keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 444/03.10.2006 Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare Strada Progresul "

03.10.2006

Hotararea Consiliului Local 444/03.10.2006
Privind actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie: "Amenajare Strada Progresul "


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17853/11.09.2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.400/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :"Amenajare Strada Progresul"
In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 Lit. (b) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală modificată şi completată prin Legea 286/2006;
În temeiul art. 46 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală., modificată şi completată de Legea nr. 286/2006;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii :"Amenajare Strada Progresul " de la valoarea 206.501,0 RON (61.800 euro ) la valoarea 495.042 RON reprezentând 140.330 euro, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN PĂŞCUŢĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: REF.actaliz.Deviz_General__PROGRESUL.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DR.ING. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL INFR. TRANSPORT NR.SC2006 – 17 853 DIN 11.09.2006

REFERAT privind actualizarea valorii Devizului General pentru obiectivul

„Amenajare str. Progresul”

Direcţia Edilitară are achiziţionate Studii de Fezabilitate pentru amenajarea a diverse străzi din pământ sau aflate într-o faza avansată de degradare.

Una dintre aceste documentaţii se referă la amenajarea străzii Progresul. Acest studiu a fost elaborat în anul 2002 şi a fost aprobat în Consiliul Local prin

Hotărârea nr. 400 din 10.12.2002 , având o valoare de 206.501,0 RON reprezentând 61.800 euro.

Soluţia prevăzută pentru realizarea sistemului rutier era aceea de macadam protejat cu tratament bituminos. Acest tip de îmbrăcăminte se foloseşte de regulă pe drumuri cu trafic redus.

Din experienţele anterioare s-a constatat că acest tip de îmbrăcăminte, necesită o întreţinere permanentă costisitoare, care se realizează de regulă prin plombări şi tratamente bituminoase de etanşare.

Totodată având în vedere mărirea intensităţii traficului în municipiul Timişoara s- a cerut proiectantului să înlocuiască structura rutieră iniţială prin introducerea unui strat de uzură mai rezistent , şi astfel implicit să actualizeze devizul general al investiţiei.

De asemenea, consilierii municipali prin adresa nr. SC 2005 – 20602 din 05.12.2005 au solicitat ca proiectantul acestui obiectiv să reactualizeze devizul general, înaintea organizării licitaţiei pentru execuţia lucrărilor.

În urma actualizării investiţia a ajuns la valoarea de 495.042 RON reprezentând 140.330 euro.

Având în vedere cele mai sus prezentate precum şi necesitatea realizării acestui obiectiv, alăturat vă înaintăm spre aprobare valoarea actualizată a obiectivului „Amenajare str. Progresul”.

DIRECTOR D. EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, DUMITRU ANDOR ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU TRP, ŞEF SERVICIU JURIDIC, IOAN GANCIOV MIRELA LASUSCHEVICI ŞEF BIROU I.T., ÎNTOCMIT, VASILE OLAR SZABO GEORGETA

România AVIZAT, Judeţul Timiş SECRETAR, Municipiul Timişoara IOAN COJOCARI Consiliul local PROIECT DE HOTARARE Nr.________

Din data de__________________ Privind actualizarea valorii devizului general

pentru obiectivul de investiţie: “AMENAJARE STRADA PROGRESUL”

Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere referatul nr. SC2006 – 17853 din 11.09.2006 intocmit de către

Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, prin care se propune aprobarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţie:”AMENAJARE STR. PROGRESUL”;

Având în vedere avizele Comisiei pentru Studii, Prognoze, Economie, Buget, Finanţe, Impozite şi Taxe, Comisiei pentru Administrarea Domeniului Public şi Privat, Servicii publice şi comerţ, Regii autonome şi societăţi comerciale, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.400/10.12.2002 - privind aprobarea Studiului de Fezabilitate :”AMENAJARE STRADA PROGRESUL”

In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 , litera c); alin. 4 litera a) şi alin.5 litera c) din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală modificată prin Legea 286/2006;

În temeiul art. 46 din Legea nr.215/.2001 privind administratia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă actualizarea valorii devizului general pentru obiectivul de investiţii :”AMENAJARE STRADA PROGRESUL” de la valoarea 206.501,0 RON (61.800 euro ) la valoarea 495.042 RON reprezentând 140.330 euro, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei Horărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - Prefecturii Judeţului Timiş - Secretarului Primăriei Municipiului Timişoara - Primarului Municipiului Timişoara - Direcţiei Edilitare - Direcţiei Economice - Direcţiei Urbanism - Direcţiei Patrimoniu - Serviciului Juridic Contencios - Serviciului Control şi Audit Intern - Serviciului Centrul de Informare pentru Cetăţeni - Biroului Relaţii Publice - Mass-mediei locale

Preşedinte de şedinţă, Consilier

Atasament: ACTUALIZARE_PROGRESUL.pdf

4. DEVIZUL GENERAL privind cheltuielile necesare realizării obiectivului:

AMENAJARE STRADA PROGRESUL În lei/EURO la cursul lei/EURO al Băncii Naţionale Române al lunii august 2006

1 euro = 3,5277 lei

Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

(lei) euro (lei ) euro PARTEA I , CAPITOLUL 1 , Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului 1.1 Obţinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajări pentru protecţia mediului CAPITOLUL 2, Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului CAPITOLUL 3, Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 3.1 Studii de teren 1.000 283 3.2 Obţinerea de avize, acorduri şi autorizaţii 2.380 675 3.3 Proiectare şi engineering 9.586 2.717 9.586 2.717 3.4 Organizarea procedurilor de achiziţie publică 1.301 369 3.5 Consultanţă 595 169 595 169 3.6 Asistenţă tehnică 2.952 837 CAPITOLUL 4, Cheltuieli pentru investiţia de bază 4.1 Clădiri şi construcţii speciale, instalaţii aferente 429.037 121.619 429.037 121.619 4.2 Montaj utilaj tehnologic

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale cu montaj

4.4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 4.5 Dotări CAPITOLUL 5, Alte cheltuieli 5.1 Organizare de şantier 19.307 5.473 19.307 5.473 5.1.1 Lucrări de construcţii 19.307 5.473 5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului

5.2 Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanţare 6.542 1.854

5.2.1 Comisioane, taxe şi cote legale 6.542 1.854 5.2.2 Costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 22.343 6.333 CAPITOLUL 6, Cheltuieli pentru darea în exploatare 6.1 Pregătirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice TOTAL 495.042 140.330 458.525 129.978 din care : C + M 448.343 127.092

Valoare (inclusiv TVA)

Total Din care supusă

procedurii de achiziţie publică

Nr. crt. Denumirea capitolelor de cheltuieli

(lei) euro (lei ) euro PARTEA a II-a

Valoarea rămasă actualizată a mijloacelor fixe existente incluse în cadrul obiectivului de investiţie PARTEA a III-a Fondul de rulment necesar pentru primul ciclu de producţie TOTAL GENERAL 495.042 140.330 din care : C + M 448.343 127.092

Director, dr.ing. Gheorghe LUCACI,