keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 623/19.12.2014 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara

19.12.2014

Hotararea Consiliului Local 623/19.12.2014
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014 - 33844/16.12.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara;
În baza art.36 alin. (2) lit. c), alin (5) lit. a) si b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, care va avea urmatorul continut:
,, Art.1: Se aprobă pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioada de 1 an, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situaţiile in care terenul a fost revendicat de foştii proprietari sau mostenitorii acestora sau dacă terenul este în litigiu.’’


Art.2: Se aproba modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, care va avea urmatorul continut:
,, Art.2: Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, începând cu data de ......................, cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al locatorului.’’


Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare;
- Directiei de Mediu;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE Aprobat Birou Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare PRIMAR Nr. ______________________________ Nicolae Robu

R E F E R A T privind modificarea HCL nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate

cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara

Prin HCL nr. 377/27.10.2009 s-a reglementat situaţia terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara şi a fost aprobat contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Român, pe care sunt edificate garaje construite de către persoane fizice. Prin Hotărârea de Consiliu Local nr.257/14.05.2013 s-a modificat taxa de concesiune, fiind stabilită la nivel de 26.10 lei/mp./an, indexată anual cu rata inflaţiei. Conform clauzelor contractuale înscrise în contracte, perioada pentru care s-au incheiat acestea era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Prin HCL nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, s-a aprobat ca pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioada de 3 (trei) ani, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.

Incheierea de noi contracte nu se va realiza in siţuatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora sau dacă terenul este în litigiu.

Ca urmare a faptului că au fost demarate proiecte şi lucrări edilitare în anumite zone din oraş, fiind declarat interesul public local, iar în acele zone sunt amplasate garaje care îngreunează dezvoltarea noilor obiective şi a lucrărilor care se desfăşoară, se impune modificarea contractelor de concesiune şi întocmirea unor acte adiţionale care să cuprindă clauze de reziliere atunci cînd interesul local o impune.

Ca urmare a celor arătate mai sus: PROPUNEM:

1. Modificarea art. 1 din din HCL nr.599/09.12.2014 care va avea urmatorul continut: ,, Art.1 Se aprobă pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe

terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere pe o perioada de 1 an, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.

Incheierea de noi contracte nu se va realiza in siţuatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora sau dacă terenul este în litigiu.’’

2. Modificarea art.2 din anexa la HCL nr.599/09.12.2014, care va avea urmatorul continut: ,, Art.2. Prezentul contract se incheie pe o perioada de 1 an, începând cu data de

__________, cu posibilitatea de prelungire cu acordul prealabil al locatorului.’’

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Drăgoi Ioan Cojocari

DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov

Şef Birou, Otilia Sîrca

AVIZAT JURIDIC, Cod FO 53-01 vers.1