keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 583/16.11.2018 privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"

16.11.2018

Hotararea Consiliului Local 583/16.11.2018
privind aprobarea actualizarii devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Avand in vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 24871/24.10.2018 al Directiei Edilitare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.10.2018 - anexa la Raportul de Specialitate nr.SC2018 - SC 2018 - 24871/24.10.2018;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice din data de 29.10.2018 - anexa la Raportul de Specialitate nr. SC 2018 - 24871/24.10.2018.
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit. c) si lit. d), precum si alin. 9 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;
In temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea devizului general pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului ", intocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de prestare de servicii nr. 177/21.07.2014 cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici, prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: La data emiterii prezentei hotarari se modifica in mod corespunzator Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 96/23.02.2018 - privind aprobarea Studiului de fezabilitate, pentru obiectivul de investitie ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului".

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Edilitara din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRAGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1.Descrierea situatiei actuale Amplasamentul zonei studiate se află în partea nord-vestică a Municipiului Timișoara, pe

strada Grigore Alexandrescu, tronson ce se află între Calea Torontalului și Calea Aradului și are o lungime de aproximativ 800,00m. Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe, volumul traficului de autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios, ca urmare este necesară modernizarea și realizarea drumului la patru benzi.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Scopul proiectului este de a îmbunătăți condițiile de circulație în partea de nord-vest a municipiului prin amenajarea străzii cu două benzi de circulație pe sens, amenajare trotuar, piste de biciclete, locuri de parcare, zone verzi și realizarea unei intersecții tip sens giratoriu la intersecția cu Calea Torontalului, rezultând o mai bună funcționalitate a zonei. Municipiului Timişoara a achiziţionat Studiul de Fezabilitate aferent obiectivului de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”, elaborat de S.C. PROEXCO S.R.L. conform contractului de prestare de servicii nr. 177/21.07.2014. Prin HCL nr. 96/23.02.2018 a fost aprobat acest Studiu de Fezabilitate. Având în vedere modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de fezabilitate și ţinând cont de rata inflaţiei este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF. 3. Concluzii Prin urmare, în conformitate cu art. 45 alin.2 lit. e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, cu modificarile şi completarile ulterioare, şi Ordinul nr.49/27.01.1998 cap.3, pct.3.8. supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind actualizarea Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”.

PRIMAR DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ NICOLAE ROBU CHIȘ CULIȚĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. PROEXCO S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”, conform contractului de prestare de servicii nr. 177 din data de 21.07.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 10 luni (8 luni execuţia) Valoare de investitie (INV) 10.151,851 mii lei (inclusiv TVA)

2.298,047 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 8.960,563 mii lei (inclusiv TVA)

2.028,378 mii euro (inclusiv TVA) Capacităţi (în unităţi fizice): - Suprafață stradă + girație 17.220 mp - Suprafață piste cicliști 1.806 mp - Suprafață trotuare 3.433 mp - Suprafață zone verzi 8.550 mp - podeț P2 24 m - Canalizare 1.325 m - Rețea alimentare cu apă 300 m - Canalizație subterană pentru rețele de comunicații 1.325 m

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU DPPCAA, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DPP CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Atasament: Raport_specialitate.pdf

Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARA SERVICIUL DRUMURI, PODURI, PARCAJE, CANALIZARE, ALIMENTARE cu APA BIROUL DRUMURI, PODURI SI PARCAJE NR. SC2018 –

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţie “Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”; Facem următoarele precizări:

Direcţia Edilitară prin Biroul Drumuri, Poduri și Parcaje are cuprins în programul de dezvoltare aferent anului 2018 obiectivul de investiţii ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”.

În situația actuală strada supusă modernizării asigură accesul la diferite societăți comerciale și blocuri de locuințe fiind prevăzută cu două benzi de circulație, una pe fiecare sens. Având în vedere urbanizarea intensă și dezvoltarea zonelor de locuințe, volumul traficului de autovehicule a crescut în mod considerabil, astfel că în anumite perioade ale zilei capacitatea de circulație a drumului este depășită, traficul desfășurându-se anevoios. Ca urmare investiţia, care face obiectul acestui studiu de fezabilitate, are ca obiectiv general amenajarea şi modernizarea străzii Grigore Alexandrescu pe tronsonul dintre Calea Torontalului si Calea Aradului prin realizarea străzii cu două benzi de circulaţie pe sens, amenajare trotuare, piste de biciclete şi realizarea unei intersectii tip sens giratoriu la intersectia cu Calea Torontalului. Studiul de Fezabilitate pentru ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”, a fost întocmit de S.C Proexco S.R.L - Oradea în baza contractului de prestare de servicii nr. 177/21.07.2014.

Prin HCL nr. 96/23.02.2018 a fost aprobat Studiul de Fezabilitate mai sus menționat. Valoarea totală a investiției a fost estimată, conform devizului general la 9.468,544 mii lei, respectiv 2.143,368 mii Euro (1Euro = 4,4176 lei la data de 20.10.2017), sursa de finantare provenind în totalitate de la bugetul local. Având în vedere modificările legislative survenite după elaborarea Studiului de fezabilitate, ţinând cont de rata inflaţiei și în vederea lansării procedurilor de atribuire a contractului de execuţie lucrări este necesară actualizarea Devizului general din cadrul documentației tehnico-economice faza SF. Datorită actualizării valoarea investiţiei, conform Devizului General este estimată la 10.151,851mii lei (inclusiv TVA) respectiv 2.298,047 mii Euro. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi Având în vedere prevederile legale, apreciem că Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general din cadrul Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii ,,Modernizare str. Grigore Alexandrescu, tronson C. Torontalului – C. Aradului”, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii și aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECȚIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU D.P.P., CONSILIER,

VASILE OLAR LILIANA PÎRVU

Cod FO53-01,Ver.1