keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 179/10.05.2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timişoara

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 179/10.05.2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârea Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Raportul nr.IF2015-051026/20.04.2016 al Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara şi Referatul nr. SC2016 - 10072/25.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere dispoziţiile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală privind posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu şi exercitarea prerogativelor în condiţii de echitate, transparenţă, proporţionalitate, nediscrimniare, egalitate, eficienţă şi eficacitate,
Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;
Având în vedere prevederile art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată şi în considerarea dispoziţiilor art. 136 alin. 4 din Constituţia României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Pentru optimizarea şi administrarea în condiţii cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara;
In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient şi eficace în condiţii de egalitate în tratament, transparenţă şi nediscriminare şi de îmbunătăţire a activităţii de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local Municipiului Timişoara nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timişoara după cum urmează:
-Introducerea unui nou alineat la capitolul IV art.6 din modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 în anexa prevăzută la art.2 astfel:
(11) În cazul în care chiriaşul achită integral obligaţia rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la al (6), situaţie în care preţului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflaţiei prevăzută la art.5 al (2) ";

-Înlocuirea alin (1) de la capitolul VII, art.13 din modelul de contract aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 în anexa prevăzută la art.2 astfel:
(1) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părţile de comun acord, au convenit după cum urmează:
"In cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, chiriaşul datorează penalităţi de întârziere care se vor calcula în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale".


Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.

Art.3 :Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Raport_IF2015-051026_20.04.2016_privind_modificarea_HCLMT_599_2014.pdf

cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadenta a impozitelor şi taxelor locale, fara a mai fi necesara incheierea de acte aditionale de fiecare data cand se modifica legislatia in materie. În acest sens considerăm necesară completarea şi modificarea HCLMT nr.599/2014 după cum urmează: -Înlocuirea alin (1) de la capitolul VII, art.13 din modelul de contract aprobat prin HCLMT nr.599/2014 în anexa prevăzută la art.2 astfel: (1) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părţile de comun acord, au convenit după cum urmează: "In cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele și taxele locale” Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală referitoare la valorificarea bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu şi exercitarea prerogativelor în condiții de echitate, transparenţă, proporționalitate, nediscriminare, egalitate, eficiență şi eficacitate, Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 şi intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016; Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată şi în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. 4 din Constituţia României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată și modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea și administrarea în condiții cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea şi concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timişoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica şi privată a municipiului Timişoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient şi eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență şi nediscriminare şi de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale; Având în vedere cele arătate considerăm legală iniţierea de către Primarul Municipiului Timişoara a unui proiect de hotărâre privind modificarea HCLMT nr.599/2014 în sensul celor de mai sus. DIRECTOR EXECUTIV CEUVN EC.CAMELIA COS SI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA

JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR Nr. _____________________________________

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, Telefon:0256-408300,Fax:0256-490635,

Email:[email protected], www.primariatm.ro

R E F E R A T

pentru modificarea şi completarea HCLMT nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timișoara

Aşa cum se arată prin raportul structurii de resort, respectiv Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara, în urma aplicării HCLMT nr.599/2014 s-au constatat în practică situaţii de fapt ce nu au fost reglementate sau care în aplicarea prevederilor hotărârii au îngreunat, atât punerea în aplicare a prevederilor contractuale cât şi situaţia patrimonială a titularilor fără ca scopul prevăzut în cuprinsul hotărârii să fie atins fiind necesară completarea hotărârii şi reglementarea situaţiei în care titularii achită integral obligaţiile contractuale în interiorul termenului de constituire a garanţiei. Considerăm necesară completarea HCLMT nr.599/2014 astfel incat titularul contractului să nu mai fie obligat la plata garanţiei în situaţia în care obligaţia contractuală este achitată integral. Prin HCLMT nr.599/2014, aşa cum a fost modificat prin HCLMT nr.462/2015 titularul contractului are obligaţia de a achita în cazul neplăţii obligaţiei contractuale la termen penalităţi de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună. Precizăm că, cuantumul penalităţilor/majorărilor de întârziere a fost cel prevăzut de Codul de Procedură Fiscală pentru neplata la scadenţă a impozitelor şi taxelor locale. Potrivit legislaţiei fiscale cota penalităţilor/majorarilor de întârziere pentru neplata la scadenţă este ajustată în funcţie de inflaţie prin modificări legislative. La fiecare modificare legislativă în acest sens compartimentele implicate în activitatea de administrarea contractelor sunt obligate să încheie acte adiţionale, fapt care îngreunează atât activitatea de urmărire a modului în care este executat contractul cât şi încasarea creanţelor rezultate din acesta. În contextul în care cota penalităţilor de întârziere ce fac obiectul actelor adiţionale amintite mai sus este prevăzută şi stabilită printr-un act normativ publicat în Monitorul Oficial aplicabil erga omnes, având în vedere şi prevederile Noului Cod Civil, în cazul în care părţile sunt de acord, este necesar ca în cuprinsul contractelor să fie inserată obligativitatea titularului de a achita penalităţile de întârziere în aceleaşi condiţii prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări şi completări, vizând majorările de întârziere pentru impozitele și taxele locale.

Având în vedere dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală privind

posibilitatea valorificarii bunurilor imobile aflate în proprietatea publica sau privata a municipiului Timisoara, în scopul realizarii unui interes economic pentru municipiu și exercitarea prerogativelor în condiții de echitate, transparență, proporționalitate, nediscrimniare, egalitate, eficiență și eficacitate,

Luând în considerare modificările prevazute de Legea nr.207/20.07.2015 privind Codul de Procedură Fiscală publicată în Monitorul Oficial nr.547/23.07.2015 și intrarea în vigoare a acesteia de la data de 01.01.2016;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) şi (c), art. 123 alin.1 si 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată și în considerarea dispozițiilor art. 136 alin. 4 din Constituția României, art. 14 si 15 din Legea 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.861 alin.3, art. 1553, art.1777-1823, art.1828-1831 din Legea nr.287/2011 privind Noul Cod Civil, Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ, prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

2

În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. (b) şi (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; Pentru optimizarea și administrarea în condiții cît mai bune a veniturilor ce rezultă din raporturile contractuale care au ca obiect închirierea și concesionarea bunurilor aflate in proprietatea municipiului Timișoara, In vederea corelarii contractelor privind bunurile imobile din proprietatea publica și privată a municipiului Timișoara, aflate în derulare, cu prevederi legale, pe de o parte, iar pe de altă parte, stabilirii unui cadru care să permită administrarea în mod unitar, eficient și eficace în condiții de egalitate în tratament, transparență și nediscriminare și de îmbunătățire a activității de urmărire a veniturilor nefiscale care rezultă din aceste raporturi contractuale; Având în vedere cele menţionate mai sus,

PROPUNEM:

1. Modificarea și completarea HCLMT nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situației terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza municipiului Timișoara după cum urmează:

-Introducerea unui nou alineat la capitolul IV art.6 din modelul de contract aprobat prin HCLMT nr.599/2014 în anexa prevăzută la art.2 astfel:

(11) În cazul în care chiriașul achită integral obligația rezultată pe toată durata contractului în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data preluării contractului nu are obligaţia achitării garanţiei prevăzute la al (6), situație în care prețului stabilit în contract nu i se va aplica actualizarea reprezentând rata inflației prevăzută la art.5 al (2) ”;

-Înlocuirea alin (1) de la capitolul VII, art.13 din modelul de contract aprobat prin HCLMT nr.599/2014 în anexa prevăzută la art.2 astfel:

(1) Având în vedere prevederile art.1166, 1178 din Legea nr.287/2009 privind Noul Cod Civil, părțile de comun acord, au convenit după cum urmează: ”In cazul neplății chiriei la termenele scadente, chiriașul datorează penalități de întârziere care se vor calcula în aceleași condiții prevăzute de Legea nr.207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală, cu modificări și completări, vizând majorările de întârziere pentru neplata la scadență a impozitelor și taxelor locale”;

PRIMAR SECRETAR NICOLAE ROBU IOAN COJOCARI

AVIZAT JURIDIC ____________________________