keyboard_arrow_up
Sortează după: Relevanță Dată

Consiliul Local Timișoara

69/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă -Sală de vânzare -magazin articole electrice , situat în imobilul din strada Ştefan cel Mare nr.4,etaj parter ,ap. nr. CAS , la preţul de 105.000 euro.

01.03.2016

... 23.02.2016 a Biroului Şcoli-Spitale,Compartiment Şcoli ; Având în vedere Adresa cu nr.SC 2016-004171din 24.02.2016 a Biroului Sport-Cultură,Compartiment Cultură; În conformitate cu art.4, alin.4 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor...
... domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 004171 din 23.02. 2016 , Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ...

Consiliul Local Timișoara

65/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD1+2/A, situat în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.6, etaj S+P, la preţul de 260.000 euro

01.03.2016

...- 002891 din 08.02 .2016 că, spaţiul mai sus menţionat nu prezintă interes pentru domeniul public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016- 002891 din 08.02. 2016,Biroul Şcoli ,Spitale ne face cunoscut că acest imobil nu prezintă...

Consiliul Local Timișoara

63/01.03.2016 privind neexercitarea dreptului de preemţiune din partea Consiliului Local Timişoara, la intenţia de înstrăinare a ap. nr. 9, 10, 11, 14, 16, 18, 20, 21 împreună cu spaţiul cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă SAD4/B, situate în imobilul din Bulevardul 16 Decembrie 1989 nr.8, la preţul de 340.000 euro

01.03.2016

... public/privat al Municipiului Timişoara. Prin adresa cu nr.SC2016-002637 din 05.02. 2016 , Biroul Şcoli -Spitale ne face cunoscut că SAD 4/B ,nu prezintă interes pentru desfăşurarea unor activităţi de interes public (sănătate, învăţământ) , ce...

Consiliul Local Timișoara

62/01.03.2016 pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului "Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere, funcţionare şi dirijare a circulaţiei rutiere pe raza municipiului Timişoara"

01.03.2016

... este mai 2016. Legislaţia în baza căreia s-a întocmit studiul: - Legeanr. 51/2006 legea serviciilor comunitare de utilităţi publice; - 0.G.nr. 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat...
... CIRCULAŢIEI PRIMAR BIROUL TRANSPORT Nicolae ROBU SC 2016 – _______ din ______________ REFERAT pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind gestiunea delegata a serviciului ”Activitatea de semnalizare a circulaţiei rutiere, întreţinere...

Consiliul Local Timișoara

52/01.03.2016 privind aprobarea înfiinţării Serviciului public de salubrizare pentru activităţile de colectare-transport deşeuri municipale la nivelul judeţului Timiş, care va deservi unităţile administrativ teritoriale din aria de operare a judeţului Timiş - membre ale ADID Timiş, Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Timiş şi a indicatorilor de performanţă, Studiului de oportunitate pentru delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din cele cinci zone ale judeţului Timiş şi a Documentaţiei de atribuire pentru delegarea gestiunii prin concesiune a serviciilor de colectare-transport al deşeurilor municipale din Zona 1 Timişoara

01.03.2016

..., reprezentand 89.254 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2013; 2016 - Reducerea cantitatii de deseuri biodegradabile municipale depozitate la 35 % din cantitatea totala (exprimata gravimetric), produsa în anul 1995 prin directionarea...
... investitiilor in statii de compostare si tratare, reprezentand 115.719 tone care trebuie deviate de la depozitare in anul 2016 Ambalaje si deseuri de ambalaje 2013 - Valorificarea sau incinerarea în instalatii de incinerare cu recuperare de energie a...

Consiliul Local Timișoara

51/01.03.2016 privind modificarea şi aprobarea Organigramei, a Statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul Clinic Municipal de Urgenţă Timişoara

01.03.2016

... COJOCARI Atasament: Referat.pdf ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2016 – _________/16.02..2016 APROBAT PRIMAR Nicolae Robu REFERAT privind susţinerea proiectului de hotărâre privind modificarea şi aprobarea organigramei, statului de...
... URGENTA TIMISOARA Str,Hector, nr.1 APROBAT Categoria 2 Nr. Paturi - 1024 Mex e. 10) fa ICC w 5 / 01-93. Zet CENTRALIZATOR STAT DE FUNCTII pentru personalul platit de la bugetul asigurarilor de stat valabil din 01 ianuarie 2016 Nr.crt. |Functia Cuantum...

Consiliul Local Timișoara

50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016

01.03.2016

...Consiliul Local Timisoara Hotararea 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice centralizat pe anul 2016 01.03.2016 Hotararea Consiliului Local 50/01.03.2016 privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice...
... centralizat pe anul 2016 Consiliul Local al Municipiului Timisoara Având în vedere Referatul nr. SC2015-3675/16.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie...

Consiliul Local Timișoara

49/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 558/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 2", cod SMIS 48189 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 558/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... prelungirii perioadei de implementare este necesară hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea...

Consiliul Local Timișoara

48/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 560/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul "Sprijinirea investiţiilor în eficienţa energetică a blocurilor de locuinţe din Municipiul Timişoara, pentru familii cu un venit mediu sub 350 euro/lună - faza 4", cod SMIS 48191 şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... introdusă în bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2016 ". Art. 2: Restul articolelor din Hotărârea Consiliului Local nr. 560/18.12.2015, rămân neschimbate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează...
... Municipiului Timişoara prin care să se aprobe includerea în lista de investiţii pentru Cod FO 53-01, Ver.1 anul 2016 a proiectului a cărui termen de finalizare se prelungeşte, cu precizarea valorii estimate necesare finalizării acestuia, potrivit proiectului...

Consiliul Local Timișoara

47/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr .470/30.10.2015 si a Regulamentului de organizare si functionare al Clubului Sportiv ’’ Sport Club Municipal Timisoara’’

02.02.2016

... vedere Referatul nr. SC 2016-2250/01.02.2016 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului...

Consiliul Local Timișoara

46/02.02.2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 privind finalizarea contractului de finanţare pentru proiectul cod SMIS 54103, „Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale a Colegiului Naţional CD Loga Timişoara", şi aprobarea cheltuielilor necesare finalizării acestuia

02.02.2016

... municipiului Timişoara pe anul 2016" Art.2: Toate celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 561/18.12.2015 rămân nemodificate. Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă Direcţia Dezvoltare şi Direcţia Economică din cadrul...