keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 22/23.07.1996 privind aprobarea contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite

23.07.1996

Hotararea Consiliului Local 22/23.07.1996
privind aprobarea contractului de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.6801/19.07.1996 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizul favorabil al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In conformitate cu art.6 din Hotararea Guvernului Romaniei nr.1228/21.11.1990 pentru aprobarea Metodologiei concesionarii, inchirierii si locatiei de gestiune;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica locala;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica locala;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba contractul de concesionare a terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal
construite, prevazut in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se revoca Hotararea Consiliului Local nr.81/26.10.1993 privind aprobarea contractului de inchiriere a terenurilor aflate in administrarea
Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite.

Art.3: Cu aducereala indeplinire a prezenteihotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Massmediei locale;


Presedinte de sedinta
DIMINESCU NICOLAE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI