keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 197/10.07.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Mureş - Muzicescu - Bulevardul Sudului" Timişoara

10.07.2001

Hotararea Consiliului Local 197/10.07.2001
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Mureş - Muzicescu - Bulevardul Sudului" Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2001 - 10594/26.06.2001 al Direcţiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, lucrări publice şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În conformitate cu prevederile art.38 lit.(f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică ;
În temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal " Mureş - Muzicescu - Bulevardul Sudului " Timişoara, conform Proiectului nr.21/2001 întocmit de S.C. "Arhitect Trîmbiţaş" S.R.L.care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Planul Urbanistic Zonal "Mureş-Muzicescu - Bulevardul Sudului" se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 5 ani.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr.112568 Timişoara, cu nr. top. 14321-14322 şi 14325-14327 în suprafaţă totală de 44.000 mp.; C.F. nr.132189 Timişoara , cu nr.top. 14334/1 ,14328- 14333/1 în suprafaţă totală de 41.918 mp.; şi C.F. nr.132720 Timişoara , cu nr.top. 14334/1, 14328 - 14333/2 în suprafaţă totală de 5282, proprietate particulară.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii judeţului Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Direcţiei Juridice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- S.C. IPROTIM S.A.;
- S.C. "Arhitect Trâmbiţaş" S.R.L.
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VIOREL OANCEA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI