keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 172/18.05.2004 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- " Hală producţie", DN6 Timişoara - Sânnicolau Mare Km 564+600dr.

18.05.2004

Hotararea Consiliului Local 172/18.05.2004
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu- " Hală producţie", DN6 Timişoara - Sânnicolau Mare Km 564+600dr.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32004 - 1517 / 03.05.2004 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii , republicată şi modificată ;
În baza prevederilor art.25 şi Anexei I din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;
În conformitate cu prevederile art. 38, lit. (c), (f) şi (k) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Hală producţie", DN6 Timişoara - Sânnicolau Mare, Km 564+600dr., conform Proiectului nr.83/02.2004, întocmit de proiectant general S.C. "SUBCONTROL" S.R.L. şi de proiectant de specialitate S.C."ARH ROM" S.R.L.,care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 130707 şi a nr. topo. CC 190/1/2, fiind proprietatea S.C. SCA PACKAGING ROMANIA S.R.L., în suprafaţă totală de 32 700 mp.;

Art. 2: Planul Urbanistic de Detaliu "Hală producţie", DN6 Timişoara - Sânnicolau Mare, Km 564+600dr., se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitatea de 10 ani.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Hală producţie", DN6 Timişoara - Sânnicolau Mare, Km 564+600dr.şi a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Prefecturii Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Serviciului Audit Public Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni;
-S.C. "SUBCONTROL" S.R.L. şi S.C."ARH ROM" S.R.L.;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
NICOLAE MIRICĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: PUD_ICCOF_DN6Timisoara_Sanicolaul_Mare.pdf

'S parcela = 32.700 mp Limita parcela 1. acces carosabil 2. poarta acces Zona protectie C.F. 3. parcaje auto [Pic A. parcaje TIR se. Drum accas nou E erei out PREST ARDEI uda aaa Ba RER 6. fosa septica o LA PRODUCTIE AMBALAJE si DEPOZITARE | cn S.C. ARH ROM S.R.L. ANPLBANENT. DN S Timiscara - Sannisolau Mare, arhitect autorizat m 5646000. paresia CC *S0/1/2 faza înc. RADOSLAV DAN + 8.0,SCA PAGAAGNG ROMANIA SARL. PUD, A PLAN DE SITUATIE -propunere CITI