keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 467/20.12.2010 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III"

20.12.2010

Hotararea Consiliului Local 467/20.12.2010
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2010-028978/ 03.12.2010 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi problemele minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 147 /07.12.2010, de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, litera "b" şi "c" şi alin 4, litera d din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate privind obiectivul: "Sistem major canal cartier Ciarda Roşie - Etapa III", investiţie a cărei valoare estimată este de 3.985.372 lei (cu TVA), respectiv 931.799 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 20/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale ;Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Sistem major canal cartier Ciarda Roşie –Etapa III”

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 3.985.372 lei / 931.799 euro Construcţii-montaj(C+M) : 2.657.949 lei / 621.439 euro

Evaluarea investiţiei : Anul I 3.985.372 lei / 931.799 euro Durata de realizare a investiţiei: 6 luni Capacităţi realizate : -Canal din tuburi PVC cu mufă L = 2987 m, De 400 x 9,8 mm, Q = 90 l / sec ; -Canal din tuburi PVC cu mufă L = 284 m, De 315 x 7,7 mm, Q = 48 dmc / sec ; -Racorduri la canal din PVC-buc-235 L = 1452 m, De 160 x 3,6 mm ; -Conductă de refulare din PE-HD, PN 6 L = 64 m, De 400 x 22,7 mm ; -Staţie de pompare tip cheson echipată cu 1+1R electropompe submersibile: D=4m, H =6,5 m Q = 360 mc / h, H =12 m, P=19,6 kw ;

ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2010-028978/ 03.12.2010

R E F E R A T Primăria Municipiului Timişoara prin Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Tehnice

execută lucrările de investiţii din domeniul apă-canal de pe raza Municipiului Timişoara, cu finanţare din bugetul local.

Canalizarea municipiului Timişoara funcţionează în general în sistem unitar, cu unele excepţii, în unele zone industriale în care canalizarea este în sistem divizor. Pentru zona de amplasament, canalizarea este în sistem separativ, care s-a menţinut şi în proiectul prezentat de canalizare a străzii.

O zonă deficitară în ceea ce priveşte echiparea cu reţea de canalizare este şi zona studiată pentru care se prezintă o completare a reţelelor de canalizare.Astfel, se vor prevedea reţele de canalizare pentru racordarea tuturor consumatorilor din zonă.

Prin proiectul :,,Sistem major canal cartier Ciarda Roşie –Etapa III” se vor extinde reţelele de canalizare pe străzile : Calea Urseni, Dimitrie Dinicu, Nicolae Stoica de Haţeg, Neajlov, J.J. Ehler, Dafinului, Rozmarinului şi Margaretelor.

De asemenea, se va executa o staţie de pompare necesara asigurării condiţiilor tehnice pentru realizarea canalizării pe străzile mai sus menţionate.Prin acest proiect se vor executa şi racordurile la canal ale consumatorilor de pe străzile cuprinse în proiect.Prin acest proiect se va finaliza integral execuţia reţelelor de apă –canal în cartierul Ciarda Roşie.

Având în vedere cele prezentate mai sus,

PROPUNEM :

aprobarea Studiului de fezabilitate privind obiectivul :,,Sistem major canal cartier Ciarda Roşie –Etapa III”, investiţie a cărei valoare estimată este de 3.985.372 lei (cu TVA), respectiv 931.799 Euro (1 EURO=4,2771 lei la data de 01.11.2010), conform proiectului P 20/2010 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CHIŞ CULIŢĂ MARIUS ONEŢIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, MARINELA LUCUŢ MIRELA LASUSCHEVICI Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1