keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 269/04.12.2012 privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2012

04.12.2012

Hotararea Consiliului Local 269/04.12.2012
privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara la data de 30 Septembrie 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 -29296/04.12.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comerţ, regii autonome si societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Legea nr.293/2011 a bugetului de stat pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41/2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;
În conformitate cu prevederile art.57 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicată si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă: "Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Septembrie 2012" - Anexa nr.1, "Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Septembrie 2012" - Anexa nr.2, "Contul de executie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local la data de 30 Septembrie 2012" Anexa nr.3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredinteaza Directia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Tehnice;
- Compartimentului Control Intern ;
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timisoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice si Controlului Financiar de Stat a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: CONT_DE_EXECUTIE_BUGET_LOCAL.pdf

TOTAL JUDET GSONTUL BE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI 30 09 2012 m Preved — Pag. 1 -lei- ICapi- | Sub- | Pa- |Gru- | Ar=| Ali revederi Prevederi Drepturi constatate nat bugetare , re ML Incasari Stingeri pe Drepturi anuale Toial, din anii din unul realiz: alte cai eonstatate tot |grafiTitlu | col | at aprobate trimestriale | gin care: precedenti curent decat incasari | de încasat cunmlate în fincle perioadei de raportare tal jcapi-, ra- | pa / | ti- | ne-i Denumire indicator A B 2 3=4+5 4 5 6 7 3=3-6 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL 8446.467.800 7121.974.350 814.329.020 1735.652.067 638,676.953 5450.713.119 273.615.901 0002 1. VENITURI CURENTE 671.309.640 585.696.610 746,323.066 169.479.830 316.843.236 269.103.472, 0003 A. VENITURI FISCALE 587.776.110 506.938. 340 6238.464.383 129.556.1 0004 Al, IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI 2498.905.245 2406.120.924 222343 459 CASTIGURI DIN CAPITAL 293.202.900 259.202.220 196.228.924 196.228.924, 196.199.279 20.645 0005 All IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE 1.479.470 1.210.000 1.468.353 1.468.353) 1.438.708 29.645 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.479.470 1.210.000, 1.468.353 1.468.353 1.435.708 29.643 01 Impozit pe profit de la agentii economici 1479470 1.210.000 1.468.353 1.468.3 0300 02 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI n = 1.438.708 29.645 DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 295.940. 100 257.504.220 194,224. 786 194.224.786, 0302 WMPOZIT PE VENIT 37.570 9.703.200: 7.056.845 7.056.843 18 Impozitul pe veniturile din transferal proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 937570 5.703.200 7.056.845 7.056.845 7.056.845 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 284.002.530 247.801.020 187.167.941 187.167.941 187.167.941 01 Cote defalcate din impozitul pe venit 2582.971.530 247.028.020 186,376.437 186.376.437| 186.376.437 04 Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale 1,031,000, 713.000 791,504 791,504 191.504 0500 02 Ai.3 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 783.330 388.000 335.785 535.785 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI

Pag. 2 -lei- |Capi- | Sub-| Pa- |Gru- tel capi-| ra- tol graf] Titlu ne-i Denumire indicator Prevederi bugetare aprobate în finete perinadei de raportare Prevederi Drepturi constatate bugolare trimestriale cumulate Total, din care: din anii precedenti din anul curent incasari realizate Stingori pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 n 8=3-6-7 0502 0600 0602 0700 0702 1000 1102 01 02 EI O 092 02 OI 91 02 02 03 CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE Alte impozite pe venit, profit si cistiguri din capital A2. IMPOZIT PE SALARII IMPOZIT PE SALARIE- TOTAL Cote defalcate din impozitui pe salari A3 IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE Impozit si taxa pe cladiri Empozit pe ctadiri de la persoane fizice Impozit si taxa pe cladiri de la persoane juridice impozit si taxa pe teren Impozit pe terenuri de la persoane fizice Impozit si taxa pe teren de fa porsoane juridice (mpozitul pe terenul extravilan Taxe judiciare de timbru si alto taxe de timbru Alte impozite si taxe pe proprietate Ad IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII SUME DEFALCATE DIN TVA Sume defalcate din taxa pe valoarea 783.330 1801.620.470 101.620.470 83.498.020 19.254.130 64.243.890 8.175.800 3.687.630 &.887.010 56.640 187,257,900 1538.621.340 588.000 388.000 96.576.640 96.576.640 81.500.000: 18.500.000 63.000.000. 7.836.000 3.000.000 4.600.000 230.000 7.190.606 56,64 1538.459.480: 123,740.346 1233.372.490 233.372.490 209.346.053 36.375.297: 172.970.756| Ba „161 9.665.194 1.848.326. 529.641 5.901.764 81512 198.132.198 120.456.467: 17.476 27.476 21.476 84.577.743 84.577.743 5.99.125 59.023.746. 9.564.872 3,555.964 266.345 4.950.919 535.785 335.785 148.794.747| 20.386.172 1313.947.010 8.478.289 3.922.631 5.501.764 81,512 133.181.27% 120.456.467 15.889.027 5.901,764 14.266 141.065.380 120.456.467 21476 165.095.968 165.095.968 801 11443921 6.689.607 a = SIB

Pag. 3 -lei- Drepturi constatate |Capi-] Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali- bugetare tol [eapi-| ra- [pa / | ti- | ne- Denumire îndi anuale tol |grat]Titlu | col | at aprobate brimestriate cumulate Prevederi Incasari Stingeri pe Drepturi bugetare "Total, din anii din anul realizate alte cai constatate precedenti curent decat incasari | de încasat ator din care: la finete perioadei de raportare A B 2 3=4+5 4 53 5 7 8=3-6-7 1102 adaugata pentru finantarea cheltuie- tilar descentralizate la nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti 136.164.000 101,396.000 98.164.453 98.164.453 06 Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale 1202 ALTE IMPOZITE SI TAXE GENERALE PE că 457.340. 22.344.340 22,292. 22292014 2229204 SI SERVICII 539.630 405.000; 622.571 409.076 419.254 203.317 07 Taxe hoteliere 539.630 405.000. 622,571 409.076 1502 TAXE PE SERVICII SPECIFICE 212.160 159.030 665.222 574.383 419.254 203.317 153.621 S11.601 01 Impozit pe spectacole 212.130 159.000 665.222 374.383 90.839) 133.621 sTL501 50 Alte taxe pe servicii specifice 30 30 1602 TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI 7.884.770 26.155.110 76.387.938 3.967.460 32.420.478 20.036.038 56.351.900 02 Impozit pe mijloacele de transport 23.544.860 22.900.000 73494224 43.962, 29.532.080) 17.147.640 36.346.581 01 Impozit pe mijloacele de transport oi detinute de persoane fizice*) 1 a 08.670 12.900.000: 08448 33.160.365 18.208.083 9.733 02 Impozit pe mijloace de lransport 2 detinute personne de juridice?) 10.336.190 10.000.006 22.185.773 10.861.776 323.997) 741.128 14.771.645 03 Taxc si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de funclionare a FO 58 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe esfasurare de activitati 339.800 3.255.000 2.893.737 5.319 888.393 2.888.398 3.319 ci

Pag. 4 -lei- |Capi- | Sub- io] joapi- toi ra- Gru- pa/ grafi Titlu Denumire indicator PrEvediri bugetari anuale aprobate a finele perioadei de raportăre Prevederi bugetare trimestriale cumulate Dropturi constaiate Total, din anii din care: precedenti din anul curent neasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de încasat A Bz i 3=4+5 4 m 8=3-6-7 1800 02 1802 3000 3002 05 08 310 03 3300 02 3302 28 3402 02 3502 A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE CH. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DÎN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchirieri Venituri din dividende Venitu din dividende de la alti platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi |C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SE ALTE AN WITATI Venituri din prestari de servicii Contributia persoanolar bencficiare ale cantinelor de ajutor social Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbra Alte venituri din taxe administra cliberari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 694 840 694.840 694.840 83.533.530 18.166.500 18.145.080 17.443.420. 701.660 701.660 21.420 65.367.030: 248.640 200 242.570: 53.870 2.309.280 2.309.280 12,113.030 600.000! 600.000 600-000 78.158.270; 17.803.080. 17.781.660 17.080.008 701.660 701,660: 21.420 21.420 60.955.190 186.870 200 181.800 4870 1,731,960 1.731.960. 9.460.130 703.295 103.205 703.295 117.858.683 39.923.692 59.800.707 39.877.636 59.785.956 39.877.636 58.784.089. 39.877.636 1.001.867 01.867 14.751 14.751 58.057.976 46.056 209.643 44710 1744.619 1.742.472 2.147 6.742.485 46,056 703.295 103,295| 763.293 71934991 19.923.071 19.908.320 18.906.453 1.001.867 164.933 44710) 1.744.619 1742472 zi 6.696.429 71.098.670: 14.822.889: 14.808 138 13.806.271 1.001.867 1.001.867 209.643 164.5 710 6.696.429 a 123,552 123.552 46.760.013 977.818 44977518 a 1.7821 46.056

Pag. 5 -lei= Pa ru. [âr- AR] Provanari Drepturi constatate bugetare buze Ine anuule Fota, din anii din anul realizate alte cai constatate tol |graf]Titiu | cal | at aprobate trimestriale din decat incasari | de incasat cuntulate ari Stingeri pe Drepturi ra- | pa / | ti- | ne- Denumire indicator precedenti curent ta finele perioadei de raportare A R 1 2 3=4+5 4 — o wa 8=3-6-7 3502 Ol Venituri din amenzi si alto sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 12.111.900 9.459.000 6.728.455 14291 6.694. 6.694.164 02 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 1.000 1.006 1.950, 11.765 9.815 1.95 = 30 Alte amenzi, penalitati si confiscari 130 130 12.080 12.080 3602 DIVERSE VENITURI 6.669.850 5.550.000 5. 11.765 = 3 a 3.125.104 3.388.965 1.736.139 oi Venituri din aplicarea prescriptiei extiuctive 2.784.845 2.184.845 06 Taxe speciale 4.380.300 3.800.000 50 Alte venituri 2.289.550 1.750.000 3702 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT 340.259 2.340.255) 604,120) 1.736.139 SUBVENTHLE 44.026.230 44.026.230; 44.236.125 01 Donati = EI si sponsorizari 2.500 2.500: 2.900; 2.505 2.800 03 Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) -1 17.036.620 -106.279.420 77.173.959 -17.1713.959, 71.113.959. 04 Varsaminte din sectiunea de functionare 117.046.620 106.279.420 71.173.939 7 = MA = 59 m 50 Alte transferuri voluntare 44.023.730 44.023.730. 44.233. 3 4423. 25 44.233.225 | 3900 02 LL VENITURI DIN CAPITAL 93.020 1.493.020; 6.434.509: 6.172.237 62.27 1.922.020 4512429 3902 VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 1,493.020 1.493.020; E RI gi & 6.172.237 FT a 2 1.922.080 4.512.429 01 Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice 140 140 139 19) 03 Venituri din vanzarea locuiatelor construite din fondurile stalului 78.150 418450 292.083 292.083 292.083 07 Venituri din vanzarea unor bunuri

Pag. 6 -lei- ICapi- | Sub-| Pa toi |eapi-| ra- tol [graf] Tittu Gru- Ali ne-l Denumire indicator at bugeiare anuale aprobate la finele perioadei de raportare Prevederi Brepturi constatate bugetare trimestriale cumulate din anii precedenti Total, din care: din anul curent Incasari rezlizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi i constatate de încasat A B 1 ca 3=415 4 7 8=3-6-7 3902 10 4000 02 4002 11 Ci 14 4100 02 4200 4202 13 16 apartinind domeniului privat al statului sau al unitatilor administrativ teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte TI OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale scctiunii de functionare Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentat bugetului focal utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare IN, SUBVENTII SUBVENTH DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru fiuantarea SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 827.800: 186.936 72.649.240 72.649.246 72.649.240 1.103.310 827.800 186.930 67,128,480! 67.128.480 67, SO 10336 5.895.617 6172237 246.670 28.854.332 28.854.332 1.000.000; 593.795 21.260.537 21579.81 715793 276.620 246.670 28.854 332 2 = & 000.000) 593.795 27.260.537 21.579.811 21579811 21.579.811 1.383.188 246.670 28.854.332) 28.854.332 1.000.000! s s a x a a a 21.579 811 21579 811 4.512.429 |

Pag. 7 __-lei- |Capi- toi Sub- capi-, ra- tel Pa- (Gru- |Ar- | Ali- pa/|fi- | ne- graf|Titlu |eol | at Denumire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate tn finete perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Brepturi constatate Tatal, din care: din anii din anul precedenti curent Incasari realizate geri pe alfe cai decat incasari Drepturi constutate de incasat B 1 3 4+! wi 8=3-6-7 4202 4502 01 03 03 03 oi 01 02 02 3 01 bl or in sanatate Subventii de la bugctul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatale Subventii de la bugetul de stai catre bugetele locale necesare sustinerii derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare Subventii pentra acordarea ajutorului pentru incalzirea locuintei cu lemne, cabuni,combustibili petrotieri Subventii de la bugetul de stat pentru finantarea sanatatii SUME PRIMITE DE LA UB/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Sume primite in contut platilor efectuate în anul curent Sume primite in contul platilor efectuate in anii anteriori Prefinantare Fondul Social European Sume primite în contul platilor efectuate in anul ctirent 2.000.006 2.000.000 65.804.800 3.741.130 101.0153.900 29.605.170 21.286, 180 8.318.990, 2.445.450 1461750 2.000.000 2.000.060 60,807.040 3.218.130; 67.656.240: 23.913.100 15.594.110 8.318.990 2.381.650 1.394.950 18.549.550 23: 11.137.302 5.750.906 2 2 1,007.828 487.353 59.000 „115.217 2113.27 148.336 1.148.336 21.130 18.549.550) 72361 2.939.000 Fl.137.302 5.750.806, 2487353 1.007.826, = z 71.26t 11.137.302 5.754.906,

5 5 7 3=3-6-7 mile în ci 19 O o 02 183.770 2.253.457 02 Sume primite în OI Primar,” / Nicofae Director economic, Robu i Smaranda Haracicu

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 09 2012 Pag. 1 -lei- Prevederi Drepturi constafate T : bugetare Prevederi Stingeri pe Drepturi tol [enpi-] ra- | pa / | ti- | ne Denumire indicator anuale bugetare Total, din anii din anul alte cai constatate tot |eraf|Titlu | col | at aprobate trimestriale cumulate |Capi- | Sub- | Pa- |(Gru- din care: precedenti curent deentincasari | de incasat la finete perioadei de raportare A 8 1 2 3=415 4 s & 7 8=3-6-7 0001 02 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL, 5358.004.150 482.635.320) 6753.179.368 169.479.830 0002 L VENITURI CURENTE 5354.263.020 479.417.190 669. 0003 A. VENITURI FISCALE 587.775. 0004 Al. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 2958.202.900 2539.302.220 196.228.9: 0005 Al.1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SE CASTIGURI DIN CAPITAL, DE LA PERSOANE 5303.699.538 404.075.896 269.103.472 107 169.479,830 1499.669.277, 400,045,635 2689.103.472 o 506.938.340 623,464.383 129.556.138 4958.908.245, 1406.120.924 223.34. 196.228.924 196.199.279' 29.545 JURIDICE 1.479.470 1.210.000 1.468.353 1.468.353 1.438.708 29.645 0102 IMPOZIT PE PROFIT 1.479.470, 1.210,000 1.438.705 29.645 Oi Impozit pe profit de la agentii economici 479.470 1.210.000 1.468,353 1.468.333, 1.438.708 0300 02 Al.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE 295.940.100 251) 226 1945.224.786: 194,224.786 194,224.786 0302 IMPOZIT PE VENIT 11.937.576 9.703.200 1.056.845 7.056.843 7.056.845 18 impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal 0402 COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE 937.570 9.703.200: 7.056.845 1.056.845 7.056.845 VENIT 284.002.530 247.801.020 187.167.94t 187.167.941 01 Cote defalcate din impozilul pe venit 282.971.530 3247.028.020 1R6.376.437 186.376.437 186.376.43 04 Sume alocate din cotele defaloate impozitul pe venit pentru ech rarea bugetelor locale 1,031.000, 3000 791.504 191.504 191.504 0500 02 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL 183.330 588.000 5 0502 ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI = E =

ad BXU UP 33BORIIP RUNG To OFEOPLECI 0FE129'8S1 VAL NI ZOTI 616'0S6'tP IS TINNNA dd AXVI IS SIZOAINI Fi 0 0001 zISTR 06998 0996 sd oxuy 15 ay 0s F9L 1065 HOL 106'$ FL 106$ op oxey ogje IS qi op arerapaf oxe], co sor'aze GT UIT 1F9'675 UBJIARIJXA od to IEEE SSTLGUE FOG'SSEE TESPRL 000'009'P sorin z0 auvosiad n] ap 1919) od exe) [8 To L09'639'9 v6l'599%6 000'000'£ 0E9'LBI'E E) 2] op 1NUSIS) dd 10 68T LIS 218966 L91'€r0RI 008'9L16 ua1ay od exe] 15 z0 cel DL EUSS DSLOLGTL 00000 O oueassad zo ep ap ad Xe) Is za OLTOSF OT STI'686SI 000'005'B1 GI ZI] 10 auvosiad vu ap Mipețo od 10 105'19'ES1 TST HESS CSI EECTEI ESO'9hE' 607 000'005'18 07086 ca UIpejo ad ve) 1S jIZOdiuŢ to 896'560'591 LL FE EET OLt OTIL Rd IXVL IS Z0LO 896'560'891 LIVE FA 06 TLESEZ 0b9'9L5'96 OLF'OZI'10I Ad HXVI IS AUZOIINI EV 0020 IT LYLT Heţes od rurzodiul up ajropegap 103 z0 LFLE DLVLE MEVTVS d HZOdFI 2090 LPT DLy'LE WIVTVS Bd HZOAINI TV 0 0090 SBL'SES OC ESL Teudva utp JS god “yrroa ad say os SBL'SES 000885 OCE CEL TIIZIE VIII NIC DINDILSVD T0S0 2*9-t=8 1 9 s 1 z T a V AH) op unu? SI usa ap Ip UAI Ip DELL a;rqoadu 18 | [03 | 107 mar nur up us utp 169), ounur sapun -au | | pod | po) od Haag -vd Ci Su

Pag. 3 -lei- Capi- tol Sub- | Pa- capi-| ra- | pa / toi |grafi Titlu Ar ti- col Ali ne- at Denumire indicator "Prevedari bugetare anuale aprobate în finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Total, din eare: din auii precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat Incasari renlizate A B 1 3=4t5 4 8=3-6-7 1102 1202 1502 1602 06 07 01 50 01 91 02 02 03 adaugata pentru finantaroa cheltuic- ilor descentralizate In nivelul comunelor,oraselor, municipiilor, sectoarelor si Municipiului Bucuresti Sume defaleate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale ALTE IMPOZIȚE SI TAXE GENERALE PE SI SERVICII Taxe hoteliere AXE PE SERVICII SPECIFICE Impozit pe spectacole Alte taxe pe servivii specifice TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZARII BUNURILOR SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI Impozit pe mijloacele de transport Impozit pe mijloacele de transport detinute de persoane fizice“) Impozit pe mijloace de transport detinute persoane de juridice*) Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati 136.164.000 22.457.340 539.630. 539.630 212.160 212.130 27.884.770 23.544.860 13.208.670 10.336.190: 10 4.339.800 101.396.000 405.000 405.000, 159.030. 159.006 30 26.155.110 22.906.000. 12.906.000 10.000.000 3.255.000 98,164.453 22.292.014 622571 409.076 622.571 409.076 665.222 74. 53 665.222) 7%. $, 16.387.838 43.967.460 13.494.224 41.962.141 51308.44 221 10.861.776 2.893.717 98.16 22292 4 32.420.478 29.532.080 18.208.6 11323997 2.888.398 22.292.014 153.621 511.601 20.015.038 35.351.900 ş 9.733.512 41.574.936 7.414.128 18.771.643 = a

4 -lei- |Capi- tol Sub- capi- tol Pa- |Gru- graf Titlu pa / Ar ti- col Ali ne- at Denumire indicator bugetare anuale aprobate la finele periondei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepturi constatate Totat, din care din anii precedenti din anul curent Incasari renlizate Stingeri pe alte cai decat încasari Drepturi canstatate de incasat A B i 3=4+5 wm 1800 1802 2900 3000 3002 02 50 02 08 12 a a A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE Alte impozite si taxe C. VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DIN PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din concesiuni si inchiricri Venituri din dividende Venituri din dividende de la alti platitori VENITURI DIN DOBANZI Alte venituri din dobanzi C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATI Venituri din prestari de service Contributia persoanelor benel ale cantinclor de ajutor social Veniluri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despa VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Taxe extrajudiciare de timbra Alte venituri din taxe administrative, eliborari permise AMENZI, PENALITATI SI CONFISCARI 694.840. 694.840 694.840 -33.513.090 18.166.500. 13.145.080 17.443.420 701.660 701.660 21420 21.420 -51,679.590 248 640 200 242,570 53.870 2.309.250: 2.308.280 13.030 600.000 600.000 600.000. 27.521.150 17.803.080 17.781.660 17.080.000. 781.660, 701.660, 21.420 21.420 45.324.230. 186.870, 200; 181.800 870 1.731.960 1.731,960, 9.460.130 703.295, 103.295 703.205 40.684.724 59.800.707; 55.785.956. 58.784.089 1,001.867 1.001.867 14,751 -19.115.983 209.643 164.933 44710 1744619 1742472 2.147 5.742.485 39.923.692 39.877.636 39.877.636 39.877.636, 46.056: .056 703.295 703.295 761.032 19.921.071 19.908.320) 18.906.453: 1.001.867 1.001,867| 14,754 14.751 -19.162.039, 209.641| 164,933 „710 1.744.619 1,742.472 3147 6.696.429) -6.075.289 14.822.889: 14.808.138 13.806.271 1.001.867 1.081.867 14.753 14.754 -20.898.178 209.643 164.93 44.710 1,744.619 1742472 6.696.425 46.760.013 44977818 44.977 818 44.977.818 1.782.195 46.058

Pag. 3 -Iei- Capi- tol Sub- capi- tol Pa- Gru- graf] Titlu n PrEvEderi bugetare anuale at aprobate ln finete perioadei de raportare ne- Denumire indicator Prevederi bugetare trimestriale cumulate Drepluri constatate Total, din care: din anii precedenti din anul curent Stingeri pe Drepturi | lfe cai constatate decat incasari de încasat realizate 8 1 3=4+5 6 7 8=3-6-7 3702 4000 4002 4100 4200 91 50 91 03 50 02 1" 02 Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale 12.111.900 Penalitati pentru nedepunere sau depunere cu intarziere declaratiei de impozite si taxe 1.600 Alte amenzi, penațitati si confiscari 130 DIVERSE VENITURI 6.669.850 Venituri din aplicarea prescriptiei Taxe speciale 4.380.300 Alte venituri 2.289.550 TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE 73.020.390 Donatii si sponsorizari 2.500. Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvol- tare a bugetului local(cu semnul minus) - 7.046.620 Alte transteruri voluntare 44.023.730 IE OPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de functionare 1V. SUBVENTE SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE 9.455.000 1.000 130 3.550.000 3.800.000 1.750.000. 62.253.196 2.500 -106.279.420 44.023.730: 6.728.455 1.550 12.086 5.125.104 2.784.845 că 259 -32,937.834. 2.900 -77.173.959 44.233.225 1.006.006 1.000.000; 1.000.000 3.030.261 6.694.164 9.815 12.030 5.125.104 2.784.845 71.173.959 442337 1.000.000 f.B00.000 1.000.000 6.694.164 1.950 11.765 3.358.965 1.736.139 2.900 1.000.000 | 1.000.000 1.000.000 3.030.261

& -lei- Grau |Ar- | All Prevederi Drepturi co Incasari Stingeri pe Dreptu anuale bugetare Tati, din a din anul realizate | cai _ |, constatate at aprobate trimestriale din care: precedenti curent decat incasari | de incasat la finele cumulate perioadei de raportare 8 1 2 32415 4 4200 ADMINISTRATIEI PUBLICE 3.741.136 3.0302 3.030.261 3.030.261 4202 SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 3.741.130 toi |capi-| ra- ne- Denumire îndicator tol [graf A 8=3-6-7 - o wa 3.030.2 3.010.261 3.030.261 34 Subventii pentru acordarea ajutori pentru incalzirea focuintei eul ne, arbuni,combustibi petrolier 71.261 71.261 21.261 Îi 4i Subventii de In bugetul de stat pentira finantarea sanaţatit 3.741.130 3.218.130 2.959.000 2.959.000 Director economic,

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 092012 Pag. 1 -lei- (Capi- | Sub-| Pa- [Gru- |Ar- tol ra- | pa / | fi- tol |grafiTitlu | col Ali- ne- at Denumire indicator Prevederi hugetare anuzie aprobate n finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cunulate Brepturi constatate Totul, din care: din anii precedenti din anul curent Încasari realizate Stingeri pe alte cai decat incasari Drepturi constatate de incasat A B 1 2 3=415 CI 5 0001 02 0002 2900 3300 3702 04 3900 02 3902 01 07 10 4000 02 4002 14 TOTAL VENITURI-BUGET LOCAL L VENITURI CURENTE C. VENITURI NEFISCALE C2, VANZARI DE BUNURI SI SERVICIU TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DH SUBVENTUILE Varsaminle din sectiunea de functionare IL VENITURI DIN CAPITAL VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice Venituri din vanzarea locuintelor construite dia fondurile statului Venituri din vanzarea unor bunuri apartinind domeniului privat al statului sat al unitatilor administrativ teritoriale Depozite speciale pentru constructii de locuinte IIEFOPERATIUNI FINANCIARE INCASARI DIN RAMBURSAREA ÎMPRUMUTURILOR ACORDATE Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa ale sectiunii de dezvoltare Sume din excedentul bugetului local 2838.463.656 2398.339.030 1187.046.620 1906.279.420 17.046.620 106.279.420 1137.046.520 106.279.420| 117.046.628 106.279.420 1717.046.630 1086.279.420 1.493.026 1.493.020. 1493.020 1.493.020. 140 146 473.150 478.150 827.800 827.800 186.930 186.930 41.149,652 71.113.959 77.173.959 71.113.959 71.173.959 77.173.959 6.434.500 6.434,509 139 292.083 5.885.617 246.670 21.854.332 21.854.332 6.172.237 65.172.237 6.172.237 6.172.237 11.173.959 TIV73.959| 11.113.959) 262.272 216.620) 246.670) 27854332 27.854) 2 136.637.223 71.173.959 71.173.959. 17.113.953, 11.173.959 71173.359 1.922.080 2.080 1.283.188 27.854.332

Pag. 2 -lei- Pa- [Gru- grafiTitiu Denumire indicator PFEVeTeri bugetare anuale aprobate ţa finele porioadei de rapartare Prevederi Drepturi constatate Incasari bugetare trimestriale cumulate Total, din care: din anit din anul precedenti cureat realizate Stingeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari at B 1 ca 3=4+5 7 8=3-6-7 utilizate pentru finantarea cheltuielilor sectiunii de dezvoltare IV, SUBVENTII SUBVENTII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii pentru finantarea programelor multianuale prioritare de mediu si gospodarire a apelor Subventii de la bugetul de stat catre bugetete locale pentru finantarea investitiilor in sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale pentru finantarea altor investitii în sanatate Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale necesare sustineri derularii proiectelor finantate din fonduri externe nerambursabite(FEN) posiaderare SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI Fondul european de Dezvoltare Regionala Surae printite în contul platilor efectuate în anul curent 68.908.116 68.908.110. 63.908.110. 03.316 2.000.000 2.000.000 65.804.800 101,815,900 29.605.170 21.286.180 21.260.537 63.910.350 18.549.550 63.910.350, 18.549.550 63.910.350 18.549.550 1.103.310 2.000.800 2.000.066 (0.807.040 18,549.550 67.656.240 1.137.302 23.913.100 5.750.966 15.594.110 2487353 27.260.537, 18.549. = 18.549.550 11,137.302 3.750.906| = = ci 27.260.537 4 11,137,302 5.750.908

Pag. 3 - lei- Capi- tol Sub-| P: capi-| ra- Gru- pa / tol |graf|Titia | col Ar- ne-i Dontimire indicator Prevederi bugetar anunte aprobate ta finele perioadej de raportare Prevederi bugetare trimestriule cmnulate Brepturi constatate ra Tatai, din an din care: precedenti din anul curent Stingeri pe alte cai decatij Drepturi constatate de incasat 1 2 3 îl +5 4 vi 2 03 o OI 02 a 93 01 o 02 02 03 07 oi 01 02 02 91 01 a Primar, Misolae Robu Sume primite în contul efectuate în anii anteriori Preftnantare Fondul Social European Sume primite în contul platit e În anul curent Sume primite în contul platilor efectuate în anii anteriori Fondul de Coeziune Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent Sume primite în cont efectuate in anii anteriori Prefinantare Îînstrumentul de Asistenta pentru Preaderare Sume primite in contul plati efectuate in anul curent Sume primite.in contul platilar efectuate in anii anteriari Programe Comunitate finantate in perioadă 2007-2013 rr, A Știme priinite n contul p ) s 5 n Fi i i it A 8.318.996 2.448.450 1.461,750 986.700 68.796.910 59.783.770 110,530 110.540 a) Director economic, Smaranda Haracicu 8.318.900 550 1.394.950 986.700 -209.830 32.196.690: 419.340 593.800 10510 0,530; 4130 130 2.H5,217 1.148.336 21,130 986.698 4.209.179; HE 24874 2115217 336 21.138 986.698) 4.209.179, 24.874 [i i 2457: Sef Be 2.115.217

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI 30 09 2012 Pag. 1 - lei Capi-[ Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-] Ali Credite bagulare Angajamente tot |capie| ra- | pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de Angajamente Angajamente Plati Cheltuieli rajame egale to! |graf| Tillu | col | at angajament aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective Ia finele cumulate perioadei de raportare B 1 2 3 4 s 5 T=5-6 8 5002 "TOTAL CHELTUIELI 76.167.310 7531.613.860 5349.597.120 549.597.124 5313.544.344 36.052.776 454.510.452 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 74.153.880 61.524.060 47.925.621 47925.62) 40.987.121 6.938.500 39.692.099 5102 AUTORITATI PUBLICE SE ACTIUNI EXTERNE 49.039.540 40.650.010 34.345.745 21.607.679 6.938.066 OI Autoritati execulive si legislative 49.039.540 40.650.010 34.545.745 21.607.679 6.938.066 03 Autoritati oxecutive 49.039.540 40.656.016 34.545.745 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 5.632.570 5.494.570 3.590.990 21.607.679 6.938.066 3.590.990 3.590.990. 2.883.647 07 Fond pentru garantarea imprumuturilor externe, contracte/garantate de administratiile publice locale 92 10 Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor 2.000.000 2.000.000 1.627.033 27.053 1.627.052 50 Alte sorvicii publice generale 3.539.750 3.4017: 5502 TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA St 0 1.918.392 1.918.392 1.518.392 1.211.049 IMPRUMUTURI 19481.70 15.379.480 97 6000 02 Partea l-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI 434 9.663.003 SIGURANTA NATIONALA 12.666.390 10.979.390 9.836.347 9.836.347 902.879 933.468 8.820.763 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 12.666.390 10.979.390 9.836.347 3.836.347 8.902.879 933.468 8.820.763 03 12.004.090 10317.09% 9.637.031 9.637.031 8.703.563 933.468 8.447.550 4 12.004.090 10.317.096 9.637.031 8.703.563 933.468 8.447. 30 05 Protectie civila si protectia contra incendiilor (protectie civila nonmilitara) 662.300 662.306 199.316 199.316 Tica I-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 283.503.010 6500 02 6502 INVATAMANT 156.885.620 12.083.200 [13.609.485 13.609.485 194.262.013 194,262.013 1853.471.703 5.196.316 174.163.563 105.310.367 093 Învatamant prescolar si primar 60.078.010 38.136.370 35.305.434 35.305.434 34.296.457 1.008.977 32.434.086 01 Invatamant prescolar 33.061.850 22.189.556 20.957.536 20.957.556 505.825 19.112.673

Pag, Capi- toi Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- toli Ar- pa / | fi- graf] Fitiu | col Al ne- at Denumire indicator Credite bugetare Credite de fe angajament aprobate la finete porioudei de rapariare anu trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Pinti efectuate Angajomente legale de platit Cheltuicti efective B 1 2 3 5 6502 6602 6702 6802 0 05 06 08 05 05 oi 02 01 04 04 06 Invatamant prima Invatamant secundar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant profesional invatamant postliceal SANATATE Servicii medicale in unitati sanitare cu patur Spitate generale Servicii de sanatate publica CULTURA, RECREERE SI RELIGIE Servicii culturale Institutii publice de spectacole si concerte Case de cultura Servicii recreative si sportive Sport Intretinere gradini publice, parcuri zone verzi, baze sportive si de agrement Alte servi n domeniile culturi recreerii si religiei ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati Asistenta sociala in caz de invaliditate 27.016.160 95.923.100 23.751.800 71.148.970 1.022.330 884.510 17.339.050 13.537.920, 13.537.920: 3.801.130 55.999.790 20.148.910 16.198.220 3.950.690 45.234.980. 9.691.650; 543.330 615.500 43.278.550 9.661.7%) 5.661.790 15.346.820 82.170.260 22.626.860 58.521.070 1.022.330 776.570 16.748.080 13.469.930 39.950 3278130 59.078.780 16 47.030 13.321.268 3.025.910 42.463.800 9.292.720 33.171.080 267.950 7.159.600 7.759.600 14.347.898 11.652.122 22.029.& 54.600.239 1.022.219 651.929 7.135.477 4.094.519 4.094.919 3.040.558 473| 900 3.611.173 10.887.588 2.723.585 33.425.806 4.803.455 ci a a Pa & 26. 7.363.400 1.363.400 14.347.895 77.652.122 22.029.664 54.600.239 1.022.219 651.929 1.133.477 4.094.919 4094919 47.304.900 13.611.173 4.803.455 28.622.351 267.921 26212.15 1.361.400 7.363.400 51.876.498 963.059 651.929 1135477 4.094.919 40948|9 2 = + 26.049.398 267.921 23.301.650 6.639.804 6.639.304. 303,149 2.866.104 41 a a si 37.160 375 1.872.953 1.972.953 2.516.501 723.596 & a a 203 21.393.892 49.886.691 974471 621.227 5.660.270 2.680.514 2680514 2919156 | 562.303 13.061.130 că a s < ă d 6.706.422 5.106,422

Pag. 3 - lei Capi-| Suh-| Pz- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente 12-| pa / | fi- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati egal Cheltuieli angajament cate bugetare legate efectuate de platit efectivi tot | capi tol [graf Titiu| col | at aprobate trimeștriale In finele cumulate perioadei de raportare 3 1 2 3 4 6802 06 Asistenta sociala pentru familie si Ţ _ = "a E m wo wa copii 1.670.170 7.106.197 1.880.426 L.8R0.A2A 1.771.038 109.398 799.536 11 Crese 1.821.730 1.040.380 966.090 966.090 861.666 104.424 35 825 15 Prevenirea excluderii sociale 23.492.860 TR.641.763 15.701.733 15.701.733 13.728.650 12.972.301 Ol Ajutor social 20.340.620 6.216.013 14.073.671 14.073.671 12.100.588 1.873.083 11.422.824 02 Cantine de ajutor social 3.152.240 2.431.750 1.628.062 1.628.062 1.623.062 1549477 e = Alte cheltuicti m domeniul asigura: si asistentei sociale 1.332.000 1.264.100 300.502 300.502 300.502 305.539 7000 02 Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SL APE 202.367.620 165.738.510 117.318.341 7002 LOCUINTE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA 97.285.050 87.086.900 55.687.975 55.687.975 738341 113.204.033 4.114.308 2.502343| 03 Locuinte 633.070 635.070 6.556 a Di Dezvoliarea sistemului de locuinte 635.070 635.070 6.556 2 să 30 Alte cheltuieli în domeniul focuintelor 05 Alimentare cu apa si amenajari hidratehnice 13.542.620 042,620 8.929.063 8.929.063 8.871.965 098 8.231.558 91 Alimentare cu apa 13.542.620 13.042.620 3.929.063 1.929.063 8.871.965 57.098 4.231.558 Ve sn Huminat public si electriticari rurale 15.615.290) 13.77.90 13.105.544 13.1055 11.709.214 1 96.330 6.529.870 Alte servicii în domeniile locuintetor, serviciilor si dezvoltarii comunale 57.492 0 39.637.420 33.646.812 33.646.812 32.597.897 = 3 7402 PROTECTIA MEDIULUI 1053.082.540 78.651.616 61.630.366 61.630.366 60.018.401 1.611.965 05 Salubritate si gestiunea descurilor 22.062.880 19.784.880 17763. 17.763.641 16.151.676 1.611.963 01 Salubritate 14.099.880. 13.099.880 11.807.519 10.195.554 1.6[1.965 02 Colectarca, tratarea distrugerea 02 deseurilor 7.963.000 6.685.000 5.956.122 5.956.122 3.956.122 06 Canalizarea si tralarea apelor reziduale 33.019.660 58.866.730 43.366.725 43.866.725 43.866.725 8000 02 Parica V-a ACTIUNI ECONOMICE 303.416.410 280.649.800 1580.254.798 180.254.798 1654.978.608 15.276.190

Pag. 4 -lei- Capi-f Sub-] Pa-[Gra-| Ar-| Al Credite bugetare Angajamente tor |capi-| ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator Credite de anuate Angajamente | Angajamente Plart Cheltuieli to! [graf] Tila, cal] at angajament legale aprobate trimestriale bugetare legale efectuate de platit efective perioadei de raporiare A B 1 2 3 4 5 & 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 178.383.740 T=3-6 & 161,692.030 86.342.115 86.342, 36.342.115 58.796.746 06 Energie tormica 178.383.740 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, SI VANATOARE 45.000 161.692.050 86.342 115 86.342.113 36.342.115 38.796.746 45.000 11.658 13.658 11.658 03 Agricultura 45.000 45.000 11.658 11.658 [1.658 1 30 Alte cheltuieli domeniul agriculturii 43.000 43.006 11.658 11.658 11.658 1 8402 TRANSPORTURI 14.987.670 118.912,750 93.901.025 93.901.025 78.624.833 13.276.190 19.144.495 093 Transport rutier 122,533.720 438.800 93.901.025 93.901.025 78.624.335 15.276.190 79.144.493 oi Drumuri si poduri 532.420 305.120 02 Transport în comun 295.660 300.240 40.135.686 40.135.680 5.356.000 43.542.727 03 Strazi 73.706.240 69.853.140 165.345 33.165.345 43.839.155 9.926.199 33.601.768 50 Alte cheltuieli in domeniul transporturilor 2.453.956 2.451.950

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget local - 30 09 2012 Pag. 5 1 va Pa-|[Gru- pa/ graf| TiHlu Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate in finele perioadei de raportare trimestriale cumulate bugetare An meute legale efectuate Angajamente tegale de pintit Cheltuieţi efective B n 5100 02 51 10 20 Va n A TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL îl BUNURI SI SERVICII TFFLUL IE DOBANZI TITLUL IV SUBVENTII TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VII ALTE TRANSFERURI TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE TITLUL VIII ASISTE INTA SOCIALA TITLUL IX ALTE CHELTUIELI CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE OPERAȚIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE PLATI ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT PECTUATE fi Tiut XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SERECUPERATE ÎN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERN 12.000 87610730 7T36431.440 172.017.960 214.179.510 70 101.8953.350 9.518370 17.510 1099.305.670 16.303.300 3.712.000 113.250.130 113.250.134 26.425.740 26.425 740. 74.153.880: 49.039,540 9.008 751.613.866 621.960.320 134.833.443 189304.517 15.379 486 10.895.350 155.03. 310 13.100.230 3.062.000 108.20t.100 108.203. 100 21452.40 21.452 440 61.524.860 40.650.610 549.557.120 1.878.461 130.533,171 161.324341 9.788.886 95.895. 3.699.631 37.558.134 11.487.662 1.591.272 82.809.301 82.509.301 15.151.SR 15.155 -242.227 -242.227 47.925.621 34,545,745 9.000 549.597.120 4531.878.461 [61.324.341 9.788.886 95.895.344 3.699.631) 37.558.154 11.487.662 1.391.272 82.809.301 82.809.301 13.1 5 15.151.585 136.612.825 9.788.457 90.545.344 3.699.631 37.493.794 9.706.750 1.591.272 50,751. a! 33.995.026 1.997.804 24.711.516 434 5.350.000 154.360 2.057.756 2.057.756 6.938.500 5.938.066 9.060 4534.510.452 3584.170.347 129.100.165 132.215.414 9.663.083 89.751.270 = 9.835.394 8.961.945 1.788.508 61,922.706 62.922.706 399) 7417399

Pag. 6 - lei Capi tol Sub- Pa- ra- gra Gru- pa/ Titlu Ar- ti- col Ali- me Denunire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raporiare Angajamente bugetare legale Ptati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 6 OI 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 ol 01 Ol oi 01 or 01 01 ol 06 12 03 04 CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli safuriale în | Salarii de baza Alte sporuri Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Îndemnizatii de delegare Contributii Contributii de stat Contributii de asigurari de somai Contributii de igurati sociale de sanatate Contribuiii de asigurari pentr accidente de munca si boli profesionale Prime de asigurare viata platite de angajator pentru angajati Contributii pentru conced indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, luminat si forta motrica Apa, canal si salubritate 46.365.840 24.245.000 18.791.090 17.729.570 376.090 434,5 0 51.000 5.453.940 3.997.430 97.050 1.055.200 30.260 20.820.846 14.770.960 192.530 123.420, 927.69 116.000 37976310 20.821 16.285.570 41.660 3.300.860 81.350 874.820 25.850 18.720 234.000 15.855.130 11.082.250 146.890 92.710 795.500 89.500 301.129 1163 17.84 8,469 13.300.690 33.920.457 24. A 21.875 15.906.217 15.182.662 809.175 37.849 148.469 13.300.690 10.082.550 26.982.391 20.221.875 15.906.217 15.182.662 421.263 301.129 17.849 148.469 6.362.624 3.288.006 112.741 64.065 465485 5.845 6.935.066 6.7% 298.606 î 4.313.851 163 23.495 18.088

169571 9 Tav'o6vl 0STIGTT IDEAS IS und no ay |O£ OE OZ DUSE 0TLsT 0ZL'ST 000'S9 omise op aug | 0 0£E OZ ES: SSI SETI 000's1 15 jooor0sj [70 O£E OZ SIOL IUL LUV 008'S eo quad Is stood | 10 O£ 07 bSS'LES 0SO'LES'T ANI NY oc 0 5799 SLTI8 ESOISL 00VOLTE LHOd UL UFD DILANOP ouwnpafe, 15 IPP IPN se az TIE SEFLI s ONE ST oz WII ati 18 "IEI TE OZ 000% sr ut 90 OT 3667 ascet SSE 9859 va OQIR'LEE susanu | 10 90 OZ 3669 LOS'EE 018581 0I8'TET “Ursu dag 90 az 099 IVESTI LE op ay |OE SO 07 106'55 | “099 EISLFI SIF EST WLLLSI IP Sp EMUNE so Oz d UTIL SETI SLELI | 10 O 07 ELI SLTLI SLI 1 0 Oz Lysa 996'LF9 996'LE9 000'869'1 auz m 0 688'098'1 6106198 6106193 065'100'6 UTE GSUTI [5 Hoo IS all 10 OZ INI 69 999'St9 000'9T4 000'LLS “Ay “orpez (80 10 07 GESL SFSUL SFSIL SIL VOLI 000'00Z (90 10 07 OSLRE 000'09 000'S/, IS [SO 10 OZ s 9 5 £ z a V ţ a op opuatrod JUL UE m p A[VLISAMȚI) 38 | 102 PRD [ru | [07 RI ned apnue ap apa) ou | -p | ud |-ur deo | Tar av | -na9| |-ang |v) = L Buda

Capi-j Sub-[ Pa- /Gru- | Ar-| Ali- Credite bugetare Credite de ale Angajamente | Angajamente Plafi angajament tol |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indi tol Cheltuieli legale bugetare legale efectuate de platit | efective Titlul col | at aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei i de raportare | A B 1 2 3 4 < = i e a n 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 1.300.000 1.300.000 397.892 397.892 397.892 397.892 59 17 Despagubiri civile 1.300.000 1.300.000 397.892 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 2.673.704 2.673.700 631.541 631.541 631.541 713.295 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 2.673.700 2.673.700 631541 397.893 633.543 631.541 173.295 71 Ol Active fixe 2.673.700 2.673.700 6315 71 Ol 01| Constructii 71 01 02| Masini, echipamente si mijloace de transport 800.000 124.066 124.066 124,066 171.962 7L Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 353.750 353.750 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv repara capitale) 1.519.950 1.519.050 507.475 84 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURE 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANU i T -6.253 -6.253 6.253 PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 6.253 “m “m oi Plati efectuate în anti precedenti si recuperate în anul curent 6.253 6.253 6.253 Pinti efectuate 85 oi 02 anii precedenti si recuperate in anul curent (SD) 253 6253 6253 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 2.570 5.494.570 3.590.990 3.590.590 3.590.990 ot CHELTUIELI CURENTE 4.174.000 171.006 3,145.445 3.143.445 3.145.445 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 850.000 830.000 747.540 10 01 Cheltuieki salarial = 747.540 ei bani 757.560 757.560 147.540 g = Z 141.546 10 Ol 12| indemnizatii platite unor persoane d

Pag. 9 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa-|Gru- tol | eapi- tol graf] Tidu pa / Ar- ti- vol Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare mate aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efeviuute Angajamente fegale de piatit Cheltuieli efective A 2 5502 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 51 9 81 BI sI 30 30 1 oi oi 01 01 us 46 02 afara unitatii Cheltuiel alariale în natura Alte drepturi salariale in natura TITLUL HI BUNURI St SERVICII Bunuri si servici Carburanti si lubrifianti Bunuri de naluta obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Tramsferur catre institui e publice Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheliticlilor curente din domeniul sanatatii OPERATIUNI FINANCIARE TFFLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari de credite externe din fondul de garantare TRANZACTII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI IMPRUMUTURI 157.560 400.000 400.000 1.000 F.000 903.480 503.480 2.012.000 2.012.600) 2.000.600) 12.000 1.458.570 1.458.570, 1.458.570 15.481.770) 757.560 92.440 92.440 312.006 7.526 7.520 100.000 400.000 1.000 1.000 903.480 903.480 2.009.000 2.009.000 2.000.000 9000 1,323,570 1323.5% 1.323.570 1.323.570 79.480 747.540 761.852 7.500 75 350-064 350. 306 306 403982 403.982 1.636.053 1.636.053 1.627.053 9.006 445.545 445,545 9.788.886 147.540 306 306 403.982 403.982 -636,053 1.636.053 1.627.053 9000 145.545 747.540 8 627.053 9.000 ad „34 445.545 147.540 67076 67076 306 9.000 45.545 = = 9.663.00

Pag, 16 - lei- Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- tot |eapi-l ra-| pa/ tol Ar- ti graf| | col Ali. ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ta finele perioadei de raportare trimestrinte cuntulate Angajamente bugetare Angajamente legale Angajamente Plati legale efectunte de platit efective B 2 3 4 m 5 7=5-6 6000 02 6102 ol 3 30 30 3 30 ot 10 10 10 10 10 10 01 91 03 03 05 ol 05 ot CHELTUIELI CURENTE TITLUL il DOBANZI Dobanzi aferente datoriei publice interne Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobanzi aferente creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei pulrlice externe Dobanzi aferente cred lor externe contractate de ordonatorii de credite Dobanzi aferente creditelor exter e garantate si/sau directe sabimprumutate Alte dobanzi Dobanzi la operatii ile de Partea I-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SE SIGURANTA NATIO: CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariate în bani Salarii de baza i de munca Sporuri pentru condi Contributii Contributii de asigurari sociale de 19.481.770 19.481.770 13.841.860 12341 860 1.500.008 2.460.250: 260.250) 2.200.000 3.179.660 3.179.660 12.666.390 12.666.390 12.363.610 9.500.000 6.935.000 6.830.000; 105.060 2.565.000 15.379.480 15.379.480 F1.t46.570 9.646.570 1.500.000 260.250 200.000 ci 772.660 ci 772.660 10.979.390 10.979.390 10.676.610 8.099.006 5.968.000 5.8891 0 79.000 2.131.000 9.788.886 9.788.886 6.402.611 5.902.651 500.000 946.449 946.4 9 2.439.826 2.430.826 9.836.347 9.771.406 3.378.497 6.628.510 6.552.839 75.95) 1,749,687 29.788.886 9.788 856. 6402.61] 3.902.611 300.000 946.449 946.449 9.836.314 9.771.406 8.378. n 0.638.510 = e = = = a * ŞI = a 6.402.611 3.902.611 500.000 946.443 946.449 2.439.392 434 4 9.392 434 3.902.879 = a 8 8.902.879 Fa & 8.837.938 5 1.494.928 883.569 5.929.180 699.636 5.853.229 699.636 1.585.748 183.939 9.663.003 9.663.003 6.277.162 500.000 946.449 8.820,73 8.820.763

Pag 11 - Capi-| Sub-| Pa- [Gr [ Ar-[ AlȚ tol | capi- ra-| pa / îi- tol |graf] Titlu | col ned at Denumire indicator Crodite de angajament Credite bugetare anuate aprobate la finete trimestriale cumuții perioadei de raportare Anguj mente Ang bugetare jamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 2 3 5 a 10 10 10 10 20 20 20 20 20 03 03 01 Ol 01 ot 01 ol 01 01 oi oi 02 03 04 06 01 02 03 04 05 06 03 09 30 01 stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boki profesionale Contribut pentru conced îndemnizati TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti se de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru ore si functionare atrel Reparatii curente Hrani Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanilare 1.943.006 1.617.000 34.000 31.000 567.000 464.000 21000 19.000 2.663.6tQ 2377616 775.300 694.300 1.100 1.100 14.000 12.000 147.000 147.000 16.000 12.000 80.000 80.000 20.000 20.000 108.500 = = 980.000 90.000 298.700 248.700 90.000 90.000 4.000 4.000 4.000 4.000 53.000 5.000 1.362.042 30417 1.392.909 376.437 1.069 8.169 B8.377 9.607 32.500 807 06185 54.207 106.516 1.362,04 30.117 9.607 66.185 106, 6 1470 1737 1737 4590 303.060 16.867 66.185 146.516 14770 173 = 1.737 4.99%) 1.981 49.899 92 602 30 1.231.087 27.222 ( 306.075 17.033 1.068 7.025 58.376 8.995 23.250 9.525 73.964

Pag. 12 - Cupi-| tal Gru- pa / Titu Ar fi col AM ne at Denumire indicator Credite de angaj ucnt Credite hugeture anuale aprobate trimestriale la finete cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente fegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 7=5-6 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 59 39 70 7 04 04 05 05 05 06 06 u 3, 30 30 30 30 02 01 02 01 30 oi Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventai Uniforme si echipament Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferati Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Munitie, furnituri si armament de nalura activelor fixe poniru armata Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiunt in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte chettureli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Chirii Alte chektuicii cu bunuri si servicii TITLUL IX ALTE CHELTUIELI Ajutoare pentru daune provocate de calamitati naturale CH TUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 5.000 590.000 365.000 225.000 70.000 70.000 20.000 60.000 20.000 180.000 19.310 37.000 600.000 212310 200.000 200.006 302.780 302.780 5.00 550.000 325.000 225.600 70.000 76.000 15.008 60.000 20.000 20.000 349.310 37.060 600.000 212318 200.000 200.000 302.780 2 780 4.990 2.562 SI 5.084 7.119 487,509 74.365 389.08i 247.642 4.149 5.084 & a 568.996; 7.09 487.509 74,368 64941 aa) 4.149 9 520.069 TA 74.368 64941 64941 18.927 15.927 10.693 4 6.920 7.119 126.265 126.263

Pag. 13 - lei Capi-| Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente mente | Angajamente Plati Cheltuieli legale bugetare tegale efectuate de platit efective tot | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de re anuale tol |graf| Titlu col | at angajamen aprobate trimestriale la lincte cum perioadei de raportare A B 1 2 3 4 E > PE ui = m 71 OI Active fixe 302.780 71 Ol Ol | Constructii 71 OL 02| Masi 302.780 941 64.941 64.841 i, echipamente si mijloace de iranspori 277.380: 277.386 60.936 60.936 60.936 71 Ol 03) hobilier, aparatura birotica si alte 926 active corporale 71 Ol 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.400 25.400 4.005 4005 d 6500 02 Partea Hli-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 2583.503.010 6502 ÎNVATAI 194.262.013 194.262.013 185.471.703 S.790.310 174.163.563 ANT 156.885.620: 113.609.485 113.609,485 109.734,404 3.875.081 105.330.367 oi CHELTUIELI CURENTE 154.340.060 8.814.210 113.245.74 5.740 109.370.659 3.875.081 105.210.740 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 108.619.000 50.382.000 18.353.546 18.353.546 78.353.546 78.146.234 10 90 Cheltuieli satariale in bani 83.180.280 62.338.020 61.334.161 81.334.501 61.33 01 61.699.467 10 01 01| Salarii de baza 55.433.290 44297370 43.979.876 43.979.876 43.979.816 44.943.534 10 01 05| Sporuri pentra conditii de muncea 1.713.480 515.940 329.234 329.214 329.314 318.504 10 Oi 06| Alte sporuri 2.760.460 1 00.460 1.239.000 1.289.000 1.289.000 10 OLE 07| Oro suplimentare 522 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.072.160 547.960 410,505 10 01 11| Fondaforent platii cu ora 1.268.320 535.660 2.323.833 2.157.509 10 Ol 12| Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 21.630 25.630 24.986 10 Ol 30| Alte dreptu 13.450 salariale în bani 18,904.940 13.114.800 12.967.608 12.967.608 12.967.608 12.545.907 10 02 Chetiuieli sala! 4200 3430 10 02 04| Locuinta de servi salariat si 4200, 3.130 | 10 03 Contributii 25.434.520 13.040.850 17.019.445 17.019.245 17.019.443 17.046.767

Pag. 14 - lei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- tot | capi-j ra- pa / tol | graf] Titte Ar ti- col Ali- ned Denumire indicator Crodite de ament Credite bugetare anuale aprobate n finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective A 3 2 10 10 10 10 10 De = a a a aa EA a 20 20 01 01 91 01 91 91 01 OI 91 01 01 a 01 OI a 3 04 05 06 07 08 09 30 Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari saciale de sanatațe Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TITLUL IE BUNURI St SERVICI Bunuri si servici Fumituri de birou Materiale pentru curatenie Încalzăt, iluminat si arta motrica Apa, cana! si salubritate Carburanti si lubriftanti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, interact Materiale si prostari de scrv cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru atretinere si functionare Reparatii curente Medicamente si materiale sanitare 18.814.320 00.346 188.050 3.180 41.023.800 28.235.190 350.800. 315. 10 18.169.976 3.288.210 194,520 65.370 25.050 3.147.720 4.865.510 5008 13.377.650 332630 3.479.270 164.090 687.210 34.478.020 27.156.110 340.770 290. 0 17.657.190 20390 790.030 1.049.230 3.519.576 3.016 140.745 301.368 3.162.171 151,970 663.191 32.125.385 253.891; 232.085 17.629.984 3.262.216 93.656 3.415.526 3.393.418 1.629 12.740.743 301.368 3.162.171 151.970 484071 423315 3.415 326 3.393.418 1.629 12.740.745 301.368 151.570 663.193 28.250.304 289.870 202.069 13.869,591 2.873. 2.961.912 48.737 28.016 1.760.393 8.748 27338 92.040 624.640 12.891.491 304415 [9.497.453 249.078 80.203 4.740 16.820 415.692 295.653 2.424 485

Capi-| Sub- tol capi-| tol Pa- ra- graf] Ali: ne: at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuule aprobate trimestriale ta finele cumulate perioadei de raportare ngajamente mente bugetari legale Plati efectuate Angajamente i Cheltuicli tegate de piatit efective B 2 3 wi = 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 536 56 36 56 56 56 04 04 05 05 05 05 06 06 0 11 13 14 30 30 30 3 01 01 oi 02 02 91 02 oi 03 30 OI 01 02| Finantarea externa nerambursabil oi Medicamente Materiale sanitare Bun dc natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, tasari, tran: Tari Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheliuiel Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si scr TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDIY Finantarea nationala) Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationala 4.500 2630 sua 380 1.449.590 953.160 30.000 0.500 200.710 68.166 1.198.880 852.500 700 500 700 500 4.570 3.180 20.000 16.200 331.960 5.110.500 2.098.230 304.070 1.412.960 1412960 303.060 303.960 173.425 173.420 130.540 136, 1.079.000 1.079.006 31,790 31.790 1.629 1.629 BLB24 481.824 5.580 5.380 1673 1.673 104.866 2137722 1.805.648 332074 124.000, 18.972 105.028 1.031.535 408.976 1.275.945 943.871 124.000 18.972 105.028 1.629 - 110618 17.865 361.777 111162

Pag. 16 - lei- Capi-| Sub- tot | capi-ţ ra- tol Pa-|Gru- pa/ sral, Titlu Ax Hi col Ali ne at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finete perioadei de raportare trimesti cumulate ale Anpajamente buge Angajamente tegale Plati efectuate Angajamente Cheltuieti legate de platit efective A B 2 56 56 57 57 57 57 59 59 70 7" 7 n" "1 71 7" 84 02 02 02 91 01 oi 01 ot oi 01 02 01 02 01 02 | PLATI Finantarea externa nerambursabila Chletuieli necligibile*) Programe Îns mentul de Asistenta pentru Preadarare (IPA) Finantarea nationala) Finantarea externa nerambursabila TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale in natura TIFLUL IX ALTE CHELTU Burse CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Masini, echipamente mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) SCTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATI 983.810; 64.200 30.060 3.000 22.006 1.072.300 1.072.300 s0.000 992.300 2.212.000 = 212.000 2.545.560 2.545.560 15.560 2.022.356 44.240 478.970 983.610 64.200 30.000 8.000 22.000 979.230 979.230 79.000 900.230 562.000 1.562.000 2.268 990 2.268.990 2.268.990 1.756.050 43.970 474970 417.904 417.904 78.807 339.097 1.193.386 1.193.380 381.501 50r 381.50f 381.501 -17,756 978.08 417.904 417.904 18.807 339.097 1.193.380 381,501 -17.756 978.083 417.904 417.504 381.501 41.673 349.006 | 99.627 99.627 59.627| a a

Pag, 17 — Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- capi-j ra- | pa / tol [grai] Titlu Ar fi- col Ali ned at Denumire indieator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trimestriale la finete cum! perioudei de raportare ulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit neltuieli efective A B 2 0602 85 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 ot 01 01 oi 03 03 02 04 04 04 05 oi oi 04 06 Ol 02 IN ANUL CURENT Plati cfectuate in anii precedenti Tecuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuparate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli s n bani aria Salarii de baza Contributii Contributii de asigurari sociate de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate Coniributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii indemnizatii TITLUL ff BUNURI SI SERVICI Reparatii curente Medicamente materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare c natura obiectelor de inventai 17.333.050 16.220.190 3.550.000 2.743.000 2.74 000 807.000 575.000 14.000 159.000 8.000: 51.000 4.013.130 3.822.000 6t200 49.Bi0 15.726 16.745.080 15.629.220 3.036.006 2360000 2.360.000 670.000 485.600 12.006 128.000 6.000 3.000) 4.010.130 3.822.000 1,200 49510 15.726 -17756 17.756 1135477 7.079.748 2958 409 2315.91 642.618 482.583 11.068 4.796 3.143.661 3.87, -17.756 -17.756 120.422 4790 2315 3.143.661 3.117.241 -17 642) TH 120. 736 Ste 06$ 422 190 s = ci R că i 479)

Pag. 18 - lei- Capi-| Sub-| Pa-[Gru- | Ar-] Ali Credite bugetare tol | eapi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente angajament Angajamente Plati teza! Cheltuieli efectuate de platit efective tol igraf| Titlu col | at probate trimestriale Ta finele cunulate perioadei de raportare bugetar A B 1 2 o - E - = 20 05 01| Uniforme si echipament 15.720 15.720 20 13 Pregatire profesianala 32.400 32.400 20 30 Ahte cheltuieli 32.000 26.420 26.420; 26.420 26.420 a Ca o a e a Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 32.006 29.000 26.420 26.420 26.420 20 | si TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALI ADMINISTRATII PUBLICE 5.167.854 5.699.880 976.499 976.499 976.499 131.212 st 01 Transferuri curente 238.000 238.000 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor curente din domeniul sanatatii 238.000 238.000 n 2 Transferuri de capital 5.529.854 5.461.880 976.499 976.402 976.499 1 = 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheltuielilor de capilat din domeniul sanatat 5.529.850 5.461.880 976.499 976.499 976.499 131,212 56 TITLUL VIII PRONICTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 2.889.210 ci 889.210 L179 1179 e Da a Programe din Fondul European de Dez Regionala (FEDR) 2.889.210 2.885.210 1179 8179 1.178 56 OIL Ol | Finantarea nationala*) 567.650 567.650 56 Ol 02| Finantarea externa nerambursabil 2313910 2313910 1.179 1179 1.79 56 Ol 03 | Chaltuicti necligibile”) 7.650 7.650 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 1.118.860 1.118.860 55.729 55.729 55 71 TITLUL X ACTIVE N = A EFINANCIARE 7.118.866 F.EF8.B60 53.725 553.728 a = 71 Ol Active fixe 1.118.860 1.118.860 35.729 53.725 = i = a 71 Ol 01| Constructii 360.540 360.540

_ Pag. 19 Credite bugetare Angajamente | ŢI Plati Cheltuieti legale efectuate de platit efective Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Al tal |capi-| ra-| pa/ | ti- | ned Denumire indicator Credite de : anuale angajament tot [graf] Titlu] col) at aprobate trimestriale Ia finete cumulate perioadei de raportare bugetare A B 1 2 3 = CA 7=3-5 s 71 Oi 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.600 200.000 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitatc) 558.320 558.320 729 55.729 E a = 6702 CULTURA, RECREERE Sf RELIGIE 65.995.790 59.078.780 04.906 47.304.900 FI = 2.004.728 40.562.303 01 CHELTUIELI CURENTE 54.536.240 41.915.230 40.273.075 40.273.075 38.835.687 1.437.388 39.993.861 10 TITLUL TCHELTUIELI DE PERSONAL 11.783.006 9.214.900 5.738, 10 01 10 01 Oi | Salarii de baza 6.467.120 4.88 2 3.758.042 8.800.153 9.632.680 7.586.210) 1.169.656 7.169.656 7.204.543 "10 4.800,553 4.800.553 4.866.004 10 OL 05| Sporuri pentru conditii de muncea 511.700 403.100 34.348 341.348 341 4 10 Oi 06) Alte sporuri 244.600 182.500 963 158.963 158.953 139.651 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumat 83.000 67.000 63.074 63.074 63.074 10 01 12| Indermizatii platite unor persoane din afara unitatii 1.621.600 472.500 1.271.681 1.271.681 1.271.681 1.288.671 10 01 13| indemnizatii de delegare 28.400: 28.400 9.113 9.115 10 Ol 16| Alacatif pentru locuinte 271.500 210.000 199.541 199,541 10 01 30| Alte drepturi salariale în bari 460.160 333400 325.381 10 03 Contributii 10 03 01| Contributii de asigu 325.381 297.986 30.320 1.628.690 1.568.386 i sociale de stat 1.648.640 238,680 1.204.983 1.204.583 a = & z & 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 36.420 28.590 26.294 26,294 26294 26,571 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 392,920 298,190 289.530 289.530 289.530 291.455 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 21.240, 17330 16.359 16.359 14801 | 10 03 06| Contributii pentru concedii si

Pag. 20 > Capi-| Sub-| Pa- tal capi tol gr Gru- pa / "Titlu Ar- ti- ol ned Denumire îndicator at Credite de ngajament Credite bugetare anuale aprobate la finote perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Angajarsente Plati Cheltuieli tegale efectuate de platit efective B 2 n n 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 oi 01 01 01 91 9 OI 01 01 91 0 02 3 03 04 4 05 95 05 06 06 indomnizati TITLUL i BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii OI | Furnituri de birou 02| Matei ne le pentru curati 03| Incalzit, iluminat si forta motrica 04 | Apa, canal si salubritate 05 06| Piese de schimb buranti si lubrifianti 07 | Transport 08| Posta, telecomunicalii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter firmetional 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinare si functionare Reparatii curente Hrana 02 | Frana pentra animale e sanitare 01| Medicamente 01 | Uniformo st cehipament 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 01| Deplasari interne, detasari, transferari Bunuri de natura obiectelor de inventar 38.202.000: 2.497.586 51.920 36.000 490.400 54,320 n” 40 24.200 40.000; 151.100 193.600; 779.706 203.000 650.820 650.820, 847.080: 19.080 828.000 299.000 218.000 44.900 34.180.340 2.298 730 16.690 31.250 435.980 49.000 65510 22.200 40.000 119.700 155,500 732.960 200.000 650.520 650.820 834.080 19.080 815.006 246.500 186.506 28877173 1661.53: 24.860 10.808 376.127 35916 280 54.385 550.261 521.474 102.968 205.373 255. 719.516 19.073 700.443 183.409 152,892 31.220 28.877.175 1.661.535 24.860 10.905 376.127 50.261 521.474 102.968 2 5 a = a 719.516 19073 700.445 188.408 152.892 31.220 50.852 27.439.787 1.437.388 27.053.989 1.629.760 31775 1.517.508 24.860 24.663 10.205 9.239 76.227 334.637 35.956 35.048 518 48 31775 433,576 719.516 32,328 | 19.073 188.409 152.892

TUS TFE TEOL HA OL ai sot Sor aci 068 aparu |£0 SI 95 680'6l 15 E 15pZE 000 000'bS (70 SI 95 2186 |ss9's 559'£ 02925 09VOL U[RHOIȚEU SI 98 VIET £10Z-LOOT DH ST 98 i OCT 0£EPSI eu) E [TO 0 95 OSI i TO. ZO 9S OIS'LSI S:1) pupaog up 0 98 0756 sa Cu omu | £0 10 95 TG T6EGTIT îGEGTIT OR GEN BCE PILDA |ZO 10 95 at ist O8CGSE 0SE'GSH („pjouopet eamueurg | 10 10 98 SOS PP9'6TIT BEL RELE OLE i Ap npuod Up 10 98 858'LS9T 066 GIC OT (NEL) NIC FII INA TOIUL 9s PT 09TIGLET 08P'OOSEE AMOS IS DURA NO amo a |OE DE OZ jorcon UD |FO O£E OZ | SFE'VI 05951 000'9T Is | 10 0E 07 SSGELSET SILOSF IE SZETGSSE OU pTO GT Ia DY IE Oz FLS'SI PISEŢ SSI D086 dtp tz IUNUT FI ct Oz Gai uvi Uri 000 15 IRI TE OZ LIE'SE LIS'sE LIS'SE LIS's€ UL ZO 90 OZ 8 9 s p £ î L a vw 3p - 2310) E[ med ap 918133; se | 105 |nr [ea] 10) apoi wa PIPI | sta | ajunue ap apar DIRUDUAT bau | -u | ud | 107 BOB IIPIID IV | | BD td |-QnS |-ded a TZ Sta

Pag. 22 -lei- Capi-j Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente mute Angajameonte Angaţamente Plati lezate bugetare legale efectuate de platit efective tol | eapi-| ra- | pa / | fi- | ne Denumire indicator Credite de tol | cal | at angajament aprobate trimestriale la Tinocie cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 "n TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 11.463,550| 71 9 11.463.550 11.163.550 71 Ol Constructii 2.494.516 G 7=5-6 11.163.550 i 7.031.842 6.464.502 567.340 703.842 6.464.502 588.442 2.494.510 17179 7 Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transpoit 940.500 700.000 319.576 71 Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corport 47.638 71 OI 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 7.610.000 7.031,84 6.464.502 567.340 184.04 54 PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -17 85 Tidul XV PLAŢI EFECTUATE ÎN AN PRECEDENTI SL RECUPERATE IN ANUL CURENT -17 85 01 Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent 17 17 17 85 01 Ol | Plati efectuate în ani precedenti si recuperate in anul curent (SF) -17 -17 6802 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 43.278.550 35.812.048 26.212.151 26.212.351 23.303.650 2.910.501 22.630.623 oi CHELTUIELI CURENTE 43.105.130 35.638.620 10 THLULIC 10 ot Cheltuieli sa 26.145.558 23.235.049 2.916.501 22.395.000 TELTUIELI DE PERSONAL 13.434.960. 12.400.363 11.123.365 10.003.130 1134235 10.007.565 bani 10.498.250 9.160.732 8715476 7.814.338) ss1.118 1.844.568 | 10 01 Ol | Salarii do baza 4915.970 4.842.534 3.562.174 382.004 3.574.712 10 01 05| Sporuri pentru conditii de m 131080 167.561 110. 16134 96.068 10 01 06| Alte sporuri 223.700 190.837 148.540 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.000: 1.000 1.000 1.000 i

Pag. 23 - lel- Capi-| Pa- |Gra- | Ar= tot | ra- | pa / tot |graf Titu ti- col Ali ned at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anale aprobate la finete perioadei de raporiare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente fegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A B 2 3 n 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 ot 01 oi 03 93 03 03 01 91 01 o O mu OI ol bi 91 12 01 02 03 04 05 0 07 08 09 Contributii Inderanizatii platite unor persoane din afara unitatii Indemnizatii de delegare Alte drepturi salariale in bani Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de a: sigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanatate ibutii de asigura i pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentra concedii si demnizat TITLUL II BUNURI SI SERVICII unuri si servicii Furnituri de b: ou Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubriftanti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet Materiale si prestari de sorvicii cu 4.825.000 4.279.000 15.000. 13.000 326.500 264.500 ci 936.710 2.639.631 ci 207.360 1.972.658 33.510 52912 090 880 25970 23072 104.780: 96.109 6.349.410 4.103.357 i 764.120 1.908 16350 146.955 98.030 637.510 355.039 265.050 233.003 130.800 132.446 115.810: 93,640 53.650: 128.690 270.320 140.489 3$I 229.159 2.407,889 1.813.517 41800 432.718 14.587 38A8I 235,556 FI6.197 86.098 2543 74340 131011 4.263.701 14587 83.267 2.550.046. 1.146.226 53.801 38.181 23 556 130.197 86.098 a 74.840 3.820.179 13.122 939 2.334.692 1.142.414 33.801 ct 74.840 130.630, 1.465 381 1.638.796 31.550 407.562 13.157 218.727 108.209 65.142 26.433 74340 130.619

Pag. Capi-| Sub-! Pa- [Gru- | Ar-] Al Credite bugetare Angajamente pa/ | f- | ne. Denamire indicator Credite de anunte Plati Cheltuieli angajament egale bugetare legale efectuate de pintit efective 24 - lei tol | capi- tol |grafj Titlu | col | at aprobale trimestriale la finele cumulate periandei de raportare B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 caracter functional 132.250 118.020 18.707 18.707 18.707 16.788 20 01 30| Altebunuri si servicii pentru intretinere si unctionare R90.930 1716374 370.396 370.396 368.651 1.745 368.704 20 02 Reparatii curente 343.930 192.031 60.563 60.563 60.563 i 50.660 20 03 Frana 2.217.760 1.317.054 1071219 1071219 1.061.503 9716 1.033.491 20 03 01| Hrana pentru oameni 2.217.760) 17.054 1.071.219 1.071.219 1.061.503 9716 1.033.491 20 04 Medicamente si materiale sanitare 190.560 7 17.890 17.395 253.109 20 04 01| Medicamente 72240 67.648 20 04 02| Mater le sanitare 15.530 494 24 + 24 2.456 20 04 04| Dezinfectanti 12.790 12570 2.602 € 2.602 3403 s 20 05 Bunuri de natura obiectelor de i 143370 127.835 37.907 37.007 36.075 1.832 20 05 01, Uniforme si echipament 22.300 10.200 549 20 05 03| Lenjerie si accesarii de pat 18.000 10.000 20 05 30| Alte obiecte de inventar 100 107.635 37.907 37907 36. m a s 1.832 20 06 Deplasati, detasari, transferari 58.000 60.994 = = ci 12.484 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transfarari 38.000 < i 0.994 12 484 20 06 02| Deplasari in strainatate 20.000 20.000 20 1 Carti, publicatii si wat documentare 23.000 23.198 1.966 1.966 1.966 2342 20 12 Consultanta si expertiza 55.000 47.000 7.090 1.050 7090 7.090 20 13 Pregatire profesionala 113.000 104.000 15.400 13.400: 15.400 15.400 20 14 Protectia munci: 44240, 43.796 11.274 11.274 11.274 1.705 20 30 Alte cheltuieli 485.430 287.152 168.033 168.033 38.903 20 30 Q1| Reclama si publicitate 2.000; 2.000 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.260 71.244 27.162 27.162 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 422.176 213.908 140.871 140.571

Pag. 25 - lei- Denumire îndicator Credite de angajament Crodite bugetare anuale aprobate trimestriale la lincle cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare legale Angajamente Plati legale efectunte de platit Cheltuieli efectiv: B 2 3 56 56 56 56 36 57 57 57 0 7" 7" 7 TL 71 n" 01 01 01 oi OI 91 d 02 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI Al ADMINISTRATIEI PUBLICE “Transferuri curente ansferuri din bugetele consiliilor ntarea locale si judetene pentru fi unitatilor de asistenta medieo-sociale TITLUL VI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social European (FSE) Finantarea nationtla*) antarea externa nerambursat Chletuieti necligi TITLUL VUI ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociate în numerar CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii ni, echipamente si mijioacc de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 1.738.520 1.555.600 173 520 1.555.600 1.738.520 1.555.600 4.858.300 6.351.240 4.858.300 1,324.000' 1.315.900 5.007.340) 3.521 00 19.900 19.900 15.231.000 12.121.006 15.231.000 12.121.000 15.231.000 12.121.800 173.420 173.428 173.420 173420 173.420 173.420 19.200 79.206 94220 1.087.079 1.087.079 1.087.079 315.302 a = 315302 11.069.758 11.009.758 1.069.758 101 101.206 101.206 45051 1.087.079 10709) 1.087.079 11069.75 1.069.758 11.069.738 101.206 108206 101.206 1.087.079 1.057.079 1.087.079 9.288.846 1.780.912 101.206 206 206 56.135 45.051 1.087.075 1.087.079 1.087.079 316.061 316851 316.061 8.612.933 8.612.939 612.939 a EI = = a 6.613

Pag. 26 - lel- Credite bugetare Augajamente tol | capi ra-| pa/ | fi- | nel Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plafi Cheltuieli elena angajament legale tol graf Titlu cot | at bugetare leşrale efectuate de platit efective Capi-| Suh-| Pa- Gru- | Ar-| Ali: aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 CE so ş a Îl = e CA 34 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE | RECUPERATE IN ANUL CURENT 34.605 34.605 -34.605 Va Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 34.605 34.605 24.605 85 Ol Plati efectuate în anii precedenti si i recuperate in anul curent -34.605 -34.605 14.605 85 01 Ol |Plati efectuate în anii precedenti si recuperate n anul curent (SF) 34.605 7000 02 Partea [V-a SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE 2082.367.620 165.738.510 117,318,343 117.318.% „ai E și = & 7002 LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA 97.285.080 87.086.900 55.687.975 55.687.975 53.185.632 2.502.343 32.759.640 01 CHELTUIELI CURENTE 51.707.610 18.929.690 27.958.278 27.958.278 26.743.275 1.215.003 21.257.678 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 29.913.780 28.872.040 23.614.962 23.614.962 22.402.369 1.212.593 21.165.456 20 ot Bunuri si servicii 25.552.000 25.052.000 23.561.467 23,567. 467 22,354.874 1.212.593 21.157.682 20 OL 30| Alte bunu: si servicii pentru intretinere si func! nare 25.552.000 25.032.000 23.567.467 = ci = 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.000 100,000 41.495 E = £ < 5 20 03 30| Alte obiecte de inventar 100.000 100.060 47495 47495 47.495 174 20 30 Alte cheltuieli 4.261.780 3.720.040 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri i servicii 4.264.780 3.720.040 55 TITLUL VII ALTII TRANSFERURI 17.510: 17.510 55 ol 17.510 17.510 55 OL 13 | Programe de dezvoltare 17510 17510 56 TITLUL VIE PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

- Pag. 27 - lel- Sa Pa TE ATi — Capi-| Sub-| Pa- Gru-| Ar-| Alt NI Credite bugetare | Angajamente Ţ tol | capi-| ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente Angajamente Plati togaie Cheltuieli bugetare tegale efectuate de platit efective toi |graf| Titlu | col] at aprobate trimestriale la finote cumul; perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 & 7-56 POSTADERARE 0) 56 ol Programe din Fondul Europem de Dezvaltare | 20.040.140 4.343.316 4.343.316 4.340.906 ci Regionala (FBPR) 21.776.320 20.040.140 4343316 4.340.906 a ao| 92 56 01 Ol | Finantarea nationala) 13377336 13.377.330 36 01 02 56 OI 03 362.140 866.350 5.546 n CHELTUIELI DE CAPITAL 28.870.300 26.288.340 18.459.705 inantarea externa nerantbursabila 3.036.850 5.796. 4.337.770 ci E ş -< 1410 91.019 17.172.365 1.287.340 8.68 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 28.R70. 300. 26.288. 18.459.705 18.459.705 17.172.363 1.287.340 8.680.435 71 Ol Active fixe 28.870.300 26.288.340 15.459.705 18.459.705 17.172.365 8.680.436 73 01 01| Constructii 1.320.810 7320810 71 Ol 03| Mobilier, aparatura bi a si alte active corporale 61.660 71 Ol 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 21.549.490. 18.967.530 7 OPERATIUNI FINANCIARE (6.767.176 11.868.870 31 TITEUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 16.707.170 1 18.459.705 17,172.365 | 1.287.346 8618776 218 9.201.214 a a ri 68.870 9.301.218 2.821.526 SI ot Rambursari de credite externe 5.979.020 3.579.020 2.821.526 SL 01 05| Rambursari de credite aferente datorii publice externe locale 5.079.020 3.979.026 Si 02 Rambursari de credite intorue 10.728.150 7.889.850 6.479.692 6.479.692 81 02 01| Rambursari de credite interne garantate 1.500.000 1.000.000 SI 02 05| Rambursari de cret e aferente publice interne locale 9.228.150 6.889.850 6.479.692 6479692 6.479.692 84 PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII 31.226 -31.226 m su

Pag. 28 - lei Capi- toi Suh- capi-| ra- Pa-|Gru- pa / Ar ti tot |graf] Titlu | col Ali ne at Denumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ia finete perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plat efectuate legale de platit Cheltuieli efective B 2 n = 7402 8000 8102 02 a ca ot 20 20 20 56 56 36 36 70 N" n" 1 oi OI 01 ol OI 01 OI 01 30 PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUL TITLUL H BUNURI ST SERVICI LECURENTE Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL (FEN) POSTADBRARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) ) Finantarea externa nerambursabila Finantarea nationa CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Alte aclive fixe inclusiv reparatii capitale) Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE COMBUSTIBILI SE ENERGIE 1085.082.540 612153 10 22.062.880. 22.062.880 22.062.880: 39.152.930, 39.152.930 72.940 33279590 3.866.730 43.866 730 43.866.730 43.866.730 303. 416.410 178.383.740 78.631.610 34.784.880 19.784.880 19.784.580 19.784.880 13.000.000 15.000.0 2.250.000 12.750.800 43.866.730 13.866.730 43.866.730 43.866.730 2850.649.800 1671.692.056 -37.276 -31.226 61.630.366 17.763.641 17.763.841 7.763.641 17.763.6: 43.366.725 43.866.725 E, 166.725 43.566.723 1804.254.798 86.342.153 31.226 31.226 -31.226 61.630.366 17.763.641 17.763.641 17.763.6 | 17.763 &4t 43.866.725 13.866.725 180.254,79£ 86.342.115 31.226 = a a 31.226 60.018.401 10.151.676 16.151.676 16, 1.676 16.151.676 164.978.608 56.342.113 1.611.965 1.611.965 1.611.965 1.611.965 1.611.965 15.276.198 43.909.765 = = 2 & E = = 43.866.725 43.040 137.843.242 58.796.146

Pag. 29 = lei api-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tot [capi] ra-| pa /]| ti- | nej Denumire indicator Credite de Angajamente | Angajamente Plati legat Cheltuieli tol |gral| Titlu | col | at aprobate trimestriale bugetare tegale efectuate de platit efective In finete cun perioadei de raportare A B 2 3 4 5 8 1=5-6 8 oi CHELTUIELI CURENTE 1539.583.210 35. 40 TITLUL IV SUBVENTII 68.145.350 68.145.350 85.968.344 58.784.300 62.145.344 58.182.690 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 68.145.350 62, 62.145.344 536 TITLUL VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN | | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 58.182.690 POSTADERARE 108.129.550 91.437.866 = s = ci 23.823.000 ci 823.009 501.610 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 108.129.550 91.437.860 231 = 5 s n 23.823.000 a 323.000 601.510 56 03 Ol | Finantarea nationala) 52.717.530 43.082.930 12.826.436 [2.826.436 2.326.436 300.793 56 03 02| Finantarea externa nerambursat 55.260.350 48.203.268 1752 10.941.752 10.941.752 300.795 56 03 03 | Cheltuieli necligibilo”) 151.670 151.670 34.812 54.812 7 CHELTUIELI DE CAPITAL, 2.108.840: 4.81 20 ci 108.840 31377 373.771 = m E N TITLUL X ACTIVIE NEFINANCIARE 2.108.840 „108. 373.771 373.77) =— E 7 ot Active fixe 2.108.846 2.08. 373.771 33771 a 71 Ol 01| Constructii 1.665.360 1.665.360 71 AL 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 180 373771 373.771 373.771 12.446 8302 AGRICULTURA, SULVICULTURA, SI VANATOARE 45.000 45.000 11.658 MA 01 CUBLTUIRLI CURENTE 45.000 45.000 11.658 11.658 10 TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL 36.000 36.000 11.897 11.807 11,897 10 oi Cheltuieli salariale in bani 33,200 33.200 9.299 9.209| 9.299 10 Ol 01| Salarii de baza 33.200 33.200 9.289 9.299 9.299 10 03 Contributii 2.800 2.800 10 03 01) Contribui DS 2,598 2598 sociale de de asigura! 2.060 000 1934 1.934 1.938

Pag. 30 -let Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar- | Alf Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra-| pa/ | fi- | med Denumire indicator Credite de anuale Angajumente | Angajamente Piati Cheltuicti legale bugetare legale efectuate de platit efective tol |graijfitiul col at aprobate trimestriale finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 a d = CI m 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 100 100 70 7% 70 10 03 03| Contributii de asigurari socia sanatate s00 500 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 100 II) 31 31 37 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 100 100 7 ” 7” 20 TITLUL HU BUNURI SL SERVICII 9.000: 9.000 239 20 OI Bunuri = a 5 i 9.000 9.600 -235 = = 20 Ol 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, interneţ 1.000 1.000 -239 239 -239 20 0E 30| Alte bunuri si servici pen: intretinere si functionare 8.000. 8.000 1 8402 TRANSPORTURI 124.987.670 18.912.750 93.501.035 93.901.625 78.624.835 15.276.190 19.144.495 01 CUHRLTUIELI CURENTE 96.601.280 92.416.860 76.806.233 76.806.233 51.733.113 15.073.120 66.077.360 | 20 TITLUL BUNURI SE SERVICII 47 20 02 259 28.223.089 9.571.170 30.934.160 05.060; 43.722.010 7.19 nte 47.159.790 43.250.000 31.794.259 9.571.570 30.934.160 20 30 Alte cheltuieli 649.276 472.010 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 567.000 389.746 20 3 30| Alte cheltuieli et bunuri si servicii 82.270 82270 40 TITLUL IV SUBVENTH 33.750.000 33.750.000 33.756.000 3 7 0.000 28.400.000 5 50.000 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor 750.000 28.400.000 3.350.009 de pret si tarif 33.750.000 33.750.000 33.750.000 56 TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13.042.220 14.944.850 5.26.3974 5.261.974 3.110.024 151,950 3.574.620

Pag. 31 - lel Sub-| Pa- [Gru- | Ar-| Ali. Credite bugeture Angajamente anuale Angajamente Angajamente Plati legate Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective tol | capi-| ra-| pa / | tl- | ned Denumire indicator Credite de tol |grafl Titu] col | at angajament aprobate trimostriale la finele cumulate perioadei | de raportare A B 1 Z 3 4 we wi T=5-6 8 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 15.042.220 14.944.850 5261.97. 5.261.974 3.110.024 151.950 3.374.626 56 Ol 01| Finantarea nationala“) 7.806.510 7.806.510 56 Ol 02| Finanfarea externa nerambursabi 6.490.950 6.419.566 56 ol 3 | Cheltuieli necligibite*) 744.760 718.774 7% CHELTUIELI DE CAPITAL 20.126.390 1 890 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 20.126.390 18.235.890 4.543.200 43 250 151.950 2.857.237 TiRII4 718.774 717.383 = 11.842.340 11.639.270 11.842.346 1.842.340) Ti ot Active fixe 20.126.394 18.235.890 11.842.340 71 Ol 01| Construcr 71 0OL 02 842340 11.639.270 203.070 350.280 123.280 dasini, echi mente si mijloace de transport 6.041.420 Ti Ol 03| Mobilior, aparatura 118.600 olica si alte active corporate 120 | 47.120 71 01 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 87.570 13.546.890 11.842.340 11.842.340 11.639.270: 203.070 5.516.807 79 OPERATIUNI FINANCIARE R.260.000 8.260.000 5.404.822 3.404.822 5.404.822 81 TFELUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 8.260.000 7.260.000 5 SA04,822 „404.822 3.404.827 < SI 02 Rambursari de credite interne 8.260.000; 3.260.000 st 02 0 404,822 5.404.822 5.404.822 a <€ VI Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale 3.260.000 1.260.000 54045 5.404.832 3.404.822 4.550.328 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANU PRECEDENTI ST RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -152370 -152370 tlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI E gi 85 PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT -1523%0 -152 370 ci

Pap. 32 - lei Capi- tal Sub-| Pa- Gru- | Ar-| Ali capi-| ra-| pa / tel ne Denumire indicator "ij Titlu | col | at 3 Credite bugetare Credite de angajament suuule trimestr cumulate Augajamente bugetare | Angajamente Plati Cheituieli legale efectuate de platit | efective A B 85 01 Plati efectuate în anii precedenti Fecuporate în anul curent 85 01 Ol |Plati efectuate anii precedenti recuperate in anul curent (SF) Primar, a Nicolae 1 Ă , Director economie, Î Smaranda ÎI sef Serviciu Buget Stelianfi "Btancin

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 09 2012 Pag. 1 -lei- Ţ 7 Capi-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente menite | Angajamente Plari Cheltuieli legale bugetare legale efectunte de platit efcctive Credite de angajament Ang tol | capi-| ra- | pa/ | | ned Denumire indicator anuale tal |gr (| Titlul cot | at aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 EA na E E e m *14 34 02 5E Ol 39 12.000 9.006 9.000 BDUL: 9.000 9.000 5002 TOTAL CHELTUIBLI ss 18.150 182.839.066 428.26 01 CHELTUIELI CURENTE 5331.590.410. 19 4285.268.419 3944277153 33.840.666 331.630.140 86.620 413.352.808 413.352.808 10 TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL 172.817.960 134.833. 443 33.840.666 3714212741 (30.533,F71 130.533.871 20 TITLUL îl BUNURI SE SERVICII 214.179.510 18.304.547 161.32: 30 TITLUL îl DOBANZI 15, 1.997.804 1239.100.169 fi F61,324 i 136.612.825 24731 516 1322154414 17% 15.379.480 9.78 40 THLUL IV SUBVENTII 101.894.350 1601.895.350 95.895.3 31 TEFLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 4.000.520 3.811.600 9.788.886 9.788.452 434 9.563.003 95.895 344 90.545 344. 3.350.000 89.751.270 732.132 2732132 2132132 57 TITLUL VIH ASISTENTA SOCIALA 16.303.300; 13.100.230 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 3.712.000 3.062.000 79 OPERATIUNI FINANCIARE 26.425.740 81 TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 26.425.740 21.452.440 15, 84 PLATI EFECTUATE ÎN ANII PRECEDENTI SI 11.487.662 3.706.750 1.780.912 8.961.945 591.272 1.591,72 1.788.808 1, Bi 7.417.395 a LL 5 7.417.399 RECUPERATE IN ANUL CURENT -233.974 235.974 235,974 85 Tittut XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 235.974 235.974 -235.974 5100 02 Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE 71.492.180 58.859.360 47.309.333 41.309.333 40.370.833 3102 AUTORITATI PUBLICE SE ACTIUNI EXTERNE 46.365.840 37.976.310 33.920.457 33.920.457 26.982.391 oi CHELTUIELI CURE! 6.938.500 38.327.804 6.338,066 26.372.154 TE 46.365.840 37.976.510 33.920.457 33.820.457 26982391 6.938.066 26372154 10 TITLUL ECHELTUIELI DE PERSONAL 24.245.000 26.821.180 20.221.875 10 OI Cheltuieli 20.221.875 20.221.875 20.327.870 ariale în bani 18.791.090 16.265,570 15.906.217 15.906.217 15.906.217 16.012.019 19 Ol Ol | Salarii de baza 17.725.570 15.438.540 15.182.662 15.182.662 15.182.662 15.216.965 10 01 06| Alte sporuri 576.000; 451.530 421.263 421.263 421,263 435.285 10 Ol 12 indemnizatii platite unor persoane din

6380951 610'619'8 061006 [8 nnusd Is ay 10 OZ LIS 769 989'819 SLEGI9 LEGII 000'LL8 IAU “AJ | 80 10 OZ GEIL SFETL SFSTL SFSIL 000'OLI op osatg 190 10 07 as ASLSE 00809 000'SL Is 150 10 OT LI 00568 IS ere dy | FO IO OZ ora REUELE 005'56L 069'LTa IS [CO 10 07 TES L6S's9 OLLTG oc Hogea operare |TO 10 07 LEUSHI OLTST HO'scI nonqopumuma 70 10 oz STE ESTE 900'3sTE 056 TRO'DI 0SZT8OTI 096'0LL'bi MUN 10 oz 900'8£69 06900E£ SI OFR'OZS'OZ TDIA RUS IS HE TATI a el! IS Hpoonoa ned minge) [90 cO Ol 880'8L &FILI OTE ISFEZ nefedue nuyuod 1ogefeue ap Hed sp ctg | CO CO Of 0SS'sT HO IS LOUNUL Sp nnuad op fo of SLS SLI'608 SLT'608 SL1'608 (0z'<s0 ap sp | CO €0 Ol MILL TELL 050'L6 fautos ap op [70 £0 01 GITITE 139'6EZ E 1R9'6ETE OEI Is op emise op 110 £0 OI ET ASOSIEE o oi a: Sort ri 00015 amfiațap ap 10 Oi 909'86Z STI GT Gear Tetea erupe 8 9-s=L 9 s e a v ap UI FI mul ap | aria nn ADLIC) ago JE | (ADI BIBI OI Ba SEI | apunt ap AITA bon | -n | red dea | 01 ua fu Buy PI) HIV | | ni td |-qnS i z

3 = lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tor Credite de anuale Angajamente Angajumente Plati leale Cheltuieli angajament ăi E bugetare legale efectuate de plaiit efective tot | eapi- pa/ | i | ned Denumire îndi tol Fl Titlu | cot | at aprobate trimeştriale | la fincte cuntatate perioadei de raportare & 5 2 3 4 7-36 8 o a 20 02 Reparatii carente 1.698.000 647.965 647.966 285.47 20 04 Medicamente si nusteriale sanitare 17.273 17.271 20 Q£ OH| Medicamente 24.850 24.850 17.275 17.275 1727 20 05 Buni i de natura obiectetor de inventar 223970 187.770 ESt4l6 147.813 6.603 53.901 20 05 30| Alle obiecte de inventar 223.970. 187.770 154416 147. 6 20 06 Deplasari, detasari, tran: 10 40.605 40,605 33.607 6.998 17351 20 06 Ol | Deplusari interne, detasari, transferari 137.510 106.810 20 06 02| Deplasari in si 20 11 Carti, publicat 36.556 36.556 33.558 2598 17.802 inatate 94.000 79.000 049 4.049 49 4.000 49 st materiale documentare 31.000 24.000 10.187 10.187 11471 20 13 Pregatire profesional 133.200 123.200 58.654 58.654 7.48 41.236 17.408 20 25 Chelruieii judictare si extrajudiciare derivate din acliuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 1.170.000 970.10 751.053 75.083 662.808 si a = 5 = a 20 30 Alte cheltuieli 2.537.050; 1.559.250 15375 20 30 01| Reclama si publicitate 45.800 10.080 7013 TAI 7013 20 30 02| Pratocol si reprezentare 130.000 15.000 11.339 11.339 11.339 20 30 03| Prime de asigurare non-viata 65.000 40.000 23.720 28.720 28720 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2.296.250 1.494.256 1496482 1490.48 1.490.476 6 59 TITLUL D ALTE CHELTUIELI 1.300.000 1.300.000 397.892 397.592 397.892 397.892 59 17 Despagubiri civile 1.300.000: 1.300.000 357892 397.892 397.892 397,892 5402 ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE 3 oi CHELTUIELI CURENT! „570 3.599.990 3.599.990 3.599.999 289264 4.186.000 4.180.000 3.154.445 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 850.800 850.000 147.540 3.154.443 2.847.102 747.540 747.540 10 0! Cheltuieti salariate în bani 157.566 137.560 147.540 747.540 147.540

a age Sub-| Pa- |Gru- capi-| ra- | pa / iol [graf] Titlu Ar ti- col AH ned at Denumire îndieator Credite de angajament c dite bugetare anuale aprobate In finete perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Angajumente Plati Cheltuieli legale efectuate de platit efective B ca 10 10 20 20 20 20 20 20 20 2, 20 51 mn 01 02 02 0 5 03 05 06 06 30 3 01 91 O dl 30 oi 30 01 46 indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii ate în natura Alte drepturi salariale in natură "TITLUL ti BUNURI SI SERVICII Bunuri si serviui Carburanti si lubrifianti Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deptusari, detasari, transferari Deplusari interne, detasari, transterari Alte cheltuiţi Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE Transferuri curente Transferuri catre institutiile publice Transferuri din bugetele locale pentru finantarea cheliuielilor curente din domeniul sanatatii OPERATIUNI FINANCIARE TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Rambursari da credite externe din fondul de garantare TRANZACTU PRIVIND DATORIA PUBLICA SI 92.440 1.312.006 400.000 400.000; 1.000 1.000 903,450. 903.480 2.024.000 2.824.000 2.000.005 12.008 1,458,570 1,458,570| 1,458.570 1.458,570 1.000 903.480 2.018.000 2.618.600 2.800.600 9.008 1.323.5% 1323.57 1.323.575 a TE 852 7.506 7.500 3 0.064 350.064 403.982 03.982 16 053 1.643.053 1.627.053 747.540 761.852 1.506 7.500 330.06d 403.982 03983 1.627.053 8.000 3 5 3 147.540 | 454,509 67.076 61.076 1.645.033 1.64 2 a 1.645.033 s 3 1.627.053 1.627.053 43345

Pag. 5 - ivi Capi-| Sub-| Pa- rol | capi ra- tot gr ali Gru- pa/ Titlu Ar- îi col Ali ne+ at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finete perioadei de raportare trimeștriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 5502 oi 30 30 30 OI 10 10 10 10 10 oi di BI 01 0 01 03 OI 02 a i OI 05 IMPRUMUTURI CHELTUIELI CURENTE TITLUL HI DOBANZI Dubanzi aferente datoriei publici inter Dobanzi aferente datoriei publice interne directe Dobuuzi aferenie creditelor interne garantate Dobanzi aferente datoriei publice externe Dobanzi aferente creditelor externe contractate de ordomatorii de credite Dobanzi aferente creditelor externe garantate si/sau directe subimprumutate Alte dobanzi Dobanzi la operatiunile de leasing Partea H-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL IT CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieti salariale în bani Salarii de buza Sporuri pentru conditii de munca Coniributii 2 3 4 6 8 19.481.770 19.481.770. 19.481.770 13.841.860 1.500.000 2.460.250 260.256 2,200.000 3.179.66t) 3.179.660 12.363.640 12.363.610 12.363.610 9500.00, 6.935.000 6.830.000 105.000 2,565.000 15.379.480 1537 80 15379 480 FL.t46.576 9.646.570 1 -500.000 1.200.000 2.772.660 2.772.660 10.676.616 10.676.610 10.676.610 8.099.000 5.968.000 5.889.000 79.000 2.131.000 9.783.536 9.788.866 9.788.886 64026 3.962.611 500.000 946-449 946449 2.139.826 2.439.826 9.771 406 9.771.406 318.497 1.749.687 9.78 9.785.55: 5402.81 5.902.611 300.000 946.449 9.826 2.439.826 9771406 5.771.486 9.771.406 5.378.497 6.0285) 1.745.687 9.188.452 9.788.452 9.788.452 5.902.611 500.000: 946.449 946.449 2.439.392 2.439.392 8.837.938 8.837.938 8.837.938 7 94.928 3.929.180 3.85: 229 73.951 1.563.748 434 833.569 699.630 699.630 183.939 9.663.003 9.663.003 9.663.003 6.277.362 5.777.162 500.000 8.694.498 8.691.498 3.694.498 3.886.049 3.815.098 10921 1.631.452

Pag 5 - lei- Capi- toi Pa- capi. tol Gru- pa/ Ar îi- arut| Piu | col ned Denumire indicator at A Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ja finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective B 2 n 10 10 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 91 91 i bi 01 oi 91 s NI 02 03 02 03 91 Contributii de asipurari sociale de Lat Contributii de urari de somaj Contributii de asigurari sociate de sanatate Coniribuiii de asigurari peatru accidente de munca i boli profesionale Contributii pentru concedii si indernizati FITLUL IE BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou iviatei fe pentru curatenie incalzit, iluminat si forta motrica Apa, esnal si salubritate si lubrifianti Pieso de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu mal caracter functi Alte bunuri si cit pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni 1.943.000 34.000 567.000, 21.000 2.663.610 775.300 1.100 7.006 16.000 80.000 20.060 108.500 90.000 298.700 90.00) 4.000 4000 1.617.000 31.008 64.000 19.000 377.610 694.300 1100 12.600 7.000 12.006 80.006 20000 83.560 980.006 248.700 90.006 4.008 4.000 1.362.042 30.117 338.680 18.848 1.392.900 376.437 1.069 8.169 66.185 5 a 106.516 14776 1.73% 1737 30.87 1.392.909 376. 1.469 8.169 9.607 32,506 9.807 66.185 54.207 106.516 14770 1337 1737 26.945 303.060: 58377 9.0605 32.500 9.807 66.185 = 106. 14770 1737 1737 = 8 a a 35.620 1381 599 9= 602 3% 27222 306.875 63.37% 78.264

Pag. 7 - lel- [Capi- Sub-l Pa-[Gru- | Ar-[ All Crediie bugetare Angajamente RT Angajamente | Angajamente Plati tezale Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efeciive Credite de tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator i angajament aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare tol [graul] Tirlu| cot] af A B 1 2 3 4 we o '7=5-6 8 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.060 5.000 1550 a a 20 04 01| Med 20 04 02| Materiale mente 5.000 5.000 4990 4990 4.990 20 03 Bunuri de natura obi: ectelor de inventar 590.000 550.000 389.061 389081 389.081 28.751 20 053 Ol| Uniforme si echipament 365.000 325.000 247.642 247.642 247.642 20 05 30| Alte obiecte de inventar 225.000 223.006 141.439 141.439 141.43 20 06 Deplas 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 70.000 a i, detasari, transferari 10.000 70.000 2.562 2.562: 2) = si ST e CI 000 = = ei a Ş ci = ci 20 IL Carti, publicatii si materi: documentare 20.00) 13.000 1E3A4 11.344 10.693 20 13 Pregatire profesionala 60.000 50.000 149 4.149 20 13 furvitari si armament de natura activelor fixe pentru armata 20.000 20.000 5.084 n a e a Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, porrivit dispozitiilor legale 180.000 20.000 13.759 13.759 13.759 13.159 20 30 Alte cheltuiek 849310 849340 365.996 568.996 520.069 48.927 513.569 20 30 01| Reclama si publicitate 20 30 03| Prime de asigurare non-viara 37.000 37.000 TUS 71 7.119 1119 20 30 04, Chirii 660.060 600.000 487.509 487.509 438,582 48.927 487.509 20 30 3 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 2123190 212,310 74.568 18925 59 TITLUL IX ALTE CHELTUIELI 200.000 200.600 2 02 Ajutoare pentru daune provocate de e: lurnituti naturale 200.000 200.000 211.346 6500 02 Partea l-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 247.467.120 198,854 540 181.585.372 181.583. 7 173.362.402 3.222.976 167.561.717

Pag, 8 - lei- Capi-| Sub-l Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Augojamente ie Angajamente | Angajamente Plati Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective edite de tot | capi ra- | pa / | fi | ned Denumire îndicator i angajament tol (arat Tiilu | cof | at aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei e raporiare A 5 1 2 3 4 A 5 7=5-6 5 5502 INVATAMANT 152.927.100| 174082 3 0 DI CHELTUIELI CURENTE 1532.927.100 17.401.256 12.090.215 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 108.619.000 50.382.000 108.197. 378 10.099.578 1058.215.134 1041.099.578 78.353.5 78.353.546 78.746 0 Bi Cheltuieli satariale în bani 83.180.280 62.338.020 10 01 Ol) Salurii de baza 35.133.290 6.334.101 6.334.101 61334101 43.979.876 43.979.876 10 Ol 05| Sporuri pentru conditii de munca 1.713.480 315.940 10 Ol 06| Alte sporur 10 01 07| Ore suplimentare 329.214 329.214 2.760.460 1.300.460 1.289.000 1.289.000 10 Ol 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 1.072.160. 347.960 419.595 419.505 419.595 435.977 10 01 11| Fondaferent platii cu ora 3.268.320 2.535.860 2.323.822 ci „3 a 3.822 2.323.822 2.157.509 10 01 12| Indemnizatii platite anor persoane din afara unițai 24.986 24.986 24.986 10 01 30) Alte drepturi salariale în bani 10 02 Cheltuieli saiari 12.967.608 12.967.608. 12.967.608 e în natura 10 02 04| Locuinta de serviciu falosita de salariat si familia sa 1200 1130 10 03 Contributii 25.434.520 18.04 17.019.443 17.019.445 17.046.757 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 18814320 13.377.650 12.740.745 12.740.745 10 03 02) Contributii de asigurari de somaj 58.630 332.636 301.368 301,365 301.368 10 03 03| Contributii de asigurari soc e de sanatate 5.100.340 3.479.270 3.562.171 3.162.171 3.162.171 3.204.695 10 03 04, Coniriburii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 188.050 164.090 151970 151.970 151.970 153.093 10 03 06 Coutributii pentru concedii si indem! atii 843.180 687.210 663,191 683.191 663.191 493.073

3 - Capi-l Sub-| Pa-|Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente a | | Angajamente Plati legale Cheltuieli bugetare legale efectuate de platit efective Cyadite de angajament tot | ra-| pa/ | fi- | ned Denumire Îndi tol (graf| Titlul col | al aprobate trimestriale Ia finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 3 20 TITLUL HI BUNURI SI SERVICII 41.023.800 34.478.020 32.125.385 28.250.304 3.875.081 23.824.768 20 OI Bunuri si servicii 25.235.190. 27.136.110 25 22,929 362 29619121 19497453 | 20 1 Ol| Fur 91.274 uri de birou 350.R00 340.770 338.607 289.870 48.737 249.078 Materiale pentra curatenie 313-410 290.610 222.085 202.069 20.016 172.554 a 01 03| Inculzit, luminat si forta motrica 18.169.970 17.657.190 17.629.984 17.629.984 13.869.591 1.766.393 13.396.054 St Ol 04| Apa, canal si salubritate 3.288.210 3.267.880 32622316 3262216 2.873.468 388.748 42.190 a Ol 05| Carburanti si lubrifianti 194.520 160.540 93.656 93.65& 93.656 80.203 Picse de schimb 63.570 53.026 4545 4,548 4740 sp = > 222222 Sa Ol 07) Transport 25.050 20.39 17.266 17.266 17.266 16.826 a 0 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 888.940 798.036 284,071 484.071 20 01 09| Materiale si prestari de servicii o 56.733 21338 415,692 acter funcțional 1.189.000. 1.649.230 3 și a s 2 3 și si = E si 20 OLE 30| Alte bunuri si servicii pentru întretinere si functionare 3.747.720 3.526.450 2.190.886 624.640 20 02 Reparatii curente 4865310 3.519.370 3.393 418 3.123.857 20 04 si materiale sanitare 5.000 3010 20 04 01| Medicamente 20 04 02 20 03 B 1.629 1.629 1.629 500 2630 1.629 1.635 1625 Materiale sanitare 500 380 de natur obiectelor de inventar 1.449.500 953.160 51.824 481.824 463.959 17.863 110.618 20 03 Uniforme si echipament 50.000 40.500 5.580 5.580 5.580 20 03 03| Lenjerie si acccsorii de pat 200.710 60.160 49,403 49,403 49.403 4308 20 03 30| Alte obiecte de inventar 1.198.880 552.500 426.841 426.841 408,976 17.865 166.330 20 06 Deplasari, detasari, transferari 760, 500 43 43 431 At 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 700 500 43 431 20 09 bateriale de laborator le

- lei- Capi-| Sub- tol | capi- tul Pa- ra- graf Gru- [ar] Au pa/ “Fitlu cot E Denumire indicator at Credite de Credite bugetare anuale aprobate la finete perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamenie bugetare Angajamente legate Plati lectunte 5 3 5 Angajumente legale de platit Cheltuieli efective B 2 n 6602 01 10 + PS = AA Ca 02 02 i ot 01 Carii, publicatii si materiale documeniare Preatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli 03 | Prime de asigurare non-via 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii "TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociule Ol! Ajutoare sociale in numerar 02 Ajutoare sociale in natură TITEUL IN ALTE CHELTUIELI Burse PLATI EFECTUATE IN ANH PRECEDENTI Si RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI CTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPRRATE ÎN ANUL CURENT Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 01 | Plati efectuate În ani precedenti si recuperate in anul curent (SF) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLULI CHELTUIELI DE PERSONAL 4.570 20.000 331.960 4BD 1.000.980 1.072.306 1.072.306 80.000 992,300. 2212.000i 2.212.600 7.801.130 7.801.130 3.550.000 3.786 16.20 223.076 a Ş 3 ci ci 098.250 504.870 975.230 979.230 79.000 900.230 1.562.000 1.562.000 7.278.136 7.278.136 3.030.000 = 2 339.097 193.380 193.35 17,756 17,756 -17.756 -17.156 6.102.070 6.162.070 2.958. 9 204.866. ci 137.722 417.904 417.904 78.807 339.097 193.30 193 380 -17.755 -171.736 17.756 -17.756 6.102.070 6.102.070 2.955.409 417,504 417.904 78.807 339.097 1.193.380 1.193.380 -17.758 -17.756& -V7.756 6.102.070 6.102.070 2.958.409 12.248 21.278 804 777 861.777 234.746 349.006 349.006 247 1.179.570 1.179.5%

Pag. 11 -lei- Credite bugetare Angajamente | Angajamente | Angajamonce Plati Capi-[ Sub-[ Pa- |Gru- | ar-| Ali Credite de angajament tol | capi ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator anuale aprabate trimestriale la finete consulate perioadei de raportare Cheltuieti legale bugetare legale efectuate de platit efective tol [grai] Titlu] col) at ma 3 n A j B 1 6 3-6 10 Ol Cheltuigli salariale în bani 10 01 01| Salarii de baza 2.360.000 2.315.791 2315.91 2315791 2315701 2.360.000 2.313.791 2315791 2.315.791 10 03 Coniributii 807.000 87.000 642.68 642.65 10 03 Ol | Contributii de asigurari sociale de stat 573.000 483.000 10 03 02) Cor 82,58 iburii de asigurari de somaj 000 12.000 11.068 1065 11.068 11.058 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 159.000 128.000 120.422 120,422 120.422 120.422 10 03 04| Contribui de asigurari pencru accidente de munca si boli profexionate 8.000 6.000 4.796 4.790 4.790 4.790 10 03 06) Contributii pentra concedii si indermizal 51.000 39.000 SI SERVICII 013.130 4.010.136 23,755 23.755 18.652 20 TITLUL II BUNUR 20 02 3.113.661 i curente 22.000 3.822.000 3.3172.24£ 3.117.24t 20 04 Medicamente si materiale sanitare f11.010 111.810 20 04 01| Medicamente 61.200 61.200 20 04 02| Materiale sanitare 49810 49.810 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 15.726 15.720 20 03 01| Unifome echipament 15,720 15.720 20 13 Pregatire profesionala 32.406 = e «a Alte cheltuieli 32.000 29.0) 26.420 26.420 = e a 0 0 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 32.000 29.000 26.420 26.420, 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITAŢI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 238.000 238.604 | 26,420 5 0 Transferuri curente 238.000 238,000 51 01 46| Transferuri din bugetele locale pentru

Capi- tol Sub-| Pa- |Gru- tol 1 pa/ Ar ti- graf] Titin | col Ali- ne at Denumire îndieator Credite de angajament Credite bugetare anuate aprobate trime striale la finete cumulate perioadei de raportare Angajamente bugetare Angajamente Angajamente Plati Chelruieti legate efectunte de plutit elective A B 2 | 6702 oi 10 10 10 10 10 10 10 Iu 10 10 10 10 10 10 01 BL oi 01 01 91 ot ai 91 3 3 01 05 06 10 12 13 16 30 finantarea chețuialilor curente Jin domeniul sanatatii CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI CURENTE TIFLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani salarii de baza Sporuri pentru condirii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cumul Inderanizatii platite unor persoane din afara umtatii indemnizatii de delegure Atacatii pentru locuinte Alte drepturi salariale in bani Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contribatii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentra accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizaţii TITLUL îl BUNURI SI SERVICII 238.000 49.985.000 49.985.000 11.783.000: 9.632.680 6.467.726 51.700 244.600 31.000 1.621.600 = A se ci 1.648.640 36.420 392.970 S1,100 38.202.000 238.000 43.395.240 43.395.240 9.214.500 7.586.210 589.410 103.100 182.500 57.00 1.472.500 = â 100 216.000 333.306 1.628.690 1,239.68 28.590 298.190 44.500 34.180.340 37515.20 37.815.217 8.738.042 7.169.656 4.800.553 341.348 158.963 63074 1.271.68t 9415 199.54£ 1253381 1.204.983 26234 31.615.200 31.615.217 8.738.042 7.169.656 158.963 6347 31.220, 25.877.175 36.177.812 1.437.388 ua 3 36.177.829 1.437.388 8.738.042 7.169.656: 4.500.553 1.271.681 1 255.671 9.113 9-13 199.541 199.541 - 381 297585 a = 86 1.595.640 1.204,83 211.831 26.293 289.530 16.359 14.801 31.220 50.852 27.438.787 1.437.388 21.053,989

Pag. 13 — Capi-| Pa- | Gru- | Ar-| Alt Credite bugetare Credite de m anuale angajament Angujumente Angajnmente Plati Chettuieli legale bugetare legale efectuate dep toi | eapi-| ra-| pa / | îi- | ne Denwumirt indicator aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare tol graf| Titlu | col] at efective a B 1 2 3 4 5 6 7=5-6 8 20 OI Bunuri si servicii 2.497.980 2.298.730 1.661.535 1.661.535 1.629.760 31.775 1317508 20 OLE Ol | Furnituri de birou 51.920 46.690 24.860 24860 20 Ot 02| Materiale pentru curatenie 36.000 31.250 10.903 20 01 03| Incalzit, iluminat 20 Di 04| Apa, canalsi 0.905 forta motrica 435.980 376.127 376.12 tubritate 54.320 2.000 35.916 35.915 353,915 35.048 20 OLE 05) Carburanti si lubrifianti 77.346 65.510 43.280 43.280 43.250 20 01 06| Piese de schimb 24.210 22.200 = 2 3.847 4,252 20 OLE 07| Transport 40.006 46.000 480 450 450 480 20 QL 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 151.100 119.700 94385 943 94.385 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter funciional 793.000 755.500 556.261 530,261 318.486 31775 433.576 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru tretinere si funcțianare 779-100 732.900 521.474 521.474 521.474 338.228 2 02 Reparatii curente 205.000. 200.000 102.968 102.968 102.968 20 03 rana 650.820 650.820 295373 255.373 295.373 299.979 20 03 02| Hrana pentru animale 650.820 650.820 205.373 295.373 295.373 299.979 20 04 Medicamente si materiale sanitare 20 04 Medicamente 20 05 Bunuri de natura obiectetor de inventar 847.080 834.080 715516 719.516 119.516 82323 20 05 Ol | Uniforme si echipament 19.08 19.080 19.073 19.073 19.073 20 05 30) Alte obiecte de inventar 828.000 815.000 700.443 700.443 100.44: 20 05 Deplasari, detasari, transferati 299.000 246.500 185.409 188.409 188.409 181.491 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 218.000 186.500 152,592 132.892 132,892 145.974 20 06 02| Deplasari în strainatate 81.000 60.000 35517 n a = DI a 20 11 Carti, publicatii si materiale

Pag. 14 - lei- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- | tot ra- tol pa / aTafi Tilu col ned at Ali- Denumire îndivalor Credite de ment Credite bugetare aprobate la finele de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugctare Angaţamente legale Angajamente Plati legale efectuate de platit Cheltuieti efective B 2 a wi 6802 a ca 91 10 10 10 10 10 16 10 01 oI 91 i 01 61 91 ol 01 04 3 oi Ol 03 0% 10 12 documentare Pregatire profesio Protectia munc: Alie cheltuie Reclama si publicitate Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT “Titlul XV PLATI RFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SE RECUPERATI IN ANUL CURE: Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate în anii precedenti si recuperate în auul curent (SF) ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA CHELTUIELI CURENTE TITLUL FCHELTU: 1 DE PERSONAL Cheltuieli salariale în bani Salarii de baza Sporuri pentru condiții de munca Alte sporur Fond pentru posturi ocupate priu cumul Iademnizatii platite unor persoane din afara unitatii 4.000, 4.000 2.000 2.000 23.440 19.500 33.672.680 26.000 20.92 410 19.656 16.200 113.500 33.500.480 29.791.260 36.753.890 30.780.320 13.434.960 12.400.363 10.498.250: 9.760.732 4975.97, 4.842.534 131,080 167.561 223.10 190.837 +.000 4.823.000 1,279.000 23.892.328 16.845 109.053 25.766.430 -17 17 8715476 3.962.174 104621 148.531 1.000 13.574 25.892) = a 189.033 -17 25.830.243: 11.123.365 5.715.476 110.62] 48.540 1.000 4.263.704 1.405.613 109.053 24.360.817 1.405.513 -17 17 17 7 22.885.142 2.910.501 22.919.747 2.916.501 1114235 SSL. HS 3.580.170 382.004 94.487 16,134 18.152 3.820.179 443,522 100 10.007,565 7.534.568 3.347.723

Pag. 13 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| All Credite bugetare i Angajamente mente Plati Chottuieli legale bugetare legale efectuate de platit efeci Credite de angajument Angajameute Anguj tol | capi ra- | pa/ | ti- | ne Denumire indicator anuale aprobate trimestriale la fincle cumulate perioadei de raportare tol |grafț Titlu col] at A B 1 2 3 4 5 5 7=5-6 10 Oi 10 Of ) de detegu 15.000. 15.000 281 a 28t 281 Alte drepturi sal o ma iale în bani 326.500 SUU 229.159 229.59 207.853 21.306 186.971 10 03 Contributii 2.536.710 2.639.631 2.407.889 2.407 Bau: 253.17 2.162.997 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 2.207.366 19726; 10 03 02| Contributii de a 1.515.517 1815517 177.559 1.638.796 igurari de somaj 5 „510 52912 41.800 ILSU0 7. 30 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de natate 543.090, 4 452.718 2.78 406.954 45.764 407.862 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profisionale 2 e a 23072 14587 14587 wo a a o > Contributii pentru concedii si indemnizatii 104.780 96.109 83,267 TITLUL i BUNURI SI SERVICII 6.349.410 4.103.357 2.550.046 79379 3.888 63.632 ci 371, 01 Bunuri si servicii 2.761.120 1.908.585 1.146.220 L146.220 3.806 1118.65 36 De = a «a OI 01| Fumituri de birou 163.57 146.833 55 801 55.801 55.80 71.339 «a 3852282832 Ol 02| Materiale pentru curatenie 98.030 83.929 38.181 38181 31.566 615 33.064 a 01 03| încalzit, si forta motrica 637.510 355.039 235.556 235.556. 235.302 254 29.727 | 01 04| Apa, canal si salubritate 269.050 233.003 110.197 110.197 109.586 st 108.209 a Ol 03) Carburunti si lubri anti 136.800 132.446 86.095 86.098 68.142 a Ol 06| Picse de schimb 115.810: 93.640 25.433 a 01 07| Transport 53.650 128.690 74.840 a OI 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 270.320 140.489 13181) 130.630 38[ 130.6t9 E &« Ol 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 132.250 118.020 38,707 18.707 18.767 16.788 20 01 30| Alie bunuri si servicii pentru

Pag, 16 - Capi- tol Sub-| Pa- capi ol graf] Titlu Gru- pa/ Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele periondei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Pati efeciuate Angajamei tegate de platit nie Cheltuieli efective A B 2 = 20 2 20 20 20 20 20 20 02 03 06 oi 01 02 04 intretinere si functionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Medicamente si materiale sanitare Materiale sanitare Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si echipament Lenjerie si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, tri Deplasari în strainatate Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli Reclama si publicitate Prime de asigurare non-viata Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 894.930 343.930 217.760 ai 217.760 100.560 72.240 15.530 12.790 143370. 22.306 10.000 07 000 38.000 20.000 23.000 553.000 113.000 9.430 2.000 63.260 422.170 1.738.520 16.374 192.031 1.817.054 91712 67.648 11494 12.570 127.8 5 10.200 Ta.aaa 107.635 60.994 40.994 20.006 23.198 47.000 104.006 43.70 287.152 2,000 71.244 213.908 1,555.608 370.396 60.563 1.071.219 1.871.219 17.890 15.264 2502 31587 37.307 Abd 1.966 7.090 15.400 11.274 168.033 27.162 140,571 1.087.078 374.396 6563 1871219 1.871.219 17.896 15. 37.907 31,907 1566 7.09% 11.274 168.033 27162 140.871 1.057.075 368.651 60.563 1.061.503 1.061.503 17.89% 36.075 1.566 7.09% 13.400 11.274 168.033 27.162 140.871 1.087.079 9.716 9.716 60.660 1.033.491 1.033.491 25.109 3.403 7.090 15.400 11 7051 38.503 a a m 1.087.079

Pag, 17 - lei [Capi-] Sub-| Ali Credite bugetare Aungajamente amente Angajamente Plati legat Cheituieli egale bugetare legale efectuate de platit efective Credite de angajament tol | capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator [| Titlu | col | at anuale aprobate trimestriale ta fincle cumulate perioadei de raportare tol A B 1 2 3 4 m 6 7=5-6 8 51 Ol Transferuri curente 1.738.526 1.555.600 L 87.079 1.087.079 1.087.079 1087079 5I 01 39| Transferuri din bugetele consiliilor Jacal E E judetene pentru finantarea unitatilor de a: stenta medico-socinle 1.738.520 1.555.600 1.087.079 1.087.079 1.087.079 1.087.079 57 TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA 15.231.000 2.121.000 11.069.758 9.288.846 1.780.912 8.612.939 57 02 Ajutoare sociale 15.231.000 12.121.000 1.469.738 9.288.846 [750.912 3.612.939 57 02 QOl| Ajutoare sociale în numei 15.231.000 12.421.000 16.069.738 11.069.758 9.288.846 1.786.912 5.612.939 s4 PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDEI RECUPERATE EN ANUL CURENT 34605 34.605 35 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SE RECUPERATE IN ANUL CURENT 34.605 - 3 85 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent 34.605 34.605 34,605 85 Ol Ol Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent (SF) 34.603 314.605 -34, 3 7000 02 Putea IV-a SERVICE SI DE VOLTARE PUBLICA, EOCUINTE, MEDIU SE APE 68.683.830 60.525.790 7002 LOCUINTE, SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA 46.620.950 40.740.910 Ol CHELTUIELI CURENTE 47.824.037 2.824.558 41.210.362 32.584.954 31.672.361 1.212.593 23.946.982 25.913.780 28.872.040 20 TITLUL Il BUNURI SI SERVICIE 29.913.780 28.872.040 23.614.962 22.402,369 1.212.593 21.165.456 23.614.962 22.402.369 1212593 21.163.456 20 Ol Bunuri si servicii 23.552.000 25.052.000 23.567.467 23.561.467 22.354.874 1.212.593 21.157.682 20 01 30) Alte bunuri si servicii pentru întretinere si fanctianare 25.552.000 25.052.000 23.567.467 23.561.467 22.354.874 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 100.006 108.000 47.495 471.495 47.493 20 05 30| Alte obiecte de inventar 100.000 100.000 47.495 7.495 41.495 7.714

Pag. 18 - lei- [Capi-| Sub-[Pa-[Gru- tol capi-| ra-| pa/ af] Titlu tol Ar- ti- col Ali- ne at Denumire indicator Credite de nent Credite bugetare anuule aprobate lu finele perioadei de raportare trimestriule cumulate An mente bugetare Plati efectuate Angajamente fegale de piatit Choltuieli efective B 2 7402 20 20 7 sl st a SI BL 81 A o BI 01 02 02 02 01 UI 0 91 01 Alte cheltuieli Alte cheltuieli cu bunuri si servi OPERATIUNI FINANCIARI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE Rambursari de credite externe Runbursari de credite aterente datoriei publice externe locale Rambursari de credite interne Rambursart de credite interne garantate Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locale PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Titlul XV PLATI RFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREN Plati efectuate în anii precedenti si recuperate in anul curent Plati efectuate in anii precedenti si recuperate în anul curent (SF) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURI TITLUL ÎI BUNURI SI TE RVICE Bunuri si sorviei Alte buni si servicii pentru întretinere si functionare 261.780 1.261.780 16.767.170 16.707.170 3.979.020 5.979.020 10,728.130. 1.560.600 9.228.150, 22.062.880. 22.062.880, 22.062.850 22.062.880 22.062.830. 3.7204 3.726 040 11.868.870 11.868.870 3.979.026 3.979.020 7.889 850 1.000.000 19.744.880 19.784.880 19.784.880 19.784.880 19.744.880 9.301.218 930 28 2,521,5% & 479.692 31.225 -31,226& 17.763.641 17163 641 17.763.64t 17.763.641 17.763.64E 930.215 9.301.218 257 6.479.692 6479.692 31.226 1.226. -38226 17.763.641 17.763.641 17.763.641 171763 641 11.763.641 6.479.692 6.479.692 -31.226 16.131.676 16.151.676 16.131.676 16.351.676 16.131.676 1.611.965 1.611.965 1.611.965 161.365 1.611.965 2 2. 17. 223.350

Pag. 19 - Credite bugetare Angajamenie 1 va-| pa! | tin | nel Denumire indicator Credite de male Angajamente Plati ferate Cheltuieli angajuntent aprobate trimestriale Bu aprobate rimestriale efectuate de platit efective la inele cumulate perioadei de raportare Capi-| Sub-[ Pa- |Gru- | Ar-| Ali tol ol |graf| Titlu | col] at bugetare A 8 1 a 3 4 5 6 7-6 3 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 8102 1533.922.360 138953 713 138.953.713 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 68.145.350 68.145.350 01 CHELTUIELI CURENTE 68.145.350 TITLUL IV SUBVENTII 58.145.350 14921170 1253.235.759 62.143.344 690 62.145.344 62145344 35.182.690 62.145.344 58.182.690 93 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si tarif 68.143.350 68.145.350 8302 AGRICULTURA, SILVICULTURA, 62. = pi = = z ci s SE VANATOARE 15.000 01 CHELTUIELI CURE! 000 11.658 11.658 TE 43.006 43.006 11.658 11.638 6: E) TITLUL L CHELTUIELI DE PERSONAL 36.000 36.008 11.897 11.897 11.897 10 ol Cheltuieli satariale în bani 33.200 33,200 9.299 9.299 9.299 10 Ol Ol| Salarii de baza 33.200 33200 9299 9.299 10 03 Contributii 2.800 2800 2.598 2.505 2.598 10 03 OL| Contributii de asigura suci AL 2.000 2.006 1934 1,934 1.934 10 03 02| Contribut de asigurari de somaj 100 aa n % 70 10 03 03| Contributii de asigurari sociale de sanatate 500 500 10 03 04| Contriburii de asigurari pentru accidente de munca si bali profesionale 160 100 31 31 31 10 03 06| Contributii pentru concedii si indemnizatii 100: 100 7” 7” ” 20 U BUNURI SI SERVICII 9.000 9.000 -239 -239 -239 i 20 01 Bunuri si servicii 9.000 9.000 -239 -239 -239 1 20 Ol 08| Posta, ielecomunivatii, radio, tv, internet 1.000 1.000 -239 -239 239

Pag. 26 - lel- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| All Credite bugetare Angajarnente Credite de Angijamente Angajamente Plati Cheltuieli i d legale dr angajameni ATi ta astia g tot |ecal| Titlu | cul | at aprobate trimestriate bugetare legale efectuate de platit efective ta finele cuntulale perioadei de raportare tol | capi-, ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator E B 1 2 3 4 5 6 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare 00 8.000 1 8402 TRANSPORTURI 89.819.060 85732010 16.796.711 76.196.711 61.87 al CHELTUIELI CURENTI 54 14923.10 67.053.068 81.559.066 74.544.259 71.544.259 20 TITLUL Hi BUNURI SI SERVICII 47.809.060 43.722.010 37.194.259 s 5 14.921.170 31.794.259 = 2 a a & 9.571.170 30.934.169 | 20 02 Reparatii curente 47.159.790 37.794 59 28.223.089 9.571.170 30.934.160 20 30 Alte cheltuieli 64 270 20 30 03| Prime de asigurare non 567.000 389.740 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 52270 32270 40 TITLUL IV SUBVENTU 33.750.000 33.750.000 33.750.600 33.750.00 28.400.000 5.356.000 40 03 Subventii pentru acoperirea diferentelor de pret si 33.750.000 33.750.000 7” OPERATIUNI FINANCIARE SI TITLUL XIV RAMBURSARI DE CREDITE 33.750.000 25.400.000 5.350.000 31.568.580 4 8.260.000 8.260.000 5.404.822 z 260.000 8.260.006 5.404.822 5.404.822 4, 5 n 5 BL 02 Rambur Si 02 0 ri de credite interne „260.000. 8.260.001 5.404.822 3.404.822 wm Rambursari de credite aferente datoriei publice interne locala 8.260.000 8.260.000 5.404.822 s4 TITLUL XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CUREI 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT -l -152.37 -152.370 -l = E a -132.370 = E A 83 Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent - = = și 370 -152.3%) 85 01 Ol |Plati efectuate În anii precedenti si

All ne Denumire indicator Credite de at efective n 5 T1=5-6 8 -152.376 9902 96 Primar, Bireetor economic, Sef Serviciu Buget „ot TE Nicolae Robid” Smaranda Hara Sfânciu Steliana

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL BUGETULUI LOCAL - CHELTUIELI SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 09 2012 Pag. 1 - Capi- tol Pa- [Gru- | Ar-| All ra-| pa / tot [erai] Tir | col ti- ne at Denumire indieator Credite de augajament Credite bugetare anuale aprobate tn finele periondei de raportare trimestriale cumulate Angajamenie bugerure Angajamente legate Plati efectuate Angajnmente legate de platit Cheltuieli efective A 2 3 4 5 6 5002 3100 5102 01 a = 02 7% 71 7" n" 7"1 7 0 Ol ol 0 01 03 30 TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE TITLUL VIE ALTE TRANSFERURI "TITLUL VH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE CHRLTUIBLI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE PLATI EFECTUATE IN ANII PRE EDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT Tidul XV PLATI EFECTUATE IN ANI PRECEDENTI SI RECUPERATE ÎN ANUL CURENT Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Aclive fixe Consiruetii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilicr, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii 38.103.160 204.853.030 5.529 850 1909.303.676 113.230.130 113,250.130| 2.673.100 2.673.700 2.673.700 2.673.700 2.673.706 R0D.000: 333.750 268.783.R00 1606.582.700 5.461 880 17.510 1535.103.310 108.201.100 108.201.100 2.673.766 2.673.700 2673.70 2.673.760 2.673.708 800.800 353.750 121.337, 704 38.534.653 916.499 37,558.154 82.509.301 82.509.361 631.541 124.066 [21.337.701 38.534.6; 3 976.499 7. 5.1 4 82.809.301 82.509.301 124.066 19.125.591 38.350.291 976.499 37.403.794 80.751.551 80.751.551 a A a a a a s 631,541 = a 8 a a 124,066 1240 154.360 2 s n a = 3 ci 9.966.606 9.835,39; 82.922.706 62922 706 171.562

Pag. 2 - lei Ali Credite bu pa/ | ti- | ne- Denumire indicator Credite de anuale Tia! col | ar angajament aprobate trimestriale la finele cumulate perioadei de raportare Gru- | Ar otare Angajumente Angajamenie Angajamente Plati legat Chettuiali egale le efectuate de platit efective bugetare A B 1 2 3 5 6 7=5-6 5 capitala) 1.519.950 1.519.050 507.473 S4 PLATI EFECTUATE ÎN ANH PRECEDENTI SE 98.210 RECUPERATE IN ANUL CURENT 85 Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SL RECUPERATE ÎN ANUL CURENT 6.253 6.253 6,253 m so Ol Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent & ia dq a e a e 85 Of 02 | Plati efectuate în anii precodenti si recuperate în anul curent (SD) 6 6000 02 Partea Îl-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 302.780 302,780 LOA 6102 ORDINE PUBLICA SI SIGURANTA NATIONALA 302.780 302.750 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 302.780 302.780 604 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARI a 4 ș a a 94t 126.263 64944 126.265 302.780: 302,780 64.94 64941 64.941 126.265 7 OI Active fixe 302.780: 302.780 64941 4948 64541 1% TE Ol 01| Constructii 71 Ol 02) Masini, echipamente si mijloace de transpor 277.380 277.580 60.936 50936 50.936 25920 Ol 03| Moki er, aparatura birotica si ulte active corporale 71 Ol 30) Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) 25.400 25,406 105 4.005 4005 3.258 6500 02 Partea CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE 36.033.890 33.867.160 12.676.641 12.676.641 12.109.361 367.340 6.601.846 65302 NVATAMANT 3.958,520 3.681.950 t 3 < > = 2 1,537.026 1.537.026 1.210.785 Ol CHELTUIELI CURENTE 1.412.960 1.412.960 = a "a a CI 2 1.153.525 1

Pa ag. 3 - lei Capi- toi capi-| ra- Sub-l Pa-|Gru- pa / graf] Titu ti- col Alt ne Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anusie aprobate la finete perioadei de raportare trimestriale cumulate Angaj mente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective 3 n 60; 'a m 56 56 75 71 71 71 71 71 n" OI Ol 02 02 02 02 07 07 07 01 i oi 01 EI Ol 02 OL 02 03 01 02 01 02 TITLUL VIU PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABI POSTADERARI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Programe din Fondul Social European (FSE 7) Finantarea externa nerambursabila Finantarea nationi Chletuieli neeli Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA) Finantarea Finantarea externa nerambursabila E DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Constructii Masini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte (inclusiv reparatii oapitate) SANATATE 1.412.966 303.960 173.420 130.540 1.079.000 31.70 983.010 64.206 30.000 8.000 22.000 560 560 „60 44.240 4789 9.537.920 12.960 173,420 130.540 1.079.000 31.790 983.810 64.200 38.000 &.000 22.000 ci 268.090 ai 268.990 ei 268.990 1.750.050 439% 4450 550 381.501 3.407 18.972 105.028 1.031.525 978.038 33.437 381.501 381.301 381501 a = 124.000 18.972 105.028 381.501 381.303 381.501 1.033.467 1349 10.608 TO27.103 983.432 41.673 95.827 99.827 99.627

Pag. 4 - lei- Capi-| Sub-| Pa- | Gru- | Ar-| All Credite hugetare Angajamente mate Angajamente Piati toi ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator tot Credite de angaja pi erati Titlul col] at gajament aprobate trimestriale ta finele cumulate perivadei de raportare _ 4 B t 2 3 4 T=5-6 al CHELTUIELI CURI legate Cheltuieli i bugetare efectuate de platit efective a m TE 8.419.060 8.351.096 971.678 977.578 977.578 131212 51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE 5. şi 9.858 5.461.880 976.494 976.499 131.212 Transferuri de capital să 529.856 5.461.886 976.499 976.499. 916.495 131.212 SI 02 28| Transferuri din bugetele locale pentru Finantarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii “a 529.850 976-499; 916.499 56 TFFLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABIL (FEN) POSTADERARE s zi ei 2.889.210 1179 1179 1.179 56 OI Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 2.889.210 2.889.210 1179 [179 1179 wo Va al 01 | Finantarea nationala”) 567.650: e ”“ ol 02 5 Ol 03 | Chelfuieli necligi inantarea externa uerambursab a 2.313.516 2.313.910 1179 LI 1179 = 7.650: 7.650 70 CHELTUIELI DE C PITAL 118.860, 148.360 53.729 55729 53.729 71 TITLUL X ACTIVI NEFINANCIARE 1.118.860. 1.118.860 55.729 35773 55.729 7 OI Active fixe 1.118.860 1.118.860 55729 55.729 55.72 71 01 Ol] Constructii 160.540 360,540 7E Ol 03| Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale 200.000 200.000 7L QE 30| Akeaclive fixe (inclusiv reparatii capitale) 558,320 558.320 55.728 6702 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 16.014.790 15.683,544) 9.689.700 4.708.161 01 CHELTUIELI CURENTE 4.551.240 4.519.990 26: 56 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN 7.858 2.637.838 4.139.719

Pag. 5 - lei- Capi-| Sub-] Pa- tol | capi ra- tol rafi Gru- pa/ Titlu Denumire îndi, Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de rapariare trisuestriate cumulate Augajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajnmente legate de platit Cheltuieli efectiv B 2 n 56 56 56 e a mA a 7" 7" 71 7"1 71 71 OI oi oi Ol 01 ol UI 02 03 91 02 | FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala*) Finantarea externa nerambursabila Cheltuieţi neclig let) Programe din Fondul Sacial European (FSE) Finantarea nationala Finantarea externa nerambursabila Alte programe comunitare finantate in perioada 2007-2013 Finantare nationala Finantarea externa nerambursab: Cheliuiei necligibite CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active tixe | Constructii dasini, echipamente si mijloace de transport aparatura birotica st alte active corporale Alte active îlxe (inclusiv reparatii capitale) ASIGURARI SI ASISTENȚA SOCIALA 4.551.240 4.238.736 839.380 3.369.830 125.000 70.160 54.000 3,550; 463.550 463.550 2494510 340,500 368.540 7.660.000 6.524,660 4.519.990 4238.70 839.380 3.369.430 9,520 187.510 33180 154.330 93.756 32.620 41.000 130 11.163.550 11.163 550 11.163.550 2.494.516 700.000 359.040 7.610.000 3.031.720 2.629.392 1.031.842 1.031.842 1.031.842 2 416.508 2.629.641; ci 71031842 7.031.842 7.031.842 703842 416508 6.464.502 5.464.502 416.508 567.340 4.139.7t9 | 111.505 28.214 90]8 19.089 107 568.442 368 442 47.639 184048 3. 1.654

Pag. 5 - ici Capi-[ Sub-| Pa-|Gru- | Ar- tol | capi ra- tol graf] Pitiu | col pa/ ti- Ali neg Denumire indicator at Credite de an; ament Credite bugetare anuale aprobate la finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective B 2 3 7000 02 7002 OI 56 56 56 56 70 71 "1 71 71 71 22 n n a Dn nn Va 02 02 02 02 91 01 01 91 i 91 01 CHELTUIELI CURENTE 7 TITLUL VE PROFECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul Social Europenn (FSE) 01 | Finantarea nationala*) 02 Finantarea externa nerambursabila 03 | Chietuieti necligibite*) CHELTUIELI DE CAPITAL, TITLUL X ACTIVE EFINANCIARE Active fixe 01| Constructii 02 | hlasini, echipamente si mijloace de transport 03 | Mobilier, aparatura biratica si alte active corporate 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Partea FV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU SI APE FOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI CUREI TITLUL VIE ALTE TRANSFERURI E A, Transferuri interne 13 | Programe de dezvoltare TITLUL VIII PROIECTE CU FINANTARE DIN 6351. 6.351.240, 6.351.240, 1.324.000 5.007.340 19.900 173.420 173.420 173.420 79.200 94.220 133.683.790, 50.664.130: 21.793.836 17.510; 17.540 17.510 4.858.300 4.838.300 1.316.506 3.521.500 19.900 173.420 173.420 94.220 105.212.720 46.345.990 20.057.650 17.510 17.510 17516 315.302 315.302 315.302 315.302 101,206 101.206 101.206 56.669.746 22.503.021 4.343,316 313.302 313.302, 1.206 161.206 101.206 56.155 3.051 66.669.746: 22.803.021 4343315 313.302 315.302 10.206 181,206 = a 5 19.996 a 1.513.271 4.340.906 316.061 316.061 316.061 316.661 47.066 16.613

Pag 7 - lei» Capi-| Sub-[ Pa- |[Gru- tul capi- tal grat pa / îtlu Ar ti- col Ali ne Denumire indicator ai Credite de augajmnent Credite bugetare anuale aprobate ia fincle perioadei de raportare trimestriale cuntulale Angajamente bugetare Angajamente Piati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 15 2 n 17402 56 36 56 7% 71 "7 01 oi 01 01 01 01 oi 03 03 03 a: FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) 01 | Finantarea natioi 02 *) antarea externa nerambur 3 | Cheltuieli nesligibile”) CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 01| Constructii T, aparatura birotica si active corporale 30| Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) PROTECTIA MEDIULUI CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIN PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul de Coeziune (FC) ax) 02| Finantarea externa nerambursabila 01 | Finantarea nationa CHELTUIELI DE CAPITAL TIFEUL X ACTIVE N FINANCIARE 21.776.320 21.776.320 13377330 8.036.850| 362.140 28.870.300 28.870.300 28.870.300 7.326.810 21.549.490 53.019.660 39.152.934: 39.152.936 9.152.930 3.872.940 33.279.990 43.866.730 43.866.730 1.866.730 20.040.140 20.040.140 13.377.330 796.460 856.350 a 26.288.340 26288.30 7.324 10 15.967.530 58.866.730 13.000.600 15.000.000 15.000.600 2.250.000 12.750.000 43.866.730 43.566.730 43.866.730 4.343.316 4.337.770 3.546 59.705 59.705 18.459.705 „459.705 43.866.725 43.866.725 43,866,725 43.566.723 18.459.705 18.459.705 18.459.705 3.866.723 413,866.775 566.725 413,866.725 4.340.906 4.340.966. = 'ă a - 260 n 16 17.172.365 17.172.365 17.172 355 17.172.365 43.866.725 43.866.723 43.866.723 43.865.723 248 218 1.287.340 92.222 91019 1.203 8.580.436 8.680.436 8.680.436 51.660 8.613.776 43.909.765 43.909.765 43.909.765 43.909.765

Pag. 8 - Jai Capi-| Sub-l Pa-|Gru- | Ar+| Ali Credite bugetare Angajamente mente Piati teal Cheltuieli legale bugetare legate efectunte de piutit efectiv tor Credite de anuale angajament uprobate trimestriale la [inele cumulate perioadei de raportare 5: î i. amente FE ned Denumire îndi ente | Ang tot | capi ra-| pa / tot [graf] Titlu 3 3 A B 1 2 3 4 3 6 71 Ol 01| Constructii 43.866.730 43.866.730 TE Ol 30| Alteactive fixe (inclasiv reparatii e e) 8000 02 Partea V-a ACTIUNI ECONOMICE 145.407.000 126727 8102 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 30.085 41.301.085 40.946.065 333.026 110.238.390 93.546.700 24.196.774 24.196.77t 24.196.771 Ol CHELTUIELI CURENTE 1068.129.550 91 TITLUL VII PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN 37.560 23.823.000 23.823.000 23.823.000. 601.610 POSTADERARE 108.129,550 91.437.860 23.823.000 23.823.000 23.823.000 601.610 56 03 Programe din Fondul de Coeziune (FC) 10.120.550 91.437.860 23.823.000 23.823.000 23.82, 56 03 Ol Fin 000 â01.610 rea naționala*) 52.117.530) 12.826.436 12.826. 36 12.826.436 300.795 56 03 02| Finantarea externi nerambursabila 55.260.350 10.94.7152 10.941.752 10.941.752 300.793 56 03 03 | Cheltuieli neel e) 151.670 7» CHELTUIELI DE CAPITAL 2.108.840 54812 4.81 a 24 373.771 3317 iZ446 74 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 168.840: 2.108.340 373.771 373.77 373.17) 12445 mi 71 01 Active fixe ci 108.840 2.108.840 373.771 373771 373.771 12446 71 GL Ol] Constructii 1.665.360 1.663.360 71 OI 30| Alteactive lixe (inclusiv reparatii capitale) 3480 BTN 37371 373.771 12.446 8402 TRANSPORTURI 35.168.610 33.180.740 1710431 16.749.204. 335.020 12.091.427 01 CHELTUIELI CURENTE 15.042.220 14.944.850 5.261.974 5.261.574 5.H0.024 56 TITLUL VHI PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 13.042.230 14.944.850 3.574.620 ă 61974 5.261.974 5.110.024 151.950 es 374.620 a a a Programe din Fondul European de Dezvaltar Regionala (FEDR) 15.042.220 5.261.974 3.261.974 3.110.024 131.950 3.574.620

Page 5 - lei- Capi- tot Sub-| Pa- |Gru- capi- tol a graf| Tila pa/ Ar ti- col ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite buge anuale aprobate la fincle pertont de raportare trimestriale cumulate Angajumente bugetare Ang gajumento legate Plati efectuute Angi armente legale de pintit Chehtuieli efective 9902 A Primar, Nicolae Robu 56 56 56 70 71 7"1 71 71 = TE Ol Ol 91 BI o ol 01 01 2 03 OI | D Finantarea nationala") Finantarea externa nerambursabila Cheltuie neeligibile*) CHELTU TDE CAPITAL TITLUL X ACTIVE EFINANCIARE Active fixa Consiruerii asini, echipamente si mijlonce de transport Mobilier, aparat active corporale (inclusiv reparatii capitale) axcedent/deficit sect dezv Director economic, 2 1.806.510 6.490.950 744.760 20.126.390 20.126.390 20.126.390 350.280. 6.041.420 47120 13.587.570 -29.639.510 -29. 3 1.806.510 19.566 5.774 18.235.890 18.235.890 18.600 147.120 13.546.890 710 4.543.200 718.774 2340 EI: 4.543.200 TIE 11.842.340 11.842.340 ET.842 Ă F.842.340 51250 718.774 639.270 11.639.270 639.270 17.511.632 131.950 203.070 203.070 203.070 203.07 = 2 zi 17 8 8.516.807 8.516.807 8.516.807 8.516.807

Atasament: CONT_DE_EXECUTIE_VENITURI_PROPRII.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII Si SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI 30 09 2012 Pag 1 -lei- — e Drepturi constatate | Capi- | Sub- | Pa- |Gru- |Ar- | Ali- Prevideii Prevederi bugetare toi |capie| ra | pa / | îi- | ne- Denumire indicator anuale bugetare tol | col | at aprobate trimestriale cumulate incasari Stingeri pe Drepturi 'Total, din anii din anul realizate alte caj constatate din care: precedenti curent decat incasari | de încasat Ia finete perioadei de raportar A B 1 2 3=4+5 4 5 6 7 8=3-6-7 0001 10 TOTAL VENITURI-VENITURI 212.81 181.600.510 178.332.051 26.609.364 1541.722.687 148.123 608 183.205 30.021.238 0002 1 VENITURI CURENTE 2002.567.800 1772.073.978 175.600.048 2908 C. VENITURI NEFISCALE 202.567.800 172.073.97% 175 600.048. 3000 C1. VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850: 1.145.130 1.005.850; 26.609.364 148.990.684| = 164.733 183.205 26,609.364 T48.990,684| 145.764.733 183.205 tA 48.157 957.693) 992.652 13.198 3010 VENITURI DIN PROPRIETATE 1.501.850 L145.130 1.005.850 48.157 957.693 992.652 13.198 05 Venituri din concesiuni si inchirieri 1.421.550 1.068.460 963.810 48.157 915.653, 950.612 13.198 50 Alte venituri din proprietate 50.300 76.670 42040 42.040) 42.040 10 C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICI 201.065.950 70.928.840. 174.594 e = m n 95 26.561.207 148.032,991 44.772.081 185.205 29.636.912 a a m VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SI ALTE ACTIVITATE 168.623 290 172312.568 26.515.797 E 3.796.771 143,405.208 183. 05 Taxe si alte venituri în invatamant 2.339.150 t = 5,750: 2,284 491 302.765 1.981.726 1.767.672 183. 08 Venituri din prestari de servicii 1904110 1.558.000 1.903.008 186.780 1.716.238 1.556.738 14 Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantinc 9.277.916 1.325.790; 5.788.226 24.622 5.763.604 5.763.604 24522 16 Venituri din valorificarea produselor obtinute din activitatea proprie sau anexa 48.266 48.260, 23.907 23.907 23.907 7 Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionata, specializare si perfectionare 4.000 3.000 2.583 2.583 2. 19 Venituri din serbari si spectacole scolare manifestari culturale, artistice sportive 700.600 600.600 211432 83.692 127.740) 120.962 90.470 20 Venituri din cercetare 50.000 37.500: 50.949 60.94%) 53,424 152: 21 Venituri din contractele incheiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 1538.380.410 133.730.940 (1797411 258.879 116.078.532|

Pag 2 -lei- Capi- | Sub- | Pa- IGru- tol capi- tol graf] Titlu Denuraire indicator Prevederi bugetare anuale aprobate la fincte perioadei de raportare Preveduri Drepturi constatate bugetare trimestriale cumulate Total, din anii din care: precedenti din anul curent Stiugeri pe Drepturi alte cai constatate decat incasari de incasat B l 3=4+5 4 Vw 7 8=3-6-7 3410 3610 3710 4100 4210 50 01 03 04 50 10 1 Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sumo alocate de la bugetul de stai Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servicii si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERARI PERMISE Alte venituri din cliberari permise DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTILE Donatii si sponsorizari Varsaminle din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii de dezvoltare a bugetului tocat Varsarninte din sectiunea de functionare Alte transferari voluntare IV. SUBVENTH SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat pentru 21.651.000 539.000 94,700 1.320.000 1.320.000 497.420 491.420 162.390 -3.960,420 20.353.750 404.250 2.803.450 58740 1.158.740 282.420 382420 162.390 -3,875.420 3.875.420 762390 a 17.268.400. 1.380.000, 1.392.161 199,059 1287.10 1.287.116 393.332 15.888 393 15.85 60 188 29.522 534.652 16.974 66.536 12548 2.706.000 17.268.400 1.380.000 1.393.102! 1.287.110 287.110) 571.666 517.678) -11.85t 11.851 53.988 2.706.000 A - G 8 400 1.380.000 1.380.801 211.360 441.665 845.445 845.445 1.390 38.500 1.290: 33,500 182 s = & = 16.192 -7£.85t 71.851 53.988 12,548 2334872 371.128

Pag. 3 -lei- Capi-|Sub- | Pa- |Gru- | Ar-| Al revela Drepturi constatate bugetare tt anuale Total, din anii din anul | alte cai constatate | aprobate Urimestriale din care: precedenti curent incasari | de incasat În Ructe cumulate perioadei de raportare Preveduri Ineasa Stingeri pe Drepturi tal |eapi-| ra- | pa / | îl- | ne- Denmnire indicator tol IgrafiTitlu | col | at 4 3 1 2 3=415 4 5 5 7 8=3-6-7 4210 spitale F57.590 157.590 39 Subventii de ln bugetul de stat catre institutiile publice (inantate partial sau integrat din venituri proprii pentru proiecte 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 09 Subvenlii penti 14 Subven 425.710 430 4.242.430 2.706.006. 2.706.000 2334877 > tii publice 2.000.000), 2.006.006; 2.008.000| 2.008,00 [ 371.128 din bugetele locale pentru cheltuielilor de capital domeniul sanatatii 2.242.430 698.000 698.000 695.000 | 4510 SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN CONTUL PLATILOR EFECTUATE SI 5.417.510 4.700.810 26.003 26.003; 26.003 OI Fondul curopean de Dezvoltare Regionala 5.417.510 4.700.810 26.003 26.003 26.003 01 Sume primite in contul platilor 01 efectuate it anul curent 5.417.516 470.80 26.003 26.003 25.003 Primar, Director economic, ) Sef Serviciu Buget Nicolae Robu a i

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL INSTȚITUTIILOR PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL - VENITURI SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 09 2012 Pag. 1 -lei- | Sub- [Cru- toi [capi-| ra- | pa / ol Ali ne-i Denumire indicator at Prevederi bugeiare anuale aprobate ta finele perioadei de raportare Prevederi bugetare trimestriale cumulate Brepturi constalile Total, din care: din anii precedenti din anul curent îneasari renlizate Stingeri pe alte cal decat incasari Drepturi constatate de incasat B 1 2 3=4+5 4 mn 8=3-6-7 000! 10 0002 2900 3000 3010 3300 10 3310 17 19 TOTAL, VENITURI-VENITURI L VENITURI CURENTE C, VENITURI NEFISCALE Cl. VENITURI DI PROPRIETATE VENITURI DIN PROPRIETATE Venituri din coucesiuni si inchirieri Alte venituri din proprietate C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII VENITURI DIN PRESTARI DE SERVICII SL ALTE ACTIVITATI Taxe si alte venituri in invatamant Venituri din prestari de servicii Contributia elevilor si studentilor pentru internate, camine si cantine Venituri din valorificarea produselor obrinute din activitatea proprie suu anexu Venituri din organizarea de cursuri de calificare si conversie profesionala, specializare si perfectionare Venituri din serbari si spectacole scolare manifesiari culturale, artistice si Venituri din cercetare Venituri din contractele inchuiate cu casele de asigurari sociale de sanatate 2006.764.976 198.607.380 198.607.380 1,501.850; 1.501.856 1.421.550 80.300 197,105,530 198.486.1 2.339.150 1.901 MI 3.2713) 45.260, 4000 700.600 58.000 158.380.410 170.356.14 168.198.550 168.198. 550 1.145.130 1.145.130 1.068.460 76.670 167,053.420 1658.625.290 1.755.756 1.558.000) 7.329.796 48.260 3.008 600.600 37.500; 133.730.940 177.536.197 197 97 1.005.850 1.005.850| 963.810 24 174.522.347 172.312.568 2.284.491 1.903.008 5.788.226 23.907 2.583 214.432 60.949 -97Aţt 26.609.364 26.561.207 26.515.797 302.765 186.780 83.692. 23.718.879 1530,926.83 148918 = 148,918.833, 957.693 937.693 147.561.140 145.796.771 1.951.726 1.716.228 3.763.604 23.987 = ci 127.740 60.949 116.078.3 ET 992.652 550.612 42.040 144.700.230 1343.405.208 1.767.672 1.556.718 3,763.604 23.907 1140871177 30.021.238 29.650.110 29.650.110 13.198 13.198 13.198 29.636.912 = 5 5 Ss 3 az RA a e a a A 24.622 90,470 27.710.294

Pag. 2 -hei- Sub- tot |capi- tol Gru- [Ar pa/ | fi Titlu | col ne! Denumire indicator | Prevederi bugetare anuale apxobale la finele periuadei de raport; re Prevederi Brepruri constatate bugetare trimestriale cumulate din anii precedenti din anul curent Incasari realizate Stingeri pe alte cui decat incasari Drepturi constatate dv incasat B 3=415 UI 8=3-6-7 3310 30 3610 3710 01 93 50 400 10 4210 ll Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat Venituri din contractele incheiate cu directiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale Ministerului Sanatatii Alte venituri din prestari de servici si alte activitati VENITURI DIN TAXE ADMI BLIBERARI PERMISE TRATIVE, Alte venituri din taxe administrative, etiberari permise DIVERSE VENITURI Alte venituri TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECAT SUBVENTIILE Donatii si sponsorizari din sectiunea de functionare pentru finantarea seetrunii de dezvoltare a bugetului locat Alte transteruri voluntare 1V, SUBVENTII SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT Subventii de la bugetul de stat pentru spitale 539.000. 3.59: 700 1.320.000 1,320.006 97.420 197.420 -3.960.420 762.396 2.137.590 157.390 137.590 20.353.750 404.250, 382.420 -3.113.030 -3.875.426 762,390: 2.157.590. 157.590 157.590. 17.268.400 1.380.000 1.592.161 1.287.110 529.337 534.652 195.059 888 15.888 25.522 16.974 17.268.400 1.380.000, 1.393.102 1.287.H0| 377.484, 53.985 2.008.000 17.268.400 1.380.066 1,380.801 11.851 53.988 1.636.872 1.290 1.298 182 211.360 29540 16.792

tol Denumiri A B 8=3-6-7 4310 SUBVENTII DE LA ALTE ADMINISTRATII 09 mblice pentru iastitu Primar, - £ Nicolae Robu N 2.608 2.008.600 2.008.000| 2.008.000| Sef Serviciu Buget Stelian 371.128 371.128

i i di Ps Barr fie VI epULIEUEG ao “FEMELE 0097 0097 DES LE o ee oaza 10 d ngtioa ut ung 10 too'oz too'sz 01500L+ op upuog 10 t00'97 caz 00 E IS TIINOI VI Ad ASI 0U0'869 000869 OUT Ip 20 3p 10] MAO TUCĂ up vi 0U0'R69 000'869 000869 ot ALTYV VI Ad ANS VISE MLS ad Up puBorut nos A ai SHRO ap ISBN P] sp tuDAqng SE OMS LVIS Ad TNLADNE VI HA HINAAGNS, Olt 000'869 018997 08997 AT oi 001 OZFSLSE OP UIP ISEIL 0Zb'096'£ TTILNTA HAS II OLE ISEIL TSB'IL OEFSLEE OT IS TINNNE HG TIVZNVA TI 00££ ISSIL IS8IL 0Zi096E INIINTA OI 0067 ISS STINTINID MINLINIA 1 z000 [FES'SGL +58'SGL TRINUNBATENIINTA TVLOI OT 1000 2-9"£=8 2 S+v=£ z 1 a x sp | ad | Um UI ap ur qua JE | 192 | IDEL 107 înuv up PUI GINO rau [pf Ed | ude) od odung N HOPOADIA a avănd PV | IV | nun «ta |-qans | qduo) 1 TLOZ 60 0£ 3U4VITOAZIA IA VINNILIIS - 1301 NIM IS RINLINZA NEI ALVINVNIS HOMANd HOTILALILSNI Tv AHLND3XI IA 13âNf VIOL

BOG LS 006 ILES YTYI30S IS DIVINDISV 0189 STI'SIZ 919'461 MJBI ap SCI 90 cegaLb EVOLE 000518] +0 18 op vanqnd MINIISUŢ 70 GFTS99 GFE899 ET €0 OT6'L69 GTR 000 ELI DINTI IS VUNIINI 0749 625" 1678FI aparau AWS To 608 SESQI9LSI UBE'LSb'E9T DEE LOC no WF 90 GTR GURI £EZ198'91 FI SEC OCE ALYIVNYS 0199 FIVE SGUFSLI 007] 1 JAafa Nud IS DILUIDIUȚ to AIBE TI L9'c0G 099'1£6 099'1£6 DIŢISOĂ so 09'EE DOE OLE 09th iu OZ 050 ONEST OSTISTE JNPUILILATȚ za ALF TGS 968019 96809 006029 006079 JUPUNDAS HILUILILAUŢ 10 E TRLIIGE TREE OZ IOP'6 JEPUNIE IUBUINILATȚ ro 699 SL9'80Z SLI'ROE 089'R0T 089'R0Z IUPIULILATIȚ 0 FETE JULIULILAUŢ To ORE TRLE OF IS6E 50156 TF LUIIC IS 1M[005DIĂ to LOC LOVOI 006'165'T1 LNVINYLVANI 0159 PUTU OFL106T 0TL'99E e OP BONE or ELI 01038 FELORGI LIVE SITENd BITY 01; LSG't89'DI LSS'CIBOLI RL ISOLE UFO TISTIE IS IRIdONd RINLINAA NA 0108 8 9 s £ z I a Ip | Jen AMI n] TATA md ap auda aprqoadu Mao 3% | 102 [IRI] 103 Ma STERE ap apar UE Apa au ap ed (ob pda | 19) |. pa) INS [a | mA | că |-ans -paţ I ZLOZ 60 0£ VIAMI * VIOI INLADNA NIQ ULNZABNS IS Na 3IVINVNIS HIMBNd NOTILNLLSNI IV IILNDIXI ZA TNLNOD TYLOL

Pag. 2 - hei Credite bugetar Credite de angajament Denumire indicator anunle aprobate Ja fincte perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajumente | Augajumente bugetare legale efectuate Angajomente Cheltuieli legale de platit efective 2 m "n 6810 50 Alte cheltuieli in domeniul asigurari- lor si asistentei sociale LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA Locuinte Dezvoltarea sistemului de locuinte 571.500; 762.390 762,390 762.390 571.900 762.390 762.390 762.390

are 639 00578 00ST8 STR ap ap | £0 fo Ol Tara sTaz 786 Goo 000's 0008 0008 feros op ap TO 0 Ol LGLST 000'S0£ 000'Sa£ 000'so£ 000'S0£ 385 Sp UeImSrse ap umana) | IO £€0 Ol TILDE 9L+6 LUT 00S'LEp 0 oi SFS'S SLUST 15 000'TE na ut aj Lmdoip av [0€ TO 07 0056 areBapap op | ET 10 Ol os as os Vs 00s'£1 00s'tt IBN TINE Up 1oun [77 10 Oi CPERIZI TIT 005'907'1 0S'DOTI UTE SHI [TO TO 07 19642 OSTI 00s'MTT Jung In To of AZI 19ST 96LTSS'T DELISLE TYNOSWd SQ FINAL oi OIU'RSSI VELORGT FELORGE OBLOSST OTUATIE TIINLTIHI 0 TES'S9LT VEL ORGIE FEZ'08G1 01067 OTE ATVUANAD MDIANIS IITY 015 1£12509 FOT ULTZIGE OLTTSOE ÎFVIINVNISEN SALLOV X TNI TL 6SS'SI8T OLTTVGE TVIIdYD SA GSS GtF6 VTYII0S BIA TOTI LS AZFIZOI SOSGRF E FIT 1619 FI 00FZRTL 00R'£6G'L (NEL) STIA NICI DD IPA TATI 95 OT 99818 USS'GFSOR 0Z0'LES'LOI TDTA TIS IS INTL 869'VTLE 065'903'68 IA TIHINLTAHI 1 TOTII or 959'018'PS1 FHOTIETSI OVZIRES LL DLLRSL ROZ NTAINLIAHI 10 L56'£89'9[ TI OIL ALS'UOTISL HINTAANS IE NEG TVLOL 010$ 8 | 9 s F z 1 a Op țapuoţrod DADA md ap RIP Monte fear Iu | 102 (AOL, PIPI aria a | duș ap BAI pu | m ed m auriu Bu amyadng IPAD IV || AID dud 37 - € Snd 2102 60 0£ "TV/D0T TNLBVNA NI IS WHdOYd NIO 31VINVNIS ILNLILSNI VIUAITVI SA A300P VIOL

Pag, 4 let Capi-] Sub- tol | capi-| ra- | pa / Pa- |Gru- Ar- ti- toi |grafj Titlu | col Ali ne at Denumire îndicalor Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate Ia finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Augajamente tegale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheliuieli efective A B 2 ma 7=5-6 10 10 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 03 03 Oi 01 01 OI ol 01 BL BL 91 01 03 05 06 06 1 14 06 01 02 3 04 05 0 08 09 30 > “n OI Contributii de asigurari pentru accidente de munca si bati profesionale Contributii pentru concedi indemnizatii TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si sorvieii Furniluri de birou Materiale pentru curatenie incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Ale bunuri si servicii pentru Întrelinere si functionare Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Doplasari, detasari, transforari Deplasari interne, detasari, transterari Carti, publicatii si materiale documentare Pregatire profesional Protectia munc: 3.800 39.000; 1.335,00) 442.720| 95.990 26.000 56510 36.300 25.000 11,380 63.000 37470 89.070 40.708 40.700 58.650 58.680 6.000 22.406 13.056 3.000 39.000 396.726 Bi 90 24,500 48.510 31.800 25.000 10.880 58.500 29.974) 79.07 36.706 36.700 51.680 51.680 3.006 39.000 305.214 127.775 1.006 6.100 38.807 106 66.056 19.164 19.164 1334 13314 4.900 4.605 3.000 39.000 38807 106 66.056 19.164 19.164. 13314 13314 4.900 4.605 1802 20.263 127.773 1,906 6.100 14.106 66.056 19.16 19,164 13314 34 1.198 18.737 1.822 10291 199.705 132.286 8.8053 6.100 34.109 13.595 63.HE

5 - lei- Capi-l toi Sub-| Pa- |Gru- capie| 1 tol |gruiț Tidlu | col pa? Ax ti- Ali- me at Denumire indicator Credite de angajament Credite buge! anuale la finele perioadei de raportare aprobate trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angujamente legale Plati efectuate Angajormente legale de platit Cheltuieli efective B 2 -_ a 65310 20 7» TI n" 7"1 7" n ca 30 30 30 30 91 01 01 ol ol i 01 01 0 oi Chettuicti judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea elor staiului, potrivi dispozitiilor legale Alte cheltuiel Protocol si reprezentare Prestari servicii pentra transmiterea drepturilor Alte cheltuteli cu bunuri si sei CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe Aobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active âxe (inclusiv reparatii capitale) INVATAMANT CHELTUIELI CURENTE TITLUL TI CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli alariate în bani Salarii de baza Sporuri pentru conditii de munca Alte sporuri Fond pentru posturi ocupate prin cuntul Fond aferent platii cu ora Indemnizatii platite unor persoane din 40.800 710.650 9.000 584.570: 117.080 45.000 45.000 45.000 10.000 353.000 16.038.700. 13.877 8:40 1.813.280 785.600 243.740 23.100 394.260 30.600 636.590 6.750 12067 109.770 15.006 15.008 15.000 000 10.000 12.591 900 12 431.040 1.013.280 785.600 2: 740 580 6.380 23.100 394.266 25.706 109.750 105.750 16.501.831 [012,564 783.554 245.740 57 6.376 23.092 394: 2 2 25.106 109.750 109.730, 23.092 394252 25.706 109.756 109.750 10.554.039 10.501.831 012,564 576 6376 23.092 394,252 16.103 28.797 28.797 4.706 4.706 4.054 652 10.107.507 375.208

1667] STI UITI ara 066'T08 0S8'LIST [90 10 07 02094 09675 Nucgugnţ Is 1 SO IO OZ SCUTI SL9'911 OPLOIE OLUSET is rue “dy | FO 10 07 91858 LISTE 088 ES PAHJOUI ECHO ze | CO 10 O '0sI DLUOSE OLTOSI 00 LE9 seu 170 10 07 POLL zSESOT SSI 097995 nonqap 110 10 oz SL IUTE LIS HOIAIOS 10 oz A IS TINNAS N TOTUL oz 5668 5568 0095 009'S I£ Hpoouoo nuuad (90 CO Ol at 991 z99 2991 LIT AR HOA IS PAUN Ap ap | FO t0 Ol ISR'TE 160TF CZ 16EZE ap a[BIDa5 ap | EO £O Ol LEGE LEGE AGE 0S6£ feros ap Uubmâtse op mingi) ZO £0 Of LIGA 0ZO'ILI ap rinqinuod | 10 £0 OT TUG'OTE USI TLO TE TUSE 0 of SEUE se SE dr PS PIȚIILI IS ap MILA Op | FO TO OI RED RE RENE aro PHUIBU UL 1DMIBUD “m 9 00G Gal 43186 LIVRE 1L1'86 0LI'86 turq ur apeuețes truda ay |O0£ 10 Ol +FIOZ blo 007 caz OMUL Sp [ap 5 e nuguad [CE O Oi CT MT SIE acc azez arefopop sp | EP TO Of 559 1001 Toni Toni TIMID PNȚ 8 9 s £ z N a pa m durea ap m PUI VI | DBAŢIIIJI ap arda ere Mt (NOL UI) po) EMIS aur DI apunue op API AIA TI bou |n | jud |-ur | 102 aul 248 BN A MPS NV | BE |-țde CI 9 Sta

Pag, 7 - lei= Capi-| Sub-[ Pa-|Gru- | Sr-[ Ali Credite bugetar Angajamente arate Angajumente | Angajumente Plati lezate Cheltuieli bagelare legale efectuate de platit efective Credite de angajament tof | ra- | pa / | ti- | ned Denumire indicator aprobate trimestriale la (inele cumulate perioadei de raportare A N B L 2 3 20 Ol 07| Transport tot [graf Titlu) col] at EI a 1 = we wa a d â 20.330 12,324 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, 1v, internet 230.000; 230.000 204.392 204.392 204.592 200.625 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 296.610 26L.4U0 259.806 259.806 239.505 262.865 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru Întretinere si funcționare 642.570 576.426 1.568.182 1.588.182 1476411 20 02 Reparatii curente 328,150 306.700 30237 20 03 Hrana 67. 302.370 302.873 0 5. 8.1706 5.519.730 20 03 01| Hrana pentru oameni 6.779.130 5.878.170 5.519.750 3.519.750 3.519.750 5.373.632 20 03 02| Hrana pentru animale d 20 04 Medicamente si materiale sanitare 4.590, 400 3.296 3.206 3.176 20 04 01| Medicamente 4.190 4.050 3296 3.256 3.256 2.176 20 04 02| sanitare 400 350 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 500.790 431,790 413.80 413.110 413.110: 20 05 OL| Uniforme si echipament 10.620 050 20 03 03| Lenjet si accesorii de pat 10.640 9.350 72 2 7 20 05 30| Alle obiecte de inventar 179.530 414300 13038 213038 113.038 20 06 Deplasari, dotusari, trans ari 62010 56.680 51.632 31.632 51,632 63.278 20 06 01| Deplasari interne, detasari, trans: 44.360 40.290 35 a & 20 06 02| Deplasart în str natate 17.650 16.390 18.334 20 09 Materiale de laborator 550 490 20 îl Carti, publicatii st materiak documentare 19.930 16.830 15.431 15431 13.431 3.049 20 13 Pregatire profesionala 33.820 29.880 28.956 25.956 28.956 23,956 20 14 Protectia muncii 9.330 7.680 692 62 892 26t

Pag, 8 - Capi-l Sub- tol ra- | pa / î| Titlu fi- vol Pa- |Gru- |Ar-| Ali ne Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate ta finele periondei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente Plati 3 fi 3 3 tunate Angajamente legate de platit Cheltuieli efective 2 n 6610 37 57 70 71 7, n" n” 71 71 OI 10 10 10 10 01 01 01 ol oi ol oi 01 o 02 04 30 OI 02 03 30 Ol 02 Alte cheltuieli Reclama si publicitate Protocol si reprezentare Prime de asigurare non-vinta Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servici TITLUL VIU ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale în numerar Ajutoare sociale în natura CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active lixe Constructii Masini, echipumente si mijloace de transpore Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuicki salariale in bani Salarii de baza Salarii de merit 133.430 6.000 1.650) 7.860 118.780 160.860 160.860 160.860 10.000 93.160 537700 0.547.330 186,969,380 89.942.950 64.774,880. 46.433.740 600.000 113.380 5.750 7.000 99.150 160.860 160.860 160.560 10.000 57.705 163,457.580 139,879,650 80915310 58.561.590 42.200.840 608,000 TEZE 19 9419 2.8538 6.461 1.780 35.916 3.764 5.73] 77.812.590 37.172.930 41.928.350 82.519 5.158 6.452 TL21 9.419 9419 2.958 1780 35916 157.610,535 155.600.502 11.832.590 37.172.539 41.925.380 6.452 71,211 9.419 9419 7.780 35.916 1431.049.302 139.287.974 74.208.616 33.191.809 40.629.279 16.56 a 33 16,312,525 3.603.974 1.981.921 1.299.101 07.173 2 2301 110949 110.949 D249 8.512 35.095 54677 12.663 1485.291.829 142,397,383 14512436 53.111.059 40.369.718

Pag, 5 - Capi-l Sub-| Pa- ol pi- tot ra- grai Gru- pa/ Ali ei at Denumire indieator Credite de angajament Credite bugetare aprobate ta [inele perioadei de raportare trimostriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente legule Pinti efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieli efective A 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 19 10 91 ol Ol 91 01 OI 01 02 02 03 03 01 ol 01 91 91 6I 01 01 B Ai de munca poruri pentru condit Alie sporuri Ore suplimentare Fond pentru posturi ocupate prin cumul Fond aferent platii cu ora îndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani Cheltuieli salariale în natura Tichete de masa Contributi Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de natate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii si indemnizatii TIILUL II BUNURI ST SERVICII Bunuri si servicii Furnituri de birou Materiale pentra curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si safubritate Carburanti si lubrifianti 2 3 5 & T=5-6 8 10.256.350 1.822.850 506.000 571.000. 4.387.200 4.000 193.750 5.883.750 5.883.730 19.284.320 197.520 529.690 89.032.630 22.572.730 726.620 600.000 5.589,460 1.646.100 405.500 9.269.650 1.642.758 60.000 525.000 3.972.000 4.000 187.350 4.438.750 4.438.750 17.614.976 13.237.900 317.400 3.110.100 179.820 169.156 11.682.220 19.925.600 648,620 490.800 5.353.950 1.481.300 374.20) 8.527.650 1.583.750 466.000 525.000 3.659.000 4.000 185.150 4.143.750 4.143.730 16.495.910 12372500 292.000 2.934.750 169.510 726.150 a 490.000 3.353.950 1,481,300 374.206 8.827.654 166.000 525.000 59.000 4.000 185.150 4.143.750 4.143.750 16.495.916 1237250, 292.000 169.519; 126.750 71.596.698 19719568 a 5 374.200 5.191.890 56 299 402.015 404.386 că 566.053 78 137.009 3.610.344 3.610.544 13.407.063 131.384 353.919 481.203 374.177 335.760 23.451 57.983 120614 92.947 5 3 a = 5 a A 1.088.847 = a a n a 404,183 8.212.046 356.859 295.661 a A 8.666.049 1.563.709 406.556 3.675.671 3.675.677 13.725.705 11.996.689 271.603 5 ci 154.902 463.664 86.863.529 14.452 960 217.827 = x 4, a a = 1.184.546 315,664

Pag. 16 - lel- Capi-[ Sub-| Pa-[Gru- Credite bugetare Angajamente tot ra- | pa / | îi | ned Denumire Indicator Credite de anuale | Angajamente Plati lezate Cheltuieli angajamen a _ i to! |araf| Titlu | col | at aprobate trimestriate bugetare legale efectuate de platit efective la finele cumulate pertoadei de raportare A 8 1 2 20 Ol 06| Piese de schimb 780.000 610.000 610.006 609.693 307 5346 20 01 07| Transport 368.190 275.090 202.731 193,924 151.937 20 01 08| Posta, telecontunicatii, radio, tv, Înternet 418.790 TIB 344.770 344.770 340451 20 01 09| Materiale sf prestari de servicii cu caracter functional 3-700.000 5.482.120 3.482.120 5.482.120 5.472.206 9.914 = a a a că 20 Ol 30| Alte bunuri si servicii pentru imretinere si functionare 5.938.070 4.865.550 4.863.550 4.864.553 997 4.482.427 20 02 Reparatii curente 519.000 319.000, 318.490 510 20 03 Hrana 2.660.450 a ci = 3 = Ci ci 2.639.600 2.281.182 378 418 20 03 01| Hrana pentru oumeni 2.659.450 = ci 282.120 A ci 2.658.900 ei 281.182 377.718 2 20 03 02| Hrana pentru animale 1.066: 1.000 706 708 700 20 04 Medicamente si materiale sanitare 58.682.550, 43.464.950 45.464.950 38.295.170 1.169.780 46.658.587 20 04 01| Medicamente 46.592.360: 36.157.730 36.137.730 23.024.663 7.133.067 37.121.057 20 04 02| Matoriale sanitare 6.009.280 4.762.540 20 04 03| Re 20 04 04| Dezinfectanti 1.006.040 487.310 587.310 487.310 186.501 1.099 554, „162.340 4.762.540 4.751.394 1.146 tivi 3.074.870 057.370 4057376 4022812 34558 3.609.038 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 1.273.680 868.836 868.536 781.636 S7.180 213.717 20 05 Ol | Unifonne si echipament 271.200 233.180 61.194 61.154 39,483 1.709 23.091 20 05 03| Lenjerie si accesorii de pat 126.250 101.040 97.012 97612 78.068 38.996 20 05 30) Alte obiecte de inventar 476.230 710.630 710.630 116.630 644.105 66.527 151.630 20 06 Doplasari, detasari, transterari 69.680 55.180 39.391 39,391 21.570 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 52,480. 44,980 39.301 20 06 02| Deplasari în strainatate 17.200 10.200 20 09 Materiale de laborator 564.080 446.530 44 n a 446.530 5.609 444823 20 il Carti, publicatii si materia

LIFE LIFE 000861 000061 AIE ape IS LHC IONA | CO 10 IL B5L EEST CRGTIE SS1'69T GETZBE 0000001 ap dacajfiu Is duse (TO IO ÎL GSCORZI 05/7881 0SL'TSS'T [10 TO ÎL 0916896 SOL'RFT OSGLEVE SG LET E AX) TO | PPE 50L'SFE USGLLSE USGLLSE TALLOV X TOIUL A S0L'STT STEI 0SGLLSE 05G'LLS'E TYIdVI AM TINNLIIHD OL LL9'+09 GEG' VE OLT FSE 001 TITS 008'£66'£ error | [0 [0 95 PLOI 109591 FE LOST 100'000'Z TO 10 96 OEI ITOT 805'6Rb'P 90L'TOLI FITI619 008'£66'L (HI) tnt ap nsdoInT Apuag Mp TO 95 OZ IzOT S0S'SREF LILI 169 MOR EGGL TIVUATVLSOA ÎNTI) IAN NI NI HLIHONI IMA INTL 98 | LOFIS ung na pompa a FOC 0E OZ Sz9'896 AFC OF EET 06 ETII 096'99£'1 mu [FO OLE OZ ur +ES'I DITROSI 09Z8O08T 099'808'1 OTET ape N“ O SLOE 56 SLO€ Da 000 00081 00081 "1 UL HP şs Harpo se oz 90raz aL TSTEI 0768 00S'LE 00005 Fi oz GZOTI TSS'1 a aro îi oz SSO'RE SLI TERT one E 000'££ 000'8E (S zi oz as an $ 9 s r z a FR ap Topuozrad IANIIPI ap among a N ŢI 1 | ro2 | 01 o area PE | aunenaad Lou | -n | rod adr | am III BI | 2 ap PILI 9 + ! o3umunfeduy ampdfngq HP || RIDU duo zar FI tg

Pag. 12 - lei- Capi-[ Sub-[ Pa- Sr-Ţ ali Credite bugetare Angajamente ti- | nea Denumire îndieator Credite A arie Angajamente Angajameunte Piuti egale Cheltuicti angajameni ra m tol [graf Titlu col | al aprobate trimestriale bugetare legate efectuate de platit efective la finete cumulate perioadei de raporiare tol | capi-| ra- A B 1 2 3 4 = ? "a a > va 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 65.200 65.200 33.134 53.134 53.134 21532 7 03 Reparatii capitale aferente activelor fixe 440.000| 440.000 204.984 204.984 203, 5710 CULTURA, RECREERE SI RELIGIE 1.724.000 204.984 315.000 658.2:19 668.249 668.249 697.920 Ol CHELTUIELI CURENTE 1.583.000 234.000 666.226 666.226 666.226 655.8 10 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 193.000 180.000 171.520 171.526 38 162615 10 Ol Cheltuieli salariale in bani 195.000 180.000 171.526 171.520 171,520 162.513 10 01 12| Îndemnizatii platite unor persoane din afara unitatii 84.800 83.510 83.510 8350 83.510 10 01 13| indemnizatii de delegare 45.200 39.983 39383 39.983 39.083 10 Ql 30| Alte drepturi salariate în bani 60.060 30.000 18.027 5.027 48.027 39.122 20 TITLUL II BUNURI SI SERVICII 1.388.000 1.054.000 494.706 494.708 494.706 20 01 Bunuri si servicii 414.500 362.000 203.250 205.280| 205.280. 195.630 20 01 Ol | Pamituri de biroa 2 000 2 500 4250 4350 4.250 5.499 20 Ol 02| Materiale pentru curatenie 10.500 8140 1226 1220 1,220 1.593 20 Oi 03| Incalzii, iluminat si forta mot 10.000 7.000 20 UI 04, Apa, canal si salubritate 2000 1.500 503 503 503 303 20 035 rburanti si lubrifianti 25.000 28.000 10.038 10.088 10.088 10.088 20 Ol 06| Piese de schimb 10.006 7.500 20 al 07| Transport 30.000: 30.000 850 350, 350 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 17.000 13.500 11.267 11.267 11,267 11,27 20 01 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter fimotional 111,000 86.000 79221 79221 67.793 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru

Pag. 13 - lei- Capi-| Pa [Gru- | Ar-| All Crodite bugetare Angajamente | tot | eapi- ra pa/ | m | ned Denumire indicator Credite de manie Angajumente | Angajamente Plati legate Cheltai tot |araf|Tiflu| col | at pugaJament bugetare legale efectuate de platit cfeciive aprobate trimestriale ta fiuele cumulate perioadei de raporiare A B 1 2 3 întretinere si functionare 20t.000 166.560 96.432 96.432 96573 20 02 Reparatii curente 15.600 7000 6.635 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 60.000 55.600 12.266 20 05 30| Alte obiecte de inventar 60006 55.000 12266 20 06 Deplasi i, detasari, transferati 181.000 133.000 20 06 O1| Deplusari interne, detasari, transferar 113.000 92.000 20 06 02| Deplasari în strainatate 68.000 61.000 47.589 17.589 41539 20 Carti, publicatii si materiale documentare 5.000 4.000 20 30 Alte cheltuieli 682.500 473.000 179.33 179334 179.334 195.727 20 30 OL| Reclama si publicitate 52.900 48.000 7227 1227 1227 20 30 02| Protocol si reprezentare 5.000 4.000 429 429 470 20 30 04| Chirii 24.600 21.000 5.180 5.180 3.180 8474 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 600.000 400.800 166.498 166.498 166.498 179356 70 CHELTUIELI DE CAPITAL, 141.000 81.000 2023 2.023 2.023 42.032 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 1:1.000 2.023 2.023 42.032 71 OI Active fixe 141.600 31.000 2.023 2023 42.032 7i Ol 02| Masini, echipamente si mijloace de transport a a 71 OLE 03 aparatura birotica si alte active corporale 87.000 27.006 71 01 30| Alteactive fixe (inclusiv reparatii capitale) 54.000 54.000 2023 2.023 2.033 4356 6810 ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 571.900 571,900 OI CHELTUIELI CURENTE 571.900 571.906 20 TITLUL HE BUNURI SI SERVICII 571.900 571.500

Pag, d -lel- Capi-| Sub-| Pa- [Gru- AI. tol capi) ra- tul grai pa/ Titlu ti- cal ned Denumire indieator at Credite bugetare Angajamente Credite de anuale angajanient aprobate perioadei de raportare Angajamente Plati Cheltuieli a legale trimestriale efectuate de platit efective cumulate bugetare A B 1 z = n a 'T=5-6 8 7010 20 20 20 20 3 20 20 20 20 20 20 20 ol 20 20 20 70 7 "71 71 oi a, 01 Or OI 91 30 30 Bunuri si servicii 01| Fu 02 | Materiale pentru curatenie ituri de birou 03| ncatzit, iluminat si form mori a 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter Îi nctional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare tii curente Hrana OL | Hrana pentru oaraeni Medicamente si materiale sanitare 04 | Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 30; Alte obiecte de inventar LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLIC, CHELTUIELI CURENTE TITLUL IE BUNURI SE SERVICII Alte cheltuieli o CE Altg:cheltuieli cu bun! CHELTUIELEDE CAPITAL i si servicii X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe ATI Conjtrugtii FA, 238.900 5.000 20.000 152.000 25.000 36.500 10.000 310.000 310.000 3.006 3.000 10.600 10.000 762.390 634.930 634.930 634.930 634.930: 127.460 127.460 127.460 127.460 Director economic, | Smaranda Haracicu [A 238.006 5.000 20.000 25.600 36.900 10.000 330.000 310.000 3.600 3.000 10.009 10.000 162390 634.930 64.930 534.930 127.460 127.460 127.460 127.460

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR ÎNSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRIE SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE FUNCTIONARE 30 08 2012 Pag. 1 - lei- Capi-i tol Sub- capi- tol Pa- |Gru- ra- graf| Titlu pa/ Ar- ti- col Denumire indicator Crodite de ajament Credite bugetare aprobate la finele perioadei de raportare anuale Angajamente trimestriale cumulate hugefare Angajamente legate Plati efectuate Angajamente fogale de platit Cheltuieli efective | A B 2 n wi 3010 5410 oi 10 20 57 01 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 20 01 01 i 01 o 3 03 01 12 ol 02 04 06 "TOTAL CHELTUIELI DIN VENITURI PROPRIE SI SUBVENTII CHELTUIELI CURENTE TITLUL E CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL H BUNURI SE SERVICII TITLUL VIN ASISTE FA SOCIALA ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Cheltuieli salariale in bani Salarii de baza Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii Inderanizatii de delegare Alte drepti salariale în bai Contributii Contributii de asigurari sociale de stat Contributii de asigurari de somaj Contributii de asigurari sociale de sanataie Contributii de asigurari pentru accidente de munea si baii profesionale Contributii pentru conced indemnizalii TITLUL II BUNURI SI SERVICII 200.764.970 170.356.140 12.806.308 200.764.970 170.356.140 12.806.308 92.937.950 83.806.590 80.672.194 107.827.020 86.549.550 82.124.695 9 3.121.726 2.886.740 1.980.734 3.121.726 2.886.746 1.980.734 1.786.720) 1.698.000 1.67 520 1,349.220 1.260.500 2 3.020 1.245.226 1.206.500 1.206.500 13.500 13.500 520 9.500 9.500 81.000 31.600 DO 437.500 437.500 437.500 305.000. 305.000 305.000 8.000 3.000 3.000 82.500 32.500 82.500 3.000 3.000 3.000 39.000 39.000 39.000 1.333.000) £.188,740 305.24 12.558.079 162,558.079 80.672.194 31.876.466. 3419 1.980.734 1.380.734 1.673.520 1.33 020; 1.206.500 31.000 437.508 303.000 8.000 = a 3.000 39.000 305.214 73.657.420) 9419 1.858.010 1.858.010 1.552.796 25.797 5.982 62.893 20.263 943 11.945.744 3.726.698 8.219.046 2.018 19.607 1.198 18.737 153,789.236 1533.789.236 7 a 6: „1 8 74, 20 = 16291 198.705

Pag. 2 - let Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente anuale Anpajamente Angajumente Piati legate Chettuieli bugetare legate efectuate de pintit efective tol |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credite de angajament tol |gr aj Tilu| col | at aprobate trimestriale ln finele cumulate perioadei de ruportare A B 1 2 3 ă 5 & 20 oi Bunuri si servicii 720 396.720 127.775 127.775 127.775 20 01 01| Farnituri de birou 95.990 3 qi = 88.490 1906 1.908 1.906 8.803 2 01 02| Materiale pentru curatenie 26.000 20 Ol 03| Incalzi 24.500 6.10 6100 6.100 6.100 uminat si forta motrica 56.510 48510 20 01 04| Apa, canal si salubritate 36.300 31300 20 OLE 05| Carburanti si lubrifianti 25.000, 25.000 20 01 06| Piese de schimb 11380 12 2 2 5.873 10.886 688 538 688 20 01 08| Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 65.000 58.500 38.807 38.807 38.507 34,49 20 01 09| Materiale si prest cu caracter functiona] 37470 29.976 14.106 14.106 14.106 1 ra 20 01 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functianare 39.070 79074 & 056 66.056 66.056 63.118 20 05 Bunuri de natura obiectelor de inventar 40.706 36.700 19.164 19.164 19.164 20 05 30| Alte obiecte de inventar 40.700: 36.700 19.164 19.164 20 06 Deplasari, detasari, forari 58.680 51.680 13314 20 06 01| Deplasari interne, detasari, transferari 58.680 51.680 13334 13.314 13314 20 11 Carti, publicatii si materiale documentare 6.000 4500 20 13 Pregatire profesionala 22.400 22.400 4.900 4.500 49 BOO 20 14 Protectia muncii 13.050 9.550 4.605 4.605 = - 20 25 Cheltuieli judicfare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale 40,800: 30.600 25 25.76 25.706. 16.105 20 30 Alte cheltuteli 710.650. 636.590 109.750 109.750 109.750 28.797

Pag. 3 = lef- Capi-| Sub-[ Pa- [Gru- | Ar-| âli Credite bagetare Angajamente tot | ra- | pa/ | fi- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati Cheltufeli cal Titu! caz angajament legate tot Titlu col at bugetar, legale efectuate de platit cfective n aprobate trimestriale tn finele cumulate perioadei de raportare A B 1 2 wo n n 7=5-6 5 20 30 02| Protocol si reprezentare 9.000 6.750 20 30 06) Prestari servicii pentra transmiteroa drepturilor 584.570 520.070 20 30 30| Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 117.080 109.770 109.750 109.756 109.750. 28.797 6510 INVATAMANT 12.431.040 10.501.831 10.501.831 10.501.831 9.996.558 Ol CHELTUIELI CURENTE 15.877.840 12.431.040 10.501.831 10 TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL 1.013.280 1.013.280 1.012.564 507.831 10.501.831 9.996.558 012, d 1.012.564 1.026.967 10 oi Cheltuieli salariale in bani 785.600 785.600 185.554 785.554 185.554 502.957 10 01 01| Salarii de baza 248.740 248.740 248.740 248.740 248.740 288.051 10 01 05, Sporuri pentru conditii de munca 580 580 576 10 01 06| Alte spor 57% 576 6.380 6380 6.376 63% 6376 6.094 10 01 10| Fond pentru posturi ocupate prin cumul 23.100 23.100 10 01 13| Pondaferent platii cu ora 394.260 394.260 394.252 394.252 378.208 10 01 12| indemnizatii platite unor persoanc din afara unitatii 10.030 10.030 18.021 10.021 4 a 10 DI 13) indemnizatii de delegare 2320 2320 2316 2316 2316 1,366 10 01 15) Alocatif pentru iransportui la si de la ţ cut de munca 2.020, 2.020 2014 2014 2014 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 98.170. 98.170 98.167 98167 98.167 100.900 10 02 Cheltuieli salariale in natura 3.040 3.040 3.038 10 02 04| Locuinta de si 3.038 3.038 viciu folosita de salariat si familia sa 10 03 Contributii 3.040 3.038 3.038 2.038 3.038 224.640 223572 223972 223.972 220,972 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 171.020 171.026 170.017 170.017 170.017 167.453 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 3.050 3.850 3047 3.947

4 - lei= Capi-l Sub-| Pa- [Gru- | Ar- tot | capi ra- | pa / | ti- tol [graf Titu col Ati. ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate trime la fincte Cum periondei de raportare st ale ulate bugetare Angajamente legale Angajamente Plati tegale clectuate de platit Cheltuieli efective B 2 10 03 10 03 10 03 20 20 OL 20 Ol 20 01 20 Of 20 ol 20 Ol 20 Ol 20 oi 20 oi 20 oi 20 02 20 03 20 03 20 03 20 04 03 04 0 01 02 3 04 05 0% 07 08 09 Contributii de asigurari sociale de sanatate Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale Contributii pentru concedii indemnizatii TITEUL îl BUNURI SIE SERVICII Bunuri si servi: Furnituri de birou Materiale pentru curatenie Incalzii, Huminat si forta mol ca Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piese de schimb Transport Posta, telecomunicatii, ra: internet Materiale si prestari de servicii cu caracter functional Alte bunuri si servicii pentru întretinere st lunctionare Reparatii curente Hrana Hrana pentru oameni Irana pentru animale Medicamente si materiale sanitare 42.400. 1670 3.600 14.864.560) 6.992.830 600.460: 637.700. 553.880 136.170 52.960 2.817.850 253.230 230.800. 296.010 1.642.570 328.150 6.719.134 6.779.130 4.590 42400 1870 3.600 11.417.768 4.571.760 566.260 485.700 466.900 116.740 46.020 801.990 20.330 230.800 261.400 576.420 306.700 5.578.170 5.878.170 4400 42391 1.662 3.061.792 265.352 150.170 421567 16679 44.298 2.822 12.324 204,55 259.806 1,568. 82 30237% 5.519.758 5.519.756 3.296 1,662 427 567 116.679 204,592 259.806 568.182 302.370: 5.519.750 5,513,750 3.296 42.391 5.955 9.479.848| 3.061.792 26: 57 150.170 421.567 116.673 298 204,592 259.806 568.182 302.370 3.519.750 5.519.750 3.20% 1.630 276.794 483.816 111.625 | 50.470

Pag. 5 -lei- Capi- tol Suh-[ Pa- Gru- capi- ra- | pa / tat leraf| Titlu Ar ti- col Ali ned at Benumire îndicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la [inele perioadei aportare trimestriale cunmulaie Anpajamente bugetare Angajamente legale Plati efectuate Angajamente legale de platit Cheltuieti efective 2 n 6610 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 09 RI 13 OI 02 oi 03 30 6i 02 91 02 3 04 30 OI 02 Medicamente Materiale sanitare Bunuri de natura obiectelor de inventar Uniforme si Lenjerii si accesorii de pat Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari in strainatate Matoriale de laborator Carti, publicatii si materiale documentara Pregatire profesionala Protectia muncii Alte cheltuieli publicitate Protocal si reprezentare pri Chirii e de asigurare non- Alte cheltuieli cu bunuri si servicii TITLUL VII ASISTENTA SOCIALA Ajutoare sociale Ajutoare sociale in numerar Ajutoare sociale in natura SANATATE CHELTUIELI CURENTE 90 400 308.790 10.620 10.640 479.536 52010 44.360 17.650 558 19.930 13,820 9.330 133,430 6.000 1.650 7.000 118,780, 178.975,580 178.975.580 4.036 356 4317900 8.050 9.350 390 56.680 40.296 39 490 16.830 29.88 7.680 113.380 5.750 1.450 7.000 99.180 a și = a 3.296 413.1 Z 413.038 16.334 28.956 692 82.819 5.156 6.452 46 149.657.517 149.657,517 3.296 413.110: 15.431 28.956 692 819 6.461 [49.409.288 1419.409.288 z 2 & 413.110 6.452 6.461 1137.586.268 1371.586.268 11.823.020 11.823.020 3.176 5.259 14.375.965

Pag. 6 -Iei- Capi-[ Sub-| Pa-[Gru- | Ar-| Ali Credite bugetare Angajamente tol | capi-| ra- | pa / | fi- | ned Denumire indicator Credite de anuale Angajamente | Angajamente Plati Cheltufeii angajament legale tol (graf Titlu col | at bugetare legale efectuate i de platit efective aprobate trimestriale la finete cumutate perioadei de raportare |. A B 1 2 3 4 CA 5 7=5-6 8 10 TITLUL IL CHELTUIELI DE PERSONAL 89.942.950 R0.915.310 71.812.590 77.812.590 74.208.616 3.603.974 74.512.436 10 Ol Chcltuieli salariale in bani 64.774.880 SARI 1.596 57.172.930 57.172.930 35.191.009 1.981.921 33.111.059 10 01 Ol| Salarii de baza 46.433.730 42.200.840 41.928.380 41.928.380 40.629.279 1.299.101 40.369.718 10 01 02| Salarii de merit 500.000 600.000 10 01 05| Sporuri pentru condit de munca 10.256.350 3.269.650 8.827 650 = a = 8.491.590 8.665.049 10 01 06| Alte sporuri 1.822.850; 1.642.750 1.583.750 1.583.750 1.560.299 23451 1.563.709 10 01 07| Ore suplimentare s06.00a 60.000 460.000 460.000 402.015 57.985 406.556 10 01 10| Fond pentru postu ocupate prin cumul 571.600: 525.660 575.000 523.00 404.386 120.614 400.775 10 01 11| Fond aferent platii cu ora 4.387.200 3.972.000 3.659.000 3.659.000 3.566.053 92.947 3.573.223 10 OL 13| Indemnizatii de delegare 4.000: 4.000 4.000 78 3.922 10 Ol 30| Alte drepturi salariale în bani 193.750 187.350 185.150 4814 130.951 0 02 Cheltuieli salariale în natura 5.883,75 4.438.750 4.143.750 4, 533.206 3.675.671 10 02 01| Tichete de masa 5.883.750 4.438.750 4.143.750 4.143.750 10 03 533.206 3.675.671 19.284.320 17514970 16.495.910 5.910 15.407.063 088.847 15.725.706 10 03 01| Contributii de asigurari sociale de stat 14.491.270 13.237.900 12.372.900 12.372.900 11.859.243 513.657 11.996.689 10 03 02| Contributii de asigurari de somaj 352.400 317.400 292.000 292.000 268.297 271.605 soc 10 03 03| Contributii de asigura le de sanatate 3413440 3.F10.100 2.934.750 i că 2.80. 129.178 2.838.846 10 03 04| Contributii de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale 197.520 179.820 169.510 151.384 18.126 154902 10 03 06| Contribati pentru concedii s indemnizatii 829,690 769.750 726.750 726.756 322.567 20 TITLUL 1 BUNURI SI SERVICU 59.032.630 11.682.220 71.844.927 71.596.698 463.664 8.219.046 68,863,529 20 OI Bunuri si service 22,572.730 19.925.600 19,732.876 19.719.368 19.162.509 356.859 14.432.960 20 01 01| Farnituri de birou 726.620 648.620 328.255 523.554 224.803 295.661 217.827

Pag, 7 - Capi-| Sub-[ Pa- tol capi] ra toi grafi Gru- pa/ Titlu Ar col Ali ned Denumire indicator Credite de angajameni Credite bugetare anuale aprobate ta finele perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Angajamente tegale Plati | ofectuate Angajumente legale de platit Cheltuieli efective B 2 3 20 20 20 20 20 20 20 20 01 91 91 ot o 01 01 01 01 02| Materiale pentra curatenie 03| Incafzit, iluminat si forta motrica 04| Apa, canal si salubritate 05| Carburanti si lubrifianti 06| Piese de schimb 07) Transport 08 Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 09| Materiale si prestari de servicii cu caracter functional 30| Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare Reparatii curente Hrana OI | Hrana pentru oameni 02| Hrana pentru animale Medicamente si materiale sanitare 01| Modicamonte 02| Materiale sanitare 03| Reaclivi 04| Dezinfectanti Bunuri de natura obiectelor de inventar 01 | Uniforme si echipament 03 | Lenjerie si accesorii de pat 30| Alte obiecte de inventar Deplasari, detasari, transferari 600-000 490-000 5.989.460 5.333.950 1.646.100 1.481.300 405.500 374.200 780.000 610.000 368,190 275.098 418.790 344.770 5.700.000 5.482.120 5.938.070 4.865.550 612.220 319.000 2.660.450: 2) 2.659.450 2.282.126 1.000 1.000 38.682.550. 43.464,950 46.592.360. 36.157.730 6.009.280 4.762 548 5.074.870 4057370 1.006.040 487310 1.273.680 1.064.850 271,200 253.180 126.250 101.040 376.230 71060 63.680 55.180 490.000 3.353.950 a 516.006 202.731 5.482.120 865.550 519.000 2.785.715 2.785.015 700 43,564,950 36.157 70 4.762 540 057370 587.310 868.836 Gt194 97.012 710.630 490.000: 610.000 193.924 344.770 5.482.120 319.600: 2.659.600 2.658.900 700 45.464.950 36.157.736 4.762.540 405737, 487.310 Bai 836 61.194 97.012 710.630 39, 91 a a a E a a 340.461 5.472.206 38.295.170 29.024.663 4.761.394 4.022.812 486.301 181.656 59.483 78.068 644.103 21.87% 307 41.987 9.914 7.169.780 7.133.067 1.146 37.150 1.709 15.944 66.527 1.184.946 315.664 306.350 i a a că 2.934.486 2.934.486 3.374.089 3.609.038 |

Pag. 8 = lei- Capi- tot Sub-| Pa- Gru- capi-| ra-| pa / Ar ti- to! [graf] Titin | col Ali- ne at Denumire indicator Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate la finele perivndei de raportare trimestriale cumulate Angajamente huge Angajamente fegale Plati efectuate E < a mente legale de platit Cheltuieli elective B 2 T=5-6 6710 20 20 20 2, 20 20 20 20 20 20 20 oi 10 10 10 10 10 20 20 20 06 06 09 tI oi 01 01 91 01 91 n: 02 04 30 12 13 30 01 Deplasari interne, detasari, transferari Deplasari în strainatate Materiale de laborator Carti, publicatii si materiale documentare Consultanta si expertiza Pregatire profesionala Protectia muncii Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale Alte cheltuieli Chirit Alte cheltuieli cu bunuri si servici CULTURA, RECREERE SI RELIGII CHELTUIELI CURENTE TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL Chettuiek salariale în bani îndemnizat platite unor persoane din afara wnilalii Îndemnizatii de delegare Alte drepturi salariale în bani TITLUL UI BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii Farnituri de birot 52.480 17.206 864.080 4.500 38.000 12.640 50.000 18.000 2.144.100 1.366.960 77.140 1.583.000 1.583.000 195.000: 195.000 89.800 45.200 60,000 1.388.000 444.500 28.000 44.980 10.200 446.536 3.120 33.000 22710 = 00 18.000 1.808.660 1.123.940 684.720 000 1 234.000 180.000 180.000 84.500 45.200 50.000 1,054.000 362.000 21.500 39394 00 1.808.260 1.123.540 684.720 666.226 666.226 171.520 171.320 83510 39.983 48.027 494.706 205.280 4250 39.39) 446.530 33.066 13.449 26314 39.983 48027 494,706 205.280 27.870 43792) e s = îl 13.152 = 48.027 494.706 205.280 4.250 11,521 8.609 4.075 1.162 a > 825 560 28.055 11.029 20.406 162.615 162.615 83, 10 39.983 19.122 493.213

Pag. 9 - lei- Capi-[ Sub-| Pa- toi | capi-| ra- tol graf] Titu Gru- pa! Denwnire îndicnior Credite de angajament Credite bugetare anuale aprobate lu finete perioadei de raportare trimestriale cumulate Angajamente bugetare Augajamente legate Anpajamente Plati Cheltuicti fegale efectuate de platit efective A B 2 wi 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 01 01 91 ol oi 01 91 01 01 02 05 05 06 % 06 11 30 30 30 30 30 02 03 04 05 06 07 08 0 01 02 Materiale pentru curatenie Incalzit, iluminat si forta motrica Apa, canal si salubritate Carburanti si lubrifianti Piase de schimb Transport Posta, telecomunicatii, radio, tv, înternet Materiale si prestari de servicii ca caracter fanctional entru intretinere si functionare Reparatii curente Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte abiecte de inventar Deplusari, detasari, transfera Deplasari interne, datasari, transforari Deplasari in strainatate Cart publicatii si materiale documentare Alte cheltuieli Rectama si publicitate Protocol si reprezentare Chirii Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ASIGURARI SI ASISTENTA SOCIALA 10,500 10.000 2.800: 23.006 10.000 30.000 17.000 171.000 201.000 15.000 60.000 60.000 181.000 113.000, 5 000 3.000 682,500: 52.900 5.000. 24.600 600.000. 571.500 7.000 1.500 20.000 7.500 30.000 13.500 R6.000 166.560 7.008 55.600 55.000 61.000 4.000 473.600 48.000 4.000 21.000 400.000 371.900 1.226 18.267 179.334 1227 429 5.180 166.498 1220 03 10.088 1449 79.221 96.432 4995 12.266 12.266 = a £ ra 179334 7227 429 5.180 166.498 1.220 1.593 503 503 10.088 10.058 1449 1449 850 850 11.267 11.278 19.221 61.795 179.33: 195.727 1227 1227 470 166.498 179.556

Pag. 10 -lei- Capi- - . 4 . Gru-| Ar-[ Ali Credite bugetare tot |capi-| ra-| pa / | ti- | ned Denumire indicator Credito de unic m! Ang amente Plati Cheltuieli legale tera angajament tol Titlu! col! at bugatare legale efectuate de platit efective trimestriale emnulate perioadei de rapor re A B ţ 2 3 4 di CHBETUIELI CURENTE 571.900 371.500 20 TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 571,906 571.900 E ş = o a 20 Ol Bunuri si servicii 20 01 Ol Farnitu 238.900 238.900 de birou 5.000 5.000 20 Ol 02| Materiale pentru curatenia 20 01 03| Incalzit, fkuninat si forta motrica 152.000 152.000 20 01 09| Materfale si presta 20.000: 20.000 de scri caracter functional 20 01 30| Alte bunuri si scrvi 25.00 = s < i pentru intrefinare si fimetionare 36.000 16.900 20 02 Reparatii curente 10.000 20 03 Hrana 310.000 10.000 310.000 | 20 03 Ol | Frana pentru oamen 310.000 310.000 i 20 04 Medicamente si materiale sanitare 3.000 3.000 20 04 04| Dezinfectanti 3.000, 3.000 20 05 Bunuri de na! a obiectelor de inventar 10.000 10.000 20 03 30| Alte obiacte de inventar 10.000 10.000 | 7010 LOCUINTE, SERVICI SE DEZVOLTARI PUBLICA 614.930 634.930 [ e CHEETUFELI CURENTE 634.530 634930 20 TITLUL E BUNURI ST SERVICII 634.930 634.930 20 30 Alte cheltuieli 6 930 634.930 634,930 634.930 9910 55 excedent deficit sect înot -3.28; 20 30."30| Alte cheltuieli cu bunuri si'servici Primar, Nicolae Robu Director economic, Smaranda Haracicu

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUTII PUBLICE FINANTATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII DIN BUGETUL LOCAL SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 30 09 2012 Pag. 1 - lei- Capi-| Sub-| Pa- |Gru- | Ar-| Ali tol Credite bugetare jumente Plati legale sfoctunte de pluiit efective ra-| pa / | ti- | ned Denuni col] at â B 1 2 n 7 E) în = wo n m 5010 TOTAL CHELTUIELI DIN VE SI SUBVENTII 12.046.070 2 TURE PROPRII 37 8.255.478 8.255.478 3.517.265 4.738.213 1.673.551 01 CHELTUIELI CURENTE 7.993.800 7.282.106 121 6.1912 1.701.706 4.489.508 1.021.420 56 TITLUL VIM PROIEC CU FINANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 1.993.800 1.282.100 5.191.214 214 1.701.766 4.489.508 1.021.420 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 4.052.270 3.962.270 2 71 LUL X ACTIVE 5410 Al 70 CHELTUIBLI DE CAPITAL 71 N Ol Active Axe 45.000 15.000 71 OL 03| Mobilier, aparatur 4,264 2.064.264 1.813.559 248.705 6.052.131 INANCIARE 4.052.270 3.562.270 2.064.264 1.813.559 6.052 HI SERVICII PUBLICE GENERALE 000 4706 4.705 LUL X ACTIVE NEFINANCIARE 15.000 4.106 active corporale 10.000 5.000 4054 71 Ol 30| Al (înc ive fixe v TEpI capitale) 35.000 16, 6510 INVATAMANT 160.860 16 70 CHELTUIELI DE CAPITAL 160.860 160.860 52.208 52208 32.205 110.849 71 TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 160.86) 160.860 52.208 652 560 52.208 52.208 110.949 32.208 110.949 71 Ol Active fixe 160.Bi 160.860 52208 71 OI Ol Constructii 10.000 18.006 8.512 8512 8.512. 71 01 02 mijloace di Sport 93.160 93.6 2.780 7.780 1.180 71 03 r, aparatura birotica si alte active corporale 57.700 57.700 35316 35916 33.916 71 Ol 30

Pag. 2 - lei- Capi| tul Sub-| P capi-| ra- îoi Gru- pa/ Ar ti- graf) Titlu | cot Ali ne+ Denumire indicator Credite de nngajument Credite bugetare anuale aprel ta finele perioadei de cum! aportare te trimestriale ulate Angajamente Angajamente bugetare tegate Plati efectuate Angajunente legale de plafit Cheltuieli efective 2 6610 6710 56 7% "n 71 91 oi ol oi Ol 01 ol UI ol 02 03 30 (inclusiv reparatii capitale) SANATATE CHELTUIELI CURENTE TITLUL VIH PROIECTE CU FINANTARE DIN FONDURI EXFERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR) Finantarea nationala“) Finantarea externa nerambursabila CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Aciive îixe Canstructii Masini, echipamente si mijloace de transport ivfobilier, aparatura birotica si alte active corporale Alte active fixe (inclusiv reparatii capitale) Repuratii capitale aferente activelor fixe CULTURA, RECREERE SI RELIGIE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe 11.571,750 1.993.800 7.993.800 7.993.800. 2.000.000 5.593.800 3.577.950 3,577.950 3.137.950 1.882.750 1.000.800; 190.000 65.200 440,000 141.000 141.800 141.000, 10.860.050 7.282.100 7.282.100 2.000.000 5.282.100 3.577.950 3.577.950 3.137.956 882.750 1.000.000 190.000 65.200 440.000 81.000 81.000 81.000 81.000 8.201.247 8.201.237 519124 6.191 254 6.191.214 6.191.214 61912 6.191.214 1.807.044 1807.04 +.384.170 384.170 2.018.033 2.610.033 2.010.033 2.010.033 1.805.049 1.805.045 1.286.359 1.286.359 382.139 382.139 83.417 204.964 2023 463.034 1.701.706 1.701,706 1.701.706 1,656.707 999 1.761.328 269.156 53.134 2023 2.023 2023 9.508 4.489.508 150.337 112.983 12.665 6.915 864 1.021.420 1.021.420 416.743 504.677 5,894 444 5.689.460 m 939.730 188.440

Pag. 3 = lei- Capi-| Sub-[ Pa |Gru- toi |eapi-| ra-| pa / tol |graf| Titlu | col Ali ned Benumire indicator at Credite bugetare Crudile de An angajament anuale aprobate bintest la finete perioadei de raportare ale cumutate amente | Angajamonte bugetare legale efectuate Angajumente legate de platit Cheltuieli efective A B 1 2 3 o m 71 01 71 OI Ti OI 7010 7 7" 71 Ql 7 Oi 9910 97 Primar, Nicolae Robu / amente si mijloace de transport 03| Mob , aparatura birotica si alte active carporale 30] Alte active inclusiv reparatii capitale) LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe BE) G nstructii excedent/deficit sect dezv 87.000 27.006 34.000 127.460 127.460 127. o 127.460 127.460 127.460 Director economic, Smaranda Harșejeu ] 2.023 2.073 Sef Servicia Buget 7 28.833 4356

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA P R I M A R, SERVICIUL BUGET NICOLAE ROBU Nr.SC2012- __________/___.12.2012

R E F E R A T privind aprobarea contului de execuţie al Municipiului Timisoara

la data de 30 Septembrie 2012

Legea bugetului de stat pe anul 2012 cu nr. 293/21.12.2011;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 41 / 2012 privind aprobarea bugetului

local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 206/23.11.2012 privind rectificarea

bugetului local al Municipiului Timişoara pe anul 2012;

În conformitate cu prevederile art.57, alin.1 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice

locale cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art.45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administratia publica locală, republicata

si modificată;

Serviciul Buget propune aprobarea următoarelor:

”Contul de execuţie al bugetului local la data de 30 Septembrie 2012”- anexa nr.1;

“Contul de execuţie al împrumuturilor interne la data de 30 Septembrie 2012” – anexa

nr.2;

“Contul de execuţie al instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii

din bugetul local la data de 30 Septembrie 2012” anexa nr.3.

DIRECTOR EXECUTIV, ŞEF SERVICIU BUGET, SMARANDA HARACICU STELIANA STANCIU

AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53 – 01, Ver.1

Atasament: CONT_DE_EXECUTIE_CREDITE_INTERNE.pdf

TOTAL JUDET CONTUL DE EXECUTIE AL IMPRUMUTURILOR INTERNE 30 09 2012 Pag, 1 - lei Capi-| Sub-| Pa-|Gru- | ar-| Ali Credite bugetare Angajamente ameute | Augafamente Plati Cheltuieli legale bugetare tegule efectuare de platit efective Credite de angajament Ang tol | eapi-| ra- | pa/ | îi- | ned Denamire indicator toi anuale aprobate trimestriale la finele cumutate perioadei de raportare f| Titlu cot | at A B 1 2 3 4 a 5007 CREDITE INTERNE 40.769.010 40.759.010 450051 7007 LOCUL â | 1=5-6 00612 4.500.612 14 a | + „ SERVICII SE DEZVOLTARE PUBLICA 1.250.000 1.256.000 03 Locuinte 1.250.000 1.250.600 Ol Dezvoltarea sistemului de locuinte 1.250.000 1.250.000 8107 COMBUSTIBILI SI ENERGIE 39.519.010 39.519.010 4.500.612 4.500.612 4.500.512 2 06 Energie tenniva 39.519.010 39519010 500.612 4500612 4.500.612 1444132

TOTAL JUDET DETALIEREA CHELTUIELILOR 2 - tei- Capi-| Sub-| Pa-|Gru- ol capi] ra-[ pa / tof |graf, Ai col] al Ali - | nei Denumire îndieator Credite de i anuale angajament aprobate In finele perioadei de raportare Credile bugetare trimest cumulate ale bugetare Angajanente Plati efectuate legale de pintit Cheltuieli efective A B 3 4 vw n 20 oi 20 02 CREDITE INTERNE CHELTUIBLE CURENTE TITLUL IE BUNURI TITLUL VII PROIECTE "'U FINANTARE DIN 1.250.000 40.769.610 40.769.610) 1.250.600 1.250.000 40.769.010 40.769.010 1.250.000 4.500.612 [500.612 4.500.612 4.500.682 500.612 4.500.612 FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE 39.59, 0 7007 8107 56 56 58 Primary Nicolab-Robu / CHELTUIELI CURENTE TITLUL IE BUNURI SI SERVICII 24 | Comisioane si alte costuri aferente împrumuiu Coniisioane si alte costuri aferente imprunuturilor interne COMBUSTIBILI SI ENERG CHELTURILI CURENTE FITLUL VH PROIECTE CU FINANTARE DIN POSTADERARE 03 Programe din Fondul de Coeziune (EC) 03 Ol | Finantarea nationala“) 03 Fr LOCUINTE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) 1.250.000 1.250.000 1.254.000 1.250.000 1.250.000 39.519.010 39.519.010 39.519.010 9.610 5.157.950 34.361.060 Smaranda Har, i A Director cconomig, c 39.519.010 1.250.000 1.250.000 1.250.600 1.254.000 39.519.010 39.519.010 39.519.010 39.519.010 5.157.950 34.361.060 4 50).652 4,500.632 4.500.612 4.500.612 300.612 731.619 3.768.393 4.500.612 4,5006612 4500612 4.500 4.500 4.500.612 06.612 4.500.612 731.619 731.6t9 3.768.993 3.768.993 Sef Serviciu Buget Steliana Stanciu 144472 4472 44472 E