keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 261/14.05.2013 privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara

14.05.2013

Hotararea Consiliului Local 261/14.05.2013
privind modificarea componenţei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2013 - 12036/26.04.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terţii a Consiliului Local al Municipiului Timişoara ;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.(c) şi alin.(9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se modifică componenţa Comisiei de negociere cu terţii constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 7/26.06.2012, care va avea următorul cuprins:

Preşedinte: - Diaconu Dan - Viceprimar;
Membri: - Stoia Traian - Viceprimar;
- Caius Suli - consilier juridic; membru supleant - Gabriela Iova;
- Ciprian Silviu Cădariu - Direcţia de Urbanism;
- Smaranda Haracicu - director Direcţia Economică;
- Culita Chis - director Direcţia Tehnica;
- Staia Martin - director Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Jichici Ciprian - Corneliu - consilier municipal;
- Sandu Constantin - Ştefan - consilier municipal;
- Caprea Vasile - consilier municipal.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOŞIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI