keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 49/24.07.2012 privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie din partea Municipiului Timisoara pentru Asociatia "BASCHET-CLUB TIMISOARA", in semestrul al II-lea al anului 2012

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 49/24.07.2012
privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie din partea Municipiului Timisoara pentru Asociatia "BASCHET-CLUB TIMISOARA", in semestrul al II-lea al anului 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. DP2012-1313/13.07.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Tinand cont de Hotărârea Consiliului Local nr.326/29.07.2010, privind aderarea Municipiului Timisoara la Asociatia "Baschet-Club Timisoara";
In conformitate cu prevederile art.16 lit a) din Statutul Asociatiei "Baschet-Club Timisoara";
Avand in vedere Adresa nr. DP2012-1313/05.03.2012 a Asociatiei "Baschet-Club Timisoara" privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012;
Avand in vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.41/07.02.2012 privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2012;
Luând in considerare prevederile Legii nr.69 / 2000, a educatiei fizice si sportului, actualizata;
Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) si e), alin. (4) lit. a), alin. (6) lit. a)-pct. 6 si alin.(7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
In temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art. 1: (1) Se aproba contributia financiara cu titlu de cotizatie, din partea Municipiului Timisoara, pentru Asociatia "Baschet-Club Timisoara", in suma de 1.075.000 lei, pe semestrul al II-lea al anului 2012, din capitolul 67.02. "Cultură, recreere şi religie", (67.02.05."Servicii recreative si sportive"); (2) Contributia financiara se efectueaza pentru pregatirea sportiva intercompetitionala si actiunile sportive din calendarele competitionale din turul editiei 2012-2013, ale echipei de baschet seniori Baschet Club Timisoara si echipei secunde de tineret Baschet Club Timisoara 2, conform calendarelor Federatiei Romane de Baschet si calendarului international FIBA.
(3) Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatia "Baschet-Club Timisoara", in conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare.
(4) Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director ale Asociatiei, care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate.
(5) In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul pentru care a fost constituita asociatia si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din cadrul asociatiei.

Art. 2: Municipiul Timisoara va efectua plata contributiei financiare astfel:
1. Va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata si prevazuta la art.1, alin.(1), in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv;
2. Va efectua platile pentru contributia financiara , in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate.
3. Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada.

Art. 3: (1) Activitatea financiară a Asociatiei "Baschet-Club Timisoara", cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara.
(2) În acest sens, asociatia va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de baschet se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 4: (1) Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Patrimoniu si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: (1) Prezenta hotarâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judetul Timis;
- Consiliului Judetean Timis ;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Economice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Audit public Intern;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Asociatiei "Baschet Club - Timisoara";
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA PATRIMONIU DP 2012-1313 /13.07.2012

APROBAT PRIMAR, NICOLAE ROBU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 256 -408.300 ; internet: www.primariatm.ro

R E F E R A T privind aprobarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie din partea Municipiului Timisoara pentru Asociatia ’’ BASCHET-CLUB TIMISOARA’’, in semestrul al II-lea

al anului 2012

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr.326 / 29.07.2010 , a fost aprobata aderarea Municipiului Timisoara prin Consiliul Local Timisoara si S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. Timisoara, alaturi de Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis si Directia de Prestari Servicii Timis, la Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’. Prin Adresa cu nr. DP2012-1313/05.03.2012, Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’ a transmis Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2012, in suma totala de 4.300.000 lei, care in conformitate cu prevederile statutului Asociatiei va fi alocata prin cotizatiile anuale aprobate de Municipiul Timisoara si Consiliul Judetean Timis. De la Municipiul Timisoara s-a solicitat o contributie financiara cu titlu de cotizatie pe anul 2012 in suma de 2.150.000 lei. In bugetul local al Municipiului Timisoara pe anul 2012, aprobat prin H.C.L.M.T. nr.41/07.02.2012, s-a prevazut la cap. 67.02.05.01-Sport suma de 4.373.880 lei, suplimentata prin rectificarea de buget efectuata in trimestrul al II-lea la valoarea de 4.573.880 lei. Din aceasta suma s-au alocat contributii financiare pe semestrul I al anului 2012, in valoare totala de 3.248.288 lei, care a fost avizata de Comisia de evaluare si analiza a performantelor sportive obţinute de echipele asociate cu Municipiul Timişoara, constituită în baza HCL nr.516/25.11.2008. Rezulta ca pentru trimestrul al III-lea a ramas disponibila o suma de 1.325.592 lei. Avand in vedere ca Municipiul Timisoara a aprobat pentru Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’, prin HCLMT nr.135/27.03.2012, o contributie financiara cu titlu de cotizatie pe semestrul I 2012, de 1.075.000 lei, propunem acordarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie pe semestrul al II-lea in suma de 1.075.000 lei. Astfel, cotizatia anuala va fi de 2.150.000 lei. Asa cum a fost mentionat si in fundamentarea din semestrul I, este foarte importanta asigurarea continuitatii activitatii Asociatiei ’’Baschet-Club Timisoara’’, reprezentand echipa de baschet masculin din prima liga B.C.Timisoara si echipa secunda de tineret Baschet Club 2. Finantarea ambelor echipe este necesara si oportuna, intrucat in special echipa de seniori a devenit foarte iubita in randul suporterilor si a atras multi spectatori la meciuri, creand o adevarata emulatie fata de jocul de baschet in randul tinerilor din oras si zona. Echipa B.C.Timisoara a obtinut titlul de vicecampioana a Romaniei in editia de campionat 2011-2012 a Diviziei A, fiind calificata in toamna in grupele cupei europene Eurochallenge, considerata valoric a doua competitie europeana de baschet. Totodata echipa a fost finalista Cupei Romaniei. Este foarte important de subliniat faptul ca din sprijinul financiar primit de asociatie, o cota importanta a fost alocata echipelor de juniori si tineret locale, care formeaza si promoveaza sportivi pentru baschetul de performanta, creand premizele sustinerii baschetului juvenil si cresterea din randul tinerilor a unor viitori sportivi de performanta. In lotul actual al primei echipe performeaza 3 jucatori provenind de la echipele de juniori locale. Acordarea contributiei financiare cu titlu de cotizatie in semestrul al II-lea 2012, se va face in urmatoarele conditii: cod FP 53-01, vers.1

E om c

2

1. Contributia financiara se efectueaza pentru pregatirea sportiva intercompetitionala si actiunile sportive din calendarele competitionale din turul editiei 2012-2013, ale echipei de baschet seniori Baschet Club Timisoara si echipei secunde de tineret Baschet Club Timisoara 2, conform calendarelor Federatiei Romane de Baschet si calendarului international FIBA. 2.Contributia financiara din partea Municipiului Timisoara va fi utilizata de catre Asociatie, in conformitate cu hotărârile Adunării Generale a Asociaţiei si cu prevederile legale in vigoare. 3.Distribuirea cotizatiei cade in sarcina Adunarii Generale si a Consiliului Director care raspund, conform prevederilor legale de modul de utilizare a sumelor alocate. 4.In situatia in care se constata ca sumele alocate din bugetul local nu au fost utilizate in scopul pentru care a fost constituita asociatia si nu au fost utilizate conform prevederilor legale, acestea vor fi recuperate de la persoanele care se fac vinovate din asociatie. 6. Categoriile de cheltuieli, care se pot suporta din bugetul local, aferente contributiei Municipiului Timisoara in cadrul asociatiei, sunt precizate in Anexa 1 la hotararea de consiliu, in baza prevederilor HG nr.1447/2007. 7. Municipiul Timisoara va efectua plata contributiei financiare astfel: (1) Va achita un avans de maxim 30% din contributia financiara aprobata, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont, in baza referatului transmis de catre clubul sportiv; (2) Va efectua platile pentru contributia financiara , in transe, in limita bugetului disponibil si a disponibilului in cont la data solicitarii de plata, pe masura prezentarii si aprobarii documentelor justificative pentru cheltuielile efectuate. (3) Platile aprobate se vor efectua pentru cheltuielile justificate prin documentele emise in perioada cuprinsa de la data intrarii in vigoare a hotararii de consiliu si pana la data de 31.12.2012, aferente activitatii sportive derulate in aceasta perioada. 8. Activitatea financiară a Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’, cu privire la modul de cheltuire a sumelor alocate din bugetul local, va fi controlata de catre o comisie numita prin Dispozitia Primarului Municipiului Timisoara.În acest sens, Asociatia’’Baschet-Club Timisoara’’va pune la dispoziţia Municipiului Timisoara, toate documentele legate de sumele alocate. Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de calendarul competitional al echipelor de baschet se va realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii. Avand in vedere aspectele mentionate, va rugam sa analizati , avizati si aprobati proiectul de hotarare alaturat. Viceprimar, Dan Diaconu Director economic, Director executiv, Smaranda Haracicu Martin Staia Sef Serviciu, Mihai Costa

Avizat juridic, Alina Jenariu cod FP 53-01, vers.1