keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 56/01.03.2016 privind completarea Anexei la protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ în domeniul public

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 56/01.03.2016
privind completarea Anexei la protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ în domeniul public


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 -2377/02.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa cu nr.9340/09.12.2015 înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015-032833/10.12.2015 a Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
Având în vedere Adresa nr.2962/04.08.2015, înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015- 020977/05.08.2015 a Liceului cu Program Sportiv" Banatul" Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.112 alin 2 din Legea nr. 1/2011 a Educaţiei Naţionale actualizată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.6 lit.(a) pct.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Anexei la Protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara, cu poziţia 120 prin includerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a construcţiilor- cabană şi anexe, situate pe parcela de teren înscrisă în CF nr.30425-Teregova cu nr.cadastral (top) 30425 din Poiana Ruscă-Teregova, aferente Liceului cu Program Sportiv" Banatul", datele de identificare fiind prevăzute în Anexa nr.1, necesară pentru pregătirea sportivă a elevilor unităţii.

Art.2: Predarea - primirea construcţiilor prevăzute în Anexa nr.1 se va face printr-un proces verbal de predare-primire, ce se va încheia între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroul Şcoli-Spitale;
- Biroul Cultura-Sport;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Liceul cu Program Sportiv " Banatul";
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

FO 53-01, ver. 2

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL ŞCOLI -SPITALE Nicolae Robu COMPARTIMENT ŞCOLI Nr.SC2016 -2377/02.02.2016

REFERAT

Privind completarea anexei la protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi

Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ în domeniul public

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara materialul întocmit de Biroul Şcoli-Spitale- Compartiment Şcoli, privind completarea anexei la protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara referitor la trecerea imobilelelor (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ în domeniul public. Imobilele (teren şi clădiri) aferente unităţilor de învăţământ au trecut din proprietatea statului si din administrarea Ministerului Învăţământului în proprietatea publică al Municipiului Timişoara, şi în administrarea Consiliului Local conform protocolului de predare-preluare nr. SC 2000- 001481/01.02.2001 încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara. Întrucât datele de identificare a imobilelor, transmise de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş prin protocolul de predare - primire încheiat în anul 2001 au fost incomplete, fără a ţine seama de clădirile aferente fiecărui imobil, în cazul de faţă aflându-se şi clădirile aferente Liceului cu Program Sportiv” Banatul” la care a fost omis să se treacă cabana şi anexele situate în Poiana Ruscă -Teregova. Având în vedere faptul că aceaste construcţii se află înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe a primăriei Municipiului Timişoara, dar nu au fost prevăzute în Protocolul de predare-preluare nr. SC2000-001481/01.02.2001 şi nici în Anexa 1 care face parte integrantă din Hotărârea Consiliului Local nr.64/26.03.2002, atestată prin HG nr.977/2002 privind atestarea domeniului public al Municipiului Timişoara, lucru care ne împiedică la intabularea dreptului de proprietate publică al municipiului Timişoara şi totodată nu pot fi executate lucrări de construcţii. Parcela de teren înscrisă în CF nr.30425- Teregova cu nr.cadastral (top) 30425 în suprafaţă de 34.168 mp este proprietatea lui Humiţa Ianas şi Humiţa Valeria restituit conform legi 18/1991. Prin adresa cu nr.9340/09.12.2015 înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015- 032833/10.12.2015, Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş ne transmite acordul favorabil în vederea încheieri unei anexe la Protocolul nr. SC 2000-001481/01.02.2001. Prin adresa cu nr.2962/04.08.2015, înregistrată la instituţia noastră sub numărul SC2015- 020977/05.08.2015, Liceul cu Program Sportiv” Banatul” Timişoara solicită folosirea cabanei de agrement sportiv din localitatea Ruscă –Teregova pentru pregătirea sportivă a eleviilor unităţii. Conform prevederilor art. 112 alin.(2) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, “terenurile şi clădirile unităţilor de educaţie timpurie, de învăţământ preşcolar, şcolilor primare, gimnaziale şi liceale, inclusiv ale celorlalte niveluri de învăţământ din cadrul acestora, înfiinţate de stat, fac parte din domeniul public local şi sunt administrate de către consiliile locale.”

FO 53-01, ver. 2

Având în vedere cele expuse mai sus, supunem spre analizare şi aprobare Consiliului Local: 1.Completarea anexei la Protocolul încheiat între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Primaria Municipiului Timişoara, cu poziţia 120 prin includerea în domeniul public al Municipiului Timişoara a construcţiilor- cabană şi anexe, situate pe parcela de teren înscrisă în CF nr.30425-Teregova cu nr.cadastral (top) 30425 din Poiana Ruscă-Teregova, aferente Liceului cu Program Sportiv” Banatul”, datele de identificare fiind prevăzute în anexa nr.1,necesară pentru pregătirea sportivă a eleviilor

unităţii. 2.Predarea–primirea construcţiilor prevăzute în anexa nr.1 se va face printr-un proces verbal de predare-primire, ce se va încheia între Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş şi Municipiul Timişoara.

VICEPRIMAR, Pt. SECRETAR, Dan Diaconu Simona Drăgoi ŞEF BIROU ŞCOLI-SPITALE Adrian Faur CONSILIER, Anca Laudatu Pt.DIRECTOR D.C.T.D.D., Laura Koszegi ŞEF BIROU CLĂDIRI, Călin Pîrva

AVIZAT, Serviciul Juridic

Atasament: Anexa.pdf

                                                                                                                                         Anexa nr.1 

 

 

 

  Sef Birou Scoli‐Spitale,                                                                                                    Consilier,      Adrian Faur                                                                                                                 Anca Laudatu   

 

 

 

Nr.  crt. 

Denumirea  unităţii de  învăţământ 

Adresă   Nr.CF  Nr.topo  Clăduiri+teren  Valoarea  de  inventar 

Mp 

120  Liceului cu  Program  Sportiv”  Banatul” 

Poiana  

Ruscă‐

Teregova. 

 

nr.30425  30425  ‐Cabana  (camere de  locuit+ sala de mese  +boc alimentar)   ‐ Anexe (magazine  leme+WC)   

136.849,80