Calea Martirilor, nr.51/20 ARCHITECTURE tel0748.022.805 CUI 2806363 ampla E ur CE aa CS n E rapid Ran J35/28[12.01,1993 BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA 1. Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro PROIECT NR. 503/2018 NIVEL Subsol Parter SUPRAFATA (mp) 251.15 1,811,17 solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în S C R H E | N B R U Cc K E S R L Email: primariatmQprimariatm.ro integralitatea sa. SPECIFICAȚIE NUME SEMNATURA | DENUMIRE PROIECT: nt) FAZA BUPSETISA |. SI fie ter epice ant tat ont EEE || SefProiect |arh. HAMZA Augustin HI Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. reprezentată prin ......... declar: Proiectat |arh. HANZA Augustin 7 bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte pe propria răspundere că am consultat această/acest Proieciat amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. PA 6.S.B. 17.22 3.00 39.83 P.12 Sala fitness 144.07 3.25 54.94 gresie ceramica P28 Dusuri F. 12.89 3.25 18.85 P.28 Dusuri si G.S. F. 56.93 3.00 116.61 gresie ceramica dale cauciuc gresie ceramica REVIZIA P13 Depozitare 23.28 3.00 20.60 rasina sintetica P.30 P.14 Depozitare 9.20 3.00 12.18 rasina sintetica Vestiar general F. 52.88 3.00 72.18 rasina sintetica Etaj 1 1,373.78 P.31 P.15 Casa Scarii 2 30.15 4.25 24.50 rasina sintetica G.S. Pers. diz. 7.91 3.00 11.25 gresie ceramica Etaj 2 239.49 P.32 P.16 Hol 1 109.82 3.25 108.72 rasina sintetica G.S. Vestiar bar 5.31 3.00 16.60 gresie ceramica 3,475.59 m* PS PAZ TGD 10.99 3.00 14.00 rasina sintetica Depozitare bar 12.46 3.00 14.50 gresie ceramica planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluţionat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică extinsă a tuturor documentelor unde se regăseşte acest text. dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Desenat arh. BORS Silviu Recoltei Timișoara Rev.1 Desenat arh. SABĂU Alexandru Desenat arh. TUHUT Diana Desenat arh. DUSSAP Victor Desenat arh. NISTOR lonut AMPLASAMENT: SCARA: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. 1:50 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei PLANȘA: B.03 Desenat arh. GOCAN Bogdan Desenat arh. MUSTEAŢĂ Verona Desenat stud. arh. SVINȚI Ivona Desenat stud. arh. URSA Bogdan DATA: DENUMIRE PLANŞĂ: 07/2018 Constructie bazin - Plan parter FORMAT A0 (ISO)

Atasament: B02_Constructie_bazin-parter.pdf

Acces bar Rost de tasare intre cladirii Profil metalic cu muchie din de tasare l tasare intre corpurile cladirii d cu muchie din cauciuc 7 TOT TE Ta REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 a Ala 4 21 El REI|180 = & s Bar ES EEE bi |. Depozitare bar E rari RL n e | 4 5 £ P.33 RI Cabina | Cabina Cabina Ep S: 12.46 m? H: 3.25 m Ss £ ard: rasina du PE dus 06 dus 02 H: 3.00 m Pard: rasi Pard: gresie ceramica Salon Masaj P.22 S: 10.70 m? H:3.00m REI Pard: rasina sintetica Cabina G.S. Vestiar bar dus Sp = ac | N E , die P.32 S: 5.31 m? H:3.00m Pard: Dusuri B. P.25 S:12,89 m? : H,3.25m 1 m? TA El 30 Pard: gresie : = 3/5 m Cabina us 07 ceramica G.S. Cabinet | medical Cabi medical P.21 P.20 El 30 S:4.82 m? S: 18.27 , | H: 3.00 m H: 3.00 Vestiar | B. ' REV180 Sala de Mese Vestiar general F. P.37 P.30 , S: 57.59 m S: 52.88 m? o H: 3.25 m H:3.00m i Pard: rasina sintetica 00'0L Pard: ceramica Pard: PVC i E P.23 AP 8:5297m Dusuri si G.S. B. H: 3.00 m P.24 Dusuri si G.S. F. UIo17 5,96 m 1,82m , E i82m Ia P.29 596 m | El 30 $c Ir 5 x ed REI 180 : H:3.00m : , H: 3.00 m 2,03m l Pard: gresie o Pard: ceramica o ei 1,98 m UiO1 e 80 El 30 “Uio3 (uio3) EI | El 30 G.S. pers dizabilitati Vestiar si G.S. 4 si G.S. G.S. pers 5 i dizabilitati 011.1 | antrenori B. | n ri F. | N 0 : 2.1 FEIH S:28.10m 14 90 mi x : H:3.00 m H:3.00m : Pard: gresie Pard: gresie ceramica El 30 hp=1 .20m Vestiar 0 (uim) UIo1 G.S. Pers. diz. ELIS ES Pat 7 .S. Bar F. .S. Bar B, 34 85 30 ELFT 5 j H:3.00mX :5.76 m? :5.83m? : gresie : gresie Sca02 ScaP:19 SI =, — d : S1303m Suprafata H:-3.00 m libera pentru Pard: covor PVC manevra n REI 180 Suprafata libera pentru manevra Vestiar Suprafata” pentru manevra hp=1.20m Cui02 Cui02 REI 180 N_R 180 REI 180 REI 180 REI 180 REI 180 NR 180 REI 180 REI 180 REI 180 Hol1 P.16 micul) S: 109.82 m? E | Cc Pard: rasina sintetica 05 H:3.00m Pard: covor PVC Sca02 RET 180 REI 180 REI 180 R 180 G.3. B. G.S.F. PA P.09 | S:17.22 m? S.17,22m : H:3,00 m H:3.00m | Pard: gresie ceramica Pard: gresie cerarnica REI 180. Banda de Depozitare | P.1 TGD S: 920 m? P.17 n a cintat 1000 Pard: rasina sintetica i , = € € H:3.00 m Pard: rasina sintetica Receptie 10.00 ca. = 191.55 grosime totala 27mm + strat suport + : Fe bariera umiditate, Greutate 24kg/mp, Hol Receptie Culoare gri deschis ? P.02 S: 91.20 m? H:3.25m Pard: rasina sintetica (uio1 Dep01 REI 180 Windfan P.01 , S: 11.96 m? | H:3.25m REI 180 Pard: rasina bintetica fl uoyezI N El30 o <_ edrouud SR 180 Sala fitness 100 E N, P.12 eppe | 6 = E : c.a. = +%1.55 : S: 144.07 m? ! Ui02 ). Veștia H:3.25m “TO ra Mn 310m Pard: dale cauciuc : IT : Camera Sup P.06 S: 8.60 m? H: 3.00 m Pard; „rasina sintetica 00'0L ES = ED z0'0 REI 180 l l 1 l Bevoziti re 13 n m? :3I00 m ard: rasina sintetica l = | fe E Vestiare F. i da i ae e 5 S i i ; P.08 o. E ee = S: 24.79 m? —_ P s H P Scarii 2 _ i a : H: 3.00 m a 15 E = 51 Pard: rasina sintetica P.05 -30.15 m? 9 a : : SI , REI 1808: 4.01 m? REI 180 Casa Scarii 1 H:3.00 m :425m a : Bora. TA P.03 Pard: i [ : : : ard: ras etica : e E Vestiare B. t i oa stai RE e P.10 | 4, o S: 36.76 m? | Pard: rasina sintetica H:3.00m Pard: rasina sintetica 10.00 aueOS1Iod IBPUNIIS REI 180 : E Z REI 180 REI 180 REI 180 E ta a tree ra rr e FED Pet depre tratarea E — A s- ECE EEE ET IBT E TEO = E a a EEE | ! i i "Sa I CFe01) : ia E a Il (Feot ra aa ea ata ORDINI E DIN RO 62 Augusti HAMZA itact Notă! cu drept de ă Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în SUPRAFETE UTILE - PARTER către toți participanții la procedura de achiziție este baza dispoziţiei de şantier emisă de către proiectant. obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. . Se vor respecta prevederile memoriului tehnic, ale caietului de sarcini al proiectului precum și normativele și reglementările în vigoare. SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU FINISAJ Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. INDICI URBANISTICI SUPRAFETE UTILE - PARTER SUPRAFATA INALTIME SUPRAFETE UTILE - PARTER SUPRAFATA INALTIME NR. PERIMETRU FINISAJ NR. PERIMETRU FINISAJ NR. Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat Funcţiune - Complex Sportiv Stâlpi structurali din beton armat DENUMIRE Regim de înălțime - StP+1E+Etaj Tehnic Suprafață teren - 11.055,00 mp Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp Suprafață construit desfășurată corp C1 - 3.776,53 mp Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp Suprafață construit desfăşurată corp C2 - 64,50 mp P.O.T. - 20,98% CU.T.- 0,3474 mp Termoizolaţie din vata minerala bazaltica Sâmbure din beton armat la intersecţii de zidărie BCA Zidărie din BCA neportantă Zidărie din BCA portantă Rost de tasare între corpurile clădirii CRT. (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA CRT. DENUMIRE (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA CRT. DENUMIRE (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA P.01 Windfang 11.96 3.25 14.09 rasina sintetica P.02 Hol Receptie 91.20 3.25 46.69 rasina sintetica P.03 Casa Scarii 1 30.75 4.25 24.90 rasina sintetica P.04 Hol Vestiare 21.36 3.00 82.55 rasina sintetica P.05 Cc amera Servere 4.01 3.00 8.78 rasina sintetica P.06 Cam era Supraveghere 8.60 3.00 12.09 rasina sintetica P.07 Receptie 11.41 3.25 13.59 rasina sintetica P.08 Vestiare F. 24.79 3.00 27.85 rasina sintetica P.09 GS.F. 17.22 3.00 39.83 gresie ceramica P10 Vestiare B. 36.76 3.00 32.14 rasina sintetica P.11 GS.B. 17.22 3.00 39.83 gresie ceramica P.12 Sala fitness 144.07 3.25 54.94 dale cauciuc P.13 Depozitare 23.28 3.00 20.60 rasina sintetica P.14 Depozitare 9.20 3.00 12.18 rasina sintetica P.15 Casa Scarii 2 30.15 4.25 24.50 rasina sintetica P.16 Hol 1 109.82 3.25 108.72 rasina sintetica RI TGD 10.99 3.00 14.00 rasina sintetica P.18 Birou 2 12.74 3.00 14.60 covor PVC FIA USB >5.(6 3.UU TT.U6 TETAMICa P.18 Birou 1 13.63 3.00 15.00 covor PVC D395 G.S. Bar B. 5.83 3.00 11.09 gresie ceramica P.20 Cabinet medical 18.27 3.00 18.71 covor PVC P.36 Bar 14.13 8.25 15.85 rasina sintetica P.21 G.S. Cabinet medical 4.82 3.00 12.89 gresie ceramica P.37 Sala de Mese 57.59 3.25 31.90 rasina sintetica P.22 Salon Masaj 10.70 3.00 13.20 rasina sintetica P.38 Hol2 25.97 2.88 26.60 rasina sintetica P.28 Vestiar general B. 52.97 3.00 72.18 rasina sintetica P.38 Sauna 1 8.55 4.60 11.80 gresie ceramica P.24 Dusuri si G.S. B. 57.45 3.00 11312 gresie ceramica P.40 Sauna 2 9.20 4.60 12.20 gresie ceramica Dusuri B. 12.89 3.25 18.55 gresie ceramica P.41 Sala recuperare 47.90 3.00 31.30 rasina sintetica P.26 Vestiar si G.S. antrenori B. 28.11 3.00 55.39 gresie ceramica PT Vestiar si G.S. antrenori F. 28.10 3.00 85.37 gresie ceramica SUPRAFETE UTILE - TOTAL P.28 Dusuri F. 12.89 3.25 18.55 gresie ceramica NIVEL SUPRAFATA (mp) Subsol 251.15 P.29 Dusuri si G.S. F. 56.93 3.00 116.61 gresie ceramica Parter 1,811.17 P.30 Vestiar general F. 52.88 3.00 72.18 rasina sintetica Etaj 1 1,373.78 P.31 G.S. Pers. diz. 7.91 3.00 11.25 gresie ceramica Etaj 2 239.49 P.32 G.S. Vestiar bar 5.31 3.00 16.60 gresie ceramica 3,475.59 m* P33 Depozitare bar 12.46 3.00 14.50 gresie ceramica este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va asigura finalizarea investiţiei. Ofertanții au obligația de a consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, poate duce la descalificarea din procedura de achiziție publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac parte din acesta este obligatorie pentru toţi participanții la procedură. Execuția investiţiei se va realiza în conformitate cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. Ofertanții au obligația de formula clarificări privitoare la proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul derulării procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanţii la procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în integralitatea sa. Subscrisa reprezentată prin pe propria răspundere că am consultat această/acest planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile pe care le-am observat și declar că nu voi solicita materiale sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor planșe/documente poate duce la descalificarea societății noastre din procedura de achiziție. Asumarea se face prin semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură electronică extinsă a tuturor documentelor unde se regăseşte acest text. NS TIOO-0G În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor] tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. În funcţie de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, montare echipamente, etc. Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin, . La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. . Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. schiţe, planuri sau îndrumări verbale, după caz. Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. : . Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. NAN 105 [Verificator] |referat nr. din HEINBRUCK ARCHITECTURE tel0748.022.805 ADRESA: _„ Timișoara, str. Calea Martirilor, nr.51/20 CUI 2806363 apei E or CZE oblon )35/28[12.01.1993 S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. BENEFICIAR: MUNICIPIUL TIMIȘOARA Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-9869, Internet: primariatm.ro Email: primariatm(Qprimariatm.ro PROIECT NR. 503/2018 SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂȚURA] Sef Proiect arh. HAMZA Augustin Proiectat arh. HAMZA Augustin Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Desenat arh. BORS Silviu DENUMIRE PROIECT: Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. coperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Timișoara FAZA REVIZIA Rev.1 Desenat arh. SABĂU Alexandru Desenat arh. TUHUT Diana SCARA: Desenat arh. DUSSAP Victor Desenat arh. NISTOR lonut 1:50 AMPLASAMENT: Judeţul Timiș, Municipiul Timişoara, str. N.D. B.02 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei PLANŞA: Desenat arh. GOCAN Bogdan Desenat arh. MUSTEAȚĂ Verona n DATA: Desenat 07/2018 Desenat L stud. arh. SVINȚI Ivona Î. e stud. arh. URSA Bogdan DENUMIRE PLANȘĂ: Constructie bazin - Plan parter FORMAT A0 (ISO) n = _ n =

Atasament: B01_Constructie_bazin-subsol.pdf

0£9 069 30.65 6.00 Ra 6.00 6.00 L 6.00 6.00 = — tr 2 n 3 | TI | | 5 | Contur talpa de fundare | e LEI Ţ | | | e E id n LET E LE A LE E NL TA E EL E d LL La E | _ ne be] ba! al oh Platforma sI | A SUT “e hidraulica | | —_ E : i E .30 2.00 l 180 1.86 301, 8.44 db “a e 88/77 TI 4b / 5.60 db : 5.68 10, > | 20 | [3] s | | n 403m Imprejnțuire metalica a || i a platformei hidraulice - |. | Hp: 1.10m || = A 0£< | Zona instalatii termice - a se corela cu plansele de instalatii _- _- ST LE E i _ 4" 15.77 m 11.10 15.90 | 15.90 u 007 ON Sve 21.59 | 16.39 | | 5.20 i ieri o pe 16.25 SI LS; slo1 * Casa Scarii : ] s.01 1410,| (8) _ S: 9.69 m? 2n0 | (3) i e [2-94] Pard: beton sclivisit : 44 Spatiu tehnic 1 S02. | S: 28.13 rh? H: 2.64 m Pard: betdn sclivisit | | | 5.10 e IEZI TEZEI n E a DAREA RARA AAA SAAR AR ARATA A AR RA RA RA AAA E AAA ETA | Ă | | Re d e | ASI Fi MESS ENE BE ST SV '0Z5 a ÎA 117| | Cuva bazin olimpic interior | 117 A Cv bagi olimole axerior , 1.00 Alp aa a 08£ Contur talpa de fundare 15.85 Î 1555 Ă : : 4.70 50 SS "= a 86c „e | TI A e intur talpa de fundare a Cuva bazin olimpic exterior ! ! ! Spatiu tehnic 2 | EL s.03 . ț a S: 203.43 m? | / | V | H: 2.64 m / i | Pard: beton sclivisit —_ 0£9 08'S 0£9 „—_ — Cuva bazih olimpic interior _ — SS58c sesz 08S 0£9 — __ %11'L JUBJeAIUD - ,8'0 Ejued — 867 at a i a a _ i —_ _—_ %LL' JUBIeAIUD - „8'0 Bjued Bz e “ra “a “, “tt, “ra £0Sc CESE 0£9 5 OV vc UI! 96 ut rr n nm [e / | N | Ă / | | , | / | | Ă Cuva bazin olimpic interiol i Zona grup de pompare - a se corela cu plansele / Ă 1 Ă Ă i | Cuva bazin olimpic exterior e i Cuva bazin olimpic interior | 1 i S: 389.22 m? : i , de instalatii Pard: cuvă oțel inoxidabil | | Cuva bazin olimpic exterior / S: 389.22 m? M Pard: cuvă oțel inoxidabil 08'S _ o 0£9 —_ 0£9 Ă II SS drenate nea avant ti at fad tea at rain fort E E E E RE ra i A Rr Siria rar 0 Str ret tra i tz E Ein FR | | | | | | LI | | LL | | | | . | | | _ | | | | | | | | | | | | | | E d | | | | | | | | | | | | | l- | | | | | | | | | | | | | | | LL | | | | | | | | | | | | | | | | | E | | | | | l - | | | | | | | IL E | | | | | | | E | | | | | | | | | = | | l I ! 1 a i A e i a ia Îi m e _ — 2 Lei E o _ e LQ 18 O Contur talpa de fundare SS Cuva bazin olimpic interior | | 5.15 BRE Cuva bazin olimpic exteri | | n | [1:52] | | = / uva bazin olimpic exterior [1:52] SI VI RE ta alt pi d e , | | TITITIT IXIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIITIIII _ La NE SEE = EEE III s----_- PO | 7. ET ET ET OTTO TI E ET E TE LEA Car [ — n Î IE aer | | : 10 eee e 0VS 0£9 | =, Mm amana 4.85 Te S & & o E 15.55 PE a | Î — | un tz a ara Spatiu tehnic 3 LT S.04 RE SS nara | Bazin de compensare - bazin acoperit S: 29.54 m? Pard: liner Sikalastic aa SE tt ae E ua Î | i | ie aero anta 0,45” - echivalent 1% ag | a tr no S: 9.90 m? -2.97| Bazin de compensare bazin descoperit anta 0,45" - echivalent 1% 2 H: 2.64 m S: 29.54 m? ma n Pard: beton sclivisit Pard: cuvă oțel inoxidabil ie me te e E ta ERE Ran Contur talpa de fundare 06 ORDINUL APHITE ECTILOR DIN ROMANIA rr rr a 6209 06 S6L E _ _—_— e [Ess 4.15m Pâna la CV5= 61,40 m vana Sa Rost de tasare intre corpurile cladirii : 7 ar n af a -— Hrofil metalic cu ue din cauciuc ti m ra 8 9 EEE EEE EEE EEE EEE E 1 A] AS mn ta m a E ur ar en ara . | gre rar dee | | : | , PI 4 ni to scz i te dd i Sr | i le vaza n AN IE aaa MAME ai AAAAA VATA TITI TNT TITI 15.90 , | IE RR a mr ELE | | E i | | | + | | | | n | | | A d 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Su | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | a | | | | | | | a | | | | | | | | | | | | | | | | | e | ZT Notă! INDICI URBANISTICI LEGENDĂ SUPRAFETE UTILE - SUBSOL Ofertarea PMMUT în cadrul procedurii de licitație publică de 1. Orice modificare a proiectului este interzisă fără consultarea prealabilă a proiectantului. Modificările la proiect se vor realiza doar în obligatorie. Acest articol nu poate să aibă valoarea 0. către toţi participanții la procedura de achiziție este baza dispoziției de șantier emisă de către proiectant. NR. DENUMIRE SUPRAFATA INALTIME PERIMETRU FINISAJ Motivația pentru care acest articol de deviz a fost adăugat . Executarea lucrărilor se va realiza numai de către personal calificat, sub îndrumarea unui coordonator tehnic de execuție. este de a ajuta și susține oferta participanților prin oferirea d fb CRT. (mp) LIBERA (m) (m) PARDOSEALA oportunității de înainta o ofertă corectă, cu preţuri reale ce va Stâlpi structurali din beton armat asigura finalizarea investiţiei. Ofertanții au obligația de a . La realizarea lucrărilor, se vor respecta întocmai prevederile legislației în vigoare privitoare la calitatea lucrărilor în construcție. . Pe parcursul lucrărilor, executantul va lua toate măsurile necesare de protecție a muncii și de pază contra incendiilor. S.01 Casa Scarii 9.69 2.64 16.00 beton sclivisit consulta proiectul tehnic, detaliile de execuție, memoriul, caietul de sarcini, antemăsurătoarea precum și alte . Toate documentele legate de realizarea lucrărilor vor fi incluse prin grija beneficiarului în Cartea Tehnică a construcției. . Pentru orice nelămuriri sau neconcordanțe se va consulta în mod obligatoriu proiectantul. G 1 0 4 Termoizolație din polistiren extrudat s.02 Spatiu tehnic 1 28.13 264 23.00 beton sclivisit documente ce fac parte din proiect. În situația în care, după consultarea proiectului ofertantul descoperă că anumite . Proiectantul nu își asumă răspunderea pentru lucrările neconforme. . Urmărirea lucrărilor pe șantier se va face conform programului de control întocmit de proiectant. Perete exterior structural din beton armat S.03 Spatiu tehnic 2 203.43 2.64 109.98 beton sclivisit lucrări nu pot fi executate fără unul sau mai multe materiale, În conformitate cu Anexa nr. 10, lit C, al. 2 din Hotărârea nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor manoperă, utilaj sau transport, ofertantul va cuprinde acel (ehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, prin care, în funcție de complexitatea proiectului şi S.04 Spatiu tehnic 3 9.90 2.64 14.40 beton sclivisit cost în cadrul PMMUT. Lipsa acestui articol din oferta de natura lucrărilor de intervenții, anumite detalii de execuție se pot elabora/definitiva pe parcursul execuției obiectivului de investiții. participanților sau alocarea valorii 0 acestui articol de deviz, În funcție de situațiile descoperite după operațiunile de decapare, săpături, etc. aceste detalii pot fi de natură structurală, de finisaje, ar poate duce la descalificarea din procedura de achiziție montare echipamente, etc. A ; 5. publică. Consultarea proiectului și a documentelor de fac Detaliile se vor transmite după vizita în amplasament și/sau după ședințele cu proiectantul, furnizorii de materiale și constructorul, prin Sâmbure din beton armat la intersecții de zidărie BCA parte din acesta este obligatorie pentru toți participanții la : BE (LI ! schite, planuri sau îndrumări verbale, după caz. SUPRAFETE UTILE - TOTAL procedură. Execuţia investiţiei se va realiza în conformitate _ , Suprafață construit desfășurată corp C2 - 64,50 mp CA Zidărie din BCA neportantă NIVEL cu proiectul tehnic și cu indicațiile din caietul de sarcini. | Verificator] referat nr. din (TITI Funcțiune - Complex Sportiv — Contur talpă de fundare Regim de înălțime - S+P+1E+Etaj Tehnic NOTIOD-- OG Suprafață teren - 11.055,00 mp Suprafață construită corp C1 - 2.254,79 mp Suprafață construit desfăşurată corp C1 - 3.776,53 mp Perete bazin înot din beton armat Suprafață construită corp C2 - 64,50 mp CIO RR ( p) proiect și evaluările cantitative ale acestuia pe parcursul HFINBRUCK PA str. calea BENEFICIAR: PROIECT NR. Zidărie din BCA portantă Subsol 251.15 derulării procedurii de achiziție. Odată cu transmiterea Martirilor, nr.51/20 MUNICIPIUL TIMISOARA || 503/2018 p răspunsurilor tuturor clarificărilor ofertanții își asumă că vor ARCHITECTURE tel0748.022.805 arter 1,811.17 duce la bun sfârșit proiectul în forma în care el este descris nn (A | 2808363 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 i în proiectul tehnic și caietul de sarcini. Participanţii la Că (e lui, / Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Etaj 1 1,373.78 procedură au obligativitatea corelării propunerilor tehnice cu CU Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Etaj 2 239.49 solicitările formulate în caietul de sarcini și proiectul tehnic în S GC R H E | N B RU C K E S R L Email: primariatmOprimariatm.ro integralitatea sa. 3.475.59 m? SPECIFICAȚIE NUME | DENUMIRE PROIECT: IE FAZA : , | un noni a rent e Sef Proiect [arf. HAMZA Augustin Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF. acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte pe propria răspundere că am consultat această/acest Proiectat [dr. ing. GURZA SIE amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA planșă/document și nu am descoperit neconformități sau am îTuri formulat solicitări de clarificări care au soluționat neclaritățile EEE RAI d n pe care le-am observat şi declar că nu voi solicita materiale 5 î a AMPLASAMENT: sau lucrări suplimentare după semnarea contractului de SA arh. TUHUT Diana SCARA: Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. PLANȘA: lucrări. Conștientizăm că lipsa asumării acestor Desenal arh DUSSAP Victor : 1:50 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei B.01 planșe/documente poate duce la descalificarea societății RER RI RR a TI E OB noasire din procedura de achiziție. Asumarea se face prin esena arh. ogdan N semnarea, ștampilarea, scanarea și semnarea cu semnătură Desenat larh. MUSTEAŢĂ Verona 4 DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT electronică extinsă a tuturor documentelor unde se Desenat |sfud. arh. SVINȚI lvona ZT 07/2018 || Constructie bazin - Plan subsol A0 (ISO) regăsește acest text. Desenat |stud. arh. URSA Bogdan 7 P.O.T.- 20,98% C.U.T.- 0,3474 mp Rost de tasare între corpurile clădirii

Atasament: A12_Perspectiva_aeriana_02.pdf

Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metri Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metri ARMITE TECTILOR IN ROMANIA Verificator referat nr. din ADRESA: : IFINBRUCK Timișoara, str. Calea E E BENEFICIAR: PROIECT NR. : Martirilor, nr.51/20 503/2018 CU! 2806383 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 Lao pe E it DEE ce CCS J35/28[12.01.1993 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro S O R H E | N B R U K E S 1 R E L E Email: primariatmQprimariatm.ro SPECIFICAȚIE NUME de EROI Bază ului Bazin Sete FAZA : : onă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de îno Bei Proiect arh HAMZA Augustin acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte SF Proiectat arh. HAMZA Augustin amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. || REVIZIA Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel EEE || Recoltei Timișoara A Desenat arh. BORŞ Silviu E. EEE -NI : : E IE EA e dont 3 SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timişoara, str. N.D. || PLASA: ar sanaru Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Desenat arh. GOCAN Bogdan Desenat arh. TUHUT Diana DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor - 04/2019 Perspective aeriana 02 A3 (ISO) Desenat stud. arh. URSA Bogdan LZ

Atasament: A11_Perspectiva_aeriana_01.pdf

Tribuna 2 Stadion reg.h:cca.17 metri Tribuna 1 Stadion reg.h:cca.17 metri Bazin acoperit și bazin în aer liber reg.h:cca.12 metri ORDINUL ARHITECȚILOR DIN ROMANIA 6209 Verificator referat nr. din Tr ADRESA: . H Timișoara, str. Calea BENEFICIAR: PROIECT NR. ME MUNICIPIUL TIMIȘOARA || 503/2018 EAI | Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 ai asa, ge CE calin al tag CCR lin = J35/28/12.01.1993 : Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-9869, Internet: primariatm.ro S > E R H E | N B R U C K E S 1 R E L Email: primariatmQprimariatm.ro SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂTURA RULE EROIC Eau de noi FAZA : onă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de îno Bef Proiect arh HAMZA Augustin A E acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte SF Proiectat arh. HAMZA Augustin amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. || REVIZIA Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Recoltei Timișoara A Desenat arh. BORSȘ Silviu MELE AVERII Desenat arh. NISTOR lonuț : AI — ai SAAB ASTĂ: SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. RIANA: - Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei E Desenat [arh GOCAN Bogdan BN Sp Desenat arh. TUHUŢ Diana DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Perspectiva aeriana 01 A3 (ISO) Desenat stud. arh. URSA Bogdan "ih "d d

Atasament: A10_Perspective.pdf

PERSPECTIVA TRIBUNA 1 AXONOMETRIE ANSAMBRLU Bilant spectatori tribune: Tribuna 1: - 2454 gradene publice - 100 gradene VIP - 34 gradene media - 15 loc + birou media -2P.D. zona VIP Total: 2605 locuri Total stadion: 2605 + 2670 = 5275 locuri Tribuna 2: - 2356 gradene publice - 268 gradene suporteri adversi - 23 P.D. platforma Etaj 2 + 23 insotitori Total: 2670 locuri PERSPECTIVA TRIBUNA 2 Bilant SCD Tribuna 1 Bilant SCD Tribuna 2 Suprafata construita: C A Te Indice Arie Indice Arie Tribuna 1: 2506 mp E Parter 2.330,88 Parter 2.330,88 , : Tribuna 2: 2506 Mp [ORDINUL ARATICILOR Etaj 1 1.203,21 Etaj 1 1.203,21 Toztal: 5512 ART Etaj 2 761,58 Etaj 2 357,33 oatal. mp E ae a Etaj 2 790,58 Gradene 1.602,10 na — SE Gradene | 1.602,10 5.493,52 m? 6.688,35 m? HAMZA / Arhitect cu drept de |Verificator]| referat nr. din ADRESA: : | | FINBRUCK , Timişoara, str. Calea BENEFICIAR: NR. Martirilor, nr.51/20 503/2018 ARCHITECTURE tel0748.022.805 _ MUNICIPIUL TIMIȘOARA mm nm CA N 2806363 E Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 apel E i CE catina petitia j35/28[12.01.1993 ||| au | TOlefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Id Call-Center: 0256-9869, Internet: primariatm.ro S = & = R H E l N B R U Cc K E S . R = L . Email: primariatm(Qprimariatm.ro SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂȚURA| BENI PPS IT FAZA onă sportivă şi de agrement Calea Buziaşului: bazin de îno Sef Proiect arh HAMZA Augustin IT) acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte SE Proieciat arh. HAMZA Augustin VU amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel / V Recoltei Timișoara A Desenat arh. BORS Silviu Cr, A EI ţ E : : E MIRE a a SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. ND. || P ANA Sona am: exandry 1:1 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Desenat arh. GOCAN Bogdan E Desenat arh. TUHUŢ Diana DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Perspective A3 (ISO) Desenat stud. arh. URSA Bogdan L-

Atasament: A09_Fatade_Nord_-_tribuna_1_si_2.pdf

Gradenă din beton Finisaj de fațadă - solzi metalici e [o] BI] B) | | | | | | | | | la 1 | | | | | | | | | : A a | 2535 TI a d | Fatadă Nord - tribuna 2 e a Fatată Nord - tribuna 1 Verificator | referat nr. din HEINBRUCRE PE aa E E Martirilor, nr.51/20 ARCHITECTURE tel.0748.022.805 TITI CUL 280663 ipac E a E ad Edi lia S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. BENEFICIAR: PROIECT NR, MUNICIPIUL TIMIȘOARA | 503/2018 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro Email: primariatmQprimariatm.ro ISPECIFICAȚIE NUME SEMNĂTURA] | DENUMIRE PROIECT: LI FAZA Proiect arh. HAMZA Auaustin ] |LZonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF Bef Pro gu TH acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte |__Proiectat arh. HAMZA Augustin i amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Recoltei Timișoara A Desenat arh. BORŞ Silviu ZE. AMPLASAMENT h. 5 Initial Timi : De n IEI ECE d EEE SCARA: || Judeţul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. PLANA: — SEE CU = 1:200 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei Desenat arh. GOCAN Bogdan SE Desenat arh. TUHUŢ Diana d DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Fatade Nord - tribuna si tribuna 2 A3 (ISO) | Desenat stud. arh. URSA Bogdan of

Atasament: A08_Ftade_Vest_Est_-_tribuna_2.pdf

Finisaj copertină - solzi metalici Gradenă din beton Finisaj exterior tencuială de culoarea alb Elemente structurale din beton armat E) E | 1 II E ! | L | | i | | II | | | | | | | | | | | | | | i | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | -— | | | | | | | | | | | | | | 1 a a[a TI Ir MI | | | | | | | | | | | | | | | | | LI | | | | | [ 2.80 3.35 5.60 5.50 5.60 5.10 5.60 5.50 5.60 5.10 5.85 5.00 5.85 5.10 5.60 5.50 5.60 5.10 5.60 5.50 5.60 3.35 2.80 116.20 WM Mm Mm B Fațadă Vest - tribuna 1 Finisaj Copertină - solzi metalici 2.80 3.35 560 5.50 PE tre n E H-- a a H-- a Fatadă Est - tribuna 1 1 5.10 alia e at A a] 3 M inisaj exteriortencuială de culoarea alb 5.60 5.50 5.60 5.10 dale —— alte ate — a TF 5.85 5.00 116.20 n tree 5.85 ete > 5.10 ft Er 5.60 5.50 tale | 5.60 ia n A E) [B] a E HM a lemente structurale din beton armat e n ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA te 6209 Augustin-Răzvan 5.10 5.60 5.50 5.60 3.35 E a RHEINBRUC | Verificator| |referat nr. din ADRESA: a * HEINBRUCKE Timișoara, str. Calea / BENEFICIAR: PROIECT NR. = TE Martirilor, nr.51/20 503/2018 ARCHITECTURE tel.0748.022.805 M UNICIPIU L TIMIȘOARA | rata (| II 2806383 -, Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 anl a [a CT aia [E e pulii lan 35/29/12 011993 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro S E Cc E R H E | N B R U C K E Ss . R = L = Email: primariatmQprimariatm.ro SPECIFICAȚIE NUME SEMNĂTURA| | DENUMIRE PROIECT: TIE PIINE FAZA Sef Proiect arh. HAMZA Augustin 1. Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF Proiectat acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte es arh. HAMZA Augustin [| amenajări exterioare, str N.D. Cocea, sir. Legumiculturii, str. || REVIZIA Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel , Recoltei Timișoara A Desenat arh. BORŞ Silviu 4 Desenat arh. NISTOR lonuţ AMPLASAMENT: , = SCARA: tratat. 1 n PLANȘA: Desenat arh. SABĂU Alexandru = 1:200 Ba Sr oa e BRUTE N A.08 Desenat arh. GOCAN Bogdan E e a Desenat arh. TUHUŢ Diana DATA: DENUMIRE PLANŞĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Fatade Vest si Est - tribuna 2 A2 (70x42) Desenat stud. arh. URSA Bogdan

Atasament: A07_Fatada_Vest_si_Est_Tribuna_1.pdf

5 Fatadă Est - tribuna 1 [> Desenat Desenat esenat Desenat Desenat Desenat Proiectat Proiectat Desenat [SE PECIFICAȚ Sef Proiect 2 IE arh, SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUT Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA Bogdan arh. NISTOR lonut arh. BORS Silviu dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel NUME arh HAMZA Augustin arh. HAMZA Augustin SE Z Z S.C. RH EINBRUCKE S.R.L. ““* J35/28/12.01.1993 RE |Verificator | ARCHITECTURE EINBRUCKE ADRESA: CUI 2806363 io ur (Xa tel al a pe Timișoara, str. Calea Martirilor, nr.51/20 tel.0748.022.805 DATA 04/2019 SCARA: 1:200 DENUMIRE PLANSĂ: Fatade Vest si Est E, - tribuna 1 Ju Cocea AMPLASAMENT: dețul Timiș, Municipiul Timișoara „ Str. Legumiculturii, str. Recoltei , str, N.D. acoperit, bazin în aer liber amenajări exterioare Recoltei Timișoara Zonă sporti vă și TURAJ| DENUMIRE PROIECT: primariatm&primariatm.ro -969, Internet: primariatm.ro Sr ND. G i de agrement Cal „ tere n rugby/fotbal, tribune, alte ocea, str. Legumiculturii, str. ea Buziașului: bazin de înot Email: Call-Center: 0256 408300 m m Z m pa g E a Telefon: 0256 | Adresa: Bd. C.D, Loga , nr. 1, cod post OARA al 300030 = < = = E = = "m Fax: 0256-490635 FORMAT A2 (70x42) A.07 PLANŞA: FAZA SF REVIZIA A 503/2018 PROIECT NR. | referat nr. din 5.50 ! Î 116.20 5.85 5.10 5.60 5.50 5.60 [e 5.10 | | | copertină - solzi metalici Gradenă din beton Tâmplărie aluminiu Tribuna VIP Tribuna media inisaj tencuială de culoarea ab ORDINUL ARHITECTILOR 0100 Elemente structurale din beton armat Fatadă Vest - tribuna 1 2.80 3.35 5.6 5.50 5.80 5.10 5.60 5.50 5.60 5.10 5.85 L 5.00 116.20 5.85 5.10 5.60 5.50 5.60 5.10 5.60 5.50 5.60 Finisaj copertină - solzi metalici Tâmplărie aluminiu Finisaj exterior tencuială de culoarea alb lemente structurale din beton armat

Atasament: A06_Sectiune_tribune_.pdf

Desenat stud. arh. URSA Bogdan | +17.08 : | | al +17.08 117.08 l = l | ! | ! 115.04 E l E | tă SR | | i ÎT; | | | e EAI | dpi! || a20 20|) 150 HI! boo 205, 4 9 | Ţ ! n 51174 111.74 ZF LL IL ja | | = „SE. j E ri | l Vi l l l Le «ij E2.1.07 E2.1.16||| E2.1.08 l l l +8 44 : +8.44 18.44 => l ŢI l 31 zi e | | ŞI | E | | | E11.09| | 1141 a | | zi —_ > | [| | Hi _ _ E A E =| 144 | = = l l | N ÎN P.1.28 I | PAZ | | E N ___320 __30)| | 2.00 | ho +0.00 —_ TE 7 A > Z ZI CTT ZA 7 LT Z GL Z LT = LT TH A EI : Z a = e 5.90. + 6.00 + IL | CRDINUL ARHITECTILOR ] | DIN ROMANIA Secţiune - tribuna 1 Secţiune - tribuna 2 HANZA TI Cu drept da semantic: | Legendă |Verificator| ; referat nr. din ADRESA: : A -finisaj pardoseală D finisaj pardoseală de interior HEINBRUCK Timișoara, str. Calea BENETICIAR: PROIECT NR. - sapă - sapă : — —_ Martirilor, nr.51/20 503/2018 E RI ARCHITECTURE tel0748.022.805 MUNICIPIUL TIMIȘOARA placă beton armat placă beton armat rr CM 2808363 A Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 - pământ natural - finisaj interior - tavan fals Limo pa E 0 ÎI alla li isa 2 35|28/12.01.1993 Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 B -finisaj pardoseală de exterior E finisaj terasă necirculabilă S C R H E | N B R U C K E S R L Bana E EDT A anti - sapă - sapă d a m n m n. placă beton armat E beton armat [SPECIFICAȚIE NUME SEMNATURA] | DENUMIRE PROIECT: e FAZA - finisaj interior - tavan fals - finisaj interior - tavan fals _|arh. HAMZA Augustin CB IZ na tan pati ia aer BEE ce ne SF C finisaj pardoseală de interior Proiectat arh. HAMZA Augustin ZI Lamenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA : : g - șapă Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel Recoltei Timișoara A - placă beton armat Desenat arh. BORŞ Silviu A. E Bea d NESTOR ST SCARA: EI SME iar Timișoara, str. N.D. PLANA: Pescnat arh SABĂU Alexandru E 1:200 Cocea, str. Legumiculturii str. Recoltei A.06 Desenat arh. GOCAN Bogdan A . Desenat arh. TUHUŢ Diana DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Sectiune tribune A3 (ISO)

Atasament: A05_Tribuna_2_-_Etaj_2_si_invelitoare_.pdf

FAZA SF REVIZIA A PLANȘA: A.05 FORMAT Eu a ze n An ETIS SS o o IT ar zh _ —_— CO C< a 02 E a EP E) E<lo-|" a TE a = sz 3 za o a 2 s < fe] EI E A a A BI înot șului: bazin de DENUMIRE PLANȘĂ: Tribuna 2 - Plan Etaj 2 si Plan Invelitoare tribune! A2 (70x42) Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei SCARA: 1:200 DATA: 04/2019 arh. SABĂU Alexandru arh. GOCAN Bogdan arh. TUHUT Diana arh. DUSSAP Victor stud. arh. URSA Bogdan Desenat Desenat Desenat Desenat Desenat E m 0 XC SE «> £ 52 SE 23 Ops | t 25 t e 25,33 : MESS _—3 8 1145, 15 4,40 + 4,43 6,00 5,90 0,30), 2,70 + 8 2 + 1.60 4,40 , 4,43 6,00 5,90 SU 8 — 35E 58 +2 | 3, a, | =. = FE e Se 1 3 RE T 2 o a VL -£- EEE _ EET TIE EET ET a TITI IT TIT ITI ZI ITI TITI TITEI i Bas SE MŢI | I-ȚŢUI MT E | d- SSE aa O AI] = a - sI | | 8 i |lS | | | | SII & RS al m | N | | | | | = A = EEE 258 E E Sec 852 |lE HE = CTT ETA a E SE GT ZI p- EEE Ţ- === pp — —-|- a = a ||8 | | o 5S5z || SI Hi i 9 , 10.51% sau 6* 15 _—_ SS SSL < a | «i i s = E OR sir ss” ||< | | | | 5 || OZE <a be otet full tt a a Insert aia elit SE d Tea E a a EI EC = | | | | = TEI | | | | | | 8 SSE 8 | | | | = o & & & E ESC 6 H | G G | l | | | GI 3 l | | 3 ERĂ | | | | | | = safe e e a e a i al tal e Et a PRE Te TRIESTE TE: n n as anca ai Îl ct J E E (TI EET E pr se, a «la N a DE IER II | | N „ERIS N 8 | a gi | = | s ll] Sf 6 | VS ul [EI | | 6 MO| —_ E o I o || l l | | <=-220S uJ 5 n | | ul ssc BH+E-F---r Hmm LE n = »----H a || zl ol [153 | | | | | = ol A SI || | | = | RI Ri ei e SI 8 eri ml E ul |SI II | so l -Il d -li z <|<|"lo|? + £ si E TITI mam z Şs | | mn less als | | | = Zoli sell ss Bi fi a le e a a ea IP a pa n rea E RE a UE PPE -R] —|Z|; Tla | | | | li & CE sla a 5 A Slsl 8358 | | | 3 33| 2 | 1 10.51%sau6” | | e e Isle SI-I 58 16 | ——> LG H ll | [ Il I [ | | | | | E e N | | 8 n | | | | | | | | | | | a | | | | E E erste | | | | | | > 5 | | | | 5 e | | | | | E E | | | | o | | Bride — fr d II DIR ada SR n re iat Bo | d [oil | | | | | | 8 | | | | e a | | | | | | | | | | ml; n BE nn En 3 a HE ŞI! | | | | E SS _— IT ci a [e | SE E ar rep tel REL nds roză aie i |n dirt dia ra o na nina a | AU 88 s l ] i i Si = e -— | I- 5 l | 1 10.51% sau 6 l l a o 3 | N lingă | | L far E prin Mp F----3----- rm m IE fe | ţ s+ m 3 | | | sE | Il R | | | os | n | | SE | i a | a ss m | Es | | EA EH Hm 4 -- I-A E | | | | | | | | | -—— Blot S ie _ --— Slot + ot: rr rr i m 7 tpar a at 1 (ot ae a a m at olt i iri So e sl sl ! | sie = = = sl | | = Bl a KE i AI feel nr metil pda iv II Dr de etalat L SR BI K+ [K- FI | | | | IE ud | | | | | | o gi | a e | i | 1051%sau6' 8 E = ) 1 | | l | | | | | EH | | e | | | | e UI = | | | =] | | | | | | | | | md MW ---|-HAa | | | | | | | s a | | | | a 6 | | 6 l | | | | | | | | H+ rm | H- 4 e - - -|-1 —, +A | | | | | | s SI SII | ? [SI & | ul IIS 1 | | l Bl | i Dr | | | E [sH + —-|-l8] Be CT TI E RE FIRE SE | ET | | | | l 1 10.51% sau 6” i | a 8 l l t t | & [<e] ȘI | O) m | | I | | V | l V | | | | | PH petre tel BR d nipone ne cl e r pr ie ia eri | = | << | DT a e e | | s% a 4 LG = 2 6 | | ss | En art aia na EEE BEE ear EEE In Bere aber BE ar 18) [Ep LEE ] | | | u | | | | i | | | e e o s WI | | ol | | | | | | i ( ( pita cord SAE Ea IE BH+ pp o m m m d n n m m E n m 1 n m m n le — 1-3 AB pr | | | | | | | | | | = o VO B n | l | | 5 | | | | | | | 4 | e ce, parai voor ni ri e a i rațe ţa e go i af tt ra i ta 1 [le cr i rel ele 1 OG e IA 4 | e] 5! | SI | | | | Sl l l | o o E o CT 0, o WO ri = : au 6 | : II OS IF] letal lol lelel [a Un |? |. | | sl l | l | | = — |(OÎN|G|NIN|O|N BIT TIE TIET MT — i [B] [B+- MU TEI E ET E EC a LE) | 148] E | SI N I E 2 O 8 ai IS | | | E sii | al | a că ul l | l II wa a m a mpi E 2-= EEE d az = să | Ela |E Ma l | | | l Slo -Pl8 Pl o & -lEln|Slsla| |ss s ol | | | / |sis n) ai N si2Ial=i RN al ala ai | | | | l E a : ele +1 a] Aht E-FE=ITT-IEI= Fi, E i E EI +1 14] =| |SIElslElv|s|E ENE FIA) 180 18 ET 6.00 , 5,90 50, & s| a E 1 1 25.33 1 [ + s + ol=|alo|s«lolol- m m EX E [9 > s|Săe[s[s DININ|N NN NN EININININININ|N LEI | LET LUI | LEI | LET LAT LEI PLAN INVELITOARE TRIBUNE PLAN ETAJ2

Atasament: A04_Tribuna_2_-_Parter_si_Etaj_1_.pdf

PLAN PARTER | > QO m m Q T a n a A Și a ŞI 0,30) 250,355 5.60 k 5,50 + 5.60 , 5.10 , 5.60 5.50 5,60 5.10 5.85 5.00 5.85 5.60 5.50 5.60 5.10 5.60 5,50 5.60 i ZT Î Î 7 Î Î n ŢI | | | | | | | | TT SII e ma BI 4000 a Ba e PE d i | | | +0.00 | | | 000) E CTT TEST F E IT tt reni teen n Te Et CTT Ii e Le tt e ri TA tt ra E EU ra an TE ITI Ea Er na SE CTE II | | | | | Il i Il Fer | Î E Sl | | | | | | | | = | | | | | | | | Tien n 1 x Id tre , ) | L : CI 4 4 UE a Go i | E) | 1 Il Mik | E | el” | l8 | a a ja II fe O l O & — Ea MT + ÎI & 1 280 10,30 + PLAN ETAJ1 E E E E a a E 0,30,, 2.80 355, 560 k 5,50 - 5.60 ţ 5,10 5.60 5.50 k 5.60 585 550 , 550 550 55 EEE ERE FE EET ES Dac e = Î T | [ Ţ | | [ Ce | T | E el 0:00 | | | | | | | | | | | | | =, ia Beta TEI Dell și e EEE TOT E e UP EEE e at: PT EI E IE TIET TITI CEE Pta E EEE EET E ET II FETITE EET TITI mn Te FITE II E a TE ac [a A | | | | | | | | | la el | | | Il le 5 | | | Ţ | | | | 8 | Î Î Î Î Î [ | | Ţ | a a TI ET STI TE A LET = i TR se ra ere E TE E n II e e SSE TE E A a a E E ET ET E CI PCL PI EPITET IT n i e TIT TIET a E II E TE EI EI E es E TE E n | 268 locuri suporteri adverși | +27 536 locuri E 536 locuri NE | i | E [| E | TIT sell n SI SI | | a E | | | | a Q 9 7 pnl on sl 8 | ORDINUL ARHITECTILOR Sl H1B.01 DIN ROMANIA E O S- FI - en ran rai ret + - Augushin-Răzvan E IN DA A | | n, IL | | E | | 3,35 =. H Î Î E EI Bilant suprafete Parter Tribuna 2 Bilant suprafete Parter Tribuna 2 Bilant suprafete Etaj 1 Tribuna 2 Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Indice | Nume incapere Arie Legenda PET 7 |Verificator] [referat nr. din P.2.01 |Spatiu de inchiriat 84,47 P.2.17 | Spatiu de inchiriat 157,60 E1.2.01 Prim ajutor 5,57 =” Acces tribuna ADRESA. P.202 [Hol 13,68 P218 [Spatiu de inchiriat 84,50 E1.2.02 [G.S. 18,50 SSE HEINBRUCK Timisoara sr calea BENEFICIAR: NR. P.203 [Casa de scara 30,78 P.2.19 [Hol 13.68 ET.2.03 |Alim. publica 12,00 = AED IA Persoane cu ARCHITECTURE one M Uy NI c IPI UL TIMI ȘOA RA || 503/2018 , —_ ca 30,78 E12.04 |GS. 17,15 e e Ze E aa aa n a Cl 2808363 resa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod posfal 300030 a SE De mona _ P.2.20 Casa de scara Ei FE EA Er E anno [aie CE ce EC [E opiu 35/28/12 01.1993 RA E BEI AR Dee EU = , : , all-Center: -969, Internet: primariatm.ro P.2.06 |Hol 1,52 E1.2.06 Scara platforma PD. 21.13 Ss C . R H EINBR U C KE S . R L Email: primariatm(Qprimariatm.ro P.2.07 [Casa de scara 30,96 E1.2.07 Alim. publica 18,13 SPECIFICAŢIE NUME DENUMIRE PROIECT: FAZA P.2.08 |Depozitare 16,92 E! Zu _ 22.75 SefProiect _|arh. HAMZA Augustin 1 TE A PETRE IEI SF P.2.09 |Casa de scara 29,51 BIZ cara platforma P.D. 21,13 Proiectat |arh. HAMZA Augustin sI UA! iri exori NI II P210 |Scara platforma P.D. 24,65 E1.2.10 Prim ajutor 5,88 Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel|_ // BINE P2.11 |Scara platforma P.D. 24,65 E1.2.11 |Hol+Circulatii vert. 507,40 Desenat _|arh BORŞ Silviu Zr P.212 [Casa de scara 29,51 81212 168. 1715 | Desenat arh. NISTOR lonuţ SGARA. | Mau AMENE Sai PLANȘA: F.2.13 16,92 E1.2.13 |Alim. publica 12,00 |Basenat far, SABĂU Alexandru | ZE || Bocca si, d IAB F.2.14 | Spatiu tehnic 16,44 E1.214 [6.8 18,90 | posenai __farh. GOCAN Bogdan ES E F215 [Hol 7,52 E1.2.15 [Prim ajutor 6,03 pere — et Diana DATA; || PENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT P216 [Casa de scara 30,96 709,69 m? tei sud ari URER Be || Runa E Plan Parter si Bla A2 (70x42)

Atasament: A03__Tribuna_1_-_Etaj_2_si_3_.pdf

PLAN ETAJ2 E DB sI 5.60 d 5.50 5.60 e 030 | | Î | Î | [= -H-- - + ------t----=-- p— — — — r — 3 TI i | | pn | | | | | ko | | | | 8 EH Pt th Jr = J 540 | 040 530 0,20 i i | , E2.1.02 i [1 | re IP e i loa e | | | | E2101F o | l T T ÎŢI T 4 O O TB Bz A că d SETE RI = ia CE STEPE TE EP rară el | Il E ri E E e ETC mi a SETI i I | i | n = E er | | E | | E II | RE | E IT | = | Il le i E | 15 locuri Era Pa BE UNI + a LI FE | | Sl el | | | | | n ochi | IL = SI E 1 A | = RE | | | | | | | | | | | LH = hdd nani aie a arat azeri di Sida Sirul pn En FE MD e i n a i A IL MR II n IM E E RE = FI | | E EEE EU 1 1 n n n E BR DAE LEI | — ra ri i ia A n ai a i CI 1 a — | | E E E E ar e E 1. | E n F | WE II E | | | | | | 1 | | | | | NP EI | 838 locuri | | [ mai en Her TPI OT TITI TITI ET CTT ELITE TE E TEI EEE ET E E TE ia a TEZELE UI E EEE ro ta EEE n EI E TITEI TE TOITITITTI IT TE e E EET PE FE TE PTT TI | | | | l | | | 1 | | i i E | | | | 1 | | dt | HI Il e Sl fr | rata d | | | | | | EI i [8 el E a pe nt nat E E Br i sr ir E i E pa nt a LH Il le li crin nr EEE _ IEZI E d da nt a Eta Erei L a dr = mt al tel ri i E = EEE i md e Eram TE, _ sri eee rs A e a d a Str a e det d E dt a E Ta lea EEE edr E == = LE _ — = 1] _— — ". a +. | | e | | | | | | | | | | l LEE | l sar | ll > | | | | d | | | | | | | | | dram d) | | | ARE, URI 030,, 280 , 335, 5,60 + 5,50 5,60 + 5,10 , 5,60 , 5,50 5,60 5,10 5,85 , A 5,85 k 0 5,60 , 5,50 k 5,60 5.10 , 5,60 , 5,50 , 5,60 | __335 , 280 ,p.30 k 4 | 4 E B A | A, a B A l PLAN ETAJ3 [5] 00 Ira ed 5.60 2 5,50 5,60 5,85 "280 7,0,30 1 | | | d —r 4 — —- EEE PE a TI TI ET TEI TI E pr re i i e e O e i e i e e a IOTTA TAMARA TI TUI TIT ZT pe — | — TI MC | | mit OS | | oo en | l | N PU | I n UP o Hp _ d | | | 5,70 0,20 | | | | | | | | | | | | | 631.01 e sl, ur e | | | FTTTA AJ | R | | | | | | i | | | | FER au E AA Eș-4.09| E3.4:10 | dam | | | = : | | HZ | Il. oi IT I Ip [i | 100; locuri vip mt PE al | | E E EREI SPRE E e am E a e e ET ET E MARE PAIE 1 E | IE | EU | IER ea n LL pri PITICI Tien TIT Pr le grea E rr Tr ep pot tf pt tor d n pr gta apnee Rat a ta dn ti n ti dd Cn E ini E rr: 1 L E n | i EP IPA ml! IEI _ + MM, N rr Fe E IEI MRI UL E N i ASE m. MI n i 1 d _, 1 n LB E oo i + | 1 l | | | l MA e i i ESD n a i A i e a a SOCURI n i a i 2 Sa N 15 RE | EI 310 locuri e 273| ORDINUL ARHITICTIO? ET T TE TI II III TI III TITI TI dn E 7 FI T | i PETE TE Tipe TIC PE e PE e Ea E e nt Ti a a E e ETEZ 9 48] HEI | [ | | | | | ri | | | A RSI P | E Ir | | HI | le E al Er | | | | | | | | | e B Augustin ol a Tr it re e a n nt E nn EEE ZE det arderea ien dar rin E dt za | ET etate rii rr IS Re CT d na nn et A Il le EI ln 1 | | | | | O (E SPL IT | 2 = | | | ri E AS AR UA 0,30,| 280 | 335 | 5,60 i 5,50 | 5,60 arab 5,60 ) 5,50 5,60 L 5,10 5,85 | E | 5.60 | 335 | 280 1,030 EI BI A e] a Bilant suprafete Etaj 2 Tribuna 1 Bilant suprafete Etaj 2 Tribuna 1 Bilant suprafete Etaj 3 Tribuna 1 Bilant suprafete Etaj 3 Tribuna 1 Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie TIT 2 [Verificator| |referat nr. din E2,1.01 | Terasa 32.33 B2117 63 23,94 E3.1.01 | Terasa 44,44 E3.1.16 | Terasa 44,46 ADRESA: E2,1.02 | Studio tv 26,48 E2.1.18 | Camera control 20,52 E3.1.02 [Loja VIP 18,26 599,46 m? HEINBRUCKE Timisoara, str. Calea MUNICI PROIECT NR. E5.1.03 [Platforma 22 4,01 E2 1.19 [Depozitare 11,40 E3.1.03 [Loja VIP 20,16 ARCHITECTURE teto748 022.805 MUNICIPIU IMISOARA —_ a CUI 2808553 Ze „Ti A, E2,1.04 |Conferinta 32,68 E2.1.20 | Studio tv 208 E3.1.04 | G.S. : 22,34 o pla E ie (IE bal optat J35/28/12.01.1993 , j Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 E2,1.05 |G.S. 23,94 E2.1.21 | Platforma 2x2 40 E3.1.05 | Scara VIP/Media 23,04 S 7 Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro E2,1.06 | Scara VIP/Media 23,04 E2.1.22 ȚTerasa 32,53 E3.1.06 |Loja VIP 12,58 C. RHEINBRUCKE S.R.L. || Email: primariatmGprimariatm.ro E2,1.07 |Zona media 144,71 60874 m? |E3.1.07 |Lounge VIP 157,93 SPECIFICAȚIE NUME DENUMIRE PROIECT: a FAZA E 1.08 [Hol 149,21 E3.1.08 |Hol 132,33 gef Proiect __|arh. HAMZA Augustin na STIA ȘI de agromoni Calea Buziaşului. bazin de înoi SF „e 2 0 ia VIP 1299 Proiectat acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte E2,1.09 |Comentator 377 E3.1.09 Loja I Telega arh. HAMZA Augustin 4 amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA E2,1.10 | Comentator 37 E3.1.10 |Loja VIP 12,98 Proiectat dr. ing. GURZA Vlad-Gabriel d Recoltei Timișoara A |Comentator EMI E3.1.11 |Scara VIP/Media 23,04 Desenat arh. BORŞ Silviu LA LE E3.1.12 |Loia VIP 12.59 Desenat arh. NISTOR lonuț AMPLASAMENT: PLANSA: E2,1.12 |Platforma 4x2 8,00 1. 0Ja 2 Desenat arh. SABĂU Alexandru PE SCARA: || Județul Timiș, Municipiul Timișoara, str. N.D. a E2,1.13 | Comentator SIT E3.1.13 |G.S. 23,94 SAI SOCAN Bod E 1:200 Cocea, str. Legumiculturii, str. Recoltei A.03 E2 1.14 |Comentator 3 TT E3.1,14 Administratie 20,54 : 299 an _ + 57 E3 1 15 TAdministrafie 18 74 Desenat arh. TUHUȚ Diana DATA: DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT E2 1.15 |Comentator | 3, d , | Desenat arh. DUSSAP Victor 04/2019 Tribuna 1 - Plan Etaj 2 si Etaj 3 A2 (70x42) E2,1.16 | Scara VIP/Media 23,04 Desenat arh. URSA Bogdan

Atasament: A02_Tribuna_1_-_Parter_Etaj_1_.pdf

PLAN PARTER PLAN ETAJ1 | | > i = = E E ME E E E E E E E 0,30,F 280 Ţ__ 5535 1 5,60 Ţ 5.50 Ţ 5.60 Ţ 5,10 _ 5,60 Ţ 5,50 Ţ 5.60 Ţ 5,10 Ţ 5,85 Ţ 5,00 Ţ 5,85 : 5,10 Ţ 5.60 : 5,50 Ţ 5,60 Ţ 5.10 Ţ 5.60 5,50 5.60 D335 Za BE E A EI IE E AER e BL n FB E PE ET LIRI E EI AL MIRI FI E | | ] | Î | pe | | | | | O | | l | | | | | EH = |n s a a LC, S i o RIS & + E fn | e | 2 locuri rr i a n 536 locuri 536 locuri pri ol e re ere E TITI TITI Tri itinerarii iai iii naegino pe org E rar Er iritare Ai tn atata natatie ari Vitra EI E Pr nai ici ei oieri a CTT TITI TITI TI TI TE E i ii e E TE i i a e eu — | 1 e a pt a te ORDINUL TE FM RE pe 5 O Ep E e 0,30, > Bilant suprafete Parter Tribuna 1 Bilant suprafete Parter Tribuna 1 Bilant suprafete Parter Tribuna 1 Bilant suprafete Etaj 1 Tribuna 1 Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Indice Nume incapere Arie Legenda PTT T [Verificator] referat nr. din P.1.01 |Casa de scara 30,78 P.1.17 |Vestiar antrenori 13.83 P.1.33 Hol 50,44 E1.1.01 |Prim ajutor 6,03 =— Acces tribuna ADRESA: : P.1.02 [Hol 12,82 P.1.18 |G.S-Dusuri 23,13 | Sala antrenamente 71,52 E1102 |GS. 18,90 HEINBRUCKE Timișoara, str. Calea BENEFICIAR: PROIECT NR. P103 [Spatiu tehnic 86,18 P.1.19 [Lobby 68,26 51.35 [Casa de scara 30,96 ET.1.03 ȚAlim. publica 12,00 —_ Jos VPimeda ARCHITECTURE Gr MUNICIPIUL TIMISOARA ||| 503/2018 P.1.04 |Birou fotografi 156,77 P.1.20 |Flashinterview 12,00 P1.36 |Depozitare 48,38 E1.1.04 [6.8. 17,18 "Acces echipe iri ii Ze aaa CU 2000163 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 P105 [Casa de scara 30,96 F.1.21 ]Flash interview 12,00 p.137 [Catering 156,77 E1.1.05 |Prim ajutor 5.88 a sai ceea E E E P106 Hol 50,44 P.1.22 | acces teren 39,06 P.138 [Casa de scara 30,78 E1.1.06 |Scara VIP/Media 21,13 S.C. RHEINBRUCKE S.R.L. Eroii: ro P.1.07 |Depozitare 48,38 P.1.23 |Flash interview 12,00 P.1.39 |Hol 12,82 E1.1.07 |Alim. publica 17,39 SPECIFICAȚIE NUME SEMNATURA|| DENUMIRE PROIECT: FAZA P.108 [Depozitare 16,92 P.1.24 |Flash interview 12,00 P140 |Spatiu tehnic 5 E E SE 22,75 Sef Proiect [arh HAMZA Augustin TATE E E E E SF P.1.09 |Sala antrenamente 11,52 P.1.25 |G.S.+Dusuri 23,13 1.623,35 m 1: cara VIP/Media 21,13 Proiectat arh. HAMZA Augustin Ha E : : a P1 10 [Casa de scara 29,51 P.1.26 [Vestiar antrenori 13,54 E1.1.10 [Prim ajutor 5,88 Proiectat __ Hr. ing. GURZA Vlad-Gabriel| 7 4 Rep fina sie RENE P.1.11 | Camera delegat 23,59 P.1.27 |Vestiar echipa gazda 46,38 E1.1.11 | Hol+Circulatii vert. 507,40 Desenat arh. BORS Silviu LI P.1.12 | Vestiar arbitrii F 27,97 P.1.28 | Scara VIP/Media 21,65 E1.1.12 [6 5. 17,15 Desenat arh. NISTOR Ionut |) ae ETEN nici si ND) PhANȘA: P.1.13 |Hol 7,44 P.1.29 |Camera doping 46,41 | E1.1.13 |Alim. publica 12,00 Desenat arh. SABĂU Alexandru 1:200 Bocsa SI Lol IMA SIRIEI SC nl = A.02 F.1.14 [Vestiar arbitrii B 32,31 P.1.30 | Casa de scara 29,51 | E1.114 [6-S. 18,90 Desonet —_ [arh. GOCAN Bogdan str. Leg , str. Re P.1.15 | Scara VIP/Media 24,65 P.1.31 _| Control medical 1657 | E1.1.15 [Prim ajutor 6,03 tari. REMAT Diana — DATA: || DENUMIRE PLANȘĂ: FORMAT P.1.16 [Vestiarechipa oaspeti [46,37 P.1.32 [Depozitare 16,92 | 709,72 m? Petrei sil On || Yribuna 1 Pianipartor si Blaj 1 A2 (70x42)

Atasament: A01_Plan_situatie_.pdf

locuri de TEREN TEREN TENI propusă - TRIBUNA propusă - CORP BAZIN SI SALI DE SPORT C1 : A ? MAX. +12.20 m propusă - TRIBUNA eren RI Fotbal/rugby mp e BAZIN DE ÎNOT Ă ETROR 7 AH : Tribuna Nr. cad.43331 S= 18000mp in aliniament 37 locuri de Stadion Ripens e * Ă |Verificator] referat nr. din Tm BILANŢ PARCĂRI Bilanţ teritorial situație propusă EEE HEINBRUCKE îiseara sr. catea PROIECT NR. MUNICIPIUL TIMISOARA || 503/2018 Denumire val. Martirilor, nr.51/20 Suprafață parcelă 33161 ARCHITECTURE tel0748.022.805 a mn mr CN 2808363 Adresa: Bd. C.D. Loga, nr. 1, cod postal 300030 Suprafață construită Bazin acoperit 2241.03 mpi i (ca al pui alia Telefon: 0256-408300, Fax: 0256-490635 = E Ti Call-Center: 0256-969, Internet: primariatm.ro SR: bug 1 2505.58 S C R H E | N B R U C K E S * R n L : Email: piara Doria Suprafață construită Tribuna 2 2505.58 SPECIFICAŢIE NUME SEMN Ă TURA | DENUMIRE PROIECT: FAZA SC total 7252 19 Şef Proiect |arh- HAMZA Augustin , j Zonă sportivă și de agrement Calea Buziașului: bazin de înot SF Proiectat [arh. HAMZA Augustin acoperit, bazin în aer liber, teren rugby/fotbal, tribune, alte POT 2187 Proieciat |dr. ing. GURZA amenajări exterioare, str N.D. Cocea, str. Legumiculturii, str. REVIZIA Desenat arh. BORS Silviu Recoltei Timișoara A.01 CUP BEI arh. SABĂU Alexandru PLASAMENT, Spațiu verde II 3606.97 SII a SARE AT a 15 A Județul Timiș, Municipiul Timişoara, str. ND. PLANȘA: Număr de parcări 267 Desenat — arh. NISTOR Tonuț | 1990 17 || Cocea, str. Logumiculturii, str. Recoltei E Desenat arh. GOCAN Bogdan Ti E arh. MUSTEAŢĂ Verona | DATA: DENUMIRE PLANŞĂ: FORMAT LEGENDĂ _ m | Zonă de joc fotbal/ rugb ! E Număr de parcări la sol:267 locuri de parcare distribuite astfel: 1 Limita de proprietate ET Construcții propuse - corp bazin acoperit și tribune Zonă degajament forbal/rugby pe parcelă-Î71 locuri -parcări adiacente căilor de circulație-93 locuri [] Amenajări sportive - bazin de înot exterior [] Zonă de încălzire E n nina -parcaje pentru autobuze-3 locuri Alei auto - dale din piartă naturală O Arborii Zona media platformă S= ] Alei pietonale - dale din piatră naturală = Accese auto pe parcelă Pardoseala gresie portelanata antiderapanta, zona bazin exterior <— Accese în construcţii | Parcaje auto- dale prefabricate mam Sistem de iluminat pentru nocturnă O o i O JI e WI | Spațiu verde din interiorul parcelei Spațiu verde din exteriorul parcelei Desenat Desenat |stud. arh. SVINŢI Ivona 07/2018 || Plan de situatie A1 (ISO Desenat _jstud. arh. URSA Bogdan Na