keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 104/27.03.2007 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca

27.03.2007

Hotararea Consiliului Local 104/27.03.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-000154/08.02.2006 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 325/2005 - privind aprobarea "Studiului privind dezvoltarea spaţială în Aglomerarea Urbană Timişoara;
În baza dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 şi Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismului, modificata si completata cu Legea nr. 289/2006;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2 lit. (c) şi alin. 5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca conform Proiectului nr. 23/2005, întocmit de S.C. Atelier Trei S.R.L care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Planul Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timişoara şi are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 71500 mp, este înscris în C.F. nr. 142169 nr. top. A 713/3 arabil extravilan, în suprafaţă de 8200 mp şi nr. top A 715/1/4 arabil extravilan, în suprafaţă de 63300 mp, fiind proprietatea lui Popovici Dorin Ioan Gheorghe;

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Zonă de locuinţe şi funcţiuni complementare", extravilan Timişoara, aeroportul utilitar Cioca şi a Regulamentului Local de Urbanism.
Autorizarea oricăror lucrări de construire în conformitate cu prezentul PUZ, se va face după ce drumurile prevăzute vor fi reglementate în conformitate cu declaraţia notarială nr. 201/07.02.2007, anexată la documentaţie.

Art. 3: Suprafaţa studiată prin prezentul Plan Urbanistic Zonal se va introduce în intravilanul municipiului Timişoara după scoaterea din circuitul agricol a terenului care se va face pe cheltuiala beneficiarilor acestei documentaţiei.
După introducerea în intravilanul municipiului Timişoara întreaga suprafaţă de teren de 71500 mp va trece în zona B de impozitare.
Se vor respecta toate prevederile din cadrul avizelor furnizorilor de utilităţi şi ale organismelor abilitate.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş;
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Consiliului Judeţean Timiş;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Economice;
-Direcţiei Edilitare;
-Direcţiei Urbanism;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Biroul Control Intern;
-Biroului Relaţii Publice;
-Centrului de Consiliere Cetăţeni;
-Beneficiarului Popovici Dorin Ioan Gheorghe;
-Proiectantului S.C. Atelier Trei S.R.L;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Memoriu_-_PUZ-Aeroport_Cioca.pdf

1

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE – EXTRAVILAN

TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

sri strada ff. ANnUMaAaru 7? apartamentul 1] SED TtelSftTon/fax 431442

2

FOAIE DE CAPÃT Proiect nr.23/2005

Denumire proiect : PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE,

EXTRAVILAN TIMISOARA AEROPORTUL UTILITAR CIOCA

Faza : P.U.Z. (Plan urbanistic zonal)

Numãr proiect : 23/2005

INIÞIATOR : Dorin Ioan Gheorghe POPOVICI (BENEFICIAR)

Elaborator : s.c. Atelier TREI s.r.l. (Proiectant) str. F. Mercy nr.7 ap. 16 b, Timiºoara

tel. 0256 – 431449

- DECEMBRIE 2005 –

sri strada ff. ANnUMaAaru 7? apartamentul 1] SED TtelSftTon/fax 431442

3

LISTA DE RESPONSABILITÃÞI Proiect nr.23/2005

PROIECTANT: S.C. “Atelier TREI” S.R.L.

§ ªef proiect arhitect COSMIN BLOJU

• Urbanism arhitect CODRUTA NEGRULESCU

arhitect VICTOR POPOVICI

arhitect COSMIN BLOJU

sri strada ff. ANnUMaAaru 7? apartamentul 1] SED TtelSftTon/fax 431442

4

BORDEROU Proiect nr.23/2005

A. PIESE SCRISE

1. Foaie de capãt pag. nr. 1 2. Lista de responsabilitãþi pag. nr. 2 3 Borderou pag. nr. 3 4. VOL.1. Memoriu de prezentare pag. nr. 6 5. VOL.2. Regulament de urbanism pag. nr. 18 6. Anexe:

• Extras de carte funciarã • copie C.U. 3386/27.06.2005 • aviz unic nr. 1056/ 07.2005 • aviz Agenþia Regionalã pentru Protecþia Mediului nr.4501/21.08.2006 • aviz Sanitar nr.40/C /26.01.2006 • aviz Insp. pt. Situaþii de Urgenþã „BANAT” nr.826023 / 07.02.2006 • aviz Apãrarea Civilã nr.40/31.01.2006 • aviz Drumuri ºi Mediu Urban nr.413/ 13.06.2006 • aviz Comisia de Circulaþie nr.441/ 23.02.2006 • aviz ANIF nr-4780/ 24.05.2006 • aviz Autoritatea Aeronauticã Civilã Românã nr.1769/95 / 07.03.2006 • aviz OCPI nr. 129 / 13.03.2006 • aviz de principiu pentru scoaterea din circuitul agricol nr. 447/ 14.03.2006 • aviz Direcþia Apelor Banat nr. DAB 87 / 15.03.2006 • aviz Aquatim nr. 1563/ DT-ST/31.01.2006

B. PIESE DESENATE URBANISM

1. Plan amplasament ºi delimitare parcela A715/1/14 2. Plan amplasament ºi delimitare parcela A713/3 3. Reglementãri urbanistice pl. nr. 23 A01 4. Posibilitãþi de mobilare pl. nr. 23 A02 5. Obiective de utilitate publicã pl. nr. 23 A03

LUCRÃRI RUTIERE 1. Plan ansamblu pl. nr. 1 2. plan de situaþie pl. nr. 2 3. profil longitudinal strada 1 pl. nr. 3 4. profil longitudinal strada 2 pl. nr. 4 5. profil longitudinal strada 3 pl. nr. 5 6. profiluri transversale tip pl. nr. 6

sri strada ff. ANnUMaAaru 7? apartamentul 1] SED TtelSftTon/fax 431442

5

LUCRÃRI EDILITARE 1. reþele edilitare pl. nr. 02 A

LUCRÃRI REÞELE ELECTRICE ªI DE TELECOMNICAÞII 1. Reþele electrice ºi de telecomunicaþii propuse pl. nr. 01 E

6

VOL 1. MEMORIU DE PREZENTARE Proiect nr.23/2005

1. Introducere 1.1.DATE DE RECUNOAªTERE A DOCUMENTAÞIEI

Denumirea lucrãrii : PLAN URBANISTIC ZONAL ZONÃ DE LOCUINÞE CU FUNCÞIUNI COMPLEMENTARE

EXTRAVILAN TIMIªOARA VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

Nr. proiect : 23/2004

Iniþiator(Beneficiar) : Dorin Ioan Gheorghe POPOVICI

Elaborator(Proiectant) : s.c.”ATELIER TREI”s.r.l.

s.c.”CosMUN WEST” s.r.l.

s.c.”CAPABIL”s.r.l.

s.c.”TECHNO PRO WATER”s.r.l.

ing. Alina Corina BALA

Data elaborãrii : DECEMBRIE 2005 Faza de proiectare : PLAN URBANISTIC ZONAL (P.U.Z.)

LI EEE
sri strada ff. ANnUMaAaru 7? apartamentul 1] SED TtelSftTon/fax 431442

7

1.2.OBIECTUL PUZ

• SOLICITÃRI ALE TEMEI – PROGRAM Prezenta documentaþie are ca obiect crearea unei zone de locuire cu funcþiuni

complementare în extravilanul municipiului Timiºoara, pe parcelele identificate cu nr. A 715/1/14 si a A 713/3, poziþionate în vecinãtatea unor terenuri pentru care s-au elaborat documentaþii de urbanism pentru extinderi de zone rezidenþiale.

Terenurile studiate sunt în proprietatea lui: Dorin Ioan Gheorghe POPOVICI

• CF nr. 142169 –Timiºoara • NR. TOP. A 715/1/14 63 300 mp • NR. TOP. A 713/3 8 200 mp

Pe terenurile mai sus menþionate, aflate în extravilanul municipiului Timiºoara, se doreºte crearea unei zone rezidenþiale cu funcþiuni complementare – conform precizãrilor conþinute în Certificatul de Urbanism nr.3386/27.06.2005, eliberat de Primaria municipiului Timiºoara.

Obiectivele principale propuse pentru aceastã lucrare sunt: - reglementarea gradului de constructibilitate a terenului - rezolvarea circulaþiei ºi a acceselor carosabile. Rezervarea suprafeþelor de teren, necesare viitoarelor drumuri. - propunerea infrastucturii tehnico – edilitare.

• PREVEDERI ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A LOCALITÃÞII, PENTRU ZONA STUDIATÃ

Conform intenþiilor conturate prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord, terenul ce face obiectul documentaþiei de faþã are destinaþia de zonã mixtã de locuire ºi dotãri. Certificatele de urbanism eliberate de Primaria municipiului Timisoara pentru alte terenuri înscrise în aceastã zonã, precum ºi planurile urbanistice deja aprobate, confirmã intenþiile de dezvoltare a unei zone rezidenþiale cu funcþiuni complementare între centura municipiului Timiºoara ºi limita actuala a intravilanului municipiului Timiºoara.

1.3.SURSE DOCUMENTARE

• LISTA STUDIILOR ªI PROIECTELOR ELABORATE ANTERIOR PUZ Pentru terenul situat intre Calea Torontalului- ca limita estica, str. Ovidiu Balea- ca

limita sudica, calea ferata Timisoara – Arad – ca limita vestica si Parcul industrial Torontalului la limita de nord, Primaria Municipiului Timisoara a intocmit Planul Urbanistic Zonal cu caracter director Timisoara Nord ce traseaza directiile de dezvoltare pentru zona ce are ca centru de greutate incinta Aeroportului utilitar Cioca.

8

Se defineste astfel ca functiune principala pentru aceasta zona -locuirea, insotita de functiunile complementare acceptate pentru aceasta utilizare.

Consiliul Judeþean Timiº a întocmit un „Studiu de evaluare a impactului asupra mediului privind Strategia de Dezvoltare a aeroportului utilitar Timiºoara”.

În urma analizãrii documentaþiei mai sus menþionate, se pot trage urmãtoarele concluzii generale:

- zona propusã spre studiu in planul urbanistic local va avea din punct de vedere al zonificãrii funcþionale, destinaþia de zonã rezidenþialã, în concordanþã cu prevederile Planului Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord;

- pentru realizarea zonelor rezidenþiale se propune introducerea terenurilor aferente în intravilanul municipiului Timisoara;

- soluþiile propuse pentru rezolvarea circulaþiilor în zonã þin cont atât de parcelãrile ºi P.U.Z.-urile deja aprobate în zonã, precum ºi de concluziile documentaþiilor întocmite ºi de avizele obþinute, dar ºi de trama majorã propusã prin Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara Nord.

- echiparea edilitarã se propune a se dezvolta cu noi trasee si reþele pentru alimentarea cu apã, canalizãri, gaze naturale, telefonie, etc.

- Se instituie o zonã de plantaþie de protecþie de 50 m de la limita aeroportului (solicitare din Studiul de evaluare a impactului asupra mediului privind Strategia de Dezvoltare a aeroportului utilitar Timiºoara).

• LISTA STUDIILOR DE FUNDAMENTARE ÎNTOCMITE CONCOMITENT CU PUZ Paralel cu întocmirea acestei documentaþii s-au solicitat avize de la toþi deþinãtorii

de gospodãrii subterane din zonã. Conform avizului nr. 10443/19.07.2005 emis de SC ELECTRICA SA

amplasamentul propus spre lotizare nu este afectat de retele din gestiunea SC ELECTRICA BANAT SA.

Conform avizului nr.12005-00/2012 din 30.06.2005 emis de ROMTELECOM SA amplasamentul nu este afectat de reþele de telefonie.

Conform avizului nr.12016/DS-DT/ din 13.07.2005 si U12005-CC 2012 si 2014 al Regiei autonome de apa si canal AQUATIM - Timisoara, nu existã reþele de apa sau canalizare în zonã care sã afecteze terenul studiat.

Terenul studiat se invecineaza la sud vest cu un canal colector HC 613 , iar la sud est cu canalul HC-714-5/1.

Conform avizului nr.U12-500-2012 din 08.07.2005 emis de COLTERM SA amplasamentul nu este afectat de reþele de termoficare aflate in gestiunea sa.

Conform avizului nr.752/din 30.06.2005 SC DISTRIGAZ-NORD S.A. TG. MURES-sucursala Timisoara, nu existã reþele de gaz în zonã care sã afecteze terenul studiat.

Conform avizului nr.U12005-00-2012 din 01.07.2005 R.A.Transport Timisoara , nu existã gospodarie subterana de cabluri electrice.

• DATE STATISTICE Nu e cazul.

9

• PROIECTE DE INVESTIÞII ELABORATE PENTRU DOMENII CE PRIVESC DEZVOLTAREA URBANISTICÃ A ZONEI Luând în considerare faptul cã prin certificatul de urbanism eliberat de Primaria

Timiºoara se solicitã studierea sub formã de P.U.Z. a terenului pe baza temei program Planului Urbanistic Zonal cu caracter director Timisoara Nord se va urmari armonizarea cu alte documentaþii de urbanism aprobate anterior si corelarea proprietarilor de terenuri ºi a investitorilor din zonã.

Aceastã corelare se impune atât la nivelul propunerii unor proiecte comune de asigurare a utilitãþilor în variante centralizate de echipare, precum ºi prin realizarea unor soluþii de acces în concordanþã cu avizele obþinute.

2. Studiul actual al dezvoltãrii 2.1.EVOLUÞIA ZONEI • DATE PRIVIND EVOLUÞIA ZONEI

Arealul situat intre Calea Torontalului- ca limita estica, str. Ovidiu Balea- ca limita sudica, calea ferata Timisoara – Arad – ca limita vestica si Parcul industrial Torontalului la limita de nord, a evoluat în ultimii ani din zonã cu caracter agricol, în zonã destinatã extinderii zonei rezidenþiale cu funcþiuni complementare si in zona destinata serviciilor . Zona a devenit atractiva din punct de vedere imobiliar, odata cu dezvoltarea unor obiective economice importante in vecinatate (sediul Coca –Cola, cateva sedii ale unor firme private,Piata de gros Mehala)

Aceastã evoluþie a avut loc treptat, începându-se cu parcelãri punctuale. Interesul investitorilor pentru aceasta zona a fost potentat si de rezervarea de

teren pentru demararea programului de construire prin Agentia nationala de locuinte din sudul zonei mai sus definite. Dezvoltarea acestei zone a impus necesitatea realizãrii Planului Urbanistic Zonal Director Nord, prin ale cãrui prevederi s-au stabilit principiile majore de dezvoltare a zonei.

• CARACTERISTICI SEMNIFICATIVE ALE ZONEI, RELAÞIONATE CU EVOLUÞIA LOCALITÃÞII Prin definirea terenului studiat ca zonã de locuire ºi functiuni complementare

inserat într-o zonã prevazuta in PUZ-ul director ca zona cu funcþiuni preponderent rezidentiale , se clarificã tipul de funcþiunea majorã a întregii zone situate in jurul aeroportului Cioca. De asemenea, se contureazã trama stradalã ºi posibilitãþile de ”irigare” în adâncime a teritoriului, fãcându-se legãtura cu zonele învecinate.

• POTENÞIAL DE DEZVOLTARE Þinând cont de realizarea în zona studiatã a mai multe parcelãri cu perspectiva

extinderii utilitãþilor, potenþialul de dezvoltare al zonei va fi sporit. Zona va fi ocupatã aproape în totalitate, existenþa unor investitori concreþi urmând sã permitã susþinerea financiarã atât a soluþiilor de echipare centralizatã a zonei, precum ºi varianta aprobatã de rezolvare a acceselor, prin crearea de strãzi secundare.

2.2.ÎNCADRAREA ÎN LOCALITATE • POZIÞIA ZONEI FAÞÃ DE INTRAVILANUL LOCALITÃÞII

Terenul studiat se aflã in nord- vestul limitei intravilane a municipiului Timisoara.

10

• RELAÞIONAREA ZONEI CU LOCALITATEA SUB ASPECTUL POZIÞIEI, ACCESIBILITÃÞII, COOPERÃRII ÎN DOMENIUL EDILITAR, SERVIREA CU INSTITUÞII DE INTERES GENERAL, ETC.; Terenul studiat are o suprafaþã de 71500 mp ºi este situat în partea de NORD-

VEST a municipiului Timiºoara, în extravilan. Terenul se învecineazã cu: - DE 715/1/8 la nord; - HC-613 la vest; - DE 713/4 si HC –714-5/1 la sud - altã parcelã proprietate particularã ( A715/1/13) la est.

Zona studiatã este accesibilã de pe drumul de exploatare din nordul aeroportului utilitar, drum ce debuseaza din Calea Torontalului .

Conform reglementãrilor aprobate pentru noile zone cu caracter rezidenþial situate în extravilanele localitãþilor, se impune rezervarea unui procent de 5% din totalul suprafeþelor pentru dotãri de interes general – zone de servicii complementare zonelor de locuit. Aceste zone de dotãri vor fi concentrate spre drumul nou cu latime de 26 de m si transport in comun propus prin Planul Urbanistic Zonal Director Nord, în scopul definirii unui caracter reprezentativ prin fronturile orientate spre drumul de importanta municipala.

2.3.ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL • ELEMENTE ALE CADRULUI NATURAL CE POT INTERVENI ÎN MODUL DE

ORGANIZARE URBANISTICÃ: RELIEFUL, REÞEAUA HIDROGRAFICÃ, CLIMA, CONDIÞII GEOTEHNICE, RISCURI NATURALE

Nu este cazul

2.4.CIRCULAÞIA • ASPECTE CRITICE PRIVIND DESFêURAREA ÎN CADRUL ZONEI A

CIRCULAÞIEI RUTIERE Având în vedere cã terenul studiat este traversat de strada propusa cu posibilitati

de transport in comun, conform P.U.Z. director Timisoara, accesul pe teren se va rezolva printr-o intersecþie in cruce, pentru a se asigura fluenþa circulaþiei în zonã.

• CAPACITÃÞI DE TRANSPORT, GREUTÃÞI ÎN FLUENÞA CIRCULAÞIEI, INCOMODÃRI ÎNTRE TIPURILE DE CIRCULAÞIE, NECESITÃÞI DE MODERNIZARE A TRASEELOR EXISTENTE ªI DE REALIZARE A UNOR ARTERE NOI, INTERSECÞII CU PROBLEME, PRIORITÃÞI

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord aprobat, accesul pe parcela studiatã se va face printr-o intersecþie tip cruce, care va asigura accesibilitatea pe teren ºi relaþia cu artera majorã (profil transversal de 26,0 m) care strabate terenul studiat in zona sa mediana.

De asemenea pentru a se rezolva cooperarea terenurilor din zonã, se propune modernizarea drumului de exploatare DE715/1/8.

Soluþia de rezolvare a acestor probleme este prezentatã în detaliu la punctul “MODERNIZAREA CIRCULAÞIEI”.

11

2.5.OCUPAREA TERENURILOR • PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE FUNCÞIUNILOR CE OCUPÃ ZONA

STUDIATÃ Repartizarea pe folosinþã ºi funcþiuni a suprafeþei zonei studiate este in prezent

cea de teren arabil. • RELAÞIONÃRI ÎNTRE FUNCÞIUNI

Conform celor deja menþionate, in vecinatatea nordicã a terenului studiat, a fost aprobat anterior un Plan Urbanistic Zonal având ca funcþiuni propuse pe cea de locuire.

Propunerile documentaþiei de faþã întregesc prevederile documentaþiilor anterioare. • GRADUL DE OCUPARE AL ZONEI CU FOND CONSTRUIT

Zona detaliatã în P.U.Z. are o suprafaþã de 7.15 ha, teren arabil în extravilan. Terenul este liber în prezent.

• ASPECTE CALITATIVE ALE FONDULUI CONSTRUIT În zona aferentã terenului studiat nu existã construcþii.

• ASIGURAREA CU SERVICII A ZONEI, ÎN CORELARE CU ZONELE VECINE Þinând cont cã pe partea nord –vestica a aeropurtului utilitar Cioca , între calea Torontalului ºi H.C. 613 sunt executate o serie de parcelãri având destinaþia de locuire ºi funcþiuni complementare, extinderea acestei zone în continuare înspre Municipiul Timiºoara, asigurã coerenþa funcþionalã a zonei.

• ASIGURAREA CU SPAÞII VERZI În stadiul actual, þinând cont de faptul cã terenul are folosinþã agricolã, nu existã zone de spaþiu verde amenajat.

• EXISTENÞA UNOR RISCURI NATURALE ÎN ZONA STUDIATÃ SAU ÎN ZONELE ÎNVECINATE Nu este cazul.

• PRINCIPALELE DISFUNCÞIONALITÃÞI Analiza situaþiei existente a relevat disfunctionalitãþi grupate pe categorii:

a) de circulaþie (au fost dezvoltate la punctul referitor la Cãi de comunicaþie): - Configuraþia lotului ºi pozitia acestuia in cadrul Planului Urbanistic Zonal

Director Nord a impus ca terenul studiat sa fie atins doar parþial de drumul cu transport în comun de 26 m lãþime;

- prezenþa celor douã canale ca limite pe latura de sud ºi vest a impus soluþia pãstrãrii acestora ºi dezvoltãrii drumurilor perimetrale de o parte ºi alta a acestor canale.

b) funcþionale - Absenþa utilitãþilor în zonã - Existenþa Aeroportului Utilitar Cioca a carui prezenta impune unele restrictii

specifice unui asemenea obiectiv;

2.6.ECHIPAREA EDILITARÃ

1. Cãi de comunicaþie Zona studiatã este mãrginitã la sud de drumul de exploatare DE 713/4. În prezent, accesul rutier la amplasament se face de pe DE715/1/8, drum aflat in

vecinatatea nordicã a aeroportului Cioca.

12

Analiza situaþiei existente a relevat urmãtoarele disfuncþionalitãþi ale circulaþiei rutiere:

- zona studiatã este caracterizatã de existenþa terenurilor ce au avut pânã în prezent caracter arabil, accesul fãcându-se prin intermediul drumurilor de exploatare existente;

- trecerea acestor terenuri la o altã funcþionalitate, cea de zonã de locuire ºi funcþiuni complementare, presupune ºi asigurarea unor alte criterii de accesibilitate a terenurilor, din punct de vedere al circulaþiei rutiere.

2. Alimentare cu apa si canalizare – situaþia existenta

In zon• nu exist• conducte edilitare de alimentare cu ap• ºi canalizare. In partea de vest a zonei studiate exist• un canal de desecare HC 613 ºi în sudul

zonei HC 714-5/1.

3. Alimentarea cu gaze naturale Conform avizului D.G.N.TG.MUREª, nu existã reþele de gaz în zonã care sã

afecteze terenul studiat.

4.Alimentarea cu energie electricã Conform aviz favorabil nr.10443/19.07.2005 emis de SC ELECTRICA BANAT SA

amplasamentul nu este afectat de instalaþii electrice. De asemenea pe amplasament nu existã reþele de transport energie electricã.

5. Telefonizare Conform aviz tehnic favorabil nr.12005-00/2012 din 30.06.2005 emis de SC

ROMTELECOM SA pe amplasament nu se gãsesc instalaþii de telecomunicaþii.

6. Reþea de televiziune în cablu În zonã nu existã reþea urbanã de televiziune în cablu.

2.7. PROBLEME DE MEDIU • RELAÞIA CADRUL NATURAL – CADRUL CONSTRUIT

Terenurile încadrate în zona de studiu au avut, iar majoritatea au ºi în prezent, categoria de folosinþã de terenuri arabile.

În acest moment ºi în viitorul apropiat, necesitatea de a se asigura terenuri pregãtite pentru o dezvoltare coerentã de zone de locuire ºi funcþiuni complementare este în continuã creºtere.

Se va asigura în consecinþã, un balans optim între suprafeþele ocupate de construcþii ºi cele rezervate spaþiilor verzi.

• EVIDENÞIEREA RISCURILOR NATURALE ªI ANTROPICE Nu e cazul.

13

• MARCAREA PUNCTELOR ªI TRASEELOR DIN SISTEMUL CÃILOR DE COMUNICAÞII ªI DIN CATEGORIILE ECHIPÃRII EDILITARE, CE PREZINTÃ RISCURI PENTRU ZONÃ Intervenþiile propuse în cadrul zonei studiate, nu vor prezenta riscuri pentru zonã. Canalele de desecare aflate în apropierea amplasamentului vor fi menþinute.

• EVIDENÞIEREA VALORILOR DE PATRIMONIU CE NECESITÃ PROTECÞIE Nu e cazul.

• EVIDENÞIEREA POTENÞIALULUI BALNEAR ªI TURISTIC Nu e cazul.

2.8. OPÞIUNI ALE POPULAÞIEI Cerinþele autoritãþilor locale, precum ºi punctele de vedere ale factorilor interesaþi

cu privire la organizarea viitoare a zonei luate în studiu au fost urmãtoarele: - extinderea funcþiei de locuire adaptatã la configuraþia terenului ºi specificul zonei limitrofe; - asigurarea de terenuri rezervate funcþiunilor complementare; - asigurarea necesarului de spaþii verzi; - rezervarea suprafeþelor de teren în vederea realizãrii noilor drumuri; - asigurarea utilitãþilor necesare dezvoltãrii zonei într-o variantã de echipare centralizatã.

3. Propuneri de dezvoltare urbanisticã 3.1.CONCLUZII ALE STUDIILOR DE FUNDAMENTARE

Abordarea studiului acestei zone a fost precedatã de studierea ºi actualizarea elementelor operate în ultimii ani în zonã.

Intenþiile de extindere a zonelor de locuire ºi funcþiuni complementare, au generat ºi pun în continuare problema apariþiei de noi strãzi. Unul din scopurile propuse ale documentaþiei de faþã este ºi asigurarea suprafeþelor de teren necesare realizãrii secþiunii transversale a acestor noi drumuri, în concordanþã cu prevederile P.U.Z.-ului cu caracter Director.

3.2.PREVEDERI ALE P.U.G. Propunerile conþinute în Planul Urbanistic Zonal cu caracter Director Timisoara

Nord, proiect întocmit de Primaria Municipiului Timisoara, biroul de dezvoltare urbana la comanda Consiliului municipal Timisoara se incadreaza in prevederile P.U.G. Timisoara.

3.3.VALORIFICAREA CADRULUI NATURAL Se propune generarea unei zone de locuire cu funcþiuni complementare cu

obligativitatea propunerii unui minim 5% din suprafaþã de spaþii verzi.

3.4.MODERNIZAREA CIRCULAÞIEI Zona de locuinþe propusã în cadrul prezentei documentaþii este amplasatã la vest de

artera majora de circulatie Calea Torontalului, respectiv in vecinatatea Aeroportului utilitar Cioca.

14

Conform prevederilor Planului Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord aprobat, parcela studiatã va fi mãrginitã in zona sa sudicã de o artera majorã (profil transversal de 26,0 m) propusa cu posibilitati de transport in comun.

Perpendicular pe aceasta artera se prevede un drum din trama majorã de circulaþie, cu douã benzi pe sens, dezvoltat de o parte ºi alta a canalului HC 613 existent.

În cazul canalului HC 714-5/1 se va proceda similar, în sensul cã acesta va fi pãstrat ºi pe cele douã maluri ale sale vor fi organizate cele douã sensuri ale unui drum de deservire localã.

Din punct de vedere al lucrãrilor rutiere propuse, zona studiatã este mãrginitã la nord de un drum de exploatare D.E. 715/1/8 ce se propune a fi modernizat, ajungându-se la un drum cu douã benzi de circulaþie.

Pentru deservirea rutierã din incinta viitorului cvartal de locuinþe, se propune amenajarea unei reþele de strãzi cu caracter de deservite localã, dispuse rectangular ºi racordate la reþeaua stradalã prevãzutã în planurile urbanistice limitrofe. La intersecþia acestuia vor fi dispuse locuri de parcare amenajate ºi un spaþiu verde.

Prospectele stradale proiectate sunt în conformitate cu normele tehnice privind proiectarea ºi realizarea strãzilor în localitãþi (Ord. M.T. nr. 50/1998) ºi cu Planul Urbanistic Zonal Director Timisoara Nord.

Apele meteorice de suprafaþã vor fi colectate prin rigole, ce vor fi racordate la reþeaua de canalizare proiectatã în zonã (vezi volum lucrãri edilitare).

Strãzile vor fi executate din îmbrãcãminþi moderne alcãtuite dintr-o fundaþie din balast ºi piatrã spartã ºi o îmbrãcãminte bituminoasã din mixturi asfaltice.

La realizarea parcelelor de colþ, s-a þinut cont de raza de racordare între strazi.

3.5.ZONIFICARE FUNCÞIONALÃ – REGLEMENTÃRI, BILANÞ TERITORIAL, INDICI CARACTERISTICI Intervenþiile urbanistice propuse, au drept scop eliminarea disfuncþionalitãþilor

semnalizate ºi au condus la urmãtoarele principii de lucru: - generarea unei zone de mixte de locuire ºi funcþiuni complementare, ce va

fi introdusã în intravilanul extins al municipiului Timisoara; - asigurarea accesului în zona studiatã; - rezervarea suprafeþelor de teren pentru spaþii verzi ºi funcþiuni

complementare ; - asigurarea cooperãrii proprietarilor de terenuri din zona, în vederea

realizãrii unei zone rezidenþiale cu funcþiuni complementare coerente, valorificandu-se potentialul zonei;

- asigurarea într-un sistem centralizat a alimentarii cu apã ºi a canalizãrii pentru viitoarea dezvoltare;

- asigurarea prin proiectare a strategiei de rezolvare a utilitãþilor pentru întreaga zona: alimentare cu energie electrica, alimentare cu gaz, conform propunerilor ºi avizelor anexate, etc.

- Asigurarea unei zone de plantaþie de protecþie de 50 m de la limita aeroportului utilitar.

Stabilirea acestor propuneri s-a fãcut în concordanþã cu prevederile P.U.Z. Director Timiºoara Nord ºi corelat cu celelalte intervenþii din zonã.

15

BILANT TERITORIAL SUPRAFEÞE TEREN SITUAÞIA EXISTENTÃ

mp SITUATIA PROPUSA

mp PARCELAT

Parcelat locuire Funcþiuni complementare Spaþii verzi

71.500 - - -

50.564 =70,71% 4.474 = 6,25% 3.797 = 5,31%

CIRCULATII

Carosabil, trotuare, parcãri

-

12.665 =17.79%

TOTAL 71.500 71.500 =100%

3.6.DEZVOLTAREA ECHIPÃRII EDILITARE

• Alimentarea cu energie electrica

Pe amplasament apar noi consumatori de energie electricã. Bilanþul energetic se apreciazã astfel:

- 75 Locuinþe P+E; P+M; Pi = 1125 kW 75 x 15,0 kW/loc. Ps = 562 kW

- iluminat stradal Pi = 12 kW 48LL x 0,25 kW / LL Ps = 12 kW

TOTAL Pi = 1137 KW Ps = 574 KW

Alimentarea cu energie electricã se va asigura prin montarea unui post trafo prefabricat ºi realizarea racordului de 20kV aferent.

De la acest post vor pleca reþele de joasã tensiune stradale de la care se vor executa branºamente individuale la locuinþe.

De asemenea se va realiza ºi iluminatul stradal cu corpuri de iluminat montate pe stâlpii reþelelor electrice.

Toate aceste lucrãri se vor executa conform proiectelor elaborate de SC ELECTRICA SA de cãtre firme atestate ANRE pentru acest gen de lucrãri.

• Telecomunicaþii

16

În zonã se vor dezvolta reþele de telecomunicaþii de cãtre ROMTELECOM sau operatori de telecomunicaþii.

De la acestea se vor asigura branºamente individuale.

În proiectare ºi execuþie se respectã prevederile tuturor normativelor ºi normelor în vigoare.

• Reþea TVC În funcþie de solicitãrile beneficiarilor ºi a dezvoltãrilor zonei se va extinde ºi

reþeaua urbanã de televiziune în cablu.

• Alimentarea cu gaze naturale Eventualele extinderi ale reþelelor de gaze naturale existente se vor face þinând

seama de solicitãrile beneficiarilor ºi în urma obþinerii cotei de gaze naturale de la DISTRIGAZ-NORD Timiºoara.

• Gospodãrie comunalã Colectarea ºi depozitarea deºeurilor menajere se va face pe fiecare parcelã,

controlat, în containere speciale, urmând a fi evacuate periodic prin colectarea de cãtre o firmã specializatã, în baza unui contract ºi transportate la deponeul municipiului Timiºoara.

3.7.PROTECÞIA MEDIULUI Dezvoltarea durabilã a aºezãrilor umane obligã la o reconsiderare a mediului

natural sub toate aspectele sale: economice, ecologice ºi estetice ºi accentueazã caracterul de globalitate al problematicii mediului.

Raportul mediu natural – mediu antropic trebuie privit sub aspectul modului în care utilizarea primului este profitabilã ºi contribiue la dezvoltarea celui din urmã.

Aplicarea mãsurilor de reabilitare, protecþie ºi conservare a mediului va determina menþinerea echilibrului ecosistemelor, eliminarea factorilor poluanþi ce afecteazã sãnãtatea ºi creeazã disconfort ºi va permite valorificarea potenþialului natural ºi a sitului construit.

• Prin regulamentul de urbanism se prevede plantarea a cel puþin a unui arbore la o suprafaþã de 150 mp de parcelã construibilã.

• De asemena spaþiul plantat pe fiecare parcelã nu va fi mai mic de 25% din suprafaþa lotului

• Odatã cu realizarea urbanizãrii zonei propuse a fost necesarã asigurarea utilitãþilor aferente acestora, respectiv alimentarea cu apã ºi canalizarea.

• Se prevede o zonã de plantaþie de protecþie fonicã de 50 m lãþime de la limita Aeroportului Utilitar.

TRATAREA CRITERIILOR PENTRU DETERMINAREA EFECTELOR SEMNIFICATIVE POTENÞIALE ASUPRA MEDIULUI (conform HOTÃRÂRII 1076 din 08/07/2004) 1. Caracteristicile planurilor ºi programelor cu privire în special la :

17

1.a. Soluþiile de urbanism propuse creeazã suportul pentru activitãþi viitoare. Fiind P.U.Z. pentru zonã de locuinþe, locuitorii vor avea nevoie de servicii : grãdiniþã, ºcoalã, dispensar, etc.

1.b. Se încadreazã în P.U.Z. director 1.c. Actualmente terenul are categoria de folosinþã teren arabil, dar nu este un

teren valoros pentru culturi, calitatea acestuia nefiind mulþumitoare. Se vor consulta ºi rezultatele studiului O.S.P.A. privind clasa de fertilitate a terenului, factor ce va fi luat în calcul ºi în ipoteza scoaterii terenului din circuitul agricol.

1.d. Propunerile documentaþiei de urbanism de extindere a zonei rezidenþiale nu afecteazã mediul, fiind P.U.Z. pentru locuinþe. În zona respectivã nu se desfãºoarã activitãþi industriale ºi nu se utilizeazã substanþe poluante care sã afecteze mediul.

1.e. Prin canalizare ºi alimentare cu apã în sistem centralizat, soluþia ce se propune este conformã cu normelor europene actuale.

2. Caracteristicile efectelor ºi ale zonei posibil a fi afectate cu privire, în special la :

2.a. Propunerile promovate prin documentaþia de faþã produc niºte efecte ireversibile. Terenul agricol dispare dar schimbarea se produce în sens pozitiv. Se creeaza locuri de muncã prin serviciile create, se realizeazã locuinþe noi, spaþii verzi aferente, locuri de joacã pentru copii, extinderea zonei rezidenþiale a localitãþii.

2.b. Nu e cazul. 2.c. Nu se produc efecte transfrontaliere. 2.d. Nu e cazul. 2.e. Nu existã riscuri pentru sãnãtatea umanã. 2.f. Nu e cazul.

2.f.i. – nu sunt zone naturale speciale ºi nici patrimoniu natural care sã fie afectat.

2.f.ii - nu e cazul. Nu se depãºesc standardele ºi valorile limitã de calitate a mediului .

2.f.iii - nu e cazul. 2.g. Nu e cazul.

4.8. OBIECTIVE DE UTILITATE PUBLICÃ Pentru toate lucrãrile rutiere propuse ºi care urmãresc realizarea unor noi trasee

de strãzi sau lãrgirea profilului transversal - în zonele unde profilul stradal nu este asigurat - se impune rezervarea suprafeþelor de teren necesare.

Eliberarea autorizaþiilor de construcþie se va face cu impunerea mãsurilor necesare de asigurare a condiþiilor juridice pentru finalizarea mãsurilor de modernizare a circulaþiei.

4. Concluzii – mãsuri în continuare • Înscrierea amenajãrii ºi dezvoltãrii urbanistice propuse a zonei în prevederile PUZ

Director Timisoara Nord. Conform intenþiilor conturate prin lotizãrile deja aprobate în vecinãtatea

arealului studiat - precum ºi în urma precizãrilor conþinute în certificatul de

18

urbanism obþinut, arealul studiat are destinaþia de zonã de locuire ºi funcþiuni complementare.

• Categorii principale de intervenþii care sã susþinã materializarea programului de dezvoltare Principalele categorii de intervenþie vor fi cele legate de modernizarea circulaþiei ºi

extinderea infrastructurii tehnico - edilitare. • Aprecieri ale elaboratorului PUZ asupra propunerilor avansate

Þinându-se cont de tendinþele de dezvoltare a zonelor rezidenþiale în extravilanul localitãþii Timisoara, trebuie asiguratã atât infrastructura necesarã, cât si posibilitãþile de cooperare ºi corelare a terenurilor din zonã, în vederea generãrii unor soluþii armonioase, cu o dotare corespunzãtoare din punct de vedere al echipãrilor si serviciilor necesare funcþionãrii.

Întocmit, arhitect Victor POPOVICI

VOL. 2 REGULAMENT LOCAL DE URBANISM Proiect nr.23/2005

1.Reglementãri subzonã rezidenþialã cu clãdiri D+P , D+P+M, D+P+1E+M propusã

În perimetrul subzonei funcþionale mai sus menþionate, eliberarea autorizaþiilor de construcþie se va face pe baza reglementãrilor ce urmeazã.

În acest perimetru se propune dezvoltarea zonei de locuinþe, cu un procent de ocupare maximã a terenului de 35%.

CAP.1. - GENERALITÃÞI

1. TIPUL DE SUBZONÃ FUNCÞIONALÃ

1.1. FUNCÞIUNEA DOMINANTÃ: Funcþiunea dominantã a zonei este cea rezidenþialã, zona fiind compusã din locuinþe cu caracter urban, cu un regim de înãlþime D+P , D+ P+M, D+P+1E+M

1.2. FUNCÞIUNI COMPLEMENTARE: Funcþiunile complementare admise ale zonei sunt:

 Servicii  Spaþii verzi amenajate  Accese carosabile, pietonale, piste cicliºti, parcaje, garaje  Reþele tehnico – edilitare ºi construcþii aferente.

19

CAP.2. - UTILIZARE FUNCÞIONALÃ

2.1. UTILIZÃRI PERMISE: • construirea de locuinþe individuale sau cuplate cu caracter urban cu garajele

aferente • construirea de locuinþe pentru maximum 2 familii • conversia locuinþelor în alte funcþiuni ce nu deranjeazã zona de locuit • este permisã utilizarea unor spaþii de la parterul unor clãdiri de locuit pentru

comerþ, servicii, sau activitãþi ce nu contribuie la poluarea fonicã sau de altã naturã a zonei înconjurãtoare (de exemplu: cabinet medical, farmacie, birouri, prestãri servicii, etc.)

• spaþii verzi amenajate • accese pietonale, carosabile, spaþii staþionare auto, parcãri • construcþii ºi instalaþii tehnico-edilitare necesare zonei

2.2. UTILIZÃRI PERMISE CU CONDIÞII: • construcþiile pentru echiparea cu instalaþii se pot amplasa cu condiþia sã

corespundã necesitãþilor ºi confortului populaþiei, sã nu dãuneze relaþiilor cu vecinãtãþile ºi sã fie puse în practicã toate mãsurile pentru integrarea în mediul înconjurãtor;

20

2.3. INTERDICÞII TEMPORARE DE CONSTRUIRE • Necesitatea realizãrii în zonã a unor lucrãri de utilitate publicã, impune ca

eventualele dezmembrãri ºi parcelãri sã nu se facã fãrã asigurarea condiþiilor de rezervare a suprafeþelor de teren necesare realizãrii acceselor pietonale ºi carosabile;

2.4. INTERDICÞII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE Sunt interzise urmãtoarele activitãþi: • Activitãþi industriale sau alte tipuri de activitãþi care genereazã noxe, vibraþii,

zgomot, fum, miros sau care sunt incomode prin traficul generat; • Activitãþi de depozitare, comerþ en gros, antrepozite; • Staþii de întreþinere auto; • Ferme agro – zootehnice, abatoare; • Anexe gospodãreºti pentru creºterea suinelor, bovinelor, cabalinelor; • Panouri mari publicitare în spaþiile verzi de aliniament sau parcuri; • Depozite de deºeuri;

CAP.3. - CONDIÞII DE AMPLASARE ªI CONFORMARE A CONSTRUCÞIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ªI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 3.1.1. - Orientarea faþã de punctele cardinale

• Se va asigura pentru fiecare parcelã posibilitatea dublei orientãri pentru spaþiile interioare, astfel încât sã se evite orientarea exclusiv nord.

• Amplasarea construcþiilor de locuinþe va fi astfel fãcutã încât pentru toate încãperile de locuit amplasate pe faþada cea mai favorabilã, sã se asigure durata minimã de însorire de 1 • h ;

• În cazul locuinþelor colective, se va evita amplasarea pe direcþia est-vest sau în caz contrar se vor rezolva apartamente cu dublã orientare;

• Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienã ºi a recomandãrilor privind modul de viaþã al populaþiei: Ordinul nr.536/1997.

art. 3.1.2. - Amplasarea faþã de aliniament

• Amplasarea construcþiilor faþã de aliniamentul strãzilor (limita dintre domeniul public ºi cel privat) se va face respectând aliniamentul propus în planºa nr. 23 A02 conþinând Reglementãri Urbanistice.

21

art. 3.1.3. - Amplasarea în interiorul parcelei

a) Amplasarea construcþiilor faþã de limitele laterale ale parcelei • În cazul în care clãdirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanþa acestora

faþã de proprietãþile învecinate va fi de minimum 1,90 m pentru clãdirile D+P , D+P+M sau D+ P+E+M.

• Construcþiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în condiþiile respectãrii prevederilor codului civil.

• Nu se admit calcane spre vecini decât pentru garaje sau clãdiri cuplate, proiectarea trebuind sã fie corelatã.

• Clãdirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau înºiruit cu condiþia de a avea obligatoriu un acces auto în parcelã, la parterul clãdirii, având minimum 3m lãþime;

• Autorizarea executãrii construcþiilor este permisã numai dacã se respectã distanþele minime necesare intervenþiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unitãþii teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

b) Amplasarea construcþiilor faþã de limitele de fund ale parcelei • Clãdirile pentru locuinþe se vor putea amplasa la minimum 6,00 m faþã de limita

posterioarã a lotului. • Anexele gospodãreºti se vor amplasa la cel puþin 4 m faþã de limitã sau pe

limitã, cu condiþia sã nu depãºeascã înãlþimea de 3 m; c) Amplasarea unei construcþii principale în spatele unei alte construcþii existente

• Se va face doar cu condiþia ca prin înãlþimea ºi volumetria ei sã nu aducã prejudicii aspectului arhitectural al clãdirii existente sau al strãzii ºi sã nu fie perceptibilã de la stradã;

• Amplasarea clãdirilor pe o parcelã în raport cu alte construcþii, se va face cu respectarea reglementãrilor cuprinse în Ordinul nr. 536/1997, art.2,3,4,5,16 ºi 17.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.3.2.1. – Accese carosabile

• Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii posibilitãþilor de acces la drumurile publice.

art.3.2.2. - Accese pietonale • Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii

acceselor pietonale, potrivit importanþei ºi destinaþiei construcþiei.

art.3.2.3. – Modalitãþi de organizare ºi rezolvare a circulaþiei carosabile ºi pietonale • Pentru accesul la parcelele din interior, se va prevedea amenajarea de strãzi

noi, având prospectul de minim 12,0m. • Pentru accesul dinspre Calea Torontalului, se va prelua directia si prospectul

strazii propuse in Planul Urbanistic Zonal Director Nord (profil transversal

22

de 26,0 m); intersectia dintre artera majora si cea de acces la parcelele din interior va fi o intersectie de tip cruce;

• 3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARÃ

art.3.3.1. - Racordarea la reþele tehnico-edilitare existente • Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul existenþei

posibilitãþii de racord la reþelele existente de apã, instalaþiile de canalizare, alimentare cu apa ºi de energie electricã sau în cazul în care beneficiarul se obligã sã racordeze construcþia la reþeaua centralizatã publicã, atunci când aceasta se va executa.

art.3.3.2. - Realizarea de reþele tehnico-edilitare • Extinderile de reþele publice sau mãririle de capacitate a reþelelor edilitare

publice se realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, parþial sau în întregime, dupã caz.

• Lucrãrile de racordare ºi de branºare la reþeaua edilitarã publicã se suportã în întregime de investitor sau de beneficiar.

• Toate reþelele stradale: de alimentare cu apã, energie electricã, gaze naturale, telecomunicaþii, se vor realiza subteran.

art.3.3.3. - Proprietatea publicã asupra reþelelor edilitare • Reþelele de apã, de canalizare, de drumuri publice ºi alte utilitãþi aflate în

serviciul public sunt proprietate publicã a localitãþii. • Reþelele de alimentare cu gaze, cu energie electricã ºi de telecomunicaþii sunt

proprietatea publicã a localitãþii.

art.3.3.4. – Alimentare cu apã-canal • În funcþie de evoluþia extinderii reþelelor, se vor realiza racorduri la sistemele de

echipare centralizatã ale municipiului Timisoara.

art.3.3.5. – Alimentare cu cãldurã • Fiecare clãdire va fi prevãzutã cu o centralã termicã proprie de uz gospodãresc

pentru producerea agentului termic de încãlzire ºi prepararea apei calde menajere. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid uºor tip STAS 54/83.

art.3.3.6. – Reþea gaze naturale • Eventualele extinderi ale reþelelor de gaze naturale existente se vor face þinând

seama de solicitãrile beneficiarilor ºi în urma obþinerii cotei de gaze naturale de la detinatorii de retele degas din municipiul Timiºoara.

• Traseul reþelei de gaz ºi punctul de racordare se vor stabili cu deþinãtorul de reþea, având în vedere ºi condiþiile tehnice de realizare a extinderii reþelei. La fazele urmãtoare se vor obþine avize de principiu de la toþi factorii interesaþi în zonã, privind racordarea la utilitãþi: apã, canal, gaze, etc.

art.3.3.7. - Alimentarea cu energie electricã

23

• Pe amplasament se propune montarea de reþele stradale de joasã tensiune (0,4kV) aeriene ce se vor realiza prin prelungirea reþelelor propuse la PUZ- urile elaborate pentru zonele învecinate. De la reþelele stradale se vor prevedea branºamente individuale la fiecare consumator .

24

Zona studiatã va fi dotatã cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii reþelelor de joasã tensiune, cu corpuri tip stradal. Toate lucrãrile se vor realiza de cãtre SC ELECTRICA SA, conform proiectelor elaborate de aceasta.

art.3.3.8. - Telefonie • În funcþie de cerinþele de dezvoltare ale zonei, ROMTELECOM-ul va extinde

reþelele de telefonie în zonã, pe baza propriilor studii.

art.3.3.9. - Reþea TVC • În funcþie de solicitãrile beneficiarilor ºi a dezvoltãrilor zonei se va extinde ºi

reþeaua urbanã de televiziune în cablu.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ªI DIMENSIUNILE TERENULUI ªI CONSTRUCÞIILOR

art.3.4.1. - Parcelarea • Se vor asigura prin parcelare condiþiile necesare pentru obþinerea unor loturi

construibile (suprafaþa minimã de 120 mp pentru clãdiri înºiruite cu front de minim 8,00m; suprafaþa minimã de 200mp pentru clãdiri izolate sau cuplate cu front de minim 12,00m).

• Adâncimea mai mare sau cel puþin egalã cu lãþimea parcelei. • Parcelarea este operaþiunea de divizare a unei suprafeþe de teren în minimum 4

loturi alãturate, în vederea realizãrii de noi construcþii. • Parcelãrile pot fi aprobate doare în baza unui proiect P.U.Z. Parcelãrile vor

respecta prescripþiile Art.30 din Hotãrârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U. ºi Cap.II 9 din R.L.U.

art.3.4.2. - Înãlþimea construcþiilor La stabilirea înãlþimii construcþiilor se vor avea în vedere: • Inaltimea maxima a cladirilor, indiferent de regimul lor de inaltime, nu va depasi

9m (inaltime masurata de la cota de 86,80 fata de nivelul Marii Negre) , restrictia fiind impusa de vecinatatea cu zona de zbor a S.C. Aviatia Utilitara Timisoara.

• Protejarea ºi punerea în valoare a fondului construit existent, cu respectarea regulilor de compoziþie arhitectural-urbanisticã a zonei;

• Respectarea normativelor legate de asigurarea însoririi construcþiilor (conform Ordinului nr.536 pentru aprobarea Normelor de igienã ºi recomandãrilor privind modul de viaþã al populaþiei, etc.) pentru a nu aduce prejudicii clãdirilor învecinate sub aspectul însoririi acestora.

• Regimul de înãlþime general impus construcþiilor este de la D+P, D+P+M pânã la D+P+1E+M.

• Autorizarea executãrii construcþiilor se face cu respectarea înãlþimii medii a clãdirilor învecinate ºi a caracterului zonei, fãrã ca diferenþa de înãlþime sã depãºeascã cu mai mult de douã niveluri clãdirile imediat învecinate.

• În sensul prezentului regulament, clãdirile imediat învecinate sunt cele amplasate alãturat, de aceeaºi parte a strãzii.

25

art.3.4.3. - Aspectul exterior al construcþiilor a) Dispoziþii generale

• Autorizarea executãrii construcþiilor este permisã numai dacã aspectul lor exterior nu contravine funcþiunii acestora ºi nu depreciazã aspectul general al zonei.

• Autorizarea executãrii construcþiilor care, prin conformare, volumetrie ºi aspect exterior intrã în contradicþie cu aspectul general al zonei ºi depreciazã valorile general acceptate ale urbanismului ºi arhitecturii, este interzisã.

• Construcþiile trebuie sã se apropie prin volumetrie ºi proporþii de tipul dominant al construcþiilor din zona înconjurãtoare.

• Faþadele laterale ºi posterioare ale clãdirilor trebuie tratate la acelaºi nivel calitativ cu cele principale ºi în armonie cu acestea.

• Lucrãrile tehnice (reþele, conducte, cutii de branºament, etc.) trebuie integrate în volumul construcþiilor sau al împrejmuirilor. Instalaþiile de alimentare cu gaze naturale, energie electricã ºi CATV, precum ºi punctele de racord vor fi concepute în aºa fel încât sã nu aducã prejudicii aspectului arhitectural al construcþiilor sau zonei înconjurãtoare.

• Instalaþiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe faþade. Ele pot fi montate pe acoperiºuri numai pe versantul interior ºi retrase obligatoriu cu minimum 3 m sau în podurile nemansardabile.

b) Faþade • Sunt interzise imitaþiile de materiale. • Este interzisã executarea de locuinþe din materiale nedurabile. • Culorile dominante pentru faþadele imobilelor vor fi culori armonizate în general.

c) Acoperiºuri • La stabilirea pantei de acoperiº, se va urmãri ca acestea sã fie realizate în

armonie cu cele caracteristice zonei. • Construcþiile vor avea învelitori tip ºarpantã - cu pante mai mici sau egale cu

45o - sau învelitori tip terasã. • Iluminarea spaþiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin intermediul

lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”. • Învelitorile extinderilor construcþiilor sau ale garajelor vor fi realizate din

aceleaºi materiale ca ºi la construcþia principalã, utilizând aceeaºi tipologie de acoperiº.

art.3.4.4. - Procentul de ocupare al terenului • Zona are caracter rezidenþial (locuinþe cu dotãri aferente) P.O.T. = 35%.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAÞII VERZI ªI ÎMPREJMUIRI

art.3.5.1. - Parcaje, garaje ºi anexe • Autorizarea executãrii lucrãrilor care, prin destinaþie, necesitã spaþii de parcare,

se emite numai dacã existã posibilitatea realizãrii acestora în afara domeniului public.

26

• Prin excepþie de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spaþii de parcare se stabileºte prin autorizaþia de construire de cãtre delegaþiile permanente ale consiliilor locale.

• Suprafeþele parcajelor se determinã în funcþie de destinaþia ºi de capacitatea construcþiei, conform normativelor în vigoare.

• Fiecare parcelã va conþine obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 maºini.

• În cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe dupã limita proprietãþii.

• Construcþiile de garaje vor fi realizate din aceleaºi materiale ºi în acelaºi spirit ca ºi clãdirile de locuit.

art.3.5.2. - Spaþii verzi ºi plantate • Autorizaþia de construire va conþine obligaþia menþinerii sau creãrii de spaþii

verzi ºi plantate, în funcþie de destinaþia ºi de capacitatea construcþiei, conform normativelor în vigoare.

• Este obligatorie plantarea cel puþin a unui arbore de talie înaltã pentru fiecare 150 mp de lot.

art.3.5.3. - Împrejmuiri • În cazul unor reparcelãri ºi al realizãrii unor construcþii noi, împrejmuirile vor fi

realizate în spiritul celor existente. Ele nu vor depãºi în înãlþime împrejmuirile de pe frontul stradal respectiv.

• Spre frontul strãzilor ºi la limitele de vecinãtate pânã la frontul casei în interior se vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de sârmã. Înãlþimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu sau fara soclu plin ºi vor putea fi dublate de un gard viu.

• De la casã ºi pânã în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidãrie, etc), cu o înãlþime maximã de 2,00

3.6. BILANT TERITORIAL SUPRAFEÞE TEREN SITUAÞIA EXISTENTÃ

mp SITUATIA PROPUSA

mp PARCELAT

Parcelat locuire Funcþiuni complementare Spaþii verzi

71.500 - - -

50.564 =70,71% 4.474 = 6,25% 3.797 = 5,31%

CIRCULATII

Carosabil, trotuare, parcãri

-

12.665 =17.79%

TOTAL 71.500 71.500 =100%

CAP.4. – CONCLUZII

Soluþia urbanisticã adoptatã se înscrie în prevederile ”PLANULUI URBANISTIC GENERAL - TIMISOARA”.

27

Trasarea strãzilor ºi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bazã de ridicãri topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziþie de proiectantul de specialitate, care va verifica ºi confirma corectitudinea trasãrii.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Se recomandã centralizarea tuturor informaþiilor referitoare la operaþiile ce vor urma avizãrii P.U.Z.-ului ºi introducerea lor în baza de date, cu scopul corelãrii ºi al menþinerii la zi a situaþiei din zonã.

2.Reglementãri subzonã pentru comert, instituþii publice ºi servicii de interes general

În perimetrul subzonelor funcþionale mai sus menþionate, eliberarea autorizaþiilor de construcþie se va face pe baza reglementãrilor ce urmeazã.

În acest perimetru se propune dezvoltarea în continuare a zonei de instituþii publice ºi servicii, cu un procent de ocupare maximã a terenului de 60%.

CAP.1. - GENERALITÃÞI

art. 1. TIPUL DE SUBZONÃ FUNCÞIONALÃ Zona cuprinde instituþiile publice, serviciile, unitãþile comerciale care nu sunt

cuprinse în zona de centru a vecinatatilor sau a municipiului.

1.2. FUNCÞIUNEA DOMINANTÃ: Funcþiunea dominantã a zonei este cea de comert, instituþii publice ºi servicii de interes general ce deservesc zona rezidentialã.

1.3. FUNCÞIUNI COMPLEMENTARE: Funcþiunile complementare admise ale zonei sunt:

Locuinte; Mici unitati de productie;

Spaþii verzi amenajate Accese carosabile, pietonale,piste de biciclete, parcaje

Reþele ºi instalaþii tehnico – edilitare ºi construcþiile aferente. Plantaþii de protecþie Platforme de parcare, etc.

CAP.2. - UTILIZARE FUNCÞIONALÃ

2.1. UTILIZÃRI PERMISE: • Comert, instituþii publice, servicii, comerþ, alimentaþie publicã, culturã, cult,

firme, fundaþii, spaþii polifuncþionale;

28

• Construcþii cu funcþiune de regulã comercialã, precum ºi de echipamente legate de funcþionarea zonei.

• Spaþii verzi amenajate, perdele de protecþie; • Accese pietonale, carosabile, spaþii staþionare auto, parking-uri; • Construcþii ºi instalaþii tehnico-edilitare necesare zonei;

2.2. INTERDICÞII TEMPORARE DE CONSTRUIRE • Necesitatea realizãrii în zonã a unor lucrãri de utilitate publicã (supralãrgiri ale

drumurilor existente, intersecþii, etc.), impune ca eventualele lucrãri de construire sã nu se facã fãrã asigurarea condiþiilor de rezervare a suprafeþelor de teren necesare realizãrii acceselor pietonale ºi carosabile.

2.3. INTERDICTII DEFINITIVE DE CONSTRUIRE • Constructii penrtu activitati de productie poluante; • Se interzice amplasarea construcþiilor ºi amenajãrilor care prin natura lor,

volumul ºi aspectul lor sunt incompatibile cu securitatea, salubritatea ºi confortul zonei;

• Construcþii pentru creºterea animalelor. • Activitãþi industriale ce prezintã riscuri tehnologice; • Depozite de deºeuri; • Este interzisã amplasarea oricãrei construcþii în interiorul perimetrului de

protecþie al forajelor de apã.

CAP.3. - CONDIÞII DE AMPLASARE ªI CONFORMARE A CONSTRUCÞIILOR

3.1. REGULI DE AMPLASARE ªI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

art. 3.1.1. - Orientarea faþã de punctele cardinale § Conform art.17 din R.G.U.

art. 3.1.2. – Amplasarea faþã de drumurile publice § Conform art.18 din R.G.U. • Amplasarea construcþiilor faþã de drumurile publice se va face conform profilelor

proiectate;

art. 3.1.3. – Amplasarea faþã de cãile ferate din administrarea S.N.C.F.R. § Conform art.20 din R.G.U.

art. 3.1.4. - Amplasarea faþã de aliniament • Amplasarea construcþiilor faþã de aliniamentul strãzilor (limita dintre domeniul

public ºi cel privat) se va face respectând aliniamentul existent ºi în general în cazul strãzilor construite compact.

• Pentru strãzile noi care vor apãrea în cadrul subzonelor de servicii propuse, aliniamentele se vor stabili prin P.U.Z.-uri sau P.U.D.-uri ulterioare.

• În general se vor aplica cele prevãzute în art.23 din R.G.U. ºi Cap.II.6. al R.L.U.

29

art. 3.1.5. - Amplasarea în interiorul parcelei § Conform art.24 din R.G.U. ºi Cap.II.6 al R.L.U. § Este obligatorie respectarea distanþelor minime obligatorii faþã de limitele

laterale ale parcelei conform Codului Civil ºi Cap.II.6 al R.L.U., precum ºi distanþele minime necesare intervenþiilor în caz de incendiu;

§ În raport cu limitele laterale ale parcelei, construcþiile pot fi amplasate: - înºiruit (cuplate pe ambele laturi la calcan cu construcþiile de pe

parcelele învecinate) - în regim cuplat ( alipite la calcan pe una din limitele laterale ale

parcelei) - în regim izolat ( cu retrageri faþã de vecinãtãþi).

§ Retragerile faþã de limitele laterale ale terenului, se bazeazã în principal pe prevederile Codului Civil ºi pe cele cuprinse în Normele de protecþia contra incendiilor. Se va respecta obligatoriu o distanþã minimã de 1,90 m faþã de limitele separatoare dintre parcele în cazul construcþiilor ce nu ating aceste limite.

§ Se vor respecta normele de însorire ºi iluminat natural. § Se admite ca distanþã minimã între construcþiile de pe aceeaºi parcelã,

jumãtatea înãlþimii construcþiei celei mai înalte, dar nu mai micã de 3,00 m.

3.2. REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

art.3.2.1. – Accese carosabile • Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii

posibilitãþilor de acces la drumurile publice. • Se vor respecta art.25 ºi Anexa 4 din R.G.U. ºi cap.II.7. din R.L.U. • Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii

posibilitãþilor de acces la drumurile publice. • Se vor asigura accese pentru intervenþii în caz de incendiu, dimensionate

conform normelor pentru trafic greu. • Toate drumurile sunt publice, cu excepþia drumurilor de incintã ale agenþilor

economici.

art.3.2.2. - Accese pietonale • Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul asigurãrii

acceselor pietonale, potrivit importanþei ºi destinaþiei construcþiei. • Se vor respecta art.26 din R.G.U. ºi cap.II.7. din R.L.U.

3.3. REGULI CU PRIVIRE LA ECHIPAREA TEHNICO-EDILITARÃ

art.3.3.1. - Racordarea la reþele publice de echipare edilitarã existente • Se vor respecta art.27 din R.G.U. ºi Cap.II.8. din R.L.U. • Racordurile la reþelele electrice, de gaze naturale, energie termicã, televiziune

prin cablu se vor amplasa subteran.

30

• Autorizarea executãrii construcþiilor va fi permisã numai în cazul existenþei posibilitãþii de racord la reþelele existente de apã, instalaþiile de canalizare ºi de energie electricã sau în cazul:

- realizãrii de soluþii de echipare în sistem centralizat - în care beneficiarul se obligã sã racordeze construcþia la reþeaua

centralizatã publicã, atunci când aceasta se va executa.

art.3.3.2. - Realizarea de reþele tehnico-edilitare • Se vor respecta art.28 din R.G.U. ºi Cap.II.8. din R.L.U. • Reþelele de alimentare cu gaze naturale, energie termicã ºi cablu TV vor fi

amplasate subteran. • Extinderile de reþele publice sau mãririle de capacitate a reþelelor edilitare

publice se realizeazã de cãtre investitor sau beneficiar, parþial sau în întregime, dupã caz.

• Lucrãrile de racordare ºi de branºare la reþeaua edilitarã publicã se suportã în întregime de investitor sau de beneficiar.

• Toate reþelele stradale: de alimentare cu apã, energie electricã, gaze naturale, telecomunicaþii, se vor realiza subteran.

art.3.3.3. - Proprietatea publicã asupra reþelelor edilitare • Se vor respecta art.29 din R.G.U. ºi Cap.II.8. din R.L.U. • Reþelele de apã, de canalizare, de drumuri publice ºi alte utilitãþi aflate în

serviciul public sunt proprietate publicã a comunei, oraºului sau judeþului, dacã legea nu dispune altfel;

• Reþelele de alimentare cu gaze, cu energie electricã ºi de telecomunicaþii sunt proprietatea publicã a oraºului, dacã legea nu dispune altfel.

• Lucrãrile prevãzute mai sus, indiferent de modul de finanþare, intrã în proprietate publicã.

3.4. REGULI CU PRIVIRE LA FORMA ªI DIMENSIUNILE TERENULUI ªI CONSTRUCÞIILOR

art.3.4.1. - Parcelarea • Se vor respecta art.30 din R.G.U. ºi Cap.II.9. din R.L.U.

Dimensionarea parcelelor nu se reglementeazã. Parcelarea este operaþiunea de divizare a unei suprafeþe de teren în minimum 4 loturi alãturate, în vederea realizãrii de noi construcþii. Parcelãrile pot fi aprobate doar în baza unui proiect P.U.D. sau P.U.Z. Parcelãrile vor respecta prescripþiile Art.30 din Hotãrârea nr.525/1996, art.30 din R.G.U.

art.3.4.2. - Înãlþimea construcþiilor La stabilirea înãlþimii construcþiilor se vor avea în vedere: • Inaltimea maxima a cladirilor, indiferent de regimul lor de inaltime, nu va depasi

9m (inaltime masurata de la cota de 86,80 fata de nivelul Marii Negre) , restrictia fiind impusa de vecinatatea cu zona de zbor a S.C. Aviatia Utilitara Timisoara.

31

• Se vor respecta art.31 din R.G.U. • Regimul de inaltime al constructiilor nu se reglementeazã, (dar va respecta

prevederile impuse de avizul autoritatii Aeronautice Civile Romane Hmax=9m); regimul de înãlþime va fi condiþionat de raþiuni funcþionale sau de marcarea unor puncte de interes;

art.3.4.3. - Aspectul exterior al construcþiilor Conform art.32 din R.G.U. • Autorizarea executãrii construcþiilor este permisã numai dacã aspectul lor

exterior nu contravine funcþiunii acestora ºi nu depreciazã aspectul general al zonei.

• Autorizarea executãrii construcþiilor care, prin conformare, volumetrie ºi aspect exterior intrã în contradicþie cu aspectul general al zonei ºi depreciazã valorile general acceptate ale urbanismului ºi arhitecturii, este interzisã.

• Construcþiile trebuie sã se apropie prin volumetrie de tipul dominant al construcþiilor din zona înconjurãtoare.

• Faþadele laterale ºi posterioare ale clãdirilor trebuie tratate la acelaºi nivel calitativ cu cele principale ºi în armonie cu acestea.

• Lucrãrile tehnice (reþele, conducte, cutii de branºament, etc.) trebuie integrate în volumul construcþiilor sau al împrejmuirilor. Instalaþiile de alimentare cu gaze naturale, energie electricã ºi CATV, precum ºi punctele de racord vor fi concepute în aºa fel încât sã nu aducã prejudicii aspectului arhitectural al construcþiilor sau zonei înconjurãtoare.

art.3.4.4. - Procentul de ocupare al terenului • Subzona funcþionalã pentru comert, instituþii publice ºi servicii de interes

general - P.O.T. = 60%.

3.5. REGULI CU PRIVIRE LA AMPLASAREA DE PARCAJE, SPAÞII VERZI ªI ÎMPREJMUIRI

art.3.5.1. - Parcaje, garaje ºi anexe • Conform art.33, Anexei 5 din R.G.U. ºi Cap.II.10. din R.L.U. • Parcajele, parking-urile ºi garajele colective aferente unor zone intens populate

( zone comerciale, instituþii financiar-bancare, construcþii sportive, construcþii hoteliere, locuinþe colective, etc.) vor fi prevãzute obligatoriu cu douã accese distincte. Cele situate la intersecþia unor cãi rutiere vor avea accesele din strãzi diferite.

• Suprafeþele parcajelor se determinã în funcþie de destinaþia ºi de capacitatea construcþiei, conform normativelor în vigoare.

art.3.5.2. - Spaþii verzi ºi plantate • Conform art.34, Anexei 6 din R.G.U. ºi Cap.II.10 din R.L.U. • Ponderea spaþiilor verzi amenajate din subzonele ce cuprind instituþii ºi servicii

în spaþiu plantat, va fi în favoarea spaþiilor verzi.

32

• Suprafaþa spaþiilor verzi ºi plantate se va stabili în corelare cu normele de igienã ºi protecþia mediului. Se va þine seama de mãrimea, funcþiunea dominantã a localitãþii, cadrul geografic în care este amplasatã.

• Autorizaþia de construire va conþine obligaþia menþinerii sau creãrii de spaþii verzi ºi plantate, în funcþie de destinaþia ºi de capacitatea construcþiei, conform normativelor în vigoare ºi se va emite în conformitate cu prevederile art.34 R.G.U. ºi anexa nr.6 R.G.U..

• Vor fi prevãzute spaþii verzi ºi plantate, cu rol decorativ ºi de agrement în exteriorul clãdirii– 20% din suprafaþa totalã a terenului.

• Se recomandã realizarea de spaþii verzi plantate de aliniament în zonele în care se vor realiza P.U.Z. sau P.U.D.

art.3.5.3. - Împrejmuiri • Conform art.35 din R.G.U. ºi Cap.II.10 din R.L.U. • Se recomandã împrejmuiri vegetale; • Aspectul împrejmuirilor se va supune aceloraºi exigenþe ca ºi în cazul

aspectului exterior al construcþiei. 3.6. BILANT TERITORIAL

SUPRAFEÞE TEREN SITUAÞIA EXISTENTÃ mp

SITUATIA PROPUSA mp

PARCELAT Parcelat locuire Funcþiuni complementare Spaþii verzi

71.500 - - -

50.564 =70,71% 4.474 = 6,25%

3.797 = 5,31%

CIRCULATII Carosabil, trotuare, parcãri

-

12.665 =17.79%

TOTAL 71.500 71.500 =100%

CAP.4. – CONCLUZII

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM.

Trasarea strãzilor ºi respectiv a limitelor de parcele se va face pe bazã de ridicãri topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziþie de proiectantul de specialitate, care va verifica ºi confirma corectitudinea trasãrii.

Se recomandã centralizarea informaþiilor referitoare la operaþiile ce vor urma avizãrii P.U.Z.-ului ºi introducerea lor în baza de date existentã, în scopul corelãrii ºi al menþinerii la zi a situaþiei din zonã.

Întocmit, arhitect Victor POPOVICI

33

Atasament: PUZ_Aeroport_Cioca_-_Reglementari.pdf

DE 71

3/4

DE 71

5/1 /8

S:1769mp

S:1241mp

S:850mp

S:606mp

S:728mp

S:581mp

S:651mp

S:583mp

S:653mp

S:690mp

S:605mp

S:615mp

S:625mp

S:640mp

S:633mp

S:813mp

S:664mp

S:672mp

S:677mp

S:672mp

S:693mp

S:684mp

S:698mp

S:704mp

S:642 mp

S:982mp

S:796mp

S:927mp

S:550 mp S:789mp

S:615mp

S:620mp

S:652mp

S:705mp

S:1120 mp

S:790mp

S:792mp

S:802mp

S:790mp

S:758mp

S:712mp

S:758mp

S:790mp

S:711mp

S:682mp

S:674mp

S:701mp

S:762mp

S:617mp

S:611mp

S:618mp

S:625mp

S:633mp

S:640mp

S:649mp

S:729mp

S:712mp

S:731mp

S:743mp

S:756mp

S:767mp

S:778mp

S:744mp

S:753mp

S:1059mp

S:680mp

S:745mp

S:796mp

S:837mp

S:862mp

S:860mp

S:844mp

S:810mp

S:1014mp

spr e c

ale a T

oro nta

lulu i

31, 55

16, 64

16

16

16

16

16

18, 56

2, 09

3,27

30,05

31 ,64

20,77

36,6

20, 84 37,52

15, 99

15, 99

15, 99

15, 99

15, 99

20, 05

38,11

38,7

39,29

39,79

40,3

39,42

22,96

18,73

5, 26

28 ,3

20,03

31 ,75

22,96

36,45

17, 48

16, 91

16, 93

16, 97

17, 01

17, 05

18, 48

22 ,18

17 ,18

17 ,09

17 ,02

17, 01

17, 1

13,4 2

5,81

39,73

40,6

43,63

45,95

47,22

47,12

45,8

3,85

30 ,58

20,7731 ,68

18,3

18,3

19,61

31 ,18

19,31

18,3

18,3

31 ,95

31 ,77

34, 03

27, 62

28,34 29 ,96

36 ,38

36 ,23

21,95

21,95

43,9

21 ,34

37,7

17 ,89

16

16

16

35,87

2, 12

15 ,92

16

16

16

16

16

16

14 ,9

37,61

37,96

39,06

22 ,84

20

20

20

20

20 36,71

36,33

34,06

33,6

34,6

36,56

17, 49

20, 14

20 ,01

20 ,02

20 ,08

19 ,19

2, 12

14, 5

38,37

2,161 4,5

1

41,84

16

16

16

16

16

16

16

14, 5

16

16

16

16

16

16

16

14, 5

41,99

42,13

42,46

43,06

43,46

43,81

44,15

41,34

27, 6

17, 81

17, 87

17, 95

18, 06

22, 21

27, 46

15,825,7 8

R6,5R2 10,35

34,32

33,87

35,27

37,87

22, 37

18, 06

18

18 ,06

18 ,15

23 ,84

40,67 45,36

16 ,01

16

16

16

16

16

16

16

20 ,5

16

50,6

49,86

49,12

48,37

47,63

46,89

46,15

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37,44

5,81 12 ,68

44,7

48,29

51,29

51,98

54,03

53,43

51,88

49,69

16,4 1

16,2 9

16, 14

16 ,02

16 ,01

16 ,07

16 ,14

22 ,2

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

44

43

42

41

40

39

38

37

36

45

47

48

49

50

51

52

61

60

59

58

57

56

55

5453

63

64

65

66

67

68

69

76

75

74

73

72

71

70

3, 92

12

12

12

12

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

teren de aterizare

N O

RD

A715/1/13

A715/1/12

A715/1/11

A715/1/10

A715/1/9

A713/3

A713/2

A713/1

A698/2/3

HC 69

5

A715/1/6/2

A715/1/7

A715/1/6/1

A694

A715

A698/2/4/2/1

A698/2/4/1

HC 714

-5/1 m

HC 714

-5/1 m

HC613 R9

5, 36

16 .00

16

16

5,63

13 ,98

12

5, 68

R 9

R9

16

16

16

16

16

51,5616

20 ,87

12

32,96

2, 49

27 ,76

6,32 22,

9

22 ,66

23,94

BR 2

BR 1

20,82

26,66

21,94

27 ,78

20,83

20,28

S:567 mp 46

45,71

47,87

45,1

15, 24

11, 01

44,49

S:586 mp 62

53, 17

50

50

50

LEGENDA

DELIMITARI

Limita zona studiata

Limite topo teren conform C.F.

Limite parcele propuse

Limite parcele propuse in afara zonei studiate

CIRCULATII SIMBOLURI

DESTINATIE

Limita zonei de implantare a cladirilor

Zona de implantare a cladirilor Subzona rezidentiala propusa

Spatii verzi

Subzona comert , servicii si institutii publice propusa

Drumuri de exploatare existente

Strazi si alei de deservire locala propuse

Numar parcele

Suprafata parcele propuse

Canal

Spatii verzi de aliniament propuse in afara zonei studiate

Bazin de retentie pentru apele pluviale

F Gospodarie de apa - foraj de adancime + hidrofor

SP Statie de pompare ape menajere

Zona utilitati

4 S=652mp

HCn 613

Zona rezidentiala propusa prin P.U.Z. DIRECTOR TIMISOARA NORD Teren de aterizare - AEROPORTUL UTILITAR CIOCA

Strada propusa, cu posibilitati de transport in comun, conform cu P.U.Z. DIRECTOR TIMISOARA NORD

BILANT TERITORIAL SUPRAFETE TEREN

PARCELAT Loturi functiuni complementare

CIRCULATII

PARCELAT Loturi locuinte

SPATII VERZI

UTILITATI

SITUATIA EXISTENTA mp SITUATIA PROPUSA mp

P.O.T. max. - 35% C.U.T. max. - 1,5 % INALTIMEA CONSTRUCTIILOR D+P - D+P+1E+M

50.564 70.71 %

4.474 6.25 %

71.500 100%

3.797 5.31 %

12.665 17.79 %

71.500

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. Cosmin Sandu BLOJU

arh. Cosmin Sandu BLOJU

arh. Victor POPOVICI

1 : 1000

NOV. 2005

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

REGLEMENTARI URBANISTICE

P.U.Z.

23/2005POPOVICI DORIN IOAN - GHEORGHE

23 A02 Verificat: arh. Codruta NEGRULESCU

Subzone rezidentiale propuse in afara zonei studiate

BR

50

PLANTATIE DE PROTECTIE

50

Subzone pt. comert, servicii si institutii propuse in afara zonei studiate

PL AN

TA TIE

DE PR

OT EC

TIE

PL AN

TA TIE

DE PR

OT EC

TIE

5

5

5.0

5

12,8

6

5.0 6

5

5

5

6

5

5

6

5

6

6

5

5

5

5

5,01

6

5

5

5

6.00

5

5

5

5

5

5

5

6 6

5

5

5

5

5

5

5

6

5

5

5

6

6

5

5

PUZ "ZONA REZIDENTIALA SI SPATII COMERCIALE"

aprobat prin HCL 374/25.07.2006 BENEFICIAR: BUGA VIOREL

PUZ "ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE"

BENEFICIAR: LEUSCA MIHAI, MILOI GH

MISOARA:.

Atasament: PUZ_Aeroport_Cioca_-_Mobilare.pdf

DE 71

3/4

DE 71

5/1 /8

S:1769mp

S:1241mp

S:850mp

S:606mp

S:728mp

S:581mp

S:651mp

S:583mp

S:653mp

S:690mp

S:605mp

S:615mp

S:625mp

S:640mp

S:633mp

S:813mp

S:664mp

S:672mp

S:677mp

S:672mp

S:693mp

S:684mp

S:698mp

S:704mp

S:642 mp

LEGENDA

DELIMITARI

Limita zona studiata

Limite topo teren conform C.F. Limite parcele propuse

Limite parcele propuse in afara zonei studiate

CIRCULATII

SIMBOLURI

DESTINATIE

Drumuri de exploatare existente

Strazi si alei de deservire locala propuse

Numar parcele

Suprafata parcele propuse

Canal

Bazin de retentie pentru apele pluviale

RETELE

110kV LEA 110 KV

Limita interdictie de construire, culoar protectie LEA 110KV

Zona interdictie de construire, culoar protectie LEA 110Kv

F Gospodarie de apa - foraj de adancime + hidrofor

SP Statie de pompare ape menajere

Locuinte propuse

Functiuni complementare propuse

HCn 91-6m

S:982mp

S:796mp

S:927mp

S:550 mp S:789mp

S:615mp

S:620mp

S:652mp

S:705mp

S:1120 mp

S:790mp

S:792mp

S:802mp

S:790mp

S:758mp

S:712mp

S:758mp

S:790mp

S:711mp

S:682mp

S:674mp

S:701mp

S:762mp

S:617mp

S:611mp

S:618mp

S:625mp

S:633mp

S:640mp

S:649mp

S:729mp

S:712mp

S:731mp

S:743mp

S:756mp

S:767mp

S:778mp

S:744mp

S:753mp

S:1059mp

S:680mp

S:745mp

S:796mp

S:837mp

S:862mp

S:860mp

S:844mp

S:810mp

S:1014mp

sp re

ca lea

To ron

tal ulu

i

31, 55

16, 64

16

16

16

16

16

18, 56

2, 09

3,27

30,05

31 ,64

20,77

36,6

20, 84 37,52

15, 99

15, 99

15, 99

15, 99

15, 99

20, 05

38,11

38,7

39,29

39,79

40,3

39,42

22,96

18,73

5, 26

28 ,3

20,03

31 ,75

22,96

36,45

17, 48

16, 91

16, 93

16, 97

17, 01

17, 05

18, 48

22 ,18

17 ,18

17 ,09

17 ,02

17, 01

17, 1

13,4 2

5,81

39,73

40,6

43,63

45,95

47,22

47,12

45,8

12,84

3,85

30 ,58

20,7731 ,68

18,3

18,3

19,61

31 ,18

19,31

18,3

18,3

31 ,95

31 ,77

34, 03

27, 62

28,34 29 ,96

36 ,38

36 ,23

21,95

21,95

43,9

21 ,34

37,7

17 ,89

16

16

16

35,87

2, 12

15 ,92

16

16

16

16

16

16

14 ,9

37,61

37,96

38,4

38,92

39,4

39,88

40,22

40,84

39,06

22 ,84

20

20

20

20

20 36,71

36,33

34,06

33,6

34,6

36,56

17, 49

20, 14

20 ,01

20 ,02

20 ,08

19 ,19

2, 12

14, 5

38,37

2,161 4,5

1

41,84

16

16

16

16

16

16

16

14, 5

16

16

16

16

16

16

16

14, 5

41,99

42,13

42,46

43,06

43,46

43,81

44,15

41,34

27, 6

17, 81

17, 87

17, 95

18, 06

22, 21

27, 46

15,825,7 8

R6,5R2 10,35

34,32

33,87

35,27

37,87

22, 37

18, 06

18

18 ,06

18 ,15

23 ,84

40,67 45,36

16 ,01

16

16

16

16

16

16

16

20 ,5

16

50,6

49,86

49,12

48,37

47,63

46,89

46,15

1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

37,44

5,81 12 ,68

44,7

48,29

51,29

51,98

54,03

53,43

51,88

49,69

16,4 1

16,2 9

16, 14

16 ,02

16 ,01

16 ,07

16 ,14

22 ,2

13

14

15

16

17

18 19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

44

43

42

41

40

39

38

37

36

45

47

48

49

50

51

52

61

60

59

58

57

56

55

5453

63

64

65

66

67

68

69

76

75

74

73

72

71

70

3, 92

12

12

12

12

AEROPORT UTILITAR - CIOCA

teren de aterizare

N O

RD

A715/1/13

A715/1/12

A715/1/11

A715/1/10

A715/1/9

A713/3

A713/2

A713/1

A698/2/3

HC 69

5

A715/1/6/2

A715/1/7

A715/1/6/1

A694

A715 A698/2/4/2/1

A698/2/4/1

HC 714

-5/1 m

HC 714

-5/1 m

Sef proiect:

Proiectat:

Desenat:

PROIECTANT

SCARA

DATA

BENEFICIAR PR. NR.

TITLUL PROIECTULUI

TITLUL PLANSEI

FAZA

PL. NR.

arh. Cosmin Sandu BLOJU

arh. Cosmin Sandu BLOJU

arh. Victor POPOVICI 1 : 1000

NOV. 2005

PLAN URBANISTIC ZONAL ZONA DE LOCUINTE CU FUNCTIUNI COMPLEMENTARE EXTRAVILAN TIMISOARA, VESTUL AEROPORTULUI UTILITAR CIOCA

POSIBILITATI DE MOBILARE URANISTICA

P.U.Z.

23/2005POPOVICI DORIN IOAN - GHEORGHE

23 A04 Verificat: arh. Codruta NEGRULESCU

HC613 R9

5, 36

16 .00

16

16

5,63

13 ,98

12

5, 68

R 9

R9

16

16

16

16

16

51,5616

20 ,87

12

32,96

2, 49

27 ,76

6,32 22,

9

22 ,66

23,94

BR 2

BR 1

20,82

26,66

21,94

27 ,78

20,83

20,28

S:567 mp 46

BR 2

45,71

47,87

45,1

15, 24

11, 01

44,49

S:586 mp 62

53, 17

50

50

50

PUZ "ZONA REZIDENTIALA SI SPATII COMERCIALE"

aprobat prin HCL 374/25.07.2006 BENEFICIAR: BUGA VIOREL

PUZ "ZONA REZIDENTIALA SI FUNCTIUNI

COMPLEMENTARE"

BENEFICIAR: LEUSCA MIHAI, MILOI GH.

Atasament: PUZ_Aeroport_Cioca_-_Existent.pdf

SITUATIA EXISTENTA Denumire plansa:

Nr. pl.:

Proiectat:

Desenat:

Sef proiect:

Verificat:

1:1000

Data: iun '05

Scara:

23 A00

AEROPORT UTILITAR TIMISOARA

P.U.Z. - ZONA REZIDENTIALADenumire proiect: Nr. pr.:

Proiectant:

Teren de aterizare Aeroport utilitar

LEGENDA

CIRCULATII

Drumuri de exploatare existente

Strazi si alei de deservire locala propuse

Strada propusa, cu posibilitati de transport in comun, conform cu P.U.Z. DIRECTOR TIMISOARA NORD

DELIMITARI

Limita zona studiata

Limite topo teren conform C.F.

Canal

Teren de aterizare - AEROPORTUL UTILITAR CIOCA

HCn 613

nr. topo parcela

A715/1/6/1

61,21

104,23

34 3,1

5

211,30

85, 65

60, 34

54, 21

45, 21

54, 95

30, 37

165,32

70, 14

122,11

22 ,31

21 ,06

32,3 5

122,64

330 ,58