keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006

13.02.2007

Hotararea Consiliului Local 41/13.02.2007
privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-1097/22.01.2007- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.10/2005 - privind încheierea de contracte de concesiune , având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit.(c) alin. (5) lit. (a) şi (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.( 2 1 ) din Legea nr.215/2001privind administraţia publică locală, modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Încheierea de noi contracte de concesiune, aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2005 pentru terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, pe o perioadă de 10 ani, cu excepţia terenurilor revendicate conform legislaţiei în vigoare, se va efectua în conformitate cu noile prevederi legislative şi anume Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.54/2006.

Art.2: Se aprobă modelele cadru pentru contractele de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate conform Anexei 1, sau edificate în baza licitaţiilor publice conform Anexei 2.
Anexele 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Terenurile menţionate la art.1, care sunt revendicate, vor rămâne indisponibilizate până la soluţionarea notificărilor şi a contestaţiilor împotriva dispoziţiilor Primarului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_-_Concesiune_garaje.pdf

1

PRIMARIA MUNICIPIULUI DE ACORD TIMIŞOARA P R I M A R DIRECŢIA PATRIMONIU SERVICIUL ACHIZIŢII PUBLICE Dr.ing.GHEORGHE CIUHANDU BIROUL LICITAŢII CONTRACTE NR.SC2007-1097 DATA 22.01.2007 R E F E R A T Privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, conform O.U.G. 54/2006 Prin H.C.L. nr.22/23.07.1996 s-a aprobat contractul de concesionare al terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara pentru garajele legal construite. Prin H.C.L. nr.208/15.07.1999 s-a aprobat contractul de concesionare a terenurilor aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara şi adjudecate prin licitaţie publică, pentru construirea de garaje. În baza celor două Hotarâri s-au încheiat circa 8000 de contracte de concesionare a terenurilor pentru construirea de garaje. Conform clauzelor contractuale perioada pentru care s-au încheiat aceste contracte este de 5 ani cu posibilitatea de prelungire la cererea concesionarului. Având în vedere faptul că pe parcurs o parte din contracte au început să expire, în baza Legii aflate în vigoare la momentul respectiv si anume Legea 219/1998 privind regimul concesiunilor şi a H.C.L. nr.10/25.01.2005, s-a aprobat încheierea de noi contracte de concesiune, pentru terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, pe o perioada de 10 ani. În baza acestor reglementări s-au incheiat circa 500 de noi contracte de concesiune pentru terenurile pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice. În prezent suntem în situaţia modificării cadrului legislativ şi anume, abrogarea Legii 219/1998 privind regimul concesiunilor şi intrarea în vigoare a O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. Pentru o analiză completă a situaţiei existente facem următoarele precizări :

Concesionarea bunurilor aparţinând proprietăţii publice a statului, judeţului, oraşului se face în conformitate cu prevederile : OUG 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Legea 50/1991 republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, Ordinul 1430/26.08.2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii la care se adaugă Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.10/25.01.2005 prin care se abrobă încheierea de noi contracte de concesiune, pentru terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice.

Având în vedere cele menţionate mai sus, supunem atenţiei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local următoarele propuneri :

2

1. Încheierea de noi contracte de concesiune, aprobată prin H.C.L. 10/2005, pentru

terenurile aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitaţiilor publice, pe o perioadă de 10 ani, cu excepţia terenurilor revendicate conform legislaţiei în vigoare, se va efectua în conformitate cu noile prevederi legislative şi anume O.U.G. 54/2006 ;

2. Aprobarea modelelor cadru pentru contractele de concesiune a terenurilor

aflate în domeniul public şi privat al Municipiului Timişoara, pe care sunt edificate garaje legalizate conform Anexei 1, sau edificate în baza licitaţiilor publice conform Anexei 2.

3. Terenurile menţionate la art.1, care sunt revendicate, vor rămâne

indisponibilizate până la soluţionarea notificărilor şi a contestaţiilor împotriva dispoziţiilor Primarului

VICEPRIMAR, DIRECTOR, ADRIAN ORZA Ec. NICUŞOR C-TIN MIUŢ DIRECTOR URBANISM, Arh.EMILIAN CIURARIU ŞEF BIROU, Ec. CRISTINA SCUTARIU ŞEF SERVICIU JURIDIC, Cj. MIRELA LASUSCHEVICI CONSILIER, Jr.CHINDRIŞ DANIELA BEATRICE

Atasament: Anexa_2_-_Concesiune_garaje.pdf

1

ANEXA 2 ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE NR________/L/din data_________

- model pentru garaje –

I . PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract se încheie între Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, reprezentat prin domnul GHEORGHE CIUHANDU – Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, şi numitul____________________________________, persoană fizică cu domiciliul in ___________________________________, posesor al B.I./C.I. seria_____nr.___________ în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de_______________ la sediul concedentului (alt loc, adresă, etc.)________________________ în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Hotarârii nr.______ a Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare a concesionării nr._______din___________ a Legii 50/1991 republicată şi a raportului nr.__________ al Comisiei de licitaţie, privind adjudecarea la licitaţii, s-a încheiat prezentul contract de concesiune. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.1. Obiectul contractului de concesiune este predarea şi preluarea în concesiune a terenului situat în Timişoara, str.___________________, având suprafaţă de _______mp., înscris în C.F. nr._________Timişoara, nr.topo __________________, aşa cum rezultă din Autorizaţia de construcţie nr.________________. Destinaţia terenului concesionat este pentru construire garaj nr.________. Art.2. Calitatea de concedent este dată prin dispoziţiile art.5. alin.1, lit.b din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. Art.3. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, aşa cum sunt ele definite prin art.52 alin.1 din O.U.G. 54/2006:

a) bunurile de retur – ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

b) bunurile proprii – care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe şi obiecte de inventar şi orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

III. TERMENUL CONCESIONĂRII Art.4. Durata concesiunii este de ______ ani cu începere de la data încheierii contractului. Art.5. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa

iniţială. Art.6. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea locatarului, depusă cu cel mult 90 de

zile înainte de sfârşitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima zi a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

2

IV. REDEVENŢA Art.7. Taxa de concesiune este de ________ lei/mp./an şi este stabilită prin procesul-verbal de licitaţie

nr._________, reactualizată cu rata inflaţiei, prin Hotărâri ale Consiliului Local Timişoara. Art.8. Taxa de concesiune va fi indexată anual cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul Naţional de Statistică.

Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune şi restituirea terenului în starea în care l-a primit.

V. PLATA REDEVENŢEI Art.9. Plata redevenţei se poate face anual sau în două tranşe, cu termene scadente după cum urmează: 31

martie şi 30 septembrie. Art.10.Pentru neachitarea în termen a redevenţei, concesionarul va plăti accesorii legale conform legislaţiei de

specialitate în vigoare. Art.11.Când întârzierea plăţii redevenţei depăşeşte 365 de zile concedentul are dreptul de a cere rezilierea

contractului şi plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât şi pentru câştigul nerealizat. Art.12. Redevenţa asupra terenului se percepe de la data adjudecării prin licitaţie publică. VI. DREPTURILE PĂRŢILOR Drepturile concesionarului Art.13. (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile proprietate

publică ce fac obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului şi

obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. Drepturile concedentului Art.14. (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligaţiilor asumate de

concesionar. (2) Verificarea va fi facuta de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Urbanism, Serviciului mediu

urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcţia economica şi se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu 15 zile înainte. (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR – clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini. Obligaţiile concesionarului Art.15. (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, conform art.1 din prezentul contract. (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa în condiţiile şi la termenele stipulate în contract. (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică . (6) Să respecte şi să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii. (7) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, în starea în care l-a primit, conform art.3 din prezentul contract, prin proces-verbal de predare-primire. (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.14 alin.3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

3

(9) Să elibereze terenul necondiţionat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara. Obligaţiile concedentului Art.16. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. (4) Concedentul este obligat să predea terenul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost concesionat. VIII. OPERAŢII INTERZISE Art.17. Este interzisă schimbarea destinaţia garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat. IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.18. (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri. Art.19. Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere. X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.20. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract de concesiune sau a prelungirii dacă e cazul; (2) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată. (3) a. – în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

b. - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

c. – atât concedentul cât şi concesionarul , vor putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale , celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

d. – contractul încetează prin reziliere, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara

(4) prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când concesionarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a concedentului.

(5) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(6) la încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a. bunuri de retur - concedentului;

b. bunuri proprii - concesionarului; IX. CLAUZE SPECIALE Art.21. (1) Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare.

(2) Neuzul se constată de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcţia economica. . Art.22. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de concesionare cu obligaţia concesionarului la daune interese.

4

X. LITIGII Art.23.

Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. XI. DEFINIŢII Art.24. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XII. DISPOZIŢII FINALE Art.25. Prezentul contract s-a încheiat azi_____________________ în 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului. CONCEDENT, CONCESIONAR, PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA PATRIMONIU NICUŞOR C. MIUŢ SERVICIUL JURIDIC ŞEF BIROU LICITAŢII Ec. CRISTINA SCUTARIU ÎNTOCMIT LUCIA FRENŢESCU

Atasament: Anexa_1_-_Concesiune_garaje.pdf

1

ANEXA I ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

CONTRACT DE CONCESIUNE NR________/din data_________

- model pentru garaje –

I . PĂRŢILE CONTRACTANTE Prezentul contract se încheie între Municipiul Timişoara prin Consiliul Local al Municipiului Timişoara, cu sediul în B-dul C.D.Loga nr.1, reprezentat prin domnul GHEORGHE CIUHANDU – Primar, în calitate de concedent, pe de o parte, şi numitul____________________________________, persoană fizică cu domiciliul in ___________________________________, posesor al B.I./C.I. seria_____nr.___________ în calitate de concesionar, pe de altă parte, la data de_______________ la sediul concedentului (alt loc, adresă, etc.)________________________ în temeiul Ordonanţei de urgenţă nr.54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, Hotarârii nr.______ a Consiliului Local al Municipiului Timişoara de aprobare a concesionării nr._______din___________ a Legii 50/1991 republicată şi a raportului nr.__________. II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.1. Obiectul contractului de concesiune este predarea şi preluarea în concesiune a terenului situat în Timişoara, str.___________________, având suprafaţă de _______mp., înscris în C.F. nr._________Timişoara, nr.topo __________________, aşa cum rezultă din Autorizaţia de construcţie nr.________________. Destinaţia terenului concesionat este pentru construire garaj nr.________. Art.2. Calitatea de concedent este dată prin dispoziţiile art.5. alin.1, lit.b din O.U.G. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică. Art.3. În derularea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri, aşa cum sunt ele definite prin art.52 alin.1 din O.U.G. 54/2006:

a) bunurile de retur – ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii.

b) bunurile proprii – care la încetarea contractului de concesiune rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparţinut concesionarului şi au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii. Sunt bunuri proprii, mijloacele fixe şi obiecte de inventar şi orice alte bunuri mobile aflate în proprietatea concesionarului.

III. TERMENUL CONCESIONĂRII Art.4. Durata concesiunii este de ______ ani cu începere de la data încheierii

contractului. Art.5. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult

jumătate din durata sa iniţială. Art.6. Prelungirea termenului de concesionare poate avea loc la cererea locatarului,

depusă cu cel mult 90 de zile înainte de sfârşitul termenului de concesionare, dar nu mai târziu de penultima zi a expirării contractului. În cazul aprobării prelungirii termenului de concesionare se încheie un nou contract.

2

IV. REDEVENŢA Art.7. Taxa de concesiune este de ________ lei/mp./an şi este stabilită prin Hotărârea

nr._______________ a Consiliului Local Timişoara, reactualizată cu rata inflaţiei. Art.8. Taxa de concesiune va fi indexată anual cu rata inflaţiei, comunicată de Institutul

Naţional de Statistică. Neacceptarea de către concesionar a noii taxe duce la rezilierea contractului de concesiune şi restituirea terenului în starea în care l-a primit.

V. PLATA REDEVENŢEI Art.9. Plata redevenţei se poate face anual sau în două tranşe, cu termene scadente

după cum urmează: 31 martie şi 30 septembrie. Art.10.Pentru neachitarea în termen a redevenţei, concesionarul va plăti accesorii legale

conform legislaţiei de specialitate în vigoare. Art.11.Când întârzierea plăţii redevenţei depăşeşte 365 de zile concedentul are dreptul

de a cere rezilierea contractului şi plata de daune atât pentru prejudiciile efectiv cauzate cât şi pentru câştigul nerealizat.

Art.12. Redevenţa asupra terenului se percepe de la data autorizaţiei de construcţie. VI. DREPTURILE PĂRŢILOR Drepturile concesionarului Art.13. (1) Concesionarul are dreptul de a exploata, în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea

sa, bunurile proprietate publică ce fac obiectul contractului de concesiune. (2) Concesionarul are dreptul de a folosi bunurile care fac obiectul concesiunii, potrivit

naturii bunului şi obiectivelor stabilite de părţi prin contractul de concesiune. Drepturile concedentului Art.14. (1) Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea

obligaţiilor asumate de concesionar. (2) Verificarea va fi facuta de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de

Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcţia economica şi se va efectua numai cu notificarea prealabilă a concesionarului, cu 15 zile înainte. (3) Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local. VII. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR – clauze stabilite în condiţiile caietului de sarcini. Obligaţiile concesionarului Art.15. (1) Concesionarul este obligat să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi de permanenţă a bunurilor proprietate publică care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent, conform art.1 din prezentul contract. (2) Concesionarul este obligat să exploateze în mod direct bunurile care fac obiectul concesiunii. (3) Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii. (4) Concesionarul este obligat să plătească redevenţa în condiţiile şi la termenele stipulate în contract. (5) Concesionarul este obligat să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor proprietate publică . (6) Să respecte şi să execute amenajările de zone verzi, parcări, platforme gospodăreşti, locuri de joacă pentru copii. (7) La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, în starea în care l-a primit, conform art.3 din prezentul contract, prin proces- verbal de predare-primire. (8) Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiţii stabilite de concedent, în mod unilateral, potrivit art.14 alin.3 din prezentul contract de concesiune, fără a putea solicita încetarea acestuia.

3

(9) Să elibereze terenul necondiţionat, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara. Obligaţiile concedentului Art.16. (1) Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune. (2) Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege. (3) Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului. (4) Concedentul este obligat să predea terenul în starea corespunzătoare folosinţei pentru care a fost concesionat. VIII. OPERAŢII INTERZISE Art.17. Este interzisă schimbarea destinaţia garajului pentru realizarea căruia terenul afectat a fost concesionat. IX. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ Art.18. (1) Nerespectarea de către părţile contractante a obligaţiilor cuprinse în prezentul contract de concesiune atrage răspunderea contractuală a părţii în culpă. (2) Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor contractuale părţile datorează despăgubiri. Art.19. Forţa majoră şi cazul fortuit apără de răspundere. X. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE Art.20. Prezentul contract de concesiune încetează în următoarele situaţii: (1) la expirarea duratei stabilite în prezentul contract de concesiune sau a prelungirii dacă e cazul; (2) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord fiind competentă instanţa de judecată. (3) a. – în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

b. - în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului;

c. – atât concedentul cât şi concesionarul , vor putea rezilia contractul numai după notificarea intenţiei sale , celeilalte părţi, cu precizarea cauzelor care au determinat-o;

d. – contractul încetează prin reziliere, în cazul în care terenul este revendicat de fostul proprietar sau de Primăria Municipiului Timişoara

(4) prin renunţare, dintr-o cauză de forţă majoră sau când concesionarul este în cazul imposibilităţii obiective de a exploata terenul, fără plata unei despăgubiri, cu notificarea de îndată a concedentului.

(5) alte cauze de încetare a contractului de concesiune, fără a aduce atingere cauzelor şi condiţiilor reglementate de lege.

(6) la încetarea din orice cauză a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

a. bunuri de retur - concedentului; b. bunuri proprii - concesionarului; IX. CLAUZE SPECIALE Art.21. (1) Neuzul terenului concesionat în timp de un an cu destinaţia care i-a fost atribuită, duce la rezilierea de plin drept a contractului de concesionare.

(2) Neuzul se constată de către personalul de specialitate din cadrul Direcţiei de Urbanism, Serviciului mediu urban, Serviciului Publicitate Comert, Direcţia economica.

4

. Art.22. Nerespectarea sau revocarea autorizaţiei de construire a garajului are drept efect rezilierea de plin drept a contractului de concesionare cu obligaţia concesionarului la daune interese. X. LITIGII Art.23.

Soluţionarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesiune se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr.554/2004, cu modificările ulterioare. XI. DEFINIŢII

Art.24. (1) Prin forţă majoră, în sensul prezentului contract de concesiune, se înţelege o împrejurare externă cu caracter excepţional, fără relaţie cu lucrul care a provocat dauna sau cu însuşirile sale naturale, absolut invincibilă şi absolut imprevizibilă. (2) Prin caz fortuit se înţeleg acele împrejurări care au intervenit şi au condus la producerea prejudiciului şi care nu implică vinovăţia părţilor, dar care nu întrunesc caracteristicile forţei majore. XII. DISPOZIŢII FINALE Art.25. Prezentul contract s-a încheiat azi_____________________ în 2 exemplare, din care un exemplar a fost predat concesionarului. CONCEDENT, CONCESIONAR, PRIMAR GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA PATRIMONIU NICUŞOR C. MIUŢ SERVICIUL JURIDIC ŞEF BIROU LICITAŢII Ec. CRISTINA SCUTARIU ÎNTOCMIT LUCIA FRENŢESCU