keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 200/24.04.2012 privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Filarmonicii Banatul Timişoara

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 200/24.04.2012
privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Filarmonicii Banatul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 006476/14.03.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2012 - 006476/12.03.2012 a Filarmonicii Banatul Timisoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2012 a Filarmonicii Banatul Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Filarmonicii Banatul Timişoara, prevăzute în anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Mediu;
- Instiuţiei Arhitect Şef ;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Serviciul Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei;
- Poliţiei Locale Timişoara;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentul Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice Învăţământ, Cultură;
- Filarmonicii Banatul Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la HCL Nr………….

Agenda culturala 2012- Filarmonica Banatul TIMISOARA Nr.crt. Denumirea

manifestarii Data Locul Suma

solicitata Suma aprobata

1. Serate muzicale Aprilie-nov. 2012

Timisoara, Lugoj, Oravita, Resita, Caransebes, Jimbolia

20.000

2. Familii de muzicieni

Aprilie-nov. 2012

Timisoara, Lugoj, Oravita, Resita, Caransebes, Jimbolia

8.000

3. Festivalul de tinere talente

Aprilie- mai 2012

Sala Capitol, Timisoara

20.000

4. Festivalul International Timisoara Muzicala, ed.XXXVII

Aprilie- mai 2012

Sala Capitol, Timisoara

60.000

5. Concert dedicate Zilei Europei

Mai 2012 Timisoara, in aer liber

90.000

6. Festival si cursuri de Muzica Veche

Mai-iunie 2012

Biserica Evanghelica Luterana, Domul Romano- Catolic, Muzeul de Arta, Sala Capitol, Biserica Piarista, Timisoara

90.000

7. Zilele muzicii de orga- Timorgelfest

Septembrie- octombrie 2012

Domul Romano- Catolic, Timisoara

45.000

8. Zilele musicale Enescu- Bartok ed. XXI

Septembrie 2012

Sala Capitol Timisoara

20.000

9. Toamna muzicala banateana

Octombrie 2012

Sala Capitol Timisoara

20.000

10. Gala Blues- Jazz, ed. XXII

Noiembrie 2012

Sala Capitol Timisoara

75.000

11. Zilele Muzicii Sacre

Decembrie 2012

Sala Capitol Timisoara

13.000

12. Concertul de Anul Nou

Decembrie 2012

Sala Capitol Timisoara

14.000

TOTAL 565.000 VioletaMihalache Ioan Coriolan Garboni Director Director general Directia Comunicare Filarmonica Banatul Timisoara

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC 2012- 006476/ 14.03.2012

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro REFERAT

Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012

a Filarmonicii Banatul Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC2012 – 006476/ 12.03.2012 a Filarmonicii Banatul

Timişoara prin care se solicită aprobarea calendarului manifestărilor culturale din anul 2012, care

vin în completarea programului minimal, în conformitate cu art. 21, alin. 1, lit. (a) din OG nr.21/

2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea

activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal anual

prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau

de la bugetele locale, după caz”. Sumele au fost aprobate în bugetul local pe anul 2012 conform

HCL 41/ 07.02.2012 privind aprobarea Bugetului local.

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art.

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia

publică locală, conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si potrivit OG nr. 9/ 1996 privind

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestor

manifestări, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2012 cuprinde ca şi în alţi ani o serie de

manifestări culturale de amploare şi tradiţie, în marea lor majoritate festivaluri, cu potenţial

artistic sporit, în spiritul multietnic şi multicultural al acestei regiuni, evenimente capabile să

sporească vizibilitatea oraşului în calitatea sa de candidat la titlul de Capitală Culturală

Europeană:

- Festivalul Internaţional Timişoara Muzicală aflat la ediţia XXXVII- eveniment

devenit tradiţie cu impact în viaţa culturală a oraşului ce prezintă în cadrul unor

concerte şi recitaluri lucrări simfonice, vocal- simfonice şi a capella din repertoriul

universal şi românesc.

- concertul în aer liber dedicat Zilei Europei- organizat în aer liber, în spaţii

neconvenţionale, atrage în fiecare an un număr mare de spectatori

- Festivalul de Muzica Veche- eveniment devenit tradiţie, de o înaltă valoare artistică,

cu participanţi din străinătate, ce promovează creaţia muzicală a secolelor trecute,

interpretată în manieră istorică, cu instrumente de epocă

- Zilele Muzicii de Orga Timorgelfest- ediţia a XII-a este dedicată muzicii franceze,

creaţiei contemporane pentru orgă

- Zilele muzicale Enescu- Bartok- eveniment ce omagiază cele două personalităţi

marcante ale artei muzicale universale- George Enescu şi Bela Bartok

- Gala Blues- Jazz- foarte popular în rândul timişorenilor, festivalul prezintă artişti şi

formaţii din Timişoara, Suedia şi Euroregiunea DKMT (Serbia, Ungaria)

- Zilele Muzicii Sacre- promovarea artei corale din Banat, o traditie locala, printr-o

serie de concerte cu muzica corala bisericeasca adaptata sarbatorilor de iarna

- Concertul de Anul Nou – ca in fiecare an , publicul este invitat sa petreaca ultimele

ore ale anului in compania muzicii

- Familii de muzicieni- ciclu de concerte si recitaluri care promoveaza familii de artisti,

adevarati profesionisti care s-au pus in slujba actului artistic national si nu numai

- Festivalul de tinere talente- promoveaza muzicienii tineri si talentati

- Serate muzicale banatene- o serie de concerte sustinute de ansamblurile orchestrale,

camerale si corale ale Filarmonicii dedicate publicului tanar, mai putin avizat (elevi,

liceeni)

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.

Violeta Mihalache Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Mihaela Popescu Sef Birou Relatii Publice Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1