keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 201/24.04.2012 privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului German de Stat Timişoara

24.04.2012

Hotararea Consiliului Local 201/24.04.2012
privind aprobarea Agendei culturale din anul 2012 a Teatrului German de Stat Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 005889/12.03.2012 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Adresa cu nr. SC2012 - 005889/05.03.2012 a Teatrului German de Stat Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi ale Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;
În conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 9/1996 privind imbunatatirea sistemului de finantare a institutiilor publice de cultura finantate din venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum si a sistemului de salarizare a personalului din aceste institutii;
Având în vedere Ordonanţa de Guvern nr. 21/2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea activităţilor de impresariat artistic;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor si proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/2001;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) si d) si alin. (6), lit. a), pct. 4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acţiunile care constituie Agenda manifestărilor culturale din anul 2012 a Teatrului German de Stat Timişoara, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea se face din cap. 67.02. "Cultură, recreere şi religie", pentru manifestările culturale ale Teatrul German de Stat Timişoara, prevăzute în anexă.
Justificarea şi decontarea cheltuielilor ocazionate de organizarea acestor manifestări se vor realiza numai pe bază de acte doveditoare, conform legii.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Economică şi Direcţia Comunicare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judetului Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Instiuţiei Arhitect Şef;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Fiscale;
- Direcţiei de Asistenţă Socială;
- Serviciul Public Comunitar Local Evidenţa Persoanei;
- Direcţiei Poliţiei Locale Timişoara;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- Biroului Relaţii Publice Învăţământ, Cultură;
- Teatrului German de Stat Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
MARIA SARACAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa..pdf

Anexa la HCL Nr………….

Agenda culturala 2012- TEATRUL GERMAN DE STAT TIMISOARA Nr.crt. Denumirea

manifestarii Data Locul Suma

solicitata Suma aprobata

1. Eurothalia- Festivalul Teatrului European

Noiembrie 2012

Timisoara 450.326 lei

2. Scoala de vara Septembrie 2012

Garana 54.538 lei

TOTAL 504.864 VioletaMihalache Lucian Varsandan Director Director Directia Comunicare Teatrul German de Stat Timisoara

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA COMUNICARE Biroul Relaţii Publice, Învăţământ, Cultură SC 2012- 005889/ 12.03.2012

APROBAT PRIMAR, GHEORGHE CIUHANDU

Bd. C.D. Loga nr. 1, Timişoara, tel/fax: +40 -256 204 886, e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

REFERAT Privind aprobarea Agendei manifestărilor culturale din anul 2012

a Teatrului German de Stat Timişoara

Având în vedere adresa nr. SC2012 – 005889/ 05.03.2012 a Teatrului German de Stat

Timişoara prin care se solicită aprobarea calendarului manifestărilor culturale din anul 2012, care

vin în completarea programului minimal, în conformitate cu art. 21, alin. 1, lit. (a) din OG nr.21/

2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum si desfăşurarea

activităţilor de impresariat artistic, potrivit căruia “finanţarea programului minimal anual

prevăzut în contractul de management se asigură din subvenţii acordate de la bugetul de stat sau

de la bugetele locale, după caz”. Sumele au fost aprobate în bugetul local pe anul 2012 conform

HCL 41/ 07.02.2012 privind aprobarea Bugetului local.

Având în vedere Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, având în vedere art.

36, alin.2, lit. (b) si (d) si alin.6, lit. (a), pct.4 din Legea nr. 215/ 2001 privind administraţia

publică locală, conform OUG nr.189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau

concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept

public, conform OG nr. 51/ 1998 privind îmbunătăţirea sistemului de finanţare a programelor şi

proiectelor culturale aprobata prin Legea nr. 245/ 2001, precum si potrivit OG nr. 9/ 1996 privind

îmbunătăţirea sistemului de finanţare a instituţiilor publice de cultura finanţate din venituri

extrabugetare şi alocaţii de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, precum şi a sistemului de

salarizare a personalului din aceste instituţii, propunem alocarea sumei necesare realizării acestor

manifestări, din cap.67.02. "Cultură, recreere şi religie".

Agenda manifestărilor culturale pentru anul 2012 cuprinde ca şi în alţi ani două

manifestări devenite deja tradiţie- Şcoala de vară de la Gărâna, pentru dezvoltarea şi creşterea

nivelului artistic al trupei de actori a teatrului şi al studenţilor de la secţia de actorie în limba

germană din cadrul Universităţii de Vest, respectiv Festivalul de Teatru European Eurothalia ,

ediţia a III-a, manifestare culturală de amploare, o platformă de promovare a unor producţii cu

potenţial artistic sporit, în spiritul multietnic şi multicultural al acestei regiuni, eveniment capabil

să sporească vizibilitatea oraşului în calitatea sa de candidat la titlul de Capitală Culturală

Europeană.

Detalii referitoare la aceste manifestări se află în materialul anexat.

Violeta Mihalache Smaranda Haracicu Director Director Directia Comunicare Directia Economica Mihaela Popescu Sef Birou Relatii Publice Lavinia Simion Avizat juridic Consilier

FP53-01 ver1