keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 377/27.10.2009 privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara

27.10.2009

Hotararea Consiliului Local 377/27.10.2009
privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-25041/20.10.2009 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.07.1999 privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.345/2009 privind prelungirea fiselor de calcul emise în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 500/2008 si termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje;
În baza art.36 alin. (2) lit. c, alin (5) lit. a si b din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioada de 5 ani, cu titularii a caror contracte au expirat, chiar daca solicitarea de prelungire a contractelor vechi nu a fost depusa in termen.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora.
Art. 2: Se aproba contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Roman, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3: In cazul vanzarii unui garaj, cumparatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobandirii, sa depuna actele necesare privind modificarea partilor contractante din contractul de concesiune sau de modificare a titularului fisei de calcul, dupa caz.
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va notifica Directiei Patrimoniu garajele aflate in aceasta situatie, in vederea modificarii partilor contractante.

Art.4: Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, va inventaria in termen de 1 an de la data emiterii prezentei hotarari, garajele edificate fara autorizatie de constructie, iar acolo unde sunt intrunite conditiile de intrare in legalitate, proprietarii constructiilor vor fi somati sa intre in legalitate. In caz contrar, garajele vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului constructiei.
In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terti, se vor incheia fise de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.5: Termenul scadent pentru plata redeventei si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje, fie in baza unor contracte de concesiune, fie in baza unor fise de calcul, este data de 30 noiembrie a fiecarui an.
Pentru fisele de calcul emise dupa data de 30.11.2009, termenul de plata va fi 30 noiembrie a anului urmator.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu, Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DE ACORD DIRECŢIA PATRIMONIU PRIMAR, SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU BIROUL LICITAŢII CONTRACTE NR.

REFERAT

Prin HCL nr.22/23.07.1996, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, pentru garajele legal construite.

Prin HCL nr.208/15.07.1999, s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje.

In baza celor 2 hotarari, au fost incheiate circa 6.500 de contracte de concesiune teren, in vederea construirii de garaje. Conform clauzelor contractuale, perioada pentru care s-au incheiat aceste contracte era de 5 ani, cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului.

Avand in vedere ca aceste contracte incheiate in baza prevederilor legale existente la momentul respectiv au inceput sa expire, Consiliul Local al Municipiului Timisoara, a adoptat Hotararea nr. 10/25.01.2005, prin care a fost aprobata incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioda de 10 ani, pentru terenurile aflate in domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza unor licitatii publice, facand exceptie terenurile revendicate care au ramas indisponibilizate pana la solutionarea notificarilor si a contestatiilor impotriva dispozitiilor prin care s-au solutionat acestea.

In prezent, in cadrul Biroului Licitatii-Contracte, sunt inregistrate foarte multe contracte de concesiune teren pentru garaje, al caror termen a expirat neputand fi prelungite intrucat exista cereri de revendicare in baza legii nr.10/2001, Legii nr.1/2001, Legii nr.501/2002 si Legii nr.247/2005, dosare care in prezent sunt nesolutionate.

Mentionam ca proprietarii garajelor, inca ocupa aceste terenuri desi contractele au expirat, si unii platesc in continuare taxe.

Prin HCL nr.500/2008, a fost aprobata incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr.501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr.247/2005, nesolutionate pana in prezent.

In urma emiterii fiselor de calcul conform HCL nr.500/2008, au fost semnalate mai multe probleme, in ceea ce priveste transmiterea dreptului de proprietate al garajelor, fie prin vanzare cumparare, fie prin mostenire.

Avand in vedere faptul ca noii proprietari nu au depus documentele de intrare in proprietatea garajelor, nu s-au incheiat acte aditionale de schimbare a partilor contractante, in continuare concesiunea figurand pe vechiul proprietar. In vederea actualizarii bazei de date cu noii proprietari, acestia urmeaza a fi notificati sa depuna documentele necesare preluarii concesiunii.

Mentionam ca au fost depuse aproximativ 3.800 de cereri de prelungire, din care doar 20 % au fost depuse in termenul prevazut in contract.

Avand in vedere prevederile art.1452 Cod Civil potrivit caruia ,,Daca locatarul, si dupa expirarea termenului locatiunii, continua a ramane in casa sau apartamentul inchiriat, fara nicio impiedicare din partea locatorului, el se considera ca voieste a le ocupa sub aceleasi conditii si pentru un timp determinat de obiceiul locului si nu poate nici sa iasa nici sa fie concediat inainte de se fi facut vestirea, in termenul obisnuit in localitate’’.

Vazand de asemenea, dispozitiile art.1414 Cod Civil conform caruia ,,Se considera ca o locatiune orice concesiune temporara a unui imobil drept o prestatie anuala ori sub ce titlu ar fi facuta’’

Avand in vedere ca aceste operatii sunt de durata,

PROPUNEM:

Aprobarea incheierii de noi contracte de concesiune pe o perioada de 5 ani, cu titularii a caror contracte au expirat, chiar daca solicitarea de prelungire a contractelor vechi nu a fost depusa in termen.

Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora. Aprobarea contractului cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Roman, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei nr.1.

In cazul vanzarii unui garaj, cumparatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobandirii, sa depuna actele necesare privind modificarea partilor contractante din contractul de concesiune sau de modificare a titularului fisei de calcul, dupa caz. Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va notifica Directiei Patrimoniu garajele aflate in aceasta situatie, in vederea modificarii partilor contractante.

Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, va inventaria in termen de 1 an de la data emiterea hotararii, garajele edificate fara autorizatie de constructie, iar acolo unde sunt intrunite conditiile de intrare in legalitate, proprietarii constructiilor vor fi somati sa intre in legalitate. In caz contrar, garajele vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului constructiei.

In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terti, se vor incheia fise de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Termenul scadent pentru plata redeventei si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje, fie in baza unor contracte de concesiune, fie in baza unor fise de calcul, este data de 30 noiembrie a fiecarui an.

Pentru fisele de calcul emise dupa data de 30.11.2009, termenul de plata va fi 30 noiembrie a anului urmator.

VICEPRIMAR, DIRECTOR, ING.ADRIAN ORZA EC. NICUSOR C-TIN MIUT

DIRECTIA URBANISM CONSILIER, DIRECTOR EC. LAURA KOSZEGI

ARH. SORIN EMILIAN CIURARIU DIRECTIA FISCALA A MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTOR, EC. ADRIAN BODO AVIZAT SERVICIUL JURIDIC,

Atasament: MODEL_CONTRACT.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU Ec. NICUSOR C-TIN. MIUT DIRECTOR

1

ROMÂNIA Anexa 1 JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE Nr._______/_____________

Prezentul contract se încheie între: I . PĂRŢILE CONTRACTANTE MUNICIPIUL TIMISOARA , cu sediul in Timişoara, Bv.C.D.Loga nr. 1, avand codul

fiscal R 14756536, telefon 0256.408.300, reprezentat prin Dl. Gheorghe Ciuhandu – Primar, în calitate de concedent, pe de o parte,

şi _____________________, cu domiciliul in Timisoara str.____ nr.__, bl.___, sc.__,

ap.__ posesor al B.I./C.I. seria TM , nr. _____, eliberat de Politia Timisoara la data de ______, CNP_________________ in calitate de CONCESIONAR, la sediul concedentului, în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Hotarârii nr .41/13.02.2007 a Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare a concesionării , a HCLMT nr.________privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.1. Obiectul contractului de concesiune este predarea şi preluarea în concesiune a terenului situat în Timişoara, str._____ , având suprafaţă de _____ mp , înscris în C.F. nr._____ Timisoara, nr.topo ________, asa cum rezulta din Autorizatia de constructie nr._______ .

Destinatia terenului concesionat este pentru construire garaj nr.____. Art.2. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri;

a) bunurile de retur – ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

b) bunurile proprii – care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

III. TERMENUL CONCESIONĂRII Art.3. Durata concesiunii este de 5 ani cu începere de la data încheierii contractului. Art.4. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult

jumătate din durata sa iniţială. Art.5. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea

concesionarului, depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârşitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima zi a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un act aditional la prezentul contract.

IV. REDEVENŢA Art.6. Taxa de concesiune este de _____ lei/mp./an şi este stabilită prin Hotărârea

nr._____ a Consiliului Local Timişoara, reactualizată anual cu rata inflaţiei. Art.7. Taxa de concesiune va fi indexată anual cu rata inflaţiei, comunicată de

Institutul Naţional de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune şi restituirea terenului în starea în care l-a primit.

Art.8. Termenul scadent pentru plata redeventei este data de 30 noiembrie a fiecarui

an. Art.9.Pentru neachitarea în termen a redevenţei, concesionarul va plăti accesorii

legale conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Art.10.Când întârzierea plăţii redevenţei depăşeşte 365 de zile concedentul are

dreptul de a cere rezilierea contractului şi plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât şi pentru câştigul nerealizat, reprezentand echivalentul redeventei pentru un an.

Art.11. Redevenţa asupra terenului se percepe de la data incheierii prezentului contract.

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU Ec. NICUSOR C-TIN. MIUT DIRECTOR

2

V. DREPTURILE PĂRŢILOR Drepturile concesionarului Art.12.(1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe

răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit

naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. Drepturile concedentului Art.13.(1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând

respectarea obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea va fi facuta de către personalul de specialitate din cadrul Primariei

Municipiului Timisoara şi se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu 15 zile înainte. (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. VI. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR Obligaţiile concesionarului Art.14. (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, conform art.1 din prezentul contract. (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa în condiţiile şi la termenele stipulate în contract. (5) La încetarea contractului de concesiune concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, în starea în care le-a primit, conform art.2 din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire. (6) Contractul de concesiune va fi inregistrat de catre concesionar in cartea funciara.

Obligaţiile concedentului Art.15. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege si de art.13 alin.3. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. (4) Concedentul este obligat să predea terenul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost concesionat. VII. OPERAŢII INTERZISE Art.16. Este interzisă schimbarea destinaţiei garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat. VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.17. (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri, constand in recuperarea prejudiciului efectiv cauzat si castigul nerealizat. Art.18. Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere. IX. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.19. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract de concesiune sau a prelungirii dacă e cazul; (2) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, cu un preaviz de 60 de zile; (3) a. – în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului, reprezentand echivalentul redeventei de incasat pana la finalizarea contractului.

b. - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA PATRIMONIU Ec. NICUSOR C-TIN. MIUT DIRECTOR

3

c. – atât concedentul cât şi concesionarul , vor putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale , celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

(4) prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când concesionarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a concedentului.

(5) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(6) la încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a. bunuri de retur - concedentului; b. bunuri proprii - concesionarului;

X. CLAUZE SPECIALE Art.20. (1) Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare.

(2) Neuzul se constată de către personalul de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Timisoara. . Art.21. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de concesionare cu obligaţia concesionarului la daune interese, constand in beneficiul nerealizat. XI. LITIGII Art.22.

Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. XII. DEFINIŢII

Art.23. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XIII. DISPOZIŢII FINALE Art.24. Prezentul contract s-a încheiat in 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului. CONCEDENT, CONCESIONAR,