keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 177/02.11.2012 privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest

02.11.2012

Hotararea Consiliului Local 177/02.11.2012
privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2012- 25040/22.10.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012 privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 120/28.09.2012 privind împuternicirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre - Dame prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest;
Având în vedere Procesul verbal din data de 18.10.2012 al Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local;
Având în vedere Adresa nr.1061/2012 Episcopiei Romano - Catoolice de Timişoara, înregistrată la noi sub nr. SC2012- 11215/07.05.2012;
Ţinând seama de prevederile art. 103 alin. (2) şi art. 104 alin. (2) lit. d) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/05.01.2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) art.36 alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Contractele de închiriere ce se vor încheia între Ordinul Călugăriţelor de la Notre - Dame prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, în calitate de proprietar (locator) şi unităţile de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "Dositei Obradovici" şi Colegiul Tehnic de Vest, prin directori în calitate de chiriaşi (locatari) şi Municipiul Timişoara, prin primar în calitate de ordonator principal de credite, după cum urmează:
a) contractul de închiriere pentru imobile cu destinaţia de şcoală în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic "D.Obradovici", situate în Timişoara Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 (fost Bv. 6 Martie nr. 26), înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295, top nr. 17161, Bd. Gen. Dragalina nr. 4, (fost Bv. 13 Decembrie nr. 4) înscris în CF nr. 420773 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143296, top nr. 17154 , Bd. Gen. Dragalina nr. 4-6(fost Bv. 13 Decembrie nr. 4-6), înscrise în CF nr. 427368 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17151, respectiv în CF nr.427377 provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17152, conform Anexei nr.1;
b) contractul de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de şcoală în care funcţionează Colegiul Tehnic de Vest, situat în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 8 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 8), înscris în CF nr. 425407-C1-U2 Timişoara provenit din CF vechi nr. 145943, top nr. 17150/2/I, conform Anexei nr. 2;
c) contractul de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de cantină şi spălătorie a Colegiului Tehnic de Vest, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie nr. 30(fost Bv. 6 Martie nr.30), înscris în CF nr.430528 Timişoara provenit din CF vechi nr. 143294, top nr. 17158, conform Anexei nr. 3 .
Anexa nr. 1, Anexa nr. 2 şi Anexa nr. 3 fac parte din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se împuterniceşte Primarul Municipiului Timişoara să semneze contractele de închiriere, în calitate de ordonator principal de credite.
Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică - Serviciul Învătământ din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Campartimentului Control Intern;
- Episcopiei Romano - Catolică de Timişoara;
- Colegiului Naţional Bănăţean;
- Liceului Teoretic "D.Obradovici;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Inspectoratului Şcolar Judeţean Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Proces_verbal.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA Comisia de negociere cu terții Constituită în baza H.C.L. nr. 7/2012 PROCES - VERBAL al şedinţei din data de 18.10.2012 Prezenţi: dl. Viceprimar Diaconu, dl. cons. Sandu, d-na Jenariu, d-na Haracicu, d- na Junie, dl. Staia, dl. Cădariu, dl. Chiş, Absenţi: Dl. cons. Jichici , dl. cons. Caprea, dl. cons. Stoia; EPISCOPIA ROMANO - CATOLICĂ: dl. preot Laus Petru şi d-na Frei Gerlinde, împuterniciți; Invitaţi: dir. Colegiul Național Bănăţean — dl. Ionescu şi dir. Liceul Teoretic D. Obradovici — dl. Radovan, Colegiul Tehnic de Vest — dl. Hogea ORDINE DE ZI 1. Negocierea contractelor de închiriere pentru imobilele în care funcționează Colegiul Naţional Bănățean şi Liceul Teoretic D. Obradovici , precum şi pentru imobilele în care funcţionează Colegiul Tehnic de Vest. DI. Vice: Clauzele contractelor le conoaşteţi. Să începem cu contractul de închiriere pentru Colegiul Bănățean şi Lic. Obradovici. Aveţi obiecţiuni? DI. Radovan: As dori ca şi Liceul Obradovici să fie reprezentat. DI. Vice. Cine este de acord să se completeze la „I Parţile contractante”, lit. B, dl dir. Radovan Alexandru ca reprezentant al Lic. Obradovici şi de asemenea la semnături , la locatar. Se votează: unanimitate, pentru; Alceva? DI. Sandu: La art. 5, pet. 5.1, să se facă precizarea ca este vorba de perceperea unei chirii totale lunare. Dl. Vice Cine este de acord? Se votează, unanimitate; Dl. Chiş: Tot la pct. 5.1 cursul valutar să se facă de la data facturării. Dl. Vice. Sunteţi de acord -

Se votează, unanimitate, pentru; Dl. Chiş: Propun să se elemine pct. 5.4, pentru că această clauză este acoperită de cea de la art. 10. Dl. Vice: Sunteţi de acord? Reprez. Episcopie. Suntem de acord. Se votează unanimitate. Dl. Chiş: Chiria să fie stabilită în lei, nu s-ar putea? DI. Laus: Asupra acestui punct nu mai negociem. Am stabilit la şedinţa trecută şi aşa rămâne. Dl. Vice: Sunteţi ferm hotărâți? D-na Frei, dl. Laus: Da Dl. Vice. Bine. Mai e ceva? D-na Jenariu: La pct. 8.3 s-a adăugat că în cazul schimbării cadrului legislativ prin impunerea din partea statului pentru imobilele care fac obiectul prezentului contract, contravaloarea acestora se va adăuga la valoarea chiriei stabilite. Dl. Vice. Sunteţi de acord? Se votează, unanimitate; D-na Frei: S-a introdus art. 14. Dl. Vice: Sunteţi de acord? Se votează, unanimitate, pentru; Dl. Vice : Sunteţi de acord cu acest contract de închiriere? Se votează, unanimitate pentru; D-na Frei, dl. Laus: Suntem de acord. DI. Vice: La Colegiul de Vest sunt 2 contracte. Să analizăm pe cel pentru imobilul din Bd. Gen. Dragalina nr. 8. Reprezentant al liceului este d-na directoare? DI. Hogea: Concursul va fi săptămâna viitoare, DI. Vice: Durata propusa a contractului 1 an, de asemenea se va corecta procentul de penalitate la pct. 4.3 şi va fi de 0,18% şi se elimină pct. 4.4, deoarece conține aceeaşi clauză pe care am eeliminat-o şi la contractul precedent. Sunteţi de acord? Se votează, unanimitate pentru; Dl. Vice: Sunteţi de acord cu acest contract de închiriere? Se votează, unanimitate, pentru: D-na Frei, dl. Laus: Da DI. Vice: La celălalt contract, pentru cantină şi spălătorie, aveţi obiecţiuni? DI. Hogea: Am dori ca acest contract să fie încheiat pe 2 ani. Dl. Vice : Sunteţi de acord? Se votează, unanimitate, pentru; D-na Frei, dl. Laus: Suntem de acord. D-na Frei: Deci la art. 3, durata contractului va fi până în 31.10.2014. DI. Vice. Se va corecta procentul de penalitate la pct. 4.3 şi va fi de 0,18% şi se elimină pct. 4.4, deoarece conține aceeaşi clauză pe care am eliminat-o şi la celălalt contract. Sunteţi de acord? Se votează, unanimitate; Dl. Vice: Sunteţi de acord cu acest contract? Se votează, unanimitate;

D-na Frei, dl. Laus: Suntem de acord. Dl. Vice: Direcţia Patrimoniu va întocmi proiectul de hotărâre, draftul contractelor le va primi de la Serviciul Juidic. Dorim să fie supuse aprobării consiliului local în şedinţa de plen de la sfârşitul lunii octombrie. COMISIA preşedinte: - Diaconu Dan Aurel - Viceprimarul Municipiului Timişoara; membri: - Jenariu Alina - consilier juridic-Serviciul Juridic; - Ciprian Silviu Cădariu - arhitect şef, - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; LD - Culita Chis - director Direcţia Tehnica; - Staia Martin - director Direcţia Patrimoniu; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare; - Jichici Ciprian - Corneliu - consilier municipal; - Sandu Constantin - Ștefan - consilier municipal; - Stoia Traian - Constantin - consilier municipal; ce - Caprea Vasile - consilier municipal. _— EPISCOPIA ROMANO - CATOLICĂ: Dl. preot Laus Petru D-na Frei Gerlinde | AA U

Atasament: Anexa_3.pdf

1

Anexa nr 3 la HCL……..

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. __________din ______________________.

Incheiat in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului

Timisoara nr……….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de mandatar conform Procurii Speciale din data de 06.04.2006, cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), B. Colegiul Tehnic de Vest, cu sediul în Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, reprezentat de ing. Olariu Valeria, director în calitate de CHIRIAŞ (Locatar) si Municipiul Timi�oara, cu sediul în Timi�oara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, reprezentat de dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă imobilul situat în Municipiul Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 30, înscris în CF 430528 provenit din CF vechi nr. 143294 a localităţii Timişoara, nr. top 17158, cu suprafaţă construită desfăşurată de 993 mp şi 1.366 mp teren, conform documenta�iei cadastrale întocmite de SC „ BLACK Light“ S.R.L. Timişoara. Art.2. 2.1. În spaţiul astfel închiriat locatarul este îndreptăţit să desfăşoare doar activităţi specifice de cantină şi spălătorie care deserveşte doar această unitate de învăţământ. 2.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului ori folosirea imobilului pentru alte activităţi decât cele specifice de cantină şi spălătorie necesare unităţii şcolare atrag sancţiunea imperativă a rezilierii contractului de închiriere.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Păr�ile au convenit să încheie prezentul contract de închiriere pe termen de 2 ani, începând cu data de 01.11.2012 şi până pe data de 31.10.2014. Tacita relocaţiune nu operează în raporturile dintre părţile prezentului contract. IV. PREŢUL(CHIRIA) Art.4. 4.1. Prin prezentul contract de închiriere se convine perceperea unei chirii lunare de 15.400 lei. 4.2. Plata chiriei se va face lunar, până cel târziu la 10 a lunii pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, deschis la BRD Timişoara având contul RO88BRDE360SV05797613600. 4.3. Neplata chiriei şi a utilităţilor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei (data emiterii documentului justificativ) şi în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalităţi de întârziere calculate cu un procent de 0,18 % pe zi de întârziere din suma datorată. V.OBLIGATIILE PĂRŢILOR Art.5. Locatorul se obligă:

a. Să predea obiectul închirierii din prezentul contract şi să îl pună la dispoziţia locatarului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

b. Să asigure buna folosire a căilor de acces.

2

c. Să asigure folosinţa spaţiului pe toată durata contractului. d. Să nu împiedice activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate de locatar. e. Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către chiriaş imobilul închiriat şi să ia

măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei.

Art.6. Locatarul se obligă:

a. Să achite chiria la termenul şi condiţiile stabilite prin contract. b. Să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii locative şi

reparaţii curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa. c. Sa se abţină de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spaţiilor comune

sau învecinate. d. Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru

exploatarea în siguranţă a spaţiilor închiriate. e. Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia

spaţiului închiriat. f. Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului fără acordul scris şi prealabil al

proprietarului. g. Să permită inspecţiile reprezentanţilor locatorului pentru verificarea imobilului închiriat,

anunţate în prealabil şi stabilite de comun acord cu locatarul. h. Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

şi orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură).

i. Să răspundă pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit ( art. 1822 C. civ.).

j. Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie. k. Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune

condiţii a activităţii proprii. l. Să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilităţi: apa, canal, energie

electrica, gaz, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea curăţeniei, paza, cheltuieli colaterale, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, etc.

m. Să întreţină permanent spaţiile exterioare.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI Art.7. 7.1. Rezilierea contractului se poate face oricând, prin acordul ambelor părţi. 7.2. Locatorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de închiriere dacă locatarul subînchiriază, cesionează sau transmite în tot sau în parte sub orice formă unor terţi imobilul pe care-l are în chirie (cu excepţia situaţiei prevăzute în art. 7.1.), dacă desfăşoară alte activităţi decât cele prevăzute în prezentul contract, dacă execută transformări neautorizate de către locator la imobilul închiriat sau dacă schimbă destinaţia spaţiului. În urma rezilierii în astfel de condiţii a contractului de închiriere, locatorul este de asemenea absolvit de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. 7.3. Atunci când, fără justificare, una din părţile contractului nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune interese, dacă este cazul potivit legii (art. 1817 C. civ.). 7.4. Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile ( art. 1825 C. civ.). Rezilierea unilaterală la cererea locatarului exonerează locatorul de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.8. Raporturile de locaţiune dintre părţi încetează:

3

a. la expirarea duratei contractului de închiriere. b. în cazul rezilierii contractului prin acordul părţilor sau unilateral în condiţiile art. 4 şi art. 8

din acest contract. IX. ALTE CLAUZE Art.9. 9.1. Cazurile de forţă majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 9.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 10 (zece) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 (treizeci) de zile de la apariţie. 9.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare. Art.10. 10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu aviz de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. Art.12. În cazul refuzului locatararului de a elibera imobilul la data stabilită, locatorul este îndreptăţit să elibereze imobilul pe cheltuiala locatarului, riscul deteriorării şi al pierderii bunurilor mobile rămânând în sarcina locatarului. X. CLAUZE FINALE Art.13. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente, în a căror rază teritorială se află bunul închiriat. Prezentul contract de închiriere a fost redactat, în 4 exemplare originale (câte 2 exemplare Locatarului şi câte 2 exemplare Locatorului) şi conţine 3 pagini, semnate şi ştampilate de fiecare parte contractantă. Locator Locatar Nr.___________/___________ Nr._________/______________ Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Colegiul Tehnic de Vest Episcopia Romano – Catolica de Timisoara, reprezentat de ing. Olariu Valeria, reprezentat de Msgr Johann Dirschl Director Vicar General

Municipiul Timisoara Pr. Nikola Lauš reprezentat prin Primar Director economic NICOLAE ROBU Ordonator de credite

VICEPRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU

AVIZAT JURIDIC

Atasament: Anexa_2.pdf

1

Anexa nr 2 la HCL……..

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE Nr. __________din ______________________.

Incheiat in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului

Timisoara nr……….

I. PĂRŢILE CONTRACTANTE A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de mandatar conform Procurii Speciale din data de 06.04.2006, cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), B. Colegiul Tehnic de Vest, cu sediul în Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, reprezentat de ing. Olariu Valeria director, în calitate de CHIRIAŞ (Locatar) si Municipiul Timi�oara, cu sediul în Timi�oara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timisoara, reprezentat de dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE. II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului îl reprezintă imobilul situat în Municipiul Timişoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 8, înscris în CF. nr. 425407 – C1-U2 Timisoara , provenit din CF. vechi nr. 145943 a localităţii Timişoara, nr. top 17150/2/I, cu suprafaţă construită desfăşurată de 3.644 mp şi 1.578 mp teren, conform documentaţiei cadastrale. Art.2. 2.1. În spaţiul astfel închiriat locatarul este îndreptăţit să desfăşoare doar activităţi specifice procesului de învăţământ. 2.2. Schimbarea destinaţiei spaţiului ori folosirea imobilului pentru alte activităţi decât cele şcolare atrag sancţiunea imperativă a rezilierii contractului de închiriere.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.3. Părţile au convenit să încheie prezentul contract de închiriere pe termen de 1 an, începând cu data de 01.11.2012 �i până pe data de 31.10.2013. Tacita relocaţiune nu operează în raporturile dintre părţile prezentului contract. IV. PREŢUL(CHIRIA) Art.4. 4.1. Prin prezentul contract de închiriere se convine perceperea unei chirii lunare de 18.500 lei. 4.2. Plata chiriei se va face lunar, până cel târziu la 10 a lunii pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, deschis la BRD Timişoara având contul RO88BRDE360SV05797613600. 4.3. Neplata chiriei şi a utilităţilor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei (data emiterii documentului justificativ) şi în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalităţi de întârziere calculate cu un procent de 0,18 % pe zi de întârziere din suma datorată. V.OBLIGATIILE PĂRŢILOR Art.5. Locatorul se obligă:

a. Să predea obiectul închirierii din prezentul contract şi să îl pună la dispoziţia locatarului, pe bază de proces-verbal de predare-primire.

b. Să asigure buna folosire a căilor de acces. c. Să asigure folosinţa spaţiului pe toată durata contractului. d. Să nu împiedice activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate de locatar.

2

e. Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către chiriaş imobilul închiriat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei.

Art.6. Locatarul se obligă:

a. Să achite chiria la termenul şi condiţiile stabilite prin contract. b. Să execute la timp şi în bune condiţii, pe cheltuiala sa, toate lucrările de reparaţii locative şi

reparaţii curente, inclusiv pentru degradările produse din culpa sa. c. Sa se abţină de la orice activitate care tulbură sau limitează buna folosire a spaţiilor comune

sau învecinate. d. Să nu depoziteze mărfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru

exploatarea în siguranţă a spaţiilor închiriate. e. Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia

spaţiului închiriat. f. Să nu efectueze amenajări sau modificări ale spaţiului fără acordul scris şi prealabil al

proprietarului. g. Să permită inspecţiile reprezentanţilor locatorului pentru verificarea imobilului închiriat,

anunţate în prealabil şi stabilite de comun acord cu locatarul. h. Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare

şi orice alte cheltuieli colaterale), precum şi cele de natură a conserva imobilul (zugrăveli, tencuieli, reparaţii instalaţii sanitare, termice, electrice şi de orice altă natură).

i. Să răspundă pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit ( art. 1822 C. civ.).

j. Să asigure paza imobilului, pe cheltuiala proprie. k. Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune

condiţii a activităţii proprii. l. Să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilităţi: apa, canal, energie

electrica, gaz, telefon, evacuarea deşeurilor menajere, întreţinerea curăţeniei, paza, cheltuieli colaterale, dezinsecţie, dezinfecţie, deratizare, etc.

m. Să întreţină permanent spaţiile exterioare.

VI. REZILIEREA CONTRACTULUI Art.7. 7.1. Rezilierea contractului se poate face oricând, prin acordul ambelor părţi. 7.2. Locatorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de închiriere dacă locatarul subînchiriază, cesionează sau transmite în tot sau în parte sub orice formă unor terţi imobilul pe care-l are în chirie (cu excepţia situaţiei prevăzute în art. 7.1.), dacă desfăşoară alte activităţi decât cele prevăzute în prezentul contract, dacă execută transformări neautorizate de către locator la imobilul închiriat sau dacă schimbă destinaţia spaţiului. În urma rezilierii în astfel de condiţii a contractului de închiriere, locatorul este de asemenea absolvit de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. 7.3. Atunci când, fără justificare, una din părţile contractului nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune interese, dacă este cazul potivit legii (art. 1817 C. civ.). 7.4. Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel puţin 60 de zile ( art. 1825 C. civ.). Rezilierea unilaterală la cererea locatarului exonerează locatorul de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. VII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.8. Raporturile de locaţiune dintre părţi încetează:

a. la expirarea duratei contractului de închiriere. b. în cazul rezilierii contractului prin acordul părţilor sau unilateral în condiţiile art. 4 şi art. 8

din acest contract.

3

c. in momentul incheierii schimbului de proprietati constand in imobile - constructii si teren situate in Bv. Gen Dragalina nr.2, proprietatea privata a Municipiului Timisoara, respectiv Bv Gen Dragalina nr. 8, care face obiectul prezentului contract de inchiriere.

IX. ALTE CLAUZE Art.9. 9.1. Cazurile de forţă majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate. 9.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 10 (zece) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 (treizeci) de zile de la apariţie. 9.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 10 (zece) zile de la încetare. Art.10. 10.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 10.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu aviz de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 10.3. Notificările verbale nu se iau în considerare de nici una dintre părţi. Art.12. În cazul refuzului locatararului de a elibera imobilul la data stabilită, locatorul este îndreptăţit să elibereze imobilul pe cheltuiala locatarului, riscul deteriorării şi al pierderii bunurilor mobile rămânând în sarcina locatarului. X. CLAUZE FINALE Art.13. Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabilă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente, în a căror rază teritorială se află bunul închiriat. Prezentul contract de închiriere a fost redactat, în 4 exemplare originale (câte 2 exemplare Locatarului şi câte 2 exemplare Locatorului) şi conţine 3 pagini, semnate şi ştampilate de fiecare parte contractantă. Locator Locatar Nr.___________/___________ Nr._________/______________ Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Colegiul Tehnic de Vest Episcopia Romano – Catolica de Timisoara, reprezentat de ing. Olariu Valeria, reprezentat de Msgr Johann Dirschl Director Vicar General

Municipiul Timisoara Pr. Nikola Lauš reprezentat prin Primar Director economic NICOLAE ROBU Ordonator de credite

VICEPRIMAR

DIRECTOR ECONOMIC

DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU

AVIZAT JURIDIC

4

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr 1la HCL……..

CONTRACT DE ÎNCHIRIERE NR._______din __________

Incheiat in baza Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr……….

1. P ĂRTILE CONTRACTANTE A. Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Episcopia Romano-Catolică de Timişoara, în calitate de mandatar conform Procurii speciale din data de 06.04.2006. Episcopia Romano- Catolică de Timişoara cu sediul în Timişoara, str. Augustin Pacha nr. 4, având codul fiscal RO 4250689, reprezentat de Msgr. Dirschl Johann, vicar general, în calitate de PROPRIETAR (Locator), B. Colegiul National Banatean, reprezentat de Sorin Ionescu, director, împreună cu Liceul Teoretic D.Obradovici, reprezentat de Radovan Alexandru, director, cu sediul în Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr.26, în calitate de CHIRIAŞI (Locatari) si Municipiul Timişoara, cu sediul în Timişoara, Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, reprezentat de prof. univ. dr. ing. Nicolae Robu, primar, în calitate de ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE. II.OBIECTUL CONTRACTULUI Art.l. 1.1. Obiectul contractului constă în închirierea imobilelor - construcţii şi teren, proprietatea Ordinului Călugăriţelor "Notre Dame" din Timişoara, în care se desfăşoară activitatea şcolară a unităţii de învăţământ "Colegiul Naţional Bănăţean" şi Liceul Teoretic D.Obradovici, anume: - Imobilul compus din construcţii şi teren, situat în Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26, înscris în CF nr. 425955 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143295 cu nr. top 17161, având suprafaţa construită desfăşurată de 1.937 mp şi suprafaţa terenului construit şi neconstruit de 1.767 mp. - Imobilul compus din construcţii şi teren situat, în Timişoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 4, înscris în CF nr. 420773 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143296 cu nr. top 17154, având suprafaţa construită desfăşurată de 2172 mp şi suprafaţa terenului construit şi neconstruit de 2.224 mp. - Imobilele compuse din construcţii şi teren, situate în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 4- 6, înscris în CF nr.427368 Timişoara cu nr. top 17151, provenit din CF vechi nr. 143297 respectiv în CF nr.427377 Timişoara cu nr. 17152, provenit din CF vechi nr. 143297, având suprafaţa construită desfăşurată de 8.408 mp şi suprafaţa terenului construit şi neconstruit de 9.038 mp. Art.2. 2.1. Suprafaţa totală construită desfăşurată a imobilelor construcţii este de 12.517.mp, iar suprafaţa totală a imobilelor- teren construit şi neconstruit este de 13.029 mp, stabilită prin documentaţia cadastrală întocmită de SC "BLACK LIGHT" S.R.L Timişoara, documentaţie care constituie anexa nr.l la prezentul contract şi face parte integrantă din acesta. Art.3. 3.1. În spaţiul astfel închiriat locatarul este îndreptăţit să desfăşoare doar activităţi specifice procesului de învăţământ. 3.2. Prin activităţi specifice procesului de învăţământ se înţeleg activităţi de întrebuinţare a imobilului în încăperi special amenajate (săli de clasă, laboratoare, vestiare, cabinetul stomatologic şi cabinetul medical) pentru susţinerea cursurilor educative şcolare şi extraşcolare asimilate acestor activităţi. 3.3. Schimbarea destinaţiei spaţiului ori folosirea imobilului pentru alte activităţi decât cele şcolare atrag sancţiunea imperativă a rezilierii contractului de închiriere.

III. DURATA CONTRACTULUI Art.4.

2

Părţile au convenit să încheie prezentul contract de închiriere pe termen de 2 ani, începând cu data de 01.11.2012 şi până pe data de 31.10.2014. Daca nici una din partile contractante nu denunta contractul, acesta se va prelungi cu jumatate din durata pentru care a fost incheiat..

IV. PRETUL(CHIRIA) Art.5. 5.1. Prin prezentul contract de închiriere se convine perceperea unei chirii lunare totale al cărui cuantum este echivalentul a 21.250 EURO, fiind calculată la cursul valutar BNR de la data facturarii. 5.2. Plata chiriei, se va face lunar, până cel târziu la 10 a lunii pentru luna în curs, prin virarea sumei datorate în contul Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara, deschis la BRD Timişoara având contul R088BRDE360SV05797613600. 5.3. Neplata părţii din chirie şi a utilităţilor în termen de 30 (treizeci) de zile de la data scadenţei (data emiterii documentului justificativ) şi în cuantumul fixat, duce la calcularea de penalităţi de întârziere calculate cu un procent de 0,18 % pe zi de întârziere din suma datorată.

V.OBLIGATllLE P ĂRTILOR Art.6. Locatorul se obligă: a. Să predea obiectul închirierii din prezentul contract şi să îl pună la dispoziţia locatarului, pe bază de proces-verbal de predare-primire. b. Să nu intervină cu privire la actuala folosinţă a spaţiului pe toată durata contractului. c. Să nu împiedice activităţile şcolare şi extraşcolare desfăşurate de locatar. d. Să controleze modul cum este folosit şi întreţinut de către chiriaş imobilul închiriat şi să ia măsurile ce se impun în vederea unei mai bune întreţineri şi folosiri judicioase, potrivit destinaţiei. Art.7. Locatarul se obligă: a. Să achite chiria la termenul şi în condiţiile stabilite prin contract la art 5. b. Să menţină destinaţia actuală de instituţie de învăţământ preuniversitar de stat - Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic D.Obradovici. În cazul schimbării destinaţiei sau a desfiinţării instituţiei de învăţământ, prezentul contract se reziliaza (art.1800 C.civ). c. Să execute pe cheltuiala sa, la timp şi de bună calitate toate lucrările de întretinere şi reparatii curente, lucrări care asigură utilizarea imobilului în conditiile impuse de normele tehnice şi sanitare în vigoare (utilităti, instalatii, dotări, etc), asigurând conditii optime pentru desfăşurarea procesului de învătământ la nivelul exigenţelor momentului. e. Să se abţină de la orice activitate care tulbură sau limiteaza buna folosire a spaţiilor comune sau învecinate. f. Să nu depoziteze marfuri toxice sau inflamabile şi să ia toate măsurile necesare pentru exploatarea în siguranţă a spaţiilor închiriate. g. Să-l anunţe pe proprietar de acţiunea intentată de un terţ care priveşte proprietatea sau posesia spaţiului închiriat. h. Să permită inspecţiile reprezentanţilor locatorului pentru verificarea imobilului închiriat, anunţate în prealabil şi stabilite de comun acord cu locatarul, astfel încât să nu perturbe procesul de învăţământ. i. Să suporte toate costurile legate de igienizarea imobilului (dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare şi orice alte cheltuieli colaterale) şi să întreţină permanent spaţiile exterioare. j. Să răspundă pentru degradarea bunului închiriat în timpul folosinţei sale, inclusiv cea cauzată de incendiu, dacă nu dovedeşte că a survenit fortuit (art.1822 C.civ) k. Să obţină toate avizele prevăzute de lege şi normele în vigoare, pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii proprii.

3

l. Să achite cheltuielile ce-i revin pentru consumul propriu de utilităţi: apă, canal, energie electrică, gaz, telefon, evacuarea deşeuri lor de orice fel, întreţinerea curăţeniei, cheltuieli colaterale, dezinfecţie, dezinsecţie, deratizare etc.

VI.CLAUZE SPECIALE-INTERDICTII Art.8 8.1. Locatarului nu îi este permisă subînchirierea către terţi a imobilului pe care-l are în chirie decât cu condiţia ca venitul astfel încasat să fie folosit pentru întreţinerea imobilului şi în urma primirii acordului prealabil al proprietarului. 8.2. Dacă pe parcursul derulării acestui contract Locatarul îşi exprimă opţiunea de a cumpăra imobilele ce fac obiectul prezentului contract, Locatorul este dispus să poarte negocieri în vederea stabilirii condiţiilor de vânzare-cumpărare a imobilelor. 8.3. Conform ordonanţei 30/2011 publicată în MO 627/2011 pentru modificarea şi completarea legii 571/2003 privind codul fiscal, pct. 77. prevede: "La articolul 250, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: (3) Scutirea de impozit prevazută la alin. (1) pct. 10-13 se aplică pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public" iar în cazul schimbării cadrului legislativ prin impunerea din partea statului pentru imobilele care fac obiectul prezentului contract, contravaloarea acestora se va adăuga la valoarea chiriei stabilite.

VII. REZILIEREA CONTRACTULUI Art.9. 9.1. Rezilierea contractului se poate face oricând, prin acordul ambelor părţi. 9.2. Locatorul este îndreptăţit să rezilieze contractul de închiriere dacă locatarul subînchiriază, cesionează sau transmite în tot sau în parte sub orice formă unor terţi imobilul pe care-l are în chirie (cu excepţia situaţiei prevăzute în art. 8.1.), dacă desfăşoară alte activităţi decât cele prevăzute în prezentul contract, dacă execută transformări neautorizate de către locator la imobilul închiriat sau dacă schimbă destinaţia spaţiului. În urma rezilierii în astfel de condiţii a contractului de închiriere, locatorul este de asemenea absolvit de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. 9.3 Atunci când, fară justificare, una din partile contractului nu îşi execută obligaţiile născute din acest contract, cealaltă parte are dreptul de a rezilia locaţiunea, cu daune interese, dacă este cazul potrivit legii (art.1817 C.civ). 9.4. Locatarul poate denunţa unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel putin 60 de zile ( art.1825 C.civ). Rezilierea unilaterală la cererea locatarului exonerează locatorul de orice obligaţie referitoare la plata unor eventuale despăgubiri. 9.5 Rezilierea unilaterală de către locator se poate face pentru nerespectarea oricărei obligaţii contractuale ale locatarului, cu notificare. 9.6. Rezilierea unilaterală se poate face şi de către locatar numai dacă a înştiinţat în scris locatarul cu 60 de zile înainte de data de la care rezilierea va produce efecte, eliberând totodată şi imobilul închiriat. In caz contrar va datora daune-interese.

VIII. ÎNCETAREA CONTRACTULUI Art.10. Raporturile de locaţiune dintre părţi încetează:

a. la expirarea duratei contractului de închiriere. b. în cazul rezilierii contractului prin acordul părţilor sau unilateral în condiţiile art. 5 şi 9

din acest contract sau în baza şi în condiţiile art. 1020-1021 C.civ. c. în momentul încheierii unui contract de vânzare – cumpărare între locator şi locatar,

pentru imobilele care fac obiectul prezentului contract.

IX. ALTE CLAUZE Art.11. 11.1. Cazurile de forţă majoră exonerează de răspundere părţile, în cazul neexecutării parţiale sau totale a obligaţiilor asumate prin prezentul contract. Prin forţa majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică părţile să execute total sau parţial obligaţiile asumate.

4

11.2. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să o aducă la cunoştinţa celeilalte părţi, în scris, în maximum 10 (zece) zile de la apariţie, iar dovada forţei majore se va comunica în maximum 30 (treizeci) de zile de la apariţie. 11.3. Partea care invocă forţa majoră are obligaţia să aducă la cunoştinţa celeilalte părţi încetarea cauzei acesteia în maximum 1O (zece) zile de la încetare. Art.12. 12.1. În accepţiunea părţilor contractante, orice notificare adresată, este valabil îndeplinită dacă va fi transmisă la adresa/sediul prevăzut în partea introductivă a prezentului contract. 12.2. În cazul în care notificarea se face pe cale poştală, ea va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu aviz de primire şi se consideră primită de destinatar la data menţionată de oficiul poştal primitor pe această confirmare. 12.3. Notificările verbale nu se iau în considerare. Art.13. In cazul refuzului locatarului de a elibera imobilul la data stabilita, locatorul este indreptatit sa elibereze imobilul pe cheltuiala locatarului, riscul deteriorarii si al pierderii bunurilor mobile ramanand in sarcina locatarului. Art.14 Proprietarul se obliga sa efectueze o expertiza tehnica de specialitate, generala a imobilului, care sa evidentieze starea tehnica din prezent a acestuia precum si o evaluare imobiliara privind valoarea de piata a acestuia care va sta la baza unei eventuale cumparari a acestuia. La efectuarea acestor expertize tehnice de specialitate vor trebui sa fie prezenti si reprezentanti ai institutiei noastre, specializati in domeniul tehnic si urbanistic, respectiv in domeniul evaluarilor imobiliare, spre a confirma autenticitatea celor cuprinse in expertiza tehnica de specialitate, respectiv in expertiza tehnica de evaluare a imobilului.

XI.CLAUZE FINALE Art.15 Eventualele litigii care s-ar putea ivi în legătură cu acest contract vor fi soluţionate pe cale amiabi1ă, iar dacă părţile nu cad de acord, vor fi soluţionate de instanţele de judecată competente, în a căror rază teritorială se află bunul închiriat. Prezentul contract de închiriere a fost redactat, în 4 exemplare originale (câte 2 exemplare Locatarului şi câte 2 exemplare Locatorului) şi conţine 4 pagini, semnate şi ştampilate de fiecare parte contractantă. Locator Locatar Nr.___________/___________ Nr._________/______________ Ordinul Surorilor de Notre Dame prin Colegiul National Bănăţean Episcopia Romano – Catolica de Timisoara, Prin Prof. Sorin Ionescu reprezentat de Msgr. Johann Dirschl Director Vicar General Liceul Teoretic D. Obradovici Prin Prof . Radovan Alexandru

Director Municipiul Timisoara

Pr. Nikola Lauš reprezentat prin Primar Director economic NICOLAE ROBU

Ordonator de credite

VICEPRIMAR DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECTIA PATRIMONIU AVIZAT JURIDIC

Atasament: Referat.pdf

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU Nicolae Robu BIROUL ADMINISTRARE IMOBILE NrSC2012-25040/22.10.2012

REFERAT,

privind aprobarea contractelor de închiriere pentru imobilele situate în Timişoara în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu

Liceul Teoretic “Dositei Obradovici” şi Colegiul Tehnic de Vest

Se supune spre analiză Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul întocmit de Direcţia Patrimoniu, Biroul Administrare Imobile, urmare a Procesul verbal din data de 18.10.2012, al Comisiei de negociere cu terţii împuternicită prin Hotărârea Consiliului Local nr.120/28.10.2012 să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ - Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici” şi Colegiul Tehnic de Vest. Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic “ Dositei Obradovici” îşi desfăşoară activitatea în următoarele imobilele; - Imobilul compus din construcţii şi teren, situat în Timişoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 (fost Bv. 6 Martie nr. 26), înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295, top nr. 17161; - Imobilul compus din construcţii şi teren situat, în Timişoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 4 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 4), înscris în CF nr. 420773 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143296,top nr. 17154; - Imobilul compus din construcţii şi teren situat, în Timişoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 6 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 6), înscris în CF nr.427377 provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17152;

- Imobilul compus din teren, situat în Timişoara, Bd. Gen. Dragalina nr. 4(fost Bv. 13 Decembrie nr. 4), înscris în CF nr. 427368 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17151; Colegiul Tehnic de Vest îşi desfăşoară activitatea în următoarele imobile:

- Imobilul compus din construcţii şi teren, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie nr. 30(fost Bv. 6 Martie nr. 30), înscris în CF nr.430528 Timişoara provenit din CF vechi nr. 143294,top nr. 17158 având destinaţia de cantină şi spălătorie;

- Imobilul compus din construcţii şi teren, situat în Timişoara, Bv. Gen. Dragalina nr. 8(fost Bv. 13 Decembrie nr. 4), înscris în CF nr. 425407-C1-U2 Timişoara provenit din CF vechi nr. 145943,top nr. 17150/2/I având destinaţia de şcoală; Imobilele mai sus menţionate se află în proprietatea Ordinului Călugăriţelor de la „Notre – Dame” prin retrocedare. Conform prevederilor art. 1 alin 10. din OUG nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din Româna, Ordinul Călugăriţelor de la „Notre – Dame”a avut obligaţia de a menţine afectaţiunea imobilelor pe o perioada de 5 ani de la data emiterii deciziei de restituire, cu o chirie stabilită conform tarifelor prevăzute de HG nr. 1886/2006, modificată şi completată.

Cod.FP53-01, ver1

Întrucât contractele de închiriere încheiate în condiţiile prevăzute de art. 1 alin 10. din OUG nr. 94/2000 au expirat, Episcopia Romano - Catolică de Timişoara în calitate de împuternicit al Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame, şi-a exprimat intenţia de a închiria mai departe aceste imobile în condiţiile prevăzute în draftul contractelor de închiriere propuse. În acest sens prin Hotărârea Consiliului Local nr. 120/30.09.2012 a fost împuternicită Comisia de negociere cu terţii constituită în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, să negocieze cu Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, contractele de închiriere pentru imobilele în care se desfăşoară activitatea unităţilor de învăţământ – Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici”şi Colegiul Tehnic de Vest. Conform procesului verbal al şedinţei din data 18.10.2012 Comisia de negociere cu terţii a Consiliului Local împreună cu Episcopia Romano - Catolică de Timişoara în calitate de împuternicită a Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame şi directori unităţilor de învăţământ în calitate de invitaţi au analizat şi negociat clauzele din draftul contractelor de închiriere, şi de comun acord părţile au făcut modificările cuvenite la articolele din draftul contractelor de închiriere. Astfel în urma negocieri părţile au convenit închirierea imobilelor în care funcţionează unităţile de învăţământ mai sus amintite astfel: - Pentru imobilele din Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 (fost Bv. 6 Martie nr. 26), Bd. Gen. Dragalina nr. 4 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 4) si Bd. Gen. Dragalina nr. 4-6 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 4-6)cu destinaţia de şcoală, în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean şi Liceul Teoretic “ Dositei Obradovici”, s-a negociat contractul de închiriere pe termen de 2 (doi) ani începând cu data de 01.11.2012 până în data de 31.10.2014 cu o chirie de 21.250,00 euro/lună, calculată la cursul BNR de la data facturării; - Pentru imobilul Bd. Gen. Dragalina nr. 8 (fost Bv. 13 Decembrie nr. 8)cu destinaţia de şcoală în care funcţionează Colegiul Tehnic de Vest s-a negociat contractul pe termen de un 1 an începând cu data de 01.11.2012 până în data de 31.10.2013 cu o chirie de 18.500,00 lei/lună; - Pentru imobilul Bv. 16 Decembrie nr. 30 (fost Bv. 6 Martie nr. 30) cu destinaţia de cantină şi spălătorie a Colegiului Tehnic de Vest s-a negociat contractul de închiriere pe termen de 2 (doi) ani începând cu data de 01.11.2012 până în data de 31.10.2014 cu o chirie de 15.400 lei/lună. Având în vedere cele de mai sus,

Propunem: Emiterea unei Hotărâri de Consiliul Local care să aprobe: 1. Contractele de închiriere ce se vor încheia între Ordinul Călugăriţelor de la Notre – Dame prin Episcopia Romano - Catolică de Timişoara, în calitate de proprietar (locator) şi unităţile de învăţământ - Colegiului Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “ Dositei Obradovici” şi Colegiul Tehnic de Vest, prin directori în calitate de chiriaşi (locatari) şi Municipiul Timişoara, prin primar în calitate de ordonator principal de credite, după cum urmează: a). contractul de închiriere pentru imobilele cu destinaţia de şcoală în care funcţionează Colegiul Naţional Bănăţean împreună cu Liceul Teoretic “D.Obradovici, situate în Timişoara Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 26 (fost Bv. 6 Martie nr. 26), înscris în CF nr. 425955 Timişoara, CF vechi nr. 143295, top nr. 17161, Bd. Gen. Dragalina nr. 4, (fost Bv. 13 Decembrie nr. 4) înscris în CF nr. 420773 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143296, top nr. 17154 , Bd. Gen. Dragalina nr. 4-6(fost Bv. 13 Decembrie nr. 4-6), înscrise în CF nr. 427368 Timişoara, provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17151, respectiv în CF nr.427377 provenit din CF vechi nr. 143297,top nr. 17152, conform anexei nr.1 la prezentul referat; b). contractul de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de şcoală în care funcţionează Colegiul Tehnic de Vest, situat în Timişoara Bd. Gen. Dragalina nr. 8(fost Bv. 13 Decembrie nr. 8), înscris în CF nr. 425407-C1-U2 Timişoara provenit din CF vechi nr. 145943, top nr. 17150/2/I, conform anexei 2, la prezentul referat;

Cod.FP53-01, ver1

c).contractul de închiriere pentru imobilul cu destinaţia de cantină şi spălătorie a Colegiului Tehnic de Vest, situat în Timişoara Bv. 16 Decembrie nr. 30(fost Bv. 6 Martie nr.30), înscris în CF nr.430528 Timişoara provenit din CF vechi nr. 143294, top nr. 17158, conform anexei 3 la prezentul referat. 2. Se împuterniceşte primarul Municipiului Timişoara să semneze contractele de închiriere, în calitate de ordonator principal de credite.

VICEPRIMAR, DIRECŢIA PATRIMONIU RESPONSABIL, Dan Diaconu Martin Saia

DIRECŢIA ECONOMICĂ ŞEF BIROU, DIRECTOR, Smaranda Haracicu Călin Pîrva AVIZAT, SERVICIUL JURIDIC

Cod.FP53-01, ver1