keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 138/24.03.2009 privind aprobarea studiului de fezabilitate "Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu, Timişoara"

24.03.2009

Hotararea Consiliului Local 138/24.03.2009
privind aprobarea studiului de fezabilitate "Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu, Timişoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-004300/05.03.2009 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,s ănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) şi alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara ", întocmit de S.C. PATH 'S ROUT S.R.L., conform proiectului nr. 8050 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectului "Trotuare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara", estimat conform devizului general la 922.220 lei , reprezentând 256.830 euro (inclusiv T.V.A.), din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Finanţarea obiectului, Parcare str. C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu" din cadrul obiectivului de investiţii prevăzut la art.1, se va face de către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_1-_SF-_parcari.pdf

Anexă la Hotărârea nr._______/___________

,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara”

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Denumirea investiţiei: ,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul

C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara” Amplasament: Municipiul Timişoara

Beneficiar: Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Valoarea investiţiei: 2.546.470 LEI, reprezentând 709.140 euro

Din care C+M 2.309.390 LEI, reprezentând 643.110 euro

1.Cheltuieli pt. obţinerea şi amenajarea terenului 7.140 LEI 1.990 euro - Amenajări pt. protecţia mediului 7.140 LEI 1.990 euro 2.Cheltuieli pt. proiectare şi asistenţă tehnică 92.340 LEI 25.710 euro - Studii de teren 7.740 LEI 2.160 euro - Obţinere avize,acorduri, autorizaţii 23.680 LEI 6.590 euro - Proiectare şi inginerie 41.360 LEI 11.520 euro - Organizare proceduri achiziţie publică 5.280 LEI 1.470 euro - Consultanţă 10.710 LEI 2.980 euro - Asistenţă tehnică 3.570 LEI 990 euro 3.Cheltuieli pentru investiţia de bază 2.290.750 LEI 637.920 euro - Construcţii şi instalaţii 2.290.750 LEI 637.920 euro 4.Alte cheltuieli 156.250 LEI 43.520 euro - Organizare de şantier 11.500 LEI 3.200 euro - Comisioane,taxe,cote legale 25.230 LEI 7.030 euro - Cheltuieli diverse şi neprevăzute 119.520 LEI 33.290 euro

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI,

ing. IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI, ing. MARINELA LUCUŢ

Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: Referat-_SF-_parcari.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Biroul Promovare Lucrări Nr. SC 2009- 004300 / 05.03.2009

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara”

Obiectul studiului de fezabilitate urmăreşte executarea amenajărilor rutiere (piste ciclişti

parcaje, staţii autobus, trotuare), precum şi îmbunătăţirea elementelor geometrice în intersecţiile Bulevardului C. Brâncoveanu cu străzile Romulus şi C. Porumbescu. Sectoarele studiate în cadrul acestui proiect sunt următoarele:

- B-dul. C.Brâncoveanu între B-dul. 16 Decembrie 1989 şi str. C. Porumbescu; - Str. Romulus, între B-dul. C. Brâncoveanu şi str. Tănase 1949 (Str. Corbului) - Str. C. Porumbescu, între B-dul. C. Brâncoveanu şi str. Tănase 1949 (str. Corbului)

Arterele de circulaţie studiate, fac parte din reţeaua majoră a municipiului Timişoara asigurând împreună str. Emil Zola, legătura directă pe direcţia nord – sud, între Gara de Nord şi Gara de Sud (Zona Fratelia). În prezent b-dul C. Brâncoveanu, are o parte carosabilă de 14 m (2x7 m). Pe ambele părţi ale frontului stradal sunt amenajate trotuare cu o lăţime variabilă. Pe traseul ce face obiectul prezentei documentaţii nu sunt amenajate locuri de parcare sau staţionare, parcarea efectuându-se pe partea carosabilă a bulevardului, conducând la reducerea capacităţii acestuia de circulaţie. Existenţa unor obiective de interes public comercial, face ca cerinţele de parcare în zonă să fie foarte mari, impunându-se amenajarea unor platforme speciale de parcare şi staţionare pe ambele părţi ale carosabilului existent. Strada Romulus fiind cu ramificaţie din acest bulevard, necesitatea realizării spaţiilor de parcare devine stringentă. Aceleasi considerente fac ca şi pe strada C. Porumbescu sa se proiecteze locuri de parcare, in continuarea sectorului acesteia, unde sunt deja executate spaţii de parcare. Din aceste considerente şi din faptul că se necesită şi refacerea trotuarelor existente, aflate într-o stare avansată de degradare, precum şi realizarea pistelor pentru ciclişti pe toate aceste străzi, investiţia este necesară şi oportună.

Lucrările de amenajare a b-dului. C. Brâncoveanu, constau in următoarele lucrări: − Realizarea de locuri de parcare oblice şi în lungul străzii, pe ambele părţi ale

bulevardului. Spaţiul intre trotuare şi partea carosabilă fiind insuficient ca lăţime se va reduce laţimea existentă a părţii carosabile de la 14m la 12 m (folosinduse pentru parcaje câte un m de fiecare parte). Astfel laţimea benzilor de circulaţie curente vor fi de 3,00 m.

− se va corecta intersecţia cu strada Romulus prin introducerea de insule axiale la trecerile de pietoni, in vederea sporirii siguranţei circulaţiei;

− se va corecta intersecţia cu strada C. Porumbescu, prin introducerea de insule axiale la trecerile de pietonişi introducerea unor benzi suplimentare pentru viraj la stânga in vederea sporirii siguranţei circulaţiei şi a fluenţei traficului;

− se vor reface trotuarele de pe ambele părţi; − se vor amenaja două alveole pentru staţii de autobus noi, pe sensul spre gara de nord ,

prin lărgirea parţii carosabile. Aceste staţii de autobuz vor fi in apropierea intersecţiei cu str. C Porumbescu şi cu B-dul. 16 Decembrie 1989;

− lărgirile părţii carosabile se vor realiza cu o îmbrăcăminte asfaltică aşezată pe o fundaţie din balast şi piatră spartă; stratul de uzură se va realiza din beton asfaltic tip B.A.16;

− partea carosabilă va fi încadrată de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi aşezate pe o fundaţie din beton 30x15 cm;

− trotuarele se vor reface prin înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice degradate existente cu o îmbrăcăminte de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm aşezate pe o fundaţie din beton;

− se vor reface accesele la proprietăţi, cu dale autoblocante prefabricate ; − executarea de marcaje şi plantarea de indicatoare de circulaţie rutieră.

Numărul de locuri de parcare ce se vor realiza pe B-dul. C. Brâncoveanu este de 70 locuri + 2 locuri pentru persoane cu handicap locomotor.

Pe strada Romulus, lucrările ce se vor executa sunt următoarele : - pe partea dreaptă a străzii se va realiza o pistă dublă pentru ciclişti (1bandă × 1,00 m pentru fiecare sens de circulaţie) ; - se vor reface trotuarele, prin înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice degradate existente cu o îmbrăcăminte de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm aşezate pe o fundaţie din beton; - parcajele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi aşezate pe o fundaţie din beton 30x15 cm; - se vor reface accesele la proprietăţi, cu dale autoblocante prefabricate ; - executarea de marcaje şi plantarea de indicatoare de circulaţie rutieră. - Realizarea a 82 locuri de parcare, dispuse pe ambele părţi ale străzii, (oblice) precum şi două locuri pentru persoane cu handicap locomotor ;

Pe strada C. Porumbescu, se vor executa sunt următoarele lucrări : - se vor reface accesele la proprietăţi, cu dale autoblocante prefabricate ; - pe ambele părţi ale străzii se vor realiza piste pentru ciclişti (1bandă ×1m ) ; - se vor reface trotuarele, prin înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice degradate existente cu o îmbrăcăminte de dale prefabricate din beton încadrată de borduri prefabricate din beton 10x15 cm aşezate pe o fundaţie din beton; - parcajele vor fi încadrate de borduri prefabricate din beton 20x25 cm noi aşezate pe o fundaţie din beton 30x15 cm; - executarea de marcaje şi plantarea de indicatoare de circulaţie rutieră. - Realizarea a 48 locuri de parcare, dispuse în lung, pe ambele părţi ale străzii; Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Amenajare locuri de parcare şi piste de

ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara”este estimată la 2.546.470 lei , reprezentând 709.140 euro (inclusiv T.V.A.) conform devizului general .

Studiul de Fezabilitate ,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara” a fost finanţat de S.C. Administrarea Domeniului Public S.A.

În ceea ce priveşte obiectul „Parcaje str. C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu” din cadrul obiectivului de investiţii ,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara””,estimat la 1.624.250 lei reprezentând 452.310 euro , va fi finanţat de către S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A .

Obiectul ,,Trotuare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu-Timişoara” este estimat conform devizului general la 922.220 lei , reprezentând 256.830 euro (inclusiv T.V.A.).

Având în vedere cele menţionate propunem aprobarea Studiului de Fezabilitate ,,Amenajare locuri de parcare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu- Timişoara”, şi cuprinderea obiectului ,,Trotuare şi piste de ciclişti pe b-dul C. Brîncoveanu, str. Romulus, str. C. Porumbescu - Timişoara” din acest Studiu de Fezabilitate în Bugetul local aprobat pentru anul 2009, precum şi realizarea acestor lucrări rutiere.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU PROMOVARE LUCRĂRI ing. MARINELA LUCUŢ

Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: DG_PARCAJE.pdf

Nr.

Crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de

cheltuieli

valoare (fara T.v.A.) T.V.A. valoare ilnclusrv | .v.A.)

Mii lei MiiEuro Mii lei Mii lei Miieuro 1 z 4 6

UAPI I ULUL 1 3heltuieli pentru obtinerea gi amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 1.2. Amenaiarea terenului 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 1? Amenajan pentru protectia mediului Si aducerea

la starea initiald 6.00 I,O/ 1.14 7.14 1.99 rOTAL CAPITOL 1 6,00 1.67 1.14 7,14 1.99 3APITOLUL 2 ynertu r€r I pentru aslg u rarea utt I |tau lor necesare rbiectivului necesare obiectivului )_.1 0,00 0.00 0.00 0,0c 0,00 rOTAL CAPITOL 2 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00 3APITOLUL 3 3heltuieli pentru proiectare gi asistentd tehnici

1 Studii de teren 6,50 1,81 1.24 7,74 z. to

5.2. Taxe pentru oblinerea de avize, acorduri gi autorizatii 19,90 5,54 ? -79 23,68 Proiectare si inqinerie 34,76 6,60 41,3e 11,52

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie publice 4,43 1,24 0,85 5,28, 1,47 Consultantd 9,00 2,51 1,71 10,71 2,98 Asistentd tehnicd 3,00 0,84 0,57 0,99

rOTAL CAPITOL 3 77.59 21,62 14.75 92,34 25,71 CAPITOLUL 4 Cheltqieli pentru investitia de bazd 4.1 Constructii si insialatii 1.925.00 536,09 2.290.75 637,92 4.2. Montai utilaie tehnoloqice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice gi func(ionale cu montai 0,00 0,00 0,00 0.00 0,0c

4.4. Utilaje fara montaj gi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c

AE Dotdri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 4"6. Active necoroorale 0,00 0.00 0,00 0,00 0,0c rOTAL CAPITOL 4 1.925.00 536,09 36s.75 2.290.75 637,92 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1 . Organizare de gantier

5.'1.1. Lucrdri de constructii 5.'1.2. Cheltuieli conexe orqanizdrii santierului

2,69 1,84 1 1,50 3,2C

c.z. Oomisioane, taxe, cote legale, costuri de linan[are 25,23 7,03 0,00 25,23 7,03

q? lheltuieli diverse Si neprevdzute 100,43 27,97 '19,09 119,52 33,29 TOTAL CAPITOL 5 135.32 37,69 20,93 156.25 43,52 SAPITOLUL 6 3heltuieli pentru darea in exploatare ). 1 Preqdtirea personalului de exoloatare 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 ).2. Probe tehnoloqice 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 IOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IOTAL GENERAL 2."143.9'l 597,O7 402,57 2.546.47 IUV,14 DincareC+M r.v4u,bb 540,45 366,7 2.309,39 643,11

PR.NR. 8O5O - AMEN. LOCURI DE PARCARE PE B-DUL BRINCOVEANU, sTR. RoMULUs, STR. PORUMBESCU

DEVIZUL GENERAL (conf. HG 28/09.01.2008)

in mii lei / euro la curs BRD de 3,5909 din data de 22.10.2009

Intocmit: tehn. GURBAN OLIMPIA $ef de proiect : sing. PASCUTIU MIRCEA

s.c. pATH's RouT s.R.L. TIM|$OARA, TEL./FAX 0256 _ 216933, 2910s2

PR.NR. 8050 - AMEN. LOCURI DE PARCARE PE B-DUL BRÎNCOVEANU, STR. ROMULUS, STR. PORUMBESCU DEVIZUL GENERAL (conf. HG 28/09.01.2008) în mii lei / euro la curs BRD de 3,5909 din data de 22.10.2008 Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (fără T.V.A.) TVA. | Valoare (inclusiv T.V.A.) Crt. cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 - | 4 5 | 6 | 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului 1.1. |Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea |la starea iniţială 6,00 1,67 1,14 7,14 1,99 TOTAL CAPITOL 1 6,00| 1,67| 1,14] 7,14| 1,99 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului necesare obiectivului 21. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1. |Studii de teren 6,50 1,81 1,24 7,14 2,16 32 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri şi ___ |autorizații 19,90 5,54 3,78 23,68 6,59 3.3. |Proiectare şi inginerie 34,76 9,68 6,60 41,36 11,82 34. |Organizarea procedurilor de achiziție publică 443 1,24 0,85 5,28 1,47 3.5. |Consultanţă 9,00 2,51 1,71 10,71 2,98 3.6. |Asistență tehnică 3,00 0,84 0,57 3,57 0,99 TOTAL CAPITOL 3 77,59 21,62 14,75 92,34 25,71 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 4.1. |Construcţii şi instalații 1.925,00 536,09 365,75 2.290,75 637,92 42. |Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale |cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 a Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45. |Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 1.925,00 536,09 365,75 2.290,75 637,92 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. |Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcții 9,66 2,69 1,84 11,50 3,20 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 5.2. |finanţare 25,23 7,03 0,00 25,23 7,03 5.3. |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 100,43 27,97 19,09 119,52 33,29 TOTAL CAPITOL 5 135,32 37,69 20,93 156,25 43,52 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1. |Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 2.143,91 597,07 402,57 2.546,47 709,14 Din care C + 1.540,66 540,45 368,73] 2.309,39 643,11 Intocmit: tenn. GURBAN OLIMPIA Şef de proiect : sing. S.C. PATH'S ROUT S.R.L. TIMIŞOARA, TEL./FAX 0256 - 216933, 291052 PASCUTIU MIRCEA

euro la curs BRD de din data de 22.10.2008 Nr.

Crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fdra T.V.A. T.V.A. Valoare (inc usiv T.V.A.)

Miilei Mii Euro Miilei Miilei Miieuro z ? 4 5 6 7

GAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea Si amenajarea terenului 1.1 Cbtinerea terenului 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 1.2. \menajarea terenului 0,00 0,00 0,0c 0,00 0,00 1.3.

AmenaJan pentru protectia mediului $i aducerea la starea initiald 6,00 1.67 I ,14 7,14

rOTAL CAPITOL 1 6,00 1,67 1.14 7.14 1.99 -API I (JLUL 2 gn€tru t€il pentru astg urarea utt I ttail lor necesare rbiectivului necesare obiectivului

1 0.00 0,00 0,00 0,0c 0,00 I-OTAL CAPITOL 2 0.00 0,00 0.00 0,00 0.0( CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare Si agistenfd tehnicd ?1 Studii de teren 6,50 '1,81 1,24 7,74 z, tc 3.2.

Taxe pentru oblinerea de avize, acorduri 9i autorizatii to oal 5.54 3,78 23,68 Aqc?? Proiectare $i inginerie 34,76 9,68 6,60 41,36 11,52

3.4. Crganizarea procedurilor de achizitie oublicd 4,43 1,24 0,85 5,28 1,41 3.5. Consultantd 9,00 2,51 1,71 10,71 2,9t

{sistentd tehnicd s.00 0,84 0,57 ?q7 noc TOTAL CAPITOL 3 77,59 21.62 14,75 92,34 25.71 ]APITOLUL 4 3heltuieli pentru investitia de bazi tl 4 Constructii Si instalatii 1 .1 98,0C JJJ.OJ zzt,oz 1.425.62 397,00 4.2. Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice 9i functionale cu montaj 0,00 0.00 0,00 0,00 0.00

4.4. Utilaje fard montai Si echipamente de transport 0,00 0,0c 0,00 0,00 0.00

4.5. Dotdri 0,00 0,0c 0.00 0,00 0,00 4.6. Active necoroorale 0,00 0,0c 0,00 0.00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 1.198.00 333,63 227.62 1.425.62 397 nn CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

Organizare de gantier 5.'1.1. Lucrdri de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizdrii $antierului

6,02 1,68 1,14 /, to 1,99

i.2. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 1q 7? 4,38 0,0c 15,73 4,38

i.3. Cheltuieli diverse si neorevdzute 64,08 17 eE 12.18 76,26 21,24 TOTAL CAPITOL 5 85,83 23.91 13.32 99,15 27.61 3APITOLUL 6 Sheltuieli pentru darea in exploatqre l4 Pregdtirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c ).2. Probe tehnologice 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 IOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IOIALGENERAL 1.367,42 380,83 256.83 1.624,24 452,31 JancareC+M 1.210.02 336.98 229.90 1.439.92 400,98

PR.NR. 8050 - AMEN. LocURl DE PARCARE PE B-DUL BRINcoVEANU, STR. RoMULUS, sTR. PORUMBESCU

LtsTA RECAPtTULATIVA (conf. HG 28/09.01.2008) PARCAJE STR. C. BRANCOVEANU, ROMULUS, C. PORUMBESCU

in mii lei/

Intocmit: tehn. GURBAN OLIMPtA $ef de proiect : sing. PASCUTTU MTRCEA

s.c. PATH'S ROUT S.R.L. TtMtgOARA, TEL./FAX 0256 - 216933. 291052

PR.NR. 8050 - AMEN. LOCURI DE PARCARE PE B-DUL BRÎNCOVEANU, STR. ROMULUS, STR. PORUMBESCU LISTĂ RECAPITULATIVĂ (conf. HG 28/09.01.2008) PARCAJE STR. C. BRÂNCOVEANU, ROMULUS, C. PORUMBESCU în mii lei / euro la curs BRD de 3,5909 din data de 22.10.2008 Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (fără T.V.A.) TVA. | Valoare (inclusiv TVA.) Crt. cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 4 | 4 5 | 6 | 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea şi amenajarea terenului 1.1. [Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea |la starea inițială 6,00 1,67 , 7,14 1,99 TOTAL CAPITOL 1 6,00 1,67 , 7,14 1,99 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului necesare obiectivului 21. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1. |Studii de teren 6,50 1,81 1,24 7,14 2,16 32 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri şi _ |autorizații 19,90 5,54 3,78 23,68 6,59 3.3. [Proiectare şi inginerie 34,76 9,68 6,60 41,36 11,82 3.4. |Organizarea procedurilor de achiziție publică 4,43 1,24 0,85 5,28 1,47 3.5. |Consultanţă 9,00 2,51 1,71 10,71 2,98 36. |Asistenţă tehnică 3,00 0,84 0,57 3,57 0,99 TOTAL CAPITOL 3 77,59 21,62 14,75 92,34 25,71 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 41. |Construcții şi instalații 1.198,00 333,63 227,82 1.425,62 397,00 42. |Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale — |cu montaj 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 “4. |Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45. |Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 1.198,00 333,63 227,62 1.425,62 397,00 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. [Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcții 6,02 1,68 1,14 7,16 1,99 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 52. |finanțare 15,73 4,38 0,00 15,73 4,38 5.3. |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 64,08 17,85 12,18 76,26 21,24 TOTAL CAPITOL 5 85,83 23,91 13,32 99,15 27,61 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1. |Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 1.367,42 380,83 256,83 1.624,25 452,31 Din careC+M 1.210,02 336,98 229,90 1.439,92 400,98 Intocmit: tenn. GURBAN OLIMPIA Şef de proiect : sing. S.C. PATH'S ROUT S.R.L. TIMIŞOARA, TEL./FAX 0256 - 216933, 291052 PASCUTIU MIRCEA

Nr.

Crt. Denumirea capitolelor gi subcapitolelor de

cheltuieli

Valoare (fara T.V.A.) T,V.A Valoare (inclusiv T.V.A

Mii lei MiiEuro Mii lei Mii lei Miieuro z 4 A o 7

CAPITOLUL 1 Gheltuieli pentru obtinerea Si amenajarea terenului 1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,0c 1.2. Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c 12. Amenajan pentru protectia mediului gi aducerea

la starea initiald 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c TOTAL CAPITOL 1 0,00 0.00 0,0€ 0.00 0,00 CAPITOLUL 2

-

enetru tet I penrru astg u rarea ufl lltalilor necesare cbiectivului necesare obiectivului 2.1 0.00 0,00 0,0c 0,00 0,00 rOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3APITOLUL 3 3heltuieli pentru proiectare gi asislenfd tehnicd 3.1 Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2. Taxe pentru ob{inerea de avize, acorduri gi autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00l? Proiectare gi inginerie 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,00

3.4. Organizarea procedurilor de achizitie oublicd 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,00 3.5 Consultanti 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,00 {h Asistentd tehnicd 0,00 0,00 0,00 0,0c 0,00 rOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de bazd 4.1 Constructii Si instalatii 727,00 202,46 1?R 1? 865,1 3 240.92 4.2. Montaj utilaje tehnoloqice 0,00 0,00 0,00 0.00 0,0c

4.3. Utilaje, echipamente tehnologice 9i functionale cu montai 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c

4.4. Utilaje fdrd montai $i echipamente de transoon 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

'lR Dotdri 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 4.6. \ctive necorporale 0,0c 0,00 0,00 0,00 0,00 rOTAL CAPITOL 4 727.0A 202,46 1 38,1 3 865,13 240.92 ;APITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. Organizare de gantier

5.1.1. Lucrdri de constructii 5.1.2. Cheltuieli conexe orqanizdrii santierului

3,64 '1,01 0,69 4,33 1,21

c.z. Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finantare 9,50 2,6a 0,00 9,50 z,oc Cheltuieli diverse si neorevdzute ?A ?4 10,12 43.26 12,05

TOTAL CAPITOL 5 49.49 13.78 7.60 57,09 15,91 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea in exploatare 6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 6.2 Probe tehnoloqice 0,00 0,0c 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0c rOTAL GENERAL 776,49 216,24 145,73 922,22 256,E3 urncarec+M 730.64 2O3,47 138.82 E69,46 242,13

PR.NR' 8050 - AMEN. LocURl DE PARGARE PE B-DUL BRiNcovEANU, sTR. RoMULUS, STR. PORUMBESCU

LISTA RECAPITULATVA (conf. HG 28/09.01.2008) TROTUARE 9I PISTE DE GICLI$TI STR. G. BRANCOVEANU, RoMULUS, c. PoRUMBEScU

in mii lei / euro la curs BRD de 3,5909 din data de 22.10.2008

Intocmit: tehn. GURBAN OLIMPIA $ef de proiect : sing. PASCUTTU MTRCEA

s.c. pATH's RoUT S.R.L. TtM|$OARA, TEL./FAX 0256 _ 216933. 291052

PR.NR. 8050 - AMEN. LOCURI DE PARCARE PE B-DUL BRÎNCOVEANU, STR. ROMULUS, STR. PORUMBESCU LISTA RECAPITULATIVĂ (conf. HG 28/09.01.2008) TROTUARE ŞI PISTE DE CICLIŞTI STR. C. BRANCOVEANU, ROMULUS, C. PORUMBESCU în mii lei / euro la curs BRD de 3,5909 din data de 22.10.2008 Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare (fără T.V.A.) TVA. | Valoare (inclusiv TVA.) Crt. cheltuieli Mii lei Mii Euro Mii lei Mii lei Mii euro 1 2 3 | 4 5 | 6 7 CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1. |Obținerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2. |Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 Amenajări pentru protecția mediului şi aducerea la starea inițială 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului necesare obiectivului 21. | 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare şi asistență tehnică 3.1. |Studii de teren 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 32 Taxe pentru obținerea de avize, acorduri şi _ |autorizații 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.3. |Proiectare şi inginerie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4. JOrganizarea procedurilor de achiziție publică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5. |Consultanţă 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6. |Asistenţă tehnică 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de bază 41. |Construcții şi instalații 727,00 202,46 138,13 865,13 240,92 42. |Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcționale |cu montaj 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 “4. |Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45. |Dotări 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 46. |Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 4 727,00 202,46 138,13 865,13 240,92 CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli 5.1. [Organizare de şantier 5.1.1. Lucrări de construcții 3,64 1,01 0,69 4,33 1,21 5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului Comisioane, taxe, cote legale, costuri de 5.2. |finanțare 9,50 2,65 0,00 9,50 2,65 5.3. |Cheltuieli diverse şi neprevăzute 36,35 10,12 6,91 43,26 12,05 TOTAL CAPITOL 5 49,49 13,78 7,60 57,09 15,91 CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1. |Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.2. |Probe tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL GENERAL 776,49 216,24 145,73 922,22 256,83 Din care C + M 730,64] 203,47 138,82 869,46 242,13 Intocmit: tehn. GURBAN OLIMPIA Şef de proiect : sing. PASCUTIU MIRCEA S.C. PATH'S ROUT S.R.L. TIMIŞOARA, TEL./FAX 0256 - 216933, 291052