keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 379/30.09.2010 privind modificarea componentei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

30.09.2010

Hotararea Consiliului Local 379/30.09.2010
privind modificarea componentei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 023246/30.09.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara,modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 330/03.08.2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Partidului Social Democrat inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 023246/30.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) şi alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009, prin inlocuirea d-lui Cristian Anton cu dl. Traian Stoia - consilier municipal, a d-lui Sorin Ciurariu cu dl. Ciprian Silviu Cadariu - arhitect sef si a d-lui Marius Onetiu cu dl. Culita Chis - director Directia Tehnica.

Art.2: Componenta Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara este urmatoarea :
preşedinte: - Adrian Orza - Viceprimarul Municipiului Timişoara;
membri: - Mirela Lasuschevici - şef Serviciul Juridic;
- Ciprian Silviu Cădariu - Arhitect Sef;
- Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică;
- Culita Chis - director Direcţia Tehnica;
- Nicuşor Constantin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Smaranda Popa Radovan - consilier municipal;
- Ciprian Jichici - consilier municipal;
- Radu Adrian Pau - consilier municipal;
- Traian Stoia - consilier municipal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Edilitare;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA PATRIMONIU PRIMAR BIROUL LICITATII CONTRACTE SAD NR. SC2010 – 023246/30.09.2010 dr. ing. Gheorghe Ciuhandu

REFERAT

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009 s-a aprobat constituirea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara in urmatoarea componenta :

preşedinte: - Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timişoara; membrii : - Mirela Lasuschevici - şef Serviciul Juridic;

- Sorin Ciurariu - director Direcţia Urbanism; - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; - Marius Onetiu - director Direcţia Edilitara; - Nicuşor Constantin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare; - Smaranda Popa Radovan - consilier municipal; - Ciprian Jichici - consilier municipal; - Cristian Anton - consilier municipal; - Pau Radu - Adrian- consilier municipal.

Avand in vedere faptul ca dl. Cristian Anton nu mai are calitatea de consilier municipal, precum si

faptul ca prin organigrama aprobata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 330/2010 se modifica structura unor directii din cadrul Primariei Municipiului Timisoara,

PROPUNEM : 1. Aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara, care va avea urmatoarea componenta :

preşedinte: - Adrian Orza - viceprimarul Municipiului Timişoara; membrii : - Mirela Lasuschevici - şef Serviciul Juridic;

- Ciprian Silviu Cadariu – arhitect sef; - Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică; - Culita Chis - director Direcţia Tehnica; - Nicuşor Constantin Miuţ - director Direcţia Patrimoniu; - Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare; - Smaranda Popa Radovan - consilier municipal; - Ciprian Jichici - consilier municipal; - Pau Radu - Adrian- consilier municipal; - Traian Stoia – consilier municipal.

VICEPRIMAR DIRECTOR ing.Adrian Orza ec. Miut Nicusor Constantin

BIROU LICITATII CONTRACTE SAD AVIZAT

ing. Voicu Marius SERVICIUL JURIDIC jur. Lasuschevici Mirela