keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 73/01.03.2011 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric"

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 73/01.03.2011
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-874/14.01.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 142/16.11.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii, "Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric", întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L., conform proiectului P 19/2010 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric ”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Valoarea totală a investiţiei (fără TVA): 7.411.993 lei /1.732.954 Euro Construcţii-montaj (fără TVA): 6.417.774 lei / 1.500.497 Euro

Eşaluarea investiţiei în lei : Anul I 7.411.993 lei /1.732.954 Euro Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Conductă de apă din tuburi PE-HD, L = 3.489m, De125x11,4mm L = 1.274m, De160x14,6mm L = 516m, De225x20,5mm L = 941m, , De315x2,7mm Q = 18 dmc / sec -Branşamente de apă din PE-HD, PN10,PE80-349 buc L = 4.195m, De 32x3,0 mm De 40x3,7 mm De 63x5,8 mm

ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : ML; Ex:1.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2011-000874/14.01.2011

R E F E R A T privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii:

,, Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric ”

Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Tehnice execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local. Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie, prin intermediul reţelelor de conducte magistrale, respectiv prin reţeaua de conducte de serviciu din care prin intermediul branşamentelor se asigură, pe bază de contract, serviciul de furnizare al apei la consumatori.

În prezent, în zona Fabric din municipiul Timişoara reţeaua de alimentare cu apă este formată din conducte de serviciu din fontă şi otel Dn 80,100,600 mm Aceste conducte au suferit multe avarii în exploatare, datorită gradului avansat de degradare.

Din analiza datelor primite de la S.C.AQUATIM S.A., care exploatează sistemul de alimentare cu apă al Municipiului Timişoara, a rezultat că aceaste conducte, trebuie înlocuite cu conducte din PE-HD, PN10, PE80, De125mm, De160mm, De225mm, De 315mm, datorită duratei de exploatare şi a numeroaselor avarii apărute la acest tronson. Conductele de distribuţie şi branşamentele de apă existente, propuse spre reabilitare, prezintă printre alte deficienţe, şi următoarele: - Durata de exploatare este situată între 30 şi 80 ani, depăşind durata normală de exploatare;

- Uzura fizică şi morală a materialelor din care este executată conducta (oţel sau fontă cenuşie, plumb sau oţel zincat); - Reducerea secţiunii active de transport a apei prin conductă urmare colmatării conductelor cu secţiuni mici (80-150 mm), ce poate ajunge de până la 70%, generează pierderi energetice importante la pompare;

- Reducerea până la imposibilitate a asigurării debitelor şi presiunii de serviciu la consumatori urmare colmatării conductelor;

- Reducerea gradului de asigurare la incendiu prin imposibilitatea exploatării eficiente a hidranţilor existenţi;

- Pierderi reprezentative de apă prin desele defecte generate de coroziune, cu apariţia de fisuri şi perforări ale conductelor;

- Uzura avansată a vanelor din fontă pentru care nu mai este posibilă asigurarea pieselor de schimb fiind scoase din fabricaţie

- Pierderi economice importante urmare deselor intervenţii pe reţea, cu afectarea tramei stradale existente.

O astfel de situaţie se întâlneşte în zona Fabric din municipiul Timişoara,zonă care este echipată cu conducte de apă potabilă din fontă şi otel Dn 80,100,600 mm ce se necesită a fi reabilitată prin execuţia unor lucrări de înlocuire atât a conductei cât şi a branşamentelor de apă pentru imobilele aferente.

Având în vedere cele de mai sus, se propune reabilitarea reţelelor de apă existente prin execuţia unor lucrări de înlocuire atât a conductei cât şi a branşamentelor de apă pentru imobilele situate în zona Fabric-Lunei-I.Vulcan în perimetru delimitat de străzile Ţibleşului, Str. Vasile Cârlova, Str. Câmpului, Str. Frederic Chopin, Str. Baba Dochia, Str. Iepurelui, str. Ştefan Octavian Iosif ,Str. Ştefan cel Mare,str. P Cermena inclusiv,cât şi pe străzile din interiorul perimetrului respectiv: str. Iosif Vulcan, str. Ioan Inocenţiu Micu Klein, str. Tigrului, str. Cronicarul Neculce, str. Lunei, str. Nouă, str. Soarelui, str. Ghorghe Asachi, str. Şcolii, str. C. Iosif, str. Comăneşti, str. Ioan Bontilă, str. Ioan Lotreanu, str. Ioan Bontilă ( str. Buşteni), str. Alexandru Indreiş, str. Cezar Boliac, str. Iosif Nicoară, în vederea modernizării şi creşterii gradului de siguranţă al acesteia.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM :

Supunerea spre aprobare a Studiului de fezabilitate ,,Reabilitare conducte apă şi branşamente zona Fabric ” investiţie a cărei valoare estimată este de 7.411.993 lei (fără TVA), respectiv 1.732.954 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 19/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CHIŞ CULIŢĂ MARIUS ONEŢIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1