keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 351/25.09.2007 privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz

25.09.2007

Hotararea Consiliului Local 351/25.09.2007
privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-20501/25.09.2007 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere adresa Guvernului României, Agenţia Naţională pentru Romi, Biroul Regional Vest, cu nr. 207/19.07.2007;
Având în vedere adresa Direcţiei de Patrimoniu care atestă că terenul în suprafaţa de 268 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, înscrisă în CF. nr. 4, cu nr. topo 8149, domeniul public al Municipiului Timişoara, nu este revendicat;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.(b), (c) şi (d) şi alin. 6 lit. a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată:


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă construirea unui Centru de Zi pentru copii, de către Primăria Municipiului Timişoara pe terenul în suprafaţa de 268 m.p., situat în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, înscrisă în CF. nr. 4, cu nr. topo 8149, domeniul public al Municipiului Timişoara.

Art. 2: Realizarea construcţiei prevăzută la Art. 1, se va face cu finanţare de la Fondul Român de Dezvoltare Socială în cadrul Programului de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome, cu o sumă de 125.000 euro.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Consiliului Judeţean Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass-media locală.Presedinte de sedinta
FLORICĂ BÎRSĂŞTEANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA COMUNICARE COMPARTIMENTUL ROMI SC2007 – 20501/25.09.2007

REFERAT privind construirea unui Centru de zi pentru copii din cartierul Kunz

Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS) în cadrul Programului de Intervenţii

Prioritare pentru Comunităţi Rome a efectuat un studiu de teren în cartierul Kunz din Timişoara şi a venit cu o propunere de proiect cu abordare integrată, respectiv realizarea unui Centru de zi pentru copiii romi şi de alte etnii care locuiesc în această zonă.

Cartierul Kunz este eligibil din perspectiva FRDS, având o populaţie semnificativă de romi. Pe de altă parte în acest cartier nu există nici şcoală, nici grădiniţă, majoritatea copiilor romi rămânând neşcolarizaţi sau cu studii minime.

Obiectivul general al proiectului integrat vizează accesul romilor la servicii educaţionale, susţinut de Strategia de Îmbunătăţire a Situaţiei Romilor aprobat prin Hot.Guv. 430 /2001.

Obiectivul specific: construirea unui Centru de zi în care să se desfăşoare activităţi educative pentru copii defavorizaţi, neînscrişi în învăţământul de stat, cu abandon şcolar.

Fondul Român de Dezvoltare Socială prin Programul de Intervenţii Prioritare pentru Comunităţi Rome poate oferi o finanţare de maxim 125.000 EURO pentru înfiinţarea acestui centru de zi pentru copii defavorizaţi.

Perioada de realizare a proiectului este de 20 luni calendaristice. Data limită de depunere a proiectului la FRDS pentru obţinerea finanţării este de 31

octombrie 2007. În urma verificărilor efectuate de Direcţia Patrimoniu, a fost identificat un teren aflat

în domeniul public al Municipiului Timişoara, în suprafaţa de 268 mp, situat în cartierul Kunz str. Aviatorilor nr. 9, înscris în CF. nr. 4.

Pentru a pune în practică acest proiect propunem: 1. Aprobarea construirii unui Centru de Zi pentru copii de către Primăria

Municipiului Timişoara pe parcela cu nr. topo 8149, cu suprafaţa de 268 m.p. înscrisă în CF. nr. 4, situată în cartierul Kunz, str. Aviatorilor nr. 9, în domeniul public al Municipiului Timişoara.

Director Direcţia Comunicare Director Direcţia Patrimoniu Violeta Mihalache Nicuşor Constantin Miuţ

Avizat juridic, Mirela Lasuschievici

Întocmit, Letiţia Mark Consilier pentru romi