keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, pe care sînt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice

25.01.2005

Hotararea Consiliului Local 10/25.01.2005
privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, pe care sînt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004 -21071/02.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (f), (g) şi (h) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încheierea de noi contracte de concesiune, pentru terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sînt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, pe o perioadă de 10 ani, excepţie făcând terenurile care sunt revendicate conform legislaţiei în vigoare.
Art.2: Se aprobă contractele cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform Anexei nr.1 şi Anexei nr. 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.3: Terenurile menţionate la art.1,care sunt revendicate, vor rămâne indisponibilizate până la soluţionarea notificărilor şi a contestaţiilor împotriva Dispoziţiilor Primarului Municipiului Timişoara prin care s-au soluţionat aceste notificări.
Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Timişoara.
Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Secretarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SORIN GRINDEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CONTRACT_legalizate_.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIONARE

Nr … din data ………

Cap.I. PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract de concesionare se încheie între Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu sediul în B-dul C.D.Loga nr. 1, reprezentat prin domnul GHEORGHE – CIUHANDU- Primar, în calitate de concedent şi numitul …………strada ………………………. în calitate de concesionar, în temeiul Legii nr.50/1991 republicată , a Hotărârii nr. ………………. a Consiliului Local al Municipiului Timişoara , s-a încheiat prezentul contract.

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului este predarea şi preluare în concesiune a terenului situat în Timişoara, str........................... având suprafaţa de..................mp, înscris în CF nr. ……. Timişoara nr. topo …… , aşa cum rezultă din Autorizaţia de construcţie nr………………………

Destinaţia terenului concesionat este pentru construire garaj nr....................... Art.2 Calitatea de concedent este data prin dispoziţiile art. 5 alin 1 lit. b din Legea nr. 219/98 privind regimul

concesiunilor. Art.3 În derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, aşa cum sunt ele definite prin art. 29 alin. 2 din Legea nr. 219/1998:

a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat în urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în masura în care acesta din urma îsi manifesta intentia de a prelua bunurile respective în schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata. Sunt bunuri de preluare utilităţi şi instalaţii, altele decât cele înglobate în construcţii.

c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe şi obiecte de inventar şi orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului

Cap.III. PREŢUL CONCESIONĂRII

Art.4. Taxa de concesionare este de ……… lei/mp/an şi este stabilită prin Hotărârea nr...................a Consiliului Local Timişoara. Art.5. Taxa de concesionare va fi indexată anual cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune şi restituirea terenului în starea în care l-a primit

Cap.IV. PLATA TAXEI DE CONCESIONARE Art.6. Plata taxei de concesionare se poate face anual sau trimestrial (patru rate egale), cu termene scadente după cum urmează : 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. Art.7. Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune concesionarul va plăti o majorare de 0,06 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare de când era datorată taxa,si penalitati 0,5%/ pe luna, începând din luna imediat următoare scadenţei, până la efectuarea plăţii.. Art.8. Când întârzierea plăţii taxei de concesiune depăşeşte 365 de zile concedentul are dreptul de a cere rezilierea contractului şi plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât şi pentru câştigul nerealizat.

Cap.V. TERMENUL CONCESIONĂRII Art.9. Termenul concesionării este de ……ani cu începere de la data încheierii contractului. Art.10. La expirarea termenului contractul de concesionare încetează de drept. Art.11. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârşitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima lună a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

Cap.VI. OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI Art.12. Concedentul se obligă:

a) să predea terenul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost concesionat; b) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract;

Cap.VII. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

Art.13. Concesionarul se obligă: a) să plătească taxa de concesionare în condiţiile şi la termenele stipulate în contract; b) să folosească terenul corespunzător destinaţiei pentru care a fost concesionar, conform art. 1 din contract;

2

c) să respecte şi să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii; d) la expirarea contractului să restituie terenul în starea în care l-a primit, prin proces-verbal de predare-primire; e) în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu

titlu de garanţie, o sumă de – lei reprezentând cota-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de derulare a contractului.

f) să elibereze terenul necondiţionat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara

Cap.VIII. OPERAŢII INTERZISE

Art.14. Este interzisă schimbarea destinaţiei garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat.

Cap.IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.15. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri. Art.16. Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere.

Cap.X. INCETAREA CONTRACTULUI Art.17. Prezentul contract de concesiune încetează prin: (1) Expirarea duratei stabilite în contract, sau a prelungirii, dacă e cazul; La termenul de încetare a concesiunii

prin expirare, concesionarul are obligaţia să predea bunul ce a făcut obiectul contractului şi cele ce au rezultatul în urma concesiunii, gratuit şi liber de orice sarcini, repectându-se prevederile art.3.

(2) Reziliere, • în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, cu plata de despăgubiri în sarcina

concedentului ; Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

• în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concesionarului; Concesionarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concedentului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

• în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara; • în cazul în care interesul naţional sau local o impune.

(3) în toate cazurile de încetare a contractului de concesionare, încetarea contractului se face cu respectarea art. 13 lit.d.

Cap.XI. LITIGII

Art.18. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Cap.XII. CLAUZE SPECIALE Art.19. Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită, duce la rezilierea contractului de concesionare. Neuzul se constată de către serviciile publice ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art.20. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect desfiinţarea contractului de concesionare cu obligaţia concesionarului la daune interese.

Cap.XIII. DISPOZIŢII FINALE Art.21. Prezentul contract s-a încheiat azi ….. în trei exemplare, din care un exemplar a fost predat

concesionarului.

CONCEDENT PRIMAR

GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTIA PATRIMONIU

NICUSOR C. MIUT SERVICIU JURIDIC

SEF BIROU LICITATII Ec.CRISTINA SCUTARIU

ÎNTOCMIT

LUCIA FRENŢESCU

CONCESIONAR

Atasament: CONTR_LICITATE.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr. … /L/ din data ………

. Cap.I. PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract de concesionare se încheie între Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara cu sediul în B-dul C.D.Loga nr. 1, reprezentat prin domnul GHEORGHE – CIUHANDU- Primar, în calitate de concedent şi numitul …………strada ………………………. în calitate de concesionar, în temeiul Legii nr.50/1991 republicată , a Hotărârii nr. ………………. a Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi a raportului nr............ al Comisiei de licitaţie , privind adjudecarea la licitaţie, s-a încheiat prezentul contract.

Cap.II. OBIECTUL CONTRACTULUI Art.1. Obiectul contractului este predarea şi preluare în concesiune a terenului situat în Timişoara, str........................... având suprafaţa de..................mp, înscris în CF nr. ……. Timişoara nr. topo …… , aşa cum rezultă din Autorizaţia de construcţie nr.................................

Destinaţia terenului concesionat este pentru construire garaj nr....................... Art.2 Calitatea de concedent este data prin dispoziţiile art. 5 alin 1 lit. b din Legea nr. 219/98 privind regimul

concesiunilor. Art.3 În derularea contactului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, aşa cum sunt ele definite prin art. 29 alin. 2 din Legea nr. 219/1998:

a) bunurile de retur care revin de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum si cele care au rezultat în urma investitiilor impuse prin caietul de sarcini;

b) bunurile de preluare care, la expirarea contractului de concesiune, pot reveni concedentului, în masura în care acesta din urma îsi manifesta intentia de a prelua bunurile respective în schimbul platii unei compensatii egale cu valoarea contabila actualizata. Sunt bunuri de preluare utilităţi şi instalaţii, altele decât cele înglobate în construcţii.

c) bunurile proprii care, la expirarea contractului de concesiune, ramân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii, cu exceptia celor prevazute la lit. b). Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe şi obiecte de inventar şi orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului

Cap.III. PREŢUL CONCESIONĂRII Art.4. Taxa de concesionare este de ……… lei/mp/an şi este stabilită prin procesul verbal de licitaţie nr. ………………, reactualizată cu rata inflaţiei, prin hotărâri ale Consiliului Local Timişoara. Art.5. Taxa de concesionare va fi indexată anual cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune şi restituirea terenului în starea în care l-a primit.

Cap.IV. PLATA TAXEI DE CONCESIONARE Art.6. Plata taxei de concesionare se poate face anual sau trimestrial (patru rate egale), cu termene scadente după cum urmează : 15 martie, 15 iunie, 15 septembrie şi 15 noiembrie. Art.7. Pentru neachitarea în termen a taxei de concesiune, concesionarul va plăti o majorare de 0,06 % pentru fiecare zi de întârziere, calculată din ziua imediat următoare scadenţei, si 0,5% penalitati de întârziere/ pe luna, începând din luna imediat următoare scadenţei, până la efectuarea plăţii.. Art.8. Când întârzierea plăţii taxei de concesiune depăşeşte 365 de zile concedentul are dreptul de a cere rezilierea contractului şi plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât şi pentru câştigul nerealizat. Art.9. Redevenţa asupra terenului se percepe de la data adjudecării prin licitaţie publică.

Cap.V. TERMENUL CONCESIONĂRII Art.10. Termenul concesionării este de ........................... ani cu începere de la data încheierii contractului.

Art.11. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumatate din durata sa initială. Art.12. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea concesionarului, depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârşitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima lună a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

Cap.VI. OBLIGAŢIILE CONCEDENTULUI Art.13. Concedentul se obligă:

a) să predea terenul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost concesionat. b) să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract. Cap.VII. OBLIGAŢIILE CONCESIONARULUI

Art.14. Concesionarul se obligă: a) să plătească taxa de concesionare în condiţiile şi la termenele stipulate în contract;

2

b) să folosească terenul corespunzător destinaţiei pentru care a fost concesionar, conform art. 1 din contract; c) să respecte şi să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii; e) la expirarea contractului să restituie terenul în starea în care l-a primit, prin proces-verbal de predare-primire; f) în termen de 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună, cu titlu de garanţie, o sumă de – lei reprezentând cota-parte din suma datorată concedentului cu titlu de redevenţă pentru primul an de derulare a contractului;

g) să elibereze terenul necondiţionat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara

Cap.VIII. OPERAŢII INTERZISE Art.15. Este interzisă schimbarea destinaţiei garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat.

Cap.IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.16. Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri. Art.17. Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere. Cap.X. INCETAREA CONTRACTULUI

Art.18. Prezentul contract de concesiune încetează prin: (1) Expirarea duratei stabilite în contract, sau a prelungirii, dacă e cazul; La termenul de încetare a concesiunii

prin expirare, concesionarul are obligaţia să predea bunul ce a făcut obiectul contractului şi cele ce au rezultatul în urma concesiunii, gratuit şi liber de orice sarcini, repectându-se prevederile art.3.

(2) Reziliere, • în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, cu plata de despăgubiri în sarcina

concedentului ;Concedentul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concesionarului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

• în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere, cu plata de despăgubiri în sarcina concesionarului; Concesionarul va putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale concedentului, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

• în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara; • în cazul în care interesul naţional sau local o impune.

(3) în toate cazurile de încetare a contractului de concesionare, încetarea contractului se face cu respectarea art. 14 lit. e.

Cap.XI. LITIGII

Art.19. Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti de drept comun.

Cap.XII. CLAUZE SPECIALE Art.20. Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare. Neuzul se constată de către serviciile de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Art.21. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de concesionare cu obligaţia concesionarului la daune interese. Art.22. Prezentul contract se completează cu condiţiile impuse în caietul de sarcini ce stă la baza licitaţiei în urma căreia a fost adjudecat terenul prevăzut la art. 1.

Cap.XII. DISPOZIŢII FINALE Art.23. Prezentul contract s-a încheiat azi ………. în trei exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului.

CONCEDENT PRIMAR

DR. ING. GHEORGHE CIUHANDU

DIRECTIA PATRIMONIU EC. NICUSOR C. MIUT

ŞEF SERVICIU JURIDIC

SEF BIROU LICITATII EC. CRISTINA SCUTARIU

ÎNTOCMIT

SING. LUCIA FRENŢESCU

CONCESIONAR

Atasament: referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DE ACORD DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR BIROU LICITATII Nr.SC2004 -21071/02.12.2004 Dr Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT

Prin H.C.L. nr. 22/23.07.1996 s-a aprobat contractul de concesionare a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru garajele legal construite. Prin H.C.L. nr. 208/13.07.1999 s-a aprobat contractul de concesionare a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Timişoara şi adjudecate prin licitaţie publică, pentru construirea de garaje. În baza celor două hotărâri de consiliul local s-au încheiat cca. 8.000 de contracte de concesionare a terenurilor pentru construirea de garaje. Conform clauzelor contractuale perioada pentru care s-au încheiat aceste contracte este de 5 ani cu posibilitate de prelungire la cererea concesionarului. ( art. 9 şi respectiv art.10 din contracte). În prezent suntem în situaţia expirării şi acestei perioade, la Biroul Licitaţii fiind depuse solicitări de prelungire a acestor contracte. Pentru o analiză completă a situaţiei existente facem următoarele precizări:

• Concesionarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice ori private a statului, judetului, oraşului se face in conformitate cu prevederile:

1.L 219/98privind regimul concesiunilor 2.H.G. nr. 216/99 pentru aprobarea Normelor metodologice cadru de aplicare a

L 219/98 3. L50/1991privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată 5.Ordinul nr.1943/2001 al ministerului lucrărilor publice transporturilor si

locuinţei pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a legii nr. 50/91 modificata

• Durata concesionării propusă de către Direcţia de Urbanism a fost de 5 ani, propunere motivată prin necesitatea actualizării programelor şi a acţiunilor de dezvoltare la o perioadă de 5-10 ani. Totodată garajele au fost considerate construcţii provizorii, incluse in categoria dependinţelor şi a anexelor gospodăreşti ; Având in vedere cele menţionate mai sus şi faptul că prelungirea contractelor de concesiune existente nu se poate realiza întrucât prevederile art.30 alin.3 din Legea nr.219/1998 au fost aplicate deja supunem atenţiei Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarele propuneri: 1. Încheierea de noi contracte de concesiune pe o perioadă de 5 ani, din următoarele considerente:

o Legea nr. 219/1998 reglementează şi organizează regimul de concesionare pentru bunurile proprietate publică ori privată a statului, judeţului, oraşului sau comunei ( art.1 alin (1) din Legea nr.219/1998);

o Potrivit Legii nr.219/1998, concesionarea se face prin licitaţie publică, fapt care a fost respectat prin licitaţiile organizate de-a lungul anilor şi în baza cărora s-au încheiat contracte de concesiune;

o În prezent există un număr de aproximativ 8.000 contracte de concesiune, încheiate fie prin legalizarea construcţiilor fie în baza licitaţiilor;

o Pentru încheierea unor noi contracte de concesionare nu se poate aplica procedura licitaţiei din următoarele considerente:

Terenurile în discuţie sint ocupate de construcţii edificate în baza unor autorizaţii de construcţie;

Majoritatea garajelor este construită în baterii de cca.20 bucati, acest lucru determinând imposibilitatea demolării unui garaj ( el nu este o structură singulară) aici având importanţă şi materialele folosite la construcţia lor ( cărămidă, beton);

o Direcţia de Urbanism respectiv Serviciul Juridic propun o perioadă de concesionare de 5 ani, în aceleaşi condiţii ;

o Considerăm că o perioadă de 5 ani de concesionare nu împiedică realizarea actualizării programelor şi acţiunilor de dezvoltare urbanistică ( contractual având clauză la Cap.X art.14 pct.2) iar în ceea ce priveşte încheierea contractelor de concesiune în aceleaşi condiţii acest lucru nu se poate realiza întrucât legislaţia în vigoare a suferit modificări;

o Concesionarea se face în baza unui contract prin care concedentul transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 ani, concesionarului dreptul şi obligaţia de a exploata un bun, în cazul de faţă o suprafaţă de teren; (art.1 alin(2) din Legea nr.219/1998);

o Contractul de concesiune va fi încheiat pentru o durată ce nu va putea depăşi 49 de ani. Durata concesiunii se stabileşte în funcţie de perioada de amortizare a investiţiilor ce urmează să se realizeze de către concedent; (art.30 alin (1) din Legea nr.219/1998);

În cazul construirii de garaje , întrucât scopul final pentru care se edifică construcţia nu este cu caracter lucrativ, pentru stabilirea duratei concesiunii , nu se poate folosi criteriul privind amortizarea investiţiei.

o Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin simplul acord de voinţă al părţilor; (art.30 alin (3) din Legea nr.219/1998);

O perioadă stabilită de 5 ani ar însemna automat o singură prelungire a contractului la expirarea primului termen de 2, 5 ani.

o La expirarea termenului de concesiune, concesionarul este obligat să restituie, în deplină proprietate, liber de orice sarcină, bunul concesionat, inclusiv investiţiile realizate. În contractul de concesiune trebuie precizate, în mod distinct, categoriile de bunuri precum şi repartiţia acestora la încetarea, din orice cauză a concesiunii; ( art.29 alin (1) şi (2) din Legea nr.219/1998)

În prezent în contractul de concesiune nu sunt specificate aceste categorii de bunuri precum şi repartiţia lor, la încetarea din orice cauză a concesiunii.

2. Aprobarea modelelor cadru pentru contractele de concesionare a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local, pentru garajele legal construite ( Anexa nr.1) şi pentru cele adjudecate prin licitaţie publică ( Anexa nr.2).

VICEPRIMAR, ADRIAN ORZA DIRECTOR DIR.URBANISM, ARH. RADU RADOSLAV

DIRECTOR EC. NICUŞOR C-TIN MIUŢ SEF BIROU EC. CRISTINA SCUTARIU ŞEF SERVICIUL JURIDIC, JR. MIRELA LASUSCHEVICI REFERENT DE SPECIALITATE SING. LUCIA FRENTESCU