keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 419/30.09.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008

30.09.2008

Hotararea Consiliului Local 419/30.09.2008
privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr. SC2008-20.827/19.09.2008 al Primarului Municipiului Timisoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, munca si protectie sociala, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Avand in vedere Legea bugetului de stat pe anul 2008 nr.388/2007;
In conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 55/12.02.2008 privind aprobarea bugetului pe anul 2008;
In conformitate cu prevederile art.1, art.4 alin.1, art.5, art.19 alin.1 si art.20 alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale ;
In conformitate cu art. 36 alin.2 lit.(b) si alin.4 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
In temeiul art.45 alin.2 lit.(a) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba rectificarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2008 conform Anexei Nr.1 - Bugetul Local Detaliat la Venituri pe Capitole si Subcapitole si la Cheltuieli pe Capitole, Titluri, Articole de Cheltuieli, Subcapitole si Paragrafe pe anul 2008; Anexei Nr.2 - Programul de Investitii pe anul 2008; Anexei Nr.3 - Bugetul Institutiilor si activitatilor finantate integral sau partial din venituri proprii 2008; Anexei Nr.4 - Veniturile si Cheltuielile Evidentiate in Afara Bugetului Local pe anul 2008.
Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se modifica in mod corespunzator Hotărârea Consiliului Local nr.313/29.07.2008 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2008.
Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica, Directia Edilitară, Directia Patrimoniu, Directia Urbanism, Direcţia Drumuri şi Transporturi. Direcţia de Mediu, Direcţia Comunicare, Direcţia Dezvoltare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art.4: Prezenta hotarare se comunica:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Edilitare;
- Directiei de Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroul Control Intern si Managementul Calitatii ;
- Administratiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Directiei Generale a Finantelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judetului Timis;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN BOGDAN
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/25057B9AE7ABB69AC22574C9003CA650/Referat.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_3.pdf

Not Found

The requested URL /uploads/domino/atasamente_hcl/25057B9AE7ABB69AC22574C9003CA650/Anexa_3.pdf was not found on this server.

Apache/2.2.15 (CentOS) Server at www.primariatm.ro Port 443

Atasament: Anexa_2.pdf

Attachment003_Anexa_2.pdf no parsed content.

Atasament: Anexa_1.pdf

JUDEŢUL:Timis Anexa 1

Formular: BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE ŞI SUBCAPITOLE ŞI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI, SUBCAPITOLE ŞI PARAGRAFE PE ANUL 2008

-mii Ron-

Influente

TOTAL VENITURI (rd.3+78+84+89) 1 00.01 727.966,87 738.639,97 10.673,10 VENITURI PROPRII (rd.3-rd.26+rd.78+rd.84) 2 48.02 555.710,08 561.740,08 6.030,00 I. VENITURI CURENTE (rd.4+45) 3 00.02 646.759,79 657.432,89 10.673,10 A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+19+25+42) 4 00.03 541.614,17 552.287,27 10.673,10 A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+ 5 00.04 265.899,04 271.929,04 6.030,00

6 00.05 5.658,00 5.658,00 0,00 Impozit pe profit (rd.8) 7 01.02 3.500,00 3.500,00 0,00

Impozit pe profit de la agenţi economici 8 01.02.01 3.500,00 3.500,00 0,00 Impozit pe venit 03.02 2.158,00 2.158,00 0,00

Impozitul pe veniturile din transferul propriet.imob.din patrim.pers 03.02.18 2.158,00 2.158,00 0,00 9 00.06 256.241,04 262.271,04 6.030,00

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12) 10 04.02 256.241,04 262.271,04 6.030,00 Cote defalcate din impozitul pe venit 11 04.02.01 254.805,04 260.835,04 6.030,00 Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor loc 12 04.02.04 1.436,00 1.436,00 0,00

A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPIT 13 00.07 4.000,00 4.000,00 0,00 Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital (rd.15) 14 05.02 4.000,00 4.000,00 0,00

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital 15 05.02.50 4.000,00 4.000,00 0,00 A2. IMPOZIT PE SALARII - TOTAL (rd.17) 16 00.08 0,00 0,00 0,00

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE

Buget Rectificat III

2008

Buget Rectificat IV 2008

Unitatea administrativ - teritorială:Municipiul Timisoara

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

131/01 131/01

Impozit pe salarii - total (rd.18) 17 06.02 0,00 0,00 0,00 Cote defalcate din impozitul pe salarii *) 18 06.02.02 0,00 0,00 0,00

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.20) 19 00.09 103.584,00 103.584,00 0,00 Impozite si taxe pe proprietate (rd.21 la rd.24) 20 07.02 103.584,00 103.584,00 0,00

Impozit pe cladiri 21 07.02.01 79.172,00 79.172,00 0,00 Impozit pe terenuri 22 07.02.02 8.618,00 8.618,00 0,00 Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala 23 07.02.03 15.743,00 15.743,00 0,00 Alte impozite si taxe pe proprietate 24 07.02.50 51,00 51,00 0,00

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.26+33+35+38) 25 00.10 170.893,13 175.536,23 4.643,10

Sume defalcate din TVA (rd.27 la rd.32) 26 11.02 149.835,13 154.478,23 4.643,10 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru actiuni transfe 27 11.02.01 0,00 Sume defalcate din taxa finantarea cheltuielilor descentralizate 28 11.02.02 147.690,13 144.120,13 -3.570,00

30 11.02.04 0,00 8.213,10 8.213,10 Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea b 31 11.02.05 0,00

32 11.02.06 2.145,00 2.145,00 0,00 Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.34) 33 12.02 400,00 400,00 0,00

Taxe hoteliere 34 12.02.07 400,00 400,00 0,00 Taxe pe servicii specifice (rd.36+37) 35 15.02 900,00 900,00 0,00

Impozit pe spectacole 36 15.02.01 200,00 200,00 0,00 Alte taxe pe servicii specifice 37 15.02.50 700,00 700,00 0,00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe de 38 16.02 19.758,00 19.758,00 0,00 Impozit asupra mijloacelor de transport 39 16.02.02 15.208,00 15.208,00 0,00 Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare 40 16.02.03 50,00 50,00 0,00

41 16.02.50 4.500,00 4.500,00 0,00 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.43) 42 00.11 1.238,00 1.238,00 0,00 Alte impozite si taxe fiscale (rd.44) 43 18.02 1.238,00 1.238,00 0,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

p , pe desfasurare de activitati

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere şi distribuţie a energiei termice

Alte impozite si taxe 44 18.02.50 1.238,00 1.238,00 0,00 C. VENITURI NEFISCALE (rd.46+55) 45 00.12 105.145,62 105.145,62 0,00 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.47+53) 46 00.13 81.197,75 81.197,75 0,00 Venituri din proprietate (rd.48 la rd.52) 47 30.02 81.172,75 81.172,75 0,00

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si compa 48 30.02.01 46.457,56 46.457,56 0,00 Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti 49 30.02.03 8.239,03 8.239,03 0,00 Venituri din concesiuni si inchirieri 50 30.02.05 20.025,84 20.025,84 0,00 Venituri din dividende 51 30.02.08 3.960,00 3.960,00 0,00 Alte venituri din proprietate 52 30.02.50 2.490,32 2.490,32 0,00

Venituri din dobanzi (rd.54) 53 31.02 25,00 25,00 0,00 Alte venituri din dobanzi 54 31.02.03 25,00 25,00 0,00

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.56+64+67+72+75) 55 00.14 23.947,87 23.947,87 0,00 Venituri din prestari de servicii si alte activitati (rd.57 la rd.63) 56 33.02 172,64 172,64 0,00

Venituri din prestari de servicii 57 33.02.08 10,00 10,00 0,00 Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea cop 58 33.02.10 0,00 Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social 59 33.02.12 150,00 150,00 0,00 Taxe din activitati cadastrale si agricultura 60 33.02.24 0,00 Contribuţia lunară a părinţilor pentru întreţinerea copiilor în unităţile 61 33.02.27 0,00 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despag 62 33.02.28 12,64 12,64 0,00 Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati 63 33.02.50 0,00

Venituri din taxe administrative, eliberari permise (rd.65+66) 64 34.02 12.500,00 12.500,00 0,00 Taxe extrajudiciare de timbru 65 34.02.02 2.500,00 2.500,00 0,00 Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise 66 34.02.50 10.000,00 10.000,00 0,00

Amenzi, penalitati si confiscari (rd.68 la rd.71) 67 35.02 10.220,00 10.220,00 0,00 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor lega 68 35.02.01 8.210,00 8.210,00 0,00 Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declara 69 35.02.02 5,00 5,00 0,00

70 35.02.03 0,00 Alte amenzi, penalitati si confiscari 71 35.05.50 2.005,00 2.005,00 0,00

Diverse venituri (rd.73+74) 72 36.02 631,45 631,45 0,00 Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice 73 36.02.05 0,00 Alte venituri 74 36.02.50 631,45 631,45 0,00

Transferuri voluntare, altele decat subventiile (rd.76+77) 75 37.02 423,78 423,78 0,00 Donatii si sponsorizari 76 37.02.01 423,78 423,78 0,00 Alte transferuri voluntare 77 37.02.50 0,00

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.79) 78 00.15 59.209,20 59.209,20 0,00 Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.80 la rd.83) 79 39.02 59.209,20 59.209,20 0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 80 39.02.01 296,71 296,71 0,00 Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului 81 39.02.03 2.812,49 2.812,49 0,00 Venituri din privatizare 82 39.02.04 0,00 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat 83 39.02.07 56.100,00 56.100,00 0,00

III. OPERATIUNI FINANCIARE (rd.85) 84 00.16 0,00 0,00 0,00 Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate (rd.86 la rd.88) 85 40.02 0,00 0,00 0,00

86 40.02.06 0,00 Incasari din rambursarea microcreditelor de la persoane fizice si jur 87 40.02.07 0,00 Incasari din rambursarea altor împrumuturi acordate 88 40.02.50 0,00

IV. SUBVENTII (rd.90) 89 00.17 21.997,88 21.997,88 0,00 SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE (rd 90 00.18 21.997,88 21.997,88 0,00 Subventii de la bugetul de stat (rd.92+101) 91 42.02 21.997,88 21.997,88 0,00 A. De capital (rd.93 la rd.100) 92 00.19 21.922,88 21.922,88 0,00

Retehnologizarea centralelor termice şi electrice de termoficare 93 42.02.01 0,00 Investitii finantate partial din imprumuturi externe 94 42.02.03 0,00 0,00 0,00 Aeroporturi de interes local 95 42.02.04 0,00

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

p p institutii si servicii publice de interes local sau a unor activitati finantate integral din venituri proprii

Finantarea act.privind reducerea riscului seismic al constructiilor 96 42.02.10 22,50 22,50 0,00 97 42.02.12 1.100,80 1.100,80 0,00

Finanţarea cheltuielilor de capital ale unitatilor de invatamant preuni 99 42.02.14 4.238,00 4.238,00 0,00 Subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate ale preţurilor la combust 42.02.32 12.795,00 12.795,00 0,00 Sprijin financiar pentru constituirea familiei 42.02.33 1.775,00 1.775,00 0,00 Ajutor pentru incalzirea locuintei 42.02.34 71,58 71,58 0,00 Sub.pt.trusou nou nascuti 42.02.36 1.920,00 1.920,00 0,00

B. Curente (rd.102 la rd.104) 101 00.20 75,00 75,00 0,00 Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap 102 42.02.21 75,00 75,00 0,00 Subventii primite din Fondul de Interventie 103 42.02.28 0,00 Finantarea lucrărilor de cadastru imobiliar 104 42.02.29 0,00

Subventii de la alte administratii (rd.106 la rd.109) 105 43.02 0,00 0,00 0,00 Subventii primite de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia 106 43.02.01 0,00

107 43.02.04 0,00

108 43.02.07 0,00 109 43.02.08 0,00 110 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.171+233+264+402+471) 111 49.02 727.966,87 738.639,97 10.673,10 112 01 601.508,88 620.841,89 19.333,01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.174+192+236+250+267+30 113 10 217.093,74 217.624,60 530,86 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.175+193+237+251+268+307+331+ 114 20 240.508,51 251.251,56 10.743,05 TITLUL III DOBANZI (rd.218) 115 30 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne (rd.219) 116 30.01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe (rd.220) 117 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi (rd.221) 118 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

TITLUL IV SUBVENTII (rd.498+538) 119 40 88.795,00 96.749,10 7.954,10

CHELTUIELI CURENTE

Subventii pentru reabilitarea termica a cladirilor

ţ g g p ş j g locale, pentru finanţarea programelor pentru ocuparea temporară a fortei de munca Subventii primite de la alte bugete locale pentru instituiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicapţ p g ş j ţ p ajutoare în situaţii de extremă dificultate

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif (rd.499+ 120 40.03 88.795,00 96.749,10 7.954,10 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.194) 121 50 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale (rd.19 122 50.04 0,00 0,00 0,00

123 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.177+197+226+270+309+333+372+408+44 124 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri catre instituţii publice (rd.178+198+271+334+ 125 51.01.01 0,00 0,00 0,00 Actiuni de sanatate (rd.310) 126 51.01.03 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judetene pentru finant 127 51.01.14 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asist 128 51.01.15 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 129 51.01.24 0,00 0,00 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.272+335+374+410+446+476+503 130 55 340,00 340,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.273+336+375+411+447+477+504+544+ 131 55.01 340,00 340,00 0,00

Programe cu finantare rambursabila (rd.376) 132 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE (rd.377+448) 133 55.01.08 0,00 0,00 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 134 55.01.12 0,00 0,00 0,00 Programe de dezvoltare (rd.477) 135 55.01.13 0,00 0,00 0,00 Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.574) 136 55.01.15 0,00 0,00 0,00 Alte transferuri curente interne (rd.274+337+378+413+4 137 55.01.18 40,00 40,00 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.275+311+379) 138 57 32.278,81 32.383,81 105,00 Ajutoare sociale (rd.276+312+380) 139 57.02 32.278,81 32.383,81 105,00

Ajutoare sociale in numerar (rd.381) 140 57.02.01 32.278,81 32.383,81 105,00 Ajutoare sociale in natura (rd,277+313) 141 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.278+338+382+576) 142 59 1.561,00 1.561,00 0,00 Burse (rd.279) 143 59.01 561,00 561,00 0,00 Ajutoare pentru daune provocate de calamităţile naturale (rd.57 144 59.02 0,00 0,00 0,00 Asociatii si fundatii (rd.280+339+383) 145 59.11 0,00 0,00 0,00 Sustinerea cultelor (rd.340) 146 59.12 0,00 0,00 0,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE

Despagubiri Civile 147 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.179+200+238+252+281+314+342+ 148 70 106.051,36 97.391,45 -8.659,91 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.180+201+239+253+282+315+3 149 71 106.051,36 97.391,45 -8.659,91

Active fixe (rd.181+202+240+254+283+316+344+386+416+453+4 150 71.01 106.051,36 97.391,45 -8.659,91 Construcţii(rd.182+203+241+255+284+317+345+387+417+45 151 71.01.01 49.820,44 58.746,34 8.925,90 Maşini, echipamente si mijloace de transport(rd.183+204+242+256+285+318+346+388+418+455+484 +510+551+582) 152 71.01.02 5.326,00 5.304,00 -22,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale(184+205+24 153 71.01.03 3.615,27 3.637,27 22,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale)(rd.185+206+244+25 154 71.01.30 47.289,65 29.703,84 -17.585,81

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.4211+458+544) 155 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.422+459+555) 156 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale (r 157 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.207+424+461+585) 158 79 20.403,63 20.403,63 0,00 TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.586) 159 80 0,00 0,00 0,00

Împrumuturi pentru institutii si servicii publice sau activitati fin 160 80.03 0,00 0,00 0,00 Alte imprumuturi (rd.588) 161 80.30 0,00 0,00 0,00

TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.208+425+462) 162 81 20.403,63 20.403,63 0,00 Rambursari de credite externe (rd.209+426+463) 163 81.01 16.803,63 16.803,63 0,00 Rambursari de credite interne (rd.210+427+464) 164 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.532) 165 90 0,00 0,00 0,00 Rezerve (rd.597) 166 91.01 0,00 0,00 0,00 Excedent (rd.598) 167 92.01 0,00 0,00 0,00 Deficit (rd.599) 168 93.01 0,00 0,00 0,00

169 0,00 170 0,00

Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.172+190+223+248) 171 50.02 101.917,64 103.228,55 1.310,91 Autoritati publice si actiuni externe (rd.187) 172 51.02 61.752,55 63.063,46 1.310,91 CHELTUIELI CURENTE (rd.174 la rd.176) 173 01 57.179,58 58.640,49 1.460,91 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 174 10 35.124,04 35.994,90 870,86 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 175 20 21.055,54 21.645,59 590,05

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB176 51 0,00 0,00 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 177 59 1.000,00 1.000,00 0,00

Despagubiri Civile 178 59,17 1.000,00 1.000,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.180) 179 70 4.572,97 4.422,97 -150,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.181) 180 71 4.572,97 4.422,97 -150,00

Active fixe(rd.182 la 185) 181 71.01 4.572,97 4.422,97 -150,00 Construcţii 182 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 183 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 184 71.01.03 745,47 745,47 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 185 71.01.30 3.827,50 3.677,50 -150,00

Din total capitol: 186 0,00 Autoritati executive si legislative (rd.188) 187 51.02.01 61.752,55 63.063,46 1.310,91

Autorităţi executive 188 51.02.01.03 51.430,19 51.280,19 -150,00 Directia Fiscala a Municipiului Timisoara 189 51.02.01.03.01 10.322,36 11.783,27 1.460,91

Alte servicii publice generale (rd.212 la rd.216) 190 54.02 19.233,27 19.233,27 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.192 la rd.194 + rd.196) 191 01 6.581,90 6.581,90 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 192 10 3.421,90 3.421,90 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 193 20 3.160,00 3.160,00 0,00 TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.195) 194 50 0,00 0,00 0,00

Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 195 50.04 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB196 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.198+199) 197 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 198 51.01.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri din bugetele consiliilor locale şi judeţene pentru acordarea unor ajutoare către unităţile administrativ-teritoriale în situaţii de extremă dificultate 199 51.01.24 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.201) 200 70 1.415,50 1.415,50 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.202) 201 71 1.415,50 1.415,50 0,00

Active fixe (rd.203 la 206) 202 71.01 1.415,50 1.415,50 0,00

Construcţii 203 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 204 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 205 71.01.03 1.415,50 1.415,50 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 206 71.01.30 0,00 0,00 0,00

OPERATIUNI FINANCIARE (rd.208) 207 79 11.235,87 11.235,87 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.209+210) 208 81 11.235,87 11.235,87 0,00

Rambursari de credite externe 209 81.01 11.235,87 11.235,87 0,00 Rambursari de credite interne 210 81.02 0,00

Din total capitol: 211 0,00 Fond de rezerva bugetara la dispozitia autoritatilor locale 212 54.02.05 0,00 0,00 0,00 Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garanta 213 54.02.06 0,00

214 54.02.07 11.235,87 11.235,87 0,00 Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 215 54.02.10 7.000,98 7.000,98 0,00 Alte servicii publice generale 216 54.02.50 996,42 996,42 0,00

217 0,00 Dobanzi (rd.219 la 221) 218 55.02 20.931,82 20.931,82 0,00

Dobanzi aferente datoriei publice interne 219 30,01 15.792,79 15.792,79 0,00 Dobanzi aferente datoriei publice externe 220 30.02 3.000,00 3.000,00 0,00 Alte dobanzi 221 30.03 2.139,03 2.139,03 0,00

222 0,00

Transferuri cu caracter general intre diferite nivele ale adminis 223 56.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd. 225) 224 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB225 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.227+228) 226 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţ 227 51.01.14 0,00 Transferuri din bugetele locale pentru instituţiile de asist 228 51.01.15 0,00

Din total capitol: 229 0,00 230 56.02.06 0,00 0,00 0,00 231 56.02.07 0,00 232 0,00

Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONA 233 59.02 16.234,40 20.034,40 3.800,00

Transferuri din bugetele locale pentru institutiile de asistenta

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe,

Transferuri din bugetele consiliilor judeţene pentru finanţarea

Aparare (rd.246) 234 60.02 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.236+237) 235 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 236 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 237 20 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.239) 238 70 0,00 0,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.240) 239 71 0,00 0,00 0,00

Active fixe (rd.241 la 244) 240 71.01 0,00 0,00 0,00 Construcţii 241 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 242 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 243 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 244 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 245 0,00 Aparare nationala 246 60.02.02 0,00 0,00 0,00

247 0,00

Ordine publica si siguranta nationala (rd.260+262) 248 61.02 16.234,40 20.034,40 3.800,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.250+251) 249 01 13.746,40 16.746,40 3.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 250 10 7.546,40 10.546,40 3.000,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 251 20 6.200,00 6.200,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253) 252 70 2.488,00 3.288,00 800,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254) 253 71 2.488,00 3.288,00 800,00

Active fixe(rd.255 la 258) 254 71.01 2.488,00 3.288,00 800,00 Construcţii 255 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 256 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 257 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 258 71.01.30 2.488,00 3.288,00 800,00

Din total capitol: 259 0,00 Ordine publica (rd.261) 260 61.02.03 15.477,20 19.277,20 3.800,00

Politie comunitara 261 61.02.03.04 15.477,20 19.277,20 3.800,00 Protectie civila 262 61.02.08 757,20 757,20 0,00

263 0,00

Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE (rd.265+3040+328+3 264 64.02 330.202,56 323.133,36 -7.069,20 Invatamant (rd.289+292+296+297+299+302) 265 65.02 195.622,02 190.693,02 -4.929,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.267 la 269+272+275+278) 266 01 182.481,72 178.911,72 -3.570,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 267 10 129.877,13 126.307,13 -3.570,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 268 20 39.086,85 39.086,85 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB269 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.271) 270 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 271 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.273) 272 55 40,00 40,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.274) 273 55.01 40,00 40,00 0,00

Alte transferuri curente interne 274 55.01.18 40,00 40,00 0,00 TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.276) 275 57 12.916,74 12.916,74 0,00

Ajutoare sociale (rd.277) 276 57.02 12.916,74 12.916,74 0,00 Ajutoare sociale in numerar 277 57.02.01 12.916,74 12.916,74 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.279+280) 278 59 561,00 561,00 0,00 Burse 279 59.01 561,00 561,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 280 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.282) 281 70 13.137,30 11.778,30 -1.359,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.283) 282 71 13.137,30 11.778,30 -1.359,00

Active fixe(rd.284 la 287) 283 71.01 13.137,30 11.778,30 -1.359,00 Construcţii 284 71.01.01 13.137,30 11.778,30 -1.359,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 285 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 286 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 287 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 288 0,00 Învatamânt prescolar si primar (rd.290+291) 289 65.02.03 95.789,17 94.174,17 -1.615,00

Învatamânt prescolar 290 65.02.03.01 25.613,87 25.598,87 -15,00 Învatamânt primar 291 65.02.03.02 70.175,30 68.575,30 -1.600,00

Învatamânt secundar (rd.293 la 296) 292 65.02.04 99.832,85 96.518,85 -3.314,00 Învatamânt secundar inferior 293 65.02.04.01 0,00 Învatamânt secundar superior 294 65.02.04.02 85.107,85 81.793,85 -3.314,00

Invatamant profesional 295 65.02.04.03 14.725,00 14.725,00 0,00 Învatamânt postliceal 296 65.02.05 0,00 Învatamânt nedefinibil prin nivel (rd. 298) 297 65.02.07 0,00 0,00 0,00

Învatamânt special 298 65.02.07.04 0,00 Servicii auxiliare pentru educatie (rd.300+301) 299 65.02.11 0,00

Internate si cantine pentru elevi 300 65.02.11.03 0,00 Alte servicii auxiliare 301 65.02.11.30 0,00

Alte cheltuieli în domeniul învatamântului 302 65.02.50 0,00 303 0,00

Sanatate (rd.322+324) 304 66.02 8.931,49 7.593,29 -1.338,20 CHELTUIELI CURENTE (rd.306 la 308+311) 305 01 6.243,29 6.243,29 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 306 10 1.421,79 1.421,79 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 307 20 4.821,50 4.821,50 0,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB308 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.310) 309 51.01 0,00 0,00 0,00 Acţiuni de sănătate 310 51.01.03 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.312) 311 57 0,00 0,00 0,00 Ajutoare sociale (rd.313) 312 57.02 0,00 0,00 0,00

Ajutoare sociale in natura 313 57.02.02 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.315) 314 70 2.688,20 1.350,00 -1.338,20 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.316) 315 71 2.688,20 1.350,00 -1.338,20

Active fixe(rd.317 la 320) 316 71.01 2.688,20 1.350,00 -1.338,20 Construcţii 317 71.01.01 2.688,20 1.350,00 -1.338,20 Maşini, echipamente si mijloace de transport 318 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 319 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 320 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Din total capitol: 321 0,00 Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.323) 322 66.02.06 6.938,20 5.600,00 -1.338,20

Spitale generale 323 66.02.06.01 6.938,20 5.600,00 -1.338,20 Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.325+326) 324 66.02.50 1.993,29 1.993,29 0,00

Crese 325 66.02.50.03 1.993,29 1.993,29 0,00

Alte institutii si actiuni sanitare 326 66.02.50.50 0,00 0,00 0,00 327 0,00

Cultura, recreere si religie (rd.350+360+364+365) 328 67.02 73.485,19 72.653,19 -832,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.330 la 332+335+348) 329 01 64.040,40 66.208,40 2.168,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 330 10 12.264,70 12.264,70 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 331 20 51.775,70 53.943,70 2.168,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB332 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.334) 333 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 334 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.336) 335 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.337) 336 55.01 0,00 0,00 0,00

Alte transferuri curente interne 337 55.01.18 0,00 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.339 la 341) 338 59 0,00 0,00 0,00

Asociaţii şi fundaţii 339 59.11 0,00 Susţinerea cultelor 340 59.12 0,00 Contribuţii la salarizarea personalului neclerical 341 59.15 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.343) 342 70 9.444,79 6.444,79 -3.000,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.344) 343 71 9.444,79 6.444,79 -3.000,00

Active fixe (rd.345 la 348) 344 71.01 9.444,79 6.444,79 -3.000,00 Construcţii 345 71.01.01 1.674,45 1.674,45 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 346 71.01.02 304,00 282,00 -22,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 347 71.01.03 1.303,00 1.325,00 22,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 348 71.01.30 6.163,34 3.163,34 -3.000,00

Din total capitol: 349 0,00 Servicii culturale (rd.351 la 359) 350 67.02.03 23.377,14 21.145,14 -2.232,00

Biblioteci publice comunale, orasenesti, municipale 351 67.02.03.02 0,00 Muzee 352 67.02.03.03 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 353 67.02.03.04 17.879,34 15.004,34 -2.875,00 Scoli populare de arta si meserii 354 67.02.03.05 0,00 Case de cultura 355 67.02.03.06 5.497,80 6.140,80 643,00 Camine culturale 356 67.02.03.07 0,00

Centre pentru conservarea si promovarea culturii traditionale 357 67.02.03.08 0,00 Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice 358 67.02.03.12 0,00 Alte servicii culturale 359 67.02.03.30 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.361 la 363) 360 67.02.05 44.848,60 45.848,60 1.000,00 Sport 361 67.02.05.01 10.740,00 10.740,00 0,00 Tineret 362 67.02.05.02 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 363 67.02.05.03 34.108,60 35.108,60 1.000,00

Servicii religioase 364 67.02.06 430,00 430,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 365 67.02.50 4.829,45 5.229,45 400,00

366 0,00 Asigurari si asistenta sociala (rd.392+393+395+396+397+400) 367 68.02 52.163,86 52.193,86 30,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.369 la 371 +374+379+382) 368 01 51.386,36 51.156,36 -230,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 369 10 21.548,51 21.778,51 230,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 370 20 10.175,78 9.610,78 -565,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB371 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.373) 372 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 373 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.375) 374 55 300,00 300,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.376 la 378) 375 55.01 300,00 300,00 0,00

Programe cu finanţare rambursabilă 376 55.01.03 300,00 300,00 0,00 Programe PHARE 377 55.01.08 0,00 Alte transferuri curente interne 378 55.01.18 0,00

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.380) 379 57 19.362,07 19.467,07 105,00 Ajutoare sociale (rd.381) 380 57.02 19.362,07 19.467,07 105,00

Ajutoare sociale in numerar 381 57.02.01 19.362,07 19.467,07 105,00 Ajutoare sociale in natura 57.02.02 0,00 0,00 0,00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.383) 382 59 0,00 0,00 0,00 Asociaţii şi fundaţii 383 59.11 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.385) 384 70 777,50 1.037,50 260,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.386) 385 71 777,50 1.037,50 260,00 Active fixe(rd.387 la 390) 386 71.01 777,50 1.037,50 260,00

Construcţii 387 71.01.01 300,00 560,00 260,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 388 71.01.02 22,00 22,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 389 71.01.03 140,00 140,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 390 71.01.30 315,50 315,50 0,00

Din total capitol: 391 0,00 Asistenta acordata persoanelor in varsta 392 68.02.04 0,00 0,00 0,00 Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati (rd.394) 393 68.02.05 3.194,00 3.224,00 30,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate 394 68.02.05.02 3.194,00 3.224,00 30,00 Asistenta sociala pentru familie si copii 395 68.02.06 5.809,61 5.809,61 0,00 Ajutoare pentru locuinte 396 68.02.10 0,00 Prevenirea excluderii sociale (rd.398+399) 397 68.02.15 37.620,43 37.620,43 0,00

Ajutor social 398 68.02.15.01 35.216,45 35.216,45 0,00 Cantine de ajutor social 399 68.02.15.02 2.403,98 2.403,98 0,00

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociale 400 68.02.50 5.539,82 5.539,82 0,00 401 0,00

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MED 402 69.02 115.147,39 104.462,58 -10.684,81 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.429+432+4355 la 43 403 70.02 98.948,39 87.263,58 -11.684,81 CHELTUIELI CURENTE (rd.405 la 407+410) 404 01 48.297,41 50.847,41 2.550,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 405 10 5.624,27 5.624,27 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 406 20 42.673,14 45.223,14 2.550,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB407 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.409) 408 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 409 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.411) 410 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.412+413) 411 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 412 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 413 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.415+421) 414 70 41.483,22 27.248,41 -14.234,81 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.416) 415 71 41.483,22 27.248,41 -14.234,81

Active fixe (rd.417 la 420) 416 71.01 41.483,22 27.248,41 -14.234,81 Construcţii 417 71.01.01 7.973,61 8.974,61 1.001,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 418 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 419 71.01.03 11,30 11,30 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 420 71.01.30 33.498,31 18.262,50 -15.235,81

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.422) 421 72 0,00 0,00 0,00 Active financiare (rd.423) 422 72.01 0,00 0,00 0,00

Participare la capitalul social al societatilor comerciale 423 72.01.01 0,00 0,00 0,00 OPERATIUNI FINANCIARE (rd.425) 424 79 9.167,76 9.167,76 0,00 TITLUL XIII RAMBURSARI DE CREDITE (rd.426+427) 425 81 9.167,76 9.167,76 0,00

Rambursari de credite externe 426 81.01 5.567,76 5.567,76 0,00 Rambursari de credite interne 427 81.02 3.600,00 3.600,00 0,00

Din total capitol: 428 0,00 Locuinte (rd.430+431) 429 70.02.03 14.253,88 14.253,88 0,00

Dezvoltarea sistemului de locuinte 430 70.02.03.01 1.661,11 1.661,11 0,00 Alte cheltuieli in domeniul locuintelor 431 70.02.03.30 12.592,77 12.592,77 0,00

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.433+434) 432 70.02.05 27.995,44 28.996,44 1.001,00 Alimentare cu apa 433 70.02.05.01 27.995,44 28.996,44 1.001,00 Amenajari hidrotehnice 434 70.02.05.02 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 435 70.02.06 10.965,00 10.965,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 436 70.02.07 30,00 30,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comuna 437 70.02.50 45.704,07 33.018,26 -12.685,81

438 0,00

Protectia mediului (rd.466+469) 439 74.02 16.199,00 17.199,00 1.000,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.441 la 443 + 446) 440 01 15.392,00 16.392,00 1.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 441 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 442 20 15.392,00 16.392,00 1.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB443 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri curente (rd.445) 444 51.01 0,00 0,00 0,00

Transferuri către instituţii publice 445 51.01.01 0,00 TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.447) 446 55 0,00 0,00 0,00

A. Transferuri interne. (rd.448 la 450) 447 55.01 0,00 0,00 0,00 Programe PHARE 448 55.01.08 0,00 Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 449 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 450 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.452+458) 451 70 807,00 807,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.453) 452 71 807,00 807,00 0,00

Active fixe (rd.454 la 457) 453 71.01 807,00 807,00 0,00 Construcţii 454 71.01.01 0,00 0,00 0,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 455 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 456 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 457 71.01.30 807,00 807,00 0,00

Din total capitol: 465 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.467+468) 466 74.02.05 15.899,00 16.899,00 1.000,00

Salubritate 467 74.02.05.01 8.972,00 8.972,00 0,00 Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 468 74.02.05.02 6.927,00 7.927,00 1.000,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 469 74.02.06 300,00 300,00 0,00 470 0,00

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE (rd.472+494+518+534+566) 471 79.02 164.464,88 187.781,08 23.316,20 Combustibili si energie (rd.514 la 516) 494 81.02 63.204,03 73.417,13 10.213,10 CHELTUIELI CURENTE (rd.496 la 498+500+503) 495 01 58.795,00 60.795,00 2.000,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 496 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 497 20 0,00 0,00 0,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.499) 498 40 58.795,00 60.795,00 2.000,00

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 499 40.03 58.795,00 60.795,00 2.000,00 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB500 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.502) 501 51.01 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 502 51.01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.504) 503 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne (rd.505) 504 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 505 55.01.12 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.507) 506 70 4.409,03 12.622,13 8.213,10 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.508) 507 71 4.409,03 12.622,13 8.213,10

Active fixe(rd.509 la 512) 508 71.01 4.409,03 12.622,13 8.213,10 Construcţii 509 71.01.01 4.219,03 12.432,13 8.213,10 Maşini, echipamente si mijloace de transport 510 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 511 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 512 71.01.30 190,00 190,00 0,00

Din total capitol: 513 0,00 Energie termica 514 81.02.06 63.204,03 73.417,13 10.213,10 Alti combustibili 515 81.02.07 0,00 Alte cheltuieli privind combustibili si energia 516 81.02.50 0,00

517 0,00 Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.530) 518 83.02 433,00 433,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.520+521) 519 01 433,00 433,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 520 10 265,00 265,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 521 20 168,00 168,00 0,00

Agricultura (rd.531+532) 530 83.02.03 433,00 433,00 0,00 Protectia plantelor si carantina fitosanitara 531 83.02.03.03 433,00 433,00 0,00 Alte cheltuieli în domeniul agriculturii 532 83.02.03.30 0,00

533 0,00 Transporturi (rd.558+562+564) 534 84.02 100.827,85 113.930,95 13.103,10 CHELTUIELI CURENTE (rd.536 la 538+540+543) 535 01 76.000,00 86.954,10 10.954,10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 536 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 537 20 46.000,00 51.000,00 5.000,00 TITLUL IV SUBVENTII (rd.539) 538 40 30.000,00 35.954,10 5.954,10

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif 539 40.03 30.000,00 35.954,10 5.954,10 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUB540 51 0,00 0,00 0,00

Transferuri curente (rd.542) 541 51 0,00 0,00 0,00 Transferuri către instituţii publice 542 51,01.01 0,00

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.544) 543 55 0,00 0,00 0,00 A. Transferuri interne.(rd.545+5460) 544 55.01 0,00 0,00 0,00

Investitii ale regiilor autonome si societatilor comerciale 545 55.01.12 0,00 Alte transferuri curente interne 546 55.01.18 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.548+554) 547 70 24.827,85 26.976,85 2.149,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.549 548 71 24.827,85 26.976,85 2.149,00

Active fixe RD. 558 la 553) 549 71.01 24.827,85 26.976,85 2.149,00 Construcţii 550 71.01.01 19.827,85 21.976,85 2.149,00 Maşini, echipamente si mijloace de transport 551 71.01.02 5.000,00 5.000,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 552 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 553 71.01.30 0,00 0,00 0,00

Transport rutier (rd.559 la 561) 558 84.02.03 95.827,85 108.930,95 13.103,10 Drumuri si poduri 559 84.02.03.01 0,00 Transport în comun 560 84.02.03.02 37.224,00 45.327,10 8.103,10 Strazi 561 84.02.03.03 58.603,85 63.603,85 5.000,00

Transport aerian (rd.563) 562 84.02.06 0,00 0,00 0,00 Aviatia civila 563 84.02.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 564 84.02.50 5.000,00 5.000,00 0,00 565 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 596 96.02 0,00 0,00 0,00 REZERVE 597 97.02 0,00 EXCEDENT 598 98.02 0,00 0,00 0,00 DEFICIT 599 99.02 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE,

Dr.Ing Gheorghe Ciuhandu

DIRECTOR ECONOMIC,

Atasament: Anexa_4.pdf

JUDEŢUL:Timis Anexa 4 Unitatea administrativ - teritorială :Municipiul Timisoara

Formular: VENITURILE ŞI CHELTUIELILE EVIDENŢIATE ÎN AFARA BUGETULUI LOCAL

- mii RON - Influente

TOTAL VENITURI (rd.2) 1 66.488,00 66.554,40 66,40 I. VENITURI CURENTE (rd.3) 2 66.488,00 66.554,40 66,40 C. VENITURI NEFISCALE (rd.4) 3 66.488,00 66.554,40 66,40 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.5) 4 66.488,00 66.554,40 66,40 Diverse venituri (rd.6 la rd.11) 5 36.11 66.488,00 66.554,40 66,40

Taxe speciale 6 36.11.07 6.246,00 5.276,00 -970,00

Amortizare mijloace fixe 7 36.11.08 0,00

Depozite speciale pentru constructii de locuinte 8 36.11.09 1.539,00 1.605,40 66,40

Fondul de risc 9 36.11.10 0,00 970,00 970,00

Fond de rulment 10 36.11.11 58.321,00 57.557,00 -764,00

Alte venituri 11 36.11.50 382,00 1.146,00 764,00 12 0,00

TOTAL CHELTUIELI (rd.31+46+65+91+109+139+16 13 66.488,00 66.554,40 66,40 14 01 32.511,56 32.511,56 0,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL (rd.33+48+67+93+111+141 15 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII (rd.34+49+68+94+112+142+164+1 16 20 32.511,56 32.511,56 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.35+50+69+95+113+143+165+1 17 70 33.976,44 34.042,84 66,40 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.36+51+70+96+114+144+1 18 71 33.976,44 34.042,84 66,40

Active fixe (rd.37+52+71+97+115+145+167+188+205+ 19 71.01 33.976,44 34.042,84 66,40

Buget Rectificat IV 2008

CHELTUIELI CURENTE

PE ANUL 2008

D E N U M I R E A I N D I C A T O R I L O R Cod rând Cod

indicator

Buget Rectificat III

2008

Construcţii 20 71.01.01 31.912,44 32.078,84 166,40 Maşini, echipamente si mijloace de transport 21 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corpora 22 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 23 71.01.30 2.064,00 1.964,00 -100,00

Autoritati publice si actiuni externe (rd.32) 31 51.11 1.852,00 1.752,00 -100,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.33+34) 32 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 33 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 34 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.36) 35 70 1.852,00 1.752,00 -100,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.37) 36 71 1.852,00 1.752,00 -100,00

Active fixe (rd.38+..+41) 37 71.01 1.852,00 1.752,00 -100,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 41 71.01.30 1.852,00 1.752,00 -100,00

Autoritati executive si legislative (rd.44) 43 51.11.01 1.852,00 1.752,00 -100,00 Autorităţi executive 44 51.11.01.0 1.852,00 1.752,00 -100,00

45 0,00 Alte servicii publice generale (rd.61 la rd.63) 46 54.11 1.500,00 1.500,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.48+49) 47 01 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.51) 50 70 1.500,00 1.500,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.52) 51 71 1.500,00 1.500,00 0,00

Active fixe (rd.53+..+56) 52 71.01 1.500,00 1.500,00 0,00 Construcţii 53 71.01.01 1.500,00 1.500,00 0,00

Servicii publice comunitare de evidenţă a persoanelor 62 54.11.10 1.500,00 1.500,00 0,00 Alte servicii publice generale 63 54.11.50 0,00 0,00 0,00

0,00 Ordine publica si siguranta nationala(rd245+247) 61,07 204,00 204,00 0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.238) 70 204,00 204,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.239) 71 204,00 204,00 0,00

Active fixe(rd.240 la 243) 71.01 204,00 204,00 0,00 Construcţii 71.01.01 0,00 0,00 0,00

Maşini, echipamente si mijloace de transport 71.01.02 0,00 0,00 0,00 Mobilier, aparatură birotică şi alte active corporale 71.01.03 0,00 0,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 71.01.30 204,00 204,00 0,00

Din total capitol: 0,00 Ordine publica (rd.261) 61.02.03 204,00 204,00 0,00

Politie comunitara 61.02.03.04 204,00 204,00 0,00 Protectie civila 61.07.08 0,00 0,00 0,00

0,00 64 0,00 0,00 0,00

Invatamant (rd.77+80+84+85+87) 65 65.11 528,00 528,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.67+68) 66 01 528,00 528,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 67 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 68 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.70) 69 70 528,00 528,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.71) 70 71 528,00 528,00 0,00

Active fixe (rd.72+..+75) 71 71.01 528,00 528,00 0,00 Construcţii 72 71.01.01 528,00 528,00 0,00

Învatamânt prescolar si primar (rd.78+79) 77 65.11.03 528,00 528,00 0,00 Învatamânt prescolar 78 65.11.03.0 528,00 528,00 0,00

Sanatate (rd.93+94) 91 66.11 550,00 550,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.76+77) 92 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 93 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 94 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.96) 95 70 550,00 550,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.97) 96 71 550,00 550,00 0,00

Active fixe (rd.98+..+101) 97 71.01 550,00 550,00 0,00 Construcţii 98 71.01.01 550,00 550,00 0,00

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.104) 103 66.11.06 550,00 550,00 0,00 Spitale generale 104 66.11.06.0 550,00 550,00 0,00

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.106+107) 105 66.11.50 0,00 0,00 0,00

Cultura, recreere si religie (rd.121+132+136+137) 109 67.11 3.902,50 2.034,50 -1.868,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.111+112) 110 01 3.902,50 2.034,50 -1.868,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 111 10 0,00 0,00 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 112 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.114) 113 70 3.902,50 2.034,50 -1.868,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.115) 114 71 3.902,50 2.034,50 -1.868,00

Active fixe (rd.116+..+119) 115 71.01 3.902,50 2.034,50 -1.868,00 Construcţii 116 71.01.01 3.902,50 2.034,50 -1.868,00

Servicii culturale (rd.122 la 131) 121 67.11.03 0,00 0,00 0,00 Institutii publice de spectacole si concerte 124 67.11.03.0 0,00 0,00 0,00

Servicii recreative si sportive (rd.133 la 135) 132 67.11.05 3.782,00 1.914,00 -1.868,00 Sport 133 67.11.05.0 1.968,00 100,00 -1.868,00

Tineret 134 67.11.05.0 0,00 0,00 0,00 Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement 135 67.11.05.0 1.814,00 1.814,00 0,00

Servicii religioase 136 67.11.06 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei 137 67.11.50 120,50 120,50 0,00

138 0,00 Locuinte, servicii si dezvoltare publica (rd.173+175+178+17 161 70.11 43.504,15 43.570,55 66,40 CHELTUIELI CURENTE (rd.163+164) 162 01 32.511,56 32.511,56 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 163 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 164 20 32.511,56 32.511,56 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.166) 165 70 10.992,59 11.058,99 66,40 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.167) 166 71 10.992,59 11.058,99 66,40

Active fixe (rd.168+..+171) 167 71.01 10.992,59 11.058,99 66,40 Construcţii 168 71.01.01 10.992,59 11.058,99 66,40

Locuinte (rd.174) 173 70.11.03 1.493,39 1.559,79 66,40 Dezvoltarea sistemului de locuinte 174 70.11.03.0 1.493,39 1.559,79 66,40

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.176+177 175 70.11.05 8.335,20 8.335,20 0,00 Alimentare cu apa 176 70.11.05.0 0,00 0,00 0,00 Amenajari hidrotehnice 177 70.11.05.0 8.335,20 8.335,20 0,00

Iluminat public si electrificari rurale 178 70.11.06 1.000,00 1.000,00 0,00 Alimentare cu gaze naturale in localitati 179 70.11.07 0,00 0,00 0,00 Alte servicii în domeniile locuintelor, serviciilor si dezvolt 180 70.11.50 32.675,56 32.675,56 0,00

181 0,00 Protectia mediului (rd.194+197) 182 74.11 8,00 8,00 0,00 CHELTUIELI CURENTE (rd.184+185) 183 01 0,00 0,00 0,00 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 184 10 0,00 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 185 20 0,00 0,00 0,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.187) 186 70 8,00 8,00 0,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188) 187 71 8,00 8,00 0,00

Active fixe (rd.189+..+192) 188 71.01 8,00 8,00 0,00 Alte active fixe (iunclusiv reparatii capitale) 192 71.01.30 8,00 8,00 0,00

Din total capitol: 193 0,00 Salubritate si gestiunea deseurilor (rd.195+196) 194 74.11.05 8,00 8,00 0,00

Salubritate 195 74.11.05.0 0,00 0,00 0,00

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 196 74.11.05.0 8,00 8,00 0,00 Transporturi (rd.242+246+248) 230 84.11 14.439,35 16.407,35 1.968,00 CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.235) 234 70 14.439,35 16.407,35 1.968,00 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236) 235 71 14.439,35 16.407,35 1.968,00

Active fixe (rd.237+..+240) 236 71.01 14.439,35 16.407,35 1.968,00 Construcţii 237 71.01.01 14.439,35 16.407,35 1.968,00

Transport rutier (rd.243 la 245) 242 84.11.03 14.439,35 16.407,35 1.968,00 Drumuri si poduri 243 84.11.03.0 0,00 0,00 0,00 Transport în comun 244 84.11.03.0 805,00 2.773,00 1.968,00 Strazi 245 84.11.03.0 13.634,35 13.634,35 0,00

Transport aerian (rd.247) 246 84.11.06 0,00 Aviatia civila 247 84.11.06.02 0,00

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor 248 84.11.50 0,00 249 0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT 250 96.11 0,00 0,00 0,00

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE, DIRECTOR ECONOMIC,

Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu