keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 526/23.10.2014 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"

23.10.2014

Hotararea Consiliului Local 526/23.10.2014
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu -Podeanu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014 - 28244/23.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniudin cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. SC2014-28254/23.10.2014 a Comisiei tehnico-economice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. b) şi c) şi alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Extindere la 4 benzi str. Prof. Dr. Aurel Păunescu - Podeanu", întocmit de S.C. PATH’S ROUT S.R.L., conform Contractului de proiectare nr. 242/06.10.2014 cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţia Locală;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2014 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu”

Direcţia Tehnică prin Biroul Drumuri şi Poduri are cuprins în programul de investiţii pe anul 2014 obiectivul de investiţii ,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu”

Strada supusă amenajării este situată în zona de sud a municipiul Timişoara și face legătura între Calea Stan Vidrighin și Aleea F.C.Ripensia, având o lungime de aproximativ 950,00m

Legătura zonelor de locuinţe situate în partea de sud a oraşului (Girocului şi Soarelui) cu zonele centrale se face doar pe strada Cluj (dublată cu Aleea F.C.Ripensia) şi pe B-dul Iosif Bulbuca – prin faţa Spitalului Judeţean. Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de circulaţie în partea de sud a orașului este necesară extinderea la 4 benzi a străzii Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu, astfel se va descongestiona traficul din zona Spitalului Judeţean şi se va asigura totodată şi accesul la bazele sportive și de agrement din zona stadionului Dan Păltinişan. Cartierul de locuințe a fost construit în anii `70-`80, locurile de parcare pentru autoturisme fiind dimensionate conform indicelui de motorizare din acea vreme. Deoarece numărul de autovehicule a crescut exploziv în ultimii ani, locurile de parcare au devenit insuficiente, autoturismele fiind parcate pe carosabilul și aleile existente și pe zonele verzi, blocând traficul rutier și pietonal în zonă. În consecință este necesară o suplimentare a locurilor de parcare din zonă.

Acest proiect va fi implementat datorită necesității fluidizării traficului pe axa S-N a orașului. Lucrările vor cuprinde extinderea la 4 benzi a străzii, amenajare trotuare, amenajare piste de biciclete, amenajare locuri de parcare, amenajare spații verzi.

Sursa de finanţare: Bugetul local capitolul Cap 84.02.03.03. Străzi, Cap. C Studii şi proiecte. Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat Studiul de Fezabilitate pentru ,, Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu”, realizat de SC PATH’S ROUT SRL conform contractului de prestări servicii nr.242/06.10.2014. În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,,Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 8.818,193 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 1.998,956 mii Euro (1 euro =4,4114 lei la data de 03.10.2014. Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu”. VICEPRIMAR, PT SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI DIRECTOR ECONOMIC DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, SMARANDA HARACICU CHIŞ CULIŢĂ

ŞEF SERVICIU DPUH, ŞEF BIROU DP IOAN GANCIOV VASILE OLAR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC LILIANA PIRVU Red. LP Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu "

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. Path’s Rout S.R.L., aferent obiectivului de investiţii ,,Extindere la 4 benzi str. Prof.Dr.Aurel Păunescu – Podeanu”, conform contractului de proiectare nr. 242 din data de 06.10.2014 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei: Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Valoare de investitie (INV) 8.818,196 mii lei (inclusiv TVA)

1.998,956 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 7.834,908 mii lei (inclusiv TVA)

1.776,059 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi: - Suprafaţă carosabil 12.125,00 mp - Suprafaţă locuri parcare 3.826 mp - Suprafaţă trotuare, 3.298,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 1.948,00 mp - Spații verzi 5.533mp - Rețea alimentatre cu apă 645m - Canalizare 500m - Iluminat stradal 2,00 km

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR LILIANA PIRVU