Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/21.12.2004 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru" şi realizarea investiţiei

21.12.2004

Hotararea Consiliului Local 172/21.12.2004
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extindere cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru" şi realizarea investiţiei


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2004-21819 din 10.12.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economice, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu,Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile art. 40 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată de Legea nr. 108/2004;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (c),(d),(f),(m) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de fezabilitate , întocmit de SC COLTERM SA, şi realizarea investiţiei "Extindere cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru", având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Judeţului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
- Mass - media locală;
- SC Colterm SA.Presedinte de sedinta
OVIDIU CIUHANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_investitie_CET_Centru.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR, MUNICIPIULUI TIMIŞOARA GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA EDILITARĂ Nr. SC2004-__.12.2004

REFERAT

privind aprobarea ,,Studiu de fezabilitate CET Timişoara Centru – extinderea cu unităţi moderne de cogenerare”

şi realizarea investiţiei Având în vedere nota de fundamentare a SC Colterm SA înregistrată cu nr. RE2004- 3309 -

09.12.2004 coroborată cu necesitatea extinderii cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru, propunem spre aprobare Consiliului Local Timişoara studiul de fezabilitate şi realizarea investiţiei privind „Extindere cu unităţi moderne de cogenerare la CET Timişoara Centru”.

1. Prezentare generală CET Centru este o centrală veche care are în funcţiune utilaje depăşite tehnic şi fizic. În ”Conceptul privind sistemul de termoficare al Municipiului Timişoara”, care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.163/23.07.2003, această centrală a fost avută în vedere pentru modernizarea şi renunţarea la echipamentele depăşite cu care este dotată. 2. Descrierea soluţiei şi necesitatea implementării Având în vedere amplasamentul centralei, s-au căutat soluţii de implementare care să o încadreze în zonă şi să răspundă la toate cerinţele de mediu actuale. În scopul îmbunătăţirii eficienţei tehnico-economice a producerii energiei termice şi electrice, studiul de fezabilitate analizează, pentru CT Timişoara Centru soluţia optimă rezultată din studiile de prefezabilitate efectuate anterior şi anume: 1x TG 10 MW + 1x CRab cu AS unde: TG -turbină cu gaze CRab – cazan recuperator de abur AS – ardere suplimentară Implementarea acestei soluţii va aduce, conform studiului de fezabilitate, următoarele beneficii: -creşterea veniturilor realizate prin vânzarea de energie electrică la preţuri competitive în zona Timişoara pentru unităţile de interes public local. -reducerea costurilor de producere a energiei termice datorită producerii în cogenerare a energiei cu 10%. -reducerea emisiilor de noxe ale centralei, prin încadrarea în normele europene de mediu ale noilor capacităţi. 3. Costul investiţiei Costul investiţiei se ridică la 11.500.000 € (exclusiv TVA) iar fondurile necesare vor fi obţinute din surse proprii-fonduri speciale, împrumuturi bancare dar şi din posibile parteneriate cu investitori interesaţi în dezvoltarea energetică în zonă. 4. Indicatori tehnico-economici ai investiţiei Pentru o rată de actualizare de 10%/an s-au obţinut următorii indicatori tehnico-economici:

VNA (Venitul net actualizat): 4,9 milioane € RIR (Rata internă de rentabilitate): 48,77 %/an IP (Indice intern de profitabilitate): 1,124 5. Concluzii Acest studiul de fezabilitate a fost aprobat în Consiliul de Administraţie prin HCA nr.60/20.11.2004 şi în Adunarea Generală a Acţionarilor prin Hotărârea AGA nr.6/30.11.2004. Având în vedere importanţa acestor studii pentru companie ca şi necesitatea creşterii eficienţei energetice prin producerea în cogenerare a energiei electrice şi termice, solicităm aprobarea acestui studiu în Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

DIRECTOR ECONOMIC, p. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ ADRIAN BODO ROMULUS KOMOZ ŞEF SERVICIU ENERGETIC, AVIZAT JURIDIC, IOAN ZUBAŞCU MIRELA LASUSCHEVICI

RED. IB DACT. MM EX. 3