keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2011
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Reabilitare conducte apă strada Uzinei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-875/14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 141/16.11.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă strada Uzinei", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 02/2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei ”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei: (fără TVA) 2.167.608 lei/506.800 euro Construcţii-montaj : (fără TVA) 1.845.421 lei / 431.466 euro Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 2.167.608 lei/506.800 euro Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Conductă de apă din tuburi PE-HD, L = 562m, De125x11,4mm Q = 11 / sec -Conductă din fontă ductilă cu mufă clasa k9, L = 315m, Dn1000mm Q = 1100 l / sec -Branşamente de apă din PE-HD, PN10,PE80-37 buc L = 400m, De 32x3mm

ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : ML; Ex:1.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2011-000875/14.01.2011

R E F E R A T privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:

,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei”

Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Tehnice execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local. Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie, prin intermediul reţelelor de conducte magistrale, respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu din care prin intermediul branşamentelor se asigură, pe bază de contract, serviciul de furnizare al apei la consumatori. În prezent, pe strada Uzinei există o conductă principală din oţel cu Dn 1000 mm amplasată în spaţiul verde amenajat al Parcului Uzinei. Din analiza datelor primite de la S.C.AQUATIM S.A., care exploatează sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Timişoara, a rezultat că această conductă, trebuie înlocuită cu o conductă din fontă ductilă cu Dn 1000 mm, datorită duratei de exploatare şi a numeroaselor avarii apărute la acest tronson. De asemenea, pe str. Uzinei şi str. Mătăsarilor există o conductă de serviciu din fontă cu Dn 80 mm.Această conductă a suferit numeroase avarii în exploatare, datorită gradului avansat de degradare. Conductele de distribuţie şi branşamentele de apă existente, propuse spre reabilitare, prezintă printre alte deficienţe, şi următoarele: - Durata de exploatare este situată între 30 şi 80 ani, depăşind durata normală de exploatare;

- Uzura fizică şi morală a materialelor din care este executată conducta (oţel sau fontă cenuşie, plumb sau oţel zincat); - Reducerea secţiunii active de transport a apei prin conductă urmare colmatării conductelor cu secţiuni mici (80-150 mm), ce poate ajunge de până la 70%, generează pierderi energetice importante la pompare;

- Reducerea până la imposibilitate a asigurării debitelor şi presiunii de serviciu la consumatori urmare colmatării conductelor;

- Reducerea gradului de asigurare la incendiu prin imposibilitatea exploatării eficiente a hidranţilor existenţi;

- Pierderi reprezentative de apă prin desele defecte generate de coroziune, cu apariţia de fisuri şi perforări ale conductelor;

- Uzura avansată a vanelor din fontă pentru care nu mai este posibilă asigurarea pieselor de schimb fiind scoase din fabricaţie

- Pierderi economice importante urmare deselor intervenţii pe reţea, cu afectarea tramei stradale existente.

Având în vedere cele de mai sus, se impune realizarea unor reţele de alimentare cu apă, respectiv reabilitarea reţelelor de apă existente pe străzile Uzinei şi Mătăsarilor, respectiv reabilitarea conductei magistrale nord situată pe str. Uzinei pe un traseu situat în

Parcul Uzinei din zona intersecţiei cu str. Garofiţei până pe strada Mătăsarilor în zona intersecţiei cu str. Uzinei.

De asemenea, se va reabilita şi conducta de serviciu situată pe strada Uzinei şi Mătăsarilor până la intersecţia cu strada Lalelelor, inclusiv branşamentele.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM :

Supunerea spre aprobare a Studiului de fezabilitate ,,Reabilitare conducte apă strada Uzinei ” investiţie a cărei valoare estimată este de 2.167.6608 lei (fără TVA), respectiv 506.800 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 02/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CHIŞ CULIŢĂ MARIUS ONEŢIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1