keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 369/27.08.2015 privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje autorizate în vederea desfiinţării acestora la cererea locatarului

27.08.2015

Hotararea Consiliului Local 369/27.08.2015
privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje autorizate în vederea desfiinţării acestora la cererea locatarului


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 22850/27.08.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local cu nr. 177/07.04.2015 privind declararea ca fiind de interes public local a terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara;
În temeiul art.8 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere prevederile art.36 alin.2 lit.c) şi alin.9 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1:Se aprobă încheierea unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere încheiat între Municipiul Timişoara şi proprietarii garajelor titulari ai contractelor de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate de interes public local, care va constitui Anexa 1 la prezenta hotărârea ,prin care contractul de închiriere/concesiune încetează prin acordul părţilor la data semnarii actului aditional.

Art.2: Se aprobă modelul de declaraţie pe proprie răspundere a proprietarilor garajelor situate pe terenurile declarate de interes public local, care vor declara faptul că nu mai au nicio altă pretenţie materială sau de altă natură rezultând din construcţia reprezentând garaj, conform Anexei 2 la prezenta hotărâre.

Art.3: Se aprobă mandatarea reprezentanţilor Municipiului Timişoara - Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse :
a) să solicite şi să obţină în numele şi pentru proprietarul construcţiei a Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de demolare;
b) să efectueze lucrările de demolare, ridicare a deşeurilor rezultate în urma demolării şi igienizare a terenului ;
c) să formuleze cerere privind radierea din Cartea funciară a garajelor,
pe baza împuternicirii conform modelului ce constituie Anexa 3 la prezenta hotărâre.

Art.4: Se aprobă achitarea de la bugetul local a tuturor costurilor ocazionate de emiterea Autorizaţiei de demolare a garajelor situate pe terenul pentru care s-a declarat interesul local, de lucrarile de demolare, ridicare deseuri rezultate, igienizare si radierea garajelor din cartea funciară.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse, Direcţia Urbanism, Serviciul Juridic - Compatiment Executori şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa_3.pdf

   

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                       Anexa 3 la HCL______  DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  BIROUL  GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAȚII UTILITARE                                       

   

ÎMPUTERNICIRE

Subsemnatul_________________________CNP_____________________domiciliat în oraşul_______________strada___________________nr______judeţul_______________, tara ____________________ născut la data de_____________în localitatea___________________ judeţul____________din părinţii_________________şi_______________ legitimat cu BI/CI/P seria_________nr___________eliberat la data de _________________de către___________________, , Ca urmare a rezilierii prin acordul părţilor a contractului de concesiune/închiriere cu nr.____, prin prezenta, împuternicesc MUNICIPIUL TIMISOARA-DIRECŢIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE, cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256.408.300, având codul fiscal RO 32937000, având contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara, reprezentat prin Primar - Nicolae Robu, pentru ca în numele meu şi pentru mine să efectueze toate operaţiunile şi să facă toate demersurile necesare după cum urmează:

- să solicite şi să obţină în numele meu ca proprietar al construcţiei Certificatul de Urbanism şi Autorizaţia de demolare a garajului; - să efectueze lucrările de demolare, ridicare a deşeurilor rezultate în urma demolării şi igienizare a terenului ; - să formuleze cerere privind radierea din Cartea funciară a garajului.

În îndeplinirea prezentului mandat,mandatarul meu va semna în numele meu şi pentru mine orice act şi oriunde va fi necesar, semnătura sa fiindu-mi opozabilă.

Data:________________ Semnătura

Atasament: Anexa_2.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                       Anexa 2 la HCL______  DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  BIROUL  GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAȚII UTILITARE                                           

DECLARATIE

Subsemnatul_________________________CNP___________domiciliat în oraşul_____, strada___________________nr_________judeţul_______________, tara ________, născut la data de_____________în localitatea___________________ judeţul____________din părinţii_________________şi__________________ legitimat cu BI/CI/P seria_________nr___________eliberat la data de _________________de către___________________, , Ca urmare a incetarii prin acordul părţilor a contractului de concesiune/închiriere cu nr.____, prin prezenta, declar pe proprie raspundere că nu mai am nicio altă pretenţie de natură materială sau de altă natură, la construcţia reprezentând garaj, situat în Timisoara, str.________________nr.topo_____________Autorizație  de  Construcție  nr.____________________ce a format obiectul contractului de inchiriere-concesiune nr…………..

Data:________________ Semnătura

 

Atasament: Anexa_1.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA                       Anexa 1 la HCL______  DIRECȚIA CLĂDIRI TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE  BIROUL  GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAȚII UTILITARE                                       

A  C T   A D I Ț I O N AL   NR. ____  la contractul de concesiune/inchiriere nr.______ având ca obiect închirierea/concesionarea bunului imobil  aflat în proprietatea publică/privată a Municipiului Timişoara ori în proprietatea Statului Român, respectiv 

teren cu destinația pentru garaj    Prezentul act aditional se incheie in baza  H.C.L nr.________, după cum urmeaza:  PĂRȚILE CONTRACTANTE  MUNICIPIUL TIMIŞOARA , cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, telefon 0256.408.300, având codul fiscal  RO 32937000, având contul curent RO08TREZ62121A300530XXXX, deschis la Trezoreria Timisoara,  reprezentat prin Primar ‐ Nicolae Robu, în calitate de proprietar sau administrator al dreptului de  proprietate al Statului Român, pe de o parte,  şi     ________________________________________CNP_____________domiciliat în oraşul___________,  strada___________________nr_________județul_______________, țara ___________, născut la data  de_____________în localitatea_________________________________județul__________________din  părinții_________________şi__________________  legitimat cu BI/CI/P seria_________nr___________eliberat la data de _________________de  către___________________ e‐mail_________________________, telefon,___________________,  reprezentat(ă) prin _______________________, având funcția de___________________________________   în calitate de locatar/concesionar, au convenit asupra următoarelor:  Art.UNIC  Contractul de concesiune/inchiriere nr.______ având ca obiect închirierea/concesionarea terenului aferent  garajului cu nr.__situat în Timişoara, str.________________nr.topo_____________Autorizație de  Construcție nr,____________________încetează prin acordul părților la data semnării prezentului act  adițional.      Prezentul act aditional s‐a incheiat in 3(trei) exemplare,din care unul pentru concesionar/chirias.                 CONCEDENT/LOCATOR,                                                                                                         CONCESIONAR/LOCATAR,                                      MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                                   PRIMAR,                NICOLAE ROBU           ADMINISTRATOR PUBLIC,                 SORIN DRĂGOI               SERVICIUL JURIDIC,               DIRECTIA CLADIRI, TERENURI             SI DOTARI DIVERSE,                     DIRECTOR,                 LAURA KOSZEGI         BIROUL GARAJE CIMITIRE COSERIT             SI UTILITATI PUBLICE                      SEF BIROU,                    OTILIA SÎRCA                     CONSILIER            FLOAREA ZARVA   

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Aprobat, BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT şi P R I M A R SPAŢII UTILITARE Nr.SC2015- 22850/27.08.2015 NICOLAE ROBU

R E F E R A T

privind aprobarea încheierii unui act adiţional la contractul de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate ca fiind de interes public local pe care se află garaje

autorizate în vederea desfiinţării acestora la cererea locatarului

Ca urmare a impactului favorabil asupra populaţiei şi imaginii oraşului, în urma iniţiativei Primăriei Municipiului Timişoara în îndeplinirea angajamentelor asumate în domeniul îmbunătăţirii infrastructurii şi funcţionalităţii spaţiilor publice, a amenajării peisagistice şi urbanistice, prin realizarea unor lucrări de amenajare a străzilor şi parcărilor în cartierele municipiului şi asigurarea spaţiilor verzi şi a funcţiunilor recreative în cartiere,

In conformitate cu prevederile HCL 177/07.04.2015 care prevede declararea terenurilor aparţinând Municipiului Timişoara, ca fiind de interes public local, în vederea efectuării de lucrări de modernizare şi mai bună funcţionalizare a acestora prin amenajarea ca artere cu benzi carosabile, trotuare, piste de biciclete, locuri de parcare, spaţii verzi,etc., a solicitărilor venite din partea cetăţenilor care doresc încetarea contractelor de concesiune pe terenurile pe care sunt edificate construcţii provizorii (garaje)

In baza prevederilor HCL 599/09.12.2014 art.14 alin.3 care prevede încetarea contractului de cconcesiune/închiriere prin acordul părţilor, şi demolarea acestora pentru realizarea de către Primăria Municipiului Timişoara a lucrărilor de amenajare a străzilor, parcărilor, locuri de joacă pentru copii, Propunem emiterea unei hotărâri de Consiliu Local prin care să se aprobe: - întocmirea unui act adiţional la contractele de închiriere/concesiune încheiate între Municipiul Timişoara şi proprietarii garajelor, titulari ai contractelor de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate de interes public local, care va constitui Anexa 1 la prezenta HCL, prin care contractul de închiriere/concesiune încetează prin acordul părţilor la data semnarii actului aditional - aprobarea modelului de declaraţie pe proprie răspundere a proprietarilor garajelor situate pe terenurile declarate de interes public local, care vor declara faptul că nu mai au nicio altă pretenţie la construcţia reprezentând garaj, conform modelului ce constituie Anexa 2 la prezenta HCL - aprobarea modelului de împuternicire din partea proprietarilor garajelor care doresc încetarea contractelor de concesiune/închiriere pentru terenurile declarate de interes public local, care va constitui Anexa 3 la prezenta HCL, prin care proprietarul garajului împuterniceste Municipiul Timişoara – Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse : a) să solicite şi să obţină în numele şi pentru proprietarul construcţiei a

Certificatului de Urbanism şi Autorizaţiei de demolare; b) să efectueze lucrările de demolare, ridicare a deşeurilor rezultate în urma demolării şi igienizare a terenului ; c) să formuleze cerere privind radierea din Cartea funciară a garajelor. - Având în vedere declararea prin HCL 177/07.04.2015 a interesului public local asupra terenurilor  aparţinând Municipiului Timişoara, instituţia noastră va suporta toate cheltuielile ocazionate de obţinerea Autorizaţiei de demolare şi radiere din CF, lucrările de demolare, ridicare a deşeurilor rezultate în urma demolării şi igienizare a terenului PENTRU SECRETAR,

SIMONA DRĂGOI ADMINISTRATOR PUBLIC, DIRECTOR ECONOMIC,

Sorin Drăgoi Smaranda Haracicu DIRECTOR, ARHITECT ŞEF, Laura Koszegi Stoianov Ciprian Silviu Cădariu Şef Birou, Otilia Sîrca

Cod FO 53-01 vers.1