keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 639/23.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

23.12.2019

Hotararea Consiliului Local 639/23.12.2019
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, al Primarului Municipiului Timişoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.2019 - al Directiei Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 04.12.2019 - Anexă la Raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.201;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată şi modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. 1) şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 183/08.05.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/12.09.2019;
Având în vedere Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 2593/18.06.2018;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) si alin. (6), lit. c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 prinvind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, având ca beneficiari pe Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike, întocmit conform Proiectului nr. 19/03/2017, realizat de SC ARHITEKT STUDIO A SRL, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condiţiile de construire:
- Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale, cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu, carport;
- Regim de construire: maxim P+1E;
- Înălţime maximă: H max cornişă = 10 m;
- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40%
- Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,8;
- Retrageri - conform planşei de mobilare A 05
Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 40%, cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 62/28.02.2012 privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde"; Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.
Accese: Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018, din străzile Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan.
- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1007/21.11.2019.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.
Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1787 mp, este înscris în CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3) teren intravilan, cu acces la strada Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan, proprietari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike

Art. 4: Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin Hotărârea Guvernului 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018. Amenajarile rutiere si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 5: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire", strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Seviciului Juridic;
- Direcţiei Generală Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele Utilitati;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Beneficiarilor: Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike;
- Proiectantului: SC ARHITEKT STUDIO A SRL;
- O.C.P.I. Timiş;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: A13._EXEMPLIFICARE_FRONT_STRADAL_EXISTENT__A3.pdf

INTERVALE PLIN - GOL

s s s

6H�SRDWH� UHPDUFD� IDSWXO�Fă� LQWHUYDOHOH� ³JRDOH´�VXQW�PXOW�PDL�DPSOH�GHFkW�FHOH� ³SOLQH´�� �HVXWXO܊ XUEDQ�GLQ�]RQD�VWUă]LL�&KRSLQ�¿LQG�XQXO�IRDUWH�³SRURV´��OXFUX�EHQH¿F�DYkQG�vQ�YHGHUH�DSURSLHUHD� GH�&DQDOXO�%HJD�XQGH�UHJXOD�HVWH�FD�IURQWXULOH�FRPSDFWH�Vă�¿H�GHSDUWH�GH�DSă܈�L�GHVSăU܊LWH�GH� ]RQH�YHU]L�DPSOH�FH�PHUJ�SkQă�OD�PDUL�SDUFXUL� ÌQ�DFHDVWă�LGHH��FRQVWUXF܊LLOH�QRL�SURSXVH�VLWXDWH�OD�IURQW�DX�XQ�UHJLP�UHGXV�GH�vQăO܊LPH���SDUWHU���� UHJLP�GH�vQăO܊LPH�GH�DOWIHO�FRPXQ�vQ�]RQă��FX�XQ�DVSHFW�ULWPLF�VHPLQDWXUDO��OăVkQG�Vă�VH�SHUFHDSă� vQ�SODQXO�LPHGLDW�DSURSLDW�R�YHJHWD܊LH�vQDOWă��GLVSXVă�GXSă�UHJXOD�XQXL�SDUF܈��L�GRDU�vQWU�XQXO�PDL� vQGHSăUWDW�R�FRQVWUXF܊LH�SDUWHU܈�L�HWDM��vQYHOLWă�vQWU�R�VWUXFWXUă�ULWPLFă�GH�OHPQ���

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : EXEMPLICARE - FRONT STRADAL EXISTENT - RAPORT PLIN-GOL

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 13

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

E RIN CT IE INNA SNA

Atasament: A12._ARGUMENTARE-MOD_DE_AMPLASARE_PE_TEREN__A3.pdf

A R G U M E N TA R E - M O D D E A M P L A S A R E P E T E R E N A CONSTRUCTIEI PROPUSE C O N S T R U C T I I L E P R O P U S E RESPECTA: - A L I N I A M E N T U L S T R A D A L EXISTENT - A L I N I A M E N T F A Ț Ă D E CONSTRUCȚIILE DIN VECINATATE

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : ARGUMENTARE - MOD DE AMPLASARE PE TEREN

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 12

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

ALINIAMENT SPATE

ALINIAMENT STRADAL

ALINIAMENT STRADAL

ALINIAMENT STRADAL

ALINIAMENT STRADAL

ALINIAMENT SPATE

Atasament: A11._DESFASURATE_STRADALE__A3.pdf

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat arh.stag. ROTARIU RAZVAN ALIN

proiectat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / 50

data

03/ 2017

03/ 2017

PROIECT :

AMPLASAMENT : TIMIªOARA, str. CHOPIN nr. 2A, judetul TIMIS

BENEFICIARI : S.C. GINETTE SRL

OBIECT :

PLANªA : FATADA NORD propusa

Nr. proiect

15

faza D.T.A.C

planºa nr.

A 17

+0.90

+2.40

+2.67

+3.04

+3.92

+5.42

+7.24

+9.57

+9.23

+10.17

-0.05

Membrana PVC culoare gri inchis similar NCS: S 7502-B

Tencuiala de exterior culoare alba similar NCS: S 0500-N

Riflaje lemn similar NCS: S 2020-Y20R

Membrana PVC culoare gri inchis similar NCS: S 7502-B

Tamplarie din aluminiu culoare gri inchis similar NCS: S 7502-B

Tencuiala de exterior culoare gri inchis similar NCS: S 6005-G80Y

SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE

SUPRAETAJARE CLADIRE EXISTENTA, REABILITARE SI REFATADIZARE, EXTINDERE

DESFASURATA STRADALA - str. IOAN BONTILA STRADA FR. CHOPIN

ST R.

IO AN

B ON

TIL A

ST R.

MO ISE

NI CO

AR A

STR. IOSIF VULCAN

DESFASURATA STRADALA - str. ION VULCAN

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : DESFASURATE STRADALE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 11

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

DESFASURATA STRADALA - str. MOISE NICOARA

DESFASURATA STRADALA - str. FREDERICH CHOPIN

Exit Street View i - ea = E n, “1 45'45'31.34"N 21'15'39.82'E elev 89m eyealt 90m (O
IES a: od) 45'45'31.71'ÎN 21'15'33.62'E elev 91 m eyealt
RL săi a TATA NAAAS AAA, ANAMALAA A POTI ETA IA 45'45'30.25"N 21'15'38.36"E elev 90m eyealt _90m
n a F I PITIS EDITIE TE E E m Google earth 45'45'30.73" N. 21'15'39.03"E elev 90m eyealt 90m (O)
= TDI aa RI IDEII sir E are RS PIECE N '21'15'3868'E elev 90m eyealt 90m
[CI fct sete]
45'45/29.97N elev 90m eyealt 90m
PITIS — e SETI TEI _ i PENE — a PESTII ETC TEI TAI SECT CTE TNT e)
ul E 91 m =
[CI i] ct sete] 45'45'31.39'ÎN 21'15'33.94'E elev 91 m eyealt 90m
(PISTA: SITE TIE ! Be i eo aus) 45'45'32.79"N 21'15'35.91"E elev 90m eyealt 91m O
PTD a SPC wm Google earth 45'45'32.64"N 21'15'36.43"E elev 91m eyealt 90m (O
EN n CIOT] USD TITS ECE EPICII x 45'45'31.65"N 21'15'33.58'E elev 91m eyealt 90m O
Exit Street View ana i ES 45'45'31.90"N 21'15'3900"E elev 90m eyealt 90m
PIB] US Dept'of, State Geographer. E o AN A ( (eI0) le E sf a | SPICE TIS sira a (ex E DT : : E e E POETEI CTT TI TI e)
45'45'31.68"N 21'15'39.83"E elev 90m eyealt 90m (O
E Ea Aaa d aro SS STIE EEE a a a aa TIE II el del al il Er tai Ad Ad tt e LT E Ta TEI Ea Ea iti it a a Pa ala Zara CTT LT RE a TDI Ia Za E COLETE TD + MAIA 182115 13
e 208 Google
TITEI IT SIT T
Google eart '45'32.92"N 21'15'3462"E elev 90m eyealt 90m ()
z + E ali 3 RE n dA A UI Ki SES): V-a (VEDEA ES EI a EEE rile ta : fi ic ur = "—_ 45'45'30.86"N 21'15'35.15"E elev 91m eyealt 90 m
PIOTR US EEE E i Elo IE 45'45'30.32"N 21'15'36.32" E elev 91m eyealt 90m O
PTD] E III ST TESTE

Atasament: A10._STUDIU_TIPOLOGII_FRONTURI_STRADALE_A2.pdf

CONSTRUCTIE PROPUSA P+1E

STUDIU TIPOLOGII FRONTURI STRADALE - SITUATIA EXISTENTA STUDIU TIPOLOGII FRONTURI STRADALE - SITUATIA PROPUSA

TIPOLOGIA CVARTALULUI

DESFASURATA STRADALA CONCEPTUALA - str. FREDERICH CHOPIN

DESFASURATA STRADALA CONCEPTUALA - str. IOSIF VULCAN

DIN ANALIZA FRONTURILOR STRADALE EXISTENTE, SE POATE OBSERVA CA ACESTEA SUNT DISCONTINUE ATAT LA NIVEL PLANIMETRIC, CAT SI LA NIVEL DE REGIM DE INALTIME - SPRE MALUL BEGAI, CAT SI PE STRADA PARALELA CU ACEASTA, RESPECTIV STR. IOSIF VULCAN.

PRINCIPALELE CARACTERISTICII ALE CVARTALELOR: - țesuturi continue - amalgam de stiluri - regim divers de înălțime P-> P+3E - vegetatie in general joasa POZITIA PE PARCELA: 1) la front 2) retrase fata de frontul stradal 3) in mijlocul sau in spatele parcelei (vezi marcaj)

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : STUDIU TIPOLOGIE FRONTURI STRADALE EXISTENTE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 10

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

FRONTURILE LA BEGA SUNT PARTIAL DISCONTINUE

FRONTURILE LA BEGA SUNT PARTIAL DISCONTINUE

FRONTURILE PE STRADA IOSIF VULCAN SUNT PARTIAL DISCONTINUE FRONTURILE SUNT PARTIAL CONTINUE

FRONTURILE LA BEGA SUNT PARTIAL DISCONTINUE

FRONTURILE LA BEGA SUNT PARTIAL DISCONTINUE

FRONTURILE PE STRADA IOSIF VULCAN SUNT PARTIAL DISCONTINUE

FRONTURILE SUNT PARTIAL CONTINUE

CONSTRUCTIE PROPUSA P+1E

Atasament: A09._STUDIU_SPATII_VERZI+EXEMPLIFICARE_CONCEPT_A3.pdf

BEGAPARC - SPATIU VERDE

BEGAPARC - SPATIU VERDE

BEGAPARC - SPATIU VERDE

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : STUDIU SPATII VERZI+EXEMPLIFICARE CONCEPT

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 09

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

STUDIU SPATII VERZI EXISTENTE PARCELELE EXISTENTE PREZINTA ' C U R T I ' V E R Z I L A F R O N T U L STRADAL, CU DESCHIDERE SPRE BEGA

Atasament: A08._EXEMPLIFICARE_SPATIU_VERDE_A3.pdf

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

C

C

C

ac ce s

ST R.

S AG

UN A

P.TA SARMISEGETUSA

ST R.

C EZ

AR B

OL IA

C

STR. CAM PULUI

ST R.

IO N

BO NT

IL A

(S TR

. B US

TE NI

)

ST R.

IO N

BO NT

IL A

(S TR

. B US

TE NI

)

STR. IOSIV VULCAN

STR. IOSIV VULCAN

STR. IOSIF VULCAN

ST R.

M . N

IC OA

RA

STR. FREDERIC CHOPIN

STR. IOSIV VULCAN

ST R.

C EZ

AR B

OL IA

C

STR. FREDERIC CHOPIN

STR. CAM PULUI

STR. UZINEI

ST R.

A . S

AG UN

A

PIATA SARM ISEGETUSA

STR. UZINEI

STR. PETRU MAIOR

panta 1,5 %

1

23

1

3

2

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : EXEMPLIFICARE - SPATII VERZI LA FRONT STRADAL

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 08

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

Atasament: A07._STUDIU_SPATIU_VERDE_-_SP_CONSTRUIT_A3.pdf

94.86

99.11

404901

8.88m

39 .0

7m

12 .3

9m

8.18m

8. 15

m

5. 88

m

2.20m

5. 27

m

1.06m

9.23m

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

C C

C

ac ce s

post trafo

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :2000

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : STUDIU - RELATIA SPATIU CONSTRUIT - SPATIU VERDE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 07

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

STUDIU  -­‐  RELATIA  SPATIU  CONSTRUIT  -­‐  SPATIU    VERDE IN URMA PREZENTULUI STUDIU SE POATE OBSERVA CA, CVARTALELE DELIMITATE LA NORD DE STR. FREDERICH CHOPIN ȘI LA SUD DE STR. AUREL VULCAN, AU CA SI CARACTERISTICI COMUNE, FRONTURI STRADALE CU INTERVALE AMPLE DE SPAȚII VERZI IN RELATIE CU FONDUL CONSTRUIT. ACEASTA CARACTERISTICA ESTE PREPONDERENTA IN CAZUL CONSTRUCȚIILOR SITUATE PE STR. FREDERICH CHOPIN - CARACTERISTICA DATA DE APROPIEREA DE CANALUL BEGA, UNDE REGULA ESTE CA FRONTURILE COMPACTE SA FIE DEPARTE DE APA SI DESPARTITE DE SPAȚII VERZI. ABIA LA SUD DE STR. AUREL VULCAN, CONSTRUCȚIILE INCEP SA AIBA UN FRONT STRADAL CONTINUU.

Atasament: A06._PERSPECTIVE_A3.pdf

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PERSPECTIVE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 06

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

perpectiva in interiorul parcelei strada Frederich Chopinperpectiva in interiorul parcelei dinspre strada Iosif Vulcan

perspective dinspre Strada Frederich Chopin

Ia

Atasament: A05._POSIBILITATI_DE_MOBILARE_URBANISTICA_A2.pdf

94.86

99.11

404901

8.88m

39 .0

7m

3. 88

m

12 .3

9m

8.18m

8. 15

m

5. 88

m

9.23m

CANALUL BEGA

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

42 .9

44 6.

29 5

16 .3

65

CORP CLADIRE PROPUS

P+2E

CORP CLADIRE PROPUS P

1

2

4

5

6

13

14

15

16 Ad600

30145

retea gaz existenta

CASA P

z.v.

CASA P+M CASA

P+M

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P+1E

CASA P+M

Strada Frederich Chopin (asfalt)

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : POSIBILITATI DE MOBILARE URBANISTICA ILUSTRARE URBANISTICA

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 05

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

94.86

99.11

98.46

98.53

96.26

93.42

92.90

97.28

98.74

98.49

98.45

94.11

94.93

90.13

90.23

90.08 90.24

90.08

90.01

90.09

90.01

90.03

89.97

89.89

89.91

89.94

90.35

90.15

90.37

90.37

90.3990.21

90.10

90.03

90.10

90.02

90.11

90.09

89.95 89.91

90.02

90.07

90.08

90.11

90.1890.15 90.16

90.11

90.59 90.53

90.12

90.0790.12

90.27

90.36 90.20

90.16 90.12

90.05

90.07

90.09

90.09

90.21

90.11 90.12

89.95

90.18

90.10

90.13

90.21

89.91

89.84

89.91

89.65

89.60

89.91

89.69

89.77

89.89

89.63

89.67

89.60

89.73

89.67

89.59

89.83

89.60

89.75

89.92

89.68

89.74

89.85

89.80 404901

C.F. 434608

479950 20 92

50

479950 20 93

00

479950 20 93

50

479950 2 09

40 0

480000 20 92

50

480000 20 93

00

480000 20 93

50

480000 20 94

00

480050 20 92

50

480050 20 93

00

480050 20 93

50

480050 20 94

00

480100 20 92

50

480100 20 93

00

480100 20 93

50

480100 20 94

00

Scf=1787mp

A

C

C

C

C Strada Iosif Vulcan (asfalt)

Strada Frederich Chopin (asfalt)

trotuar (asfalt)

trotuar (asfalt)

acc es

pie ton

al

top6085

top6086

top6140

top6087

top6088

top6090

z.v.

G

CASA P+1E

CASA D+P+1E +M

CASA P+M

CASA P

CONSTRUCTIE D+P+M CONSTRUCTIE

D+P+M

CASA P

CASA P

z.v.

CASA D+P

CASA P

CASA P +1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P CASA

D+P

CASA P+1E+M

CASA P

CASA P+1E

CASA D+P+M

CASA P

EXTINDERE CASA P+1E+M

CASA P

CA SA

P+ 1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA D+P

CASA P

CASA D+P+1E+M

CASA P

trotuar (asfalt)

trotuar (asfalt)

P

trot uar

(as falt

)

panta 1,5 %

panta 1,5 %

pa nta

1, 5 %

pa nta

1, 5 %

pa nta

1, 5 %

pa nta

1, 5 %

panta 1,5 %

panta 1,5 %

25.76 5

7.27 5

39 .0

65

3. 87

5

21.24 5

25 .9

6

8.39 5

7.75

15 .9

1

23 .3

15

7. 07

5 7.

25 5

9. 26 33.04

16.14 5

5. 60

5

13 .4

6

13 .0

75

10 .8

75

19.56 5

15.24 9.

55 7.

16 5

14 .3

0

32 .4

3

14.80

21.49 55.22 5 10.87

1.00 5.00

10.14 5

30 5 3.00

29.72 5

C1 CONSTRUCTIE (CIE) BIROURI

P+1E

LEGENDA:

stalp de electricitate de j.t. rigola de scurgere

camin de vizitare canal/fosa septica gazG

C

zona verde

camin de vizitare apaAA

traseu pietonal si pista biciclete

limita de poprietate

limita zona studiata

zona rezidentiala P-P+2+M/P+2+Er

constructii de locuinte regim de inaltime : P-P+2+M/P+2+Er h max cornisa = 10m, P.O.T.max=40% cai de comunicatie rutiera existente

P parcare

S teren=1787mp S construita =670,63mp S desfasurata =891.20mp S parcaje= 55.12mp S garaje = 44.17mp S alei auto= 41.36mp S alei pietonale= 229.06mp Bazine= 42.79mp S spatiu verde=703.87mp

BILANT TERITORIAL

circulatii pietonale existente

spatiu verde amenajat propus

alei pietonale propuse

circulatii auto pe parcela

P.O.T.=26.86% C.U.T.=0.39

100% 37.53%

3.08% 2.47% 2.31% 12.81% 2.39% 39.38%

SITUATIA EXISTENTA

SITUATIA PROPUSA constructii propuse

canal Bega/ bazine/pelicule de apa existente

piscina propusa

acces propus

cladire birouri cu autorizatie de construire obtinuta

3

9 10

11

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

480074.088 480070.407 480065.528 480063.493 480059.701 480024.162 480020.796 480033.346 480011.842 480012.297 480015.671 480021.007 480034.133 480053.474 480059.301 480065.796

209289.261 209296.703 209306.617 209310.965 209319.000 209302.780 209300.859 209283.717 209269.177 209268.619 209263.671 209255.888 209264.876 209277.899 209281.908 209285.138

X Y TABEL DE COORDONATE

retea colterm existenta

retea gaz existenta

retea canalizare existenta

retea apa existenta retea electrica aeriana existenta

N

constructie pamant/ ecologica propusa

parcela destinata serviciilor

Atasament: A04._PLAN_PROPRIETATEA_TERENURILOR_A2.pdf

CANALUL BEGA1

2

5

6

12

13

14

15

16

1

2

5

6

12

13

14

15

16

CASA P

z.v.

CASA P+M CASA

P+M

CASA P

CASA P

CASA P+1E

CASA P+M

Strada Frederich Chopin (asfalt)

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PROPRIETATEA TERENURILOR

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 04

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

94.86

99.11

98.46

98.53

96.26

93.42

92.90

97.28

98.74

98.49

98.45

94.11

94.93

90.13

90.23

90.08 90.24

90.08

90.01

90.09

90.01

90.03

89.97

89.89

89.91

89.94

90.35

90.15

90.37

90.37

90.3990.21

90.10

90.03

90.10

90.02

90.11

90.09

89.95 89.91

90.02

90.07

90.08

90.11

90.1890.15 90.16

90.11

90.59 90.53

90.12

90.0790.12

90.27

90.36 90.20

90.16 90.12

90.05

90.07

90.09

90.09

90.21

90.11 90.12

89.95

90.18

90.10

90.13

90.21

89.91

89.84

89.91

89.65

89.60

89.91

89.69

89.77

89.89

89.63

89.67

89.60

89.73

89.67

89.59

89.83

89.60

89.75

89.92

89.68

89.74

89.85

89.80 404901

C.F. 434608

479950 20 92

50

479950 20 93

00

479950 20 93

50

479950 2 09

40 0

480000 20 92

50

480000 20 93

00

480000 20 93

50

480000 20 94

00

480050 20 92

50

480050 20 93

00

480050 20 93

50

480050 20 94

00

480100 20 92

50

480100 20 93

00

480100 20 93

50

480100 20 94

00

Scf=1787mp

pla tfo

rm a

bet on

ata

A

C

C

C

C Strada Iosif Vulcan (asfalt)

Strada Frederich Chopin (asfalt)

trotuar (asfalt)

trotuar (asfalt)

acc es

pie ton

al

top6085

top6086

top6140

top6087

top6088

top6090

z.v.

z.v.

z.v.

G

con tra

for ti

CASA P+1E

CASA D+P+1E +M

CASA P+M

CASA P

CONSTRUCTIE D+P+M

CONSTRUCTIE D+P+M

CASA P

CASA P

C1 C

LA DIR

I IN DU

STR IAL

E ( CIE

)

DE PO

ZIT M

AT ER

IAL E D

E C ON

STR UC

TII

P

z.v.

z.v.

CASA D+P

CASA P

CASA P +1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P CASA

D+P

CASA P+1E+M

CASA P

CASA P+1E

CASA D+P+M

CASA P

EXTINDERE CASA P+1E+M

CASA P

CA SA

P+ 1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA D+P

CASA P

CASA D+P+1E+M

CASA P

C1 CLADIRI INDUSTRIALE (CIE) ATELIER AUTO

P

trotuar (asfalt)

trotuar (asfalt)

P

trot uar

(as falt

)

8.88 5

39 .0

65

3. 87

5

21.24 5

25 .9

6

72

5.99

9.43 5

15 .9

1

23 .3

15

7. 07

5 7.

25 5

9. 26

8.30 5 11.05

4.8033.04

42 .9

4

16.14 5

46 .2

95

16 .5

15

C1 CONSTRUCTIE (CIE) BIROURI

P+1E

N

Circulatia terenurilor

Terenuri proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice

Terenuri proprietate publica de interes national Terenuri proprietate publica de interes judetean

traseu pietonal si pista biciclete

limita de poprietate

limita zona studiata

LEGENDA: Situatia existenta

3 4

9 10

11

3 4

9 10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

480074.088 480070.407 480065.528 480063.493 480059.701 480024.162 480020.796 480033.346 480011.842 480012.297 480015.671 480021.007 480034.133 480053.474 480059.301 480065.796

209289.261 209296.703 209306.617 209310.965 209319.000 209302.780 209300.859 209283.717 209269.177 209268.619 209263.671 209255.888 209264.876 209277.899 209281.908 209285.138

X Y TABEL DE COORDONATE

Atasament: A03._PLAN_REGLEMENTARI_URBANISTICE_A2.pdf

94.86

99.11

404901

8.88m

39 .0

7m

12 .3

9m

8.18m

8. 15

m

5. 88

m

2.20m

5. 27

m

1.06m

9.23m

CANALUL BEGA

42 .9

4

16 .5

15

46 .2

95

23 .9

7

11.28 5

32 .0

5 CORP CLADIRE PROPUSP+2E

CORP CLADIRE PROPUS P

retea coleterm existenta

retea gaz existenta

1

2

5

6

12

13

14

15

16

7

8

Ad600

30145

SPATII VERZI

CASA P

z.v.

CASA P+M CASA

P+M

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P+1E

CASA P+M

Strada Frederich Chopin (asfalt)

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PLAN REGLEMENTARI URBANISTICE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 03

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

94.86

99.11

98.46

98.53

96.26

93.42

92.90

97.28

98.74

98.49

98.45

94.11

94.93

90.13

90.23

90.08 90.24

90.08

90.01

90.09

90.01

90.03

89.97

89.89

89.91

89.94

90.35

90.15

90.37

90.37

90.3990.21

90.10

90.03

90.10

90.02

90.11

90.09

89.95 89.91

90.02

90.07

90.08

90.11

90.1890.15 90.16

90.11

90.59 90.53

90.12

90.0790.12

90.27

90.36 90.20

90.16 90.12

90.05

90.07

90.09

90.09

90.21

90.11 90.12

89.95

90.18

90.10

90.13

90.21

89.91

89.84

89.91

89.65

89.60

89.91

89.69

89.77

89.89

89.63

89.67

89.60

89.73

89.67

89.59

89.83

89.60

89.75

89.92

89.68

89.74

89.85

89.80 404901

479950 20 92

50

479950 20 93

00

479950 20 93

50

479950 2 09

40 0

480000 20 92

50

480000 20 93

00

480000 20 93

50

480000 20 94

00

480050 20 92

50

480050 20 93

00

480050 20 93

50

480050 20 94

00

480100 20 92

50

480100 20 93

00

480100 20 93

50

480100 20 94

00

A

C

C

C

C Strada Iosif Vulcan (asfalt)

Strada Frederich Chopin (asfalt)

trotuar (asfalt)

acc es

pie ton

al

top6085

top6086

top6140

top6087

top6088

top6090

z.v.

G

CASA P+1E

CASA D+P+1E +M

CASA P+M

CASA P

CONSTRUCTIE D+P+M

CONSTRUCTIE D+P+M

CASA P

CASA P

z.v.

CASA D+P

CASA P

CASA P +1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P CASA

D+P

CASA P+1E+M

CASA P

CASA P+1E

CASA D+P+M

CASA P

EXTINDERE CASA P+1E+M

CASA P

CA SA

P+ 1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA D+P

CASA P

CASA D+P+1E+M

CASA P

P

trot uar

(as falt

)

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA,

GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE P.O.T. max. = 40% C.U.T. max. = 0.8

P+1E

39 .0

65

3. 87

5

21.24 5

6. 50

25 .8

4

5. 72

6. 95

5. 11

5

6.50

9.62 5

15 .9

1

23 .3

15

7. 07

5

7. 25

5

9. 26 33.03

4.59 5 29.02 5

32 .0

5

10 .8

75 16.14 5

C.F. 434608 Scf=1787mp

C1 CONSTRUCTIE (CIE) BIROURI

P+2E

aliniament la frontul stradal existent

aliniament la frontul stradal existent

BILANT TERITORIAL

SITUATIA EXISTENTA

REGLEMENTARI

canal Bega/ bazine/pelicule de apa existente

LEGENDA:

stalp de electricitate de j.t. rigola de scurgere

camin de vizitare canal/fosa septica gazG

C

zona verde

camin de vizitare apaAA

traseu pietonal si pista biciclete limita de poprietate

limita zona studiata

zona rezidentiala P-P+2+M/P+2+Er

constructii de locuinte regim de inaltime : P-P+2+M/P+2+Er h max cornisa = 10m, P.O.T.max=40% zona de locuinte si functiuni complementare P-P+2+M/P+2+Er conform PUZ director cai de comunicatie rutiera existente

P parcare

circulatii pietonale existente

ZONE FUNCTIONALE EXISTENT PROPUS Suprafata (mp) Procent din

total (%) Suprafata (mp) Procent din

total (%) Suprafata teren Suprafata construita cladiri industriale +depozit

Suprafata construita locuinta+anexe

Suprafata betonata Suprafata alei auto Suprafata alei pietonale Suprafata bazine

Suprafata spatiu verde

1787.00 100.00

SUPRAFATA TOTALA

1787.00 100.00

282.00

- -

15.78

1172.00

333.00

-

-

-

-

-

-

65.58

18.64

- -

569.68 31.88

41.36 2.31

Suprafata garaje

229.06 12.82

42.79 44.17

804.82

- -

- -Suprafata parcaje 55.12

1787.00 100.00 1787.00 100.00

45.04

3.08 2.47 2.40

zona implantare cladiri

INDICI URBANISTICI

P.O.T. max. propus C.U.T. max. propus

Regim max. de inaltime

40 % 0.8

P+1E/Hmax.=9.00 m P.O.T. min. spatii verzi 25 %

aliniament la frontul stradal existent

zona alei auto, pietonale, parcari, piscine, jacuzzi

cladire birouri cu autorizatie de construire obtinuta

Ad600 3

4

9 10

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

480074.088 480070.407 480065.528 480063.493 480059.701 480024.162 480020.796 480033.346 480011.842 480012.297 480015.671 480021.007 480034.133 480053.474 480059.301 480065.796

209289.261 209296.703 209306.617 209310.965 209319.000 209302.780 209300.859 209283.717 209269.177 209268.619 209263.671 209255.888 209264.876 209277.899 209281.908 209285.138

X Y TABEL DE COORDONATE

N

retea colterm existenta

retea gaz existenta

retea canalizare existenta

retea apa existenta retea electrica aeriana existenta

zona spatii verzi

Atasament: A02._PLAN_DE_SITUATIE_EXISTENT_A2.pdf

90.16

89.7890.79

89.78

canal Bega

CANALUL BEGA

42 .9

446 .2

95

16 .5

15

3. 48

5

2. 28

5

7. 04

5

3. 40

1. 48

5

retea coleterm existenta

Ad600

30145

LEA 0,4 kV

LEA 0,4 kV

1

2

11

12

89.76

89.85

89.81

89.81

89.80

89.79

89.76

89.73

89.77

89.70

89.87

89.97 89.4189.92

89.91 89.82

89.89

89.84

89.93

89.85

89.89

90.00

90.07

89.99

90.03 90.10

90.12 90.10

89.96

90.10

90.11

90.02

90.04

90.08

90.15

90.12

90.06

90.08

90.12

90.11

90.23 90.34

90.39

90.32

90.42 90.41

90.18 90.25

90.10

90.07

90.20

90.22 90.27

90.27 90.24 90.34

90.18

90.17

90.08

90.10 90.11

90.07 90.15

90.09 90.01

90.20 90.08

90.10 90.17

90.10

90.02 90.02

90.12

90.13 89.87

90.48

90.37

90.39

90.38

90.39

90.39

90.55

90.14

90.43

90.21

89.78

89.84

89.88

89.77 89.88

89.7989.77

89.71

89.73

89.69 89.79

89.81

89.82

89.78

89.63

89.63

89.69

90.86

89.71

90.13

89.49

89.58

89.61

89.61 89.50

89.57 89.57

89.60

89.67

89.66

89.60

90.09

89.91

92.32

92.40

91.60

90.46

90.13

90.14

90.23

90.39 90.17

90.14

90.09

90.05

90.10

90.13

90.04

89.91

89.82

89.98

90.11

90.26

89.98

89.99

89.91

89.94

90.04

90.04

90.01

90.23

90.09

90.8990.8990.89

90.09

89.92

90.01

90.26

90.20

90.69

90.17

90.16 89.84

90.16

90.26

90.21

90.19

90.15

90.07

90.89

90.14

90.11 90.14

90.08

C

C

C

C-tie

Nr. cad. 434608

N r.

ca d.

4 04

04 8

C2

C1

Cladire

3

5

7

8

13

14

90.09

N r.

to p.

60 86

B1

B2

Cladire industriala

industriala

5

6

13

14

15

16

CASA P

z.v.

CASA P+M CASA

P+M

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P+1E

CASA P+M

Strada Frederich Chopin (asfalt)

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : SITUATIA EXISTENTA

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 02

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

94.86

99.11

98.46

98.53

96.26

93.42

92.90

97.28

98.74

98.49

98.45

94.11

94.93

90.13

90.23

90.08 90.24

90.08

90.01

90.09

90.01

90.03

89.97

89.89

89.91

89.94

90.35

90.15

90.37

90.37

90.3990.21

90.10

90.03

90.10

90.02

90.11

90.09

89.95 89.91

90.02

90.07

90.08

90.11

90.1890.15 90.16

90.11

90.59 90.53

90.12

90.0790.12

90.27

90.36 90.20

90.16 90.12

90.05

90.07

90.09

90.09

90.21

90.11 90.12

89.95

90.18

90.10

90.13

90.21

89.91

89.84

89.91

89.65

89.60

89.91

89.69

89.77

89.89

89.63

89.67

89.60

89.73

89.67

89.59

89.83

89.60

89.75

89.92

89.68

89.74

89.85

89.80 404901

C.F. 434608

479950 20 92

50

479950 20 93

00

479950 20 93

50

479950 2 09

40 0

480000 20 92

50

480000 20 93

00

480000 20 93

50

480000 20 94

00

480050 20 92

50

480050 20 93

00

480050 20 93

50

480050 20 94

00

480100 20 92

50

480100 20 93

00

480100 20 93

50

480100 20 94

00

Scf=1787mp

A

C

C

C

C Strada Iosif Vulcan (asfalt)

Strada Frederich Chopin (asfalt)

trotuar (asfalt)

trotuar (asfalt)

acc es

exi ste

nt

acc es

pie ton

al

top6085

top6086

top6140

top6087

top6088

top6090

z.v.

z.v.

z.v.

G

CASA P+1E

CASA D+P+1E +M

CASA P+M

CASA P

CONSTRUCTIE D+P+M

CONSTRUCTIE D+P+M

CASA P

CASA P

z.v.

z.v.

CASA D+P

CASA P

CASA P +1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P

CASA P CASA

D+P

CASA P+1E+M

CASA P

CASA P+1E

CASA D+P+M

CASA P

EXTINDERE CASA P+1E+M

CASA P

CA SA

P+ 1E

CASA P

CASA P

CASA P

CASA D+P

CASA P

CASA D+P+1E+M

CASA P

trotuar (asfalt)

P

trot uar

(as falt

) acc

es ex

iste nt

Stra da

Ioa n B

ont ila

(as falt

)

8.88 5

39 .0

65

3. 87

5

21.24 5

25 .9

6

72

5.99

9.43 5

17 .8

05

15 .9

1

23 .3

15

7. 07

5 7.

25 5

9. 26

8.30 5

11.05 4.8033.04

16.14 5

5.01

1. 66

3. 38

5. 14

1. 90

C1 CONSTRUCTIE (CIE) BIROURI

P+1E LEGENDA:

stalp de electricitate de j.t. rigola de scurgere

camin de vizitare canal/fosa septica gazG

C

zona verde

camin de vizitare apaA

traseu pietonal si pista biciclete

limita de poprietate

limita zona studiata

zona rezidentiala P-P+2+M/P+2+Er

constructii de locuinte regim de inaltime : P-P+2+M/P+2+Er h max cornisa = 10m, P.O.T.max=40%

SITUATIE EXISTENTA CONFORM P.U.Z. APROBAT PRIN HCL 27/2010 MALURILE CANALULUI BEGA ; PRELUAT DE PUG CU HCL 107/2014

zona de locuinte si functiuni complementare P-P+2+M/P+2+Er -conform PUZ director

cladire de birouri existenta regim de inaltime : P+1E

cladiri industriale existente (CIE) regim de inaltime : P

C.F. 434608 NR. CAD.: 434608-C1 - cladire industriala 52mp 434608-C2 - cladire industriala 230mp S cf=1787mp PROPRIETARI: DANILA MARIAN IULIU DANILA GYONGYIKE

DATE TEREN CONFORM C.F.

cai de comunicatie rutiera existente

P parcare

S teren=1787mp Corp C1:atelier auto dezafectat, regim de inaltime P - autorizatie de demolare obtinuta S construita C1=52mp Corp C2:depozit materiale constructii, regim de inaltime P - autorizatie de demolare obtinuta S construita C1=230mp S construita totala= 282mp S zona verde = 333mp S betonata= 1172mp P.O.T. existent=15.78% C.U.T. existent=0.16

BILANT TERITORIAL EXISTENT

circulatii pietonale existente

acces existent

canal Bega

retea colterm existenta

retea gaz existenta

retea canalizare existenta

retea apa existenta retea electrica aeriana existenta

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

480074.088 480070.407 480065.528 480063.493 480059.701 480024.162 480020.796 480033.346 480011.842 480012.297 480015.671 480021.007 480034.133 480053.474 480059.301 480065.796

209289.261 209296.703 209306.617 209310.965 209319.000 209302.780 209300.859 209283.717 209269.177 209268.619 209263.671 209255.888 209264.876 209277.899 209281.908 209285.138

X Y TABEL DE COORDONATE

4

9 10

N

Atasament: A01._PLAN_INCADRARE_IN_ZONA_A3.pdf

P R

IM Ă

R IA M

U N

IC IPIU

LU I TIM

IùO A

R A

P R

O IE

C T N

R . 1/2009

D IER

C ğIA

D EZVO

LTAR E

P.U .Z. M

alurile canalului Bega úi zona sa de influenĠă S

erviciul C entrul de C

oordonare pentru R eabilitarea C

artierelor Istorice din Tim iúoara (C

C R

C IT)

117

E X

BILANT TERITORIAL - SITUAğIA EXISTENTĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 14.9 8.14% Sit industrial 13.1 7.16% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

42,1 23%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 86 47% BILANT TERITORIAL - SITUAğIA PROPUSĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 16 8.74% Sit industrial 0 0% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

48,1 26.28%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 92 50.28%

BILANT TERITORIAL - SITUAğIA EXISTENTĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 14.9 8.14% Sit industrial 13.1 7.16% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

42,1 23%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 86 47% BILANT TERITORIAL - SITUAğIA PROPUSĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 16 8.74% Sit industrial 0 0% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

48,1 26.28%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 92 50.28%

LOCALIZARE TEREN UTR 39

Str . C

am pu

lui

Str. I. Vulcan

Str. Chopin

Str. A.

Sag una

Str. Tigrului Str. Torac

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :5000

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI : Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

OBIECT :

PLANªA : PLAN DE INCADRARE IN ZONA PLAN DE INCADRARE IN P.U.G. PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z.

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 01

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

E EEE EEE e pod pietonal| bi:
-navigație cu obstacole
” VPAȚI VEI
CE GE SpPEȘITOR -necesitatea modernizării mobilier urban
pista Diciciete existenta
EEE EEE e pod pietonal/
aL ZI,
-navigație cu obstacole
SM pISLOREGIa
ezl
Fa fosa mb mm rm i ZI au ri
VALVA 110301 2p yNOZ gi 30MIA VALDVULV 11030199 yNOZ (] 3TVdIDNIYd 313NOZ
” VPAȚI VEI
Fa fosa mb mm rm i ZI au ri
Legenda iei ai iai a =
-reamenajarea unora din parcurile şi spațiile verzi existente a
wine ” CIA
Legenda
EEE EEE e pod pietonal/
” SIUI
În PESE E "= spații verzi degradate
SM pISLOREGIa
Legenda
REGLEMENTARI LEGENDA A _— _UMITE — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LUMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — n PRE TE — ZONIFICARE FUNCTIONALA — : : ALA Fran) COMPLEXE DE INTERES m 7 So GPL INI Sa SOAP NAT tar ri SENEI , ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE BED ] ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII _—____) AFERENTE : FI CONSTRUCTII FREE) ZONA SIRCULATE EROVIARA SI fi NAVALA SI CONSTRUCTII EEE TI APE, OGLINZI DE APA/ PORT BRE PADURE PARC [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CI i 5 ——— STATIE ” 220/110 Kv a i (77) DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI E | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE -INELVI : LEGATURA AUTOSTRADA i mm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE i d (ci mm] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI NN TRASEE PIETONALE MAJORE IEEE 5 ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = "42 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / ma PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. pu — REGLEMENTARI rca) CU VALOARE ISTORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA Ex— =] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE = ZONADE PROTECTIE CF. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA 1 LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. protect DE PROECTARI E
E EEE EEE e pod pietonal| bi:
Legenda iei ai iai a =
Legenda E Sa ni Sai
-Mposd SA UC ASI CICI pe BCA -accesul îngreunat sau împiedicat spre Beqaa
În PESE E "= spații verzi degradate
REGLEMENTARI LEGENDA A _— _UMITE — LIMITA TERITORIULUI ADMINISTRATIV 3 LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN EXISTENT LIMITA TERITORIULUI INTRAVILAN PROPUS LIMITA ZONEI CENTRALE E LUMITA UNITATILOR TERITORIALE DE REFERINTA — n PRE TE — ZONIFICARE FUNCTIONALA — : : ALA Fran) COMPLEXE DE INTERES m 7 So GPL INI Sa SOAP NAT tar ri SENEI , ZONA DEPOZITARE, PRESTARI SI ] ZONA UNITATI AGRICOLE 71 ZONA_DE SPATII VERZI AMENAJATE, PLANTATII DE PROTECTIE [7] ZONA DE SPORT - AGREMENT _ ZONA GOSPODARIE COMUNALA/CIMITIRE ——T—] ZONA CONSTRUCTII AFERENTE LUCRARILOR + EDILITARE BED ] ZONA CIRCULATIE RUTIERA SI CONSTRUCTII _—____) AFERENTE : FI CONSTRUCTII FREE) ZONA SIRCULATE EROVIARA SI fi NAVALA SI CONSTRUCTII EEE TI APE, OGLINZI DE APA/ PORT BRE PADURE PARC [—] TERENURI CU DESTINATIE SPECIALA CI i 5 ——— STATIE ” 220/110 Kv a i (77) DEZVOLTARE PE TERITORIUL ALTOR LOCALITATI E | fm] DRUMURI NATIONALE, JUDETENE, COMUNALE CENTURA OCOLITOARE -INELVI : LEGATURA AUTOSTRADA i mm —-| STRAZI PRINCIPALE / SECUNDARE i d (ci mm] MODERNIZARI DE TRASEE / DESCHIDERI DE STRAZI NN TRASEE PIETONALE MAJORE IEEE 5 ) _ INTERSECTII PROPUSE PENTRU MODERNIZARE = "42 PODURI EXISTENTE /PROPUSE, LARGIRE / ma PASAJE DENIVELATE RUTIERE /CU CF. pu — REGLEMENTARI rca) CU VALOARE ISTORICA. ZONE PROTEJATE CU VALOARE PEISAGISTICA Ex— =] ZONE PROTEJATE PE BAZA NORMELOR SANITARE = ZONADE PROTECTIE CF. - - EEE ZONA DE PROTECTIE A PLATFORMELOR METEU Ea) ERIE AER OARE E N ASE OS E “INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA 1 LA APROBARE PUZ / SCHIMBARE DE FUNCTIUNE. PESTI INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE UT I INTERDICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PANA d LAAPROBARE PUZ /PUD INTERDICTIE DEFINITIVA DE CONSTRUIRE = SCCIETATEA COMERCIALA Proiect: P.J.G. MUNICIPIUL TIMISOARA | Nr. protect DE PROECTARI E
” SIUI
insuficiente spații verzi
-insuficiente treceri peste Bega auto/ velo/ pietonală
-construcţii abuzive sau inestetice pe malurile Begâai
Legenda
insuficiente spații verzi
-completarea inelelor de circula -ealahorarea unor <stu ţ ŞI IV i ulterioare nentru amnlasarea narcsielor în zona centrală
CE GE SpPEȘITOR -necesitatea modernizării mobilier urban
-construcție poduri/ pasareleltreceri peste Bega auto velo/ pietonale
-construcţii abuzive sau inestetice pe malurile Begâai
BEES EA -reqlementarea construi ii pe malurile Begăi
CULISE GRIPLGIILE culație pietonală necesară
GICEC CORUIA, ŞI PCU UI PICICIHŞU PC DBUHICVATYU -constructie piste pentru biciclete — peste 10km pe fiecare mal, cu dublu sens
aL ZI,
Legenda E Sa ni Sai
” SPAȚII VEI
” SPAȚII VEI
Legenda
GICEC CORUIA, ŞI PCU UI PICICIHŞU PC DBUHICVATYU -constructie piste pentru biciclete — peste 10km pe fiecare mal, cu dublu sens
Fa fosa mb mm rm i ZI m_i sasa
-Mposd SA UC ASI CICI pe BCA -accesul îngreunat sau împiedicat spre Beqaa
E GE PC SSISE SEEN CU ipsa pistelor pentru biciclete
-completarea inelelor de circula -ealahorarea unor <stu ţ ŞI IV i ulterioare nentru amnlasarea narcsielor în zona centrală
pista Diciciete existenta
CULISE GRIPLGIILE culație pietonală necesară
-inele de circulaţie incomplete -„n3arcări insuficiente
-insuficiente treceri peste Bega auto/ velo/ pietonală
BEES EA -reqlementarea construi ii pe malurile Begăi
E GE PC SSISE SEEN CU ipsa pistelor pentru biciclete
Fa fosa mb mm rm i ZI m_i sasa
-inele de circulaţie incomplete -„n3arcări insuficiente
-construcție poduri/ pasareleltreceri peste Bega auto velo/ pietonale
-reamenajarea unora din parcurile şi spațiile verzi existente a
wine ” CIA

Atasament: A00._PLAN_INCADRARE_IN_PUZ_A3.pdf

BILANT TERITORIAL - SITUAğIA EXISTENTĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 14.9 8.14% Sit industrial 13.1 7.16% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

42,1 23%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 86 47% BILANT TERITORIAL - SITUAğIA PROPUSĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 16 8.74% Sit industrial 0 0% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

48,1 26.28%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 92 50.28%

BILANT TERITORIAL - SITUAğIA EXISTENTĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 14.9 8.14% Sit industrial 13.1 7.16% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

42,1 23%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 86 47% BILANT TERITORIAL - SITUAğIA PROPUSĂ SpecificaĠie ha % SuprafaĠa studiată 183 100 SuprafaĠa ocupată de construcĠii 16 8.74% Sit industrial 0 0% SuprafaĠa ocupată de circulaĠii carosabile úi pietonale

48,1 26.28%

SuprafaĠa ocupată de cursuri de apă 26,9 14.70% SuprafaĠa ocupată de spaĠii verzi 92 50.28%

TEREN STUDIAT

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :5000

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI : Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

OBIECT :

PLANªA : PLAN DE INCADRARE IN P.U.Z. Malurile Begai aprobat cu HCL 27/2010

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr.

A 00

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

arh. CAPRARU ROXANA NICOLETA

-Mposd SA UC ASI CICI pe BCA -accesul îngreunat sau împiedicat spre Beqaa
Fa fosa mb mm rm i ZI m_i sasa
aL ZI,
-inele de circulaţie incomplete -„n3arcări insuficiente
BEES EA -reqlementarea construi ii pe malurile Begăi
wine ” CIA
EEE EEE e pod pietonal/
CULISE GRIPLGIILE culație pietonală necesară
” SIUI
SM pISLOREGIa
Fa fosa mb mm rm i ZI au ri
Legenda
insuficiente spații verzi
CULISE GRIPLGIILE culație pietonală necesară
Fa fosa mb mm rm i ZI au ri
-insuficiente treceri peste Bega auto/ velo/ pietonală
CE GE SpPEȘITOR -necesitatea modernizării mobilier urban
Legenda iei ai iai a =
-construcție poduri/ pasareleltreceri peste Bega auto velo/ pietonale
wine ” CIA
-inele de circulaţie incomplete -„n3arcări insuficiente
” SIUI
E GE PC SSISE SEEN CU ipsa pistelor pentru biciclete
-completarea inelelor de circula -ealahorarea unor <stu ţ ŞI IV i ulterioare nentru amnlasarea narcsielor în zona centrală
insuficiente spații verzi
-reamenajarea unora din parcurile şi spațiile verzi existente a
-construcţii abuzive sau inestetice pe malurile Begâai
În PESE E "= spații verzi degradate
-reamenajarea unora din parcurile şi spațiile verzi existente a
E EEE EEE e pod pietonal| bi:
” SPAȚII VEI
aL ZI,
CE GE SpPEȘITOR -necesitatea modernizării mobilier urban
-insuficiente treceri peste Bega auto/ velo/ pietonală
pista Diciciete existenta
-construcție poduri/ pasareleltreceri peste Bega auto velo/ pietonale
-navigație cu obstacole
-navigație cu obstacole
-construcţii abuzive sau inestetice pe malurile Begâai
GICEC CORUIA, ŞI PCU UI PICICIHŞU PC DBUHICVATYU -constructie piste pentru biciclete — peste 10km pe fiecare mal, cu dublu sens
Legenda iei ai iai a =
E GE PC SSISE SEEN CU ipsa pistelor pentru biciclete
E EEE EEE e pod pietonal| bi:
pista Diciciete existenta
Legenda
SM pISLOREGIa
Legenda E Sa ni Sai
Legenda
Fa fosa mb mm rm i ZI m_i sasa
BEES EA -reqlementarea construi ii pe malurile Begăi
-completarea inelelor de circula -ealahorarea unor <stu ţ ŞI IV i ulterioare nentru amnlasarea narcsielor în zona centrală
În PESE E "= spații verzi degradate
-Mposd SA UC ASI CICI pe BCA -accesul îngreunat sau împiedicat spre Beqaa
” VPAȚI VEI
Legenda E Sa ni Sai
” VPAȚI VEI
” SPAȚII VEI
Legenda
EEE EEE e pod pietonal/
GICEC CORUIA, ŞI PCU UI PICICIHŞU PC DBUHICVATYU -constructie piste pentru biciclete — peste 10km pe fiecare mal, cu dublu sens

Atasament: A21._PLAN_RACORD_DRUM_A2.pdf

Sp
350 Carosabil
250 Zona verde
A, SL PU A a x Lt Sl + AZ, CER RATA N a E A N
asia 3 A VI nt ISI
gt
RL
lets else
sp BIN
a gl a apt -- Cip pe ati ra a
oh
“Pe ATL. a, Fa
3.50 Carosabil
2.50 Zona verde
CAPRE
OT
SITUATIA ACTUALA SITUATIA DE PERSPEC TETIERE TIT mmm TIET rbd, ie pa st dp ae ra tt e n am ai i dr pi dt a pn al aţă a e oa aa raft a a ro i an aro n Tip rr inter Îi ra aa o<-D-— $- mmm mmm mm fm LEGENDA LEGENDA LIMITA DE PROPRIETATE LIMITA DE PROPRIETATE CI) ZONABETONATA /ALEI CI IONABETONATA ALEI CI SPATIU VERDE-PR VAT CI SPATIU VERDE-PRIVAT CI) CONSTRUCTII PROPUSE CI) CONSTRUCTII PROPUSE CI BAZINE/PELICULEDEAPA o CI) BAZINE/PELICULEDE APA CT] IONAVERDE-PUB C . Q (ag) Ă CI IONAVERDE-PUBLIC CAROSABIL AUTO EXISTENT 7 CAROSABIL AUTO EXISTENT CI) TROTUAR PIETONAL Ă CI] TROTUARPIETONAL ACCES AUTO EXISTENT ACCES AUTO PROPUS MOT mon rigola de scurgere <-D- stop defecte dej. E O x O cominde vizitare canal/fosa septica e o camin de vizitoreapa ' x _ „a „a gh rm i X + 1 & Ta dia, 4 p ie de aa arsa, 1 A a n ag, n ana, ta, + da e
350
= ESL
2,5%
IE m
irotuar
“hi 4 E VE Dc PARTE AP FE SI a Lp ua
m + 4 < 3 1 a SATAN RER A
mgola de scurgere stolp de electndiate de i gaz comin de vizifore carol /fosa septica cominde vazitore opa
Profil stradal losif Vulcan 350 Trotuar
CT —
i GUSA DOR
A NHITENT STUDIO A sri TIMIȘOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20 J35/3200/1994 arh. IONAȘIU ADRIAN FLORIN ing. MOSINCAT TUDOR desenat ing. MOSINCATTUDOR arh. IONASIU ADRIAN FLORIN
XE
(XVI)
ov | MTA > TUT EI E ET CIOT ELLE SU pF AU AS ! UI We ETICII ANA) BA II aa XANV MD d CI NINOT4 NISYNOI “UD AA) LIU DE TI TARTU UI STEEL: 171757) TA LD SSI SUI IS NANA WSV GIGALS LHILINUV Lai [VAN *YXINY NI INIMII UN d EL
a at taie o
Y
cat
a
Limita de proprietate
RAT TIT a a Se ati % PC
Calcul necesar locuri de parca! Conform ANEXA 2 PUG, pct. 13 Total necesar locuri de parcare=| Nr. locuri normat conf. P 132-93 Se propune un garaj și un carpori Aditional se propune realizarea ui
/
RE An CE x ar ” ANI 39 i:
7 Em , NEL 4 NPC
proiectat
LOT
3.50
250 Zona verde
Trotuar
SITUATIA DE PERSPE LUCALIZARE plm tine ut om | Br $ Z N 3299 LEGENDA LIMITA DE PROPRIETATE CI ZONABETONATA/ALEI SPATIU VERDE-PR VAT CI) CONSTRUCTII PROPUSE CT) BAZINE/PELCULEDEAPA CZ) IONAVERDE-PUBLIC CAROSABIL AUTO EXISTENT CI TROTUAR PIETONAL ACCES AUTO PROPUS 17. Galerie legatura 3.00 3.00 6.58 A 110 ——— 9:76 39.06 OSII despe a C opusa <—D> suptecietine ! + o O DETALIU STRUCTURA RUT DO 03 SC. 1:10 14.80 9.56 F 1 6xa 6.28
JDU8SOp
1. , II — 9 76 C opusa 2.3 14.80 3.56 21.245 25.% AP fra frf () Galerie legatura 3.00 39.06 7—387 DETALIU STRUCTURA RUTIERA PENTRU ACCES SC. 1:10 8 CM PAVAJ DIN DALE DIN BETON 4 CM STRAT DE EGALIZARE DIN NISIP PILONAT 15 CM STRAT DE FUNDATIE DIN PIATRA SPARTA 20 CM STRAT DE FUNDATIE DiN BALAST Calcul necesar locuri de parcare: Conform ANEXA 2 PUG, pct. 13 - Constructii de locuinte Total necesar locuri de parcare= nr. loc de parcare normat + 1 loc pt vizitatori Nr. locuri normat conf. P 132-93 este 1 loc. Se propune un garaj și un carport. Aditional se propune realizarea unei platforme de intoarcere pe proprietate.
„pt Sidi frederch top, ! Most)
35.00
ai
CBE
N
2,9/
ate
23.31
PROIECT
8.58
+ RES ae A a -
r
SI șut
BUC O a
A MR, : PARE XI x
P.UD. DUBII AMPLASAMENT : JUD.T BENEFICARI : DAN OBIECT: PLANSA :
s108£
—-sT -G E) a
n me n Po PI mt ae gt LA IE) Ve i E SE aan n Pr BO N, _ 1 , , , a = , , V 4 i , „ra - a ta ROTI IN n as , , 22 : E x, e Ste e TA re
A
LO
DJDD
21.245,
AAA RETRAGA TATAEE TREE ERATI REALĂ ee e este + CILICIA) CLIC SR ICPE COL PT E DA GONE e... ..... + so... ORELE DORO RELE .......

Atasament: A20._PLAN_ECHIPARE_EDILITARA_297X610.pdf

Atasament: A19._DIAGRAMA_IMPLANTARE_LA_STRADA_A3.pdf

,03/$17$5(�/$�675$'$�&+23,1�_�&Ă75(�&$1$/8/�%(*$ /D�QLYHOXO�VWUă]LL�VXQW�SUHYă]XWH�FRXă�FRQVWUXF܊LL�SDUWHU��OHJDWH��R�³FDVă�SRDUWă´�SDUWHU���JDUDM�GHV� FKLV�FX�WHUDVă�EHOYHGHUH܈���L�R�FRQVWUXF܊LH�³HFR´�SDUWHU���VSD܊LX�GH�SULPLUH�FX�³SLYQL܊ă�GH�YLQXUL´���FX� WHUDVD�SDU܊LDO�SODQWDWă܈�L�VHPLvQJURSDWă�vQWU�XQ�PLF�WDOXL]�GH�SăPkQW� $FHDVWă�VWUDWHJLH�GH�LPSODQWDUH�VH�FLUFXPVFULH�DOWRU�H[HPSOH�GH�FDVH�GLQ�FDUWLHU��FX�JUăGLQL�ER- JDWH�OD�IURQW�VDX�FKLDU�LPSODQWDWH�UHWUDV�SHQWUX�D�IDFH�ORF�vQ�ID܊ă�OD�R�FXUWH�GH�SULPLUH�FX�YHJHWD܊LH� 0DWHULDOHOH�IRORVLWH���EHWRQXO�EUXW�UDLDW��PHWDO܈�L�SLDWUă�VSDUWă��YHJHWD܊LH���VXQW�WRDWH�JkQGLWH�vQ� YHGHUHD�DVLJXUăULL�FăWUH�FDQDOXO�%HJD�D�XQXL�DVSHFW�FRQVWUXLW�FkW�PDL�SX܊LQ�EUXWDO܈�L�PDL�QDWXUDO�

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PERSPECTIVA IMPLANTARE LA STRADA - DIAGRAMA

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 19

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: A18._PLAN_DE_SITUATIE_DIAGRAMA_A3.pdf

&$6Ă�&8�75(,�*5Ă',1, �� XQD�LQIRUPDOă��³HQJOH]ă´��FX�JD]RQ��DUERUL܈�L�SLHWUH �� XQD�DVLDWLFă�FX�DSă܈�L�EDPEX܈L �� XQD�IRUPDOă��³IUDQFH]ă´��FX�SODQWH�DURPDWLFH ,,܉L�2%6(59$܈�)$17$5/03, �� QLFLR�FOăGLUH�QRXă��SURSXVă��QX�GHSă܈H܈WH�vQ�DGkQFLPH�FOăGLULOH�vQYHFLQDWH �� IURQWXO�FăWUH�FDQDOXO�%HJD�HVWH�VXV܊LQXW�GH�GRXă�FRQVWUXF܊LL��XQD�PLQHUDOă��SDUWHU���IRU- PDWă�GLQ�DFFHV���EHOYHGHUH�SODQWDWă�SDU܊LDO�SH�vQYHOLWRDUH܈�L�XQD�YHJHWDOă�FX�R�vQăO܊LPH�PHUJkQG� SăQD�OD�3܈���L�FX�DFFHQWH�3�� �� FHOH�WUHL�JUăGLQL��VSHFL¿FH�]RQHL��FRQVWLWXLH�XQ�YHULWDELO�SOăPkQ�YHUGH

1

2

3

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PLAN DE SITUATIE - DIAGRAMA

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 18

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: AVIZ_Juridic_PUD_Danila_Chopin_2A.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.2019 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC 04.12.2019 AVIZ la raportul de specialitate privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara În considerarea adresei înregistrata sub nr. UR2016-006951/10.05.2017, prin care v-am comunicat aspectele asupra cărora se pronuntă serviciul nostru, precum si a prevederilor art. 36 din „Normele metodologice din 26 februarie 2016 de aplicare a Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul și de elaborare și actualizare a documentaţiilor de urbanism, Având în vedere raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12..2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, beneficiari Dănilă Marian-luliu şi Dănilă Gyongyike, proiectant ARHITEKT STUDIO A SRL, proiect nr. 19/03/2017. Având în vedere Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, precum şi Referatul Primarului Municipiului Timişoara de aprobare a acestuia, confirmat pentru date tehnice de către arhitectul şef, întocmit în vederea supunerii dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local, Prin prezentul aviz vă facem cunoscut că, din examinarea titlului de proprietate potrivit extrasului de carte funciară pentru informare, anexat documentației, rezultă următoarea situație juridică: Imobilul înscris în Cartea funciară nr. 434608 Timişoara nr. cadastral 434608 este proprietatea dlui Dănilă Marian-luliu şi dnei Dănilă Gyongyike şi se referă la: - imobilul teren intravilan în suprafață de 1787 mp, categorie de folosință „curți construcţii”, - construcţii înscrise sub Al.1. nr. cad. 434608-Cl din Timişoara, Str. Frederich Chopin nr. 2A jud. Timiş, are o suprafață construită la sol de 52 mp, categorie de folosință construcții industriale şi edilitare, precum şi cea înscrisă sub Al.2 nr. cad. 434608-C2, categorie de folosință construcții industriale şi edilitare. De asemenea, din examinarea cărţii funciare mai sus individualizată (datată 27.11.2019), rezultă că nu sunt înscrise sarcini şi nici notate litigii. Cu privire la documentația supusă avizării din punct de vedere juridic, se cuvine a se face următoarele precizări: Prin cererea înaintată instanței de contencios administrativ de către Instituţia Prefectului — județul Timiş, care face obiectul dosarului nr. 3461/30/2019, a fost solicitată anularea Hotărârii Consiliului local al Municipiului Timişoara nr. 619/23.11.2018 privind modificarea art. 1 din HCLMT nr. 105/27.03.2012 privind prelungirea valabilității Planului Urbanistic General al municipiului Timișoara aprobat prin HCLMT nr. 157/28.05.2002. Potrivit dispozițiilor art. 3 alin. 3 din Legea nr. 554/2004, “Până la soluționarea cauzei, actul atacat ... este suspendat de drept”. Menţionăm faptul că, potrivit informațiilor postate pe portalul instanțelor judecătoreşti, instanța de fond a respins cererea formulată de către Instituția Prefectului Timiş, hotărârea nefiind definitivă la această dată, astfel încât suspendarea de drept subzistă în continuare. Astfel cum reiese din documentația înaintată spre avizare, aceasta a fost întocmită în baza certificatului de urbanism nr. 861/26.02.2018 (prelungit până la 25.02..2020), “în temeiul reglementărilor documentației de urbanism faza PUG, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Timişoara nr. 27 din 2010, preluat de PUG cu HCL nr. 131/2017, iar “documentația pentru PUD se va întocmi conform ... RLU aferent PUG...”

Având în vedere premisa respectării prevederilor Legii nr. 350/2001- “art. 31! alin. 1 “Dreptul de construire se acordă potrivit prevederilor legale, cu respectarea documentațiilor de urbanism şi regulamentelor locale de urbanism aferente”, şi următ., art. 65 alin. 1 — “În absenţa Planului de amenajare a teritoriului judeţean şi a Planului urbanistic general aprobate, pe teritoriile aferente se pot realiza investiții în construcţii, lucrări tehnico-edilitare, precum şi orice alte investiţii urbane numai pe baza unui plan urbanistic zonal aprobat potrivit legii şi cu respectarea Regulamentului general de urbanism”, Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, În considerarea atribuţiilor Consiliului local, stabilite prin art. 129 alin. 1, art. 129 alin. 2 lit. c) coroborat cu art. 129 alin. 6 lit. c) (“avizează sau aprobă, în condiţiile legii, documentaţiile de amenajare a teritoriului şi urbanism ale localităţilor”;) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, Se avizează favorabil raportul de specialitate nr. UR2019-019099/04.12.2019 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, cu privire la titlul asupra terenului, beneficiarii având calitatea de proprietari ai acestuia. Mentionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea si oportunitatea demersului privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara şi nu se substituie avizului de legalitate al secretarului, aviz reglementat de O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ. Prezentul aviz are ca premisă legalitatea şi valabilitatea înscrisurilor anterioare care au generat prezenta documentatie, sub toate aspectele, nu priveşte indicii urbanistici propusi (regim de înaltime, retrageri, accese, POT, CUT etc ), nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare si nu înlocuieşte obligația structurilor competente de a analiza documentatia din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC Adriana ȘEITAN S Cod FO53-13,Ver.1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

REFERAT DE APROBARE A PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada

Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

Proiect emis la solicitarea beneficiarilor Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike de înaintare în Plenul Consiliului Local al Municipiului Timişoara a documentaţiei de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, documentaţie elaborată după obţinerea Certificatului de urbanism nr. 861/26.02.2018.

1. Descrierea situaţiei actuale Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu

anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de est a oraşului, cu acces din strada Frederich Chopin, la nord-est, şi din strada Iosif Vulcan, la sud-vest, fiind delimitat de cele doua stăzi si de proprietăţi private, în rest.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1787 mp, este înscris în CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3) teren intravilan, cu acces la strada Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan, proprietari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike.

2. Schimbari preconizate şi rezultate aşteptate Prezentul „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr.

2A, Timişoara, propune realizarea unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+1E cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu, carport, amenajare incintă, împrejmuire, reţele de utilităţi în incintă, organizare de şantier şi racordarea la utilităţi.

3. Alte informatii În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii, actualizată, pentru Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara a fost obţinut Certificatul de Urbanism nr. 861/26.02.2018, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 25.02.2020, respectiv Avizul favorabil al Arhitectului Şef 26/12.09.2019, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 2593/18.06.2018;

4. Concluzii Având în vedere prevederile legale expuse proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului Urbanistic de Detaliu Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, beneficiari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike, proiectant SC ARHITEKT STUDIO A SRL îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus analizării şi dezbaterii plenului consiliului local.

PRIMAR NICOLAE ROBU Pentru conformitate date tehnice

ARHITECT ŞEF EMILIAN SORIN CIURARIU

NOTĂ: Elementele de natură tehnică, de detaliu, se vor regăsi în raportul de specialitate şi, dacă se impune, în nota de fundamentare.

Cod: FO 53-03-ver. 3

Atasament: Raport_specialitate.pdf

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 1

UR2019-019099/04.12.2019

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu

„Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara

Având în vedere Referatul de aprobare al proiectului de hotărâre al Primarului Municipiului Timișoara și Proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, prin care se propune realizarea unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+1E cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu, carport, amenajare incintă, împrejmuire, reţele de utilităţi în incintă, organizare de şantier şi racordarea la utilităţi.

Facem următoarele precizări: Având în vedere solicitarea înregistrată cu nr. UR2019-019099/29.11.2019 privind aprobarea Planului

Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara;

Având în vedere prevederile Planului Urbanistic General al Municipiului Timişoara şi „Conceptul general de dezvoltare urbana (MASTERPLAN) promovată de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara;

Ţinând cont de Avizul favorabil al Arhitectului Şef nr. 26/12.09.2019, precum şi de Adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului cu nr. 2593/18.06.2018;

Având în vedere prevederile Certificatului de Urbanism nr. 861/26.02.2018, cu termen de valabilitate prelungit până in data de 25.02.2020;

Documentaţia PUD „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, beneficiari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike, , proiectant SC ARHITEKT STUDIO A SRL a fost afişată pe site-ul oficial al Primăriei Municipiului Timişoara începând cu data de 02.05.2018 , cu ocazia demararii Etapei 1 - etapa pregătitoare PUD de informare şi consultare a publicului, conform H.C.L. 183/2017, etapa finalizată prin afişarea pe site-ul Primariei Municipiului Timisoara în perioada 02.05.2018 – 21.05.2018, a Raportului informării şi consultării publicului cu nr. UR2018- 006089/26.03.2018.

Conform procedurii prevăzută prin H.C.L. nr. 140/19.04.2011, modificat prin H.C.L. nr. 183/08.05.2017 privind aprobarea Regulamentului local de implicare a publicului in elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului, documentaţia PUD „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, se încadrează în Etapa 2 - etapa aprobării PUD Etapa 2 - etapa aprobarii PUD (cap. 8.3.2., art. 73 din HCL nr. 140/2011 modificat prin H.C.L. nr. 183/2017), implicarea şi consultarea publicului în această etapă, se va face în baza Dispozitiei Primarului nr. 92/ 15.01.2007 privind aprobarea Procedurii pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara analizarea

documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara.

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada

Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara. este elaborat de proiectantul SC ARHITEKT STUDIO A SRL, proiect nr. 19/03/2017, la cererea beneficiarilor Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 2

Terenul reglementat în cadrul documentaţiei Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara este situat în intravilanul municipiului Timişoara, în partea de est a oraşului, cu acces din strada Frederich Chopin, la nord-est, şi din strada Iosif Vulcan, la sud-vest, fiind delimitat de cele doua stăzi si de proprietăţi private, în rest.

Conform PUZ aprobat cu HCL 27/2010 – Malurile Canalului Bega - Zonă propusă de locuire, în regim de înălţime P+2E+M sau P+2E+Er cu Hmax cornişă = 10m, POT max= 40%, spaţii verzi min 25%, cu respectarea HCL nr. 62/2012

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara nu se încalcă prevederile OUG nr. 114/2007 privind modificarea si completarea OUG nr. 195/2005, privind protecţia mediului.

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1787 mp, este înscris în CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3) teren intravilan, cu acces la strada Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan, proprietari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike.

Prin prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara se propune realizarea unei locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+1E cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu, carport, amenajare incintă, împrejmuire, reţele de utilităţi în incintă, organizare de şantier şi racordarea la utilităţi.

Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018, din străzile Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan.

Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării

acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1007/21.11.2019.

Prevederile Planului urbanistic de detaliu (P.U.D.): -Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale, cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu, carport;

- Regim de construire: maxim P+1E; - Înălţime maximă: H max cornişă = 10 m;

- Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,8;

- Retrageri – conform planşei de mobilare A 05 Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 40%, cu respectarea prevederilor HCL 62/28.02.2012

privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public; - Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Accese: Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018, din străzile Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 3

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1007/21.11.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Semnarea documentaţiei de amenajare a teritoriului sau de urbanism atrage responsabilitatea fiecărei persoane din colectivul de specialişti care a elaborat documentaţia, pentru veridicitatea şi corectitudinea din punct de vedere tehnic a acesteia.

Documentaţia de urbanism este însoţită de avizele şi acordurile cerute prin Certificatul de Urbanism, în conformitate cu legislaţia în vigoare si Ghidul privind metodologia de elaborare şi conţinutul cadru al P.U.D. aprobat prin Ordinul nr. 37/N/2000 al M.L.P.A.T. ( M.T.C.T.).

Planul Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada

Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

PROPUNEM:

1. Avizarea şi aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu

si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara. beneficiari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike, elaborat de proiectantul SC ARHITEKT STUDIO A SRL, proiect nr. 19/03/2017, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

2. Se stabilesc condiţiile de construire: - Funcţiune propusă: construirea unei locuinţe unifamiliale, cu anexă (casă de oaspeţi), garaj dublu,

carport; - Regim de construire: maxim P+1E; - Înălţime maximă: H max cornişă = 10 m; - Procent de ocupare al terenului maxim: POTmax = 40% - Coeficient de utilizare al terenului maxim: CUTmax = 0,8; - Retrageri – conform planşei de mobilare A 05 Spaţii verzi propuse în documentaţie minim 40%, cu respectarea prevederilor HCL 62/28.02.2012

privind aprobarea "Strategiei dezvoltării spaţiilor verzi a Municipiului Timişoara 2010-2020 şi Anexa 1 - Cadastrul Verde";

Suprafaţa de zone verzi va fi amenajată şi întreţinută.

- În cazul în care parcelele sunt parţial grevate de o servitute de utilitate publică, POT şi CUT se vor calcula la suprafaţa efectivă rămasă în proprietate privată, iar autorizaţia de construire se va putea emite doar după ce terenurile afectate de drumuri vor deveni domeniu public;

Circulaţii şi servituţi: conform „Propunerilor preliminare ce vor fi supuse spre avizare - Etapa a 3-a elaborare P.U.G. Timişoara”, aprobate prin H.C.L. nr. 428/30.07.2013;

Accese: Accesul auto şi pietonal se va realiza din domeniul public, conform Avizului Favorabil al Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018, din străzile Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan.

- Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1007/21.11.2019.

La eliberarea Autorizaţiei de Construire se vor respecta toate condiţiile impuse prin avizele eliberate de deţinătorii de reţele şi utilităţi publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

3. Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara, va avea o perioadă de valabilitate de 2 ani, perioadă în care pot fi demarate investiţiile prevăzute în documentaţie.

R O M Â N I A J U D E Ţ U L T I M I Ş

M U N I C I P I U L T I M I Ş O A R A D I R E C T I A U R B A N I S M

B d . C o n s t a n t i n D i a c o n o v i c i L o g a , n r . 1 , 3 0 0 0 3 0 , t e l / f a x + 4 0 2 5 6 4 0 8 3 4 1 e - m a i l : d e z v o l t a r e u r b a n a @ p r i m a r i a t m . r o , i n t e r n e t : w w w . p r i m a r i a t m . r o

Cod FP 53-01, ver. 2 4

Terenul reglementat în suprafaţă totală de 1787 mp, este înscris în CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF

vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3) teren intravilan, cu acces la strada Frederich Chopin şi strada Iosif Vulcan, proprietari Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike.

4. Obţinerea Autorizaţiei de Construire este conditionată de realizarea locurilor de parcare necesare

funcţiunii propuse exclusiv pe parcela deţinută de beneficiar, în conformitate cu propuse în conformitate cu Anexa 5 din Regulamentul General de Urbanism aprobat prin HG 525/1996 şi în conformitate cu Avizul Comisiei de Circulaţie nr. DT2018-003956/19.07.2018. Amenajarile rutiere si dotarile tehnico-edilitare necesare, se vor efectua pe cheltuiala beneficiarului.

Echipare tehnico-edilitară: pentru investiţia propusă se vor asigura toate utilităţile necesare funcţionării acesteia, respectându-se condiţiile impuse prin Avizul pentru reţele existente nr. 1007/21.11.2019.

5. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu

prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara identificat prin CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, înaintăm Consiliului Local al municipiului Timişoara proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu „Construire locuinţă cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”, strada Frederich Chopin nr. 2A, Timişoara identificat prin CF nr. 434608, top 434608, (nr. CF vechi 139139, nr. topografic 6087/2, 6089/1/1/2, 6089/1/1/3), elaborat de proiectantul SC ARHITEKT STUDIO A SRL, proiect nr. 19/03/2017 la cererea beneficiarilor Dănilă Marian-Iuliu şi Dănilă Gyongyike, pentru a fi supus analizării şi dezbaterii în plenul consiliului local.

ARHITECT ŞEF Emilian Sorin CIURARIU

CONSILIER Sorina POPA Red/Dact – S.P.

Atasament: Memoriu.pdf

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

s.c. ARHITEKT STUDIO A s.r.l. 300005 Timișoara, str. dr. Nicolae Paulescu nr.1, ap.20 J35/3200/1994

PLAN URBANISTIC DE DETALIU

PROIECT: P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA,

GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

BENEFICIARI: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

AMPLASAMENT: STR. FREDERICH CHOPIN, NR. 2A, TIMISOARA C.F. NR. 434608, JUD. TIMIŞ

PROIECTANT S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.

FAZA P.U.D.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

MEMORIU DE PREZENTARE

- P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE -

1. INTRODUCERE 1.1. DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI Denumirea proiectului Construire locuinta cu anexa, garaj dublu si imprejmuire

Beneficiar Danila Marian Iuliu si sotia Danila Gyongyike

Amplasament Str. Frederich Chopin, Nr. 2a, Timisoara, jud. Timiş

Proiectant S.c. Arhitekt studio A s.r.l.

Faza de proiectare Plan urbanistic de detaliu – P.U.D.

Data elaborarii Martie 2018 1.2. OBIECTUL LUCRĂRII

Documentatia a fost intocmită în vederea realizarii unei locuinte individuale cu anexa, garaj dublu, carport, amenajare incintă, împrejmuire, rețele de utilități în incintă, organizare de șantier și racordarea la utilități în localitatea Timisoara, nr top 434608, județul Timiș.

Obiectul acestei documentații îl constituie definirea reglementãrilor în faza P.U.D. cu privire la terenul situat în

Timișoara, reprezentand parcela CF 434608 , cu nr. Top. 434608-C1, 434608-C2. Terenul propus a fi reglementat are o suprafață totală de 1787 mp și se află în intravilanul localității Timisora. Prin

prezentul P.U.D. se propune realizarea urmatoarelor lucrari: - locuinta individuala in regim de inaltime P+1E - anexa (casă de oaspeți) si garaj dublu in regim de inaltime P - carport in regim de inaltime P - construcție ecologica in regim de inaltime P - imprejmuire - amenajare teren Documentația prevede: stabilirea functiunilor permise în cadrul zonei studiate, reglementarea gradului de construibilitate

a terenului, trasarea viitoarelor cai de acces și alei interioare, de amplasare a spațiilor verzi, propunerile de asigurare a utilitãțiilor în zonã, regulile de amplasare și conformare a construcțiilor.

Obiectul P.U.D. -ului constă în analiza și rezolvarea problemelor funcționale și tehnice de pe teren, în acord cu strategia de dezvoltare a admnistrației locale. 2. INCADRAREA IN ZONA 2.1. CONCLUZII DIN DOCUMENTATII DEJA ELABORATE

La elaborarea lucrării s-a ținut cont de Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, OUG 7/2011 cu modificări și completări la Legea 350/2001, precum și de Ghidul privind metodologia de elaborare și conținutul cadru al Planul Urbanistic de Detaliu aprobat de M.L.P.A.T cu indicativ GM – 009 – 2000.

Terenul studiat se afla in estul localitatii Timisoara. Pentru acest proiect s-a eliberat un Certificat de Urbanism cu nr. 861 din 26.02.2018 de către Primăria Municipiului Timișoara.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

3. SITUATIA EXISTENTA - accesibilitatea la caile de circulatie

Amplasamentul studiat se află în partea de Nord-Est a localității Timișoara și este ușor de accesat. În zona amplasamentului studiat, sunt doua drumuri existente, str. Chopin catre Nord-Est si str. Iosif Vulcan catre Sud-Vest. Strada Chopin are doua sensuri de circulatie cu o latime totala de 6,00 m, trotuar de 1.50 m si zona verde de 3,00 m. Strada Iosif Vulcan are doua sensuri de circulatie cu o latime totala de 7,00 m, trotuar de latime variabila 3.00 m-3.50 m si zona verde de 2,50 m.

- suprafata ocupata, limite si vecinatati

Parcela studiată are o suprafață de 1 787 mp, are o formă neregulata și este orientată pe direcția nord-sud. Dimensiunile terenului sunt : - limita spre nord-est – 33.04 m - limita spre sud -est – 68.90 m - limita spre sud-vest – 16.145 m - limita spre nord-vest – 62.815 m Situl este delimitat de: - la nord-est – str. Frederich Chopin - la sud -est – parcela cu locuinte existente, parcela cu cladire de birouri - la sud-vest – str. Iosif Vulcan - la nord-vest – parcele cu functiunea de locuinta Distanța luată de la limita de proprietate față de locuințe din vecinătate: - la nord-est – cele mai apropiate locuinte sunt pe malul opus al Canalului Bega, respectiv 120 m; - la sud -est – 3.72 m fata de cladire de locuit D+P+M - la sud-vest – 17.805 m - la nord-vest – 0.00 m, casa de locuit alipita de limita de proprietate Prin modul în care sunt poziționate clădirile propuse, precum și a poziției terenului față de punctele cardinale, clădirile propuse nu pot sa umbreasca clădirile din vecinătăți. - suprafete de teren construite si libere

Pe sit sunt prezente doua cladiri cu functiune industriala, o platforma betonata acoperita si suprafete circulabile betonate cu functionalitate multipla (circulatie auto, circulatie pietonala, spatiu de stationare etc.).

Bilant teritorial existent S masurata teren = 1787 mp S construita la sol = 282 mp S atelier auto = 52 mp S corp cladire = 230 mp S construita desfasurata = 282 mp S zona betonata = 1171,98 mp S zona verde = 333,00 mp P.O.T. = 15,78% C.U.T.= 0,16 Clădirile existente, fiind într-o stare avansată de degradare sunt propuse spre demolare și pentru care s-a obținut autorizația de demolare.

- caracterul zonei, aspectul arhitectural urbanistic Amplasamentul se incadreaza intr-o zona de locuire și funcțiuni complementare ce se dezvolta la sud de Canalul Bega,

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

in apropierea uzinei de apa. Regimul maxim de inaltime al zonei este de P+2+M/ P+2+ER cu inaltimea la cornisa de maxim 10m. Din analiza fronturilor stradale existente, se poate observa că acestea sunt discontinue planimetric și cu un regim de înălțime variabil, mergand de la P la P+2, at\t pe latura dinspre malul Begăi, cât și pe strada paralelă cu aceasta – str. Iosif Vulcan, cu diferente uneori mari intre clădiri invecinate Intervale plin – gol Se poate remarca faptul că intervalele libere de construcíi sunt mult mai ample decât cele pline, țesutul urban din zona străzii Chopin fiind unul foarte poros, lucru benefic având în vedere apropierea de Canalul Bega unde regula este ca fronturile compacte să fie departe de apă și despărțite de zone verzi ample ce merg pană la mari parcuri. În această idee, construcțiile noi propuse situate la front au un regim de înălțime parter, regim de înălțime de astfel comun în zonă, cu un aspect ritmic seminatural, lăsand să se perceapă în planul imediat apropiat o vegetație înaltă, dispusă după regula unui parc și doar un plan mai îndepărtat o construcție parter și etaj.

- caracteristicile cvartalelor din zonă Principalele caracteristic ale cvartalelor în zonă sunt următoarele: - țesut discontinuu cu aspect poros de tip „cascaval” - un amalgam de stiluri - un regim divers de înălțime mergând de la P la P+3E și cu diferente uneori mari intre clădiri invecinate - vegetație în general joasă cu excepția zonei dinspre Uzina electrică, dinspre „Turbine” Tipologia generală a întregului areal - cuprins între străzile strada Andrei Șaguna, strada Frederich Chopin, strada Campului și strada Iosif Vulcan este de tip șvaițer, având următoarele caracteristici: a) o structură poroasă cu locuințe dispuse față de front: 1) la front 2) retrase cu câțiva metri față de frontul stradal și lasand, în general, în fata o zona verde 3) în mijlocul sau în spatele parcelei b) un regim divers de înălțime: între P și P+3E c) vegetație în general joasa cu excepția zonei dinspre Uzina electrică Față de cele aratate, construcțiile propuse se încadrează în specificul zonei, având în vedere că amplasamentul acestora este propus atât la nivelul frontului cât și median și are o porțiune în fata cu vegetatie. - destinatia cladirilor

In vecinatatea terenului studiat se regasesc in principal construcții de locuinta si anexe gospodaresti ale acestora. Catre estul parcelei este amplasata o cladire cu destinatia cladire de birouri. - tipul de proprietate asupra terenurilor, cu precizarea suprafetelor ocupate În zona studiată, terenurile invecinate reprezinta proprietati private ale persoanelor fizice sau juridice. - concluziile studiului geotehnic privind conditiile de fundare

Amplasamentul investigat se găseşte în localitatea Timisoara, judeţul Timiş. Din punct de vedere geomorfologic, Timişoara este aşezată în Câmpia Timişului, în zona de divagare a râurilor

Timiş şi Bega, într-unul din puţinele locuri pe unde se puteau traversa întinsele mlaştini formate de apele celor două râuri, care până acum două secole şi jumătate acopereau în fiecare primăvară suprafaţa câmpiei subsidente dintre Câmpia Buziaşului şi Câmpia Vingăi.

În detaliu însă, relieful oraşului şi al împrejurimilor sale prezintă o serie de particularităţi locale, exprimate altimetric prin denivelări, totuşi modeste, care nu depăşesc nicăieri 2-3 m.

Din punct de vedere geologic, privind structurile geologice ale zonei, se găsesc depozitele cuaternare (depozite fluvio-lacustre: argile, nisipuri, pietrişuri) cu grosimi de cca 100 m, sub care se succed depozitele romanicene - până la cca 600 m adâncime - şi cele daciene în facies lacustru şi de mlaştină, care au favorizat formarea a numeroase straturi de lignit. Urmează formaţiunile ponţianului şi sarmaţianului, pentru ca de la 1740 m în jos să se extindă domeniul fundamentului cristalin.

Drept consecinţă a alcătuirii petrografice a formaţiunilor de suprafaţă, pe teritoriul Timişoarei se produc şi fenomene de tasare, datorate substratului argilo-nisipos. Fenomenul se evidenţiază în cartierele Cetate şi Elisabetin, dar şi în alte părţi unde s-au format crovuri (Ronaţ).

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

Adâncimea de îngheţ Adâncimea de îngheţ în zona cercetată este de 60 cm ... 70 cm, conform STAS 6054 – 77. Valoarea maximă a indicelui de îngheţ este I30max = 478, valoarea medie pentru cele mai aspre trei ierni este I3/30max

= 429, iar pentru cele mai aspre cinci ierni dintr-o perioadă de 30 ani este I5/30max = 319, conform STAS 1709/1 – 90. Seismicitatea zonei Conform COD DE PROIECTARE SEISMICĂ P 100-2013, acceleraţia terenului pentru proiectare la cutremure de

pământ cu un interval minim de recurenţă IMR = 100 ani este ag = 0,20 g, iar perioada de colţ este Tc = 0,70 sec. Din punct de vedere tectonic, orasul Timisoara este aşezat într-o arie cu falii orientate est-vest, marcată de

existenţa vulcanului stins de la Şanoviţa, precum şi de apele mineralizate din subsolul Timişoarei, cele de la Calacea spre nord şi Buziaş-Ivanda în sud.

Din studiile seismologice efectuate începând cu ultimele decenii ale sec. al XIX-lea şi până în prezent, rezultă că Banatul este o regiune cu numeroase focare seismice, care se grupează în două areale: unul în partea de sud-est a regiunii, al doilea în imediata apropiere a oraşului Timişoara. În apropiere de Timişoara se intersectează liniile seismice Periam-Variaş-Vinga în nord-vest şi Radna-Parţa-Şag în sud-est. Un focar secundar se află chiar sub vatra oraşului Timişoara.

Timişoara este un centru seismic destul de activ, dar din numeroasele cutremure observate, puţine au depăşit magnitudinea 6 pe scara Richter. Din informaţiile istorice rezultă că înainte de 1901 au fost înregistrate 217 cutremure (cel mai puternic din Timişoara fiind cel din 1879); în perioada 1901-1950 au fost semnalate 129 cutremure, iar în perioada 1951-1999 au fost înregistrate 97 cutremure, provocând pagube minore clădirilor vechi. Cele mai importante mişcări seismice înregistrate au fost cele din 1991 (12 iulie M = 5,7 ; 18 iulie M = 5,6 ; 2 decembrie M = 5,5). Se pare că cel mai puternic cutremur din zona Banat a fost cel din 10 octombrie 1879 de la Moldova Nouă, cu o intensitate de VIII grade pe scara MSK şi numeroase replici.

Cutremurele bănăţene sunt caracterizate prin adâncimea mică a focarului (5-15 km), zonă redusă de influenţă în jurul epicentrului, mişcări orizontale şi verticale de tip impuls cu durată scurtă, perioade lungi de revenire în aceeaşi zonă. La aceste tipuri de seisme sunt afectate mai mult structurile rigide (zidărie, diafragme, panouri mari) şi mai puţin cele deformabile (cadre din beton armat sau metalice).

Încadrarea în zonele de risc în conformitate cu legea 575 / 2001 Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc

natural” – ANEXA 5 – Inundaţii, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de inundaţii.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 7 – Alunecări de teren, amplasamentul cercetat nu se regăseşte în lista cu unităţile administrativ teritoriale afectate de alunecări de teren.

Conform legii 575 privind aprobarea „Planului de amenajare a teritoriului naţional – Sesiunea a V-a – Zone de risc natural” – ANEXA 3, amplasamentul cercetat este situat în zone URBANE pentru care intensitatea seismică echivalată pe baza parametrilor de calcul privind zonarea României, este minim VII grade pe scara MSK a intensităţii cutremurelor.

- accidente de teren (beciuri, hrube si umpluturi) cu precizarea pozitiei acestora

Nu este cazul.

- analiza fondului construit existent Pe sit sunt prezente doua cladiri cu functiune industriala, un atelier auto si o cladire de depozitare cu functiuni conexe. Atelierul auto existent – amplasata în zona mediana a terenului – este o constructie parter de mici dimensiuni cu

structura beton armat, inchideri din tabla cutata si placa pe sol din beton armat. Constructia are un singur compartiment de 51.90mp utili. In prezent atelierul este in stare avansata de degradare.

Cladirea de depozitare – amplasata ușor retras fata de strada – este o constructie parter realizata din caramida. Aceasta se imparte in doua zone functionale cu subzone specifice dupa cum urmeaza:

- zona de depozitare cu compartimentara interioara tripla formata din windfang de 2.48 mp, si doua incaperi pentru depozitare materiale de constructii cu suprafta de 81.97 mp, respectiv 50.00 mp; acoperirea pentru aceasta zona este realizata in o singura apa, cu rezolvare tip terasa si invelitoare din membrana PVC; iluminarea spatiului se realizaza prin

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

intermediul a doua luminatoare amplasate in acoperis. - zona de functiuni conexe necesare exploatarii depozitului: 3 incaperi cu suprafata de 7.25 mp, 11.90 mp si 18.84 mp,

grupuri sanitare cu suprafata cumulata de 4.80mp si coridoare cu suprafata de 8.69mp, respeciv 4.97 mp. ; acoperirea pentru aceasta zona este realizata in doua ape, cu rezolvare tip sarpanta de lemn si invelitoare din tigla ceramica.

Ambele cladiri prezinta semne de degradare avansată si nu mai corespund cerintelor de calitate actuale. Din punct de vedere al fondului construit acestea nu prezinta o valoare si pot fi demolate.

Proiectul pentru demolare a obținut avizele cerute în certificatul de urbanism și este în curs de aprobare, fiind un proiect distinct de prezentul P.U.D.. - echiparea existenta

În zona exista in prezent retea de apa, canal, energie electrica si gaz. Terenul este bransat la retelele mentionate cu exceptia celei pentru gaz. 4. REGLEMENTARI - obiective noi solicitate prin tema-program

Pe parcela studiata, se dorește realizarea unei zone de locuire de înălțime maxima P+1E. În cadrul prezentului P.U.D. se vor reglementa: amplasarea pe parcelă a construcției propuse, accesele auto și

pietonale, conformare arhitectural-volumetrică. - functionalitatea, amplasarea si conformarea constructiilor

Zonificare functionala Functiunea dominantă va fi locuire. Suprafata de teren studiata va fi zonificata astfel: - zona de circulatii auto, parcaje, pietonale; - zona construita - care cuprinde: locuire; - zona de spatii verzi.

Configurare spatiala Configuratia spatiala a parcelei studiate prevede: • realizarea a unor corpuri de clădiri (cf. Plansa nr. 03 reglementari urbanistice) Configurarea spatiala a zonelor de parcare: • un garaj P în partea dinspre sud a parcelei cu acces la str. Iosif Vulcan și o parcare acoperită – o construcție P - Ia

in partea de nord a amplasamnetului, spre str, Chopin.

Conditii de amplasare si de conformare a constructiilor Utilizari permise comform PUZ Malurile Begăi aprobat HCL 27/2010 • Dezvoltarea pe sit a unei cladiri cu functiune de agrement, servicii sau locuire cu regim de inaltime de min. P si max.

P+2E. Utilizari interzise • Este interzisa amplasarea unitatilor cu caracter industrial. Orientarea fata de punctele cardinale • Parcela este orientata pe directia N- S, dar deoarece aceasta este Ia distante de peste 10 m fata de cladirile

invecinate este permisa orice orientare catre punctele cardinale. • Dimensiunile planimetrice si calibrul cladirii vor asigura durata minima de insorire de 1% h Ia solstitiul de iarna

conform OG 537. Amplasarea față de aliniament Amplasarea constructiei se va face: • la fronturile stradale către care se deschide parcela, pentru constructiile parter, conform planșei de reglementări

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

Amplasarea in interiorul parcelei se va face: • retras de la front pentru construcția principala de locuit P+1 și pentru casa de oaspeți P, conform planșei de

reglementări și planselor explicative priviind alinierile / retragerile maxime fata de constructiile invecinate

Alte reglementari • Din punct de vedere al normelor PSI se vor respecta distanțele de siguranță între clădiri conform NORMATIVULUI 118/1998. • Amplasarea constructiei pe parcela se va face cu respectarea normelor de igiena cuprinse in ORDINUL nr. 119/2014 actualizat al Ministerului Sanătății. Descrierea spatiului interior al cladirii propuse, flux tehnologic, dotari

Casa P+1E Din punct de vedere al compartimentarii interioare, cladirea de locuit va fi alcatuita, din urmatoarele zone :

Nivel Spatiu Arie utila [mp] Finisaj pereti Finisaj pardoseala

Etaj Baie 16.66 zugraveala + faianta gresie

Cabina dus 3.99 faianta gresie

Coridor 34.17 zugraveala parchet

Dormitor 41.11 zugraveala parchet

Dormitor 45.82 zugraveala parchet

Dressing 16.75 zugraveala parchet

G.S. 2.88 zugraveala + faianta gresie

Suprafata utila etaj 161.38 - -

Parter

Baie 2.26 zugraveala + faianta gresie

Bucatarie 39.97 zugraveala + faianta gresie

Camara 6.38 zugraveala gresie

Camera de zi 74.96 zugraveala gresie

Hol 22.18 zugraveala gresie

Suprafata utila parter 145.75 - -

Suprafata utila totala 307.13 - -

Anexa P Din punct de vedere al compartimentarii interioare, anexa va fi alcatuita, din urmatoarele zone :

Spatiu Arie utila [mp] Finisaj pereti Finisaj pardoseala

Baie 2.52 zugraveala + faianta gresie

Baie 4.96 zugraveala + faianta gresie

Baie 4.96 zugraveala + faianta gresie

Camera de zi 27.25 zugraveala gresie

Camera multifunctionala 21.12 zugraveala gresie

Dormitor 19.05 zugraveala gresie

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

Hol 3.87 zugraveala gresie

Hol 6.70 zugraveala gresie

Sauna 2.95 lemn lemn

Suprafata utila 93.98 - -

Garaj dublu P

Din punct de vedere al compartimentarii interioare, anexa va fi alcatuita, din urmatoarele zone :

Spatiu Arie utila [mp] Finisaj pereti Finisaj pardoseala

Depozitare 5.91 zugraveala beton

Garaj 44.17 zugraveala beton

Suprafata utila 50.08 - -

- capacitatea, suprafata desfasurata

S construita = 569.68 mp S desfasurata =790.25 mp - principii de compozitie pentru realizarea obiectivelor noi (distante fata de vecinatati, accese pietonale si auto, accese pentru utilajele de stingere a incendiilor)

Deservirea rutieră a obiectivului studiat, prin accesul rutier urmează a se asigura din strada Chopin cat si din strada Iosif Vulcan, cele două accese existand deja. Amenajarea acceselor rutiere a fost realizată prin racord direct la partea carosabilă, păstrându-se structură rutieră existentă. În interiorul incintei se realizează o platformă cu 1 loc de parcare acoperit, si un garaj petru 2 masini. Aditional se prevede pe proprietate o platforma de intoarce pentru autoturisme.

- integrarea si amenajarea noilor constructii si armonizarea cu cele mentinute existente

Constructiile propuse se vor fi realizate in maniera moderna, fiind contruite ca volume simple albe punctate de goluri generoase. Pentru constructia casei se vor folosi riflaje de lemn aparente in vederea mentinerii intimitatii spatiului privat. Nu este cazul de armonizare cu alte cladiri mentinute dat fiind faptul ca terenul va fi degajat de constructii.

Aspectul exterior

• Este interzisa autorizarea executarii constructiilor care prin conformitate, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu aspectul general al zonei și depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii,. • Sunt interzise imitatiile de materiale si culorilor stridente • Este interzisa abordarea estetica ce reprezinta pastisa ale unor tipuri de arhitectura nespecifice. - principii de interventie asupra constructiilor existente

Nu este cazul. - modalitati de organizare si rezolvare a circulatiilor carosabile si pietonale

Accese carosabile Deservirea rutieră a obiectivului studiat, prin accesul rutier urmează a se asigura din strada Chopin cat si din strada

Iosif Vulcan. Amenajarea acceselor rutiere a fost realizată prin racord direct la partea carosabilă, păstrându-se structură rutieră existentă.

Accese pietonale Deservirea pietonala a obiectivului studiat, prin accesul pietonal urmează a se asigura din strada Chopin cat si din

strada Iosif Vulcan. Pe parcela se vor prevedea circulatii pietonale in jurul constructiilor propuse.

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

Pista de biciclisti Nu este cazul. Parcari În prezentul proiect s-a propus un garaj dublu pe latura sudică a terenului și un carport pe latura nordică a terenului,

ambele acoperite și în regim de parter.

- principii si modalitati de integrare si valorificare a cadrului natural si de adaptare a solutiilor de organizare la relieful zonei

Solutia propusa va tine cont de raportul intre suprafatele construite si cele verzi amenajate. Astfel, se va reglementa o zona verde ce va avea o suprafata de 804.82 mp si va reprezenta 45.04% din suprafata totala a parcelei. Restul suprafetei va fi impartit intre zona dedicata constructiilor, reprezentand 31.88%, zona dedicata drumurilor, parcărilor si acceselor cu un procent de 20.68% și un procent de 2,40% suprafata destinata bazinului si peliculelor de apa.

- conditii de instituire a regimului de zona protejata si conditionari impuse de acesta

Nu este cazul, în zona terenului studiat nefiind valori de patrimoniu care să necesite protecție. - solutii pentru reabilitarea ecologica si diminuarea poluarii (dupa caz)

Protecția calitãții apelor: se vor respecta limitele impuse de NTPA-002/2002 privind evacuarea apelor uzate. Protecția aerului: se vor respecta limitele impuse de Ord. MAPM 529 /2002 privind poluarea aerului, și Legea 655/2001

privind protecția admosferei Protecția împotriva zgomotului și vibrațiilor: se vor respecta limitele impuse de stas 10009/88 privind poluarea fonicã. Protecția impotriva radiațiilor: nu existã surse de radiații, nu este cazul de asigurare a protecției. Protecția solului și subsolului: nu existã surse de poluanți pentru sol și subsol, nu este cazul de asigurare a protecției. Din punct de vedere al depozitarii controlate a deseurilor, acestea vor fi colectate selectiv in recipienti cu aceasta

destinatie si preluate de societati autorizate cu mijloace de transport adecvate, care nu permit imprastierea lor, in conformitate cu Legea nr. 27/2007 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 61/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 78/2000 privind regimul deseurilor. - prevederea unor obiective publice in vecinatateaa amplasamentului (dupa caz)

Nu este cazul. - solutii pentru reabilitarea si dezvoltarea spatiilor verzi

Din punct de vedere al organizarii spatiilor verzi, se va amenaja in acest sens un procent de 45.04% din suprafata totala a terenului.

Mai detaliat se dorește realizarea a trei grădini: 1. una informală, engleză, cu gazon, arbori și pietre 2. una asiatică cu apă și bambuși 3. una formală, franceză, cu plante aromatice

- profiluri transversale caracteristice Amplasamentul studiat se află în partea de nord-est a localității Timișoara și este ușor de accesat. În zona

amplasamentului studiat, sunt doua drumuri existente, str. Chopin si str. Iosif Vulcan. Strada Chopin are doua sensuri de circulatie cu o latime totala de 6,00 m, trotuar de 1,50 m si zona verde de 3,00 m. Strada Iosif Vulcan are doua sensuri de circulatie cu o latime totala de 7,00 m, trotuar de latime variabila 3,00 m-3,50 m si zona verde de 2,50m - lucrari necesare de sistematizare verticala

Nu este cazul. - regimul de construire (alinierea si inaltimea constructiilor, procentul de ocupare a terenului): Regimul de înălțime maxim admis - H maxim cornișă – 10 m, maxim P+1E

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

Regimul de aliniere - conform planșei de reglementări - procentul de ocupare a terenului - P.O.T maxim admis 40%

- coeficientul de utilizare a terenului - C.U.T. maxim admis 0,80

- asigurarea utilitatilor Alimentarea cu apă Alimentarea cu apă a obiectivului propus se va face prin intermediul unui branşament de apă realizat din PE-HD, cu branşare la conducta de apă existentă de pe strada Frederich Chopin, cu De 180 mm. Vechiul branşament va fi desfiinţat pe cheltuiala beneficiarului.

Branşamentul de apă propus este din PE-HD, PE80, PN10, cu De 50x4,6 mm, în lungime totală de L = 6 m La 1 m faţă de limita de proprietate a obiectivului se va prevedea un cămin de apometru complet echipat. Reţeaua de apă din incinta obiectivului va fi realizată din PE-HD, PE80, PN10, De 50x4,6 mm, în lungime totală de L = 17 m şi

va alimenta cu apă casa propusă din incinta obiectivului. Conducta de apă din incinta obiectivului care va alimenta cu apă bazinul (piscina) va fi realizată din PE-HD, PE80, PN10, De

40x3,7 mm, în lungime totală de L = 18 m Conducta de apă din incinta obiectivului va alimenta cu apă jacuzzi fiind din PE-HD, PE80, PN10, De 32x3,0 mm, în lungime

totală de L = 1 m. Conducta de apă din incinta obiectivului care va alimenta anexa din cadrul obiectivului va fi realizată din PE-HD, PE80, PN10,

De 32x3,0 mm, în lungime totală de L = 20,5 m. Poziţionarea căminului de apometru se face conform planşei de reglementări lucrări hidroedilitare, planşa nr. 01-ED, ataşată la

prezenta documentaţie. Debitele de apă necesare consumului igienico-sanitar şi gospodăresc, conform breviarului de calcul sunt:

Qzi med = 1,37 m3/zi = 0,016 l/s; Qzi max= 1,78 m3/zi = 0,02 l/s; Qorar max= 4,98 m3/zi = 0,21 m3/h = 0,06 l/s.

Pozarea conductelor se va face îngropat sub adâncimea de îngheţ conform STAS 6054-77, pe un strat de nisip de cca. 15 cm.

Canalizarea apelor uzate menajere

Debitele apelor uzate menajere, conform breviarului de calcul, sunt: Quz.zimed = Qzimed = 1,37 m3/zi = 0,016 l/s; Quz.zimax = Qzimax = 1,78 m3/zi = 0,02 l/s; Quz.orarmax = Qorarmax = 4,98 m3/zi = 0,21 m3/h = 0,06 l/s.

Apele uzate menajere provenite de la obiectiv vor fi colectate prin intermediul unei reţele de canalizare din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm, în lungime totală de L = 55 m, cu racordare la canalul menajer existent de pe strada Frederich Chopin, cu diametrul de 30/45 cm.

Pe această reţea de canalizare menajeră de incintă s-au prevăzut 4 cămine de vizitare. La 1 m faţă de limita de proprietate a obiectivului se va prevedea un cămin de racord. Racordul de canalizare propus va fi realizat din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm, în lungime totală de L = 11,50 m. De la racordul de canal propus apele menajere provenite de la obiectiv vor fi evacuate în reţeaua de canalizare menajeră

existentă de pe strada Frederich Chopin, prin intermediul unui cămin de vizitare. Poziţionarea căminului de racord cât şi extinderea propusă pentru obiectivul studiat se poate urmări pe planul de

situaţie, planşa nr. 01-ED, ataşată la prezenta documentaţie. Canalizarea apelor meteorice

Apele pluviale provenite de pe acoperişurile construcţiilor şi de pe alei pietonale, din incinta obiectivului vor fi colectate prin intermediul unor rigole deschise şi evacuate într-un bazin de retenţie.

Apele pluviale provenite de pe alei auto şi parcaje se vor colecta prin intermediul unor rigoli deschise şi trecute printr-un decantor-separator de hidrocarburi, după care acestea vor fi stocate pe timpul ploii în bazinul de retenţie propus

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

pentru zona studiată. Apele convenţional curate stocate în bazinul de retenţie propus vor fi evacuate controlat prin intermediul unui

cămin de racord în reţeaua publică de canalizare existentă de pe strada Frederich Chopin cu diametrul de 30/45 cm. Pe tronsonul cuprins între CP1 - DSH - Cp2 - BR, pe o lungime de L =18,00 m, apele pluviale vor fi colectate prin

intermediul unei conducte de canalizare pluvială din tuburi PVC-KG, SN4, De 200x4,5 mm. Decantorul-separatorul de hidrocarburi este dimensionat doar pentru apele pluviale ce provin de pe suprafaţa

aleilor auto şi parcajele din incinta obiectivului. Decantorul-separatorul de hidrocarburi va colecta nisipul şi uleiurile provenite accidental de la autovehicole şi de

pe aleile auto. Decantorul - separatorul de hidrocarburi propus va fi de tip ACO – OLEOPATOR - K - NG 3. Bazinul de retenţie, asigură stocarea apei pe timpul ploii a unui volum de 10 m3. V = QP x tp = 11,73 x 10-3 x 13,64 x 60 = 9,59 mc. Dimensiunile bazinului sunt: L = 5,0 m, B = 2,0 m, H = 1,0 m.

Alimentare cu energie electrică: Amplasamentul se va racorda la reteaua existenta apartinand de s.c. Enel Distributie Banat s.a.

Alimentare cu energie termică: Amplasamentul se va racorda la reteaua existenta apartinand de DELGAZ GRID SA.

Gospodarie deșeuri Deșeurile rezultate în urma activității vor fi colectate de către operatorul local de deșeuri. Până la colectare, deșeurile vor fi stocate în tomberoane speciale aprobate de operatorul local de deșeuri. - bilant teritorial in limita amplasamentului studiat (existent si propus) ZONE FUNCȚIONALE

EXISTENT PROPUS

Suprafața (mp) Procent din total (%) Suprafața (mp) Procent din total (%)

SUPRAFAȚA TOTALÃ TEREN

1 787,00 mp 100,00% 1 787,00 mp 100,00%

SUPRAFAȚĂ CONSTRUITĂ CLĂDIRI INDUSTRIALE+DEP OZIT

282,00 mp 15,78% - -

ZONA CONSTRUITĂ LOCUINȚĂ+ANEXE

- - 569,68 mp 31,88%

SUPRAFAȚĂ BETONATĂ

1172,00 mp 65,58% - -

SUPRAFAȚĂ ALEI AUTO

- - 41,36 mp 2,31%

SUPAFAȚĂ ALEI PIETONALE

- - 229,06 mp 12,82%

SUPRAFAȚĂ BAZINE - - 42,79 mp 2,40%

SUPRAFAȚĂ GARAJE

- - 44,17 mp 2,47%

SUPRAFAȚĂ PARCAJE

- - 55,12 mp 3,08%

SUPRAFAȚĂ SPAȚIU VERDE

333,00 mp 18,64% 804,82 mp 45,04%

P.U.D. - CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE BENEFICIAR: DANILA MARIAN IULIU si sotia DANILA GYONGYIKE

TOTAL 1 787,00 mp 100,00% 1 787,00 mp 100,00%

Din punct de vedere funcțional, prezentul proiect se încadrează în zonă de locuire. Conform PUG, spațiul verde trebuie să fie de minim 25%, propus prin proiect minim 45% 5. CONCLUZII - consecintele realizarii obiectivelor propuse

Configurația terenului si amplasarea acestuia, alaturi de potențialul zonei, asigură un loc potrivit pentru dezvoltarea proiectului propus – functiunea de locuire. Acest fapt va ajuta ansamblul propus sa se integreze in specificul zonei, respectiv cea de locuire. - masuri ce decurg in continuarea PUD-ului

Pentru dezvoltarea acțiunilor de modernizare și ambientare a spațiului urban nou construit se consideră necesar întocmirea unor lucrãri ce pot condiționa aplicarea prezentului P.U.D.:

- întocmirea proiectelor de execuție pentru extinderea/ realizarea tuturor rețelelor edilitare necesre în zonã - Întocmirea proiectelor pentru realizarea circulatiilor – drumuri modernizate si nou propuse si a elementelor de

ambientare – zone verzi amenajate, zone verzi de protectie.

- punct de vedere al elaboratorului asupra solutiei Se precizează cã propunerile prezentate se înscriu în prevederile Planului Urbanistic General, eforturile proiectantului

fiind îndreptate cãtre realizarea în condiții optime a funcțiunii principale: locuire. Datorită caracterului zonei și datorită accesibilității, propunerea este una oportună. Întocmit, Sef de proiect, arh. Roxana Capraru arh. Ionasiu Adrian

Atasament: A14._VEDERE_AERIANA_PLAN_DE_SITUATIE__A3.pdf

STRATURI | LAYERE

�� DUEX܈WL�GH�DOLQLDPHQW �� vQFKLGHUH�SHULPHWUDOă���FRQVWUXF܊LL�SDUWHU �� DUERUL�QRX�SODQWD܊L���YHJHWD܊LH�SH�vQYHOLWRDUHD�FRQVWUXF܊LLORU�SDUWHU���WXIH �� FRQVWUXF܊LH�SDUWHU܈�L�XQ�HWDM �� SkOF�GH�EDPEX܈L�vQ�IXQGDO

1 2

3

4

5

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : VEDERE AERIANA - PLAN DE SITUATIE - DIAGRAMA

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 14

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: A15._PERSPECTIVA_FRONT_STRADAL_A3.pdf

STRATURI | LAYERE

�� DUEX܈WL�GH�DOLQLDPHQW �� vQFKLGHUH�SHULPHWUDOă���FRQVWUXF܊LL�SDUWHU �� DUERUL�QRX�SODQWD܊L���YHJHWD܊LH�SH�vQYHOLWRDUHD�FRQVWUXF܊LLORU�SDUWHU���WXIH �� FRQVWUXF܊LH�SDUWHU܈�L�XQ�HWDM �� SkOF�GH�EDPEX܈L�vQ�IXQGDO

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PERSPECTIVA FRONT STRADAL CU LAYERE DE VEGETATIE

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 15

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: A16._PERSPECTIVA_FRONT_STRADAL_2_A3.pdf

)&,L�658&785,�5,70܈�,675$785

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : PERSPECTIVA FRONT STRADAL 2

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 16

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: A17._DIAGRAMA_FRONT_STRADAL_A3.pdf

FRQVWUXF܊LH�PLQHUDOă���3 ³YHULJD�OLSVă´ FRQVWUXF܊LH�YHJHWDOă���³3��´

5217(�$/�,,܉&216758&

A R H I T E K T S T U D I O A srl TIMIªOARA str. dr. Nicolae Paulescu nr.1.ap. 20

J35/3200/1994

verificat arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

desenat

proiectat

ºef proiect arh. IONAªIU ADRIAN FLORIN scara

1 / :500

data

03/ 2019

03/ 2017

PROIECT : CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIRE

AMPLASAMENT : TIMISOARA, str. CHOPIN nr. 2A, jud. TIMIS BENEFICIARI :

OBIECT :

PLANªA : DIAGRAMA FRONT STRADAL

Nr. proiect

19

faza P. U. D.

planºa nr. A 17

CONSTRUIRE LOCUINTA CU ANEXA, GARAJ DUBLU SI IMPREJMUIREarh. IONAªIU ADRIAN FLORIN

Danila Marian Iuliu si Danila Gyongyike

arh. CAPRARU ROXANA-NICOLETA

Atasament: RAPORTUL_INF_SI_CONSULT_ETAPA_1_PUD_Chiritoiu_Lunei.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA GENERALA DE URBANISM SI DEZVOLTARE URBANA Biroul Avizare Conformităţi PUG PUD/ PUZ Bd. Constantin Diaconovici Loga, nr. 1, 300030, tel/fax +40 256 408341 internet:www.primariatm.rc Nr. UR2018-006089/26.03.2018 RAPORTUL INFORMĂRII ŞI CONSULTĂRII PUBLICULUI Etapa 1- etapa pregătitoare PUD: - PUD „Construire locuință cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”; - Amplasament: str. Frederic Chopin nr. 2A, Timişoara; - Beneficiar: Dănilă Marian Iuliu - Proiectant: S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L.; Detalii privind tehnicile şi metodele utilizate pentru a informa şi a consulta publicul, Cetățenii au fost invitați să transmită observații în perioada 02.05.2018 — 21.05.2018, la documentația disponibilă in cadrul Biroului Avizare Conformități PUG/ PUD/ PUZ, din cadrul Direcției Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana şi afişată pe site-ul www.primariatm.ro. În acest scop pe parcela care a generat planul urbanistic de detaliu a fost amplasat prin grija beneficiarului, un panou conform Anexei 2 din H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, a Legii nr. 350 din 6 iulie 2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul (actualizată), au fost anunțați proprietarii parcelelor învecinate şi a fost afişat anunțul pe site-ul www.primariatm.ro; Proprietari notificați: - Proprietari vecini de pe străzile Frederic Chopin, Iosif Vulcan, Dr. Ioan Bonțilă. Documentaţia disponibilă la Biroul Avizare Conformități PUG/PUD/PUZ, nu a fost consultată de nici o persoana. Nu s-au formulat sugestii înregistrate şi/sau obiecții înregistrate cu privire la această investiție. Având în vedere că s-au parcurs procedurile prevăzute de H.C.L. nr. 183/2017 privind „Regulamentul Local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului”, etapa pregătitoare PUD, de informare şi consultare a publicului cu privire la documentația PUD - „Construire locuință cu anexă, garaj dublu si împrejmuire”; str. Frederic Chopin nr. 2A, Timişoara, beneficiar Dănilă Marian Iuliu, proiectant S.C. ARHITEKT STUDIO A S.R.L., a fost finalizată, si se va putea începe circuitul legal de avizare. ARHITECT ŞEF CIURARIU CONSILIER Sorin Red/Dact S.P. —2ex