keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 462/30.10.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr.131/20.03.2015

30.10.2015

Hotararea Consiliului Local 462/30.10.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 623/19.12.2014 şi Hotărârea Consiliului Local nr.131/20.03.2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. SC2015-28386/28.10.2015 al Primarului Municipiului Timişoara - Domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 599/09.12.2014- privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.623/19.12.2014- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 131/20.03.2015- privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.623/19.12.2014;
Având în vedere adresele cu nr. IF2015-199460/06.10.2015 şi nr. IF2015-202880/14.10.2015 ale Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişioara;
În baza art.36 alin. (2) lit. c, alin (5) lit. a si b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă completarea cu un nou alineat nr. (9) a modelului de contract la Capitolul IV Art. 6 din anexa la Hotărârea Consiliului Local nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, care va avea următorul conţinut:
" (9) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul nr. RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 201666630, deschis la Trezoreria Timişoara."

Art. 2: Se aprobă completarea cu un nou alineat nr. (10) a modelului de contract la Capitolul IV Art. 7 din anexa la H.C.L. nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, care va avea următorul conţinut:
"(10) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate."

Art. 3: Se aprobă modificarea Capitolului nr. VII Art. 13 din anexa la H.C.L. nr.599/2014, prin înlocuirea alin (1) cu un nou conţinut şi introducerea unui nou alineat (5) în conţinutul acestui articol, după cum urmează:
" (1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, până la 31.12.2015, locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe lună sau pe fracţiune de lună;
(5) Începând cu 01.01.2016, în cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună."
Modificarea de la Capitolul VII, art 13, alineatul (1) produce efecte şi se va cuprinde în continutul contractelor încheiate până la data de 31.12.2015, iar pentru contractele de închiriere care se vor încheia începând cu data de 01.01.2016, se va elimina conţinutul alin (1) şi se va înlocui cu conţinutul alineatului (5) nou introdus.
Art.4: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător modelul de contract aprobat prin H.C.L. nr.599/2014 - privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara şi modificat prin H.C.L. nr.623/19.12.2014 şi H.C.L. nr. 131/20.03.2015.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara.
Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Serviciului Juridic;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Tehnice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei de Mediu ;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE APROBAT BIROUL GARAJE CIMITIRE COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE P R I M A R Nr. SC2015-28386/28.10.2015 NICOLAE ROBU

REFERAT privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.599/09.12.2014 privind reglementarea

situaţiei terenurilor ocupate cu garaje autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin H.C.L. nr. 623/19.12.2014 şi H.C.L. nr.131/20.03.2015

Prin HCL nr.599/09.12.2014 privind reglementarea situaţiei terenurilor ocupate cu garaje

autorizate pe raza Municipiului Timisoara, modificată prin H.C.L nr. 623/19.12.2014 şi H.C.L. nr.131/20.03.2015 s-a aprobat ca pentru terenul aferent garajelor edificate cu autorizaţie de construire pe terenul Municipiului Timişoara/Statului Român, încheierea de noi contracte de închiriere, cu titularii a caror contracte au expirat sau pentru care s-a transferat dreptul de proprietate.

Având în vedere faptul că încasarea chiriei pentru terenurile închiriate în baza acestor hotărâri de Consiliu Local se face de către Direcţia Fiscalaă a Municipiului Timişoara se impune modificarea modelului de contract aprobat prin H.C.L. nr. 599/09.12.2014, H.C.L. nr.623/19.12.2014 şi H.C.L. nr.131/20.03.2015, prin introducerea unor articole în contractul de închiriere, modificări care vizează elementele de identificare necesare plăţii garanţiei de bună execuţie pentru aceste contracte de închiriere.

Prin adresele cu nr. IF2015-199460/06.10.2015 şi nr. IF2015-2002880/14.10.2015, Direcţia Fiscală a Municipiului Timişoara a solicitat ca să se completeze contractele de închiriere cu unele elemente de identificare necesare plăţii garanţiei de bună execuţie, respective nr. contului în care se va încasa garanţia, precum şi cuantumul penalităţilor şi modul lor de încasare în cazul în care nu se achită chiria la termenele scadente, transmiţându-ne modificările care urmează a fi introduse în conţinutul contrtractelor de închiriere.

Având în vedere adresele Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara cu IF2015- 199460/06.10.2015 şi nr.IF2015-2002880/14.10.2015, precum şi cele arătate mai sus,

P R O P U N E M

1. Completarea cu un nou aliniat nr. (9) a modelului de contract la Capitolul IV Art. 6 din

anexa la H.C.L. nr.599/2014, care va avea următorul conţinut: (9) Plata garanţiei se efectuează prin casieria Direcţiei Fiscale a Municipiului Timişoara sau în contul nr. RO75TREZ6215059XXX017211 al DFMT, CUI 201666630, deschis la Trezoreria Timişoara. 2. Completarea cu un nou aliniat nr. (10) a modelului de contract la Capitolul IV Art. 7 din

anexa la H.C.L. nr.599/2014, care va avea următorul conţinut: (10) Corespondenţa aferentă prezentului contract, referitoare la îndeplinirea obligaţiilor de natură financiară se va purta pe adresele de email puse la dispoziţie de părţile implicate. 3. Modificarea Capitolului nr. VII Art. 13 din din anexa la H.C.L. nr.599/2014, prin

înlocuirea alin (1) cu un nou conţinut şi introducerea unui nou aliniat (5) în conţinutul acestui articol, după cum urmează:

COD FO 53-01 vers.1

(1) În cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, până la 31.12.2015, locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 2% pe lună sau pe fracţiune de lună;

(5) Începând cu 01.01.2016, în cazul neplăţii chiriei la termenele scadente, locatorul va percepe penalităţi de întârziere calculate în cuantum de 1% pe lună sau fracţiune de lună. Precizăm că modificarea de la Capitolul VII, art 13, aliniatul (1) produce efecte şi se va

cuprinde în continutul contractelor încheiate până la data de 31.12.2015, iar pentru contractele de închiriere care se vor încheia începând cu data de 01.01.2016, se va elimina conţinutul alin (1) şi se va înlocui cu conţinutul aliniatului (5) nou introdus.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR,

Sorin Drăgoi Ioan Cojocari

DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov

Şef Birou, Otilia Sîrca

DIRECTOR DIRECŢIA FISCALĂ Adrian Bodo

AVIZAT JURIDIC,

Cod FO 53-01 vers.1