keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 591/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr. 5"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 591/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr. 5"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-33013/14.11.2013 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Fisa Tehnica nr. 246 din 06.09.2013 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. 4. lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgente Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr. 5", intocmit de SC SINAPSE ARHITECTURE SRL, pus la dispozitie de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale.

Art.3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art. 1 se va face din bugetul local.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Directiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: deviz_estimativ_extindere_UPU.pdf

Indicatori tehnico- economici pentru realizarea investiţiei 

  curs de schimb 19.08.2013 1 EURO =4.4537 LEI            DEVIZ ESTIMATIV‐ MODERNIZARE SI EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRE URGENTE LA  SPITALUL 

CLINIC MINICIPAL DE URGENTA   

Nr.  crt. 

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de  cheltuieli 

  Valoare(fara TVA)  TVA   Valoare(inclusiv 

TVA)  mii lei  mii euro  mii lei  mii lei  mii euro 

1  2  3  4  5  6  7      CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului                                                                                                                  

1.1  Obtinerea terenului  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

1.2  Amenajarea terenului  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

1.3  Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea  initiala 

4.476  1.005  1.074  5.550  1.246 

    TOTAL CAPITOL 1  4.476  1.005  1.074  5.550  1.246 

    CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului                                                                                                 

2.1  Alimentare cu energie electrica   0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

2.2  Alimentare cu apa potabila si canalizare  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

2.3  Alimentare cu gaze naturale  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

2.4  Racord si lucrari rutiere  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

    TOTAL CAPITOL 2  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

    CAPITOLUL 3   Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica                                                                                                                       

3.1  Studii de teren  17.191  3.860  4.126  21.317  4.786  3.2  Taxe pentru obtinerea de avize, acorduri si autorizatii   11.646  2.615  2.795  14.442  3.243  3.3  Proiectare si engineering  83.682  18.789  20.084  103.766  23.299 

3.4  Organizarea procedurilor de achizitie  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

3.5  Consultanta  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

3.6  Asistenta tehnica  41.841  9.395  10.042  51.883  11.649 

    TOTAL CAPITOL 3  154.361  34.659  37.047  191.407  42.977 

    CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza                                                                                                                                                

4.1  Constructii si instalatii  2,290.939  514.390  549.825  2,840.764  637.844 

4.2  Montaj utilaje tehnologice  63.777  14.320  15.306  79.083  17.757  4.3  Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 434.681 97.600 104.323  539.005  121.024

4.4  Utilaje fara montaj si echipamente de transport  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

4.5  Dotari    0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

4.6  Active necorporale  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

    TOTAL CAPITOL 4  2,789.397  626.310  669.455  3,458.852  776.624 

    CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli                                                                                                                                                      

5.1   Organizare de santier  54.566  12.252  13.096  67.662  15.192 

   5.1.1 Lucrari de constructii (2%)  45.819  10.288  10.997  56.815  12.757 

   5.1.2 Cheltuieli conexe organizarii santierului   8.747  1.964  2.099  10.846  2.435 

5.2  Comisioane,cote,taxe, (0.8%ISC ,0.5%CSC) 31.265  7.020  0.000  31.265  7.020 

5.3  Cheltuieli diverse si neprevazute (10% )  229.094  51.439  54.983  284.076  63.784 

    TOTAL CAPITOL 5   314.925  70.711  68.078  383.003  85.997 

    CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar                                                                                     

6.1  Pregatirea personalului de exploatare  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

6.2  Probe tehnologice si teste  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

    TOTAL CAPITOL 6  0.000  0.000  0.000  0.000  0.000 

    TOTAL GENERAL  3,263.158  732.685  775.654  4,038.813  906.844 

    Din care C+M  2,405.010  540.003  577.203  2,982.213  669.603 

            Intocmit,          SC SYNAPSE ARHITECTURE SRL          Arh. Balos Adrian 

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR……………………...

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI “MODERNIZARE SI EXTINDERE UNITATE DE PRIMIRE URGENTE LA SPITALUL CLINIC MUNICIPAL DE

URGENTE TIMISOARA, CLINICILE NOI, STR. GHEORGHE DIMA NR. 5”

Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Clinicile Noi” intocmit de SC SYNAPSE ARHITECTURE SRL, pus la dispozitie de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 11 luni Valoarea totala a investitiei : 4.038.813,00 lei (inclusiv TVA) 906.844,00 euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 2.982.213,00 lei (inclusiv TVA)

669.603,00 euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor medicale de urgenta in concordanta cu normativele in vigoare, rezolvandu-se astfel disfunctionalitatile existente in prezent, prin separarea accesului spitalului de spatiul de primire/triaj al Unitatii de Primire Urgente si realizarea unei comunicari cu radiologia. Regim de inaltime propus: Parter Suprafata corp existent reconfigurat si demolat: 175 mp Suprafata UPU propus (existent si extindere): 586 mp Suprafata constructie noua: 453 mp Capacitate: 14 paturi, in cazul necesitatii special unitatea poate fi suplimentata cu 8 paturi

DIRECTOR, ŞEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Pavleac Silvia

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA INSTITUTII SCOLARE, APROBAT MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE PRIMAR BIROU TEHNIC NICOLAE ROBU Nr. SC2013-

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii

“Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr.5”

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2013 obiectivul de investitii “Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Clinicile Noi, str. Gh. Dima nr.5”

Tinand cont de solicitarile Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara de extindere, reabilitare si modernizare a Unitatii de Primire Urgente conform Ordinului 1706 din 02.10.2007, astfel incat sa fie indeplinite toate normele legale de functionare a unei unitati de profil.

Datorită cresterii numarului de pacienti la Unitatea de Primire Urgente, precum si a aglomerarii spatiului comun prin compartimentari de convenienta in spatiile comune, holuri sau culoare, se impune extinderea si modernizarea acestei unitati.

Imobilul din str. Gh. Dima nr.5 apartinand Municipiului Timisoara, conform extrasului de carte funciara nr. 403139 cu nr. top 1025/1, este situat in centrul orasului Timisoara in care functioneaza sectiile principale din cadrul Spitalului Clinic Municipal de Urgenta Timisoara. La parterul cladirii principale a spitalului functioneaza Unitatea de Primire Urgente care prezinta mai multe disfunctionalitati: accesul principal al spitalului coincide cu sala de asteptare si spatiul de primire/triaj al pacientilor, functioneaza in spatii dezvoltate lateral fata de intrarea principala fara a exista o comunicare fireasca intre acestea, etc.

Conform Studiului de fezabilitate pus la dispozitie de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta, se propune dezvoltarea unui corp de cladire parter in curtea actuala, precum si amenajarea si reconfigurarea spatiilor existente. Alimentarea pentru instalatiile necesare se va face de la racordul existent al intregii cladiri.

Prin interventia propusa se doreste realizarea unui compartiment UPU conform Ordinului 1706 din 2.10.2007 rezolvandu-se astfel disfunctionalitati de genul celor mentionate mai sus, separarea accesului spitalului de spatiul de primire/triaj al UPU si realizarea unei comunicari uscate cu radiologia.

Regimul de inaltime propus este o constructie parter, suprafata corpului existent reconfigurat si demolat = 175 mp, suprafata UPU propus (existent si extindere) = 586 mp, suprafata construita noua = 453 mp.

Având în vedere Studiul de fezabilitate pentru obiectivului de investitie “Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Clinicile Noi” intocmit de SC SYNAPSE ARHITECTURE SRL, pus la dispozitie de catre Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 66.02.06, Sanatate, Spitale. Durata de realizare a investiţiei: 11 luni Urmare a celor de mai sus, P r o p u n e m: 1. Aprobarea Studiului de Fezabilitate si realizarea obiectivului de investiţii „ Modernizare si extindere Unitate de Primire Urgente la Spitalul Clinic Municipal de Urgenta Timisoara, Clinicile Noi", în valoare de 4.038.813,00 lei (inclusiv TVA) din care C+M in valoare de 2.982.213,00 lei (inclusiv TVA), întocmit de SC’ SYNAPSE ARHITECTURE ”SRL cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuţi în anexa la prezentul .

VICEPRIMAR, SECRETAR,

Dan Diaconu Ioan Cojocari DIRECTOR, SEF BIROU, Mihai Costa Gabriela Viziteu

CONSILIER, Pavleac Silvia

Avizat: SERVICIUL JURIDIC

Cod FO 53-01,ver.2