keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 420/26.09.2006 Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BASTILIA, INTR.FORTĂREŢEI, STR. ZURICH"

26.09.2006

Hotararea Consiliului Local 420/26.09.2006
Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "AMENAJARE STR. BASTILIA, INTR.FORTĂREŢEI, STR. ZURICH"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2006 - 17296 / 31.08. 2006 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată prin Legea nr.108/2004;
In conformitate cu prevederile art.38 alin. 2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publică locală, modificată de Legea nr. 286/2006;
În temeiul art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată de Legea nr.286/2006;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare str.Bastilia, intr.Fortăreţei, str.Zurich", conform proiectului nr. W - 3906 întocmit de S.C. COSMUN WEST S.R.L., cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Poliţia Comunitară;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetăţeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Deviz_general.pdf

DEVIZ GENERAL

Lei Euro Lei Euro PARTEA I

1. Capitolul 1. Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului

2. 1.1.Obţinerea terenului 0 0 0 0 3. 1.2.Amenajarea terenului 0 0 0 0 4. 1.3.Amenajări pentru protecţia mediului 0 0 0 0

5. Capitolul 2. Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului

0 0 0 0

6. Capitolul 3. Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică

7. 3.1. Studii de teren, geo,topo 5.000 1.410 5.000 1.410 8. 3.2. Cheltuieli pentru avize, acorduri 2.500 705 0 0 9. 3.3. Cheltuieli pentru proiectare 50.000 14.099 50.000 14.099

10. 3.4. Cheltuieli pentru organizare licitaţii 3.000 846 0 0

11. 3.5. Consultanţă, asistenţă tehnică, verificare proiect 20.000 5.640 20.000 5.640 12. Total cheltuieli proiectare şi asistenţă tehnică 80.500 22.699 75.000 21.148

13. Capitolul 4. Cheltuieli pentru investiţia de bază

14. 4.1. OB 1 Str. Zurich 788.274 222.274 788.274 222.274 15 4.2. OB 2 Str. Bastilia 377.870 106.550 377.870 106.550 16 4.3. OB 3 Intr. Fortaretei 137.900 38.885 137.900 38.885 17 Total cheltuieli pentru investiţia de bază 1.304.044 367.709 1.304.044 367.709

18 Capitolul 5. Alte cheltuieli

19 5.1. Organizare şantier (3,5%) 45.642 12.870 45.642 12.870 20 5.2. Comisioane, taxe etc 21 5.2.1. Comisionul băncii finanţatoare (0,5%) 6.748 1.903 0 0 22 5.2.2. Cota Inspecţiei de Stat în Construcţii (0,8%) 10.432 2.942 0 0 23 5.2.3. Fond casa soc.a constr. (0,5%) 6.520 1.839 0 0 24 5.3. Cheltuieli diverse şi neprevăzute (5%) 69.227 19.520 0 0 25 TOTAL GENERAL 1.523.114 429.482 1.399.686 394.678 26 Din care C+M 1.349.686 380.579 0 0

Curs valutar B.N.R. (26 Mai 2006) 1 Euro = 3,5464 lei

Întocmit: ing. Doru Munteanu

Anexa la HCLnr….din

privind cheltuielile de capital necesare realizării investiţiei "Amenajare str. Bastilia, Intr. Fortaretei, str. Zurich"

Nr. crt

Denumirea capitolelor de cheltuieli Valoare (inclusiv TVA) Supusă licitaţieiTotală

Atasament: Referat_-_SF_Str._Bastilia.pdf

România SE APROBA Judeţul Timiş PRIMAR, Primăria Timişoara Direcţia Edilitară B.Infrastr. Transport dr.ing. GHEORGHE CIUHANDU Nr. ................... din .....................

REFERAT Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

" AMENAJARE STR. BASTILIA, INTR.FORTĂREŢEI, STR. ZURICH„

Direcţia Edilitară are în program întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii “Amenajare str.Bastilia,intr.Fortăreţei,str.Zurich ”.

Străzile Zürich, Bastilia şi Intrarea Fortăreţei sunt amplasate în partea de nord-est a municipiului Timişoara şi deservesc zona de locuinţe.

Strada Zürich se racordează din strada Mihail Kogălniceanu şi are o lungime de cca. 700 m, iar la capătul estic este delimitată de strada Renaşterii. Între str. Samuil Micu şi str. Renaşterii strada Zürich are un carosabil din îmbrăcăminte bituminoasă şi trotuare din beton. Pe sectorul str. M. Kogălniceanu – str. Samuil Micu carosabilul este parţial din pământ, parţial pietruire cu piatră brută.

Trotuarele au lăţimea de 1,20 m şi sunt din beton , iar în proporţie de cca. 30 % sunt din alte materiale degradate sau lipsesc.

Pe stradă există reţea de canalizare. Strada Bastilia se racordează din Aleea CFR şi face legătura cu str. Lorena. Pe

sectorul Aleea CFR – Str. Geneva carosabilul este din pământ şi în anumite zone locatarii au aşternut de-a lungul timpului diverse materiale (balast, pietriş, piatră spartă, moloz din demolări etc.) care însă nu pot fi luate în considerare la realizarea unui carosabil nou Pe ambele părţi ale fronturilor clădite, în multe zone există trotuare de 1,20 m lăţime din beton. Există zone in care trotuarele existente sunt degradate sau lipsesc.

Intrarea Fortăreţei se racordează din strada Bastilia şi are caracter de drum înfundat. În capătul estic există o platformă de întoarcere . Strada este din pământ şi nu sunt conturate carosabilul şi trotuarele.

Din cauza stării carosabilului (îmbrăcăminte şi lăţime) şi lipsei trotuarelor pe anumite sectoare, circulaţia rutieră şi pietonală se desfăşoară anevoios, mai ales în perioadele ploioase.

Studiul de fezabilitate se realizează în vederea creerii unor condiţii corespunzătoare desfăşurării circulaţiei pietonilor şi autovehiculelor pe tot parcursul anului, din punct de vedere al confortului şi siguranţei utilizatorilor. Prin realizarea unei îmbrăcăminţi bituminoase moderne din beton asfaltic, se asigură o circulaţie corespunzătoare pe acestă stradă atât pentru autovehicule cât şi pentru pietoni şi o evacuare corespunzătoare a apelor de suprafaţă. Descrierea funcţională şi tehnologică Străzile Bastilia şi Zürich şi Intrarea Fortăreţei sunt din pământ. Menţionăm faptul că pe aceste străzi nu este configurată partea carosabilă. Pietruirea din piatră brută de pe strada Zürich nu poate fi utilizată ca strat de bază din cauza grosimii reduse, rezultate în urma sondajelor. Din acest motiv se pervede o structură rutieră nouă pe toată lungimea străzii. Întrucât strada are rol colector în zonă, carosabilul va fi amenajat cu lăţimea de 7,00 m. Pentru trotuare s-a prevăzut refacerea a 30 % din total. Pentru păstrarea continuităţii, deoarece trotuarele existente care sunt în stare bună şi se păstrează au lăţimea de 1,20 m,

trotuarele noi proiectate vor avea tot o lăţime de 1,20 m, ceea ce se încadrează în prevederile normativelor. Pe strada Bastilia se va realiza un carosabil nou cu îmbrăcăminte bituminoasă în lăţime de 6,00 m. Trotuarele se vor realiza pe zonele unde acestea lipsesc, reprezentând 30 % din lungime. Pe Intrarea Fortăreţei distanţa între fronturile clădite este de 7,80 m, ceea ce impune realizarea unui carosabil de 5,50 m lăţime, mărginit de trotuare de 1,00 respectiv 1,30 m adiacente carosabilului. Această stradă are caracter de acces local. La capăt se va amenaja platforma de întoarcere autovehicule prin realizarea de structură rutieră pe întreaga suprafaţă existentă. Pe stradă există un stâlp de alimentare energie electrică şi iluminat care afecetează carosabilul străzii. Din acest motiv, în dreptul stâlpului se va reduce lăţimea străzii la 4,50 m, locul fiind semnalizat prin indicatoare rutiere.

În cadrul proiectului este curpinsă şi amenajarea acceselor în incinte. Viteza de circulaţie este de 30 km/h ţinând cont de caracterul străzii. Apele meteorice de pe suprafaţa carosabilă cât şi de pe trotuare sunt preluate de gurile de scurgere de pe partea carosabilă, iar de acolo vor fi dirijate spre canalizarea existentă. În profil transversal strada se realizează cu profilul transversal sub formă de acoperiş cu panta transversală de 2,5 %, iar trotuarele au panta transversală de 1,0 % spre partea carosabilă. După execuţia carosabilului se vor realiza marcaje la sol şi va fi completată semnalizarea prin indicatoare rutiere. Caracteristicile principale ale construcţiilor Principalele lucrări ce urmează a fi executate sunt: - realizarea platformei părţii carosabile; - realizarea suprastructurii rutiere;

- proiectarea dispozitivelor de colectare şi evacuare a apelor; - realizarea trotuarelor; - realizarea acceselor în incinte; - amenajare zone verzi

Realizarea platformei străzii Platforma carosabilă a străzilor este din pământ, ceea ce o face impracticabilă pentru

circulaţia rutieră în perioadele cu precipitaţii. Prin tema de proiectare beneficiarul solicită ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă modernă realizată din beton asfaltic. Elementele geometrice în profil transversal solicitate de beneficiar pentru aceaste străzi corespund unei străzi colectoare, adică o stradă de categoria a III-a. Astfel strada Zürich va avea un carosabil de 7,00 m şi trotuare de 1,20 m. Strada Bastilia care are caracter de circulaţie locală va avea un carosabil de 6,00 m şi trotuare de 1,20 m. Intrarea Fortăreţei, datorită frontului stradal existent şi caracterului de acces înfundat este prevăzută cu un carosabil de 5,50 m, mărginit de trotuare de 1,00 respectiv 1,30 m. Panta transversală a carosabilului este de 2,5 %. Realizarea suprastructurii Prin tema de proiectare s-a solicitat de beneficiar ca pe acestă stradă să se realizeze o îmbrăcăminte bituminoasă din beton asfaltic.

Pe sectorul de carosabil nou se prevede: - 4 cm beton asfaltic B.A. 16; - 6 cm beton asfaltic deschis B.A.D. 25; - 20 cm piatră spartă; - 20 cm balast; - 7 cm strat filtrant nisip.

Trotuare: - 6 cm dale din beton;

- 2 cm nisip; - 15 cm balast. Accese: - 8 cm dale din beton; - 2 cm nisip; - 15 cm balast.

Scurgerea şi evacuarea apelor Scurgerea apelor de suprafaţă de pe zona străzii se realizează prin gurile de scurgere de la marginea părţii carosabile şi prin rigole care se formează între carosabil şi bordura ridicată. Pentru uşurarea evacuării apelor la marginea părţii carosabile s-a prevăzut a se executa dale din beton. Partea carosabilă s-a proiectat cu o pantă transversală de 2,5 %. Trotuarele s-au proiectat cu o pantă a părţii carosabile de 1,0 % spre zonele verzi.

Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei “Amenajare Banul Severinului” este estimată la 1523114 RON.

Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ““Amenajare str.Bastilia,intr.Fortăreţei,str.Zurich ”. se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2006, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.EDILITARĂ, DIRECTOR ECONOMIC, Ing. DUMITRU ANDOR Ec. ADRIAN BODO ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF SERVICIU JURIDIC,

Ing. IOAN GANCIOV Jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU ÎNTOCMIT, Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES

Atasament: Anexa_-_SF_Str._Bastilia.pdf

Anexa HCL nr............. din............. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI

Conform documentaţiei Studiu de fezabilitate nr.W-3906„“Amenajare str.Bastilia,intr.Fortăreţei,str.Zurich ”. Timişoara” întocmită de S.C. CosMun West S.R.L.,principalii indicatori tehnico-econmici ai investiţiei sunt:

Valoarea totală a investiţiei: 1.523.114 lei din care construcţii montaj: 1.349.686 lei Durata de realizare a investiţiei: 2,0 luni Capacităti:

a) carosabil 4211 m² b) trotuare 477 m²

c) accese 414 m²

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ Ing. DUMITRU ANDOR

ŞEF SERVICIU R.P., ŞEF BIROU, CONSILIER Ing. IOAN GANCIOV Ing.VASILE OLAR Ing. MARGARETA GEORGIADES